Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 28

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

59
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 28: Nhị quái Quan ngoại - Tiểu tử! Ta thật thất vọng về ngươi. Ngươi giết ta đi! Bằng không, nếu sau này có dịp, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Từ lúc được Mạnh Đạt Nhân giải huyệt cho đến giờ, không dưới một canh giờ, có bao nhiêu lời lẽ thóa mạ, bao nhiêu giận dữ đểu được Lôi Đồng trút ra bằng hết và Mạnh Đạt Nhân chính là đối tượng cho lão nhắm vào....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 28

 1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Hai Möôi Taùm NHÒ QUAÙI QUAN NGOAÏI -T ieåu töû! Ta thaät thaát voïng veà ngöôi. Ngöôi gieát ta ñi! Baèng khoâng, neáu sau naøy coù dòp, ta seõ khoâng bao giôø tha thöù cho ngöôi. Töø luùc ñöôïc Maïnh Ñaït Nhaân giaûi huyeät cho ñeán giôø, khoâng döôùi moät canh giôø, coù bao nhieâu lôøi leõ thoùa maï, bao nhieâu giaän döõ ñeåu ñöôïc Loâi Ñoàng truùt ra baèng heát vaø Maïnh Ñaït Nhaân chính laø ñoái töôïng cho laõo nhaém vaøo. Thoaït ñaàu Maïnh Ñaït Nhaân coøn nhaãn nhòn, mieäng cöôøi cöôøi vaø saéc maët thaûn nhieân ñoùn nhaän moïi noãi böïc doïc cuûa laõo. Nhöng caøng veà sau, khi noãi böïc doïc cuûa laõo Loâi daàn daàn bieán thaønh phaãn noä, Maïnh Ñaït Nhaân caøng nghe caøng bieán ñoåi daàn daàn, Maïnh Ñaït Nhaân cuõng phaãn noä. Vì theá, ngay khi Loâi Ñoàng döùt lôøi, Maïnh Ñaït Nhaân nôû nuï cöôøi kieâu baïc, xaï aùnh maét gieãu côït nhìn Loâi Ñoàng: – Tieàn boái muoán ñöôïc cheát ö? Thaät khoâng may, neáu chaúng phaûi tieàn boái töøng coù ôn cöùu maïng, taïi haï ñaâu coù vì tieàn boái maø lo nghó nhö baây giôø? Tieàn boái phaãn noä vì taïi haï khoâng thöïc hieän ñuùng lôøi ñaõ höùa, laø phaûi gaéng coâng sao cho trôû thaønh ngöôøi tuyeån choïn duy nhaát taïi ñænh Thaàn Minh ngay tröa hoâm nay, vaø phaûi ñoaït cho ñöôïc cöông vò moân chuû Thaàn Moân? Ñeå laøm gì cô chöù? Maïnh Ñaït Nhaân thu nuï cöôøi veà, thay vaøo ñoù laø caùi nheách moâi deø bæu: – Thaàn Moân baây giôø ñeàu goàm nhöõng haïng ngöôøi doái treân löøa döôùi y nhö Khoång Gia Laäp. Taïi haï coù laø moân chuû thì vôùi coâng phu Cöûu Truøng vaãn coøn thieáu hai taàng, taïi haï roài cuõng nhaän keát cuïc nhö Traàm laõo nhaân, moân chuû tieàn nhieäm cuûa quyù moân thoâi. Sao tieàn boái khoâng nghó, laø moät ngöôøi ñöùng ngoaøi vaø moät ngöôøi bò vaây giöõa voøng vaây luõ aùc nhaân, tö theá naøo thuaän lôïi hôn? Thaáy Loâi Ñoàng haù mieäng ñònh phaûn baùc, saéc maët ñang giaän böøng böøng cuûa laõo ñaõ cho thaáy tröôùc bieåu hieän ñoù. Maïnh Ñaït Nhaân ung dung vöôn tay cheá truï huyeät ñaïo laõo: – Ñuû roài! Tieàn boái noùi ñaõ ñuû vaø thôøi gian cho khí huyeát tieàn boái ñöôïc löu thoâng sau moät luùc laâu bò ñieåm huyeät cuõng ñaõ ñuû, phieàn tieàn boái giöõ yeân laëng nghe. Thaát leã! Bò ñieåm huyeät, khoâng theå noùi heát nhöõng gì caån noùi, bao nhieâu uaát öùc phaãn noä ñeàu ñöôïc laõo Loâi Ñoàng doàn caû leân ñoâi maét. Vaø vôùi tia maét nhìn cuûa laõo hieän giôø, neáu laø ngöôøi khaùc bò laõo nhìn aét seõ coù moät trong hai thaùi ñoä. Thöù nhaát laø phaûi sôï Nguoànï: MAI HOA TRANG 332 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) seät, laån traùnh aùnh maét nhìn nhö muoán thieâu chaùy ngöôøi ñoái thoaïi cuûa laõo. Thöù hai, aét phaûi coù phaûn öùng khaùc cöïc ñoan hôn, laø giaän quaù hoùa lieàu, ngöôøi bò nhìn thaø haï saùt laõo coøn hôn, vaû laïi, ñoù cuõng laø yù muoán cuûa laõo. Rieâng Maïnh Ñaït Nhaân thì khaùc, chaøng nhìn laïi laõo, khoâng sôï seät laån traùnh cuõng khoâng bieåu loä söï phaãn noä toät cuøng. Chaøng nhìn laõo vôùi caùi nhìn voâ bieåu caûm, khieán Baïch Quan Nguyeät naõy giôø tuy coù nghe coù nhìn vaø hieåu vì sao caû hai phaûi ñoâi co nhöng vaãn khoâng theå ñoaùn bieát hieän giôø Maïnh Ñaït Nhaân toan tính ñieàu gì qua caùi nhìn gaàn nhö laø kyø laï cuûa chaøng. Naøng buoät mieäng: – Maïnh Ñaït Nhaân! Phaàn ta thì sao? Sao ngöôi naøi xin cho ta? Sao ngöôi khoâng ñeå ta chòu chung soá phaän nhö bao ñeä töû khaùc cuûa Coân Luaân phaùi? Maïnh Ñaït Nhaân ñöa aùnh maét qua naøng, gioïng noùi chôït nheï ñi: – Baïch Quan Nhaät laø leänh huynh? Toát! Taïi haï töøng höùa vôùi leänh huynh hai vieäc. Thöù nhaát, quan taâm ñeán coâ nöông thay cho Baïch Quan Nhaät khoâng theå. Thöù hai, phaûi giuùp huynh muoäi coâ nöông coù cô hoäi truøng phuøng. Naøng cau maët: – Ngöôi muoán noùi, ngöôi seõ ñöa ta gaëp gia huynh? Gia huynh hieän ôû ñaâu? Chaøng nhuùn vai: – Ñaát trôøi bao la, giöõa bieån ngöôøi meânh moâng voâ taän, taïi haï bieát leänh huynh ôû ñaâu maø tìm? Naøng bieán saéc: – Nghóa laø ta phaûi theo ngöôi cho ñeán luùc naøo tìm thaáy gia huynh? Chaøng thôû daøi: – Ñaønh vaäy thoâi! Ñaõ höùa lôøi phaûi giöõ lôøi, coâ nöông ñaønh phaûi theo taïi haï thoâi. Naønh cheänh choaïng ñöùng leân: – Ta coøn ñuû töù chi, ta töï bieát lo lieäu. Ta khoâng daùm phieàn ñeán ngöôi. Maïnh Ñaït Nhaân cuõng ñöùng leân: – Vôùi söùc löïc cuûa coâ nöông hieän giôø, caâu noùi töï bieát lo lieäu e coù phaàn mieãn cöôõng? Naøng phaãn noä: – Ngöôi khoâng phaûi lo cho ta. Ta khoâng muoán chòu aân ngöôi, caøng khoâng muoán gaàn guõi maõi haïng ngöôøi luoân tieàn haäu baát nhaát nhö ngöôi. Chaøng toû ra kinh ngaïc: – Taïi haï? Döïa vaøo ñaâu coâ nöông cho taïi haï laø ngöôøi tieàn haäu baát nhaát? Naøng quaéc maét: Nguoànï: MAI HOA TRANG 333 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Ngöôi töøng bieát gia huynh, töøng minh baïch hai chuùng ta laø huynh muoäi, côù sao luùc sö phuï ta hoûi, luùc nghe sö baù toå ta ñeà quyeát, ngöôi khoâng thöøa nhaän ñieàu ñoù? Chaøng mæm cöôøi: – Leänh huynh laø moân haï Thaàn Moân, moät moân phaùi ñang taïo nhieàu nghi vaán nhaát laø cho Coân Luaân phaùi, taïi haï khoâng thöøa nhaän laø ñeå baûo toaøn tính maïng cho coâ nöông. Naøng trôïn to hai maét: – Laøm ngöôøi phaûi quang minh loãi laïc, sö phuï ta laø haïng ngöôøi nhö theá. Ngöôøi seõ khoâng hoà ñoà laáy maïng ta chæ vì ta coù moät huynh tröôûng laø moân haï cuûa moân phaùi ñoái ñòch. Chaøng baät cöôøi: – Coâ nöông nghó nhö theá thaät ö? Raát tieác, taïi haï laïi khoâng nghó nhö vaäy. Do ñoù, coâ nöông ñaønh phaûi theo taïi haï cho ñeán luùc naøo taïi haï thöïc hieän xong lôøi höùa vôùi leänh huynh môùi thoâi. Ngoài xuoáng ñi! Naøng quay ngöôøi, neän maïnh böôùc chaân ñònh boû ñi: – Ta khoâng... Maïnh Ñaït Nhaân lao ñeán: – Ngoài xuoáng! Vaø chaøng duøng löïc, vöøa baét naøng phaûi ngoài vöøa ñieåm luoân huyeät ñaïo cuûa naøng. Sau ñoù, chaøng mæm cöôøi vôùi caû hai, Loâi Ñoàng vaø Baïch Quan Nguyeät: – Nhò vò ñang laø tuø binh cuûa taïi haï. Coù leõ ñeå deã quaûn thuùc hôn, taïi haï phaûi tìm moät coã xe, moät phöông tieän di chuyeån vöøa nhanh vöøa kín ñaùo. Neùm theâm vaøi thanh cuûi vaøo ñoáng löûa vaãn chaùy phöøng phöøng, chaøng vöøa quay ngöôøi vöøa baûo: – Taïi haï seõ quay laïi ngay. – Khoâng caàn ñaâu, Maïnh thieáu hieäp! Vuùt! Moät caâu phaùt thoaïi baát ngôø keøm theo söï hieän thaân cuõng baát ngôø cuûa Haø Töû Giang. Sau löng laõo laø Voâ Cöïc laõo nhaân vaø haàu nhö ñuû caû Thaäp Nhò söù giaû Ñòa Khuyeát Cung. Maïnh Ñaït Nhaân kinh ngaïc, coá tình luøi laïi vaø thuû theá, thaùi ñoä seõ saüng saøng xuaát thuû neáu boïn ngöôøi Haø Töû Giang coù bieåu hieän ñoäng thuû: – Toân giaù noùi nhö theá laø coù yù gì? Nguoànï: MAI HOA TRANG 334 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Vôùi cöû chæ khoaùng ñaït vaø ung dung, xöùng cöông vò ñaïi toân sö moät phaùi, Haø Töû Giang xua tay: – Thieáu hieäp ñaõ chòu lôøi hôïp taùc, giöõa chuùng ta keå nhö laø baèng höõu, leõ naøo ta laïi khoâng theå hieän chuùt tình baèng höõu vôùi thieáu hieäp? Haõy khoan taâm. Ta vöøa cho ngöôøi chuaån bò saün cho thieáu hieäp moät coã xe. Hy voïng thieáu hieäp seõ haøi loøng. Ñoaïn laõo voã hai tay vaøo nhau, sau ñoù neùp qua moät beân môû loái cho moät ngöôøi böôùc vaøo. Ñöa tay chæ vaøo ngöôøi ñoù, moät laõo nhaân hoaøn toaøn xa laï vôùi Maïnh Ñaït Nhaân trong trang phuïc moät laõo xa phu giaø nua. Haø Töû Giang giaûi thích: – Thieáu hieäp coøn phaûi chaêm lo cho nhò vò baèng höõu, cuõng laø baát tieän vì thieáu hieäp chöa laàn naøo ñieàu ñoäng moät coã xe, Huyønh laõo huynh ñaây tuy laø toång hoä phaùp cuûa boån cung nhöng vaãn saün loøng ñaûm nhaän vai troø laøm xa phu cho thieáu hieäp. Moïi meänh leänh cuûa thieáu hieäp seõ ñöôïc Huyønh toång hoä phaùp tuaân thuû, seõ ñöa thieáu hieäp an toaøn veà ñeán Maïnh gia trang ñeå baùi teá song thaân. Cuõng khoâng ñeå Maïnh Ñaït Nhaân bieåu loä phaûn öùng naøo, Haø Töû Giang laäp töùc ra leänh cho laõo nhaân hoï Huyønh: – Boån toïa ñaõ caên daën theá naøo, toång hoä phaùp haún ñaõ nghe roõ? Huyønh laõo nhaân gaät ñaàu, oàm oàm phaùt thoaïi: – Thuoäc haï ghi nhôù caû roài. Ñeán löôït Huyønh laõo nhaân neùp ngöôøi qua moät beân, nhìn Maïnh Ñaït Nhaân vaø ñöa tay chæ ra ngoaøi maøn ñeâm daøy ñaëc: – Coã xe ñaõ saün saøng, neáu thieáu hieäp khoâng ngaïi, chuùng ta coù theå leân ñöôøng ngay. Maïnh Ñaït Nhaân caû cöôøi: – Laøm nhaát moân chi chuû nhö toân giaù keå cuõng thuù. Taïi haï cuõng öôùc mong moät ngaøy ñöôïc nhö toân giaù, nhaát hoâ thì baù öùng, moïi meänh leänh ñeàu ñöôïc haï nhaân choùng vaùnh thöïc hieän. Vaø chaøng nhìn theo laõo nhaân hoï Huyønh: – Taïi haï coù theå phieàn toång hoä phaùp ñöa taát caû ra xe hoä? Laõo toång hoä phaùp laäp töùc cuùi ñaàu vaâng phuïc: – Laõo noâ nhaát nhaát tuaân haønh, thieáu hieäp cöù yeân taâm! Haø Töû Giang guïc gaët ñaàu, haøi loøng vôùi thaùi ñoä cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. Laõo baûo: – Thieáu hieäp neáu cöù coù thaùi ñoä hôïp taùc theá naøy, lo gì khoâng coù ngaøy ñöôïc nhö yù nguyeän? Ñöôïc roài, ta khoâng tieän tieãn chaân, heïn seõ gaëp laïi thieáu hieäp sau. Bò cheá truï huyeät ñaïo, Loâi Ñoàng vaø Baïch Quan Nguyeät ñaønh ngoan ngoaõn ñeå Nguoànï: MAI HOA TRANG 335 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Vaïn Löu Quy Toâng laõo Huyønh toång hoä phaùp nhaác ñi. Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Chôït laõo Huyønh goïi Maïnh Ñaït Nhaân: – Thieáu hieäp khoâng ñònh mang theo töû thi Toân Baèng? Maïnh Ñaït Nhaân ñaùp maø khoâng quay laïi: – Moät coã xe khoâng ñuû choã cho ngöôøi cheát vaø ngöôøi soáng cuøng ñi. Taïi haï ñònh ñeán traán thaønh phía tröôùc tìm moät coã aùo quan... Haø Töû Giang baät leân tieáng cöôøi: – Thaät khoâng ngôø ta vaø thieáu hieäp laïi coù cuøng yù nghó. Cuõng may ta ñaõ ñoaùn tröôùc neân ñaõ chuaån bò theâm moät coã xe nöõa vaø treân coã xe naøy moät coã aùo quan cuõng ñaõ saün saøng. Trònh laõo huynh ñaâu? Haõy ñöa Toân Baèng ñeán nôi daønh saün cho y. Beân ngoaøi thaûo lö baàu trôøi vaãn toái ñen, vaø töø moät nôi thaät khuaát laáp, ngay sau tieáng Haø Töû Giang hoâ hoaùn ra leänh, moät nhaân vaät coù voùc daùng cao leâu kheâu boãng vaïch maøn ñeâm xuaát hieän. Vaø coã aùo quan treân tay nhaân vaät naøy, cöù nhö moät suùc goã nheï teânh ñang ñöôïc nhaân vaät naøy caép theo, chæ suyùt nöõa va vaøo Maïnh Ñaït Nhaân vì Maïnh Ñaït Nhaân haàu nhö khoâng nghe thaáy tieáng böôùc chaân nhaân vaät naøy di chuyeån. Veû thaûn nhieân cuûa Maïnh Ñaït Nhaân nhanh choùng tan bieán ñi. Chaøng chæ coøn cöôøi göôïng khi phaûi leân tieáng ñaùp taï laõo Haø: – Toân giaù lo toan moïi vieäc thaät chu ñaùo. Choán cöûu tuyeàn, neáu song thaân taïi haï coù chuùt naøo ñoù anh linh haún phaûi caûm kích moïi saép ñaët cuûa toân giaù. Haø Töû Giang cho thanh aâm vang töø thaûo lö: – Daãu sao cuõng laø tình coá cöïu hôn möôøi naêm, Maïnh – Haø nhò gia cuøng löu nguï chung moät ñòa phöông, ta coù theå hieän chuùt thaønh yù vaãn laø boån phaän cuûa ngöôøi coøn soáng ñoái vôùi ngöôøi chaúng may thaùc sôùm. Mong thieáu hieäp thay ta thaép cho leänh song thaân vaøi neùn höông traàm. Ñaùp laïi, gioïng cuûa Maïnh Ñaït Nhaân chôït laïc ñi: – Taïi haï nhaát ñònh seõ thaép, taïm bieät! Haø Töû Giang cöôøi vôùi theo: – Taïm bieät! Suoát ñöôøng ñi, Trònh – Huyønh nhò laõo huynh coù nhieäm vuï chaêm soùc thieáu hieäp. Hy voïng seõ khoâng coù gì baát traéc xaûy ra. Hai coã xe laên baùnh, laëng leõ xuyeân ñeâm tröôøng. Baûo laø laëng leõ vì keå töø luùc coù theâm söï hieän dieän cuûa coã xe thöù hai, Maïnh Ñaït Nhaân khoâng hieåu sao cöù coù neùt maët trô laïnh. Chaøng khoâng leân tieáng, Loâi Ñoàng vaø Baïch Quan Nguyeät vì bò cheá ngöï huyeät ñaïo cuõng khoâng theå leân tieáng, moïi tieáng ñoäng chæ coøn laø chuoãi aâm thanh ñeàu ñeàu töø ñoâi baùnh cuûa hai coã xe taïo ra. Tónh mòch vaø tónh mòch, hai coã xe nhö hai quaùi vaät voâ tri voâ giaùc cöù theá thaúng tieán. Nguoànï: MAI HOA TRANG 336 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Vaïn Löu Quy Toâng – Döøng laïi! Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Duø coù nghe Maïnh Ñaït Nhaân hoâ hoaùn, laõo Huyønh toång hoä phaùp vaãn ñeàu ñaën cho coã xe lao ñi. Baát quaù, laõo chæ laïnh gioïng leân tieáng: – Chuyeän gì? Maïnh Ñaït Nhaân ñaùp: – Muoán teá moä phaàn ñöông nhieân phaûi saém sanh leã vaät nhang ñeøn. Tröø phi chö vò ñaõ chuaån bò, baèng khoâng, ñaây laø tieåu traán cuoái cuøng tröôùc luùc tieán vaøo ñòa giôùi cuûa Maïnh gia trang, chuùng ta caàn phaûi döøng laïi ñeå lo lieäu. Laõo Huyønh vuït phaùt thoaïi hoûi voïng ñeán laõo Trònh ñang laø xa phu ñieàu ñoäng coã xe sau: – Laõo nhò! Veà leã vaät teá moä, cung chuû coù daën laõo nhò chuaån bò chöa? Trònh laõo nhò ñaùp coù phaàn luùng tuùng: – Leã vaät ö? Chuyeän naøy ñaâu coù nghe cung chuû nhaéc ñeán? Khoâng coù leã vaät! Laõo Huyønh buoâng tieáng cöôøi laït baûo Maïnh Ñaït Nhaân: – Khoâng coù cuõng khoâng sao. Cung chuû ñaõ coù leänh, baûo laõo phu khoâng ñöôïc döøng laïi duø vôùi baát kyø nguyeân do naøo. Maïnh Ñaït Nhaân höø muõi: – Nhöng cung chuû quyù cuõng vaãn coù leänh, baûo nhò vò phaûi tuaân thuû moïi ñieàu ñoäng cuûa taïi haï. Hy voïng nhò vò vaãn coøn nhôù? Laõo Huyønh vaãn ra roi, khoâng heà coù daáu hieäu muoán döøng laïi: – Ngöôi töôûng theá thaät ö? Laõo phu nhöõng töôûng ngöôi laø keû thoâng tueä vaø lyù ra phaûi hieåu cung chuû coù haønh ñoäng naøy ñaõ laø nhaân nhöôïng ngöôi quaù nhieàu. Ngaët noãi cung chuû laïi khoâng nghe theo chuû kieán cuûa boïn ta, coøn baûo boïn ta, Nhò Quaùi Quan Ngoaïi, laøm xa phu cho ngöôi, ñoù laø ñieàu leõ ra ngöôi phaûi töï hieåu vaø ñöøng coù nhöõng ñoøi hoûi quaù ñaùng, vöôït quaù phaän. Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi laït: – Caùi gì laø Nhò Quaùi Quan Ngoaïi, taïi haï khoâng caàn bieát, vaø cuõng khoâng quan taâm ñeán vieäc ai laø xa phu. Taïi haï chæ bieát coù moät ñieàu, ngöôøi nhö cung chuû quyù cung daãu sao cuõng phaûi giöõ chöõ tín. Vaø nhò vò laø thuoäc haï cuûa Haø cung chuû, hy voïng nhò vò cuõng bieát giöõ theå dieän cho nhaân vaät ñaõ sai khieán nhò vò. Lao Huyønh khoâng hieåu sao boãng gaàm leân: – Khoâng ai coù theå sai khieán Nhò Quaùi Quan Ngoaïi naøy. Ngöôi... Töø coã xe phía sau, Trònh laõo nhò noùi voïng leân: – Kìa, laõo ñaïi! Chuùng ta ñaõ chaúng baûo nhau laø phaûi nhaãn naïi sao? Laõo ñaïi Nguoànï: MAI HOA TRANG 337 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) ñöøng phaùt taùc. Chæ nöûa naêm nöõa thoâi, roài cuõng ñeán luùc chuùng ta ñöôïc thong dong töï taïi ôû nôi chuùng ta tha hoà tung hoaønh. Laõi Huyønh vaãn haäm höïc: – Nhöng tieåu töû baûo chuùng ta phaûi döøng laïi cho tieåu töû saém sanh leã vaät? Ta hieåu, ñoù laø tieåu töû muoán giôû troø. Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi vang: – Sao taïi haï laïi phaûi giôû troø? Thieát töôûng phaûi nhaéc laïi cho nhò vò nhôù, taïi haï ñang laø ngöôøi hôïp taùc vôùi Haø cung chuû. Hay noùi cho ñuùng hôn, taïi haï ñang laø khaùch quyù cuûa cung chuû. – Khaùch ö? Ha... ha... Laõo Huyønh baät cöôøi khieán laõo Trònh ôû phía sau phaûi leân tieáng nhaéc nhôû: – Laõo ñaïi! Chuyeän cuûa gaõ hoï Haø thieát nghó khoâng lieân quan gì ñeán chuùng ta. Laõo ñaïi haø taát phaûi laøm hö söï cuûa gaõ. Laõo Huyønh thu traøng cöôøi veà: – Ñöôïc! Nhöng ta seõ khoâng döøng laïi. Moïi vieäc khoâng coøn gì ñeå baøn caûi. Maïnh Ñaït Nhaân chaâm choïc: – Ñöôïc thoâi! Nhöng taïi haï khoâng bieát phaûi laøm gì ñeå thöïc hieän theo lôøi Haø cung chuû? Laõo Huyønh choät daï: – Thöïc hieän vieäc gì? Maïnh Ñaït Nhaân ñaùp moät caùch ung dung: – Khoâng coù gì nhieàu, chæ laø thay cung chuû thaép cho song thaân taïi haï vaøi neùn höông, nhö Haø cung chuû ñaõ uûy thaùc. Laõo Huyønh laäp töùc goø cöông cho coã xa maõ döøng laïi. Vaø laõo goïi: – Laõo nhò! Phieàn laõo quay laïi tieåu traán tìm mua ít leã vaät veå ñaây. Roài laõo Huyønh cöôøi cao ngaïo: – Ta saép ñaët nhö theá naøy coù leõ tieåu töû seõ thoâi khoâng coøn yeâu saùch naøo nöõa. Höø! Theá nhöng, ngay khi Trònh laõo nhò voäi vaõ boû ñi, Maïnh Ñaït Nhaân töø beân trong coã xe laäp töùc baät lao vaøo laõo Huyønh: – Laõo töôûng ta khoâng bieát yù ñoà muoán giaùm saùt ta cuûa laõo Haø ö? Laàm roài! Ñôõ! Vuø... Laõo Huyønh ñang ngoài phía tröôùc, choã boïn xa phu thöôøng ngoài, khoâng thaáy laõo coù cöû ñoäng gì nhieàu nhöng toaøn thaân laõo ñoät nhieân boác leân cao, vöøa ñuû ñeå thoaùt Nguoànï: MAI HOA TRANG 338 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám chieâu coâng taäp kích cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. (Khuyeát Danh) Vuït! Vuø... Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ chui ra ngoaøi, lieàn höôùng moät kình quaät maïnh leân treân: – Haûo thaân phaùp! Ñôõ! Ñeán luùc naøy, laõo Huyønh vaãn ñeå thaân lô löûng vuït cöôøi vang doäi: – Ta ñaõ ñöôïc gaõ hoï Haø ñeà tænh, raèng tieåu töû ngöôi theá naøo cuõng coù thaùi ñoä naøy. Vaät laø ngöôi ñaõ quaù xem thöôøng ta roài. Lieäu ngöôi coù baûn laõnh gì ñoái phoù laïi Ñoäc Lang Traûo cuûa ta? Haõy ñôõ! Ha... ha... Laõo Huyønh xoøe tay giöông moùng vuoát, choäp boå töø treân cao xuoáng. AØo... Maïnh Ñaït Nhaân thích yù cöôøi vang, tay vaãn giöõ nguyeân chaán kình: – Chính laõo xem thöôøng ta thì coù. Haõy cöù ñeå söï thaät phôi baøy. Ha... ha... AÀm! Chaán kình laøm cho song phöông cuøng toû ra kinh ngaïc. Maïnh Ñaït Nhaân buoät mieäng khen: – Thaûo naøo laõo khoâng laø toång hoä phaùp Ñòa Khuyeát Cung. Noäi löïc quaû nhieân coù haïng! Phaàn laõo Huyønh thì thaát saéc: – Ngöôi khoâng ngaïi ñoäc? Ta thaät khoâng tin ngöôi coù taám thaân baùch ñoäc baát xaâm. Ñôõ! Laõo traàm ngöôøi xuoáng vaø tung ñuû song traûo Ñoäc Lang. AØo...! AØo...! Maïnh Ñaït Nhaân baät rít: – Roài laõo seõ coøn phaûi kinh ngaïc nhieàu! Tieáp chieâu! Vuø... AÀm! Song phöông vaãn bình thuû, khieán laõo Huyønh ñoäng dung: – Khoâng ngôø ngöôi laïi coøn coù noäi löïc thaâm haäu, ñuùng nhö Haø Töû Giang nghi ngôø. Xem ñaây! AØo...! AØo...! Laõo Huyønh laïi vaän duïng Ñoäc Lang Traûo vôùi toaøn nhöõng chieâu thöùc traàm troïng tuyeät ñoái khoâng theå xem thöôøng. Maïnh Ñaït Nhaân ngöng ñoïng thaàn saéc: Nguoànï: MAI HOA TRANG 339 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Xem ra coâng phu cuûa laõo coù phaàn vöôït troäi hôn hoï Haø. Vieäc hoï Haø coù theå sai khieán ñöôïc Nhò Quaùi Quan Ngoaïi döôøng nhö traùi vôùi leõ thöôøng? Ñôõ! Viu... AÀm! Laõo Huyønh ñoäng noä: – Nhaát Xaï Chæ Hoaøn cuûa Nga My phaùi? Tieåu töû ngöôi ñònh buoäc ta phaûi thaät naëng tay ö? Vaäy thì xem ñaây? AØo... Laàn naøy töø nguõ traûo cuûa laõo vuït xuaát hieän luoàng kình saëc suïa muøi hoâi thoái khoâng theå naøo töôûng töôïng noåi, khieán Maïnh Ñaït Nhaân phaûi töï beá khí vaø nhanh choùng vaän duïng Vaïn Quyû AÛnh coâng phu. Vuùt! Bò huït kình, laõo Huyønh loàng loän, lao veà ñuû phöông vò, quyeát duøng nguõ traûo ñaëc dò choäp vaøo Maïnh Ñaït Nhaân: – Ngöôi chaïy ñi ñaâu? Ñôõ! Ñôõ! Maïnh Ñaït Nhaân caøng bò vaây haõm vaøo lôùp kình hoâi thuùi, tuy nhieân vaãn tieáp tuïc duøng Vaïn Quyû AÛnh coâng phu. Vuùt! Vuùt! Coá chi trì theâm ñoâi ba chieâu nöõa, ñoät nhieân Maïnh Ñaït Nhaân quay ngöôøi, chaïy veà phía coã xe. Vaø khi ñaõ ngoài leân phía tröôùc coã xe, Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc ra roi, cho coã xe aøo aøo lao ñi, luùc laõo Huyønh vaãn coøn ngô ngaùc kieám tìm phöông vò cuûa chaøng. Tieáng coã xe chuyeån ñoäng ñöông nhieân laøm cho laõo Huyønh chuù taâm. Vaø khi phaùt hieän ñaõ thua möu, Maïnh Ñaït Nhaân chæ thöøa cô hoäi ñeå mong ñöa coã xe trong ñoù coù Loâi Ñoàng vaø Baïch Quan Nguyeät taåu thoaùt, thaùi ñoä cuûa laõo Huyønh thaät kyø laï. Laõo khoâng nhöõng khoâng ñuoåi theo maø coøn ñöùng nguyeân vò vaø baät cöôøi: – Thieát töôûng ngöôi khoâng theå chaïy xa. Tröø phi ngöôi muoán ñeå cho hai baèng höõu cuûa ngöôi phaûi uoång maïng vì ñaõ hít phaûi Ñoäc Coâng Hoaït Töû Thi cuûa Döông Quaùi Huyønh laõo ñaïi. Ha... ha... Maïnh Ñaït Nhaân kinh taâm, voäi quay ngöôøi vaø veùn reøm nhìn vaøo trong xe. Loâi Ñoàng vaø Baïch Quan Nguyeät quaû nhieân ñaõ bò khí hoâi thoái Ñoäc Coâng Hoaït Töû Thi xaâm nhaäp. Dieän maïo cuûa caû hai vöøa nhôït nhaït vöøa nhaên nhoù thaät khoù coi. Vuït thôû daøi, Maïnh Ñaït Nhaân töø töø cho coã xe döøng laïi. Ñaéc yù, Döông Quaùi Huyønh laõo ñaïi chaàm chaäm tieán gaàn ñeán: Nguoànï: MAI HOA TRANG 340 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Nhaän ñònh cuûa gaõ hoï Haø quaû khoâng laàm! Tieåu töû ñaâu phaûi laø haïng xem nheï tình baèng höõu, cho duø ôû ngoaøi maët ngöôi luoân luoân toû ra laõnh ñaïm? Keå ra Döông Quaùi ta cuõng lieäu tính ñuùng, kòp coù bieän phaùp naøy ñoái phoù ngöôi. Ha... ha... Nhöng khi laõo Döông Quaùi saép ñeán gaàn coå xe, töø hai beân ñöôøng, ôû nhöõng nôi coù vò theá töông ñoái kín ñaùo, boãng coù raát nhieàu boùng ngöôøi lao ra xuaát hieän. Vuùt! Vuùt! Vuùt!... Coù hôn ba möôi nhaân vaät voõ laâm thuoäc caùc phaùi, nhöng nhieàu nhaát vaãn laø ñeä töû Caùi Bang, nhö Maïnh Ñaït Nhaân ñang nhìn thaáy. Vaø nhaân vaät ñaàu tieân phaùt thoaïi chính laø bang chuû Caùi Bang. Tieâu bang chuû nhìn Döông Quaùi baèng aùnh maét caêm phaãn: – Ñaõ hôn moät naêm nay, laàn löôït coù nhieàu ñeä töû caùc phaùi ñeàu bò thaát tung. Vaø luùc tìm thaáy hoï khoâng nhöõng laø nhöõng boä coát khoâ thì cuõng laø nhöõng töû thi thoái röõa do bò khai quaät khoûi moä phaàn, phôi loä thi theå. Cho hoûi, ñoù coù phaûi laø kieät taùc cuûa AÂm Döông Nhò Quaùi töø Quan Ngoaïi xa xoâi tìm vaøo, coát yù luyeän Ñoäc Coâng Hoaït Töû Thi baù ñaïo nhö haïng taø ma ngöôi vöøa lôùn tieáng hueânh hoang? Döông Quaùi ñöa maét löôùt nhìn laàn löôït nhöõng nhaân vaät vöøa baát ngôø xuaát hieän: – Caùi Bang, Thieáu Laâm, Nga My, Hoa Sôn? Nhö coøn thieáu Khoâng Ñoäng vaø Ñieåm Thöông cho ñuû nhöõng phaùi töøng bò Huyønh moã choïn laøm ñoái töôïng ñeå luyeän Ñoäc Coâng? Sao laõo Tieâu ngöôi khoâng goïi hoï ñeán luoân theå? Döông Quaùi Huyønh laõo ñaïi vöøa döùt lôøi, töø phía xa chôït coù tieáng Trònh laõo nhò Ôi ôùi goïi: – Laõo ñaïi! Gaõ hoï Haø quaù baát caån, haønh tung cuûa chuùng ta bò baïi loä roài. Boïn Khoâng Ñoäng, Ñieåm Thöông ñaõ coù maët trong tieåu traán vaø chuùng... Tieâu bang chuû baät cöôøi: – Haø Töû Giang ñaâu theå moät tay che maõi baàu trôøi? Hoâm nay AÂm Döông Nhò Quaùi caùc ngöôi phaûi traû laïi nhöõng gì caùc ngöôi ñaõ nôï! Ha... ha... Laõo Trònh kòp hieän thaân beân caïnh laõo Huyønh. Vaø laõo Huyønh vaãn ngaïo ngheã cöôøi vang ñoäng: – Boïn ngöôi ñeán ñoâng ñuû theá naøy caøng hay. Nhò Quaùi boïn ta laïi caøng coù cô hoäi haáp thu theâm töû khí cuûa boïn ngu muoäi caùc ngöôi. Ha... ha... Laäp töùc AÂm Döông Nhò Quaùi nhö maõnh hoå voà moài, vöøa vöôn traûo vöøa nhaûy xoå vaøo nhöõng nhaân vaät ñöùng gaàn chuùng nhaát. – Ha... ha... – Ha... ha... Nguoànï: MAI HOA TRANG 341 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Vaïn Löu Quy Toâng AØo... aøo... Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Tieâu bang chuû ñanh gioïng quaùt to: – Thaûo naøo baáy laâu nay Ñòa Khuyeát Cung cöù luoân nuoâi moäng ñoà baù. Hoùa ra Haø Töû Giang ñaõ döïa vaøo luõ taø ma caùc ngöôi. Ñaùnh! Ngöôøi cuûa caùc voõ phaùi lieàn xoâng vaøo. Töø xa, möôøi maáy nhaân vaät thuoäc Ñieåm Thöông – Khoâng Ñoäng nhò phaùi cuõng voäi vaõ lao ñeán, hieäp löïc vôùi nhöõng ngöôøi ñeán tröôùc, vaây kín AÂm Döông Nhò Quaùi vaøo giöõa. Vuø... AØo... oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 342 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2