Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 3

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

73
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 3: Địa Khuyết cung ...Sau một lúc lâu thấp thỏm chờ đợi cả hai gã khất cái cùng đứng lên khi thấy người ấy rốt cuộc cũng rời khỏi tửu lầu sau khi đã no say. Trời tối dần!...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 3

 1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Ba ÑÒA KHUYEÁT CUNG S au moät luùc laâu thaáp thoûm chôø ñôïi caû hai gaõ khaát caùi cuøng ñöùng leân khi thaáy ngöôøi aáy roát cuoäc cuõng rôøi khoûi töûu laàu sau khi ñaõ no say. Trôøi toái daàn! Tuy theá hai gaõ khaát caùi chæ daùm leõo ñeõo baùm theo sau nhaân vaät noï ÔÛ moät khoaûng caùch khaù xa. Khoâng bieát coù ngöôøi baùm ñuoåi, nhaân vaät noï vaãn cöù ngaát ngöôûng böôùc ñi vaø caøng luùc caøng tieán tôùi khu vöïc toái om, caïnh moät khu röøng cuõng toái aâm u khoâng keùm. Baùm theo sau hai gaõ khaát caùi voäi nhìn nhau ñaéc yù vaø voäi vaõ böôùc theo nhanh hôn. Caøng ñeán gaàn khu röøng hai gaõ khaát caùi caøng khaån tröông, ñeán ñoä vieäc ñuoåi theo nhaân vaät phía tröôùc trôû neân loä lieãu. Ñang ñi nhaân vaät noï ñoät ngoät döøng laïi. Vaø vaãn khoâng quay maët veà phía sau nhaân vaät noï leân tieáng: – Nhò vò laø ñeä töû Caùi Bang? Cho hoûi boån cung Ñòa Khuyeát vaø Caùi Bang xöa nay vaãn chung moät gaùnh naëng laø ñoái ñaàu vôùi Thaàn Moân, ñaõ coù gì khieán nhò vò leûn baùm theo Haø Töû Kieân naøy? Hai gaõ khaát caùi khoâng theå nín laëng laâu hôn moät gaõ lieàn leân tieáng: – Ngöôi laàm roài boïn ta khoâng phaûi laø ñeä töû Caùi Bang. Nhaân vaät töï xöng laø Haø Töû Kieân quay laïi: – Saéc phuïc laø saéc phuïc Caùi Bang khoâng leõ taïi haï nhìn laàm? Tröø phi nhò vò vì möu moâ naøo ñoù aùm muoäi quyeát caûi trang laøm ñeä töû Caùi Bang? Vaãn gaõ khaát caùi leân tieáng: – Haø Töû Kieân ngöôi chæ caàn bieát nhö theá laø ñuû. Baây giôø ngöôi phaûi ñeàn toäi do nhöõng gì ngöôi gaây ra. Haø Töû Kieân nheo maét laïi nhö muoáng xeù toang maøn ñeâm ñeå nhìn roõ dieän maïo cuûa hai keû maïo nhaän ñeä töû Caùi Bang: – Töï kieåm laïi Haø Töû Kieân naøy coù theå noùi chöa gaây thuø chuoác oaùn. Baûo taïi haï nhaän toäi thì nhò vò muoán thöøa nhaän laø ngöôøi cuûa Thaàn Moân suoát moät naêm qua luoân gaây tai hoïa khaép voõ laâm vôùi yù ñoà ñoäc baù? Gaõ khaát caùi noï chôït quaùt: Nguoànï: MAI HOA TRANG 20 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Chôù nhieàu lôøi! Toäi cuûa ngöôi theá naøo thì tröôùc luùc ngöôi nhaém maét seõ coù ngöôøi cho ngöôi bieát. Coøn baây giôø haõy naïp mang thoâi. Ñaùnh! Tieáng hoâ hoaùn sau cuøng chính laø aùm hieäu ñaõ ñöôïc ñònh saün, hai gaõ khaát caùi laäp töùc phaân chia hai beân taû höõu ñoàng loaït xuaát löïc tung kình vaøo Haø Töû Kieân. Vuø... Vuø... Haø Töû Kieân baät cöôøi: – Muoán taïi haï naïp maïng kyø thöïc khoâng phaûi khoù, chæ caàn nhò vò cho taïi haï thaáy baûn laõnh cuûa nhò vò thaät söï cao minh nhö theá naøo. Ñaây laø chieâu ñaàu taïi haï nguyeän töù giaùo. AÀm! AÀm! Hai tieáng chaán kình vang leân ñuû laøm cho hai gaõ khaát caùi phaãn noä: – Ngöôøi chôù ñaéc yù! Ñôõ! – Ñuùng vaäy! Sôû hoïc Ñòa Khuyeát Cung khoâng theå ngaên caûn ta baùo thuø. Ñôõ! Caû hai laïi phaùt kình laàn naøy laø taän löïc. Vuø... Vuø... Haø Töû Kieân vuït cau maøy: – Tuyeát Nhaïn Phi Traûo! Nhò vò laø ngöôøi cuûa Tuyeát Nhaïn Moân ôû maõi taän Nhaïn Moân Quan? Döøng tay laïi naøo! Vaø Haø Töû Kieân phaùt kình chuû yeáu ñuû hoùa giaûi nhöõng ngoïn phi traûo cuûa hai gaõ khaát caùi noï. AÀm! AÀm! Hai gaõ khaát caùi loaïng choaïng. Moät gaõ chôït noùi: – Thaân thuû cuûa y quaù cao minh chuùng ta khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa y ñaâu, Maïnh ñeä. Gaõ thöù hai gaøo leân: – Vaãn coøn moät keá nöõa chuùng ta chöa tieán haønh. Luïc huynh haõy giuùp ñeä moät laàn nöõa thoâi. Naøo! Cuøng vôùi tieáng gaøo gaõ thöù hai chôït phaåy tay laøm cho lôùp vaân vuï nhôø nhôø traéng xuaát hieän. AØo... Haø Töû Kieân laäp töùc hít moät hôi thaät daøi tröôùc khi ñeå lôùp vaân vuï maøu traéng bao Nguoànï: MAI HOA TRANG 21 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Vaïn Löu Quy Toâng phuû: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Quaû nhieân ñaây laø Baïch Sa Vuï ñoäc chaát thöôøng ñöôïc Tuyeát Nhaïn Moân söû duïng. Nhò vò ñònh laáy maïng taïi haï thaät sao? Vaäy ñöøng traùch taïi haï. Xem chöôûng! Vuø... AÀm! AÀm! Tieáng chaán kình khoâng nhöõng laøm cho lôùp vaân vuï nhôø nhôø traéng phaûi tan bieán maø coøn coù thöøa dö löïc ñeå ñaåy baït hai gaõ khaát caùi veà phía sau. Nhaân ñaø bò chaán lui khi ngaõ, gaõ khaát caùi thöù nhaát laïi hoâ theâm laàn nöõa: – Gaëp gioù lôùn roài, Maïnh ñeä! Chaïy mau! Gaõ boû chaïy, trong khi gaõ thöù hai cöù nhö ngöôøi phaùt cuoàng, loàng loän lao vaøo Haø Töû Kieân: – Luïc huynh muoán chaïy cöù chaïy! Rieâng ñeä quyeát phaûi lieàu maïng vôùi keû thuø. Ñôõ! Ñôõ! Vuø... Vuø... Moät mình gaõ phaùt ra hai kình nhö muoán chi trì cuïc dieän hai vaây moät ñuùng vôùi tình theá naõy giôø ñaõ dieãn ra. Haø Töû Kieân toû ra giaän döõ: – Giöõa ta vaø Tuyeát Nhaïn Moân naøo coù thuø oaùn gì? Sao ngöôi cöù khaêng khaêng lieàu maïng, laïi coøn khoâng bieát töï löôïng söùc? Vaäy laø ngöôi töï chuoác hoïa, khoâng phaûi do ta! Ñôõ! AÀm! Höï! Gaõ khaát caùi duy nhaát coøn laïi vuït chaïy laûo ñaûo nhö thuyeàn con gaëp soùng to, chöùng toû moät mình gaõ tuyeät ñoái khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa Haø Töû Kieân. Tuy nhieân, nhö gaõ vöøa noùi, gaõ quyeát taâm lieàu maïng, gaõ nhaûy xoå vaøo Haø Töû Kieân: – Tuy ngöôi khoâng coù thuø oaùn vôùi boån moân Tuyeát Nhaïn, nhöng vôùi Maïnh Ñaït Nhaân ta thì coù. Haõy xem sôû hoïc ñaéc yù nhaát cuûa ta! Ñôõ! Vuø... Haø Töû Kieân giaät mình: – Noùi sao? Huynh ñaây laø... Tuy ñang giaät mình nhöng do chieâu coâng cuûa Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ aäp ñeán neân Haø Töû Kieân ñaønh theo baûn naêng phaùt kình ñôõ laïi. AÀm! Nguoànï: MAI HOA TRANG 22 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Vaïn Löu Quy Toâng Höï! Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Laàn naøy vì quaù kieät löïc sau vaøi ba chieâu ñoái löïc khoâng caân söùc, Maïnh Ñaït Nhaân vöøa hoäc leân moät tieáng lieàn ñoå guïc xuoáng hoân meâ. Phòch! oOo Luùc tænh laïi tuy xung quanh vaãn bò boùng ñeâm vaây phuû nhöng Maïnh Ñaït Nhaân cuõng nghe roõ tieáng Haø Töû Kieân ñang baåm trình vôùi moät nhaân vaät naøo ñoù. Vaø Haø Töû Kieân ñang noùi tieáp nhöõng gì y ñang noùi dôû dang: – Chuyeän chæ nhö theá. Khoâng hieåu sao ngöôøi cuûa Maïnh gia laïi cöù ñeà quyeát hung thuû laø gia phuï? Coù leõ ñoù chính laø nguyeân nhaân khieán ñeâm nay Maïnh Ñaït Nhaân kia baùm theo thuoäc haï ñeå baùo thuø. Maïnh Ñaït Nhaân ngoài baät daäy: – Ngöôi ñöøng nguïy bieän. Neáu khoâng phaûi phuï thaân ngöôi saùt haïi phuï maãu ta côù sao thi theå phuï maãu ta laïi xuaát hieän ngay phía sau Haø gia? Haø Töû Kieân ñang ñöùng ñoái dieän vôùi moät nhaân vaät coù voùc daùng nhoû thoù chôït quay nhìn veà phía Maïnh Ñaït Nhaân: – Maïnh hieàn huynh laàm roài! Gia phuï tuyeät ñoái khoâng phaûi laø hung thuû saùt haïi... Maïnh Ñaït Nhaân choàm ngöôøi ñöùng leân vaø suyùt baät ngaõ do noäi thöông vaãn chöa heà thuyeân giaûm. – Chæ coù ngöôi laàm chöù ta khoâng laàm. Baèng chöùng naêm naêm tröôùc luùc Maïnh gia toå chöùc tang leã cuùng ñaøn cho phuï maãu ta, phuï thaân cuûa ngöôi neáu khoâng phaûi hung thuû sao thoaït ñaàu baûo khoâng ñeán nhöng sau ñoù laïi baát ngôø xuaát hieän? Haø Töû Kieân böôùc ñeán gaàn hoï Maïnh nöûa muoán ñöa tay ñôõ hoï Maïnh nöûa laïi khoâng daùm: – Veà vieäc naøy, sau ñoù ñeä coù hoûi laïi gia phuï. Ngöôøi giaûi thích ñoù laø ngöôøi nghi ngôø khi thaáy leã cuùng ñaøn sao khoâng coù baát kyø vò hoøa thöôïng naøo ñöôïc Maïnh gia môøi ñeán caàu sieâu? Hoùa ra gia phuï ñaõ ngôø ñuùng vaø suyùt nöõa ñeä ñaõ vong maïng vì chaát ñoäc ngoâ coâng hoøa vaøo myõ töûu. Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi cay ñaéng: – Laàn ñoù ngöôi khoâng cheát, caøng chöùng toû phuï thaân ngöôi laø keû coù taâm ñòa ñoäc aùc. Thöû hoûi, keá duïng ñoäc laø do ñaïi cöûu ta baøy ra, nhò thuùc ta naøo coù toäi tình sao phuï thaân ngöôi nhaãn taâm truy saùt khieán nhò thuùc ta ñaàu moät nôi thaân moät neûo? Haø Töû Kieân taùi maët: – Maïnh nhò thuùc ñaõ cheát? Laø do gia phuï saùt haïi? Chính Maïnh hieàn huynh taän Nguoànï: MAI HOA TRANG 23 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Vaïn Löu Quy Toâng muïc sôû thò ö? Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Maïnh Ñaït Nhaân phöøng phöøng löûa giaän: – Tuy ta khoâng nhìn thaáy, ñoù laø ñieàu may maén cho ta, baèng khoâng keà traûm thaûo tröø caên cuûa phuï thaân ngöôi ñaâu deã buoâng tha ta? Nhöng vaøo luùc ñoù hung thuû coøn ai khaùc ngoaøi phuï thaân ngöôi keû ñaõ ngang nhieân ñe doïa seõ thaûm saùt toaøn boä Maïnh Gia hai möôi maïng ngöôøi? Haø Töû Kieân boái roái: – Ñoù laø lôøi gia phuï ñe doïa luùc ngöôøi nghó tính maïng ñeä aét phaûi meänh chung. Nhöng sau ñoù ñeä vaãn coøn soáng sôø sôø ra ñaáy, gia phuï ñaâu leõ naøo gaây ra chuyeän taøy ñình? Maïnh Ñaït Nhaân höø laïnh: – Tay ñaõ troùt nhuùng chaøm, phuï thaân ngöôi ngaïi gì vieäc gaây ra theâm tai hoïa. Thoâi, ñuû roài! Ngöôi khoûi phaûi phí lôøi bieän minh nöõa. Ta hoïc ngheä khoâng tinh, yù nieäm baùo phuïc gia thuø giôø ñaõ thaát baïi, ta khoâng heà hoái tieác neáu bò ngöôi laáy maïng. Baát quaù, ha...ha...ha..., möôøi taùm naêm sau ta laïi laø moät trang haûo haùn, quyeát tìm ngöôi vaø phuï thaân ngöôi ñeå baùo thuø. Ha... ha... ha... Traøng cöôøi caêm phaãn cuûa Maïnh Ñaït Nhaân khieán Haø Töû Kieân duø coá traán ñònh nhöng vaãn caûm thaáy laïnh khaép ngöôøi. Do ñoù Haø Töû Kieân chaúng coøn lôøi leõ naøo ñeå phaûn bieän, ñeå giaûi thích. Y khoâng noùi thì nhaân vaät coù voùc daùng nhoû thoù kia noùi. Thanh aâm cuûa nhaân vaät naøy vang leân khieán Maïnh Ñaït Nhaân ít nhieàu cuõng thaáy tia hy voïng le loùi xuaát hieän. Ñaàu tieân nhaân vaät noï baûo: – Maïnh Ñaït Nhaân! Seõ khoâng ai laáy maïng ngöôi ñaâu. Hôn theá nöõa, boån cung Ñòa Khuyeát baáy laâu nay haønh söï luoân quang minh chính ñaïi. Neáu thaät söï ngöôi coù oan khuaát, neáu gia phuï Haø Töû Khieân thaät söï coù gaây ra thaûm hoïa naøy, boån cung seõ vì ngöôi traû laïi söï coâng baèng. Bôûi vì baát kyø ai ñaõ laø moân nhaân boån cung ñeàu phaûi bieát roõ moät ñieàu coù coâng thì thöôûng coù toäi phaûi bò xöû trò. Coøn baây giôø... Nhaân vaät noï chôït ñöa maët nhìn vaøo khu röøng vaø baät hoûi: – Quyù höõu Caùi Bang ñònh xöû trí vieäc naøy nhö theá naøo? Ñaùp laïi töø khu röøng coù caâu hoûi vang ra: – Boån bang chöa theå coù chuû yù neáu chöa bieát quyù cung ñònh laøm gì ñeå traû laïi söï coâng baèng cho gaõ hoï Maïnh kia. Nhaân vaät nhoû thoù kia laäp töùc ñaùp laïi: – Moân coù moân quy gia coù gia phaùp. Neáu ôû quyù bang coù moät vò tröôûng laõo goïi Nguoànï: MAI HOA TRANG 24 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) laø chaáp phaùp thì ôû boån cung cuõng coù moät Hình Ñöôøng. Boån höông chuû ñònh giao vieäc naøy laïi cho Taï Baát Nghò hình ñöôøng ñöôøng chuû. – Giao gaõ hoï Maïnh hay giao caû Haø Töû Kieân moân nhaân quyù cung? Nhaân vaät kia cöôøi nheï: – Khoâng chæ giao Haø Töû Kieân maø phuï thaân y duø ñang ôû maõi taän ñaâu ñi nöõa cuõng seõ ñöôïc hình ñöôøng trieäu hoài ñeå tra xeùt. Quyù höõu thaáy theá naøo? Töø trong khu röøng coù traøng cöôøi vang leân cuøng vôùi traøng cöôøi laø tieáng böôùc chaân ngöôøi ñang töø töø xuaát hieän: – Caùch xöû trí cuûa Chu huynh quaû khoâng hoå danh moät cung Ñòa Khuyeát luoân haønh söï quang minh loãi laïc. Dö Vi Haûi naøy xin coù lôøi boäi phuïc Chu Nghieâm, höông chuû ñeä nhaát höông ñöôøng thuoäc Ngoaïi Ñöôøng ñeä nhò. Moät nhaân vaät Caùi Bang thöïc thuï xuaát hieän. Ñoù laø Dö Vi Haûi neáu xeùt theo lôøi noùi vöøa haøm yù töï xöng. Caïnh Dö Vi Haûi laø gaõ khaát caùi loùc naõy boû chaïy. Nhìn thaáy gaõ Maïnh Ñaït Nhaân kinh nghi: – Kìa Luïc huynh! Khoâng phaûi Luïc huynh ñaõ boû chaïy roài sao? Gaõ hoï Luïc cöôøi nhö meáu: – Keá cuûa chuùng ta ñaõ hoûng töø ñaàu roài. Vieäc giaû daïng Caùi Bang ñaõ laøm cho haønh tung cuûa chuùng ta baïi loä. Maïnh ñeä... Dö Vi Haûi chôït leân tieáng: – Moät Tuyeát Nhaïn Moân vöøa nhoû vöøa ôû taän xa xoâi daùm maïo nhaän ñeå gaây tai hoïa cho Caùi Bang. Hai ngöôøi coù bieát vì chuyeän naøy coù theå khieán Tuyeát Nhaïn Moân bò dieät hay khoâng? Maïnh Ñaït Nhaân taùi maët: – Keá giaû daïng Caùi Bang laø do moät mình ta nghó ra. Loãi laø cuûa ta neáu coù tröøng phaït thì mình ta chòu. Mong toân giaù ñaïi löôïng chôù truùt cho toaøn boä Tuyeát Nhaïn Moân. Gaõ hoï Luïc laïi la leân: – Khoâng phaûi! Keá laø keá cuûa Luïc Ñöôøng naøy. Luïc moã chæ muoán giuùp nghóa ñeä Ñaït Nhaân, coù gì xin cöù traùch phaït Luïc moã. – Ñaâu phaûi rieâng gì ngöôi, Luïc Ñöôøng! Caû Maïnh Ñaït Nhaân kia cuõng vaäy, chôø sau khi Hình Ñöôøng Ñòa Khuyeát Cung laøm roõ chuyeän thaûm aùn kia, seõ ñeán löôït boån bang hoûi toäi maïo nhaän cuûa hoï Maïnh. Coøn baây giôø ngöôi chaén chaén seõ bò xöû trò tröôùc. Maïnh Ñaït Nhaân keâu to hôn: – Xin chôù xöû trò Luïc huynh, Maïnh Ñaït Nhaân naøy laø ngöôøi coù toäi, chính Maïnh Nguoànï: MAI HOA TRANG 25 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Ñaït Nhaân ñaõ xuùi giuïc luïc huynh. Haõy cöù xeùt xöû moät mình Maïnh moã. Dö Vi Haûi trôïn maét: – Ñaây laø luùc xöû toäi, naøo phaûi luaän coâng sao hai ngöôi laïi tranh giaønh nhau phaàn coù toäi? Nghe ñaây, theo bang quy cuûa boån moân keû naøo maïo nhaän ñeä töû Caùi Bang, coá tình laøm oâ ueá thanh danh boån bang keû ñoù aét khoù toaøn maïng. Hai ngöôøi laäp laïi laàn nöõa xem laø ai trong hai ngöôøi baøy ra keá naøy? Hay laø caû hai? Höû? Maïnh Ñaït Nhaân doõng daïc thöøa nhaän: – Chæ coù moät mình Maïnh moã thoâi. Khoâng lieân quan gì ñeán Luïc huynh caøng khoâng lieân quan gì ñeán Tuyeát Nhaïn Moân. Dö Vi Haûi nhìn sang Luïc Ñöôøng: – Phaàn ngöôi thì sao? Ngöôi coù hay khoâng coù chuû xöôùng vieäc naøy? Chaïm phaûi aùnh maét nhìn ñaày saùt khí cuûa Dö Vi haûi Luïc Ñöôøng cuùi ñaàu sôï seät: – Tuy do moã chuû xöôùng nhöng... Dö Vi Haûi gaàm leân: – Laø ngöôi? Luïc Ñöôøng sôï ñeán co ruùm ngöôøi. Thaáy vaäy Maïnh Ñaït Nhaân voäi huyeân thuyeân: – Sao Luïc huynh mau queân nhö vaäy? Laø do ñeä ñaàu tieân chuû xöôùng naøo phaûi do Luïc huynh? Luïc huynh coøn nhôù khoâng ñeä ñaõ nhaân luùc huynh ngaø ngaø say ñeå ñeà xuaát vieäc naøy nhôø huynh tieáp trôï. Nay chuyeän ñaõ baát thaønh ñeä ñaâu nhaãn taâm truùt toäi cho Luïc huynh. Quaân töû daùm laøm daùm chòu, ñeä laø ngöôøi nhö theá ñaâu nhö hoï Haø khoâng daùm nhaän nhöõng gì ñaõ gaây ra? Haø Töû Kieân baát bình keâu leân: – Haø gia khoâng coù haïng ngöôøi nhö theá! Maïnh Ñaït Nhaân quaéc maét nhìn Haø Töû Kieân: – Neáu ta noùi khoâng ñuùng thì ngöôi haõy chöùng minh ñieàu ñoù. Baèng khoâng ngöôi ñöøng leân tieáng xen vaøo. Vaãn vôùi neùt maët haäm höïc, Maïnh Ñaït Quaân nhìn Dö Vi Haûi noùi: – Nhöõng gì caàn noùi moã ñaõ noùi xong. Chæ caàn Ñòa Khuyeát Cung traû laïi coâng baèng cho Maïnh moã, ñöøng noùi gì phaûi cheát vì bò Caùi Bang xöû trí coù cheát baèng caùch naøo ñi nöõa Maïnh moã cuõng cam taâm. Xin haõy buoâng tha cho Luïc Ñöôøng vaø ñöøng nghó sai cho Tuyeát Nhaïn Moân. Dö Vi haûi cöôøi laït, nhìn Luïc Ñöôøng: – Ngöôi nghó sao? Ta muoán nghe lôøi ñaùp cuûa ngöôi laàn nöõa. Nguoànï: MAI HOA TRANG 26 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Luïc Ñöôøng caøng cuoái thaáp ñaàu hôn: (Khuyeát Danh) – Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ noùi caû roài. Luïc moã ñaâu coøn gì noùi nöõa. Dö Vi Haûi laïi quaùt: – Nhöng ta vaãn muoán ngöôi töï mieäng noùi ra, raèng vieäc maïo nhaän naøy laø khoâng phaûi do ngöôi chuû xöôùng. Theá naøo? Luïc Ñöôøng kinh taâm, ngaång ñaàu leân nhìn Maïnh Ñaït Nhaân. Sau ñoù y ñaùp thaät kheõ: – Laø do Maïnh Ñaït Nhaân chuû xöôùng. Duø noùi raát kheõ nhöng haàu nhö moïi ngöôøi ñeàu troâng ñôïi lôøi noùi naøy cuûa y neân ai ai cuõng coù theå nghe raát roõ, cuõng coù theå bieát y vöøa noùi gì. Bôûi luùc ñoù coù moät thoaùng huït haãng boãng xuaát hieän trong aùnh maét Maïnh Ñaït Nhaân. Tuy vaäy khi nghe Dö Vi Haûi leân tieáng aùnh maét cuûa Maïnh Ñaït Nhaân vuït leân aùnh maét vui möøng. Dö Vi Haûi vöøa buoâng tha Luïc Ñöôøng vöøa baät cöôøi: – Neáu laø vaäy, ta khoâng gaây khoù deã cho ngöôi. Ñi ñi! Vaø nhôù raèng ñöøng bao giôø taùi phaïm. Ñöôïc tha, Luïc Ñöôøng tuy khoâng roát rít ña taï hoaëc hoái haû boû chaïy nhö ngöôøi ñaùng leõ cheát nay tình côø tìm laïi ñöôïc maïng soáng nhöng caùch y boû ñi, ñaàu cuùi gaàm, khoâng nhìn ai, cuõng khoâng noùi vôùi ai lôøi naøo, cuõng ñuû bieát duø ñöôïc tha nhöng taâm traïng cuûa y vaãn cöù naëng neà khoù taû. Chôø y ñi khuaát, Chu Nghieâm höông chuû ñeä nhaát ñöôøng Ñòa Khuyeát Cung chôït leân tieáng: – Traêm nghe khoâng baèng moät thaáy duøng uy ñöùc trò ngöôøi nhö Caùi bang vöøa laøm duø khoâng kieán hieäu baèng ngöôøi khaùc duøng uy vuõ nhöng ít ra caùch cuûa Caùi Bang vaãn löu laïi trong loøng moïi ngöôøi ít nhieàu ngöôõng moä. Chu moã thaät söï boäi phuïc Dö Vi Haûi huynh. Dö Vi Haûi mæm cöôøi: – Chu Nghieâm huynh chæ quaù khen. Luïc Ñöôøng, y laø keû noùi doái, tuy theá nhìn y boû ñi loøng ñaày aân haän moã nghó, sau naøy nhaát ñònh y seõ khoâng bao giôø taùi phaïm. Ñaït ñöôïc keát quaû naøy, nhö Chu huynh ñaõ thaáy ñoù vaãn hôn laø maïnh tay xöû trí vì chöa aét ñaït ñöôïc keát quaû töông töï. Ñoaïn Dö Vi Haûi nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: – Ngöôi thaät söï coù khí phaùch! Tuy chöa bieát chuyeän cuûa ngöôi laø thaät hay laø bòa nhöng ñoù vaãn laø nhaän ñònh ñaàu tieân cuûa ta veà ngöôi. Haõy ghi nhôù cho roõ, giöõa khí phaùch can tröôøng vaø thaùi ñoä khaêng khaêng vu khoáng cho ngöôøi vaãn coù söï khaùc Nguoànï: MAI HOA TRANG 27 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) bieät. Vaø töø söï khaùc bieät naøy seõ daãn ñeán hai neûo chính taø höõu bieät. Lôøi ta noùi ñaõ heát. Neáu sau naøy coù duyeân heïn gaëp laïi. Vaø sau khi voøng tay cuùi chaùo Chu nghieâm Dö Vi haûi chæ trong thoaùng choác boû ñi bieät daïng. Coøn laïi Chu Nghieâm vôùi nan ñeà khoù giaûi quyeát y vaãy tay: – Haõy theo ta hoài cung, moïi vieäc seõ do hình ñöôøng phaân xöû. Haø Töû Kieân vaø Maïnh Ñaït Nhaân buoàn baõ böôùc theo. Ngay khi boïn hoï ba ngöôøi khuaát daïng Dö Vi Haûi chôït xuaát hieän trôû laïi. Vaø laàn naøy caïnh Dö Vi Haûi laïi coù theâm moät nhaân vaät khaùc. Chính nhaân vaät naøy vôùi gioïng noùi cuûa ngöôøi nieân kyõ ñaõ quaù nguõ tuaàn ñaõ phaùt thoaïi tröôùc: – Ngöôi nghó sao Dö Vi Haûi? Dö Vi Haûi nghieâm gioïng: – Nghó veà Maïnh Ñaït Nhaân ö, tröôûng laõo? Gaõ laø ngöôi coù khí tieát, ñaùng khaâm phuïc! Trong boùng ñeâm vò tröôûng laõo nhe raêng cöôøi: – Ngöôi khoâng theå nhìn xa troâng roäng hôn tính khí con ngöôøi ö? Laø ta muoán hoûi ngöôi veà Ñòa Khuyeát Cung. Hoï laø chính hay laø taø hay chæ duøng caùi chính che ñaäy caùi taø? Dö Vi Haûi hoang mang: – Ñòa Khuyeát Cung ngay töø ñaàu xuaát hieän laø ñaõ ñoái ñaàu vôùi Thaàn Moân. Thaàn Moân coù daõ taâm ai ai cuõng roõ. Vaäy Ñòa Khuyeát Cung neáu coù taø taâm sao laïi choïn bieän phaùp ñoái ñaàu nhö chuùng ta ñeàu bieát? Vò tröôûng laõo cheùp mieäng: – Khaép giang hoà ñaâu ñaâu cuõng coù thuû ñoaïn. Chæ coù nhaän ñònh cuûa ngöôi khoâng ñuû tinh töôøng raát deã nhaàm laãn. Cöù nhö Ñòa Khuyeát Cung maø noùi ta hoûi ngöôi, cung chuû Ñòa Khuyeát Cung laø ai ngöôi bieát chöa? Xuaát xöù lai lòch cuûa y nhö theá naøo, ngöôi ñaõ toû töôøng chöa? Coøn nöõa khoâng sôùm khoâng muoän ngay sau khi Thaàn Moân sau gaàn naêm möôi naêm thoaùi aån giang hoà boãng xuaát hieän vôùi chuû tröông hoaøn toaøn ngöôïc laïi nhöõng gì moïi ngöôøi töøng bieát veà Thaàn Moân, thì Ñòa Khuyeát Cung cuõng xuaát ñaàu loä dieän. Ñaâu laø chính ñaâu laø taø, ngöôi coù theå nhaän ñònh ñöôïc chaêng? Ngöøng moät luùc coù leõ ñeå ngaãm nghó kyõ hôn, vò tröôûng laõo tieáp tuïc ñoäc thoaïi: – Neáu ta nhôù khoâng laàm, Thaàn Moân ñaõ toán taïi xaáp xæ hai traêm naêm dö. Vaø chuû tröông cuûa hoï luùc naøo cuõng phoø chính dieät taø. Theá sao laàn naøy hoï laïi chuû tröông ñi Nguoànï: MAI HOA TRANG 28 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) ngöôïc laïi? Vaäy trong haønh vi taø cuûa hoï coù chuùt haøm yù naøo laø chaùnh toâng khoâng? Neáu thaät söï laø coù thì caùi chaùnh cuûa Ñòa Khuyeát Cung ai daùm baûo ñaûm khoâng coù nieäm yù taø vaäy? A...! Coù theå baûo ñaây laø luùc giang hoà laâm vaøo caûnh ñaûo ñieân, ñieân ñaûo, chaùnh taø laãn loän, giaû thöïc nan phaân. Khoâng rieâng gì ngöôi hoaëc khoâng rieâng gì boån bang baát cöù ai neáu coù chuùt öu tö veà chính nghóa caàn phaûi heát söùc tænh taùo, ñöøng ñeå nhöõng gì xaûy ra tröôùc maët ñaùnh löøa nhaän thöùc. Ñöøng voäi keát luaän keû ñoù laø taø khi nhìn thaáy hoï coù haønh vi toäi aùc. Ngöôïc laïi ñöøng voäi taùn tuïng moät ai ñoù laø chaùnh nhaân quaân töû khi nhìn thaáy ngöôøi ñoù coù haønh vi loãi laïc ñuùng baäc quaân töû. Ngöôi coù hieåu chuùt naøo veà lôøi ta vöøa noùi khoâng? Dö Vi Haûi göôïng cöôøi: – Thaáy chaùnh ñöøng cho laø chaùnh, thaáy taø ñöøng cho laø taø, lôøi cuûa tröôûng laõo khieán cho ñeä töû theâm mô hoà. Vò tröôûng laõo gaät ñaàu: – Mô hoà roài seõ heát mô hoà. Cuõng nhö gaõ Luïc Ñöôøng luùc naõy chaúng haïn. Gaõ coù xuaát xöù töø Tuyeát Nhaïn Moân, moät moân phaùi vöøa keùm thanh theá vöøa khoâng phaân bieät noåi hoï laø chaùnh hay taø. Tuy nhieân, chính thaùi ñoä aân haän cuûa gaõ luùc boû ñi ñuû cho thaáy gaõ laø ngöôøi bieát phuïc thieän. Vaäy giaû nhö tröôùc kia gaõ laø taø thì töø baây giôø veà sau, moät khi gaõ ñaõ phuïc thieän, gaõ seõ bieán thaønh chaùnh. Töông töï keû coù khí tieát nhö Maïnh Ñaït Nhaân ai baûo ñaûm sau naøy gaõ khoâng vì caâm phaãn seõ trôû neân muø quaùng vaø töï vöôït qua laèn ranh phaân bieät chaùnh taø töø luùc naøo khoâng heà hay? Do vaäy ngöôi chôù voâi khen taëng gaõ, ngöôõng moä gaõ. Dö Vi Haûi ñöa tay gaõi ñaàu: – Cuõng may, Maïnh Ñaït Nhaân chæ laø haïng voâ danh tieåu toát. nieäm cuûa gaõ cuõng chæ boû heïp trong phaïm vi baùo phuïc gia thuø vaø chuyeän naøy roài seõ ñöôïc Ñòa Khuyeát Cung xöû trí minh baïch. Vò tröôûng laõo baät cöôøi: – Ngöôi laàm roài vaø ngöôi laàm vì caùi nhìn cuûa ngöôi quaù ö haïn heïp. Ñeå xem lôøi ta ñoaùn coù ñuùng hay khoâng nha? Giaû nhö Ñòa Khuyeát Cung tuy hieän giôø laø chaùnh nhöng thöïc söï laïi laø coù taø taâm, chuyeän cuûa Maïnh Ñaït Nhaân roài seõ khoâng ñöôïc Ñòa Khuyeát Cung xöû trí oån thoûa, chuyeän gì sau ñoù seõ xaûy ra? Vaø moät ngöôi coù khí tieát nhö hoï Maïnh khi baûn thaân bò doàn eùp khi noãi oan khieân caøng luùc caøng theâm oan khieân, gaõ coù chòu khuaát phuïc khoâng? Coøn nöõa, qua caâu chuyeän ñaõ xaûy ra taïi Maïnh gia ta mô hoà coù caûm nhaän tuy ñoù laø chuyeän nhoû nhöng khoâng heà nhoû. Vaäy ñoù moät laàn nöõa ta laäp laïi, ñaây khoâng phaûi laø luùc khoù phaân bieät thöïc hö, khoù phaân bieät chaùnh taø vaø cuõng khoù phaân bieät ñaâu laø troïng ñaâu laø khinh. Vaø vò tröôûng laõo chôït nhìn Dö Vi Haûi vaø nghieâm gioïng: Nguoànï: MAI HOA TRANG 29 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Vì ngöôi ñang coù thaân phaän moät Hoa Caùi seõ tieáp nhaän cöông vò bang chuû nay mai neáu laõo bang chuû hieän giôø chaúng may gaëp phaûi meänh heä gì ta nghó ngöôi neân laøm quen daàn vôùi caùch nghó cuûa ta hieän nay. Ñoàng thôøi, ngöôøi cuõng neân coù thaùi ñoä thích hôïp ngay töø baây giôø thì hôn. Dö Vi Haûi ñoäng taâm: – Tröôûng laõo muoán ñeä töû phaûi laøm gì baây giôø? Vò tröôûng laõo nghieâng ñaàu, phuï nhó moät hoài laâu vaøo tai Dö Vi Haûi. Ngay sau khi nghe xong, Dö Vi Haûi nhaên maët: – Coù caàn phaûi nghieâm troïng nhö theá khoâng, tröôûng laõo? Vò tröôûng laõo nghieâm troïng: – Nhaát cöõ löôõng tieän, cuøng moät luùc ñöôïc luoân hai vieäc, ngöôi coøn chaàn chöø gì nöõa? Dö Vi Haûi caøng theâm nhaên nhoù: – Nhöng chöa gì ñaõ vaän duïng Phi Caùp Truyeàn Thö chæ ñöôïc duøng trong tình theá khaån caáp, ñeä töû e laõo bang chuû... Vò tröôûng laõo cheùp mieäng: – Neáu bang chuû coù traùch töï ta seõ giaûi thích moïi haäu quaû do ta ñaûm nhaän. Khoâng ñuû quyeát ñoaùn nhö ngöôi sau naøy coøn troâng mong gì ñieàu ñoäng toaøn theå bang chuùng nhôõ gaëp khi khaån caáp? Dö Vi Haûi kheõ hít moät caùi: – Xeùt veà caù nhaân hoï Maïnh thì ñaây chæ laø moät tieåu tieát khoâng ñaùng keå. Nhöng neáu xeùt veà ñaïi cuïc nhö lôøi tröôûng laõo vöøa dieãn giaûi thì ñeä töû nghó... Ñöôïc roài! Ñeä töû cuõng lieàu nghe lôøi tröôûng laõo moät phen. Ñaønh chòu laõo bang chuû baét toäi sau naøy vaäy. Vò tröôûng laõo mæm cöôøi roài nheï nhaøng lao maát huùt vaøo boùng ñeâm. Ñeán luùc Dö Vi Haûi môùi chaäm raõi chui vaøo khu röøng. Sau moät luùc thöïc hieän nhöõng haønh vi kín ñaùo, Dö Vi Haûi tuaàn töï neùm leân cao naêm caùnh chim caâu. Ñöôïc traû veà khoaûng khoâng bao la, luõ chim saâu sau khi löôïn moät voøng roäng laäp töùc bay veà naêm höôùng khaùc nhau. Nhìn naêm caùnh chim caâu bay khuaát maét, Dö Vi Haûi len leùn thôû daøi vaø laëng leõ lui ñi. oOo Giöõa boùng toái aâm u, moät caùnh tay mô hoà caát leân. Ñeå töø ñoù moät hoøn ñaù nhoû xeù Nguoànï: MAI HOA TRANG 30 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Vaïn Löu Quy Toâng gioù lao vuùt leân cao. Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Viu... Hoøn ñaù bay ñi khoâng phaûi khoâng coù chuû ñích. Boäp! Töø khoaûng khoâng bao la moät caùnh chim caâu chôït laûo ñaûo vaø chao nghieâng daàn cho ñeán luùc chaïm ñaát. Chuû nhaân cuûa caùnh tay mô hoà luùc naõy laäp töùc nhaët caùnh chim caâu leân. Moät loùng truùc nhoû ñöôïc buoäc chaët vaøo chaân chim. Cuõng caùnh tay ñoù nheï nhaøng truùt töø trong oáng truùc ra moät maûnh giaáy nhoû cuoän troøn. Cuõng nhö thaân thuû cuûa nhaân caùnh tay, muïc löïc ngöôøi naøy quaù ö tinh töôøng coù theå xem roõ töøng töï daïng coù treân maûnh giaáy. Ñoïc xong, nhaân vaät noï cuoän maûnh giaáy trôû laïi vaøo loùng truùc. Tieáp ñoù sau khi aáp uû moät luùc khaù laâu caùnh chim caâu trong loøng baøn tay, nhaân vaät naøy neùm traû caùnh chim caâu leân baàu trôøi. Caùnh chim cöù theá tieáp tuïc cuoäc haønh trình vöøa bò taïm thôøi giaùn ñoaïn. Vaø nhaân vaät noï xoay ngöôøi maát huùt. Chuyeän cuõng xaûy ra töông töï cho boán con chim caâu coøn laïi. Vaø maõi sau naøy Dö Vi Haûi môùi ñöôïc moïi ngöôøi baåm baùo. Khi ñoù chuyeän ñaõ quaù muoän. oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 31 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2