Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 30

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

56
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 30: Oan oan tương báo Nhìn thấy Định Tâm sư thái đang lần lượt đưa đến năm thi thể từ trên cỗ xe song mã thứ hai xuống, Mạnh Đạt Nhân thở dài: - Như họ đã chết cả rồi... Phải chăng sư thái muốn tại hạ giúp họ giải độc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 30

 1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Ba Möôi OAN OAN TÖÔNG BAÙO N hìn thaát Ñònh Taâm sö thaùi ñang laàn löôït ñöa ñeán naêm thi theå töø treân côõ xe song maõ thöù hai xuoáng, Maïnh Ñaït Nhaân thôû daøi: – Nhö hoï ñaõ cheát caû roài? Phaûi chaêng sö thaùi muoán taïi haï giuùp hoï giaûi ñoäc? Ñònh Taâm sö thaùi chôùp maét vaøi löôït: – Trong soá naøy coù moät aùi ñoà cuûa baàn ni. Sinh khí hoï vaãn coøn. Vaû laïi baàn ni vöøa cho hoï duøng Hoài Hoaøn Tuyeät Meänh Ñôn cuûa teä phaùi. Maïnh Ñaït Nhaân ngaïc nhieân, tieán laïi ñeå xem xeùt. Vaø chaøng gaät ñaàu: – Linh döôïc cuûa quyù phaùi quaû kieám hieäu. Ñöôïc! Taïi haï seõ cöùu hoï. Chaøng laïi duøng chính maùu huyeát cuûa chaøng ñeå laàn löôït nhieãu vaøo mieäng hoï. Tieâu bang chuû cau maët: – Maùu cuûa ngöôi... Chaøng ngöôùc maët nhìn leân: – Bang chuû hoûi laàn naøy laø laàn thöù hai roài. Deã hieåu thoâi, trong noäi theå taïi haï ñaõ coù laàn duøng qua Thieân Nieân Haø Thuû OÂ vaø Vaïn Nieân Tuyeát lieân töû. Ñònh Taâm sö thaùi chaáp tay nieäm phaät: – Thaûo naøo tieåu thí chuû khoâng ngaïi ñoäc. Thieän tai, thieän tai! Nam moâ a di ñaø phaät! Saéc maët Tieâu bang chuû vaãn cau coù: – Tuyeät kyõ cuûa boån bang... Chaøng thôû ra: – Bang chuû phieàn vì taïi haï khoâng chæ ñieåm? Vaäy bang chuû coøn nhôù coù laàn taïi haï baûo quyù bang coù noäi giaùn? Dö Vi Haûi tieán leân: – Coù noäi giaùn? Ai? Chaøng cöôøi laït: – Chaéc chaén thì laø Ñoaøn Thöôøng Thaéng. Taïi haï coù nghe laõo töï mieäng thöøa nhaän mình laø ngöôøi Baùch Nhaân Vieän. Tieâu bang chuû cöôøi nheï: – Veà hoï Ñoaøn, ta bieát roài. Coøn ai nöõa khoâng, neáu ngöôøi vöøa duøng hai chöõ Nguoànï: MAI HOA TRANG 354 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám chaéc chaén? Coù nghóa laø coøn coù ngöôøi khaû nghi? (Khuyeát Danh) Chaøng lieác nhìn Du Vi Haûi: – ÔÛ Coác Tam Ñieäp, taïi haï tình côø nghe caùc haï cuøng moät tröôøng laõo coù baøn veà chuyeän sau naøy seõ chaáp chöôûng Caùi Bang, phaûi chaêng ñoù khoâng laø taø yù? Dö Vi Haûi giaät mình: – Laïm baøn thì ñaõ sao? Taø yù gì chöù? Tieâu bang chuû baät cöôøi: – Hoùa ra laø chuyeän naøy? Tieåu töû, ngöôi ngoä nhaän roài. Dö Vi Haûi vöøa laø ñeä töû ñích truyeàn cuûa ta vöøa laø haäu caùi cuûa boån bang. Y coù ñöôïc chaáp phaùp tröôûng laõo daïy baûo veà caùch xöû söï cuûa moät bang chuû sau naøy vaãn laø ñieàu phaûi leõ thoâi. Trong naøy hoaøn toaøn khoâng coù taø yù. Maïnh Ñaït Nhaân kinh ngaïc: – ÔÛ quyù bang thaät söï coù vieäc laäp saün moät vò haäu caùi ö? Vaäy maø taïi haï luùc naõy vì ngôõ y coù ñieàu môø aùm neân khoâng daùm tieát loä voõ hoïc thaát truyeàn cuûa quyù bang. Thaät thaát leã! Döùt lôøi, Maïnh Ñaït Nhaân ñem nhöõng hieåu bieát veà voõ hoïc Caùi Bang noùi cho Tieâu bang chuû nghe. Sau ñoù chaøng coøn noùi: – Quaû tình taïi haï chæ thöùc ngoä coù baáy nhieàu, döïa vaøo daáu veát voõ hoïc vaø tö theá luùc cheát cuûa nhöõng vò tieàn nhaân quyù phaùi. Coøn bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng, chö vò tin hay khoâng cuõng ñöôïc, taïi haï chöa heà nhìn thaáy. Voâ Giaùc ñaïi sö leân tieáng: – A di ñaø phaät! Thöùc ngoä ñöôïc bao nhieâu ñoù cuõng ñuû hieåu roõ tieåu thí chuû coù ngoä tính raát cao! Khoâng hieåu voõ hoïc teä phaùi, tieåu thí chuû thaáu trieät bao nhieâu phaàn? Chaøng boái roái: – Rieâng voõ hoïc Thieáu Laâm, taïi haï xin thuù nhaän vaãn chöa thaáu trieät duø chæ nöõa phaàn. Ñeán noãi taïi haï phaûi nghó, hoaëc tuyeät kyõ quyù phaùi quaù uyeân thaâm hoaëc vai troø cuûa Thieáu Laâm trong vieäc laäp neân bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng khoâng ñöôïc theå hieän moät caùch roõ neùt. Coù nghóa laø... Voâ Giaùc ñaïi sö chau maøy: – tieåu thí chuû muoán noùi, ôû bí kíp Vaïn Löu, voõ hoïc teä phaùi khoâng thaät söï toàn taïi? Chaøng laéc ñaàu: – Khoâng haún theá! Hay noùi ñuùng hôn, nhö taïi haï khoâng theå khoâng nhaän ñònh, voõ hoïc Thieáu Laâm phaùi tuy mô hoà nhöng vaãn coù daáu hieäu cho thaáy coù söï hieän dieän ôû khaép caùc tuyeät kyõ coøn laïi. Cuï theå laø... Nguoànï: MAI HOA TRANG 355 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Vaïn Löu Quy Toâng Tieâu bang chuû hoang mang: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Khoâng phaûi ngöôi muoán noùi ôû bí kíp Vaïn Löu, voõ hoïc Thieáu Laâm ñaõ ñöôïc laøm neàn taûng chuû ñaïo cho nhöõng tuyeät kyõ coøn laïi chöù? Maïnh Ñaït Nhaân khoâng theå khoâng giaät mình: – Laøm neàn taûng ö? Sao taïi haï khoâng nghó ñeán ñieàu naøy? Phaûi roài, chæ coù nhö theá voõ hoïc caùc phaùi môùi quy veà moät, môùi goïi laø Vaïn Löu ñeàu Quy Toâng. Chaéc chaén laø nhö vaäy thoâi! Voâ Giaùc nghieâm maët: – Sao tieåu thí chuû toû ra kinh ngaïc vì phaùt hieän naøy? Chaøng ñöa maét nhìn moïi ngöôøi: – Vì neáu taïi haï suy ñoaùn khoâng laàm, coù leõ ñaïi kieáp khoâng bao laâu nöõa seõ xaûy ñeán cho voõ laâm. Vaø ngay luùc naøy, neáu chö vò khoâng thaät söï hieäp löïc, khoâng coù chuaån bò saün saøng khi ñieàu ñoù xaûy ñeán... Tieâu bang chuû cöôøi laït: – Ñaâu phaûi ñaïi kieáp saép xaûy ra? Chuùng ñaõ xaûy ra roài, töø khi ngöôi vôùi bí kíp Vaïn Löu laøm khuaáy ñaûo cuïc dieän. Maïnh Ñaït Nhaân cuõng cöôøi laït: – Chö vò muoán nghó sao veà taïi haï cuõng ñöôïc! Nhöng coù moät ñieàu chaéc chaén, taïi haï coù theå minh ñònh, nhaân vaät saép duøng voõ hoïc Vaïn Löu ñeå khuynh loaùt giang hoà khoâng phaûi laø taïi haï. – Taïi sao? Dö Vi Haûi xen vaøo baèng moät caâu hoûi ñanh gioïng ñaày ngôø vöïc. Chaøng thôû ra: – Vì neáu taïi haï thaät söï ñaõ ñaéc thuû bí kíp Vaïn Löu, vieäc voõ hoïc Thieáu Laâm ñöôïc laáy laøm neàn taûng ñaâu lyù naøo taïi haï khoâng am hieåu? Chöa heát, neáu ñaõ am hieåu töôøng taän leõ naøo giôø ñaây taïi haï phaûi cam chòu caûnh bò Haø Töû Giang ngaám ngaàm quaûn thuùc? Thanh aâm cuûa Loâi Ñoàng boãng vang leân: – Haø Töû Giang quaûn thuùc ngöôi bao giôø? Höø! Khoâng phaûi tieåu töû ngöôi ñaõ chòu lôøi cuøng hôïp taùc vôùi y ñoù sao? Maïnh Ñaït Nhaân caû möøng: – Loâi tieàn boái ñaõ khoâi phuïc? Hay quaù... Loâi Ñoàng noùng naûy ngaét lôøi: – Ngöôi nghó laø hay aø? Traùi laïi, ta khoâi phuïc chính laø moái ñaïi hoïa cho ngöôi. Vì ta seõ laø ngöôøi ñaàu tieân vaïch traàn boä maët gian traù cuûa ngöôi, baát chaáp caùc phaùi roài seõ coù thaùi ñoä thuø ñòch ñoái vôùi ta vaø haï thuû ta. Nguoànï: MAI HOA TRANG 356 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Voâ Giaùc ñaïi sö traàm gioïng: (Khuyeát Danh) – Neáu coù thaùi ñoä thuø ñòch thì ñoù laø do quyù moân maáy luùc gaàn ñaây cöù luoân gaây hoïa cho caùc phaùi. Thaàn Moân ñang laø coâng ñòch cuûa voõ laâm. Maïnh Ñaït Nhaân vuït cao gioïng: – Neáu Voõ Ñang, Coân Luaân, vaø Caùi Bang ñeàu coù noäi gian tieàm phuïc gieo tai hoïa, Thaàn Moân cuõng ñaâu phaûi laø ngoaïi leä? Mong chö vò chôù quô ñuõa caû naém. Loâi Ñoàng phaãn haän: – Tieåu töû ngöôi caàn noùi hoä ta! Neáu phen naøy ta may maén thoaùt naïn, ngöôøi ñaàu tieân bò boån moân trieät haï seõ laø ngöôi. Chaøng nhaên nhoù: – Tieàn boái vaãn laáy laøm phieàn vì taïi haï coá tình boû qua ñaïi leã Thaàn Ñaøn taïi ñænh Thaàn Minh Sôn ñeå tranh phaàn ñöôïc choïn laøm moân chuû quyù moân ö? Taïi haï... Loâi Ñoàng quay maët ñi: – Höø! Tieâu bang chuû vuït keâu: – Noùi sao? Thaàn Moân vöøa cöû haønh ñaïi leã tuyeån choïn moät moân chuû khaùc? Chaøng gaät ñaàu: – Ñuùng vaäy! Vaø ñoù chính laø ñieàu taïi haï vöøa nhaéc nhôû, ñaïi kieáp seõ xaûy ñeán moät caùch khoác lieät hôn vaø ñöôïc baét ñaàu töø ñaïi leã naøy. Loâi Ñoàng giaän döõ quay maët laïi: – Ngöôi muoán aùm chæ boån moân thaät söï gieo hoïa cho voõ laâm? Maïnh Ñaït Nhaân vì quaù böïc töùc neân heát nhaãn naïi. Chaøng ñaùp laïi gay gaét: – Vai troø cuûa Thaàn Moân khoâng quan troïng nhö toân giaù nghó ñaâu. Taïi haï muoán noùi, moân chuû töông lai cuûa Thaàn Moân seõ laø ngöôøi do nhò vieän nhò cung saép ñaët. Hay noùi ñuùng hôn, coù theå ngay töø baây giôø, Thaàn Moân ñaõ bò hoïa dieät moân roài. Loâi Ñoàng phaãn noä toät cuøng: – Ngöôi... ngöôi... Chaøng khinh khænh: – Vaäy toân giaù ñaõ nghó gì khi thaáy taïi haï gaàn nhö ñeán luùc cuoái cuøng môùi coá tình boû qua ñaïi leã tuyeån choïn moân chuû cuûa quyù moân? Taïi haï laø ngöôøi boäi tính? Hay taïi haï laø ngöôøi tham lôïi caàu vinh, saün saøng hôïp taùc vôùi keû gia thuø, vôùi keû töøng haõm haïi thaân sinh phuï maãu? Loâi Ñoàng ñoû böøng khuoân maët: – Sao baûo Haø Töû Giang khoâng phaûi keû thuø cuûa ngöôi? Ngöôi ñang töï maâu Nguoànï: MAI HOA TRANG 357 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Vaïn Löu Quy Toâng thuaãn vôùi ngöôi ñoù. Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Chaøng nhuùn vai: – Roài moïi vieäc seõ minh baïch. Toâng giaù ñöøng nghó chæ laø ngaãu nhieân taïi haï coá tình ñöa toân giaù ñeán ñaây. Dö Vi Haûi xen vaøo: – Phaûi roài! Ta cuõng ñang ñònh hoûi nhö vaäy! Ñaây laø ñaâu? Sao Maïnh Ñaït Nhaân ngöôi ngay khi thoaùt khoûi söï quaûn thuùc nhö ngöôi noùi, khoâng laäp töùc cao chaïy xa bay maø coøn coá tình naán naù ôû ñaây? Chaøng töø töø ñöùng leân: – Ñaây laø Haø gia trang! Boán naêm tröôùc song thaân taïi haï bò haï saùt ngay ôû haäu trang vaø chæ moät naêm tröôùc, Haø Töû Giang môùi thaät söï ly khai choán naøy. Tieâu bang chuû giaät mình: – Vaäy ñaây laø nôi Haø Töû Giang töøng löu nguï? Ngöôi ñònh tìm gì ôû ñaây? Chaøng gaèn gioïng: – Xuaát xöù cuûa laõo! Ñaâu phaûi ngaãu nhieân laõo töøng töï xöng laø haäu nhaân cuûa hoï Töø? Cuõng ñaâu phaûi töï nhieân laõo töø hoï Töø ñoåi sang hoï Haø? Chaøng quay ngöôøi boû ñi vaøo trong Haø gia trang. Baïch Quan Nguyeät ñeán luùc naøy môùi chöùng toû söï hieän dieän cuûa naøng. Naøng böôùc theo Maïnh Ñaït Nhaân mieäng noùi: – Ngöôi muoán tìm ngoâi töø ñöôøng cuûa Haø gia? Chaøng kheõ nhìn laïi, Baïch Quan Nguyeät ñang ñi ngay phía sau chaøng, keá ñoù laø Dö Vi Haûi. Chaøng cöôøi göôïng: – Coâ nöông cuõng ñaõ khoâi phuïc? Naøng lí nhí: – Ña taï ngöôi ñaõ cöùu maïng! Ta khoâng phaûi haïng hoà ñoà nhö laõo Loâi Ñoàng. Chaøng thôû daøi: – Coâ nöông khoâng hoà ñoà thì sao? Naøng vaãn coá böôùc cho kòp Maïnh Ñaït Nhaân: – Ta bieát neâu ngöôi khoâng bò Haø Töû Giang ngaám ngaàm ñe doïa, coù leõ ngöôi ñaõ ñeán kòp ñaïi leã Thaàn Ñaøn. Hôn nöõa, ta cuõng nhaän thaáy ngöôi khoâng ñeán laø vì moät chuû yù naøo ñoù. – Chuû yù gì? Naøng laéc ñaàu: – Ta khoâng roõ laém vì chöa bieát caùch thöùc tuyeån choïn cuûa Thaàn Moân theá naøo. Nguoànï: MAI HOA TRANG 358 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Tuy vaäy, ta vaäy ta vaãn ngaám ngaàm hieåu Haø Töû Giang ñaõ coá tình ngaên caûn ngöôi trôû thaønh moân chuû Thaàn Moân. Chaøng thöøa nhaän: – Khoâng sai! Haø Töû Giang quaû coù yù naøy. Vì lyù ñoù, taïi haï coù theå hieåu Haø Töû Giang khoâng muoán coù theâm söï hieän dieän cuûa taïi haï luùc ñaïi leã dieãn khai, e laøm hoûng möu ñoà cuûa laõo. – Laõo coù möu ñoà gì? Dö Vi Haûi hoûi khieán Maïnh Ñaït Nhaân phaûi giaûi thích roõ hôn: – Möôøi phaàn ñeán chín nhaân vaät saép ñöôïc tuyeån choïn chính laø taâm phuùc cuûa Haø Töû Giang. Laõo muoán thao tuùng Thaàn Moân baèng thuû ñoaïn ñöôïc xem laø danh chính ngoân thuaän naøy. Nghe vaäy, Dö Vi Haûi phì cöôøi, khoâng heà che giaáu thaùi ñoä xem thöôøng nhöng gì Maïnh Ñaït Nhaân suy ñoaùn. Y baûo: – Cuõng laø ngöôi luùc naõy baûo Thaàn Moân khoâng thaät söï ñaùng xem troïng, giôø laïi baûo Haø Töû Giang tröôùc khi gieo tai kieáp giang hoà caàn phaûi thao tuùng Thaàn Moân. Nhö vaäy, ta phaûi hieåu nhö theá naøo ñaây? Thaàn Moân ñaùng hay khoâng ñaùng xem troïng? Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi nheï: – Taïi haï bieát thaät khoù giaûi thích cho moïi ngöôøi hieåu. Vì theá ngoaøi chuyeän tìm hieåu xuaát xöù vaø lai lòch thaät söï cuûa Haø Töû Giang, taïi haï nghó raèng caàn phaûi minh baïch theâm... Maïnh Ñaït Nhaân chöa kòp noùi heát lôøi, Baïch Quan Nguyeät ñi ôû phía sau chôït keâu: – Maïnh Ñaït Nhaân! Nhö ngöôi vöøa ñöa boïn ta ñi vöôït qua moät nôi troâng gioáng choã phuïng töï? Maïnh Ñaït Nhaân döøng laïi: – Tuy Maïnh gia vaãn löu nguï gaàn ñaây nhöng taïi haï chöa laàn naøo ñeán Haø gia trang neân khoâng theå bieát ñaâu laø nôi phuïng töï. Vì nguyeân côù naøy, neáu luùc naõy Maïnh Ñaït Nhaân laø ngöôi ñi ñaàu thì baây giôø ngöôøi ñi ñaàu laø Baïch Quan Nguyeät, sau Baïch Quan Nguyeät laø Dö Vi Haûi. Maïnh Ñaït Nhaân ñi cuoái cuøng. Taát caû ñi vaøo choã ngoaët, thaáp thoaùng phía tröôùc laø moät vuoâng cöûa vöøa thaáp vöøa heïp, ôû beân ngoaøi co treo böùc lieãn cuõ kyõ ghi hai chöõ “Töø Ñöôøng”. Hôùn hôû vì phaùt hieän naøy, phaàn thì khoâng xem chuyeän xuaát xöù cuûa Haø Töû Giang laø nghieâm troïng, Baïch Quan Nguyeät ung dung xoâ cöûa vaø thaûn nhieân laùch vaøo: Nguoànï: MAI HOA TRANG 359 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Moät ngöôøi coù taâm cô xaûo quyeät nhö Haø Töû Giang, ôû moät nôi deã daøng tìm thaáy nhö theá naøy laõo ñaâu deã gì löu laïi daáu veát? Naøo! Chuùng ta cöù böôùc vaøo thì roõ. Dö Vi Haûi cuõng voäi theo chaân. Nhöng tröôùc khi ñeán löôït Maïnh Ñaït Nhaân böôùc vaøo, töø beân trong tieáng keâu kinh hoaøng cuûa Baïch Quan Nguyeät vaø cuûa Dö Vi Haûi ñoàng loaït vang leân: – OÂi chao... – Höø! Laø caïm baãy... Thaát kinh, Maïnh Ñaït Nhaân quaät nhanh moät kình vaøo caùnh cöûa, nhaân ñoù thi trieån khinh thaân phaùp lao vaøo, chaân khoâng chaïm ñaát. AÀm! Vuùt! Maïnh Ñaït Nhaân ñoaùn khoâng laàm. Vaø nhôø chaøng phaûn öùng nhanh, lôïi duïng luùc thaân hình ñang lô löûng, kòp choäp tay vaøo ñaàu vai Baïch Quan Nguyeät vaø Dö Vi Haûi, nhaác caû hai leân cao vaø ñöa ñeán nôi cao nhaát ôû töø ñöôøng. Baïch Quan Nguyeät tuy ñaõ hoaøn hoàn nhöng vaãn laéc ñaàu theø löôõi: – Chæ laø nôi ñeå phuïng töø, Haø Töû Giang caàn gì phaûi thieát laäp cô quan chöù? Dö Vi Haûi vöøa nhìn quanh vöøa traàm gioïng: – Tuy chæ laø moät ñòa huyeät ñaøo saün nhöng Dö moã tin chaéc ôû döôùi ñaùy aét phaûi coù cô quan nguy hieåm hôn nhaèm dieät tröø nhöõng ai quaù toø moø, töï yù ñoät nhaäp vaøo ñaây. Maïnh Ñaït Nhaân baät hoûa taäp, thaép vaøo haøng neán voán coù saün ngay beân caïnh. Sau ñoù, chaøng cuõng nhìn quanh: – Ngoâi töø ñöôøng naøy nhaát ñònh phaûi caát giaáu ñieàu bí aån. Theo taïi haï, vò taát cô quan kia laø do Haø Töû Giang boá trí. Baïch Quan Nguyeät voït mieäng hoûi: – Sao ngöôi bieát khoâng do Haø Töû Giang boá trí? Dö Vi Haûi baät keâu, khoâng ñeå Maïnh Ñaït Nhaân coù dòp ñaùp lôøi Quan Nguyeät: – Nhìn xem, toaøn laø nhöõng linh vò khaéc ghi danh tính cuûa nhöõng nhaân vaät hoï Haø, ñuùng laø nôi ñeå phuïng thôø tieàn nhaân cuûa Haø gia. Haø Töû Giang laø haäu nhaân Haø gia, neáu khoâng phaûi laõo boá trí cô quan thì cuõng laø taèng tieân toå gì ñoù cuûa laõo. Hieåu roõ aån yù trong caâu noùi cuûa Dö Vi Haûi, Maïnh Ñaït Nhaân mæm cöôøi: – Nhò vò vaãn khoâng tin Haø Töû Giang coù quan heä ñeán hoï Töø? Chaäm ñaõ, taïi haï cuõng muoán tin nhö nhò vò nhöng moät khi chöa tìm hieåu xong, taïm thôøi taïi haï vaãn baûo löu nhöõng gì ñaùng nghi ngôø. Nghe theá, Baïch Quan Nguyeät thoø tay ra ñònh caàm laáy moät taám baøi vò. Phaùt hieän, Maïnh Ñaït Nhaân ngaên laïi: Nguoànï: MAI HOA TRANG 360 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Coâ nöông neân caån troïng! Ñaõ moät laàn taïi haï muïc kích, chæ caàn xoay moät taám baøi vò laø cô quan phaùt ñoäng ngay. Kinh taâm, naøng thu tay veà. Sau ñoù, naøng caàm moät maãu neán ñöa ñeán gaàn nhöõng taám baøi vò ñeå doø xeùt. Laø nôi phuïng töï cuûa Haø gia töø ñôøi naøy noái tieáp ñôøi kia neân ôû ñaây coù khaù nhieàu baøi vò. Tuy vaäy, chuùng ñöôïc xeáp taát caû chæ coù naêm haøng vaø Baïch Quan Nguyeät ñaõ nhìn heát hai haøng ñaàu, ñang xaêm soi haøng ñeán haøng thöù ba. Töông töï, Maïnh Ñaït Nhaân cuõng duøng moät maãu neán khaùc ñeå doø xeùt xong hai haøng baøi vò baét ñaàu töø phía beân chaøng. Caû hai cuøng moät luùc nhìn vaøo haøng baïi vò thöù ba, laø haøng chính giöõa tính töø hai ñaàu. Haøng naøy coù taát caû möôøi baøi vò, Baïch Quan Nguyeät chôït keâu khi döøng maãu neán ôû taám baøi vò thöù ba, tính töø phía naøng: – Coù phaùt hieän! Baøi vò naøy coù ghi tính danh cuûa moät ngöôøi hoï Töø. Cuõng luùc ñoù, tính töø ngoaøi tính vaøo, cuõng ñeán taám baøi vò thöù ba, Maïnh Ñaït Nhaân höø muõi: – Quaû nhieân laø baøi vò cuûa moät ngöôøi hoï Töø. Xem ra Haø Töû Giang cuõng kheùo che daáu xuaát xöù. Caû hai xem daàn vaøo trong vaø phaùt hieän nhöng taám baøi vò tieáp theo ñoù ñeàu ghi danh tính hoï Töø. Hai maãu neán cuøng chuïm ôû giöõa ñaàu cuûa Maïnh Ñaït Nhaân haàu nhö saép chaïm vaøo ñaàu Baïch Quan Nguyeät. Naøng nhìn chaøng: – Ngöôi ñoaùn nhö theá naøo? Chaøng mæm cöôøi: – Coøn coâ nöông? Naøng ngaån ñaàu leân: – Ngoâi trang vieän naøy toàn taïi nhieàu laém cuõng khoâng quaù hai traêm naêm, neáu tính moãi ñôøi ñôøi ñöôïc keùo daøi xaáp xæ ba hoaëc boán möôi naêm thì saùu taám baøi vò ñaëc tröng cho saùu ñôøi ngöôøi, vò chi cuõng laø hai traêm naêm coù dö trôû laïi. Chaøng cuõng ñöùng ngay ngöôøi leân: – Khoâng sai! Noùi toùm laïi, ñaây laø ngoâi trang vieän hoï Töø, maõi sau naøy laõo Haø Töû Giang môùi coá tình ñoåi laïi thaønh Haø gia trang. Nhöõng taám baøi vò coøn laïi chæ laø bình phong giuùp laõo che ñaäy xuaát xöù. Kyø thöïc, laõo chính laø haäu nhaân cuûa hoäi chuû Hoàng Thöông Hoäi hoï Töø traêm naêm tröôùc ñaõ daøy coâng nghó keá, ñònh möu haïi nhöõng nhaân vaät chính phaùi ôû Tam Ñieäp Coác. Khoâng theå phuû nhaän moät söï thaät quaù roõ, Dö Vi Haûi cheùp mieäng: – Hoäi chuû Hoàng Thöông Hoäi coù cöøu thuø gì vôùi caùc phaùi ñeán noãi phaûi laäp keá, Nguoànï: MAI HOA TRANG 361 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Vaïn Löu Quy Toâng nghó möu haõm haïi? Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Maïnh Ñaït Nhaân thôû daøi: – Cuõng coù theå laø khoâng coù oaùn thuø. Nhöng vì tham voïng muoán chieám höõu bí kíp Vaïn Löu laø taâm huyeát cuûa caùc phaùi. Töø hoäi chuû môùi naûy yù möu haïi. Baïch Quan Nguyeät cau maøy: – Roát cuoäc, coù hay khoâng coù oaùn thuø? Vaø ai laø hung thuû thaät söï töøng saùt haïi bao nhaân só chính phaùi ôû Tam Ñieäp Coác? Maïnh Ñaït Nhaân nhuùn vai: – Muoán minh baïch taát caû, nhö taïi haï luùc naõy ñònh noùi, voõ laâm caùc phaùi caàn phaûi theo taïi haï ñeán moät nôi nöõa. Dö Vi Haûi nghi ngôø: – Laø nôi naøo? Chaøng ñaùp: – Moät khu coå vieän ôû ngoaïi thaønh Nghi Xöông. oOo – Tieâu bang chuû vuït keâu sau khi nghe Dö Vi Haûi thuaät laïi nhöõng gì ñaõ taän muïc sôû thò ÔÛ ngoâi töø ñöôøng: – Chuùng ta ñi ñeán coå vieän ñoù ñeå laøm gì? Loâi Ñoàng cuõng noùng loøng: – Ñoù laø nôi Khoång Gia Laäp töøng ñeà caäp, moân chuû tieàn nhieäm cuûa boån moân ñang bò giam ôû ñoù. Tieåu töû ngöôi coù duïng yù gì khi ñònh keùo moïi ngöôøi tôùi ñoù? Voâ Giaùc ñaïi sö ngô ngaùc: – Quyù moân thaät söï coù bao nhieâu moân chuû? Moät bò giam, moät thì ñöông nhieäm vaø nhö coøn moät nöûa vöøa qua ngaøy ñaïi leã tuyeån choïn, vò chi coøn bao nhieâu moân chuû nöõa? Thaáy ñeán luùc, Maïnh Ñaït Nhaân lieàn cao gioïng noùi vôùi moïi ngöôøi: – Moïi vieäc seõ deã hieåu hôn neáu chö vò ñaây cho taïi haï giaûi baøy töø ñaàu. Vaø thôøi gian phaûi quay ngöôïc laïi hai traêm naêm tröôùc. Loâi Ñoàng kinh ngaïc: – Nhö ngöôi muoán nhaéc ñeán giai ñoaïn Vaïn Bieán laõo quyû xuaát hieän, gaây hoïa cho toaøn theå voõ laâm Trung Nguyeân? Ñònh Taâm sö thaùi vuït ruøng mình: – Nhaéc ñeán laõo quyû naøy, baàn ni duø chæ nghe chöôûng boái thuaät laïi cuõng caûm thaáy kinh haõi. Ñoä ñoù, neáu khoâng coù Thaàn Moân ra tay trôï giuùp thì e raèng... Nguoànï: MAI HOA TRANG 362 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Vaïn Löu Quy Toâng Tieâu bang chuû cöôøi khaåy: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Noùi laøm gì moät Thaàn Moân töøng haønh ñoäng tröôïng nghóa, löu laïi aán töôïng toát cho quaàn huøng. Söï thaät quaù sai bieät neáu so vôùi Thaàn Moân hieän taïi, ñang laøm vaån ñuïc nhöõng gì quaàn huøng tröôùc kia nghó veà Thaàn Moân. Maïnh Ñaït Nhaân leân gioïng: – Thaàn Moân daàu sao vaãn laø Thaàn Moân, chuû tröông vaø toân chæ cuûa Thaàn Moân khoâng heà thay ñoåi. Coù thay ñoåi chaêng ñoù laø do caùch vaän duïng cuûa ngöôøi thöøa haønh vaø neáu ngöôøi thöøa haønh coá yù vaän duïng sai nhaèm ñöa Thaàn Moân ñeán choã dieät vong, thöû hoûi Thaàn Moân sao laïi khoâng bò huûy dieät? Loâi Ñoàng troá maét: – Ngöôi noùi nhö theá laø coù yù gì? Khoâng phaûi gaàn ñaây ngöôi töøng noùi ngöôi coù yù baát phuïc baûn moân ñoù sao? Tieâu bang chuû cau maøy: – Lôøi ngöôi noùi xem ra ngöôi coù yù beânh vöïc Thaàn Moân, muoán aùm chæ Thaàn Moân ñang bò keû thuø möu haïi? Söï thaät laø theá naøo? Chaøng nhìn moïi ngöôøi: – Vaïn Bieán Cöûu U Quyû phaûi chaêng chính laø keû thuø cuûa toaøn boä giôùi voõ laâm? Voâ Giaùc ñaïi sö cuùi ñaàu: – A di ñaø phaät! Ñoù laø söï thaät! Chaøng laïi hoûi: – Vaø Thaàn Moân coù coâng trôï giuùp thay voõ laâm tieãu tröø ñaïi hoa.? Loâi Ñoàng gaèn gioïng: – Ñoù cuõng laø söï thaät! Sao? Chaøng cöôøi nheï: – Vaäy traêm naêm tröôùc, giaû nhö hung thuû ñaõ saùt haïi nhaân só caùc phaùi, ñaõ thu thaäp toaøn boä thuû caáp cuûa hoï chính laø haäu nhaân cuûa Vaïn Bieán Cöûu U Quyû, vôùi giaû thuyeát naøy cuûa taïi haï, chö vò nghó sao? Ñinh Taâm sö thaùi giaät mình: – Xeùt veà moái thuø giöõa Vaïn Bieán laõo quyû vaø toaøn boä voõ laâm thì ñieàu naøy raát coù theå. Nhöng döïa vaøo ñaâu tieåu thí chuû daùm ñöa ra giaû thuyeát naøy, trong khi Vaïn Bieán laõo quyû ñaõ bò huûy dieät tröôùc ñoù traêm naêm dö? Maïnh Ñaït Nhaân baûo: – Döïa vaøo ñaâu, khoâng bao laâu nöõa hö thöïc seõ phôi baøy. Coøn baây giôø, Loâi tieàn boái, phaûi chaêng töø ñoä quyù moân dieät tröø xong ñaïi hoïa cho voõ laâm, chæ moät traêm naêm trôû laïi ñaây quyù moân môùi lieân tieáp gaëp tai hoïa, vaø ñaõ coù tröôùc sau hai ñôøi moân chuû thaát tung moät caùch kyø bí? Nguoànï: MAI HOA TRANG 363 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Vaïn Löu Quy Toâng Voâ Giaùc ñaïi sö söõng sôø: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – A di ñaø phaät! Coù chuyeän naøy sao? Baàn taêng... Chaøng xua tay ngaên laïi: – Taïi haï xin ñöôïc maïn pheùp suy ñoaùn tieáp. Nhö luùc naõy ñaõ noùi, giaû nhö Vaïn Bieán Cöûu U Quyû coøn coù haäu nhaân, haäu nhaân naøy ñöông nhieân vì muoán phuïc thuø phaûi xem Thaàn Moân vaø caùc phaùi ñeàu laø keû thuø? Moïi ngöôøi laëng leõ gaät ñaàu, phaàn naøo thöøa nhaän laäp luaän cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. Ñöôïc khích leä, chaøng noùi tieáp: – Vieäc phuïc thuø ñaõ ñöôïc thöïc hieän vaøo traêm naêm tröôùc. Raát tieác, laàn ñoù laïi coù ngöôøi cuûa Thaàn Moân xuaát hieän, khieán hung thuû tuy coù thu thaäp moät soá thuû caáp cuûa keû thuø nhöng laïi maát cô hoäi chieám ñoaït bí kíp Vaïn Löu. Tieán trình phuïc thuø vì theá phaûi bò ñình treä. Chaøng chuyeån muïc quang qua Loâi Ñoàng: – Maõi ñeán sau naøy, cho duø ñaõ coù caùch ñaéc thuû bí kíp, nhöng do vaãn kinh haõi tröôùc tuyeät kyõ cuûa quyù moân, haäu nhaân tieáp theo cuûa Vaïn Bieán Cöûu U Quyû ñaønh nghó caùch tieàm nhaäp, vaøo laøm moân haï quyù moân. Ñoù laø muï Thanh Thanh Tieân Töû. Loâi Ñoàng ngaây ngöôøi: – Döïa vaøo ñaâu ngöôøi ñeà quyeát muï ta chính laø haäu nhaân cuûa Vaïn Bieán laõo quyû? – Bôûi chính muï laø ngöôøi ñaàu tieân loït vaøo Quyû Cung, sau ñoù quay ra an toaøn. Loâi Ñoàng laéc ñaàu: – Ñieàu naøy chöa ñuû ñeå giaûi thích... – Coøn khoâng nöõa ö? Muï töøng laø tröôûng laõo, töøng vöôït qua ñeä thaát quan trong cöûu quan cuûa quyù moân, muï töï nhaän muï khoâng ñuû baûn laõnh tieáp nhaän heát tuyeät kyõ Thaàn Moân, keá phuïc thuø cuûa muï vì theá cöù keùo daøi. Chæ ñeán khi muï ñònh huûy dieät quyù moân baèng thuû ñoaïn laø khieán quaàn huøng phaãn noä quyù moân, moät laàn nöõa vieäc naøy bò ñình treä do ñòa ñieåm toa. laïc cuûa Quyû Cung chôït hieån loä. Noùi ñeán ñaây, vôùi saéc maët traàm troïng, Maïnh Ñaït Nhaân nghieâm gioïng: – Vaäy laø muï coù cô hoäi tieáp nhaän heát di hoïc toå tieân. Hieän taïi muï ñang tìm choã aån cö ñeå khoå luyeän, mong coù ngaøy phuïc thuø. Ngöôïc laïi Haø Töû Giang laïi quyû keá ña ñoan, laõo phaùt hieän bí kíp Vaïn Löu trong tay laõo laø vaät giaû, laõo lo moäng ñoà baù baát thaønh. Chính laõo ñaõ leùn caáu keát vôùi Khoång Gia Laäp quyeát ñöa ngöôøi taâm phuùc cuûa laõo vaøo laøm moân chuû Thaàn Moân... Loâi Ñoàng vuït keâu: – Khoan ñaõ! Sao ngöôi bieát Khoång Gia Laäp caáu keát vôùi hoï Haø? Chaúng phaûi hoï Khoång töøng laø thuû tuùc tín caån cuûa muï Thanh Thanh Tieân Töû sao? Nguoànï: MAI HOA TRANG 364 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Vaïn Löu Quy Toâng Chaøng cöôøi laït: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Vaäy tieàn boái noùi ñi, sao Haø Töû Giang bieát roõ tín vaät tuyeån choïn cuûa hoï Khoång ñaõ bò tai haï chieám ñoaït? Hôn nöõa, haïng phaûn phuùc nhö hoï Khoång, ôû ñaâu coù lôïi laø laõo ngaõ theo. Cuõng coù theå laõo ñaõ bieát phaàn naøo söï thaät veà muï moân chuû. Laõo thöøa hieåu neáu chôø muï luyeän xong coâng phu Cöûu U Quyû, chính laõo cuõng e khoù toaøn maïng. Nhöng do laõo khoâng coù tö caùch naøo ñoaït laáy cöông vò moân chuû, laõo ñaønh veà phe hoï Haø. Loâi Ñoàng hoang mang: – Neáu hieåu roõ nhö theá, sao ngöôi coøn ñeå ngoâi vò moân chuû loït vaøo tay boïn aùc ma? Chaøng nhaên nhoù: – Vaäy taïi haï phaûi laøm gì? Khaêng khaêng ñoái ñaàu vôi laõo Haø ö? Tieàn boái ñöøng queân, vì möu ñoà ñoäc baù voõ laâm chaúng phaûi laõo Haø ñaõ ngaám ngaàm taïo vaây caùnh, ñeán noãi Nhò Quaùi Quan Ngoaïi töø laâu ñaõ laø ngöôøi cuûa laõo nhöng thöû hoûi khaép voõ laâm ai am hieåu chuyeän naøy? Toùm laïi, taïi haï... Maïnh Ñaït Nhaân ñang noùi chôït bò moät traøng cöôøi lanh laûnh töø xa voïng ñeán ngaên laïi: – Ha... ha...! Maïnh tieåu töû ngöôi quaû cô trí hôn ngöôøi. Baûn nhaân thaät söï khaâm phuïc ñaáy. Ha... ha... Loâi Ñoàng thaát saéc: – Laø muï Thanh Thanh Tieân Töû? Maïnh Ñaït Nhaân thaát kinh: – Muï ñaõ luyeän xong di hoïc Cöûu U? Traøng cöôøi kia vaãn voïng ñeán: – Bieát nhieàu, phieàn naõo nhieàu. Do boïn ngöôøi caùc ngöôi giôø ñaõ roõ töï söï, thuaän ngaõ giaû toàn, nghòch ngaõ giaû vong. Vì baûn nhaân caàn coù thuoäc haï ñeå khöû tröø nhò cung nhò vieän vaø Khoång Gia Laäp, ai trong boïn ngöôi thuaän phuïc baûn nhaân thì soáng, ai choáng laïi phaûi cheát. Ha... ha... Quaàn huøng ruùng ñoäng. Vaäy laø roõ, muï Thanh Thanh Tieân Töû chính laø haäu nhaân cuûa Vaïn Bieán laõo quyû. oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 365 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2