Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 34

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

52
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 34: Hạo Thiên khiếp quần ma Sự xuất hiện của Khổng Gia Lập và Hoàng Kim Hoán hầu như không ngoài dự đoán của mọi người, nhất là sau khi Mạnh Đạt Nhân phá hỏng cơ quan và mưu đồ thâm độc của Hoàng Kim Hoán họ Khổng. Tuy nhiên, xuất hiện ngay phía sau Hoàng Kim Hoán lại là mụ Thanh Thanh Tiên Tử, cạnh đó là Vô Cực lão nhân và nhiều Chưởng môn nhân các phái, chính điều này ngay lập tức gây hoang mang nghi ngại cho Mạnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 34

  1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Ba Möôi Boán HAÏO THIEÂN KHIEÁP QUAÀN MA S öï xuaát hieän cuûa Khoång Gia Laäp vaø Hoaøng Kim Hoaùn haàu nhö khoâng ngoaøi döï ñoaùn cuûa moïi ngöôøi, nhaát laø sau khi Maïnh Ñaït Nhaân phaù hoûng cô quan vaø möu ñoà thaâm ñoäc cuûa Hoaøng Kim Hoaùn hoï Khoång. Tuy nhieân, xuaát hieän ngay phía sau Hoaøng Kim Hoaùn laïi laø muï Thanh Thanh Tieân Töû, caïnh ñoù laø Voâ Cöïc laõo nhaân vaø nhieàu chöôûng moân nhaân caùc phaùi, chính ñieàu naøy ngay laäp töùc gaây hoang mang nghi ngaïi cho Maïnh Ñaït Nhaân. Vaø cuoäc chieán khoâng caân söùc baét ñaàu dieãn khai, Maïnh Ñaït Nhaân nghe Haø Töû Giang cöôøi ngaïo maïn: – Maïnh tieåu töû! Ta bieát ngöôi ñaõ doø xeùt kyõ veà xuaát thaân lai lòch cuûa ta. Khoâng sai, ta chính laø haäu nhaân cuûa hoï Töø, vieäc ta ñoåi sang hoï Haø vaø tìm caùch saùt haïi thaân sinh phuï maãu ngöôi chæ laø vì Vaïn Löu Quyù Toâng bí kíp. Vieäc ta daùm thuù nhaân ñieàu naøy vaøo ngay luùc naøy, moät ngöôi thoâng tueä nhö ngöôi haún hieåu nguyeân do? Ha... Ha... Vaø laõo ñöa tay chæ vaøo muï yeâu ma Thanh Thanh Tieân Töû: – Coâng phu Vaïn Löu laø voâ ñòch thieân haï. Baèng chöùng, Thanh Thanh Tieân Töû chaáp thuaän laø toång hoä phaùp boån cung. Neáu ngöôi quy thuaän, ta nhaát ñònh seõ tin duøng. Ngöôïc laïi, ngöôi seõ bò chính toång hoä phaùp hoa kieáp, cho ngöôi xuoáng cöûu tuyeàn truøng phuøng vôùi phuï maãu ngöôi. Ha... ha... Maïnh Ñaït Nhaân baät lao ñeán, mieäng cöôøi vang: – AÙc ma! Caâu noùi ñoù phaûi daønh cho ta noùi vôùi laõo môùi phaûi. Ta nguyeän laõnh giaùo coâng phu Vaïn Löu cuûa laõo. haõy xem ñeä nhaát thöùc Cöûu Truøng cuûa ta. AØo... AØo... Haø Töû Giang chôït luøi laïi: – Toång hoä phaùp! Mau ra tay baét giöõ gaõ tieåu töû! Muï Thanh Thanh Tieân töû ñoäng thaân lao ra ngay: – Ñôõ! Vuø... AÀm...! Maïnh Ñaït Nhaân vöøa nhìn thaáy muï lieàn ñoäng saùt cô: – AÙc phuï! Mau naïp maïng! AØo... AÀm... Vuø... AÀm...! Nguoànï: MAI HOA TRANG 398 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  2. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Khoâng nghe muï yeâu ma quaùt thaùo, chaøng kinh ngaïc nhìn vaøo ñoâi maét thaát thaàn cuûa muï: – Hoùa ra muï cuõng coù ngaøy bò keû khaùc duøng döôïc vaät khoáng cheá? Ha... Ha...! Thaät ñaùng ñôøi cho muï. Ñôõ! AØo... AÀm...! Vuø... AÀm...! Chôït Maïnh Ñaït Nhaân kinh taâm khi nghe Haø Töû Giang ñang lôùn tieáng ra leänh: – Khoång laõo ca! Khoâng caàn gieát hoï ñaâu! Chuùng ta ñaâu muoán xöng huøng xöng baù chæ vôùi nhöõng ngöôøi voâ duïng? Haõy löu maïng hoï laïi vaø cho hoï duøng kinh döôïc Nhieáp Hoàn cuûa chuùng ta! Ha... Ha... Chaøng nhìn qua vaø thaät söï kinh taâm khi phaùt hieän boïn ngöôøi khoâng chæ bò Khoång Gia Laäp vaø boïn Ñòa Khuyeát Cung vaây ñaùnh. Nhöõng nhaân vaät voõ laâm caùc phaùi cuõng bò Haø Töû Giang duøng döôïc vaät khoáng cheá thaàn trí, hoï cuõng ñang haêng say vaây haõm boïn laõo Hoaøng. Chaøng theâm phaãn noä, quaät moät kình caät löïc vaøo muï yeâu ma Thanh Thanh: – Ñeä thaát thöùc Cöûu Truøng ñaây! AÙc phuï coøn khoâng mau lui? Ñôõ! Vuø... AÀm...! AØo... AÀm...! Sôû hoïc cuûa muï yeâu ma khieán chaøng baøng hoaøng. Muï ñaõ maát heát lyù trí, muï khoâng bieát khieáp sôï, ñoù laø nguyeân do khieán muï ñang vaän duïng toaøn boä chaân löïc vaø sôû hoïc. Vaø muï coù phaàn naøo thaéng theá, cho duø Maïnh Ñaït Nhaân vöøa kòp thaáu trieät coâng phu Cöûu Truøng. Chaøng ñoäng taâm gaàm leân: – Leõ naøo muï ñaõ nhôø coâng phu Cöûu U vaø coâng phu Cöûu Truøng ñeå töï ngoä taàng thöù taùm vaø taàng thöù chín cuûa coâng phu Haïo Thieâu? Ta khoâng tin nhö vaäy! Ñôõ! Vuø... Thaät baát ngôø, tieáng quaùt cuûa chaøng laøm cho muï boãng döng phaùt thoaïi: – Haïo Thieân coâng phu? Haéc Thaïch Ñaûo? AÀm! AÀm! Chaøng theâm ñoäng taâm: – Muï noùi gì? Haéc Thaïch Ñaûo laøm sao? Vuø... Muï vaãn ngô ngaùc, mieäng laûm nhaûm: – Haéc Thaïch Ñaûo? Haïo Thieân coâng phu? Nguoànï: MAI HOA TRANG 399 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  3. Vaïn Löu Quy Toâng AÀm! Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Khoù coù theå doø hoûi theâm, ñieàu ñoù coøn laø vì Haø Töû Giang ñoät ngoät xuaát hieän: – Tieåu töû ngöôi vaãn coù theå chi trì vôùi toång hoä phaùp laâu nhö theá ö? Baõn laõnh cuûa ngöôi khieán ta kinh ngaïc ñaáy. Ñieàu naøy laøm ta phaûi nghi laïi coù theå phaûi tröø khöû ngöôi thì hôn. Ha... Ha...! Haõy xem moät chöôûng Vaïn Löu cuûa ta. Vuø... Buøng! Höï! Laõo phaùt kình vaø coá tình hieäp löïc vôùi muï Thanh Thanh, Keát quaû Maïnh Ñaït Nhaân phaûi thoaùt haäu thaät daøi. Haø Töû Giang lao ñeán: – Ngöôi qua ñöôïc moät chöôûng Vaïn Löu, keå ra cuõng ñaùng khaâm phuïc! Nhöng ñoù laø lyù do khieán ta phaûi gieát ngöôøi. Ñôõ! Ha... Ha... AØo... Nhìn laõo phaùt huy moät kình naëng töïa non, Maïnh Ñaït Nhaân thaát saéc. Chaøng nhìn quanh vaø caøng thaát saéc hôn khi bieát raèng boïn laõo Hoaøng haàu nhö ñeàu bò ngöôøi cuûa laõo Haø khoáng cheá. Vaäy laø heát, chaøng hoaøn toaøn tuyeät voïng, moäng baùo phuïc gia thuø keå nhö tan vôõ, tröø phi chaøng ñoät nhieân thöùc ngoä ra hai taàng cuoái cuûa coâng phu Haïo Thieân... Nghó ñeán ñaây, taâm cô maùy ñoäng, chaøng laäp töùc vaän duïng Vaïn Quyû AÛnh coâng phu. Vuø! Haø Töû Giang baùm theo: – Chaïy ñaâu cho thoaùt? Ñôõ! AØo... Vaø Maïnh Ñaït Nhaân chôït hieän thaân: – Döøng tay, neáu laõo khoâng muoán Haø Töû Kieân thaûm töû! Laõo ngôù ngöôøi, nhìn Haø Töû Kieân ñang bò Maïnh Ñaït Nhaân khoáng cheá: – Ngöôi...! Neáu Kieân nhi coù meänh heä gì, ta seõ gieát ngöôi, sau ñoù seõ quaät tung moä phaàn cuûa ngöôi nhö ñaõ laøm vôùi song thaân ngöôi. Chaøng taùi maët nhöng kòp traán tónh: – eùn ñeàn oaùn traû, laõo yeân taâm, ta khoâng caàn laáy maïng Töû Kieân, neáu laõo nhöôïng cho ta con ñöôøng thoaùt. Taát caû haõy ñöùng nguyeân vò! Keû naøo manh ñoäng chính keû ñoù muoán Töû Kieân cheát. Höø! Chaøng luøi daàn vôùi Haø Töû Kieân luoân giöõ tröôùc maët. Nguoànï: MAI HOA TRANG 400 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Sau cuøng chaøng thoaùt ra khoûi Thaàn Ñaøn theo loái bí aån ôû ñeä thaát quan ñöôïc boïn Haø Töû Giang môû saün. Boïn Haø Töû Giang tuy coù baùm theo nhöng chæ daùm theo xa xa. Caûm thaáy ñaõ ñeán luùc thoaùt thaân, chaøng thì thaøo vaøo tai Haø Töû Kieân: – Ta ñaõ töøng tin ngöôi. Nhöng hoùa ra baûn thaân ngöôi cuõng bò phuï thaân ngöôi doái löøa. Nghó tình ngöôi ñaõ moät laàn tha cheát cho ta, laàn naøy ta taïm tha cho ngöôi. Nhöng laàn sau seõ khoâng deã nhö theá, phuï töû ngöôi nhaát ñònh phaûi traû moùn nôï ñaõ vay. Höù! Ñaåy baät Haø Töû Kieân qua moät beân, Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc lao bieán ñi. Vuùt! Boïn Haø Töû Giang vì ngôõ Haø Töû Kieân ñaõ bò haïi neân maûi lo laéng, khieán Maïnh Ñaït Nhaân coù cô hoäi thoaùt thaân... oOo Haéc Thaïch Ñaûo boán beà laø nöôùc vaø nöôùc soâng Hoaøng Haø thöôøng moâng meânh voâ taän. Nhöng hoâm nay thì khaùc, boán beà Haéc Thaïch Ñaûo khoâng hieåu vì leõ gì maø töø saùng tôùi giôø coù quaù nhieàu chieán thuyeàn ra vaøo taáp naäp. Vaø cuøng vôùi söï xuaát hieän cuûa nhöõng chieán thuyeàn, moät Haéc Thaïch Ñaûo hoang vu boãng bieán thaønh nôi tuï taäp cuûa nhieàu nhaân vaät voõ laâm. Noåi baät nhaát laø nhaân vaät khoaùc tröôøng baøo baèng gaám ñoaïn. Nhaân vaät naøy ñang hoø heùt, quaùt thaùo vaøo moät nhaân vaät bò pheá boû hai chaân: – Loâi Ñoàng! Ngöôi may maén ñöôïc baûn nhaân cho duøng linh ñan khoâi phuïc lyù trí, ngöôi ñöøng giaû vôø ngô ngaån nöõa. Mau noùi ñi, tröôùc kia, cuõng ôû Haéc Thaïch Ñaûo naøy, ngöôi ñaõ ñöôïc tieåu töû hoï Maïnh giaûi cöùu nhö theá naøo? Boïn ngöôi töøng aån naáp ôû ñaâu? Noùi! Loâi Ñoàng khoâng hieåu ñaõ tænh hay coøn meâ muoäi, laõo cöôøi heà heà: – Haéc Thaïch Ñaûo ö? Heà... heà...! Laø Haéc Thaïch Ñaûo ñaây maø. Heà... heà... Nhaân vaät noï ñieân tieát: – Ngöôi coøn giaû vôø nöõa thì ñöøng traùch baûn nhaân ñaây ñoäc aùc. Haõy mau... Chôït töø giöõa doøng Hoaøng Haø, ôû ñaâu ñoù döôùi ñaùy Haéc Thaïch Ñaûo, coù moät aâm thanh mô hoà vang leân luùc gaàn luùc xa: – Haø... Töû... Giang...! Laàn naøy boïn ngöôi ñeán phaûi chaêng laø muoán muïc kích coâng phu Haïo Thieân cuûa Maïnh Ñaït Nhaân ta? Haø Töû Giang taùi maët nhìn quanh: Nguoànï: MAI HOA TRANG 401 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  5. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Maïnh tieåu töû? Ngöôi ôû ñaâu? Coâng phu Haïo Thieân gì chöù? Mau hieän thaân xem naøo! Maët nöôùc Hoaøng Ha chôït cuoän soùng, laøm haøng loaït chieán thuyeàn lay ñoäng nhaáp nhoâ. Vaø töø ñoù laïi thoaùt ra chuoãi aâm thanh quaùi dò: – Ngöôi vaãn chöa bieát coâng phu Haïo Thieân theá naøo ö? Haõy nhìn ñaây thì bieát! Ha... ha... Traøng cöôøi xuaát hieän caøng theâm khuaáy ñoäng maët nöôùc Hoaøng Haø. Nhöõng chieán thuyeàn laéc lö, chao ñaûo vaø baét ñaàu va vaøo nhau. Nhìn bao nhieâu nhaân vaät ñöôïc ñöa theo ñeán ñaây ñang daàn daàn khieáp ñaûm ra maët, ñeå traán an hoï, Haø Töû Giang cuõng vaän löïc buoâng ra moät traøng cöôøi thaät daøi: – Ngöôi chôù giaû thaàn giaû quyû nöõa. Coâng phu Vaïn Löu cuûa ta môùi laø ñeä nhaát caùi theá coâng phu. Ha... ha... Ñöôïc traøng cöôøi cuûa hoï Haø traán aùp, nhöõng chieán thuyeàn phaàn naøo thoâi lay ñoäng. Tuy nhieân maët nöôùc Hoaøng Haø laïi cuoän soùng khi coù traøng cöôøi cuûa Maïnh Ñaït Nhaân laïi sang saûng vang leân: – Sao laïi giaû thaàn giaû quyû? Ngöôi sao khoâng thöû hoûi muï Thanh Thanh ñeå bieát theá naøo laø coâng phu Haïo Thieân? Neáu Thaàn Moân töø laâu naém giöõ nöõa phaàn coâng phu Hao Thieân thì nöõa coøn laïi laø do Vaïn Bieán Cöûu U Quyû ñaéc thuû. Goäp caû hai laïi seõ laø Haïo Thieân ñeä nhaát coâng phu, ñoù laø ñieàu Maïnh Ñaït Nhaân ta ñaõ laøm vaø ñaõ thaønh töïu! Ha... ha... Vaø laàn naøy, maët nöôùc Hoaøng Haø chôït reû ñoâi, ñeå cho Maïnh Ñaït Nhaân töø ñaùy nöôùc ung dung troài leân. Chaøng vaãn cöôøi: – Ha... ha...! Laõo aùc ma ngöôi ñeán muoän roài. Ha... ha... Khieáp ñaûm tröôùc noäi löïc ñaõ ñaït möùc voâ thöôïng cuûa chaøng, Haø Töû Giang ñaønh phaûi vaän toaøn löïc duøng traøng cöôøi ñeå ñoái phoù laïi: – Ha... ha... Bò hai loaït cöôøi lieân tieáp khuaáy ñoäng thính nhó, moïi ngöôøi ñeàu thaát saéc. Vaø ñoù laø cô hoäi cho Maïnh Ñaït Nhaân ung dung tieán leân Haéc Thaïch Ñaûo töø bôø nöôùc Hoaøng Haø. Vaãn vaän noäi löïc cöôøi vang doäi, chaøng laàn löôït tieán ñeán nhöõng ai maø chaøng bieát hoï ñaõ bò döôïc vaät cuûa Haø Töû Giang khoáng cheá. Chaøng laàn löôïc ñieàm vaøo hai huyeät ñaïo Ñaïi Truy vaø Naõo Hoä cuûa hoï. Hoï tænh taùo daàn. Haø Töû Giang tuy nhìn thaáy nhöng phaûi lo vaän löïc cöôøi ñoái khaùng neân khoâng Nguoànï: MAI HOA TRANG 402 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  6. Vaïn Löu Quy Toâng theå ngaên caûn. Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Laõo chæ kinh taâm khi thaáy chaøng tieán laïi gaàn muï Thanh Thanh. Haø Töû Giang baät tung ngöôøi lao ñeán. Vuùt! Maïnh Ñaït Nhaân ngöng cöôøi ñoàng thôøi cuõng ñieåm maïnh vaøo hai huyeät ñaïo Ñaïi Truy vaø Naõo Hoä cuûa muï Thanh Thanh. Muï ruøng mình lai tænh. Vaø ñieàu gì ñeán phaûi ñeán. Haø Töû Giang laø nhaân vaät ñaàu tieân muï yeâu ma nhìn thaáy qua ñoâi muïc quang ñaõ tænh taùo hoaøn toaøn. Huoáng chi muï coøn phaùt hieän Haø Töû Giang ñang lao veà phía muï. Muï thònh noä, cuõng lao ñeán ñoái ñaàu vôùi Haø Töû Giang: – Töø Nhaát Ñoàng! Teân ñeâ tieän! Ngöôi nhaát ñònh phaûi cheát! Muï phaùt kình, khieán Haø Töû Giang haù mieäng chöïc keâu phaûi voäi ngaäm mieäng laïi, ngöng thaàn, vaän coâng vaø xuaát löïc ñoái khaùng. AØo... AÀm! Vuø... AÀm! Nhö ñoù laø hieäu leänh phaùt ñoäng, quaàn huøng khoâng ai baûo ai ñaàu ñoàng thanh gaàm quaùt, xoâng luõ löôïc vaøo thuoäc haï Ñòa Khuyeát Cung. Baïch Quan Nhaät, Baïch Quan Nguyeät vôùi söï trôï löïc cuûa Traàm Boäi Uyeån ñoàng loaït xoâng ñeán vaây haõm Voâ Cöïc laõo nhaân. Thöôïng Quan Chieâu, chöôûng moân phaùi Coân Luaân, sau moät thoaùng löôõng löï cuõng phaûi phaùt chieâu ñaùnh vaøo laõo nhaân Voâ Cöïc, moät vò sö baù cam taâm huûy hoaïi thanh danh phaùi Coân Luaân. Thöïc teá caøng phuû phaøng hôn khi toaøn theå ñeä töû Voõ Ñang ñoàng taâm hieäp löïc, vaän duïng coâng phu sôû hoïc cuûa Voõ Ñang phaùi, quyeát tieâu dieät Nhaát Traàn ñaïo tröôûng, chöôûng moân nhaân cuûa hoï, keû ñang taâm dieät toå, muoán bieán phaùi Voõ Ñang thaønh Baùch Nhaân Vieän. Tieáng gaøo theùt vang leân khaéc nôi, noåi baät laø tieáng theùt caên hôøn cuûa Hoaøng Kim Hoaùn ñang giaän döõ truùt vaøo keû phaûn boäi Khoång Gia Laäp. Cuïc dieän xaûy ra hoaøn toaøn ñuùng vôùi möu toan cuûa Maïnh Ñaït Nhaân khi chaøng bieát Haø Töû Giang vì muoán tieâu dieät chaøng ñaõ ñöa taát caû nhöõng nhaân vaät voõ laâm ñeán taän Haéc Thaïch Ñaûo naøy. Nhöng vaãn coù ñieàm chaøng döï ñoaùn sai, sôû hoïc Vaïn Löu quaû khoâng theå xem thöôøng. Muï Thanh Thanh tuy kieâm tu sôû hoïc hai nhaø, cuûa Thaàn Moân vaø cuûa Cöûu U Quyû, nhöng chæ sau vaøi ba loaït chaïm chieâu, muï ñaõ toû ra keùm theá. Haø Töû Giang ñaéc yù, tìm caùch lung laïc muï: Nguoànï: MAI HOA TRANG 403 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  7. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Tieân töû! Sao tieân töû toû ra caêm hôøn ta? Khoâng phaûi tieân töû vaãn muoán baùo thuø cho leänh tieân toå Vaïn Bieán Cöûu U Quyû sao? Ta seõ giuùp Tieân Töû. Vaø keû ñaàu tieân Tieân Töû caàn ñoái phoù chính laø... Maïnh Ñaït Nhaân lieàn loä dieän vôùi tieáng gaàm kinh nhaân: – Thanh Thanh Tieân Töû! Haõy xem ta ñang caàm vaät gì ñaây? Muï giaät mình nhìn vaøo tay chaøng: – Cöûu U Leänh Baøi? Laøm sao ngöôi coù vaät naøy? Khoâng leõ coâng phu Haïo Thieân... Chaøng caát cao gioïng, coá tình noùi cho taát caû moïi ngöôøi cuøng nghe: – Khoâng sai! Taïi haï ñaõ tìm thaáy nôi taùng thaân cuûa nhò vò laõo nhaân gia Thaàn – Quyû. Noùi ñuùng hôn, taïi haï cuõng laø truyeàn nhaân di meänh cuûa nhò vò laõo gia. Cöûu U Leänh Baøi naøy coøn mang theo huaán leänh, toå sö gia Cöûu U Quyû Vaïn Bieán vì ñöôïc toå sö Thaàn Moân caûm hoùa neân löu di leänh khoâng truy cöùu traän vaây coâng ñoä naøo do quaàn huøng caùc voõ phaùi lieân thuû ñoái phoù vôùi toå sö gia. Chöa heát, ñaây laø meänh leänh cuûa Cöu U Leänh Baøi, neáu Tieân Töû coøn xem Vaïn Bieán Cöûu U Quyû laø tröôûng bôùi, haõy cuøng taïi haï tröø khöû Haø Töû Giang, keû ñaõ... Thanh Thanh Tieân Töû caøng nghe caøng chaán ñoäng. Sau cuøng, muï theùt: – Tieåu töû chôù mong doái gaït ta! Mau giao traû Cöûu U Leänh Baøi cho ta! Muï nhaøo ñeán vôùi khí theá nhö maõnh hoå. AØo... Ñaéc yù, Haø Töû Giang cuõng lao ñeán vôùi taát caû caêm hôøn: – Ta nguyeän tieáp trôï tieân töû. Maïnh tieåu töû! Haõy mau naïp maïng! Vuø... Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc thu leänh baøi hình maët quyû veà. Ñoàng thôøi, chaøng baát ngôø vaän duïng coâng phu kyø quaùi höôùng vaøo giöõa hai luoàng khí cuûa hai aùc ma ñeä nhaát thieân haï. – Haïng coá chaáp nhö hai ngöôi, coù cheát cuõng khoâng theå traùch ta! Ñôõ! Víu... Haø Töû Giang thaûng thoát: – Laø coâng phu cuûa phaùi Voõ Ñang? Ngöôi... Muï yeâu ma bóu moâi: – Ta cöù ngôõ laø coâng phu Haïo Thieân, naøo ngôø... Muï thieáu haún kieán thöùc so vôùi Haø Töû Giang. Vaø Haø Töû Giang tuy nhaän bieát yù ñoà cuûa chaøng, tuy coù khieáp sôï nhöng vaãn khoâng theå phaûn öùng kòp luùc. Vaø ngoïn kình cuûa laõo lieàn aäp ñeán ngay vaøo ngoïn kình cuûa muï Thanh Thanh. Nguoànï: MAI HOA TRANG 404 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  8. Vaïn Löu Quy Toâng AÀm! Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Muï chaáp chôùi: – Chæ laø töù laïng baït thieân caân? Ngöôi... Chaøng cöôøi laïnh: – Muï coù nhaän ra thì ñaõ muoän roài. Haõy ñeàn toäi thoâi! Ha... ha... Veøo... Chaøng xaï moät luùc hai loaït chæ kình Nhaát Xaï Chæ Hoaøn, tuyeät kyû coâng phu cuûa phaùi Nga My. Vaø muï Thanh Thanh vì baát ngôø ñaønh chòu moät chæ kình vaøo ngay taâm thaát. Oa! Haø Töû Giang coù thaân thuû cao minh hôn neân kòp traùnh, chæ bò chæ kình xoaùy vaøo bôø vai. –?i... Maïnh Ñaït Nhaân baät tung leân cao: – Ñaây môùi laø Haïo Thieân Duy Nhaát Chöôûng do nhò vò laõo nhaân gia ñoàng saùng laäp. AÙc ma, mau naïp maïng! AØo... AØo... Haø Töû Giang nghieán raêng quaät ngöôïc leân moät kình. Vuø... Haø Töû Kieân thaát saéc bieán ñoäng, voäi lao ñeán: – Phuï thaân! Tham voïng cuûa phuï thaân ñaõ gaây hoïa roài. Ñaït Nhaân! Ta van ngöôi... Töû Kieân cuõng phaùt kình, hy voïng coù theå laøm chaäm laïi giôø phuùt ñeàn toäi cuûa phuï thaân y. AÀm... AÀm... Maïnh Ñaït Nhaân ruùng ñoäng khi thaáy Haø Töû Kieân vì quaù lieàu neân ñoàng chòu chung soá phaän vôùi phuï thaân y. Caû hai töø töø khuïy xuoáng, hoàn thoaùt ra vaø ñi vaøo Quyû Moân Quan... Khi ñoù, Khoång Gia Laäp, Voâ Cöïc laõo nhaân, Nhaát Traàn ñaïo tröôûng laàn löôït bò moïi ngöôøi trieät haï. Maïnh Ñaït Nhaân sau khi thôø phaøo chôït hoâ hoaùn: – Döøng tay! Mong chö vò chôù laïm saùt. Haõy cho hoï con ñöôøng soáng. cuõng nhö ñoä naøo, toå sö Thaàn Moân ñaõ tha vaø nhôø ñoù caûm hoùa Vaïn Bieán Cöûu U Quyû laõo nhaân gia. Sao ñoù chaøng boãng chuøng gioïng laïi: Nguoànï: MAI HOA TRANG 405 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  9. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Vì daãu sao, nhò vò laõo nhaân gia tröôùc kia töøng laø ñoàng moân sö huynh ñeä. Chæ vì daï heïp hoøi, theâm moät phaàn ganh gheùt ñoá kî, Haïo Thieân Moân phaûi phaân khai hai nhaùnh. Vaø haïo kieáp giang hoà töø ñoù phaùt sinh. Traàm laõo nhaân böôùc ñeán gaàn Maïnh Ñaït Nhaân: – Coù thaät söï nhö theá khoâng? Khoâng leõ coâng phu Cöûu Truøng vaø voõ hoïc Cöûu U coù chung moät coäi nguoàn? Traàm Boäi Uyeån ñeán beân caïnh chaøng: – Gia gia khoâng leõ vaãn chöa nhaän ra? Ñaâu phaûi ngaãu nhieân Maïnh huynh chæ caàn nhìn qua moät löôïc nhöõng voõ hoïc cuûa boån moân ôû Thaàn Ñaøn ñaõ nhanh choùng thaáu hieåu? Chaøng gaät ñaàu: – Ñuùng vaäy! Khoâng nhöõng chæ coù chung coäi nguoàn maø noäi coâng taâm phaùp cuûa nhò phaùi Thaàn – Quyû coøn boå khuyeát cho nhau, voâ tình giuùp taïi haï... Baïch Quan Nguyeät cuõng böôùc ñeán gaàn, hôùn hôû keâu leân: – Muoäi hieåu roài! Ñoù laø nguyeân do khieán Maïnh huynh boãng döng khoâi phuïc coâng phu, sau ñoù coøn deã daøng khai thoâng hai quan aûi cuoái? Goïi laø ñaïo lyù AÂm Döông töông hôïp gì ñoù phaûi khoâng? Nhìn Maïnh Ñaït Nhaân ñöôïc hai giai nhaân quaán quít beân caïnh, laïi nghe Quan Nguyeät noùi ñeán boán chöõ AÂm Döông Töông Hôïp, taát caû moïi ngöôøi cuøng cöôøi vang... Heát Vieät Kieám © 1997 – 2004 Ñaû töï: Wuji, Lao Long Nu, lang tu vo danh Nguoànï: MAI HOA TRANG 406 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2