Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 6

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

71
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 6: Cửu U Quỷ viện - Mạnh Đạt Nhân! Sao ngươi tự ý bỏ đi và còn đi đến tận chốn xa xôi này... Câu quát hỏi, nửa như quở trách nửa như mai mỉa châm chọc, vang lên quá bất ngờ khiến Mạnh Đạt Nhân giật mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 6

 1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Saùu CÖÛU U QUYÛ VIEÄN naøy? -M aïnh Ñaït Nhaân! Sao ngöôi töï yù boû ñi vaø coøn ñi ñeán taän choán xa xoâi Caâu quaùt hoûi, nöûa nhö quôû traùch nöûa nhö mai mæa chaâm choïc, vang leân quaù baát ngôø khieán Maïnh Ñaït Nhaân giaät mình. Chöa heát, khi ñöa maét nhìn veà phía phaùt thoaïi, thaáy hoï coù ba ngöôøi ñang töø choã khuaát böôùc ra vaø döôøng nhö coù cuøng höôøng ñi nhö höôùng Maïnh Ñaït Nhaân ñang nhaém ñeán. Maïnh Ñaït Nhaân thaät söï khoâng chôø ñôïi nhìn thaáy hoï ÔÛ ñaây. Chu Nghieâm, ngöôøi vöøa phaùt thoaïi laïi tieáp tuïc leân tieáng khi thaáy Maïnh Ñaït Nhaân nhö khoâng coù gì ñeå noùi: – Chöùng toû tai maét cuûa boån cung khoâng heà keùm, ñuùng theá khoâng? Hieän Haø Töû Giang ñang ôû ñaây, thieát nghó, Maïnh Ñaït Nhaân ngöôi caøng im laëng caøng khieán boån höông chuû theâm nghi ngôø. Maïnh Ñaït Nhaân cuoái cuøng cuõng traán tónh laïi: – Toân giaù muoán aùm chæ taïi haï vì ngaïi phaûi ñoái chaát vôùi baát kyø ai ôû Haø gia neân ñaõ tìm dòp boû ñi? Moät trong hai nhaân vaät cuøng xuaát hieän vôùi Chu Nghieâm chính laø Haø Töû Giang, laõo leân tieáng: – Boán naêm tröôùc, sau khi leänh toân maïng vong moät caùch baát minh, Toân Baèng cuõng ñaõ ñeán Hoaøng Haø naøy. Vaø ba naêm sau ñoù, chính Toân Baèng, leänh ñaïi cöûu ñaõ nhôø chaát ñoäc Ngoâ Coâng thieän duïng cuûa boïn thuûy khaáu Hoaøng Haø möu haïi teä nhi Haø Töû Kieân. Cho hoûi, thieáu hieäp ñeán Hoaøng Haø laàn naøy phaûi chaêng muoán tìm Toân Baèng? Maïnh Ñaït Nhaân khoâng theå phuû nhaän, ñaønh ñaùp: – Ngöôøi taän muïc sôû thò gia phuï bò haïi chính laø gia ñaïi cöûu Toân Baèng. Tuy taïi haï ñeán ñeå hoûi theâm ñaïi cöûu nhöng caùi cheát cuûa gia phuï khoâng phaûi toân giaù khoâng coù lieân quan. Chôït Chu Nghieâm cöôøi laït: – Boån höông chuû laïi cho raèng ñoù khoâng phaûi chuû yù duy nhaát khieán thieáu hieäp phaûi boû coâng ñeán ñaây ñeå tìm Toân Baèng. Maïnh Ñaït Nhaân coá giöõ veû thaûn nhieân: – Gia thaân cuûa taïi haï ñaâu coøn ai ngoaøi moät mình Toân ñaïi cöûu? Xa caùch khaù Nguoànï: MAI HOA TRANG 53 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám laâu, nay taïi haï coù ñeán tìm ñaïi cöûu cuõng ñaâu phaûi laø chuyeän laï? (Khuyeát Danh) Nhaân vaät thöù ba naõy giôø vaãn im laëng, chôït leân tieáng, noùi baèng gioïng the theù khoù nghe: – Baûn nhaân laø ngöôøi ñöôïc leänh ñöôøng chuû hình ñöôøng sai phaùi, quyeát laøm ra hö thöïc nhöõng chuyeän coù lieân quan ñeán caùi cheát cuûa phuï thaân ngöôi. Do vieäc tìm gaëp Toân Baèng laø caàn thieát, ngöôi nghó sao neáu baûn nhaân ñeà xuaát ngöôi vaø boïn ta ñi chung ñöôøng? Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc buoäc mieäng: – Khoâng ñöôïc! Nhaân vaät naøy nheo maét: – Khoâng ñöôïc! Taïi sao? Maïnh Ñaït Nhaân luùng tuùng: – Vì taïi haï cho raèng... cho raèng... Nhaân vaät noï mæm cöôøi: – Tröø phi ngöôi ngaïi, sau khi gaëp Toân Baèng vaø Haø Töû Giang ñoái chaát seõ loä ra caùc vieäc ngöôi coá tình vu khoáng Haø Töû Giang vaø Haø Töû Giang khoâng heà saùt haïi phuï thaân ngöôi, neân ngöôi khoâng muoán cuøng ñi vôùi boïn ta. Maïnh Ñaït Nhaân caùu gaét: – Taïi haï khoâng heà ngaïi ñieàu ñoù. Vaø thieån nghó toân giaù cuõng chôù voäi voõ ñoaùn. Loä veû giaän döõ, nhaân vaät noï baûo: – Baûn nhaân coù voõ ñoaùn hay khoâng, cöù ñôïi ñeán luùc gaëp Toân Baèng seõ roõ. Maïnh Ñaït Nhaân khaêng khaêng cöï tuyeät: – Taïi haï chæ muoán gaëp Toân ñaïi cöûu trong thaân tình vaø dó nhieân laø phaûi kín ñaùo. Chu vò chôù mong taïi haï ñaùp öùng ñoøi hoûi naøy cuûa quyù vò. Nhaân vaät noï ñieåm moät nuï cöôøi laït: – Thaät söï laø gaëp maët trong thaân tình sao? Baûn nhaân e khoâng phaûi. Tröø khi... Maïnh Ñaït Nhaân loä veû caûnh giaùc: – Sao? Nhaân vaät noï cuõng baèng gioïng the theù, noùi ñeà quyeát: – Tröø khi ngöôi noùi roõ chuû yù, tìm gaëp Toân Baèng ñeå laøm gì. Ngöôïc laïi, neáu ngöôi khoâng noùi, ñöøng traùch baûn nhaân phaûi xöû trò ngöôi veà toäi vu khoáng, möu ñoà haõm haïi Haø Töû Giang hieän ñang coù leänh lang laø aùi ñoà cuûa cung chuû boån cung Ñòa Khuyeát. Maïnh Ñaït Nhaân chôït bóu moâi: Nguoànï: MAI HOA TRANG 54 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Thaät theá sao? Hoùa ra ñaây laø caùch Ñòa Khuyeát Cung ñònh thöïc hieän goïi laø tra xeùt toû töôøng moïi hö thöïc ñoù sao? Vaø ñaây cuõng laø haønh vi quang minh loãi laïc, vì chính nghóa cuûa Ñòa Khuyeát Cung ñoù sao? Töø khi nhaân vaät naøy leân tieáng, vai troø cuûa Chu Nghieâm haàu nhö bò lu môø. Chöùng toû, vôùi thaân phaän moät höông chuû nhö Chu Nghieâm vaãn thaáp keùm hôn so vôùi nhaân vaät vöøa töï nhaän laø nhaân vaät ñöôïc ñöôøng chuû hình ñöôøng Taï Baát Nghi sai phaùi. Vaø söï thaät ñuùng nhu vaäy, tröôùc lôøi leõ haøm yù mieät thò do Maïnh Ñaït Nhaân vöøa noùi, Chu Nghieâm tuy coù saéc maët giaän döõ nhöng ñeå toû loä phaûn öùng laïi thì laïi do nhaân vaät noï chuû xöôùng. Nhaân vaät noï vuït cöôøi daøi: – Tuy boån cung luoân haønh söï quang minh loãi laïc nhöng khoâng phaûi vì theá maø ñeå ngöôi bay maát hay baát cöù ai muoán ñôm ñaët, muoán vu hoïa cho ai ôû boån cung cuõng ñöôïc. Moät laàn nöõa baûn nhaân hoûi ngöôi noùi hay khoâng noùi roõ chuû yù tìm gaëp Toân Baèng cuûa ngöôi? Maïnh Ñaït Nhaân khoâng heà nao nuùng cho duø khaåu ngöõ cuûa ñoái phöông roõ raøng laø haøm yù ñe doïa: – Muoán uy hieáp taïi haï ö? Qua ñoù cho thaáy vieäc toân giaù ñònh tìm gaëp ñaïi cöûu Toân Baèng hoaøn toaøn khoâng coù thaønh taâm, muoán tra xeùt ngoïn ngaønh veà caùi cheát cuûa gia phuï. Thöïc yù ñoà cuûa toân giaù laø gì? Nhaân vaät noï vuït haï thaáp gioïng: – Thöïc yù cuûa baûn nhaân ö? Laø muoán baét ngöôi veà boån cung ñeå trò toäi. Naèm xuoáng! Vuø... Xuaát kyø baát yù nhaân vaät noï vung tay. Vaø laäp töùc coù moät luoàng haáp löïc maïnh meõ nhö muoán cuoán huùt Maïnh Ñaït Nhaân phaûi chaïy ñeán choã ñoái phöông. Maïnh Ñaït Nhaân do khoâng cöôõng noåi haáp löïc phaûi chaáp chôùi chaïy ñeán. AØo... Vaø khi nhìn thaáy boïn ñoái phöông ba ngöôøi ñeàu toû veû haøi loøng, chôø ñôïi Maïnh Ñaït Nhaân roài theá naøo cuõng bò cheá ngöï, taâm cô cuûa Maïnh Ñaït Nhaân chôït maùy ñoäng, giuùp Maïnh Ñaït Nhaân naåy ñöôïc moät yù ñeå töï cöùu nguy. Vaø ñieàu ñoù lieàn xaûy ra khi Maïnh Ñaït Nhaân chæ coøn trong gang taác nöõa laø bò nhaân vaät noï vöôn tay khoáng cheá huyeät ñaïo. Trong khoaûng caùch quaù gaàn, Maïnh Ñaït Nhaân chôït tung maïnh höõu thuû: – Khoâng deã ñaéc thuû theá ñaâu. Ñôõ! AÀm! Nguoànï: MAI HOA TRANG 55 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Vaïn Löu Quy Toâng Vaø... Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Buøng! Chaán kình vang leân, voâ tình hoùa giaûi toaøn boä luoàng haáp löïc chæ suyùt gaây nguy hieåm cho Maïnh Ñaït Nhaân. Nhaân vaät noï cau maøy: – Moät keû coù baûn laõnh keùm coõi nhö ngöôi sao boãng döng coù naêng löïc choáng laïi coâng phu Caùch Khoâng Nhieáp Vaät cuûa La Caûnh Thaân ta! Thöû moät laàn nöõa xem naøo! Tieáp! Vuø... Luoàng haáp löïc laïi xuaát hieän. Nhöng ñaõ traûi qua moät laàn hieåm caûnh, laàn naøy Maïnh Ñaït Nhaân ñaâu ñeå ñoái phöông sôùm toaïi nguyeän, cho duø bieát luoàng haáp löïc sau phaûi uy maõnh hôn luoàng haáp löïc tröôùc, Maïnh Ñaït Nhaân baät quaùt: – Quaân töû chæ caùch nhau ñoâi ba ngaøy ñaõ thaáy khaùc, huoáng cho taïi haï baây giôø ñaâu coøn laø ngöôøi cuûa möôi, möôøi laêm ngaøy tröôùc! Xem chöôûng! Vaãn lôïi duïng haáp löïc cuûa ñoái phöông ñeå dòch chuyeån thaân hình laïi gaàn, Maïnh Ñaït Nhaân baät nhanh vaø baät ñuû song thuû. Vuø... Vuø... Nhaân vaät noï quaùt to: – Tieåu töû quaû coù ñoâi chuùt baûn laõnh. Ñi! Vaø... Luoàng haáp löïc cuûa nhaân vaät noï vuït ñoåi thaønh chaán kình, moät luoàng chaán kình cöïc kyø thaâm haäu aøo aøo ñaåy veà phía Maïnh Ñaït Nhaân. AØo... AÀm! Chaán kình laøm Maïnh Ñaït Nhaân laûo ñaûo. Vaø ñuùng luùc naøy, khoâng hieåu Chu Nghieâm ñaõ ñoäng thaân töø luùc naøo, thanh aâm cuûa Chu Nghieâm boãng caát leân ngay phía sau löng Maïnh Ñaït Nhaân: – Khoâng ngôø chæ hôn möôøi ngaøy khoâng gaëp, tieåu töû ngöôi quaû laø ñaõ coù coâng phu khaùc tröôùc. Vaäy haõy ñoùn thöû moät chöôûng cuûa Chu moã xem sao. Ha... Ha... Vuø... Maïnh Ñaït Nhaân phaãn haän: – Ñaõ hôn veà nhaân soá, laïi leùn duøng thuû ñoaïn aùm muoäi. Ñaây laø haønh vi quang Nguoànï: MAI HOA TRANG 56 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám minh loãi laïc cuûa Ñòa Khuyeát Cung ñoù sao? Tieáp chieâu! (Khuyeát Danh) Vôùi caùch dòch chuyeån khaùc thöôøng, boãng döng Maïnh Ñaït Nhaân xuaát hieän ngay beân caïnh Chu Nghieâm vaø töø ñoù phaùt ra moät kình cheânh cheách vaøo hoï Chu. AØo... Bung! Nhaân vaät vöøa töï xung laø La Caûnh Thaân chôït cöôøi roä: – Baùt Quaùi Du Hình Boä? Ñaõ gaàn saùu möôi naêm, sôû hoïc Baùt quaùi Moân töôûng ñaõ thaát truyeàn, khoâng ngôø noù vaãn taùi hieän ôû moät tieåu töû voâ danh laø ngöôi! Caøng toát! Ñôõ! Vuø! Vuø! Neáu caùch dòch chuyeån cuûa Maïnh Ñaït Nhaân laø khaùc thöôøng thì caùch di hình hoaùn vò cuûa La Caûnh Thaân phaûi ñöôïc xem laø dò thöôøng. Vì chæ trong chôùp maét, tröôùc maët Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ coù La Caûnh Thaân xuaát hieän chôø saün vôùi moät chieâu coâng lôïi haïi. Bieán saéc vaø töï nghó baûn thaân khoù coù theå laø ñoái thuû neáu phe ñoái phöông baát chaáp thò phi caû ba ngöôøi cuøng ra tay, Maïnh Ñaït Nhaân vuït xoay ngöôøi vaø... Vuùt! Chu Nghieâm baät gaàm: – Voäi chaïy ñi ñaâu? Ñôõ! Vuø... Maïnh Ñaït Nhaân tuy thaät yù chæ muoán boû chaïy nhöng vaãn baát ngôø quay veà phía Chu Nghieâm: – Ai baûo taïi haï chaïy? Haõy ñôõ! AØo... Bung! Vaø moät laàn nöõa La Caûnh Thaân laïi xuaát hieän ngay tröôùc maët Maïnh Ñaït Nhaân: – Naèm xuoáng! Vuø... Maïnh Ñaït Nhaân rít qua ñoâi haøng raêng nghieán chaët: – Vò taát nhö toân giaù noùi. Xem chieâu! Maïnh Ñaït Nhaân taän löïc voã ra moät kình. AØo... AÀm! Ngay khi tieáng chaán kình vang leân, Maïnh Ñaït Nhaân vuït cöôøi roä: Nguoànï: MAI HOA TRANG 57 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám – Binh baát yeám traù! Ña taï toân giaù ñaõ tieãn chaân! Ha ha... (Khuyeát Danh) Vuùt! Phaùt hieän Maïnh Ñaït Nhaân nhaân theá nguy vaãn ñuû taâm cô ñeå nöông theo chaán kình boû chaïy, La Caûnh Thaân phaãn noä: – Tieåu töû daùm hí loäng baûn nhaân ö? Phaûi cheát! Ñôõ! Vuø... Vuø... Nhöng Maïnh Ñaït Nhaân vaãn thoaùt, khieán La Caûnh Thaân ñaønh töùc toái giaäm chaân: – Sao ta khoâng nghó ngöôi seõ duøng Baùt Quaùi Du hình Boä ñeå chaïy? Höø! Chu Nghieâm tuy coù baát ngôø vì caùch thoaùt thaân quaù maïo hieåm vaø lieàu lónh cuûa Maïnh Ñaït Nhaân nhöng Chu Nghieâm vaãn kòp hoâ hoaùn: – Ñuoåi theo, mau! oOo Chaïy doïc theo hai beân bôø soâng Hoaøng Haø coù khoâng ít nôi hoang sô um tuøm, ngôõ ñaõ laâu khoâng thaät laâu vaãn chöa moät ai ñaët chaân ñeán, Maïnh Ñaït Nhaân hieän ñang aån naáp ôû moät nôi nhö theá. Töø choã naáp nhìn ra, Maïnh Ñaït Nhaân khoâng theå khoâng nghi ngôø chuû yù thaät söï cuûa Ñòa Khuyeát Cung khi hoï tình côø kieám tìm Toân Baèng gaàn nhö cuøng moät luùc vôùi chính Maïnh Ñaït Nhaân. La Caûnh Thaân, Chu Nghieâm vaø Haø Töû Giang vaãn ñang raùo rieát truy luøng Maïnh Ñaït Nhaân. Hoï baûo hoï tìm Toân Baèng ñeå tra xeùt vaø laøm roõ hö thöïc, lieäu xem Haø Töû Giang coù thaät söï gaây ra thaûm aùn saùt haïi song thaân cuûa Maïnh Ñaït Nhaân hay khoâng. Tuy ñaây laø lôøi leõ ñaày thuyeát phuïc nhöng do luùc môùi roài La Caûnh Thaân laïi nhö coá tình laáy maïng Maïnh Ñaït Nhaân neân giöõa lôøi noùi vaø haønh vi cuûa Ñòa Khuyeát Cung ñaõ ñeå loä maâu thuaãn. Vôùi maâu thuaãn naøy, Maïnh Ñaït Nhaân mô hoà nhö minh ñònh, chuû ñích thaät söï cuûa Ñòa Khuyeát Cung chæ laø vì bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng. luùc cuøng Taï Baát Nghi, ñöôøng chuû hình ñöôøng Ñòa Khuyeát Cung ñöùng tröôùc hai moä phaàn ñaõ bò khai quaät, chính Maïnh Ñaït Nhaân vì thieáu lòch duyeät laãn thieáu caån troïng ñaõ voâ tình noùi loä ra, raèng ngoaøi phuï thaân cuûa Maïnh Ñaït Nhaân coøn moät nhaân vaät nöõa bieát veà quyeån coå thö Vaïn Löu Quy Toâng. Vaø vì Maïnh Ñaït Nhaân baây giôø chæ coøn moãi moät Toân Baèng laø ngöôøi thaân, phaûi chaêng ñoù laø nguyeân do khieán Ñòa Khuyeát Cung naûy yù truy tìm tung tích Toân Baèng? Haø Töû Giang ñaõ bieát Toân Baèng töøng coù thôøi gian quan heä vôùi thuûy khaáu Hoaøng Haø vaø ñoù laø lôøi giaûi thích cho söï xuaát hieän cuûa Ñòa Khuyeát Cung ngay taïi Nguoànï: MAI HOA TRANG 58 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Vaïn Löu Quy Toâng phaïm vi Hoaøng Haø naøy! Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Chôït coù baøn tay ai ñoù kheõ chaïm vaøo ñaàu vai Maïnh Ñaït Nhaân töø phía sau. Ñang maõi ngaãm nghó, caùi chaïm laøm cho Maïnh Ñaït Nhaân giaät naûy ngöôøi suyùt gaây thaønh tieáng ñoäng. Maïnh Ñaït Nhaân thaát thaàn hoaûng sôï, voäi quay ñaåu nhìn veà phía sau. Moät nhaân vaät coù ñoâi maét troøn to, laáp loaùng thaàn quang ñang ñöùng ngay phía sau löng Maïnh Ñaït Nhaân vôùi moät ngoùn tay ñaët ngay leân mieäng: – Suît! Ñoù laø moät nhaân vaät hoaøn toaøn xa laï ñoái vôùi Maïnh Ñaït Nhaân. Tuy nhieân, caùi chaïm tay nheï nhaøng thay cho haønh vi khoáng cheá hoaëc aùm toaùn, keøm theo laø tieáng suît nhoû haøm yù nhaéc nhôû, caûnh tænh Maïnh Ñaït Nhaân, chæ noäi bao nhieâu ñoù cuõng ñuû cho Maïnh Ñaït Nhaân nhaän thöùc keû xa laï chæ coù theå laø baèng höõu, quyeát khoâng phaûi ñòch nhaân. Maïnh Ñaït Nhaân ñöông nhieân cuõng khoâng muoán gaây kinh ñoäng khieán boïn Ñòa Khuyeát Cung phaùt hieän nôi ñang aån. Do ñoù Maïnh Ñaït Nhaân laúng laëng gaät ñaàu ñaùp laïi tieáng suît nhoû cuûa nhaân vaät xa laï noï. Laáy ngoùn tay ra khoûi mieäng, nhaân vaät noï mæm cöôøi vöøa haát ñaàu veà moät phía vöøa maáp maùy moâi ñeå noùi leân moät caâu noùi maø khoâng caàn phaùt thaønh thanh aâm. – ... Duø khoâng coù thanh aâm naøo phaùt ra nhöng qua ñoâi moâi cuûa nhaân vaät noï, ñöôïc maáp maùy moät caùch thaät chaäm, Maïnh Ñaït Nhaân cuõng hieåu ñöôïc nhaân vaät noï muoán noùi ñieàu gì. Vaø sau moät thoaùng suy nghó thaät nhanh, Maïnh Ñaït Nhaân laàn nöõa laúng laëng gaät ñaàu toû yù hieåu vaø chaáp thuaän ñeà xuaát ñaày thieän yù cuûa nhaân vaät noï. Nuï cöôøi mæm cuûa nhaân vaät noï vuït bieán thaønh caùi cöôøi hôùn hôû. Vaø nhaân vaät noï laäp töùc quay ngöôøi, nhanh nheïn nhöng vaãn nheï nhaøng böôùc veà phía luùc naõy nhaân vaät naøy ñaõ haát ñaàu haøm yù chæ höôùng. Maïnh Ñaït Nhaân cuõng voäi böôùc theo vaø cuõng böôùc baèng nhöõng böôùc nheï nhaøng nhö vaäy. Duø ñaây laø nôi hoang vu um tuøm, töôûng nhö chöa töøng coù ngöôøi ñaët chaân ñeán, nhöng nhaân vaät noï thoaên thoaét böôùc ñi, thoaên thoaét dòch chuyeån. Vôùi nhaän ñònh naøy, ngay khi coù theå leân tieáng, Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc thì thaøo hoûi: – Toân giaù quaù thoâng thaïo ñòa hình, phaûi chaêng... Khoâng heà quay laïi hoaëc döøng chaân, töø phía tröôùc nhaân vaät noï phaùt thoaïi voïng veà phía sau, chæ baèng caâu noùi ngaén goïn nhöng ñuû laøm cho Maïnh Ñaït Nhaân hieåu taát Nguoànï: MAI HOA TRANG 59 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Vaïn Löu Quy Toâng caû: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Khoâng rieâng gì Ñòa Khuyeát Cung, baát kyø ai tìm ñeán taän thuûy traïi Hoaøng Haø cuûa ta ñeå gaây haán ñeàu bò ta ñoái phoù töông töï. Huoáng cho Toân Baèng töøng laø thuoäc haï cuûa boån traïi Hoaøng Haø. Quaù ñuû cho Maïnh Ñaït Nhaân hieåu, nhaân vaät naøy phaûi coù thaân phaän khaù cao ôû thuûy traïi Hoaøng Haø vaø nhöõng gì ñaõ dieãn ra luùc naõy giöõa Maïnh Ñaït Nhaân vaø boïn Ñòa Khuyeát Cung ñaõ ñöôïc nhaân vaät naøy nhìn thaáy. Goïi Toân Baèng laø thuoäc haï, laïi baát ngôø xuaát hieän daãn loái cho Maïnh Ñaït Nhaân laån traùnh boïn Ñòa Khuyeát Cung, quaû nhieân nhaân vaät naøy vì nghó Maïnh Ñaït Nhaân coù lieân quan ñeán Toân Baèng neân môùi öùng cöùu. Vaäy laø khoâng coøn gì ñeå hoûi vaø cuõng khoâng caàn hoûi, Maïnh Ñaït Nhaân ung dung böôùc theo sau nhaân vaät noï. Doïc theo hai beân bôø soâng Hoaøng Haø, coù raát nhieàu choã hoang vu um tuøm, nôi coû moïc ñaày nhöõng luøm caây daïi moïc hoang. Moät trong nhöõng nôi nhö theá ñaõ daãn ñöa Maïnh Ñaït Nhaân tôùi thuûy traïi Hoaøng Haø. Vöøa thaáy khu thuûy traïi thaáp thoaùng xuaát hieän, nhaân vaät noï lieàn haù mieäng cöôøi to: – Ñeán ñaây laø an toaøn. Duø laø ñòa khuyeát hay thieân taøn cuûng khoâng moät ai daùm ñeán ñaây gaây haán cuøng boån traïi. Maïnh Ñaït Nhaân hoaøi nghi: – Toân giaù cuõng töøng bieát Thieân Taøn Cung? Nhaân vaät noï töø töø quay laïi cho Maïnh Ñaït Nhaân nhìn thaáy saéc maët ngaïc nhieân: – Hoùa ra coù caû Thieân Taøn Cung nöõa sao? Maïnh Ñaït Nhaân bò baát ngôø: – Toân giaù vöøa ñeà caäp ñeán hai chöõ Thieân Taøn, khoâng leõ... Nhaân vaät noï cöôøi roä leân: – Ta noùi nhö theá chæ vì thuaän mieäng thoâi. Ai laïi khoâng hieåu thieân taøn thöôøng ñi ñoâi vôùi ñòa khuyeát. Hoùa ra treân ñôøi naøy ngoaøi Ñòa Khuyeát Cung vaãn coøn coù moät Thieân Taøn Moân nöõa! Laï thaät ñaáy! Heát nghi ngôø, Maïnh Ñaït Nhaân voøng tay thi leã: – Taïi haï laø Maïnh Ñaït Nhaân, ña taï toân giaù ñaõ... Nhaân vaät noï xua tay: – Ta ñaõ nghe heát roài vaø coøn bieát thieáu hieäp coù moät vò cöûu cöûu laø Toân Baèng, ñaõ töøng laø thuoäc haï boån traïi. Thoâi, moïi chuyeän ñeå sau haõy noùi, taïm thôøi ta phaûi lo thu xeáp choã löu nguï cho thieáu hieäp. Ngaøy mai, ta seõ cuøng thieáu hieäp ñeán ra maét traïi chuû. Môøi thieáu hieäp ñi theo ta. Nguoànï: MAI HOA TRANG 60 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Vaãn keû ñi tröôùc ngöôøi theo sau, nhöng laàn naøy nhôø coù taâm traïng hoaøn toaøn bình oån neân caû hai khoâng phaûi khaån tröông. Nhaân ñoù, Maïnh Ñaït Nhaân coù caùi nhìn bao quaùt veà caùch boá phoøng quaû nhieân laø nghieâm ngaët cuûa thuûy traïi Hoaøng Haø. Moät thuûy traïi neáu chæ daønh cho phöôøng thuûy khaáu ñaïo taëc nhaát ñònh khoâng theå vaø cuõng khoâng caàn thieát phaûi coù söï boá phoøng caån maät nhö theá naøy. Nhöng do ñieàu ñoù ñaõ xaûy ra, Maïnh Ñaït Nhaân nghó thuûy traïi Hoaøng Haø khoâng phaûi taàm thöôøng. Vôùi nhaän ñònh naøy, Maïnh Ñaït Nhaân laïi sinh nghi. Moät maõnh töôùng aét phaûi coù huøng binh. Nhöng Toân Baèng ñaïi cöûu cuûa Maïnh Ñaït Nhaân laïi quaù keùm coûi, khoâng theå xem laø thuoäc haï höõu duïng cuûa thuûy traïi Hoaøng Haø. Nhö vaäy, moät thuûy traïi Hoaøng Haø neáu coù khaù nhieàu thuoäc haï voâ duïng nhö Toân Baèng thì khoâng moät ai daùm hueânh hoang noùi raèng, duø laø Thieân Taøn hay Ñòa Khuyeát cuõng khoâng daùm ñeán taän nôi gaây haán. Lôøi leõ cuûa nhaân vaät noï coù aån chöùa söï maâu thuaån. Chöa heát, ñeå bieát roõ vaø nhôù ngay ñeán Toân Baèng, teân cuûa moät thuoäc haï voâ duïng, nhaân vaät noï hoaëc coù trí nhôù thieân phuù tuyeät ñænh hoaëc trong vieäc nhaän bieát ngay Toân Baèng laïi boäc loä theâm sô hôû thöù hai cuûa nhaân vaät noï. Chöùng toû thuûy traïi Hoaøng Haø neáu khoâng phaûi töø laâu thì ngay khi Ñòa Khuyeát Cung chôït quan taâm ñeán Toân Baèng, hoï cuõng baét ñaàu manh nha ñeå taâm ñeán Toân Baèng. Vôùi Ñòa Khuyeát Cung, nhö Maïnh Ñaït Nhaân nhaän ñònh, hoï quan taâm ñeán Toân Baèng vì coù lieân quan ñeán bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng. Vaäy coøn thuûy traïi Hoaøng Haø thì vì nguyeân nhaân naøo? Hay cuõng vì Vaïn Löu Quy Toâng bí kíp? Do caøng nghó caøng caûm thaáy ngôø ñuùng neân khi maøn ñeâm buoâng xuoáng vaø chæ coù moät mình trong gian tònh phoøng yeân tónh, Maïnh Ñaït Nhaân thay vì ngaõ löng tìm ngay giaác nguû thì laïi ngöng thaàn nghe ngoùng khaép nôi. Bí thuaät Ñòa Thính cuûa Thaàn Moân toû ra ñaéc duïng. Thoaït tieân, ngay khi vaän duïng thuaät Ñòa Thính, moät phaùt hieän chôït ñeán, giuùp Maïnh Ñaït Nhaân caøng theâm caûnh giaùc vôùi thuûy traïi Hoaøng Haø. Caùch gian tònh phoøng cuûa Maïnh Ñaït Nhaân khoâng xa, coù tieáng thì thaøo ñaøm thoaïi cuûa hai gaõ thuoäc haï thuûy traïi Hoaøng Haø. Thuûy traïi naøy ôû beân ngoaøi ñaõ coù söï boá phoøng nghieâm ngaët, vieäc caét ñaët hai gaõ thuoäc haï canh giöõ phía ngoaøi laø haønh ñoäng khoâng caàn thieát. Vaø chæ laø caàn thieát neáu thuûy traïi Hoaøng Haø ñang coù möu ñoà giam loûng Maïnh Ñaït Nhaân. Caøng theâm nghi ngôø, Maïnh Ñaït Nhaân caøng coá gaéng laéng nghe tieáng hai gaõ noï ñoái thoaïi. Phaûi moät luùc laâu sau ñoù, coá naém baét maïch chuyeän cuûa hai gaõ noï, Maïnh Ñaït Nhaân môùi coù theå nghe chuùng noùi gì. Sau ñoù, khi ñaõ hieåu roõ phaàn naøo aån yù cuûa thuûy traïi Hoaøng Haø, Maïnh Ñaït Nguoànï: MAI HOA TRANG 61 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Nhaân thôû ra nheï nhoûm vaø bình thaûn ngaõ löng tìm giaác nguû. (Khuyeát Danh) oOo Traïi chuû thuûy traïi Hoaøng Haø hoùa ra chæ laø moät phuï nhaân. Tuy ñaõ luoáng tuoåi nhöng khoâng vì theá maø keùm ñi veû saéc nöôùc höông trôøi coù leõ tröôùc kia töøng coù. Mæm cöôøi vôùi Maïnh Ñaït Nhaân, traïi chuû caát gioïng thanh tao noùi: – Giöõa thieáu hieäp vaø Ñòa Khuyeát Cung coù moái thuø? Maïnh Ñaït Nhaân cuõng mæm cöôøi noùi: – Hoaøn toaøn khoâng nhö traïi chuû nghó. Traùi laïi chính Ñòa Khuyeát Cung ñang giuùp taïi haï tìm hung thuû ñaõ saùt haïi gia phuï. Phuï nhaân traïi chuû gaät ñaàu: – Veà caùi cheát cuûa leänh toân, boán naêm tröôùc, laàn ñaàu Toân Baèng tìm ñeán ñaây dung thaân cuõng ñaõ ñeà caäp ñeán, nhöng taïi sao ñaõ muoán giuùp thieáu hieäp Ñòa Khuyeát Cung laïi quay ra cuøng thieáu hieäp ñoäng thuû? Maïnh Ñaït Nhaân vaãn mæm cöôøi: – Cuõng nhö taïi haï, Ñòa Khuyeát Cung cuõng muoán tìm gia ñaïi cöûu Toân Baèng ñeå doø hoûi laïi chuyeän naêm xöa. Nhöng coù ñieàu, vì hoï laïi muoán cuøng taïi haï ñeán gaëp Toân Baèng khaùc vôùi yù cuûa taïi haï... Phuï nhaân traïi chuû ngaét lôøi: – Thieáu hieäp chæ muoán tìm gaëp rieâng Toân Baèng? Maïnh Ñaït Nhaân nhuùn vai: – Ñòa Khuyeát Cung cuõng hoûi töông töï. Vaø tröôùc sau taïi haï chæ coù moät lôøi giaûi thích, ñoù laø taïi haï chæ muoán gaëp laïi gia cöûu trong hoaøn caûnh thaâm tình, seõ baát tieän neáu coù ngoaïi nhaân döï khaùn. Phuï nhaân gaät ñaàu: – Boän traïi chuû coù theå hieåu taâm tình cuûa thieáu hieäp. Vì döôøng nhö thieáu hieäp vaø leänh cöûu ñaõ xa nhau ñoä moät naêm! – Suyùt soaùt nhö vaäy! Ñoù laø luùc taïi haï vaø ñaïi cöûu vì muoán toaøn maïng phaûi ly höông laùnh naïn. – Vaø thieáu hieäp thay vì cuøng leänh cöûu ñeán vôùi thuûy traïi Hoaøng Haø naøy, ñaõ ñaàu nhaäp Tuyeát Nhaïn Moân? Maïnh Ñaït Nhaân coù phaàn söûng soát: – Traïi chuû quaû coù tai maét tinh töôøng, ñeán vieäc taïi haï ñaàu nhaäp Tuyeát Nhaïn Moân cuõng thoâng toû! Phuï nhaân toû ra ñaéc yù: Nguoànï: MAI HOA TRANG 62 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Tuy thuûy traïi chöa ñuû thöïc löïc ñeå so bì cuøng caùc ñaïi phaùi khaùc, nhöng ñeå toàn taïi, boån traïi cuõng phaûi coù bieän phaùp cuûa boån traïi. Nhöng Maïnh Ñaït Nhaân khoâng ñeå vò traïi chuû ñaéc yù laâu, Maïnh Ñaït Nhaân baát ngôø hoûi: – Töø ngaøy hoâm qua ñeán nay, chí ít laø ba laàn taïi haï ñöôïc nghe noùi ñaïi cöûu ñaõ töøng laø thuoäc haï cuûa quyù traïi. Phaûi chaêng taïi haï neân hieåu hieän nay ñaïi cöûu khoâng coøn laø ngöôøi cuûa quyù traïi vaø khoâng theå tìm thaáy ôû ñaây? Neùt maët cuûa phuï nhaân traïi chuû vaän khoâng ñeå loä moät daáu hieäu naøo cho thaáy laø ñaõ bò caâu caät vaán cuûa Maïnh Ñaït Nhaân laøm cho baát ngôø. Nhaát laø khi phuï nhaân thaûn nhieân ñaùp: – Hieåu nhö thieáu hieäp cuõng coù phaàn naøo ñuùng. Nhöng muoán tìm Toân Baèng, coù theå noùi, baát luaän ai cuõng khoâng deã daøng tìm thaáy so vôùi boån traïi. Ñoù laø vì nguyeân nhaân naøo, thieáu hieäp coù bieát khoâng? Hoûi laø ñeå doø xeùt thaùi ñoä vaø Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ laøm vò traïi chuû thaát voïng khi thaûn nhieân, nhö vò traïi chuû ñaõ thaûn nhieân, ñaùp lôøi baèng moät caâu hoûi: – Phaûi chaêng ñoù laø vì ñaïi cöûu vaãn coøn laø thuoäc haï cuûa quyù traïi? Phuï nhaân mæm cöôøi: – Thieáu hieäp ñaùp ñuùng roài. Vaø... Maïnh Ñaït Nhaân ñoät nhieân ngaét lôøi phuï nhaân: – Vaø muoán gaëp ñaïi cöûu, taïi haï phaûi ñaùp öùng ñieàu kieän naøo ñoù cuûa traïi chuû? Laàn ñaàu tieân phuï nhaân traïi chuû bò caâu hoûi cuûa Maïnh Ñaït Nhaân laøm cho boái roái: – Sao caàn phaûi ñieàu kieän? Döïa vaøo ñaâu thieáu hieäp nghó veà boån traïi chuû nhö theá? Khoâng ñaâu, Toân Baèng laø thuoäc haï boån traïi, thieáu hieäp vöøa laø ngöôøi thaân laïi vöøa töø choã xa xoâi vöôït ñöôøng daøi ñeán thaêm, boån traïi ñöông nhieân phaûi tieáp ñaõi vaø ngheânh ñoùn, taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå caû hai gaëp nhau, ñaâu coù chuyeän ñoøi hoûi hay yeâu saùch naøy noï? Maïnh Ñaït Nhaân töôi cöôøi, kheõ nghieâng mình ñaùp taï: – Traïi chuû quaû laø ngöôøi thoâng tình ñaït lyù, taïi haï seõ muoân phaàn caûm kích neáu ñöôïc traïi chuû cho gaëp ñaïi cöûu ngay baây giôø. Ñaõ traán tónh vaø trôû laïi veû töï chuû ban ñaàu, phuï nhaân cöôøi nheï: – Gaëp ngay baây giôø thì khoâng ñöôïc, vì... Maïnh Ñaït Nhaân toû ra noân noùng: – Vì sao? Phaûi chaêng gia ñaïi cöûu voâ tình ñaéc toäi vôùi quyù traïi vaø hieän ñang bò quyù traïi giam giöõ neân khoù cho taïi haï hoäi dieän? – Bò giam giöõ? Thoâng tin naøy töø ñaâu thieáu hieäp coù? Nguoànï: MAI HOA TRANG 63 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi thaàm. Nhöng vì khoâng theå thoá loä, raèng Maïnh Ñaït Nhaân ñeâm qua voâ tình nghe hai gaõ thuoäc haï thuûy traïi Hoaøng Haø trong luùc ñoái thoaïi ñaõ lôõ lôøi ñeà caäp ñeán, neân Maïnh Ñaït Nhaân chæ noùi: – Neáu ôû caùc phaùi ñeàu coù nhöõng nôi giam giöõ höõu bieät ñeå xöû trí nhöõng keû phaïm quy, coù leõ quyù traïi cuõng coù nôi töông töï. Taïi haï chæ mong sao traïi chuû neå maët, cho pheùp taïi haï ñeán thaêm ñaïi cöûu moät laàn. Gia coù gia phaùp, moân coù moân quy, taïi haï tuyeät ñoái khoâng daùm xin toäi cho ñaïi cöûu, cuõng khoâng heà coù yù nghó seõ tìm caùch giaûi thoaùt cho ñaïi cöûu. Phuï nhaân nheo maét: – Thieáu hieäp vaãn ñeà quyeát leänh cöûu ñang bò boån traïi toáng giam? Thay vì traû lôøi, Maïnh Ñaït Nhaân hoûi ngöôïc laïi: – ÔÛ quyù traïi phaûi chaêng choã giam ngöôøi vaãn ñöôïc goïi laø Haéc Thaïch Ñaûo? Khoâng chòu keùm, phuï nhaân hoûi tieáp: – Vaø thieáu hieäp tin chaéc Haéc Thaïch Ñaûo laø nôi boån traïi giam giöõ leänh cöûu? Khoâng caàn phaûi giaèng co laâu hôn, Maïnh Ñaït Nhaân ñaùp: – Ñoù laø nhöõng gì taïi haï bieát, tröôùc khi ñeán ñaây dieän kieán traïi chuû. Phuï nhaân töôi cöôøi: – Vaäy thieáu hieäp muoán boån traïi ñöa thieáu hieäp ñeán Haéc Thaïch Ñaûo ngay baây giôø? Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu: – Neáu ñöôïc traïi chuû thuaän tình, ñoù laø yù muoán cuûa taïi haï. – Haéc Thaïch Ñaûo ñuùng laø nôi boån traïi duøng ñeå giam ngöôøi vaø hieän ôû ñoù quaû nhieân ñang giam giöõ moät phaïm nhaân... – Ñoù laø gia ñaïi cöûu? – Neáu boån traïi noùi khoâng phaûi, lieäu thieáu hieäp coøn coù yù ñònh ñeán thaêm? Maïnh Ñaït Nhaân ñaâu deã daøng bò lôøi noùi cuûa traïi chuû laøm cho dao ñoäng. Huoáng chi, ñeâm qua Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ nhôø bí thuaät Ñòa Thính nghe moät caùch xaùc quyeát nhö vaäy. Maïnh Ñaït Nhaân khaêng khaêng: – Taïi haï vaãn muoán ñeán Haéc Thaïch Ñaûo, cho duø ngöôøi bò giam phaûi hay khoâng phaûi ñaïi cöûu. Phuï nhaân chôït gaät ñaàu: – Neáu thieáu hieäp ñaõ quyeát yù, vaãn cho raèng boån traïi ñaõ voâ côù baét giam leänh cöûu Toân Baèng, nhaân ñaây, thieáu hieäp coù daùm cuøng boån traïi chuû ñaùnh cöôïc? – Cöôïc? Laø theá naøo? – Boån traïi chuû cöôïc raèng ngöôøi bò giam khoâng phaûi laø leänh cöûu. Do thieáu hieäp Nguoànï: MAI HOA TRANG 64 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 13. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám nghó ngöôïc laïi, chuùng ta cöù laáy ñoù laøm ñaàu ñeà ñaùnh cöôïc. (Khuyeát Danh) Maïnh Ñaït Nhaân ung dung ñaùp öùng: – Ñöôïc! Taïi haï chaáp thuaän. Neáu taïi haï thaéng thì sao? – Thì leänh cöûu seõ ñöôïc thieáu hieäp töï yù ñöa ñi, baát keå ñaõ ñaéc toäi theá naøo vôùi boån traïi. – Vaäy neáu taïi haï baïi? Phuï nhaân cöôøi nheï: – Chæ caàn thieáu hieäp giaûi ñaùp cho boån traïi chuû moät caâu nghi vaán. – Nghi vaán gì? – Thieáu hieäp chöa baïi kia maø, voäi gì tìm hieåu caâu nghi vaán cuûa boån traïi chuû seõ ñaët ra. Maïnh Ñaït Nhaân moät laàn nöõa leân tieáng ñaùp öùng: – Taïi haï nhaän cöôïc. Chæ coù ñieàu, taïi haï tin ñoù laø ñaïi cöûu, tröø phi ngay luùc naøy traïi chuû ngaám ngaàm ra leänh cho thuoäc haï traùo ñoåi phaïm nhaân. Phuï nhaân ñöùng baät leân: – Seõ khoâng coù chuyeän traùo ñoåi, nguyeân nhaân nhö theá naøo, thieáu hieäp cöù theo boån traïi chuû aét seõ roõ. Naøo, môøi! Chaân böôùc theo, Maïnh Ñaït Nhaân vöøa ñi vöøa ngöng thaàn nghe ngoùng vaø coá duøng maét ñeå doø xeùt töøng thaùi ñoä nhoû nhaët nhaát cuûa vò traïi chuû. Vò traïi chuû khoâng noùi vôùi ai moät lôøi, cuõng khoâng nhìn ngang nhìn ngöûa vaø caøng khoâng coù baát kyø cöû chæ naøo khaùc laï. Caû hai vaãn thaúng moät ñöôøng maø ñi vaø chæ trong choác laùt ñaõ ñeán meù soâng, nôi coù hôn möôøi chieác thuyeàn ñöôïc neo saün. Ñeán gaàn moät chieác thuyeàn, phuï nhaân quay laïi noùi vôùi Maïnh Ñaït Nhaân: – Ñaây laø nôi coù löu vöïc roâng nhaát cuûa soâng Hoaøng Haø. Thieáu hieäp nhìn ñi, treân maët nöôùc coù chieác thuyeàn naøo ñi laïi khoâng? Hieåu yù cuûa vò traïi chuû, giaû nhö sau khi song phöông ñaùnh cöôïc, vò traïi chuû coù caùch haï leänh naøo ñoù thaät kín ñaùo, ra leänh cho thuoäc haï thöïc hieän vieäc traùo ngöôøi, thì vôùi khoaûng thôøi gan quaù ngaén nguûi vöøa qua, neáu coù thuyeàn naøo ñoù löu thoâng ñeå ñeán Haéc Thaïch Ñaûo thì ngay luùc naøy Maïnh Ñaït Nhaân vaãn deã daøng nhìn thaáy. Maïnh Ñaït Nhaân tuy mieäng cöôøi nhöng trong loøng ñaõ phaàn naøo nao nuùng. Maïnh Ñaït Nhaân mieãn cöôõng ñaùp: – Taïi haï phaûi thöøa nhaän traïi chuû laø ngöôøi thuû tín. Phuï nhaân mæm cöôøi: – Boån traïi chuû cuõng mong thieáu hieäp seõ thuû tín nhö vaäy. Coøn baây giôø... Nguoànï: MAI HOA TRANG 65 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 14. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Phuï nhaân quay laïi noùi vôùi luõ traïo phu luùc naøo cuõng tuùc tröïc saün treân nhöõng chieác thuyeàn: – Boån nhaân caàn moät con thuyeàn vaø seõ töï tay ñieàu ñoäng. Boïn ngöôi mau thu xeáp vaø sau ñoù haõy lui ñi. Ñaët chaân leân thuyeàn, loøng thuyeàn cao hôn maët nöôùc nhöõng hai tröôïng, ñuû cho Maïnh Ñaït Nhaân nhìn thaáy moät daûi ñaù saãm maøu ñen ôû xa xa: – Ñoù laø Haéc Thaïch Ñaûo? Phuï nhaân mæm cöôøi: – Haéc Thaïch Ñaûo voán laø moät ñaûo bieät laäp, xung quanh laø nöôùc, treân khoâng vôùi tôùi trôøi, döôùi khoâng theå chaïm ñaát. Thieáu hieäp vaãn coøn yù ñònh ñeán ñoù? Khoâng giöõ ñöôïc töï chuû, Maïnh Ñaït Nhaân chôït hít moät hôi thaät daøi: – Duø taïi haï coù muoán thoaùi lui, luùc naøy cuõng ñaõ muoän roài, ñuùng khoâng? Phuï nhaân cho chieác thuyeàn löôùt ñi xa bôø: – Hai beân ñaõ nhaän cöôïc, muoän hay khoâng chæ caàn thieáu hieäp ñöøng bao giôø nghó raèng boån traïi chuû ñaõ haï leänh traùo ngöôøi laø ñuû. Sao? Maïnh Ñaït Nhaân ñaønh phaûi thöøa nhaän: – Tuy taïi haï chöa phaûi ngöôøi thua cöôïc, nhöng daãu sao vaãn thöøa nhaän traïi chuû chöa laøm ñieàu gì khieán taïi haï nghi ngôø. Laø traïi chuû thuûy traïi, vieäc phuï nhaân töï tay ñieàu ñoäng vaø laøm cho chieác thuyeàn löôùt ñi baêng baêng treân maët nöôùc cuõng laø ñieàu deã hieåu. Daõi ñaù ñen saãm maøu nhö caøng luùc caøng ñeán gaàn, giuùp Maïnh Ñaït Nhaân moät laàn nöõa minh ñònh vaãn chöa coù söï xuaát hieän cuûa baát kyø chieác thuyeàn naøo khaùc ôû quanh Haéc Thaïch Ñaûo. Chieác thuyeàn döøng caùch bôø Haéc Thaïch Ñaûo ñoä hai tröôïng, phuï nhaân nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: – Treân ñaûo coù moät thaïch thaát duy nhaát. Ñoù laø nôi daønh cho phaïm nhaân löu nguï. Vaø cöù möôøi ngaøy moät laàn môùi coù ngöôøi ñöa ñuû caùc thöù vaät thöïc ñeán cho phaïm nhaân. Thieáu hieäp coù theå töï mình leân ñaûo? Ñaõ phoùng lao phaûi theo lao, Maïnh Ñaït Nhaân baûo: – Ñöôïc! Vaø taïi haï seõ quay laïi ngay neáu treân ñaûo khoâng heà coù boùng daùng ñaïi cöûu. Vaø Maïnh Ñaït Nhaân baät tung ngöôøi duøng khinh thaân phaùp vöôït qua khoaûng caùch hai tröôïng giöõa chieác thuyeàn vaø Haéc Thaïch Ñaûo. Vuùt! Chæ moät luùc sau, Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ quay laïi vôùi saéc maët ngöôïng nguøng vaø Nguoànï: MAI HOA TRANG 66 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 15. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) thaát voïng. Maïnh Ñaït Nhaân khoâng heà nhaän ra khoaûng caùch giöõa chieác thuyeàn vaø Haéc Thaïch Ñaûo luùc naøy ñaõ laø ngoaøi ba tröôïng hôn. Maïnh Ñaït Nhaân chæ maõi lo nhìn vò traïi chuû: – Nhö ñaõ laâu, phaïm nhaân cuûa quyù traïi khoâng ñöôïc cung caáp vaät thöïc? Sao khoâng gioáng lôøi traïi chuû noùi, cöù möôøi ngaøy moät laàn laø coù ngöôøi ñöa vaät thöïc ñeán? Phuï nhaân xua tay: – Boån traïi chuû khoâng quan taâm ñeán ñieàu ñoù, vì moãi phaïm nhaân tuøy theo toäi traïng cuûa hoï, seõ coù caùch ñoái xöû khaùc bieät. Ñieàu duy nhaát khieán boån traïi chuû hieän giôø ñang quan taâm, ñoù laø... Maïnh Ñaït Nhaân thôû daøi: – Phaïm nhaân laø ngöôøi hoaøn toaøn xa laï ñoái vôùi taïi haï, khoâng phaûi laø ñaïi cöûu Toân Baèng. Phuï nhaân ñaéc yù: – Nghóa laø thieáu hieäp nhaän baïi? Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu: – Taïi haï ñang chôø nghe caâu nghi vaán cuûa traïi chuû. Phuï nhaân vaãn töôi cöôøi: – Boån traïi chuû muoán bieát, phaûi chaêng vieäc caáp baùch khieán thieáu hieäp vaø Ñòa Khuyeát Cung cuøng lo truy tìm Toân Baèng laø vì moät loaïi bí kíp goïi laø Vaïn Löu Quy Toâng? Maïnh Ñaït Nhaân giaät mình: – Sao traïi chuû bieát? Phuï nhaân cöôøi lanh laûnh: – Keå ra boån traïi chuû ñoaùn khoâng laàm. Hay laém, thì ra vì ñaõ ñaéc thuû Vaïn Löu Quy Toâng neân suoát moät naêm qua Toân Baèng khoâng moät lôøi töø bieät ñaõ laúng laëng boû ñi. Nhöng boån traïi chuû seõ tìm thaáy y, thu hoài bí kíp ñaõ laâu ngöôøi cuûa boån vieän luoân caát coâng tìm kieám. Ha ha... Maïnh Ñaït Nhaân thaát saéc: – Töï xöng laø boån vieän, traïi chuû ñaây chính laø... – Haõy nghe cho roõ ñaây, Maïnh Ñaït Nhaân. Coå Myõ Kyø laø vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän. Quaû laø thaàn xui ñaát khieán neân ngöôi vaø Toân Baèng laàn löôït ñöa nhieàu tin hay ñeán cho boån vieän. Ngöôi haõy ngoan ngoaõn löu laïi Haéc Thaïch Ñaûo chôø ñeán luùc baûn nhaân ñaéc thuû xong bí kíp seõ cho ngöôøi buoâng tha ngöôi. Ha ha... Maïnh Ñaït Nhaân hoaûng hoát: Nguoànï: MAI HOA TRANG 67 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 16. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Taïi haï khoâng heà coù oaùn thuø gì vôùi Cöûu U Quyû Vieän, vieän chuû sao laïi muoán giam giöõ taïi haï? Coå Myõ Kyø cöôøi laït: – Daãu khoâng oaùn khoâng thuø nhöng vieäc Toân Baèng ñang caát giöõ bí kíp, baûn nhaân ñaâu theå ñeå ngöôi voâ tình thoå loä cho ai khaùc bieát. Huoáng chì, höø, boån nhaân caøng khoâng muoán coù theâm ngöôi laø keû seõ cuøng boån nhaân tranh tìm tung tích Toân Baèng. Do vaäy haõy an taâm löu laïi. Vôùi ngöôi thì möôøi ngaøy seõ coù moät laàn cung caáp vaät thöïc. Khoâng nhö laõo hoï Ñoaøn kia ñaõ ñöôïc ñoái xöû khaéc khe hôn. Taïm bieät! Chieác thuyeàn rôøi ñi, vaø luùc naøy Maïnh Ñaït Nhaân coù nhaän thaáy söï thay ñoåi khoaûng caùch giöõa chieác thuyeàn vaø Haéc Thaïch Ñaûo thì cuõng ñaõ muoän. Nhìn theo chieác thuyeàn ñi xa daàn, Maïnh Ñaït Nhaân ngoaøi vieäc töï traùch laø ñaõ thieáu caûnh giaùc, ñaõ quaù xem thöôøng ñoái phöông, coøn coù caûm nhaän söï xuaát theá laàn löôït cuûa Thieân Taøn Ñòa Khuyeát nhò cung, cuûa Baùch Nhaân, Cöûu U Quyû nhò vieän khoâng phaûi laø ñieàu ngaãu nhieân. Nhaát laø khi boïn hoï ñeàu laàn löôït quan taâm ñeán bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng. Coù nghóa laø caùi cheát cuûa song thaân Maïnh Ñaït Nhaân coù lieân quan ñeán nhieàu ngöôøi, raát nhieàu ngöôøi... oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 68 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2