Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 7

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

67
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 7: Hắc Thạch đảo Nhìn lão nhân chậm chạp nhấp từng giọt nước được nhỏ ngay vào giữa đôi môi khô nẻ của lão, Mạnh Đạt Nhân động tâm, không thể không nghĩ đến đó sẽ là hình ảnh của chính bản thân nếu thật sự bị giam giữ mãi ở Hắc Thạch đảo hoàn toàn bị cách biệt này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 7

  1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Baûy HAÉC THAÏCH ÑAÛO N hìn laõo nhaân chaäm chaïp nhaáp töøng gioït nöôùc ñöôïc nhoû ngay vaøo giöõa ñoâi moâi khoâ neû cuûa laõo, Maïnh Ñaït Nhaân ñoäng taâm, khoâng theå khoâng nghó ñeán ñoù seõ laø hình aûnh cuûa chính baûn thaân neáu thaät söï bò giam giöõ maõi ôû Haéc Thaïch Ñaûo hoaøn toaøn bò caùch bieät naøy. Laõo nhaân roài cuõng choaøng tænh, Maïnh Ñaït Nhaân kheõ goïi: – Tieàn boái... Höõu thuû cuûa laõo nhaân chôït chôùp ñoäng: – Tieåu töû, ngöôi bò laõo phu löøa roài. Xem naøy! Vuø... Bò taán coâng baát ngôø vaø laø do moät löïc ñaïo khaù uyeân thaâm khoâng theå ñöôïc thi trieån bôûi moät nhaân vaät coù daáu hieäu cho thaáy laø ngöôøi suy kieät, Maïnh Ñaït Nhaân thaát kinh, voäi hoaøn thuû: – Theá naøy laø theá naøo? Döøng tay! Vuø... AÀm! Sau tieáng chaïm kình, neáu Maïnh Ñaït Nhaân bò chaán doäi thì laõo nhaân töø tö theá naèm, giaû laøm ngöôøi bò côn ñoùi khaùt haønh haï, boãng ñöùng baät daäy vaø quaùt leân moät tieáng traàm troïng: – Caâu hoûi ñoù phaûi do laõo phu hoûi. Noùi mau, aùc phuï hoï Coå sai ngöôi ñeán ñaây laøm gì? Ñôõ! Vuø... Ñeà caäp ñeán hoï Coå nghóa laø aùm chæ ñeán Coå Myõ Kyø, vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän, Maïnh Ñaït Nhaân bieát ngay laø ôû laõo nhaân ñaõ coù söï ngoä nhaän. Hoaûng hoát, Maïnh Ñaït Nhaân voäi dòch traùnh: – Vaõn boái cuõng bò Coå Myõ Kyø giam giöõ. Sao tieàn boái chöa hoûi gì ñaõ nghi ngôø vaõn boái? Vuùt! Nhìn caùch traùnh chieâu cuûa Maïnh Ñaït Nhaân, laõo nhaân thoaùng khöïng ngöôøi: – Baùt Quaùi Du Hình Boä? Ai ñaõ truyeàn boä phaùp naøy cho ngöôi? Mieäng noùi nhöng tay cuûa laõo nhaân vaãn tieáp tuïc phaùt kình, truy böùc Maïnh Ñaït Nguoànï: MAI HOA TRANG 69 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  2. Vaïn Löu Quy Toâng Nhaân vaøo tình theá bò ñoäng. Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Vuø... Nghe caâu laõo nhaân hoûi, cuõng nhö ñaõ bò La Caûnh Thaân hoûi, Maïnh Ñaït Nhaân coù caûm nghó cho duø Baùt Quaùi Moân ñaõ gaàn saùu möôi naêm tuyeät tích – nhö ñaïi tröôûng laõo cuûa Thaàn Moân ñaõ ñeà quyeát, nhöng khoâng vì theá maø khoâng coøn coù ai nhaän ra coâng phu sôû hoïc cuûa Baùt Quaùi Moân. Vaø ñieàu naøy chæ coù moät lôøi giaûi thích duy nhaát hôïp lyù, ñoù laø keû thuø cuûa Baùt Quaùi Moân vaãn coøn taïi theá, khoâng phaûi ñaõ meänh chung nhö lôøi ñeà quyeát cuûa ñaïi tröôûng laõo Thaàn Moân. Cuõng khoâng chöøng laõo nhaân ñang giao ñaáu vôùi Maïnh Ñaït Nhaân chính laø keû thuø ñoä naøo cuûa ñaïi tröôûng laõo Thaàn Moân, ngöôøi ñaõ tin töôûng giao phoù soá meänh löu truyeàn sôû hoïc Baùt Quaùi Moân cho Maïnh Ñaït Nhaân. Töï traùch thaân moät laàn nöõa ñaõ thieáu caûnh giaùc vôùi ngöôøi ñaàu tieân gaëp maët, Maïnh Ñaït Nhaân vöøa giaän vöøa lo. Töï löôïng söùc, bieát khoâng laø ñoái thuû cuûa laõo nhaân, nhaát laø khi laõo nhaân coù theå laø keû ñaõ huûy dieät Baùt Quaùi Moân ñoä naøo, Maïnh Ñaït Nhaân voäi duøng toaøn löïc cho vieäc vaän duïng Baùt Quaùi Du Hình Boä. Maïnh Ñaït Nhaân chæ lo traùnh chieâu, khoâng heà daùm phí löïc cho vieäc hoaøn thuû hoaøn toaøn vöôït quaù khaû naêng. Vuùt! Laõo nhaân coù thaân thuû thaät baát phaøm, coá tìm caùch vaây aùp Maïnh Ñaït Nhaân: – Ngöôi khoâng noùi maø ñöôïc sao? Xem chieâu! Vuø... Maïnh Ñaït Nhaân lo traùnh ñaõ laø vieäc quaù söùc, ñaâu coøn hôi söùc ñaâu cho vieäc phaùt thoaïi hoaëc ñaùp hoaëc quaùt laõo nhaân? Ñieàu ñoù caøng khieán laõo nhaân theâm thònh noä: – Ñöôïc! Laõo phu cöù vieäc khoáng cheá ngöôi, sau ñoù lo gì ngöôi khoâng khai thaät! Ñôõ! Vuø... Vuø... Ñaáu phaùp cuûa laõo nhaân thay ñoåi, chieâu vaø chieâu lieàn nhau, nhö quyeát khoâng taïo baát kyø keû hôû naøo cho Maïnh Ñaït Nhaân vuøng vaãy. Töø khi ñöôïc truyeàn sôû hoïc Baùt Quaùi Moân ñeán nay, chæ môùi möôi, möôøi laêm ngaøy. Moät laø Maïnh Ñaït Nhaân chöa coù cô hoäi luyeän ñeán möùc linh hoaït, hai laø Maïnh Ñaït Nhaân chöa heà gaëp ñoái thuû trong caûnh ngoä naøo töông töï nhö baây giôø. Moät ñoái thuû coù baûn laõnh quaù cao minh vaø moät caûnh ngoä töïa hoà caûnh tuyeät loä nhö hoaøn caûnh ñang coù. Tröôùc ñoù, khi bò La Caûnh Thaân vaø Chu Nghieâm vaây aùp, vôùi ñòa hình muoân Nguoànï: MAI HOA TRANG 70 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) ngaøn neûo thoaùt nhö ôû bôø soâng Hoaøng Haø, luùc khaån tröông Maïnh Ñaït Nhaân chæ caàn boû chaïy laø thoaùt. Khoâng phaûi nhö ôû Haéc Thaïch Ñaûo naøy, ñuùng laø Coå Myõ Kyø noùi – Haéc Thaïch Ñaûo laø nôi treân khoâng vôùi tôùi trôøi, döôùi khoâng theå chaïm ñaát, Maïnh Ñaït Nhaân laïi coøn phaûi ñoái phoù vôùi moät ñoái thuû quaù cao minh, chaïy thoaùt chæ laø ñieàu vieãn voâng vaø cuõng laø haønh vi chæ ñeå chi trì vôùi thôøi gian maø thoâi. Khoâng theå chaïy khoûi Haéc Thaïch Ñaûo, cuõng khoâng coøn caùch naøo khaùc ñeå khaû dó chi trì cuïc dieän, Maïnh Ñaït Nhaân ñaønh phaûi choïn bieän phaùp sau cuøng laø phaûi deø seûn chaân löïc, chæ vaän duïng Baùt Quaùi Du Hình Boä vaøo luùc toái haäu vaø phaûi vaän duïng ñuùng luùc. Muoán vaäy, Maïnh Ñaït Nhaân phaûi maïo hieåm, phaûi chaáp nhaän ñuøa vôùi sinh maïng cuûa baûn thaân. Chôø cho chieâu chöôûng cuûa laõo nhaân ñeán thaät gaàn, nhaân ñoù thöû ñoaùn xem chieâu chöôûng keá tieáp cuûa laõo nhaân seõ nhaém vaøo phöông vò naøo, sau ñoù, ñeán luùc toái haäu, Maïnh Ñaït Nhaân môùi dòch ngöôøi theo boä phaùp Baùt Quaùi Du Hình Boä ñeå nhaøo thoaùt trong gang taác. Vuùt! Vuø... Ñoaùn bieát yù ñoà cuûa Maïnh Ñaït Nhaân, laõo nhaân cöôøi laït: – Lieäu ngöôi chi trì ñöôïc bao laâu, tieåu töû? Neáu laõo phu xuaát thuû nhanh hôn thì sao? Ñôõ! Vuø... Vaãn khoâng daùm moät laàn môû mieäng phaùt thoaïi, Maïnh Ñaït Nhaân baét ñaàu chuù muïc vaøo töøng chieâu thöùc cuûa laõo nhaân. Vaø Maïnh Ñaït Nhaân laïi kòp laån traùnh ñuùng luùc. Vuùt! Vuø... Laõo nhaân phaãn noä: – Laàn naøy ñoá ngöôi thoaùt! Ñôõ! Ñôõ! Ñôõ! Vuø...! Vuø...! Vuø...! Ba chieâu lieân hoaøn, coâng kích ñuû ba phöông vò, thöôïng, trung vaø haï baøn cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. Maïnh Ñaït Nhaân ñaùnh lieàu, nhaûy taït qua beân taû. Vuùt! Laõo nhaân baät cöôøi: – Ngöôi bò truùng keá roài. Chieâu thöùc cuûa laõo phu seõ bieán hoùa nhö theá naøy. Nguoànï: MAI HOA TRANG 71 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  4. Vaïn Löu Quy Toâng Ha... Ha... Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Vaø laõo nhaân ngoaëc tay, ñoåi hai chieâu coâng veà hai beân taû höõu, keïp cöùng Maïnh Ñaït Nhaân vaøo giöõa. Cuõng luùc ñoù chieâu ôû trung baøn môùi löøng löõng quaät thaúng vaøo chính dieän Maïnh Ñaït Nhaân. Vuø... Thaát kinh, Maïnh Ñaït Nhaân theo baûn naêng baät tung ngöôøi leân cao. Vuùt! Laõo nhaân laïi cöôøi: – Quaû nhieân ngöôi coù phaûn öùng ñuùng nhö laõo phu nhaän ñònh. Laàn naøy thì truùng! Ha... ha... AØo... Nhìn laõo nhaân sau hai laàn bieán chieâu vaãn coù thöøa naêng löïc ñeå tieáp tuïc bieán chieâu moät laàn nöõa, Maïnh Ñaït Nhaân nhôø trong luùc hoaûng loaïn vaãn nghó ñöôïc ñaáu phaùp thích hôïp. Maïnh Ñaït Nhaân haát tay, phaùt kình, quaät xuoáng chöôûng kình ñang töø phía döôùi cuoän leân cuûa laõo nhaân: – Ñôõ! Vuø... Laõo nhaân caøng cöôøi to hôn: – Ngöôi ñoái chieâu laø töï saùt! Ha... ha... Vaø... AÀm! Tieáng chaán kình vang doäi nhöng vaãn khoâng aùt traøng cöôøi ñaéc yù cuûa Maïnh Ñaït Nhaân ñoät ngoät vang leân: – Ña taï tieàn boái ñaõ dung tình. Ha... ha... Nhìn laïi, laõo nhaân khoâng nhöõng phaûi ngöng cöôøi maø coøn ñeå loä saéc maët cöïc kyø giaän döõ khi phaùt hieän Maïnh Ñaït Nhaân luùc naõy chæ giaû vôø phaùt kình ñoái chieâu nhöng kyø thöïc chuû yeáu laø nhôø chaán kình ñeå nhaân ñoù thoaùt ra. Laõo nhaân tung ngöôøi ñuoåi theo: – Tieåu töû, ngöôi thaát giaûo hoaït. Chaïy ñaâu cho thoaùt? Ñôõ! Vuùt! Vuø... Trong thôøi gian bò chaán bay, Maïnh Ñaït Nhaân vaãn kòp thôøi oån ñònh nguyeân khí. Do ñoù, ngay khi nhaän ra ñoái phöông nhôø khinh thaân phaùp aûo dieäu ñaõ kòp ñuoåi theo beùn goùt, Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc traàm ngöôøi xuoáng vaø dieän ñoái dieän vôùi laõo nhaân: Nguoànï: MAI HOA TRANG 72 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  5. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám – Côù sao tieàn boái cöù quyeát lieät cuøng vaõn boái ñoäng thuû? (Khuyeát Danh) Mieäng tuy hoûi nhöng Maïnh Ñaït Nhaân vaãn phaûi dòch ngöôøi traùnh chieâu ñuùng vaøo luùc toái haäu khi thaáy chöôûng kình cuûa laõo nhaân aäp ñeán thaät gaàn. Vuùt! Tình theá nhö luùc ñaàu laïi taùi dieãn, Maïnh Ñaït Nhaân thi traùnh chieâu, coøn laõo nhaân thi tha hoà bieåu loä söï giaän döõ qua nhöõng chieâu lieân hoaøn. Vuø... Vuùt! Cöù nhö theá cho ñeán luùc trôøi toái daàn. Vaø khi Maïnh Ñaït Nhaân kieät löïc thì laõo nhaân cuõng moøn moûi hôi söùc. Thaáy laõo nhaân coá caêng maét nhìn xuyeân boùng ñeâm, Maïnh Ñaït Nhaân chaäm chaân böôùc luøi, mieäng thôû haøo heån: – Chuùng ta... phaûi döøng laïi thoâi... neáu tieàn boái khoâng muoán... caû hai cuøng ñöùt kinh maïch... vaø cheát... Laõo nhaân cuõng thôû haøo heån khoâng keùm: – Neáu laõo phu... khoâng bò boû ñoùi laâu ngaøy... tieåu töû ngöôi... ñöøng mong chi trì... laâu nhö theá. Maïnh Ñaït Nhaân cöù luøi daàn, luøi daàn... Luøi ñeán luùc khoâng theå naøo nhìn thaáy laõo nhaân, Maïnh Ñaït Nhaân môùi chòu buoâng ngöôøi ngoài xuoáng nghæ ngôi. Maøn ñeâm vaãn cöù buoâng phuû, che kín hoaøn toaøn moät Haéc Thaïch Ñaûo khoâng coù laáy khoâng tieáng coân truøng thôû than... ... Chôït Maïnh Ñaït Nhaân leân tieáng, xeù toang maøn ñeâm töôûng chöøng vaãn cöù caâm laëng: – Tieàn boái laïi muoán tieáp tuïc giao chieán? Caùch nôi Maïnh Ñaït Nhaân ngoài chöøng naêm tröôïng coù tieáng laõo nhaân kinh ngaïc vang leân: – Ngöôi ñaõ hoài phuïc ñeán möùc ñoä coù theå nghe bieát töøng ñoäng tònh cuûa laõo phu? Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi thaàm, vì khoâng leõ Maïnh Ñaït Nhaân töï thoá loä ñoù laø nhôø bí thuaät Ñòa Thính giuùp Maïnh Ñaït Nhaân phaùt hieän tieáng böôùc chaân cuûa laõo nhaân ñang tieán laïi gaàn. Chöù thaät ra, Maïnh Ñaït Nhaân naøo ñaõ kòp khoâi phuïc toaøn boä chaân nguyeân nhö laõo nhaân laåm töôûng. Khoâng nghe Maïnh Ñaït Nhaân ñaùp, laõo nhaân laïnh luøng: – Laõo phu ñaõ ñaùnh giaù ngöôi quaù thaáp. Ñaâu phaûi ngaãu nhieân Coå aùc phuï ñöa ngöôi ñeán ñaây ñeå doø xeùt laõo phu? Höø! Töø ñoù cho ñeán saùng, tuy Maïnh Ñaït Nhaân khoâng ñöôïc nguû nhöng daãu sao vaãn ñöôïc nghó ngôi, do laõo nhaân khoâng coøn coù yù ñònh tieán ñeán gaàn giao ñaáu nhö ñaõ xaûy Nguoànï: MAI HOA TRANG 73 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  6. Vaïn Löu Quy Toâng ra. Vieät Kieám (Khuyeát Danh) ... Saùng baïch, laõo nhaân töø khoaûng caùch baûy tröôïng chôït baät cöôøi: – Ngöôi daùm hí loäng laõo phu ö, tieåu töû? Nhìn saéc dieän cuûa ngöôi, laõo phu bieát ngöôi vaãn chöa khoâi phuïc chaân nguyeân. Keá cuûa ngöôi ñeâm qua baát quaù chæ ñuû duy trì tính maïng cuûa ngöôi ñeán luùc naøy maø thoâi. Coøn baây giôø thì, ñôõ! Ha... ha... Laõo nhaân lao ñeán vaø phaùt chieâu. Vuø... Maïnh Ñaït Nhaân ngaám ngaàn khaâm phuïc muïc löïc tinh töôøng cuûa laõo nhaân, vì baûn thaân Maïnh Ñaït Nhaân quaû nhieân chöa khoâi phuïc troïn veïn nguyeân khí nhö laõo nhaân vöøa nhaän ñònh. Tuy vaäy, Maïnh Ñaït Nhaân vaãn phaûi ñöùng leân do khoâng muoán thaûm baïi quaù sôùm. Vaø Maïnh Ñaït Nhaân kòp thoaùt chieâu coâng ñaàu tieân trong ngaøy thöù hai cuûa laõo nhaân. Vuùt! Laõo nhaân sau moät ñeâm nghæ ngôi ñaõ coù laïi tieáng gaàm uy maõnh nhö töøng coù: – Hoâm nay ngöôi chôù mong chi trì ñöôïc laâu nhö ñaõ xaûy ra. Ñôõ! Vuø... Vaãn vaän duïng ñaáu phaùp cuõ, vaãn deø xeûn chaân löïc vaø chæ vaän duïng Baùt Quaùi Du Hình Boä vaøo luùc toái haäu neân Maïnh Ñaït Nhaân naøo daùm môû mieäng phaùt thoaïi. Laàn thöù hai Maïnh Ñaït Nhaân thoaùt chieâu. Vuùt! Laõo nhaân chôït ñanh gioïng: – Ngöôi töôûng laõo phu khoâng nghó ra bieän phaùp khaéc cheá Baùt Quaùi Du Hình Boä cuûa ngöôi sao? Xem ñaây! Vuø... Vuø... Qua caùch phaùt chieâu cuûa laõo nhaân, Maïnh Ñaït Nhaân ngaám ngaàm thôû phaøo nheï nhoõm. Ñoù laø vì, neáu suoát ñeâm qua laõo nhaân ñaõ maõi nghó caùch hoùa giaûi boä phaùp Baùt Quaùi Du Hình Boä thì Maïnh Ñaït Nhaân cuõng ñaõ nghó ngôïi nhieàu vaø tìm ra caùch giuùp Baùt Quaùi Du Hình Boä theâm linh hoaït, theâm bieán aûo. Maïnh Ñaït Nhaân laïi thoaùt chieâu. Vuùt! Laõo nhaân bò khích noä: – Ñôõ chieâu! Ñôõ! Ñôõ! Nguoànï: MAI HOA TRANG 74 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  7. Vaïn Löu Quy Toâng Vuø...! Vuø...! Vuø...! Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Trong chieâu lieân hoaøn haøm nhieàu bieán hoùa cuûa laõo nhaân, sau moät ñeâm ngaãm nghó, giôø ñaây Maïnh Ñaït Nhaân coù theå nhaän ñònh ñaâu laø hö chieâu vaø ñaâu laø thöïc chieâu. Maïnh Ñaït Nhaân laïi thoaùt, laïi tieáp tuïc chi trì. Vuùt! Vaàng döông leân cao daàn. Treân Haéc Thaïch Ñaûo chæ toaøn laø ñaù vôùi ñaù khieán aùnh naéng gay gaét caøng luùc caøng nhieàu cuûa vaàng döông nhö ñöôïc nhaân leân boäi phaàn, laøm cho song phöông mau ñi ñeán choã kieät löïc. Laõo nhaân phaùt chieâu chaäm daàn: – Tieåu töû ngöôi cöù maõi traùnh chieâu, thaät ra Coå aùc phuï muoán ngöôi thöïc hieän möu ñoà gì? Vuø... Tuy thöøa bieát giöõa laõo nhaân vaø phuï nhaân traïi chuû Hoaøng Haø thuûy traïi, cuõng laø vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän laø hai keû ñoái ñaàu, nhö Maïnh Ñaït Nhaân cuõng voâ tình bieán thaønh keû ñoái ñaàu vôùi Cöûu U Quyû Vieän, nhöng ngay luùc naøy Maïnh Ñaït Nhaân khoâng theå noùi roõ söï thaät ñeå giaûi toûa moïi ngoä nhaän ñang coù. Thöù nhaát, Maïnh Ñaït Nhaân thaät söï khoâng theå leân tieáng phaùt thoaïi neáu khoâng muoán ñeå loä sô hôû, taïo cô hoäi cho laõo nhaân ñaéc thuû. Thöù hai, cho duø coù theå noùi, Maïnh Ñaït Nhaân vì ñang nghi ngôø laõo nhaân chính laø keû ñaõ huûy dieät Baùt Quaùi Moân ñoä naøo, cuõng laø keû töû thuø cuûa ñaïi tröôûng laõo Thaàn Moân, Maïnh Ñaït Nhaân ñaâu caàn phí lôøi giaûi thích vôùi ngöôøi caàn phaûi ñoái ñaàu. Do ñoù, duø ñaõ moûi moøn chaân löïc, thuûy chung Maïnh Ñaït Nhaân chæ chuù troïng ñeán vieäc traùnh chieâu. Cöù trì hoaõn ñeán luùc naøo hay luùc ñoù. Hieän traïng nhö ngaøy hoâm tröôùc laïi taùi dieãn, caû hai giôø chæ bieát nhìn nhau vôùi nhòp hoâ haáp caøng luùc caøng ñình treä. Khoâng göôïng ñöôïc nöõa, ngay khi Maïnh Ñaït Nhaân buoâng ngöôøi phòch xuoáng, laõo nhaân cuõng teù ngoài. Nhö hai keû töû ñoái ñaàu caàn phaûi taän duïng moïi cô hoäi ñeå thuû thaéng, caû hai tuy vaãn tieáp tuïc nhìn nhau doø xeùt nhöng laïi khaån tröông oån ñònh chaân nguyeân. Hoï ngoài caùch nhau chæ coù hai tröôïng, ñuû ñeå doø xeùt töøng ñoäng thaùi nhoû cuûa nhau. Maïnh Ñaït Nhaân baét buoäc phaûi thöøa nhaän thaân thuû cuûa laõo nhaân quaû ñaõ ñaït möùc uyeân thaâm. Trong khi Maïnh Ñaït Nhaân chæ coù theå oån ñònh nhòp hoâ haáp trì treä thì laõo nhaân coù veû nhö ñaõ khoâi phuïc chaân nguyeân vaø baây giôø ñang töø töø ñöùng leân. Laõo nhaân cöôøi ñaéc yù vôùi töøng böôùc chaân vöõng chaõi tieán laïi gaàn Maïnh Ñaït Nhaân. Nguoànï: MAI HOA TRANG 75 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  8. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) So saùnh nhöõng böôùc chaân ñoù nhö nhöõng böôùc chaân cuûa töû thaàn, cuïc dieän ñaõ buoäc Maïnh Ñaït Nhaân phaûi ñöùng leân vì khoâng cam chòu baïi. Ñoäng thaùi cuûa Maïnh Ñaït Nhaân khieán laõo nhaân theâm khaån tröông. Nhö hoå ñoùi voà moài, laõo nhaân baät tung ngöôøi nhaûy xoå ñeán: – Ngöôi coøn tieáp tuïc ñöôïc nöõa sao? Xem chöôûng! Vuø... Sau bao phen giaønh giaät töøng cô hoäi ñeå chuyeån nguy thaønh an, vôùi Maïnh Ñaït Nhaân luùc naøy Baùt Quaùi Du Hình Boä ñaõ laø nhöõng phaûn öùng gaàn nhö theo baûn naêng, nhanh nhaïy vaø chuaån xaùc. Chôø cho chieâu chöôûng cuûa laõo nhaân ñeán thaät gaàn, chaân kheõ dòch qua taû, laáy taû cöôùc laøm truï Maïnh Ñaït Nhaân kheõ xoay ngöôøi thaønh nöûa voøng troøn, sau ñoù ñoåi chaân truï qua beân höõu, vaäy laø Maïnh Ñaït Nhaân thoaùt chieâu trong gang taác. Vuùt! Laõo nhaân cuõng vaäy, cuõng ñoaùn bieát tröôùc phaûn öùng cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. Vaäy laø taû traûo cuõng vöôn ra, löøa theá, voã ñuùng vaøo haäu taâm cuûa Maïnh Ñaït Nhaân ngay khi Maïnh Ñaït Nhaân vöøa oån ñònh xong cöôùc boä. – Ñôõ! Vuø... Maïnh Ñaït Nhaân mieãn cöôõng nheách moâi ñeå taïo thaønh nuï cöôøi göôïng gaïo. Vaø chæ caàn dòch chuyeån lieân tieáp hai böôùc chaân veà phía tröôùc laø ñuû cho Maïnh Ñaït Nhaân ñaët ñeå caùi voã cuûa laõo nhaân vaøo tình theá tuy ñaùnh ñuùng nhöng laïi laø caùi ñaùnh voâ löïc. Boäp! Khoâng caàn quay ñaàu nhìn laïi phía sau, Maïnh Ñaït Nhaân cuõng bieát laõo nhaân ñang heát söùc töùc toái qua tieáng rít pheàu phaøo meät moûi cuûa laõo: – Bình sinh laõo phu chöa töøng thaáy ai vöøa lieàu lónh vöøa quaù giaûo hoaït nhö tieåu töû ngöôi. Phaûi chi laõo phu coøn ñaày ñuû chaân löïc thì. Haø... Laõo nhaân boû dôû caâu noùi. Vaø sau khi ñeå baät ra tieáng thôû daøi, döôøng nhö ñaõ quaù kieät löïc phaûi buoâng ngöôøi ngaõ xuoáng. Maïnh Ñaït Nhaân nghe tieáng laõo teù ngaõ. Phòch! Laàn naøy vì phaûi ngoài trong tö theá xoay löng veà phía laõo nhaân neân Maïnh Ñaït Nhaân ngoaøi vieäc lo oån ñònh nhòp hoâ haáp trì treä, neáu may hôn nöõa thì lo oån ñònh nguyeân khí ñaõ ñeán möùc thoaùt löïc, coøn phaûi laéng nghe töøng ñoäng tónh ôû phía sau, ñeà phoøng laõo nhaân ngay khi coù cô hoäi seõ len leùn tieán ñeán khoáng cheá. Ñang maõi lo nhö theá, baát chôït Maïnh Ñaït Nhaân nhaän ra nhö vöøa ñeå vaät gì ñoù Nguoànï: MAI HOA TRANG 76 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  9. Vaïn Löu Quy Toâng loït vaøo muïc quang. Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Laø vaät gì? Khi Maïnh Ñaït Nhaân chuù muïc tìm kieám thì than oâi, tröôùc maët Maïnh Ñaït Nhaân chæ laø trieàn doác thoai thoaûi toaøn laø neàn ñaù ñen, daãn maõi ñeán taän meùp soâng Hoaøng Haø, caän keå Haéc Thaïch Ñaûo. Moät Haéc Thaïch Ñaûo trô troïi döôùi aùnh döông quang gay gaét cuûa buoåi tröa ñuùng ngoï, laøm gì coù vaät laï naøo ñeå hình aûnh noù voâ tình chaïm vaøo muïc quang Maïnh Ñaït Nhaân nhö vöøa roài ñaõ laàm töôûng? Ñònh chuyeån söï quan taâm veà phía sau, nôi tieàm taøng moái hieåm nguy neáu laõo nhaân baát ngôø tìm laïi ñöôïc chaân löïc ñeå taäp kích, chôït muïc quang cuûa Maïnh Ñaït Nhaân moät laàn nöõa voâ tình baét gaëp moät hình aûnh mô hoà. Maïnh Ñaït Nhaân chôùp maét. hình aûnh noï bieán maát ngay töùc khaéc. Tuy vaäy, ñoù vaãn laø hình aûnh ñaõ taïo cho Maïnh Ñaït Nhaân moät caûm nhaän mô hoà, vaø töïa nhö ñoù laø hình aûnh cuûa moät vaät naøo ñoù khoâng heà toàn taïi ngay treân beà maët roäng vaø thoaùng cuûa Haéc Thaïch Ñaûo. Maïnh Ñaït Nhaân moät laàn nöõa löôùt maét nhìn quanh. Beà maët Haéc Thaïch Ñaûo ôû höôùng Maïnh Ñaït Nhaân ñang ñoái dieän quaû nhieân khoâng heà coù baát kyø vaät laï naøo toàn taïi. Hay ñoù chæ laø hö aûnh, laø aûnh aûo chæ xuaát hieän khi caûm quan cuûa ai ñoù saép bò rôi vaøo meâ muoäi? Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ laâm caûnh thoaùt löïc sau gaàn hai ngaøy cuøng laõo nhaân chi trì moät cuïc dieän hoaøn toaøn khoâng caân söùc. Chôït Maïnh Ñaït Nhaân nghe tieáng ñoäng kheõ töø phía sau. Kinh hoaøng, Maïnh Ñaït Nhaân voäi vaän duïng bí thuaät Ñòa Thính ñeå nghe ngoùng. Ñaõ quaù muoän, Maïnh Ñaït Nhaân coù caûm nhaän nhö theá khi hay bieát raèng tieáng böôùc chaân di chuyeån cuûa laõo nhaân ñaõ vang ñeán thaät gaàn, chæ ôû sau löng Maïnh Ñaït Nhaân maø thoâi. Ñuùng vaøo luùc ñoù, Maïnh Ñaït Nhaân nghe tieáng laõo nhaân vang leân ñaéc yù: – Bình sinh laõo phu vaãn toái kî haønh vi aùm toaùn, nhöng laàn naøy thaät laø baát ñaéc dó. Theá cho neân... Khoâng ñeå laõo nhaân noùi heát lôøi, cuõng khoâng cam loøng ñeå laõo nhaân ra tay cheá ngöïc, bôûi moät caûm giaùc mô hoà thuùc ñaåy, Maïnh Ñaït Nhaân baát ngôø ngaõ laên ngöôøi xuoáng neàn ñaù. Neàn ñaù chæ laø trieàn ñaù doác, haønh vi cuûa Maïnh Ñaït Nhaân chæ khieán baûn thaân phaûi laên daøi xuoáng phía döôùi. AØo... Vöøa kòp luùc Maïnh Ñaït Nhaân thoaùt khoûi chöôûng kình aùm toaùn do laõo nhaân chôït phaùt ra. Vuø... Chöôûng va vaøo neàn ñaù, taïo thaønh chaán kình vaø dö löïc laäp töùc taùc ñoäng vaø laøm Nguoànï: MAI HOA TRANG 77 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  10. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám cho Maïnh Ñaït Nhaân laên nhanh theâm. (Khuyeát Danh) AÀm... AØo... AØo... Duøng hai tay che kín phaàn ñaàu luùc bò ngaõ laên, ñoâi khi Maïnh Ñaït Nhaân baét gaëp hình aûnh laõo nhaân ñang söûng sôø nhìn theo thaûm caûnh theá naøo cuõng xaûy ñeán cho Maïnh Ñaït Nhaân. Maïnh Ñaït Nhaân ñang laên ñeán meù nöôùc vaø vieäc bò laøn nöôùc Hoaøng Haø nhaán chìm seõ laø ñieàu khoâng theå naøo traùnh khoûi. Trong khi vaãn löu giöõ hình aûnh ñoù cuûa laõo nhaân vaøo tieàm thöùc, cuõng coù ñoâi laàn, luùc maët cuûa Maïnh Ñaït Nhaân quay veà phía maët nöôùc soâng Hoaøng Haø, Maïnh Ñaït Nhaân laïi tình côø baét gaëp hình aûnh cuûa vaät laï luùc naûy ñaõ hai laàn chaïm vaøo muïc quang cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. Laên ñeán meù nöôùc, Maïnh Ñaït Nhaân tuy khoâng heà voïng töôûng laø baûn thaân seõ thoaùt cheát nhöng do hình aûnh kia cöù xuaát hieän roài laïi bieán maát, ñoâi ba laàn nhö vaäy, khieán Maïnh Ñaït Nhaân kinh nghi. Vaãn tieáp tuïc laên, caøng luùc caøng nhanh, Maïnh Ñaït Nhaân laïi coá taâm tìm hieåu xem ñoù laø hình aûnh gì, cuûa vaät gì. Vaø thaät ñuùng luùc, ngay khi thaân hình cuûa Maïnh Ñaït Nhaân chæ coøn caùch meùp ñaûo Haéc Thaïch Ñaûo ñoä ñoâi ba voøng laên, cuõng laø luùc gôïn soùng nöôùc Hoaøng Haø caïnh ñoù ñeán luùc daâng leân cao nhaát, gôïn soùng bò phaûn chieáu aùnh döông quang bieán thaønh moät maët göông trong vaét, haét vaøo muïc quang Maïnh Ñaït Nhaân moät hình aûnh maø töø naõy giôø chæ laø hình aûnh mô hoà, töïa nhö aûo aûnh vaäy. Baét gaëp hình aûnh naøy vaø chôït hieåu nguyeân nhaân vì sao laïi xuaát hieän hình aûnh ñoù ngay treân ñaàu ngoïn soùng, Maïnh Ñaït Nhaân thay vì sôï haõi, laïi laáy laøm möøng vaø chaáp nhaän cho baûn thaân rôi vaøo maët nöôùc Hoaøng Haø. Toøm... Ñang bò laên troøn, luùc gieo xuoáng maët nöôùc, Maïnh Ñaït Nhaân moät laàn nöõa nhìn thaáy aùnh maét söõng sôø trong traïng thaùi baát ñoäng cuûa laõo nhaân. Coù veû nhö laõo nhaân khoâng ngôø ñaõ ñaåy Maïnh Ñaït Nhaân vaøo tuyeät loä. Coù veû nhö laõo nhaân chæ muoán khoáng cheá Maïnh Ñaït Nhaân, khoâng heà muoán Maïnh Ñaït Nhaân phaûi cheát. Maïnh Ñaït Nhaân coù caûm nghó nhö theá, tröôùc khi bò laøn nöôùc Hoaøng Haø nhaán chìm hoaøn toaøn. Soùng nöôùc daäp vuøi, heát naâng thaân hình Maïnh Ñaït Nhaân leân cao laïi vuøi xuoáng nhö ñeán taän ñaùy. Moät vaøi laàn nhö theá, duø cho Maïnh Ñaït Nhaân coù thôøi gian löu giöõ toaøn boä caûnh quang giöõa meùp ñaûo Haéc Thaïch vaø bôø nöôùc Hoaøng Haø. Hình aûnh luùc naõy xuaát hieän ñaõ khoâng ñaùnh löøa nhaän thöùc cuûa Maïnh Ñaït Nguoànï: MAI HOA TRANG 78 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2