Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 8

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

84
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 8: Tâm pháp thượng thừa Nhìn thấy Mạnh Đạt Nhân ung dung xuất hiện, gương mặt hốc hác của lão nhân trở nên biến sắc: - Đã ba ngày... ba ngày qua ngươi ẩn nấp ở đâu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 8

  1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Taùm TAÂM PHAÙP THÖÔÏNG N hìn thaáy Maïnh Ñaït Nhaân ung dung xuaát hieän, göông maët hoác haùc cuûa laõo nhaân trôû neân bieán saéc: – Ñaõ ba ngaøy... ba ngaøy qua ngöôi aån naáp ôû ñaâu? Maïnh Ñaït Nhaân nhìn laõo nhaân baèng aùnh maét doø xeùt: – Cuõng laø ba ngaøy tieàn boái theâm vaøo khoaûng thôøi gian khoâng heà coù maåu vaät thöïc naøo cho vaøo buïng, lieäu tieàn boái coøn naêng löïc tieáp tuïc cuøng vaõn boái giao ñaáu? Laõo nhaân phaãn uaát: – Ai baûo ngöôi laõo phu khoâng coù naêng löïc? Xem chöôûng! Vuø... Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi khaûy, haát tay ñaåy ra moät kình: – Ñôõ! Vuø... AÀm... Theâm ba ngaøy nhòn ñoùi, laõo nhaân cô hoà thoaùt löïc neân phaûi loaïng choaïng ngaõ lui. Maïnh Ñaït Nhaân cheùp mieäng laéc ñaàu: – Sao tieàn boái vaãn khaêng khaêng cuøng vaõn boái ñoäng thuû? Taïi sao... Chôït Maïnh Ñaït Nhaân caûm thaáy laïnh khaép ngöôøi khi nghe moät thanh aâm vang ñeán: – Maïnh Ñaït Nhaân, ngöôi quaû thaät to gan, daùm hí loäng boån nhaân, laøm boån nhaân phí coâng voâ ích. Ngöôi muoán cheát? Cuøng vôùi tieáng quaùt thònh noä vôùi thanh aâm quaù quen tai Maïnh Ñaït Nhaân, moät luoàng kình uy maõnh chôït xoâ aäp vaøo phía sau Maïnh Ñaït Nhaân. Vuø... Maïnh Ñaït Nhaân coù phaûn öùng nhanh nhaïy. Vuùt... Sau khi traùnh thoaùt chieâu coâng taäp kích, Maïnh Ñaït Nhaân voäi quay ngöôøi nhìn laïi, dieän ñoái dieän vôùi saéc maët giaän döõ toät cuøng cuûa Coå Myõ Kyø, traïi chuû thuûy traïi Hoaøng Haø vaø cuõng laø vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän. Ñuùng luùc naøy, Coå Myõ Kyø laïi quaùt: Nguoànï: MAI HOA TRANG 80 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  2. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Toân Baèng khoâng heà caát giöõ Vaïn Löu Quy Toâng. Neáu ngöôi muoán soáng, haõy mau cho boån nhaân bieát ngöôi ñaõ caát giaáu bí kíp ôû ñaâu? Maïnh Ñaït Nhaân vaän löïc höôøm saün, mieäng baät leân tieáng hoûi: – Toân giaù ñaõ tìm thaáy ñaïi cöûu? Coå Myõ Kyø xaï tia nhìn ñaày saùt khí: – Tuy Toân Baèng daõ kòp taåu thoaùt, nhöng qua thaân thuû cuûa y, qua nhöõng gì y ñaõ bieåu hieän, boån nhaân thöøa bieát hoï Toân chöa heà nhìn thaáy bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng, cuõng chöa töøng luyeän qua coâng phu Vaïn Löu. Maïnh Ñaït Nhaân töø töø thôû ra: – Coù leõ naøo nhö vaäy? Taïi haï... Thanh aâm cuûa laõo nhaân kia vang leân khieán Maïnh Ñaït Nhaân phaûi döøng lôøi: – Tieåu töû, ngöôi ñaõ töøng nhìn thaáy bí kíp Vaïn Löu? Vaø ñoù laø nguyeân do khieán ngöôi bò aùc phuï... Coå Myõ Kyø baät quaùt: – Laõo thaát phu daùm goïi boån nhaân nhö theá ö? Hay laõo nghó boån nhaân khoâng nôõ tuyeät tình, laáy maïng laõo? Trong aùnh maét ngôø vöïc cuûa Maïnh Ñaït Nhaân, laõo nhaân noï chôït toû ra khích ñoäng khaùc thöôøng. Vaø laõo caát gioïng run run quaùt leân: – AÙc phuï! Neáu ta sôùm bieát coù ngaøy nay, ba möôi naêm tröôùc ta caàn gì cöùu maïng ngöôi, sau ñoù truyeàn sôû hoïc cho ngöôi. Ta... Coå Myõ Kyø baät lao ñeán nhö tia chôùp loùe: – Vaäy laõo thaát phu ngöôi coøn muoán Coå Myõ Kyø ta ñaùp taï laõo nhö theá naøo nöõa! Vaø theo laõo, moái haän cuûa ta phaûi maõi maõi bò choân vuøi sao? Ta ñaõ heát nhaãn naïi roài. Ñôõ! Vuø... Laõo nhaân boái roái naâng cao song thuû, sau ñoù tuyeät voïng buoâng thoõng xuoáng vì khoâng theå naøo phaùt ra chöôûng kình. Laõo gaøo leân phaãn haän: – AÙc phuï Coå Myõ Kyø! Ta nguyeàn ruûa ngöôi, daãu phaûi cheát ta vaãn nguyeàn ruûa ngöôi. Nhìn sinh meänh cuûa laõo nhaân ñang nhö chæ maønh treo chuoâng, Maïnh Ñaït Nhaân lieàu lónh xoâng vaøo. Vöøa phaùt kình, hy voïng hoùa giaûi bôùt phaàn naøo cöông löïc töø chöôûng kình tuyeät tình cuûa Coå Myõ Kyø quaät vaøo löng laõo nhaân, Maïnh Ñaït Nhaân vöøa oâm chaët laõo nhaân vaøo hai voøng tay vaø töï yù ngaõ laên xuoáng neàn ñaù. Vuø... Nguoànï: MAI HOA TRANG 81 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  3. Vaïn Löu Quy Toâng AÀm... Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Chaán kình kinh thieân ñoäng ñòa vang leân vaø ñöông nhieân ñaåy laên thaân hình Maïnh Ñaït Nhaân vaø laõo nhaân noï theo trieàn doác thoai thoaûi. AØo... Coå Myõ Kyø ñang ñaø phaãn noä, quyeát lieät lao theo caû hai: – Theâm ngöôi nöõa, caû hai ñeàu ñaùng cheát. Naïp maïng! Do coá tình ngaõ laên xuoáng, khi phaùt hieän Coå Myõ Kyø haàu nhö tung toaøn löïc vaøo chieâu chöôûng toái haäu, Maïnh Ñaït Nhaân caøng laên nhanh hôn, hy voïng seõ kòp rôi xuoáng meùp nöôùc tröôùc khi bò Coå Myõ Kyø ñoaït maïng. AØo... AÀm... Maïnh Ñaït Nhaân laên thoaùt ñuùng luùc vaø coøn nhôø dö kình ñeå laøm cho thaân hình laên nhanh hôn. Vaø Maïnh Ñaït Nhaân thoaùng nhìn thaáy Coå Myõ Kyø ñang lao ñeán taän meùp nöôùc vôùi moät chieâu chöôûng thònh noä: – Tröôùc khi hai ngöôi bò laøn nöôùc nhaán chìm, ta muoán nhìn thaáy hai ngöôi phanh thaây naùt thòt. Ñôõ! AØo... AØo... Ñoù laø luùc Maïnh Ñaït Nhaân vöøa chaïm thaân vaøo maët nöôùc. Khoâng daùm chaäm treã, Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc hít moät hôi thaät daøi vaø duøng höõu thuû xoâ baät veà phía Coå Myõ Kyø moät ngoïn kình vôùi tia hy voïng thaät mong manh. Vuø... AÀm... Chaán kình laäp töùc nhaán chìm caû hai vaøo laøn nöôùc, cuõng laø luùc toaøn boä kinh maïch cuûa Maïnh Ñaït Nhaân bò chaán kình laøm cho roái loaïn ñeán ñoä phaûi thoå huyeát lai laùng. Ñoù laø phaàn cuûa Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ chuû ñoäng chôø saün chaán kình, khoâng nhö laõo nhaân noï vì hoaøn toaøn khoâng löôøng tröôùc neân ngay sau ñoù phaûi hoân meâ traàm traàm. Hoaëc laõo nhaân ñaõ vong maïng, Maïnh Ñaït Nhaân tuy nghi ngôø nhö theá nhöng vaãn coá göôïng vöøa ñaåy vöøa loâi laõo nhaân vaøo choã coù huyeät khaåu toái ñen, nôi töøng cöùu nguy Maïnh Ñaït Nhaân ba ngaøy tröôùc. Sau bao phen choáng choïi moät caùch voâ voïng vôùi söùc nöôùc hung haõn, cuoái cuøng Maïnh Ñaït Nhaân cuõng ñaõ phaûi ngaát ñi, kòp luùc ñöa caû hai vaøo choã an toaøn. Boùng toái thaâm u cöù theá bao phuû caû hai, bao phuû theå xaùc vaø bao phuû luoân thaàn trí cuûa Maïnh Ñaït Nhaân vaø laõo nhaân coù lai lòch kyø bí noï... Nguoànï: MAI HOA TRANG 82 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám oOo (Khuyeát Danh) Trong boùng toái vónh haèng cuûa phaàn chìm döôùi Haéc Thaïch Ñaûo, thanh aâm cuûa laõo nhaân vang leân kinh ngaïc: – Vì sao tieåu töû ngöôi phaùt hieän choã aån naáp tuyeät ñoái kín ñaùo vaäy? Sau moät luùc laâu toïa coâng ñieàu töùc nhöng noäi thöông töø chöôûng kình cuûa Coå Myõ Kyø vaãn chöa coù daáu hieäu bình phuïc, tieáng noùi cuûa Maïnh Ñaït Nhaân phaùt ra yeáu ôùt laï: – Nhôø soùng nöôùc Hoaøng Haø moãi khi daâng cao laïi bò aùnh döông quang chieáu vaøo khieán maët nöôùc phaûn chieáu nhö maët göông ñaõ cho vaõn boái thaáy ñoäng khaåu naèm ngay beân döôùi Haéc Thaïch Ñaûo. Coù moät khoaûng laéng ñoïng ngaén nguûi tröôùc khi laõo nhaân leân tieáng khen: – Phaûi laø ngöôøi heát söùc thoâng tueä vaø coù phuùc phaän hôn ngöôøi môùi mong phaùt hieän ra ñieàu naøy. Tieåu töû! Lieäu ngöôi coù tha thöù cho laõo phu vì ñaõ nghi ngôø ngöôi laø do Coå Myõ Kyø sai phaùi ñeán doø xeùt? Maïnh Ñaït Nhaân buoâng tieáng cöôøi göôïng gaïo: – Neáu khoâng kòp hieåu tieàn boái laø ngöôøi nhö theá naøo, neáu vaãn ñeå taâm oaùn haän tieàn boái lieäu vaõn boái coù maïo hieåm vaø sau ñoù ñöa tieàn boái ñeán choã an toaøn naøy khoâng? Tieáng laõo nhaân than oaùn vang leân: – Thay vì xem ngöôi laø ngöôøi ñoàng chung caûnh ngoä, laõo phu laïi doàn eùp ngöôi, buoäc ngöôi phaûi thaät khoán ñoán ñoái phoù vôùi taâm traïng ñang caêm phaãn cuûa laõo phu. Nghó laïi, laõo phu thaät ñaùng traùch. – Vaõn boái vaãn chöa vì theá maø vong maïng. Vaû laïi, vaõn boái noùi ra mong tieàn boái chôù cheâ cöôøi, nhôø coù dòp giao thuû vôùi tieàn boái laø ngöôøi vöøa coù baûn laõnh cao minh laïi ñang laâm vaøo tình caûnh phaûi kieät löïc do nhòn ñoùi laâu ngaøy, tieàn boái tuy coù laøm vaõn boái maáy phen suyùt maát maïng nhöng voâ tình giuùp vaõn boái coù cô hoäi am hieåu ñeán thaáu trieät sôû hoïc ñaõ luyeän. Laõo nhaân phì cöôøi: – Ñaõ khoâng oaùn traùch, ñoåi ngöôïc laïi coøn xem ñoù laø haønh vi laõo phu giuùp ngöôi, luùc naøo tieåu töû ngöôi cuõng coù taâm ñòa ñoä löôïng theá sao? Maïnh Ñaït Nhaân traàm gioïng: – Nhöng vaõn boái khoâng theå ñoä löôïng vôùi keû thuø. Gioïng cuûa laõo nhaân cuõng chuøng laïi: – Keû thuø cuûa ngöôi laø ai. – Vaõn boái chöa bieát. Cuõng coù theå laø Ñòa Khuyeát Cung, cuõng coù theå khoâng Nguoànï: MAI HOA TRANG 83 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  5. Vaïn Löu Quy Toâng phaûi hoï. Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Ngöôi chöa roõ ai laø keû thuø? Chuyeän nhö theá naøo? Maïnh Ñaït Nhaân chôït hoûi: – Nhö tieàn boái cuõng quan taâm ñeán Vaïn Löu Quy Toâng bí kíp? Laõo nhaân aäm öø: – Ñöông nhieân laõo phu coù nghe bieát ñeán bí kíp toái thöôïng naøy. Nhöng quan taâm hay khoâng cuõng coøn tuøy bí kíp ñoù do haïng ngöôøi naøo caát giöõ. – Neáu bí kíp loït vaøo tay Coå Myõ Kyø, vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän thì sao? Thanh aâm laõo nhaân vang leân kinh ngaïc: – Ngöôi cuõng bieát aùc phuï laø vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän ö? Bieát ñöôïc ñieàu naøy, lai lòch cuûa ngöôi khoâng phaûi taàm thöôøng. Hoaëc giaû, sö moân ngöôi phaûi laø baäc cao nhaân aån theá. Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi nheï: – Vaõn boái khoâng coù sö moân vaø lai lòch cuõng raát taàm thöôøng. Rieâng vieäc bieát Coå Myõ Kyø laø vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän ñoù laø do töï mieäng Coå Myõ Kyø noùi ra. – Taïi sao Coå aùc phuï ñem ñieàu ñoù noùi vôùi ngöôi? – Vì bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng, vaõn boái ñoaùn theá. – Bí kíp ñoù ñeán vôùi ngöôi nhö theá naøo? Maïnh Ñaït Nhaân vaén taét noùi qua veà caùi cheát cuûa song thaân, sau ñoù noùi tieáp: – Tình theá ñaõ daåy ñöa khieán vaõn boái töø moät vaên nhaân baïc nhöôïc phaûi laên loän vaøo choán giang hoà, möu ñoà baùo phuïc gia thuø. Laõo nhaân hoûi: – Ngöôi khoâng coøn nghó Haø Töû Giang laø hung thuû? – Neáu Vaïn Löu Quy Toâng ñaõ loït vaøo tay Ñòa Khuyeát Cung, vaõn boái coù theå ñoan chaéc Haø Töû Giang chính laø hung thuû. – Vì Haø Töû Giang sau ñoù ñaõ ñaàu nhaäp Ñòa Khuyeát Cung? – Ñoù laø moät. Hai nöõa, vaõn boái töøng nghó, ñaâu phaûi ngaãu nhieân cung chuû Ñòa Khuyeát Cung ñeå maét vaø nhaän Haø Töû Kieân, ñoäc töû cuûa Haø Töû Giang laøm ñeä töû? Ñaõ theá, y coøn ñöôïc lieät vaøo haøng Thaäp Nhò Söù Giaû cuûa Ñòa Khuyeát Cung. – Nhöng nhö ngöôi vöøa noùi, Ñòa Khuyeát Cung raát coù theå khoâng heà gaây ra chuyeän naøy. – Döïa theo haønh vi raùo rieát truy tìm bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng cuûa Ñòa Khuyeát Cung, vaõn boái coù phaân vaân veà ñieåm ñoù. – Do vaäy, ngöôi muoán tìm laïi Toân Baèng, ñaïi cöûu cuûa ngöôi ñeå hoûi roõ theâm? Nguoànï: MAI HOA TRANG 84 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  6. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Gioïng noùi cuûa Maïnh Ñaït Nhaân ñaày boái roái: (Khuyeát Danh) – Noùi veà gia ñaïi cöûu, vaõn boái thaät khoâng bieát phaûi neân hieåu nhö theá naøo. – Neáu nhö laõo phu hieåu khoâng laåm, ngöôi coù yù nghi ngôø ñaïi cöûu cuûa ngöôi? Taïi sao? – Vaõn boái chöa heà baøy toû vôùi ai veà nhöõng suy nghó cuûa vaõn boái. Tuy nhieân, phaàn vì muoán ñöôïc ai ñoù chæ giaùo theâm choã meâ muoäi, phaàn khaùc, khoâng hieåu sao vaõn boái caûm thaáy tin ôû tieàn boái, neân... – Chaäm ñaõ, tieåu töû! Ngöôi baûo ngöôi tin laõo phu? Vì sao? Tin ñöôïc sao sau bao ñieàu laõo phu ñaõ gaây cho ngöôi? – Veà ñieàu naøy vaõn boái cuõng khoù theå giaûi thích. Toùm laïi, coù theå noùi ngaén goïn nhu theá naøy, vaõn boái coù caûm nhaän nhö theá ngay khi nhìn thaáy neùt maët söõng sôø cuûa tieàn boái, luùc tieàn boái nghó vaõn boái coù theå vong maïng vì bò laøn nöôùc Hoaøng Haø nhaán chìm. Thanh aâm cuûa laõo nhaân vang leân aùy naùy: – Kyø thöïc, bình sinh laõo phu chöa töøng saùt haïi ai, neân luùc cuøng ngöôi ñoäng thuû, laõo phu chæ muoán baét giöõ ngöôi, khoâng heà nghó ñeán vieäc ñöa ngöôi vaøo töû ñòa. – Vaõn boái cuõng hieåu roõ taâm ñòa cuûa tieàn boái laø theá, neân... Laõo nhaân vuït thôû ra: – Ñuû roài, ngöôi khoâng caån phaûi cöù maõi taâng boác laõo phu. Haõy noùi veà chuyeän Toân Baèng, ñieàu gì khieán ngöôi phaân vaân, khoâng theå xaùc quyeát? – Tröôùc heát, ñoù laø vieäc gia ñaïi cöûu khoâng hieåu sao coá tình laáy maïng Haø Töû Kieân trong vieäc duïng ñoäc quaù lieàu, sau ñoù laïi khoâng ñöa ra giaûi döôïc. – Höø! Maãu thaân ngöôi daàu sao cuõng laø baøo muoäi cuûa Toân Baèng. Y baùo thuø cho baøo muoäi, baùo thuø cho muoäi phu, y coù duïng taâm nhö theá cuõng ñuùng. – Chöa heát. Do chöa bieát Haø Töû Kieân coù meänh heä nhö theá naøo, Haø Töû Giang coù buoäc lôøi ñe doïa seõ thaûm saùt toaøn boä Maïnh gia neáu Haø Töû Kieân meänh chung. Nhöng baây giôø thì roõ... – Haø Töû Kieân vaãn coøn soáng? Vaø Haø Töû Giang neáu coù taâm ñòa ñoäc aùc, neáu muoán thaûm saùt toaøn boä Maïnh gia thì y ñaõ thöïc hieän töø laâu? Gioïng cuûa Maïnh Ñaït Nhaân vuït ñanh laïi: – Ñuùng vaäy. Nhöng keát quaû nhò thuùc phuï cuûa vaõn boái cuõng cheát. Vaø theo lôøi Toân Baèng, nhò thuùc phuï laø do Haø Töû Giang truy saùt. – Höø! Haø Töû Giang ñaâu caàn phí coâng voâ ích, gieát laøm gì nhò thuùc phuï ngöôi nhöng vaãn löu laïi ngöôi ñeå bieán thaønh haäu hoïa? – Vaõn boái cuõng nghó nhö theá. Ñoù laø chöa keå ngay khi vaõn boái giao maûnh bìa da cuûa quyeån coå thö cho Toân Baèng, sau moät ngaøy ñöôøng cuøng ñi vôùi vaõn boái, gia Nguoànï: MAI HOA TRANG 85 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  7. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám ñaïi cöûu ñaõ kieám côù leùn boû ñi bieät daïng. (Khuyeát Danh) – Ngöôi nghi ngôø chính Toân Baèng ñaõ khai quaät moä phaàn cuûa song thaân ngöôi? Maïnh Ñaït Nhaân chôït voã hai tay vaøo nhau: – Vaõn boái chöa heà nghó ñeán ñieàu naøy. Lieäu coù theå khoâng, neáu nghó Toân Baèng chính laø keû nhaãn taâm quaät moä? Laõo nhaân loä veû hoang mang qua caâu noùi: – Keû cuõng khoù tin neáu cho raèng Toân Baèng laïi nhaãn taâm quaät moä baøo muoäi. Theo laõo phu, coù leõ ngöôi chôù voäi keát luaän moät khi chöa giaùp maët Toân Baèng. Maïnh Ñaït Nhaân thôû daøi: – Toân Baèng khoâng coøn laø ngöôøi cuûa thuûy traïi Hoaøng Haø, laïi theâm chuyeän bò Coå Myõ Kyø truy luøng, khieán laõo caøng theâm caûnh giaùc, giaû nhö vaõn boái coù caùch thoaùt khoûi Haéc Thaïch Ñaûo naøy cuõng khoâng bieát phaûi tìm laõo ôû ñaâu. Laõo nhaân cuõng thôû daøi: – Nhaéc ñeán Haéc Thaïch Ñaûo, laõo phu nghó chuùng ta aån maõi nôi naøy cuõng khoâng phaûi laø keá hay. Löu nguï ÔÛ ñaây, tuy khoâng bò caùi noùng naéng cuûa vaàng döông nung ñoát nhö laõo phu töøng neám traûi nhöng vaãn bò caùi ñoùi haønh haï... Maïnh Ñaït Nhaân vuït keâu leân: – Noùi ñeán caùi ñoùi vaõn boái môùi nhôù, tieàn boái coù töøng aên thöùc aên soáng bao giôø chöa? Laõo nhaân nuoát nöôùc boït: – Tính ñeán nay ñaõ gaàn ba möôi ngaøy laõo phu chöa coù vaät gì cho vaøo buïng, coù thöùc aên soáng laø quyù laém roài. Ngöôi coù ö? Maïnh Ñaït Nhaân baûo: – Tieàn boái haõy chôø cho moät luùc, vaõn boái seõ quay laïi ngay. Khoâng bao laâu sau, Maïnh Ñaït Nhaân quay laïi thaät. Chæ caàn nghe vaøi thanh aâm cuûa vaät gì ñoù vuøng vaãy cuøng vôùi tieáng böôùc chaân ñaõ ñi ñeán gaàn cuûa Maïnh Ñaït Nhaân, laõo nhaân laäp töùc ñoaùn ra: – Ngöôi coù theå tay khoâng baét caù? Ngöôi tinh thoâng thuûy taùnh theá sao? Maïnh Ñaït Nhaân döïa theo höôùng phaùt thoaïi, trao cho laõo nhaân caû hai con caù vöøa baét ñöôïc: – Tieàn boái queân ñaây laø phaàn chìm cuûa Haéc Thaïch Ñaûo? Moãi khi soùng nöôùc daâng traøo, laøm cho ñoäng khaåu coù moät thoaùng loä ra, ñoù laø luùc moät vaøi con caù xaáu soá voâ tình bò haát bay vaøo Tieàm Thuûy Ñoäng. Vaõn boái chæ ra tay nhaët laø coù thöùc aên. Coù tieáng laõo nhaân nhai ngaáu nghieán vaø nuoát ngon laønh töøng maãu caù haõy coøn soáng: Nguoànï: MAI HOA TRANG 86 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  8. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám – Tieàm Thuûy Ñoäng? Ñoù laø danh xöng ngöôi ñaõ töï ñaët cho nôi naøy? (Khuyeát Danh) Maïnh Ñaït Nhaân nhaéc nhôû: – Tieàn boái ñaõ nhòn ñoùi laâu ngaøy, neân aên töø töø thoâi. Ñuùng vaäy, chính vaõn boái ñaõ goïi nôi naøy laø... Laõo nhaân vuït naác leân, khieán Maïnh Ñaït Nhaân khoâng theå noùi heát lôøi: – Laõo phu... öï... a... Bieát laõo nhaân do voäi aên neân bò ngheïn, Maïnh Ñaït Nhaân toû ra lo laéng: – Phaûi coù nöôùc. Tieàn boái cöù men theo bôø ñaù beân höõu, böôùc veà phía tröôùc ñoä hai tröôïng seõ coù nöôùc ñeå duøng. Laõo nhaân voäi di chuyeån theo caùch chæ ñieåm cuûa Maïnh Ñaït Nhaân, vöøa ñi vöøa luùng buùng noùi khoâng neân lôøi: – Loãi ôû laõo phu... öï... Ñaùng lyù laõo phu phaûi nghe... öï... nghe theo ngöôi. Coù tieáng böôùc chaân laõo nhaân di chuyeån ñeán meù nöôùc, nôi maët nöôùc Hoaøng Haø thöôøng khi chæ maáp meù, tröø khi laâm côn soùng döõ maët nöôùc môùi ñoät ngoät daâng leân roài nhanh choùng lui ñi. Maïnh Ñaït Nhaân chôït thaáy thaát kinh khi nghe tieáng nöôùc ñaõ ñeán luùc cuoän soùng daâng traøo. AØo... AØo... Thaät khoâng phaûi luùc chuùt naøo. Maïnh Ñaït Nhaân thaåm keâu vaø cuõng thaàm hy voïng laõo nhaân ñuû löïc chi trì, ñöøng ñeå con nöôùc khi ruùt ñi cuoán laõo nhaân theo. Nöôùc daâng leân thaät nhanh vaø ruùt ñi cuõng nhanh, nhöng thaät laâu sau ñoù Maïnh Ñaït Nhaân vaãn khoâng nghe baát kyø ñoäng tónh naøo phaùt ra töø phía laõo nhaân. Kinh nghi, Maïnh Ñaït Nhaân goïi: – Tieàn boái! Khoâng nghe ñaùp, Maïnh Ñaït Nhaân taïm thôøi nghó laõo nhaân chæ bò hoân meâ do bò con nöôùc daâng leân haát vaøo ñaù. Maïnh Ñaït Nhaân loø doø ñi ñeán taän meù nöôùc. Vöøa ñi vöøa sôø soaïng khaép xung quanh, Maïnh Ñaït Nhaân thay vì tìm ñöôïc laõo nhaân thì chæ tìm thaáy moät thanh truûy thuû, ngaén khoâng baèng nöûa chieàu daøi thanh kieám. Tay caàm thanh truûy thuû, Maïnh Ñaït Nhaân aâm thaåm hoái tieác veà chuyeän ñaõ xaûy ra cho laõo nhaân. Laõo nhaân khoâng am hieåu thuûy taùnh, laïi bò con nöôùc baát ngôø cuoán ñi, möôøi phaàn ñuû möôøi laõo nhaân phaûi cheát. Maïnh Ñaït Nhaân laïi ñaâm ra hoái haän chöa kòp hoûi laõo nhaân coù quan heä theá naøo vôùi Coå Myõ Kyø vaø taïi sao laõo nhaân laïi goïi muï laø aùc phuï? Hoï coù oaùn thuø gì? Tröôùc khi coù oaùn thuø döôøng nhö giöõa hoï coù aân tình saâu ñaäm, phaûi nhö theá Coå Myõ Kyø môùi Nguoànï: MAI HOA TRANG 87 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  9. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) noùi muï khoâng nôõ tuyeät tình. Nhö vaäy laõo nhaân phaûi coù moái quan heä vôùi Cöûu U Quyû Vieän. Laø quan heä theá naøo? Coù caûm nhaän thôøi gian ñaõ qua hôn moät ngaøy, keå töø luùc Maïnh Ñaït Nhaân ñöa laõo nhaân vaøo Tieàm Thuûy Ñoäng, laïi nghó coù theå Coå Myõ Kyø ñaõ ly khai Haéc Thaïch Ñaûo, Maïnh Ñaït Nhaân laïi tìm caùch coù maët treân ñaûo. Treân ñaûo hoaøn toaøn troáng vaéng, khoâng coù söï xuaát hieän cuûa laõo nhaân voâ danh, cuõng khoâng coù söï hieän dieän ñaày hung haêng cuûa muï Coå Myõ Kyø. Maïnh Ñaït Nhaân laàn ñaàu tieân ñöôïc ñaët chaân ñeán thaïch thaát, nôi duy nhaát treân Haéc Thaïch Ñaûo ñöôïc keå laø nôi truù nguï cuûa nhöõng ai bò thuûy traïi Hoaøng Haø giam giöõ. ÔÛ thaïch thaát, Maïnh Ñaït Nhaân khoâng tìm thaáy gì ngoaøi nhöõng veát khaéc haõy coøn môùi treân vaùch thaïch thaát. Coù taát caû hai möôi saùu veát khaéc. Neáu cho moãi veát laø bieåu töôïng cuûa moät ngaøy troâi qua trong caûnh giam caàm, vaäy keû theâm boán ngaøy keå töø luùc Maïnh Ñaït Nhaân bò ñöa ñeán ñaây, vò chi laø ba möôi ngaøy, vöøa khôùp vôùi soá ngaøy laõo nhaân voâ danh noï bò giam giöõ vaø boû ñoùi, Maïnh Ñaït Nhaân nhaän ra thanh truûy thuû chính laø vaät sôû höõu cuûa laõo nhaân. Vì nhôø coù thanh truûy thuû laø lôïi khí khaù saéc beùn, laõo nhaân môùi löu laïi töøng aáy veát khaéc. Coâ ñoäc, ñoù laø tình caûnh cuûa Maïnh Ñaït Nhaân luùc naøy, do ñoù, thanh truûy thuû kia voâ tình trôû thaønh baïn ñoàng haønh cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. Vaû chaêng, ñoù cuõng laø di vaät duy nhaát do ngöôøi xaáu soá löu laïi, Maïnh Ñaït Nhaân theâm quyeán luyeán thanh truûy thuû. Saêm soi vaø quan saùt thanh truûy thuû, baïn ñoàng caûnh ngoä môùi cuûa Maïnh Ñaït Nhaân, ñoù laø haønh ñoäng duy nhaát Maïnh Ñaït Nhaân coù theå laøm trong luùc naøy. Chôït muïc quang cuûa Maïnh Ñaït Nhaân boãng döøng laïi ôû moät veát nöùt nhoû ngay choã tieáp giaùp giöõa phaàn thaân vaø phaàn chuoâi cuûa thanh truûy thuû. Veát nöùt tuy khoâng laï nhöng do ôû ñoù ñaõ moøn laém, nhö theå chuû nhaân cuûa thanh truûy thuû vaãn hay maân meâ choã nöùt, ñieàu naøy khieán Maïnh Ñaït Nhaân löu taâm. Moät thanh truûy thuû hoaëc moät lôïi khí naøo khaùc seõ voâ giaù neáu bò nöùt ôû phaàn tieáp giaùp naøy. Vì khi duøng ñeå giao thuû, lôïi khí seõ bieán thaønh pheá vaät neáu bò ñoái phöông duøng löïc chaán gaõy. Nhöng laõo nhaân voâ danh vaãn gìn giöõ thanh truûy thuû vaø vaãn thöôøng laáy tay maân meâ choã nöùt, khoâng nôõ vöùt boû ñi, phaûi chaêng veát nöùt naøy coù lieân quan ñeán moät kyû nieäm saâu saéc naøo ñoù ñoái vôùi laõo nhaân? Maïnh Ñaït Nhaân cuõng duøng ngoùn tay caùi cuûa baøn tay ñang caàm giöõ thanh truûy thuû ñeå maân meâ choã nöùt. Ñoù laø haønh vi bình thöôøng, nhö theå Maïnh Ñaït Nhaân muoán ñöôïc ñoàng caûm vôùi laõo nhaân voâ danh qua ñoäng thaùi coù leõ vaãn ñöôïc laõo nhaân thöïc hieän. Nguoànï: MAI HOA TRANG 88 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  10. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Tuy vaäy, sau vaøi laàn sôø chaïm, coù laàn Maïnh Ñaït Nhaân voâ tình duïng löïc vaøo thì töø thanh truûy thuû boãng phaùt leân tieáng ñoäng laï. Caïch! Gaõy? Maïnh Ñaït Nhaân lo laéng khi nghó theá. Nhöng khi nhìn laïi, Maïnh Ñaït Nhaân môùi bieát thanh truûy thuû khoâng heà gaõy, noù chæ xoay chuyeån ñoä nöûa voøng quanh thaân, laøm cho phaàn chuoâi vaø phaàn thaân naèm ôû hai höôùng doái nghòch nhau, hoaøn toaøn khoâng tieän duïng cho luùc ñoái ñòch. Tuy nhieân ôû vò theá ñoù, thanh truûy thuû laïi tieän lôïi cho vieäc thaùo rôøi phaàn chuoâi ra khoûi phaàn thaân. Maïnh Ñaït Nhaân thöû thaùo ra. Hai phaàn laäp töùc phaân khai, cho Maïnh Ñaït Nhaân nhìn thaáy moät cuoän giaáy hoa tieân ñöôïc ai doù coá tình nheùt vaøo choã roãng cuûa phaàn chuoâi. Töø ñoù, thanh truûy thuû voâ tình bieán thaønh vaät haøm chöùa ñieàu kyø bí caàn phaûi khaùm phaù. Vaø khi Maïnh Ñaït Nhaân môû phanh maûnh hoa tieân ra, nhieàu töï daïng xuaát hieän laøm cho Maïnh Ñaït Nhaân ñi töø söï ngôõ ngaøng ñeán choã möøng ñeán muoán nhaûy caãng leân. Nhöõng töï daïng chính laø taâm phaùp noäi coâng. Laø noäi coâng taâm phaùp gì, do Maïnh Ñaït Nhaân khoâng ñoïc thaáy baát kyø danh xöng naøo coù löu treân maûnh hoa tieân neân khoâng theå bieát. Tuy nhieân qua moät naêm ñöôïc luyeän voõ coâng, vaø môùi ñaây laïi ñöôïc ñaïi tröôûng laõo Thaàn Moân trao truyeàn cho sôû hoïc Baùt Quaùi Moân, baáy nhieâu ñoù cuõng ñuû cho Maïnh Ñaït Nhaân hieåu ñaây phaûi laø taâm phaùp noäi coâng thöôïng thöøa. Kinh vaên uyeân aûo saâu nhieäm, caùch dieãn giaûi laïi bao haøm haàu heát caùc ñaïo lyù voõ hoïc, taâm phaùp naøy neáu khoâng xeáp vaøo loaïi thöôïng thöøa thi cuõng ñaùng ñeå cho Maïnh Ñaït Nhaân khoå luyeän, xem ñoù laø phaàn di taëng cuûa laõo nhaân voâ danh sau khi baïc phöôùc maõn phaàn. ÔÛ Haéc Thaïch Ñaûo vöøa yeân tònh vöøa coù saün vaät thöïc – caù coù theå baét ôû Tieàm Thuûy Ñoäng. Maïnh Ñaït Nhaân vaäy laø yeân taâm chaáp nhaän löïu laïi luyeän noäi coâng. oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 89 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2