Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 9

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

139
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 9: Tình cờ thoát hiểm Hắc Thạch đảo từ lâu luôn hoang vắng và đó là điều hằng ám ảnh Mạnh Đạt Nhân, lo rằng sẽ không có ngày quay lại đất liền. Thế nhưng, riêng hôm nay Hắc Thạch đảo bỗng trở nên náo nhiệt và tuy đang có một chiếc thuyền của thủy trại Hoàng Hà neo cách bờ không xa, nhưng sự hiện diện của chiếc thuyền lại làm cho Mạnh Đạt Nhân lo sợ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 9

 1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Chín TÌNH CÔØ THOAÙT HIEÅM H aéc Thaïch Ñaûo töø laâu luoân hoang vaéng vaø ñoù laø ñieàu haèng aùm aûnh Maïnh Ñaït Nhaân, lo raèng seõ khoâng coù ngaøy quay laïi ñaát lieàn. Theá nhöng, rieâng hoâm nay Haéc Thaïch Ñaûo boãng trôû neân naùo nhieät vaø tuy ñang coù moät chieác thuyeàn cuûa thuûy traïi Hoaøng Haø neo caùch bôø khoâng xa, nhöng söï hieän dieän cuûa chieác thuyeàn laïi laøm cho Maïnh Ñaït Nhaân lo sôï. Taâm traïng maâu thuaån naøy khieán Maïnh Ñaït Nhaân tuy ñaõ traàm mình saün döôùi nöôùc, chæ chöïc chôø cô hoäi leo leân chieán thuyeàn, nhöng maõi cho ñeán luùc chieán thuyeàn töø töø ly khai Haéc Thaïch Ñaûo, Maïnh Ñaït Nhaân vaãn khoâng daùm thöïc hieän yù ñònh. Thaát voïng, Maïnh Ñaït Nhaân töø Tieàm Thuûy Ñoäng leo leân treân Haéc Thaïch Ñaûo. Ñuùng nhö Maïnh Ñaït Nhaân phoûng ñoaùn, chieán thuyeàn cuûa boïn thuûy traïi Hoaøng Haø moät khi xuaát hieän ôû Haéc Thaïch Ñaûo aét seõ coù ít nhaát moät phaïm nhaân bò chuùng ñem ñeán ñaây giam giöõ, treân Haéc Thaïch Ñaûo hieän giôø ñang coù moät thaân hình naèm co quaép, baát ñoäng, chính laø moät phaïm nhaân xaáu soá nöõa cuûa boïn thuûy traïi Hoaøng Haø. Ñoàng caûnh töông laân, Maïnh Ñaït Nhaân mon men tieán laïi gaàn. Vaø khi chæ coøn caùch thaân hình baát ñoäng noï khoâng xa, Maïnh Ñaït Nhaân chôït luùng tuùng döøng laïi. Moät coâ nöông? Phaïm nhaân laàn naøy cuûa boïn thuûy traïi Hoaøng Haø laø moät nöõ nhi yeáu ñuoái? Maïnh Ñaït Nhaân luøi laïi vaø luøi thaät xa. Cho duø sau ñoù Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ töï chænh trang laïi y phuïc, moät haønh vi maø ñaõ töø laâu Maïnh Ñaït Nhaân khoâng heà quan taâm ñeán nhöng do maëc caûm baûn thaân ñang coù y phuïc raùch röôùi nhaàu baån neân cuoái cuøng Maïnh Ñaït Nhaân chæ daùm ngoài yeân, caùch nöõ nhaân noï coù ñeán möôøi tröôïng. Nöõ nhaân noï tuy coù dung nhan khoâng laáy gì laøm xinh ñeïp, ñaõ theá treân maët laïi coøn coù nhöõng choã söng huùp tím taùi, keøm theo ñoù laø moät vaøi daáu huyeát tích coøn ñoïng laïi treân xieâm y, nhöng ñoái vôùi Maïnh Ñaït Nhaân, naøng vaãn laø moät nöõ nhaân. Nam nöõ phaûi höõu bieät, saùch thaùnh hieàn Maïnh Ñaït Nhaân töøng ñoïc ñaõ daïy nhu theá. Nhöng höõu bieät nhö theá naøo ñaây neáu keå töø luùc naøy treân moät hoang ñaûo chæ coù moät nam vaø moät nöõ, nam coâ nöõ quaû thaät khoù giöõ cho mieäng ñôøi khoûi ñaøm tieáu dò nghò. Nguoànï: MAI HOA TRANG 90 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Nöõ nhaân chôït trôû mình, mieäng baät leân tieáng keâu reân ö öû. (Khuyeát Danh) Maïnh Ñaït Nhaân nhaáp nha nhaáp nhoåm, nöûa muoán chaïy ñeán xem qua thöông tích cho nöõ nhaân, nöûa laïi khoâng daùm vì nghi tieát leã giaùo quaù raøng buoäc. Ngoài khoâng yeân nhöng hai maét Maïnh Ñaït Nhaân vaãn nhìn chaèm chaèm vaøo nöõ nhaân. Chí caàu sinh cuûa con ngöôøi khi laâm caûnh hieåm nguy ñeán saép ngoä töû thaät maõnh lieät, nöõ nhaân sau moät luùc laâu choáng choïi vôùi caùi ñau töôûng chöøng vöôït quaù naêng löïc yeáu ñuoái voán coù cuûa haïng nöõ nhi, cuoái cuøng cuõng tænh laïi. Ñoâi maét naøng heù môû daàn vaø ñöông nhieân hình aûnh ñaàu tieân loït vaøo muïc quang naøng laø hình haøi Maïnh Ñaït Nhaân ñang ngoài ngay taàm thò tuyeán cuûa naøng. Naøng toû ra hoát hoaûng quaù ñaùng. Hai maét môû to sôï seät, naøng coá ngoài daäy vaø tuy ngoài khoâng noåi nhöng vaãn duïng löïc taøn coá dòch ngöôøi luøi xa. Mieäng naøng laép baép keâu thaønh nhöõng tieáng khaøn khaøn: – Quaùi nhaân! Thì ra ñaây laø caùch boïn chuùng ñònh uy hieáp ta? Chuùng nhaãn taâm... nhaãn taâm phoù maëc ta cho quaùi nhaân haønh haï. Bò goïi laø quaùi nhaân, noãi maëc caûm cuûa Maïnh Ñaït Nhaân taêng cao. Tuy nhieân, sau khi hieåu taïi sao nöõ nhaân goïi nhö theá, vöøa ñeå bieän minh, vöøa ñeå giaûi thích, Maïnh Ñaït Nhaân mieãn cöôõng leân tieáng: – Neáu coâ nöông cuõng bò giam giuõ ôû ñaây laâu nhö taïi haï, e raèng roài cuõng ñeán löôït coâ nöông bò ngöôøi khaùc goïi laø quaùi nhaân. Nöõ nhaân trôïn maét: – Neáu vaäy toân giaù vaãn laø phaïm nhaân cuûa boïn thuûy traïi Hoaøng Haø ñeâ tieän? Khoâng ñuùng! Hoaøn toaøn khoâng ñuùng vôùi nhöõng gì tieåu nöõ ñöôïc nghe. Maïnh Ñaït Nhaân kinh ngaïc: – Ñieàu gì khoâng ñuùng? Coâ nöông ñaõ nghe ñöôïc nhöõng gì? Nöõ nhaân roát cuoäc cuõng coù theå ngoài leân. Vaø naøng vöøa dòch luøi vöøa laám leùt nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: – Chuùng baûo gaàn ñaây thoâi, ñaõ coù hai oan hoàn cuøng moät luùc boû maïng taïi Haéc Thaïch Ñaûo. Khoâng leõ...! Chao oâi...! Giöõa thanh thieân baïch nhaät theá naøy khoâng leõ tieåu nöõ laïi gaëp ma? Maïnh Ñaït Nhaân baät cöôøi: – Taïi haï hoï Maïnh teân Ñaït Nhaân. Taïi haï vaãn coøn soáng sôø sôø nhö coâ nöông ñang soáng. Heát goïi taïi haï laø quaùi nhaân, giôø laïi goïi laø ma, coâ nöông khoâng caûm thaáy goïi nhu theá laø haï thaáp nhaân phaåm cuûa taïi haï sao? Tieáp ñoù, Maïnh Ñaït Nhaân ñöa tay, töï chæ vaøo boùng naéng, in roõ treân neàn ñaù hình boùng cuûa baûn thaân: Nguoànï: MAI HOA TRANG 91 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Neáu taïi haï thaät söï laø ma, tuyeät ñoái khoâng theå coù boùng in roõ nhö theá naøy. Coâ nöông haõy töï nghó laïi, ñöøng ñeå nhöõng caâu chuyeän huyeãn hoaëc caøng luùc caøng laøm coâ nöông theâm aûo töôûng khoâng toát. Moät laàn nöõa, nöõ nhaân bieåu loä moät thaùi ñoä quaù ñaùng: – Caùc haï laø Maïnh Ñaït Nhaân? Laø nhaân vaät hieän nay ñang taïo hieàm nghi cho Caùi Bang vaø Ñòa Khuyeát Cung? Maïnh Ñaït Nhaân giaät mình: – Coâ nöông cuõng laø ngöôøi thuoäc giôùi voõ laâm? Naøng hoûi ngöôïc laïi: – Sao caùc haï khoâng ñaùp laïi ñieàu tieåu nöõ vöøa hoûi? Maïnh Ñaït Nhaân gaät guø: – Bieát veà Caùi Bang, laïi bieát veà Ñòa Khuyeát Cung vaø giôø ñaây coøn laø phaïm nhaân cuûa Cöûu U Quyû Vieän, xem ra coâ nöông khoâng nhöõng laø nhaân vaät voõ laâm maø coøn laø nhaân vaät coù lai lòch khoâng taàm thöôøng. Sau ñoù, Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi laït: – Phaàn caâu nghi vaán coâ nöông vöøa neâu, taïi haï caàn phaûi bieát nguyeân do khieán Caùi Bang vaø Ñòa Khuyeát Cung hieàm nghi laãn nhau, sau ñoù môùi coù theå minh ñònh lieäu taïi haï coù phaûi laø nhaân vaät nhö coâ nöông ñaõ nghó khoâng. Nöõ nhaân toû ra böôùng bænh khaùc thöôøng: – Caùc haï khoâng phuû nhaän chuyeän caùc haï töøng gaëp ngöôøi Caùi Bang vaø ngöôøi cuûa Ñòa Khuyeát Cung cuøng moät luùc? Maïnh Ñaït Nhaân laïi ngaïc nhieân: – Ñieàu naøy thi coù. Nhöng sao coâ nöông bieát? Naøng baät cöôøi: – Vaäy laø cuõng ñuùng roài. Hoùa ra Maïnh Ñaït Nhaân laø ngöôøi coù thaät vaø Caùi Bang... Ñang cöôøi, ñang noùi, naøng boãng ngöøng lôøi vaø nhaên nhoù. Maïnh Ñaït Nhaân quan taâm: – Sao vaäy? Phaûi chaêng do thöông theá? Naøng caén chaët moät beân moâi, neùn ñau vaø rít leân: – Boïn thuûy traïi Hoaøng Haø thaät khaû oá. Neáu coù dòp gaëp laïi, nhaát ñònh Baïch Quan Nguyeät naøy seõ khoâng deå daøng buoâng tha. Maïnh Ñaït Nhaân nheo maét nhìn naøng: – Baïch Quan Nguyeät laø danh xöng cuûa coâ nöông? Coøn vieäc tröøng trò boïn Nguoànï: MAI HOA TRANG 92 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám chuùng, taïi haï chæ e coâ nöông seõ khoâng bao giôø coù dòp ñoù. (Khuyeát Danh) Naøng quaéc maét: – Sao laïi khoâng? Ba ngaøy nöõa boïn chuùng seõ quay laïi. Vaø cuõng ba ngaøy nöõa thöông theá cuûa Baïch Quan Nguyeät naøy cuõng phuïc hoài, luùc ñoù... Maïnh Ñaït Nhaân lieân tieáp bò giaät mình: – Sao cô? Ba ngaøy nöõa chuùng seõ quay laïi? Naøng nhìn Maïnh Ñaït Nhaân chaêm chaêm: – Döông nhieân! Chính chuùng noùi vôùi ta nhö theá. Ngöôi lo ngaïi vì sôï chuùng laáy maïng ngöôi? Yeân taâm ñi! Phaûi noùi laø Maïnh Ñaït Nhaân ngöôi coù phuùc phaän hôn ngöôøi. Khoâng sao caû, moät khi baûn coâ nöông ñaõ khoâi phuïc chaân löïc, boïn thuûy khaáu taàm thöôøng naøy roài seõ neám muøi lôïi haïi cuûa baûn coâ nöông. Nhaân ñoù, baûn coâ nöông seõ giaûi thoaùt ngöôi. Haø! Nghó ñeán luùc chính baûn coâ nöông ñöa ngöôi ñeán gaëp ngöôøi Caùi Bang vaø Ñòa Khuyeát Cung, khoâng hieåu... Naøng laäp töùc döøng lôøi vaø laäp töùc ñoåi gioïng: – Maø naøy! Sao ngöôi ñang ôû Ñòa Khuyeát Cung boãng thaát tung? Khieán Caùi Bang laáy côù ñoøi ngöôøi, vu cho Ñòa Khuyeát Cung laø haïng khaåu phaät taâm xaø, mieäng baûo laø cöùu maïng ngöôi nhöng sau ñoù ngaám ngaàm möu haïi ngöôi? Baïch Quan Nguyeät laø haïng nöõ nhaân coù caù tính khaùc thöôøng. Khoâng nhöõng naøng thay ñoåi thaùi ñoä, thay ñoåi loái xöng hoâ quaù nhanh maø ñeán caâu chuyeän naøng ñang noùi cuõng khoâng ngöøng thay ñoåi, khieán Maïnh Ñaït Nhaân caøng nghe caøng khoù hieåu. Maïnh Ñaït Nhaân nhaên maët: – Chaäm ñaõ! Taïi haï seõ khoâng hieåu neáu coâ nöông khoâng giaûi thích roõ chuyeän Caùi Bang ñoøi ngöôøi. Sao Caùi Bang boãng döng ñeán Ñòa Khuyeát Cung ñeå ñoøi ngöôøi? Laø ñoøi taïi haï ö? Taïi sao, moät khi taïi haï hoaøn toaøn khoâng coù quan heä gì ñeán Caùi Bang? Baïch Quan Nguyeät cöôøi laït: – Naøy, ngöôi muoán noùi ngöôi chöa töøng maïo nhaän laø ngöôøi cuûa Caùi Bang, cuõng nhö chöa töøng ñaéc toäi vôùi Caùi Bang? Maïnh Ñaït Nhaân lo laéng: – Hoùa ra Caùi Bang chæ muoán ñoøi taïi haï ñeå sau ñoù bò hoï xöû phaït? – Höø! Neáu Caùi Bang baûo hoï muoán tröøng trò ngöôi thì noùi laøm gì? Vaø hoï cuõng ñaâu caàn quan taâm ñeán vieäc ngöôi coù hay khoâng coù bò Ñòa Khuyeát Cung haõm haïi? Ñaèng naøy hoï ñaõ nghó laïi vaø quyeát thu nhaân ngöôi laøm moân ñoà cuûa hoï. Maïnh Ñaït Nhaân ngô ngaùc: – Thu nhaän taïi haï? Ñeå laøm gì? Nguoànï: MAI HOA TRANG 93 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám – Nghóa laø ngöôi chöa ñöôïc hoï hoûi yù? (Khuyeát Danh) Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi göôïng: – Chuyeän chöa xaûy ra, coù theå noùi laø seõ khoâng bao giôø xaûy ra. Caùi Bang caàn gì phaûi phí thôøi gian hoûi yù taïi haï? Baïch Quan Nguyeät baät reo: – Vaäy laø roõ roài! Caùi Bang chæ muoán haï thaáp uy tín cuûa Ñòa Khuyeát Cung neân môùi döïng ra caâu chuyeän naøy. – Haï thaáp uy tín cuûa Ñòa Khuyeát Cung? Nghóa laø sao? – Ngöôi khoâng heà bieát Ñòa Khuyeát Cung ñang laø moân phaùi ñöùng ñaàu taát caû nhöõng danh moân chaùnh phaùi khaùc vaø ñang giuùp voõ laâm ñoái phoù vôùi Thaàn Moân, boïn ñang möu toan ñoäc baù giang hoà? Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi khaûy: – Neáu Ñòa Khuyeát Cung maø laø... Khoâng quan taâm ñeán nhöõng gì Maïnh Ñaït Nhaân ñònh noùi, hay noùi ñuùng hôn do Baïch Quan Nguyeät quaù xem thöôøng Maïnh Ñaït Nhaân, qua loái xöng hoâ cuûa naøng vaøo luùc naøy thì roõ, naøng ung dung giaûi thích tieáp: – Thanh theá cuûa Ñòa Khuyeát Cung caøng luùc caøng laán aùp, caøng laøm lu môø vò theá cuûa Caùi Bang trong maét quaàn huøng. Ñoù laø nguyeân do kieán Caùi Bang cöù tìm ñuû moïi thöù toäi danh. Trong ñoù phaûi keå ñeán chuyeän Caùi Bang ñang laøm khoù deã Ñòa Khuyeát Cung, khi nghe Ñòa Khuyeát Cung baûo raèng ngöôi ñaõ thaát tung. Caûm nhaän ñöôïc yù nghó cuûa naøng veà Caùi Bang, Maïnh Ñaït Nhaân chôït hoûi: – Coù veû nhö coâ nöông khoâng öa thích gì Caùi Bang? Naøng bóu moâi: – Khoâng rieâng gì ta vaø moân phaùi Coân Luaân cuûa ta, haàu heát thaát ñaïi phaùi ñeàu daàn daàn xa laùnh Caùi Bang ngay khi bieát Caùi Bang thay vì lo ñoái phoù vôùi Thaàn Moân laïi maõi lo baøi xích Ñòa Khuyeát Cung. Thöû hoûi, haønh vi haàu nhö ñi ngöôïc laïi coâng ñaïo cuûa Caùi Bang nhöõng ai danh moân chaùnh phaùi laøm sao khoâng chaùn gheùt? Maïnh Ñaït Nhaân laïi hoûi: – Coâ nöông laø ñeä töû cuûa Coân Luaân phaùi? Naøng döông döông töï ñaéc: – Khoâng sai! Vaø neáu ta coù ñöôïc ngöôi, laø nhaân toá giuùp boån phaùi vaïch boä maët xaáu xa bæ oåi cuûa Caùi Bang, nhaát ñònh uy tín cuûa boån phaùi phaûi ñöôïc taêng cao döôùi maét quaàn huøng. Ngaãm laïi, chuyeän ta bò boïn thuûy traïi Hoaøng Haø duøng thuû ñoaïn aùm muoäi baét giöõ vaøo luùc naøy phaûi noùi ñoù laø chuyeän nhaân hoïa ñaéc phuùc. Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi nheï: – Neáu coâ nöông ñaõ bò boïn thuûy traïi Hoaøng Haø baét giöõ thì ba ngaøy nöõa, ñieàu gì Nguoànï: MAI HOA TRANG 94 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám khieán coâ nöông tin laø coâ nöông seõ thoaùt? (Khuyeát Danh) Naøng cöôøi laïnh: – Tröôùc heát, ngöôi phaûi bieát raèng ta bò baét giöõ chæ vì ta nhaát thôøi sô yù, uoáng nhaèm phaûi meâ töûu cuûa chuùng, song phöông chöa moät laàn ñoäng thuû ñeå ñònh roõ hôn thua. Thöù hai... Maïnh Ñaït Nhaân ngaét lôøi: – Chuùng coù yù gì khi baét giöõ coâ nöông? Naøng nhuùng vai vaø rít leân giaän döõ: – Ñoái vôùi phöôøng thuûy khaáu ñaïo taëc nhö chuùng ñaâu coøn nguyeân do naøo khaùc ngoaøi hai chöõ taøi vaø saéc? – Chuùng chæ muoán chieám ñoaït taøi vaät cuûa coâ nöông? – Caû saéc nöõa. Tuy ta khoâng coù dung nhan vaøo haøng traàm ngö laïc nhaïn, nhöng ngöôi cuõng laø nam nhaân haún ngöôi phaûi roõ, chuùng coøn muoán gì ôû moät nöõ nhaân nhö ta. – Nghóa laø... Naøng ñoû maët: – Ngöôi khoâng bieát thaät hay ñang giaû vôø? Ta khoâng ngaïi noùi thaúng cho ngöôi bieát, teân traïi chuû khoán kieáp Loã Baùt Tyù vì muoán ta laøm aùp traïi phu nhaân cuûa y neân môùi giam giöõ ta. Höø! Ba ngaøy nöõa ta seõ bieán y thaønh moät thi theå coù baùt loã, thay cho thaát khieáu saün coù cuûa y. Hieåu yù naøng muoán ñaâm cho teân Loã Baát Tyù theâm moät loã nöõa, coù theå laø ngay taâm thaát, nhö naøng vöøa noùi, Maïnh Ñaït Nhaân mæm cöôøi: – Raát tieác, Loã Baùt Tyù vaãn chöa phaûi laø traïi chuû thuûy traïi Hoaøng Haø. Vò traïi chuû ôû hoï Coå, teân Myõ Kyø, vöøa laø moät phuï nhaân, vöøa laø vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän maø voõ coâng khoâng keùm gì cung chuû Ñòa Khuyeát Cung. Chæ e yù nieäm cuûa coâ nöông khoù theå thöïc hieän. Baïch Quan Nguyeät trôïn maét: – Traïi chuû cuûa thuûy traïi Hoaøng Haø laø moät phuï nhaân? Laøm gì coù chuyeän naøy? Chính tai ta nghe boïn thuoäc haï luoân moàm goïi gaõ Loã Baùt Tyù laø traïi chuû, vaø cuõng chính tai ta nghe Loã Baùt Tyù töï nhaän laø traïi chuû cuûa thuûy traïi naøy. Hay ngöôi do bò giam laâu ngaøy neân thaàn trí ñaâm ra mô hoà? Maïnh Ñaït Nhaân thoaùng kinh nghi: – Coâ nöông coù ñoan chaéc Loã Baùt Tyù chính laø traïi chuû? – Ta bò eùp phaûi laøm aùp traïi phu nhaân cho gaõ, ñieàu ñoù chöa ñuû chaéc chaén sao? – Coâ nöông bò chuùng giöõ ôû thuûy traïi bao laâu, sau ñoù môùi bò ñöa ñeán ñaây? – Hai ngaøy! Sao? Nguoànï: MAI HOA TRANG 95 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Coâ nöông khoâng heà nhìn thaáy ôû ñoù coù baát kyø moät phuï nhaân naøo nieân kyõ traïc töù tuaàn vaø coù nhan saéc vaãn ñöôïc xem vaøo haøng tuyeät theá giai nhaân? Naøng nhaên maët tôûm lôïm: – Khaép thuûy traïi toaøn boïn cuïc suùc thoâ loå, laøm gì coù... – Vaäy treân chieác thuyeàn luùc naõy cuõng khoâng heà coù... Naøng baät theùt: – Ta baûo laø khoâng coù laø khoâng coù, côù sao ngöôi cöù maõi baän taâm veà moät muï giaø naøo ñoù coù nhan saéc khuynh thaønh? Hay ngöôi cuõng nhö luõ khoán kia, cöù heã thaáy nhan saéc laø duïc voïng thaáp heøn noåi leân? Maëc cho naøng ngoä nhaän, Maïnh Ñaït Nhaân laåm baåm: – Vaäy thì laï thaät! Khoâng leõ chöa ñaày moät naêm thuûy traïi Hoaøng Haø ñaõ thay ñoåi? Muï aùc phuï Coå Myõ Kyø thaät söï ñaõ ñi hay chöa phaûi luùc muï ra maët? Nhöng sao traïi chuû laïi laø moät gaõ naøo ñoù, khoâng do muï chaáp chöôûng? Nghe roõ lôøi laåm baåm cuûa Maïnh Ñaït Nhaân, Baïch Quan Nguyeät ñoäng taâm: – Ngöôi khoâng nhôù laàm chöù? Muï aùc phuï Coå Myõ Kyø thaät söï laø nhaân vaät theá naøo? Maïnh Ñaït Nhaân nhìn naøng: – Coâ nöông queân roài sao? Taïi haï vöøa baûo muï chính laø vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän. Naøng laéc ñaàu quaày quaäy: – Treân giang hoà laøm gì coù danh xöng naøy? Maïnh Ñaït Nhaân kinh ngaïc: – Khoâng leõ coâ nöông chöa töøng nghe noùi ñeán nhò vieän nhò cung? – Nhò vieän? Nhò cung? Ta chæ bieát moãi moät Ñòa Khuyeát Cung maø thoâi. Maïnh Ñaït Nhaân ngaån ngöôøi: – Nhò cung laø Thieân Taøn, Ñòa Khuyeát. Nhò vieän laø... Naøng gaét goûng: – Hoaëc ñoù laø nhöõng danh xöng do ngöôi bòa ra, hoaëc ta phaûi hieåu vì ngöôi bò giam giöõ quaù laâu neân thaàn trí trôû neân hoà ñoà. Ta nghó, toát hôn heát ngöôi cöù chôø ta giaûi thoaùt cho ngöôi. Ñeán khi khoâng coøn bò giam caàm nöõa, coù leõ ngöôi seõ mau khoâi phuïc thaàn trí. Maïnh Ñaït Nhaân theâm ngaån ngöôøi, khoâng theå hieåu naøng laø haïng ngöôøi gì, vöøa deã caùu gaét, vöøa ñoäc ñoaùn, khoâng chòu nghe theo leõ phaûi. Tuy vaäy, chôït coù chuû yù rieâng, Maïnh Ñaït Nhaân vôø hoûi: – Nghóa laø ba ngaøy nöõa, coâ nöông seõ giuùp taïi haï thoaùt hieåm? Nguoànï: MAI HOA TRANG 96 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Naøng trôû laïi söï cao ngaïo coá höõu: (Khuyeát Danh) – Ñoù laø ñieàu luùc naõy ta ñònh noùi. Boïn chuùng khoâng heà bieát ta laø ñeä töû coù nhieàu trieån voïng nhaát cuûa boån phaùi Coân Luaân. Ngöôi yeân taâm! Ta ñaõ noùi thì quyeát khoâng sai lôøi. Nhöng sau khi giaûi thoaùt ngöôi xong, nhaát ñònh ngöôi phaûi theo ta. Cöù nhö theá nha? Maïnh Ñaït Nhaân vaãn mæm cöôøi: – Noùi cho ñuùng hôn, vì coâ nöông giaûi cöùu taïi haï, töø nay veà sau taïi haï seõ laø laø ngöôøi cuûa coâ nöông? Naøng ñoû maët: – Ngöôi khoâng ñöôïc hieåu sai. Maø nhö theá cuõng ñöôïc, ngöôi haõy taïm xem ngöôi laø noâ boäc cuûa ta. Ñöôïc chöù? Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu: – Neáu laø vaäy, chuû nhaân xin cöù lo ñieàu töùc trò thöông, tieåu boäc naøy nguyeän cung caáp vaät thöïc ñuû cho chuû nhaân. Naøng cöôøi khoaùi traù, sau ñoù nhìn quanh: – Noùi ñeán vaät thöïc môùi nhôù. ÔÛ hoang ñaûo naøy... Maïnh Ñaït Nhaân xoa hai tay vaøo nhau: – ÔÛ ñaây chæ thieáu coù löûa. neáu coù löûa ñeå naáu chín thöùc aên, chuû nhaân seõ thaáy nôi naøy chaúng khaùc gì thieân ñöôøng haï giôùi. Naøng cho tay vaøo boïc aùo: – Ta coù mang theo hoûa taäp ñaây. Noùi vaäy, baáy laâu nay ngöôi vaãn aên thöùc aên soáng? Maïnh Ñaït Nhaân vôø cöôøi ngaây ngoâ: – Bôûi vaäy taïi haï môùi bò coâ nöông xem laø quaùi nhaân. Chæ coù quaùi nhaân môùi aên thöùc aên soáng. Naøng vuït nghieâm maët: – Ngöôi phaûi goïi ta laø chuû nhaân chöù? Phaûi coù thaân phaän minh baïch, chuyeän giöõa ta vaø ngöôi cuøng löu nguï ÔÛ nôi hoang vaéng naøy môùi khoâng bò mieäng ñôøi dò nghò. Chôït hieåu roõ, naøng tuy deã caùu gaét vaø ñoäc ñoaùn nhöng vaãn luoân haønh söï quang minh chính ñaïi. Maïnh Ñaït Nhaân coù phaàn caûm phuïc vaø töï caûm thaáy nheï nhoõm. Maïnh Ñaït Nhaân khom ngöôøi: – Tieåu nhaân hieåu roài chuû nhaân! Naøng phì cöôøi vaø xua tay: – Ñöôïc roài! Ngöôi ñi ñi! Chôù quaáy raày luùc ta phaûi toïa coâng. Nguoànï: MAI HOA TRANG 97 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Maïnh Ñaït Nhaân mang theo hoûa taäp vaø böôùc ñi xa daàn. (Khuyeát Danh) oOo Baïch Quan Nguyeät chôït quay sang hoûi nhoû Maïnh Ñaït Nhaân: – Trieät haï boïn chuùng vaø... cöôùp thuyeàn ñoái vôùi ta laø chuyeän deã nhö trôû baøn tay. Coù ñieàu naøy, maáy ngaøy qua ta queân chöa hoûi ngöôi. Maïnh Ñaït Nhaân kheõ hoûi laïi: – Chuû nhaân lo sôï vì khoâng bieát caùch ñieàu ñoäng chieán thuyeàn? Naøng gaät guø: – Ngöôi hieåu cuõng nhanh ñaáy, khoâng ñeán noãi ngoác nhö ta töôûng. Theá naøo! Ngöôi coù bieát caùch ñieàu ñoäng khoâng? Maïnh Ñaït Nhaân laéc ñaàu vaø mæm cöôøi: – Tieåu nhaân khoâng am hieåu, ñaønh phaûi chôø nghe cao kieán cuûa chuû nhaân. Naøng thaát voïng: – Vaäy laø heát! Coù leõ ta vaø ngöôi phaûi leânh ñeânh maõi cho ñeán luùc thuyeàn töï caäp beán thoâi, ñeán ñaâu cuõng ñöôïc. Maïnh Ñaït Nhaân kheõ nhaéc: – Sao chuû nhaân khoâng giöõ laïi moät vaøi gaõ traïo phu? Vôùi oai khí laãm laãm cuûa chuû nhaân, lo gì... Naøng vôõ leõ: – Ñuùng vaäy! Chuû yù naøy xem ra ñöôïc ñaáy! Ta seõ... Ñoät nhieân naøng laïi quay ñaàu nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: – Chuû yù naøy cuûa ngöôi laø do ngöôi môùi nghó ra hay daõ töø laâu aáp uû nghó suy? Khoâng muoán naøng trôû laïi baûn tính baún gaét, Maïnh Ñaït Nhaân voäi xoa dòu loøng töï cao cuûa naøng: – Töø khi bò giam giöõ coù luùc naøo tieåu nhaân khoâng nghó caùch ñaøo thoaùt? Naøng mæm cöôøi: – Coù nhö theá môùi phaûi. Ñaâu leõ naøo ngöôi laïi thoâng tueä hôn ta? Maø naøy, nghó thì coù nghó, nhöng coù phaûi vì ngöôi khoâng ñuû naêng löïc neân ba ngaøy tröôùc, duø thaáy thuyeàn cuûa chuùng ñeán, ngöôi vaãn khoâng theå thöïc hieän ñöôïc yù ñoà? Khoâng theå noùi roõ ñoù laø do lo ngaïi baûn laõnh tuyeät phaøm cuûa Coå Myõ Kyø, neáu ba ngaøy tröôùc thaät söï coù maët Coå Myõ Kyø treân chieán thuyeàn, Maïnh Ñaït Nhaân ñaønh thöøa nhaän: – Tieåu nhaân töï lieäu khoâng theå thoaùt neân ñaønh... Nguoànï: MAI HOA TRANG 98 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Vaïn Löu Quy Toâng Naøng xua tay: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Laàn naøy ñaõ coù ta. Giaû nhö chuùng xuaát hieän duø laø ñoâng, ngöôi cöù ñeå moät mình ta ñoái phoù. Phaàn cuûa ngöôi, öø, ngöôi chæ vieäc aån naáp cho thaät kín, ñöøng ñeå chuùng phaùt hieän maø nguy, do ta khoâng theå cuøng moät luùc ñoái phoù hai maët. Roõ chöa? Nhìn chieán thuyeàn luùc naõy ôû xa giôø ñaõ tieán laïi khaù gaàn. Maïnh Ñaït Nhaân nghi ngaïi: – Giaû nhö coù muï aùc phuï Coå Myõ Kyø xuaát hieän thì sao? Naøng nhoeûn cöôøi: – Ta cuõng ñang troâng chôø ñieàu ñoù. Ñeå xem ngöôi laø keû hoà ñoà hay muï Coå Myõ Kyø naøo ñoù laø moät nhaân vaät coù thaät. Roài naøng baûo: – Chuùng ñeán roài. Ngöôi haõy nhôù kyõ, laø ñöøng ñeå chuùng phaùt hieän ñaáy. Boïn thuûy khaáu Hoaøng Haø coù hôn möôøi teân ñang ngoâng ngheânh ñaët chaân leân Haéc Thaïch Ñaûo. Maïnh Ñaït Nhaân tuy ñaõ len leùn vaän saün chaân löïc, nhöng vaãn coá tình aån naáp ñuùng nhö lôøi Baïch Quan Nguyeät caên daën, do vaãn khoâng nhìn thaáy coù söï xuaát hieän cuûa muï Coå Myõ Kyø. Ñieàu ñang laøm cho Maïnh Ñaït Nhaân quan taâm laø Baïch Quan Nguyeät ung dung tieán ra ñoái dieän vôùi nhaân vaät töøng ñöa Maïnh Ñaït Nhaân ñeán dieän kieán muï Coå Myõ Kyø. Vaø neáu nhaân vaät ñoù luùc naøy thaät laø traïi chuû thuûy traïi Hoaøng Haø, chöùng toû muï Coå Myõ Kyø cuõng ñaõ töø laâu ly khai thuûy traïi. Maïnh Ñaït Nhaân nhaän thaáy Baïch Quan Nguyeät ñang cöôøi lanh laûnh: – Loã Baùt Tyù! Hoâm nay ngöôi vaø luû thuoäc haï ñoán maït cuûa ngöôi ñeán ñeå naïp maïng ñoù ö? Loã Baùt Tyù, nhaân vaät maø Maïnh Ñaït Nhaân töøng bieát, boãng toû ra söûng sôø: – Nha ñaàu ngöôi bò boû ñoùi ba ngaøy maø vaãn coøn hung haêng theá sao? Xem ra vieäc thu ngöôi laøm aùp traïi phu nhaân ngaøy hoâm nay vaãn chöa coù theå thöïc hieän? Baïch Quan Nguyeät baät rít: – Ngöôi coøn daùm nhaéc ñeán boán chöõ aùp traïi phu nhaân nöõa sao? Ñaùng cheát! Ñôõ! Baïch Quan Nguyeät xuaát thuû lanh leï. Vuø... Ñieàu ñoù khieán Loã Baùt Tyù theâm söûng sôø: – Baûn laõnh cuûa ngöôi. Ngöôi laø ngöôøi thuoäc moân phaùi naøo? Xem chöôûng! Vuø... AÀm! Nguoànï: MAI HOA TRANG 99 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Loã Baùt Tyù thoaùng chao ñaûo. (Khuyeát Danh) Baïch Quan Nguyeät cöôøi lanh laûnh: – Vaäy laø ngöôi chöa bieát baûn coâ nöông nguyeân laø ñeä töû Coân Luaân phaùi? Moät laàm laãn tai haïi phaûi khoâng? Ñôõ! Vuø... Loã Baùt Tyù taùi maët: – Vaäy ngöôi laø Tieåu Phuïng Thieân, nöõ ñeä töû duy nhaát cuûa phaùi Coân Luaân, teân laø Baïch Quan Nguyeät? Taát caû tieán leân, chôù buoâng tha aû. Baïch Quan Nguyeät cöôøi doøn daõ: – Bieát roõ ta laø Tieåu Phuïng Thieân, haún phaûi bieát vì sao ta coù ngoaïi hieäu aáy. Xem ñaây! Ha... ha... Naøng tung ngöôøi leân cao, vaø töø ñoù baét ñaàu gaây khoán ñoán cho boïn thuûy khaáu baèng caùch heát lao boå xuoáng teân naøy laïi bay voït leân vaø lao boå xuoáng teân khaùc. – Naïp maïng! Vuø... Buøng! Loã Baùt Tyù gaàm leân phaãn noä: – Laõng Laõng Phi Vaân? Nha ñaàu ngöôi khoâng coù khinh thaân phaùp naøy lieäu coù phaûi laø ñoái thuû cuûa Saùt Quyeàn Baùt Tyù ta khoâng? Ñôõ! Loã Baùt Tyù cuõng tung ngöôøi leân cao vaø tung ñuû song quyeàn thaät söï bieán aûo ñeå hoùa töø hai tay thaønh ngöôøi coù ñeán taùm tay (baùt tyù). AØo... AØo... Baïch Quan Nguyeät traàm ngöôøi xuoáng: – Chính ta cuõng muoán duøng Phi Vaân Chöôûng cuûa boån phaùi cho ngöôi neám muøi lôïi haïi ñaây. Ñôõ! Vuø... AÀm! Loã Baùt Tyù bò chaán luøi. Ñoäng noä, Loã Baùt Tyù cho tay vaøo ngöôøi vaø sau ñoù baát ngôø neùm ra moät loaït phi ñao: – Taát caû mau lui xuoáng thuyeàn. Cöù ñeå boån traïi chuû ñoaïn haäu. Nha ñaàu! Ñôõ! Veøo... Veøo... Baïch Quan Nguyeät cuõng noä khí xung thieân: – Muoán chaïy phaûi naïp maïng! Xem ñaây! Nguoànï: MAI HOA TRANG 100 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Duøng khinh thaân phaùp Laõng Laõng Phi Vaân tung bay nhö caùnh chim phuïng, Baïch Quan Nguyeät phaàn thì haát bay moät ít muõi phi ñao lao ñeán quaù nhanh. Phaàn thì lo choäp nhöõng muõi coøn laïi. Sau ñoù, naøng neùm traû laïi nhöõng muõi phi ñao choäp ñöôïc veà phía boïn thuûy khaáu. Veøo...! Veøo...! Neáu Loã Baùt Tyù coù thuaät neùm phi ñao nhanh nhö gioù thì thuû phaùp neùm phi ñao cuûa Baïch Quan Nguyeät laïi chuaån xaùc vaø maïnh. Coù tröôùc sau naêm teân ñaõ bò nhöõng muõi phi ñao oan nghieät caém vaøo ngöôøi. Phaäp! Phaäp! Chuùng ngaõ xuoáng neàn ñaù Haéc Thaïch Ñaûo. Rieâng Loã Baùt Tyù do coù baûn laõnh khaù hôn neân chæ bò moät muõi phi ñao caém vaøo vai. Höï! Thaát thuû tröôùc haïng nöõ nhi, ñoù laø ñieàu Loã Baùt Tyù khoâng theå naøo chòu noåi. Y gaàm leân phaãn haän: – Bình sinh ta haän nhaát laø haïng nöõ nhaân laán löôùt nam nhaân. Nha ñaàu ngöôi chôù traùch ta ñoäc aùc! Haõy xem ñaây! Nhaân luùc Baïch Quan Nguyeät sô taâm vaø ngôõ ñaõ coù theå cheá ngöï toaøn boä boïn thuûy khaáu, Loã Baùt Tyù baát ngôø haát ra moät maøn vaân vuï. Vuø... Lôùp vaân vuï taäp töùc phuû kín Baïch Quan Nguyeät. Naøng giaän döõ haù to mieäng theùt: – Ngöôi... Maïnh Ñaït Nhaân khoâng roõ ñaõ xuaát hieän luùc naøo laäp töùc hoâ hoaùn ñeå tænh: – Ñoù laø chaát ñoäc Ngoâ Coâng tieän duïng cuûa boïn thuûy traïi Hoaøng Haø. Coâ nöông mau beá khí vaø luøi laïi. Phaùt hieän söï xuaát hieän cuûa Maïnh Ñaït Nhaân ôû ngay beân caïnh, Loã Baùt Tyù quay qua quaùt hoûi: – Ngöôi laø ai? Taïi sao daùm... Caâu quaùt hoûi cuûa gaõ phaûi boû löûng do boùng nhaân aûnh cuûa Baïch Quan Nguyeät chôït hieän höõu tröôùc maët gaõ, vôùi muõi phi ñao duy nhaát coøn laïi naøng vaãn caàm treân tay. Vaø muõi phi ñao lieàn ñöôïc Baïch Quan Nguyeät trong côn thònh noä vung thaúng vaøo ngöôøi Loã Baùt Tyù. Vuø... Nguoànï: MAI HOA TRANG 101 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 13. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Moät laàn nöõa Maïnh Ñaït Nhaân keâu leân: (Khuyeát Danh) – Phaûi löu gaõ laïi ñeå ñoøi giaûi döôïc. Döøng laïi mau! Laàn naøy Maïnh Ñaït Nhaân nhaéc nhôû ñuùng luùc, Baïch Quan Nguyeät döøng tay khi muõi phi ñao vöøa chaïm kheõ vaøo huyeät Haàu Loä cuûa gaõ. Thaáy naøng tuy quaéc maét giaän döõ nhìn Loã Baùt Tyù nhöng thuûy chung vaãn chöa daùm leân tieáng, Maïnh Ñaït Nhaân vuït hieåu vaø leân tieáng thay cho naøng. Maïnh Ñaït Nhaân baûo hoï Loã: – Neáu caùc haï khoâng muoán coù theâm loã thuûng ngay töû huyeät haõy mau giao giaûi döôïc cho teä chuû nhaân. Ñang thaát thaàn vì bò muõi phi ñao uy hieáp sinh maïng. Loã Baùt Tyù nghe theá voäi cho tay vaøo boïc aùo. Ñuùng luùc y laáy tay ra, Baïch Quan Nguyeät khoâng hieåu sao boãng töø töø khuîu xuoáng. Theá laø, Loã Baùt Tyù ñöôïc dòp cöôøi aàm leân: – Ha... ha...! Vôùi chaát ñoäc Ngoâ Coâng cuûa boån traïi chuû... Thanh aâm laïnh luøng cuûa Maïnh Ñaït Nhaân chôït vang leân raønh roït, loït vaøo thính nhó Loã Baùt Tyù: – Ta nghó ngöôi haõy khoan ñaéc yù voäi. Cuøng vôùi lôøi noùi naøy, Loã Baùt Tyù caûm nhaän ôû haäu taâm cuûa y nhö ñang coù moät vaät gì ñoù beùn nhoïn vöøa xuyeân qua y phuïc. Y ngöng cöôøi, mieäng rít leân giaän döõ: – Ngöôi laø ai? Nha ñaàu hoï baïch chæ môùi bò ñöa leân ñaûo, ta khoâng tin aû laïi laø chuû nhaân cuûa ngöôi. Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi laïnh: – Giaûi döôïc! Mau! Maïnh Ñaït Nhaân caøng ít lôøi, hieäu quaû cuûa lôøi noùi caøng taêng cao. Loã Baùt Tyù bieát khoâng theå ñuøa vôùi haïng ngöôøi nhö vaäy, y buoâng tay ra, cho Maïnh Ñaït Nhaân nhìn thaáy moät loï nhoû luùc naõy y ñaõ laáy töø trong boïc aùo ra, vaø loï ñoù ñang töø töø rôi xuoáng, ñuùng vaøo nôi Baïch Quan Nguyeät ñang naèm. Maïnh Ñaït Nhaân laïi thích nheï vaät nhoïn vaøo haäu taâm cuûa y: – Ngöôi raát giaûo quyeät, ta khoâng tin coù giaûi döôïc trong ñoù. Haõy laáy heát nhöõng gì ngöôi caát giöõ trong ngöôøi ra. Mau! Moät meänh leänh keøm theo caùi nhoùi ñau ôû phía sau, ñuû cho Loã Baùt Tyù hieåu ñoù laø töû leänh. Y hoát hoaûng laøm theo vaø laáy ra moät loï nhoû khaùc: Nguoànï: MAI HOA TRANG 102 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 14. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Ñaïi hieäp quaû laø thaàn thoâng quaûng ñaïi. Ñaây laø loï ñöïng giaûi döôïc thaät. – Môû ra! Y môû loï ra, Maïnh Ñaït Nhaân laïi baûo: – Haõy töï truùt vaøo mieäng ngöôi moät ít. Y giaät mình: – Moã khoâng bò truùng ñoäc. Moã ñaâu caàn duøng giaûi döôïc? – Ta baûo ngöôi uoáng. Mau! Y run raåy: – Moã... moã khoâng theå. Mong ñaïi hieäp... ñaïi hieäp tha maïng. – Vaäy trong ñoù vaãn laø ñoäc döôïc? Y bò khuaát phuïc hoaøn toaøn: – Mong ñaïi hieäp khoan dung. Tieåu nhaân... tieåu nhaân xin laáy ngay giaûi döôïc. Vöøa van xin, y vöøa laáy loï thöù ba. Vaø laàn naøy khoâng chôø Maïnh Ñaït Nhaân quaùt naït, y ñaõ töï truùt moät ít chaát boät ôû trong loï vaøo mieäng. Sau ñoù, y baûo: – Ñaïi hieäp chôù neân nghi ngôø. Laàn naøy laø giaûi döôïc thaät. Maïnh Ñaït Nhaân baät ra tieáng cöôøi khaûy: – Ta cuõng khoâng nghi ngôø ñieàu ñoù. Naøo! Mau cho chuû nhaân ta duøng giaûi döôïc. Loã Baùt Tyù laøm theo. Moät luùc sau, ñang naèm baát ñoäng, Baïch Quan Nguyeät vuït nhaûy baät daäy. Naøng vöøa huô phi ñao vöøa theùt: – Cuoàng ñoà phaûi cheát! Daùm duøng ñoäc aùm haïi boån coâ nöông... Vuø... Baèng moät ñoäng taùc thaät nheï nhaøng, Maïnh Ñaït Nhaân vöøa keùo Loã Baùt Tyù qua moät beân vöøa goïi naøng: – Chuû nhaân ñöøng queân chuùng ta coøn coù vieäc caàn nhôø ñeán y. Vuït hieåu, Baïch Quan Nguyeät voäi thu ñao veà, tieän tay ñieåm huyeät khoáng cheá Loã Baùt Tyù: – Höø! May nhôø coù ngöôi. Baèng khoâng ta laïi phen nöõa bò thuû ñoaïn aùm muoäi cuûa chuùng aùm haïi. Sau ñoù naøng boãng döng baät cöôøi: – Hoùa ra ngöôi uy hieáp gaõ baèng moät hoøn ñaù voâ duïng theá sao? Maïnh Ñaït Nhaân vôø luùng tuùng, neùm boû maåu ñaù ñang giöõ trong tay: – Thaáy chuû nhaân bò truùng ñoäc, tieåu nhaân chæ laøm böøa theá thoâi. Cuõng may, gaõ Nguoànï: MAI HOA TRANG 103 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 15. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám kia do sôï ñeán maát maät neân khoâng nhaän ra ñaõ bò tieåu nhaân löøa. (Khuyeát Danh) Loã Baùt Tyù vì ngôõ ñaõ bò Maïnh Ñaït Nhaân löøa thaät neân caêm phaãn rít leân: – Khoâng ngôø moät traïi chuû nhö ta laïi bò... Baïch Quan Nguyeät haát tay, ñaùnh vaøo moät beân maët y: – Caâm! Traïi chuû gì thöù ngöôøi voâ duïng nhö ngöôi. Mau noùi! Coå Myõ Kyø hieän ôû ñaâu? Vöøa nghe Baïch Quan Nguyeät hoûi xong, thaàn saéc cuûa Loã Baùt Tyù vuït taùi daàn: – Hoùa ra... hoùa ra Baïch nöõ hieäp cuõng bieát veà teä chuû nhaân? Ñeán löôït Baïch Quan Nguyeät taùi saéc, vì khoâng ngôø treân Loã Baùt Tyù vaãn coøn coù moät Coå Myõ Kyø thaät. Naøng laïi hoûi: – Sao ngöôi khoâng chòu ñaùp lôøi? Loã Baùt Tyù aáp uùng: – Ñaõ nöûa naêm roài, chuû nhaân baûo coù vieäc phaûi ñi vaø höùa seõ sôùm quay laïi. theá nhöng... Baïch Quan Nguyeät vaãn coøn taùi saéc: – Ngöôi coù bieát chuû nhaân ngöôi chính laø vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän? Hoûi xong naøng nhìn Maïnh Ñaït Nhaân ñaày nguï yù. Vaø naøng chôït cöôøi yù nhò khi nghe Loã Baùt Tyù keâu leân: – Cöûu U Quyû Vieän naøo? Tieåu nhaân chöa heà nghe noùi ñeán! Nghe theá, Maïnh Ñaït Nhaân voäi baûo: – Chuû nhaân! Chuùng ta phaûi khoûi haønh thoâi. Trôøi ñaõ saép chieàu roài! Laïi laüng laëng nhìn Maïnh Ñaït Nhaân, sau ñoù naøng baûo hoï Loã: – Ngöôi vaø boïn thuoäc haï coøn laïi cuûa ngöôi seõ ñöôïc toaøn maïng neáu ngay baây giôø ñöa boïn ta vaøo ñaát lieàn. Theá naøo? Loã Baùt Tyù naøo daùm traùi meänh. Sau khi ñöôïc Baïch Quan Nguyeät giaûi khai huyeät ñaïo, Loã Baùt Tyù cuøng boán thuoäc haï coøn laïi voäi cho chieán thuyeàn rôøi xa Haéc Thaïch Ñaûo. Ñöùng beân caïnh Maïnh Ñaït Nhaân, Baïch Quan Nguyeät vöøa theo doõi phöông höôùng di chuyeån cuûa chieác thuyeàn, vöøa kheõ hoûi Maïnh Ñaït Nhaân: – Ngöôi vaãn cho Coå Myõ Kyø laø vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän naøo ñoù? Maïnh Ñaït Nhaân ñaùp laïi: – Chính muï töï nhaän nhö vaäy. – Vaø ngöôi sôï muï baát ngôø quay laïi neân hoái thuùc ta leân ñöôøng? Nguoànï: MAI HOA TRANG 104 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 16. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Maïnh Ñaït Nhaân ñaùp sau khi caân nhaéc: (Khuyeát Danh) – Baûn laõnh cuûa muï cao minh hôn Loã Baùt Tyù thaäp phaàn. Tieåu nhaân chæ e... Baïch Quan Nguyeät cöôøi muõi: – Neáu khoâng vì nhanh choùng giaûi thoaùt ngöôi, ta cuõng mong ñöôïc giaùp maët muï moät laàn. Thöû xem baûn laõnh cuûa muï coù thaät söï cao minh nhö ngöôi quaù ñeà cao khoâng? Maïnh Ñaït Nhaân bieát duø coù giaûi thích ñeán maáy naøng cuõng khoâng tin. Ñoù laø do naøng chöa bieát baûn laõnh thaät söï hieän coù cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. Chæ khi naøng bieát vaø nhaän ra raèng chính Maïnh Ñaït Nhaân duø coù baûn laõnh cao minh hôn naøng vaãn phaûi kieâng deø Coå Myõ Kyø ñeán luùc ñoù naøng môùi chòu tin. Theá nhöng, ñeå loä thaân thuû vaøo luùc naøy, Maïnh Ñaït Nhaân quaû tình khoâng heà muoán. Do ñoù, Maïnh Ñaït Nhaân chæ bieát im laëng, maëc cho Baïch Quan Nguyeät aáp uû maõi taùnh töï cao. Moät luùc laâu sau ñoù, naøng ñoät nhieân haï leänh cho Loã Baùt Tyù: – Haõy cho thuyeàn caäp vaøo bôø beân taû. Loã Baùt Tyù phaân vaân: – Nôi ñoù coù nhieàu ñaù ngaàm, tieåu nhaân khoâng theå cho thuyeàn caäp saùt vaøo. Naøng cöôøi nheï: – Ta cuõng khoâng baûo ngöôi caëp saùt vaøo bôø. Chæ caàn ñeán gaàn laø ñuû. Loã Baùt Tyù nhôø thoâng thaïo ñòa hình môùi coù theå ñöa thuyeàn ñeán caùch bôø ñoä ba tröôïng. Baïch Quan Nguyeät chaäm raõi hít moät hôi vaøo ñaày loàng ngöïc, sau ñoù baûo hoï Loã: – Do ta ñaõ höùa khoâng theå laáy maïng ngöôi. Chæ mong sau naøy ngöôi ñöøng ñeå ta thaáy maët. Höø! Ñoaïn naøng chuïp vaøo tay Maïnh Ñaït Nhaân vaø tung ngöôøi ñöa caû hai vöôït qua khoaûng caùch vaøo ñeán bôø. Tuy thaùn phuïc khinh thaân phaùp cuûa naøng, nhöng Maïnh Ñaït Nhaân vaãn khoâng leân tieáng. Cho ñeán khi Maïnh Ñaït Nhaân nghe naøng laåm baåm: – Nhò sö huynh ñaõ löu tieâu kyù. Hy voïng nhò sö huynh vaãn chôø ta. Naøng laïi loâi Maïnh Ñaït Nhaân chaïy ñi. oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 105 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2