intTypePromotion=1

Vật liệu cơ khí part 10

Chia sẻ: Shfjjka Jdfksajdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
153
lượt xem
52
download

Vật liệu cơ khí part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'vật liệu cơ khí part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật liệu cơ khí part 10

 1. * ? @A " KK 5= ," ˆUU ~ / / / / / / / ≥ == ?` ˆU ˆUU/ U 5=/ BUU~ / U u 5UU ~ UUU BFU/ BU „UU 5U / „U/ r =UU „=U/ BF= U/ 5UU~ 5U/ / 5= r UU ~ =U FU 5U BUU 5= U = ≥ =U r 5UU FU UU~ 5=/ / UU ~ „/ UU =U ≥ =UU/ UU UU/ 5ˆ/ LUU UU / UU = BU B= 0 ?` LˆU ~ / / / / / / / 3 #b 1 ˆU — UUU ˆUU „ = / 5=/ / u UU ~ / / / / / = / r 5UU =U/ ˆU ~ =ˆ UU 5UΓ ," ˆ U~ / / / / / / / ?` ˆBU ˆUU / = / / / / u ==U ~ / / / / / = / r BUU =U/ ˆU ~ =5 UU B=Γ , " L„U ~ / / / / / / / #b ˆU =U ˆ 5F= U / 5U/ U u ˆU ~ / U / / / 5= / r 5U / =L/ UU ~ B U ˆN ," ˆ5U ~ / / / / / / / ?` ˆBU „=U ˆUU =U „UU U/ = u =UU ~ UU / U / / L / r ==U =UU U L = / 5U/ / r UU ~ U 5= 5UU 5=/ ˆU ~ =U UU
 2. * ? @A " KK 5UN , " ˆ U~ / / / / / / / #b ˆ=U UUU ˆUU „ 5= / ˆ/ = u 5UU ~ / / / / / 5= / r ==U =UU U L U/ / 5=/ / r UU ~ U U =U 5UU =U/ ˆU ~ =5 UU 5UN , " ˆ U~ / / / / / / / 4 #b ˆ5U „UU/ — / 5= LUU 5/ = u =UU UU ˆUU = / / ˆ / r ˆU ~ =UU — ˆ =U/ UU U =5 U U „UU / / / / / / / W „U / / / / / / ," LˆU ~ ==U U ˆ 5= / =B/ #b ˆUU B u ˆU ~ UU N „UU/ / / / / / / 4 W „U / / / / / / ," L„U ~ ˆUU BUU = LUU =B/ #b ˆU B u ˆU ~ UU \* 9 E$E LJ = !" 89 " ^" < " *R U G *R DR DR ! " 4u I 8 J • !" 2 l *R U : I8 ,?@ " UU UU 5UU =UU BUU "R 4u U „UU ~ 5 ~ 5U / ˆ~ ~ 5~ U~ „U B B ˆ = 2?` U ˆLU ~ 5 ~ 5ˆ 5U ~ 5~ ˆ~ U~ 5~ ˆ„U 55 ˆ 5 ˆ
 3. * ? @A " KK 5U ˆ5U ~ 5ˆ ~ = 5= ~ 5U ~ ~ 5~ U~ ˆBU =U 55 B ˆ 5 =U ˆ U~ =5 ~ BU == ~ 5B ~ ˆ~ U~ 5~ ˆBU =B =U 5 5 ˆ BU ˆUU ~ BU ~ B =ˆ ~ =~ 55 ~ B~ U~ ˆU BU =5 5ˆ 5U ˆ ˜L L„U ~ B ~ B5 BU ~ =~ 5ˆ ~ / / ˆU B =B = 2?` ˜ˆ LˆU ~ B ~ B= BU ~ =~ 5ˆ ~ / / 3O ˆUU B =B = I" ˜„ LLU ~ B ~ B= B~ =~ 5ˆ ~ / / #b L„U B =B = ˜U LLU ~ B ~ B5 B~ =5 ~ 5ˆ ~ / / L„U B =ˆ = ˜ LLU ~ B ~ B5 B~ =5 ~ 5ˆ ~ / / L„U B =ˆ = ˜ LLU ~ B ~ B5 B~ =5 ~ 5ˆ ~ / / L„U B =ˆ = ˜ LLU ~ B ~ B5 B~ =5 ~ 5ˆ ~ / / L„U B =ˆ = \* 9 E $ 7 \* E M @ , R ^M J = ?, R x ,9 9 ,9 < , " DR ! " DR ! " ,. u. h u . ,. u. h u . t† U [ Wd " W h t† U [ Wd " W h 6 † UUU ( 8 ?< " [ 6 † UUU ( 8 ?< " [ Wd " W Wd " W : : D?@ ,] "* D?@ ,] "* " I% *R " I% *R ‡ ‡ 8 ! " 6†BU 8 ! " 6†BU 6† = 6† UU 6† = 6† UU G 4 G 4 ( U( ( ( U( ( [F [F F= L5= ˆ LU / FU L ˆ Bˆ / F= Bˆ ˆ BB / FB Bˆˆ ˆ5F= B=FU / FL BLU ˆ F= B5FU / F„ B=„ ˆ FU B FU /
 4. * ? @A " KK F5 B5 ˆ F= B FU / F55 B ˆ F= B FU / F5B B ˆ FU B FU / F5ˆ B ˆ F= BUFU / F=U BU ˆ FU =„FU / F= =U ˆUF= =„FU / F=5 =ˆ ˆUFU =ˆFU / F=B =L ˆUFU =LFU / F=ˆ =B5 L„F= =BF= / FBU === L„FU =BFU / FB =5L L„FU ==FU / FB5 =ˆ LˆF= ==FU / FBB =U LˆFU =5FU / FBˆ = LˆFU = FU / FLU =5 LLF= = F= / FL =UL LLFU = FU / FL5 5„„ LBFU = FU / FLB 5„ LBFU =UFU / FLˆ 5ˆ= LBFU =UFU / FˆU 5Lˆ LBFU 5„F= / Fˆ 5LU LBFU 5„FU / Fˆ5 5B5 L=FU 5ˆFU / FˆB 5=L L=FU 5ˆFU / Fˆˆ 5= L5F= 5LF= / F„U 555 L5FU 5LFU / F„ 5ˆ L F= 5BFU / F„5 5 L FU 5=F= / F„B 5B L FU 5=FU / F„ˆ 5U L FU 55FU / FUU 5= L FU 55FU / FU 5U„ L FU 5 FU / FU5 5U5 L FU 5 FU / FUB „ˆ L FU 5 FU / FUˆ „ L FU 5 FU / FU ˆˆ L FU 5 FU / F ˆ L FU 5 FU / F5 Lˆ L FU 5UFU / FB L LUF= 5UFU / Fˆ Bˆ LUFU „F= / FU B LUFU „FU / F =„ LUFU „FU / F5 =5 B„ ˆFU / FB =U B„FU ˆFU / Fˆ 5= B„FU LF= / FU 5 B„FU LFU / F L BˆF= BF= / F5 BˆFU BFU / FB „ BˆFU BFU / Fˆ = BˆFU =FU / F5U BˆFU =FU / F5 L BLF= 5F= / F55 BLFU 5FU / F5B U„ BLFU F= / F5ˆ UB BLFU FU / F=U U BLFU FU / F= „ˆ BLFU FU / F=5 „= BBFU F= / F=B „ BˆFU BFU / F=ˆ ˆˆ BBFU FU / FBU ˆ= BBFU UFU / FB ˆ BBFU UF= / FB5 Lˆ BBFU „FU / FBB L= B=FU „F= / FBˆ L B=FU ˆFU / FLU B„ B=FU ˆFU / FL BB B=FU ˆFU / DR ! " DR ! "
 5. * ? @A " KK ,. u . h u . ,. u . h u . t† U [ Wd " W h t† U [ Wd " W h 6 † UUU ( 8 ?< " [ 6 † UUU ( 8 ?< " [ Wd " W Wd " W : : D?@ ,] "* D?@ ,] "* " I% *R " I% *R ‡ ‡ 8 ! " 6†BU 8 ! " 6†BU 6† = 6† UU 6† = 6† UU G 4 G 4 ( U( ( ( U( ( [F [F FL5 B B5FU LFU / FLB BU B5FU LFU / FLˆ =L B5FU BFU / FˆU == B5FU BFU / Fˆ = B F= =F= / Fˆ5 5„ B FU =FU / FˆB 5B B FU =FU / Fˆˆ 55 B FU 5F= / F„U 5 B FU FU / F„ „ B FU FU / F„5 B B FU F= / F„B B B FU BFU / F„ˆ B FU FU / 5FUU B FU UFU / 5FU B B F= F= / 5FU5 5 B F= F= / 5FUB B FU FU / 5FUˆ „ B FU UFU / 5F U L B FU UFU / 5F = B F= „F= / 5F 5 B FU „FU / 5F B BUFU „FU / 5F ˆ U„ BUFU ˆF= / 5F U UL BUFU ˆFU / 5F U5 BUFU / „5FU 5F 5 U =„FU / „ FU 5F B UU =„FU / „ FU 5F ˆ „ˆ =ˆF= / „ FU 5F U „L =ˆFU / „ FU 5F „= =ˆFU / „ FU 5F 5 „ =ˆFU / „ FU 5F B „ =ˆFU / „ FU 5F ˆ ˆ„ =LFU / „ FU 5F5U ˆL =LFU / „ FU 5F5 ˆ= =BF= / „UF= 5F55 ˆ5 =BFU / „UF= 5F5B ˆ =BFU / ˆ„FU 5F5ˆ ˆU =BFU / ˆ„FU 5F=U L„ =UFU / ˆˆFU 5F= LL =BFU / ˆˆFU 5F=5 L5 ==FU / ˆLFU 5F=B L ==FU / ˆLFU 5F=ˆ L ==FU / ˆLFU 5FBU LU ==FU / ˆBFU 5FB B„ ==FU / ˆBFU 5FB5 BL ==FU / ˆ=FU 5FBB BB =5FU / ˆ=FU 5FBˆ B5 = F= / ˆ=FU 5FLU B = FU / ˆ5FU 5FL B = FU / ˆ5FU 5FL5 =„ = FU / ˆ FU 5FLB =ˆ = FU / ˆ FU 5FLˆ =L = FU / ˆ FU 5FˆU =B = FU / ˆ FU 5Fˆ =5 = FU / ˆ FU 5Fˆ5 = / / ˆ FU
 6. * ? @A " KK 5FˆB = = FU / ˆ FU 5Fˆˆ =U = FU / ˆUFU 5F„U 5„ = FU / ˆUFU 5F„ 5ˆ = FU / L„FU 5F„5 5B =UFU / LˆFU 5F„B 5= =UFU / LˆFU 5F„ˆ 55 =UFU / LˆFU =FUU 5=UFU / LLFU =FU 5 / / LLFU =FU5 5U / / LLFU =FUB „ / / LB =FUˆ ˆ/ / LB =F U L / / = =F =/ / L5 =F 5 5 / / L5 =F B / / L =F ˆ / / L =F U / / L =F „ / / L =F 5 ˆ / / L =F B L / / L =F ˆ B / / L =F U B / / LU =F = / / LU =F 5 5 / / B„ =F B / / B„ DR ! " DR ! " ,. u. h u . ,. u. h u . t† U [ Wd " W h t† U [ Wd " W h 6 † UUU ( 8 ?< " [ 6 † UUU ( 8 ?< " [ Wd " W Wd " W : : D?@ ,] "* D?@ ,] "* " I% *R " I% *R ‡ ‡ 8 ! " 6†BU 8 ! " 6†BU 6† = 6† UU 6† = 6† UU G 4 G 4 ( U( ( ( U( ( [F [F =F ˆ / / Bˆ =F5U / / Bˆ =F5 „ / / Bˆ =F55 „ / / BL =F5B ˆ / / BL =F5ˆ L / / BB =F=U B / / B= =F= = / / B= =F=5 5 / / B5 =F=B / / B5 =F=ˆ / / B =FBU / / B =FB U / / B =FB5 U„ / / B =FBB U„ / / B =FBˆ Uˆ / / BU =FLU UL / / =„ =FL UL / / =„ =FL5 UB / / =„ =FLB U= / / =ˆ =FLˆ U5 / / =ˆ =FˆU U / / =L =Fˆ U / / =B =Fˆ5 U / / =B =FˆB U / / =B =Fˆˆ U / / == =F„U „„ / / =5 =F„ „ˆ / / =5
 7. * ? @A " KK =F„5 „ˆ / / =5 =F„B „L / / = BFUU „B / / = BFU= „5 / / = BF U „ / / 5„ BF = „U / / 5ˆ BF U ˆL / / 5B BF = ˆ= / / 55 BF U ˆ / / 5 BF5U ˆ / / 5 BF=U L„ / / „ BFBU LL / / L
 8. * ? @A " KK O, # ; ^" % $ 4% 89 LV A @J % $ 4% \G y < V S≤ σ σ σ σ :k :\ > 1O D "2 1O D "2 1O D "2 1O D "2 † ˆ U ÷ ˆ UU =U / ˆUU =ˆU ˆUU U/ 5 U =5 =U 15 2 W k † ˆBU ÷ ˆˆUU U /u l ,?@ " " R ?` W k /u , † =5U ÷ =BU ˆU ÷ U U K !Y *?C U UU k l, ‚ γ# † ˆ U ÷ ˆ UU =5 / ˆLU ˆUU LUU 5U / 5> 3 U •‹ Y N,w =B ˆU 15>a : 2 W k † ˆ U ÷ ˆ5UU U l ,?@ " " R #b , † =5U ÷ =BU U U ˆU ÷ UUU † ˆBU ÷ ˆˆUU =U / BUU 5U B =UU LU / 5 15 2 U W k /u =5 L U W k " R ?` K !Y , † ˆU ÷ UU U U
 9. * ? @A " KK =5 / B=U =U ˆ 5=U ˆU / k l, ‚ γ# k † ˆ U ÷ ˆ5UU 5> 3 U W =B U 15>a : 2 •‹ Y 6 ‚ α l ,?@ " " R #b , † ˆU ÷ UU U U † „UU ÷ „ UU W / ~u =ˆ / ˆUU =ˆU ˆUU =U / '>1'>2 U BU LU † LBU ÷ ˆUU 2" R U K!Y ?` k l’, ‚ γ# ‚ W , † ˆU ÷ UU U U •‹ Y l, ‚ w † „ U ÷ „ UU =ˆ / UU „UU U ˆUU LU / 6 O U ≈ l’ K ! X … B UU † LLU ÷ L„UU 2" R U ÷ F… 1 6a Γ #b , † ˆU ÷ UU 2 U U
 10. * ? @A " KK \* 9 E$ 0 E @J % $ 4% , m P P !" O K RW # 9 (- 2q 3 BC > 2; j 3 *C 5 & (- #T 89 \ 4 5T W bD P k€ 5 =- v5 N 5ˆ U UF ˆ / UF= ~ UFLU F = ~ FL= 0UFˆ= ~ UF„=… 1F UFB ~ F / ≥ =ˆ 0g & 8 F UUUF UF 2 "R " 8 "8 p &E UF ~ UF l u ˆB U UF ˆ ~ UFL ~ UF„U UF5 ~ UFB , F FU ~ F L v5 N 8 F # 5U/=UUF uF ˆU ~ „UU UF ˆ/= ≥ =ˆ & B' *' &E _ F #F B=U _uF U/ UF L / F5= ~ / 28F UF ˆ ~ UF = / BU ˆ ~ 5B v5 N U=U 4 UF FU= UF ~ UF l — =ˆ ~ 5U _ F #F ˆ=U _uF 5U ˆ UF = / UFL ~ UF„ UFL ~ UF„ , 28F UF= ~ UFL= =„ / B 5U ~ 5= 0g U=U =U UF U UFL ~ UF„ / =ˆ / BU =/U *' BM _ F #F =U / LUU _ U5 UF L / F =~ 28F UF5 ~ UF= Sn 4 u BUU UF FB= _ F #F ==U _uF UF „ / 8F UFB ~ UFL= ˆUU UF =
 11. * ? @A " KK _ F #F 5=U _ uF 5B U UF L / UF5= / UFB= FB= ~ FU 2 F 5 / F5 8F U UF UF U ~ UF l „U / v5 N 14 uF „UU ˆB L ~ UF = ~ UFB= / & * _ F #F 5=U _uF 4 UF = / UF UFBU ~ , 8F FU ~ F 5 + BUU UF„= UF = ~ UFL= M *' : 2 ≥ =ˆ B' 4 N. b ,H ˆB U UF = ~UF = / U l F FU ~ F U _ F #F 5 _ uF 8F N. b ,H U 0W]*R "1 _uF =UU 5U ˆ U / 8FF FU ~ F U 0 F 5 ~ F5 / N. b ,H *R "1F F #F =5 ~ BUU F uF ˆUU U5 _ F #F =5 / BUU _uF 8FF UFB ~ FU ˆUU
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2