intTypePromotion=1
ADSENSE

Vật liệu cơ khí part 7

Chia sẻ: Shfjjka Jdfksajdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

179
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'vật liệu cơ khí part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật liệu cơ khí part 7

 1. 5 ( &E D! 9 W = >3 ‚ Dk * O 3Y % * *?C *R ! "F %" y *k W !" X" 0a. $ f=1 H *k * O 3 : "X # ) u *k W W b J *R ==U÷=LU U / 9 " x H " r : " Xs # X *R W 8q H X O P , ""X0 "R " 8 "8 1 I 8 # ^ *. * u *k W IZ X !" X" H X % *R ^ ?"X γ# E I / SJ #x u b EI 8 y Šbu c " *R ! " # " ) *?C γ# ME 3 : " X IZ :X ! " *R ! " ! 0I u *R ! " < 1 @!# 89 67 7@ 6' Y / P [E 4 ^l [E • : #$ " $ C 8 *k W 3G *O G 8 # WG # "8 J, " X " M #$ ? 8 ,€ , " 3 # X" DO * ! " *?C ' "* 8 8 # X" E ) * *?C 3H b I[ #$ " I Y " 0≥ 5U4u *O W G # " 8 ‚ DR ! " < " J ," X "1 ‚ %" y % *O *) W) *R a 8 8" " ‚ DR # * *O ] P *`E " " X8 ?` ` #b3 08 ") 8 ? " " 8 # " R1 ‚ 6 ) X *R W 8 J *R " " 0*R W X" 1 ‚6 ) X ]j %! %" ?C " W k 8 # , "* 8 ] 3 *K . 8q /LV A !" 89 $ < P [#9 •BP *U 9 (- ‚ b W *O * ! " A " R ; W 3H b *b E G 8 X b C UF /UF=… *O X < K" C ‚ b " 3H % C 8 *O X *?C W X" ] j %," b " 3H % C 8 XJ : … ?@ " " 3H % W8 Y ŽF l F ,w l F S *O c " *R F2 c " ] F 8 +: ] *R # G a; : X " ,H UUUU 7`
 2. 5 ( &E D! 9 W = >3 ‚ M #$ 89 ?@ " #A "Y 5U , Ž M l F 5U ,=Ž MS F 5U ,Ž=Ml F U , ŽˆMF 5U ,ˆŽ wF 8 ,€ 8 ?` ?@ " `
 3. 5 ( &E D! 9 W = >3 @! 89 / : #$ " $ ?@ " #A " *O G #$ " $ < 8 ?@ " W "+ Y : W Y tLUw t U‡ H G #$ " $ " R X 8 ?` jF E # " *< " ) F #$ " $ 3 b # ^ X % *R • =f; : C 8 Y „U ,l S F UU ,Žl F UU ,l S G #$ " $ E # " ! F # ^ X % *R ^ • = f ; / : 8G #A " *O G G 3F 8 " " 3O *R " ? " W] I W k M #$Y 2+ a. * F % FW " 2H #A " : 8G X b … ?< " *% ? : ya Y : W k C8 B=FB=l F BUS w k : X % 5UF 5U , / : K c *O G W Y ƒ• UU ,F ƒ• UU , H! - 9o $* +W ?@ " G 3 , "* 8 b * +Y ya F F #73 X w :!B P * U 5 u , " WE *?C K ! , a , 0 ,1 X * +% A C `* 8 3 @! 89 : 8G :* + :* + W Y BUF B= w :* + C 8 Y BUS F BUl 2H G G X8 ?` ` , "* 8 ] ) , " , " WE k 1! - 9o $f
 4. 5 ( &E D! 9 W = >3 :! 89 & *P * U 5 2 ,"[
 5. 5 ( &E D! 9 W = >3 / Dk * O 3Y u b *?C l, W C 8 * *?C *R ! "F %" y F !" X"%J U *R 8 ) " BUU @! ` 7 7@ 6' = (' ,' - Y G #$ 8 # X " 08 ,€ F 8 + : w1 / : #$ " $ W G # " X "Y 5U , Ž M l F U ,52 l w / Dk * O 3Y , , " WE 0, 1 *?C < K " C X *R W X " %F8 ) c " ] j % w *O *?C 5& 0& e W < $ 5& c" N 89 A @ ^* 9 g < /c! I) V *O : /c! * 8 $O I) V < 8 F T *X a *] 3H b < " I) V *X / ?< " 3 8G ; *O * *?C 3H b < ,H / • *?C & 3 ,E 3 *O W G *?C K ! *?C : *X /c !< K! *?C *O & 3G *] 89 : $ O * *?C &) / 7 :. " #$ " J 9 3G b ,H m ?< " *% F , " P G 8 P I[ #$ " b c ! ; 9 H J ,H *O * &) ?C " " M #$Y : K c J R I% 3 y #A " ,$ " RF , F K UF= ÷ W ,. F #$ " $ * D% ` K #h , ` 0*?@ " 8 1 #A " : W % U , 2 5‡_ Kc ," ,?@ " c y #A " : „U , ˆ #$ " $ b 3? HF j G ?@ " #A " : % k# + 5=F BU w 8 # "R ` % *R X8 ?` ` F ] ) c "F *R a" " ME 3 b *G %" y, *R ` H #A " 89 U, 2"?C *O G 8 #A " *O # ?C8 #A " 89 5U ,S F BU ,S b 7W :8 # X" : X% C8 . M2 8 Xk " 3H % C 8 ≈ … 2G , " 89 X " 3H % *^ G ?2F , " 3H % W l k ŽF K " ?C " … " 3H % *O 8) c" ] : F X O a *] 89 : 8 ,€ 0 R8 # X "1 8 "):X%C 8
 6. 5 ( &E D! 9 W = >3 M #$ =U ,2 ŽF =U ,2 l F 5U ,2 S F 5U ,2 l , " 5 89 ,H YF 89 *b :8 # X "F 89 I :X% SP 7 W 89 0 1 X : 3 *% ` ?` * XH V , H "F 8 I[ #$ " 8 " W] o 0 a. H $ $ 89 ?` / D% ` I) V E#" ! ,3 3O *R " #g W G # "8 3 b *R a 2" :F G *R 3 E, " "" " " X IP 3 *K I Y ‚ u X< C `" " ^ * *R WX " W k E 3 *. " "^ l % X *R ! " W k 8 ] I W k EG $ Wk , ‚4 3 R I% < IJ , " ?` *Q X G W] G 8 Wd " [* F H X OG 3 ,?` ) 8 % F I *X #A " [ * *O " " y "8 5& 5& , 5& "* ^` "4 % $ 4% a *] 89 : *O G FG , ! IK 3 3 E " I% *R ,?@ " " R Dk W *R , *O * *?C < " % 0*R ! "F *R W F *R #v F *R # 1 $67 89 & 5 2 + 50 0g 0? + ' B5 # v5 N- W ,c " 8 " ,3 3O *R " , " 8G 3F q . ] , $ XJ , " R Š 3k 3X 8 X % ] )8 H 3H b < *R !" % "c yW k *R W , "‹ )8 DO X 8G !$O !" '" 9 3G < W) ,E W 3 , " ?< " ,E h " ? b ! " #$ " 3F ; " b 8 ) I% , ! , " IK 3 3 : % 5= 05=1F 5U ,2 0 ˆ N Γ Γ1F 0 05UN41 : W U 0 U1F ˆ ,l 89 V Γƒ 1 X O G , " "k 2" : .H W ,c " DO I I ,; , P * &) G 3*O E W ,c " d" ?< " W) " X 8G & ) T IK 3 , ! 3 , " ,?@ " C P I Y0 N. W) " 3 < : G W ,c " 1 K 9 D] "x : W : C8 2H ) ?J " W *G :
 7. 5 ( &E D! 9 W = >3 2H ) ?J " < W) " 3H %C8 *G : C8 59 :.H VM 2 M2 LB= ~ L= = XW H : *?C 7 . " #$ " 7 X j *O T *X W G *?C " #$ "F 3H b < *k * O 3 c! 8G ! *O W G 89 : ;" B ! " #$ "Y 89 : Y 5UF ˆF ˆUŽ ˆ ,5MF t UUF IF BUF t U‡F „U ,l S F BUS F , 2 ‡F 5U , 2 ŽS F 5U ,2 F tLUF B=l F UU ,2 F ƒ• UU , w {Q : 67 89 W 4Q3 " H 7 X j . " #$ " 89 ,H T *X H " #$ " *k * O 3 8€ . 0 G X1 E R I) V
 8. 5 ( &E D! 9 W = >3 ,H *k * 8 X *O a *] 3H b < T *X ?< " 3 *O * ! " 3H b ,H ; 9Y DO " ) ?< " *Q %? Eb ) ") *I Y 2H ,‹ 9 # 89 *X 8 " 89 8 •9 # ?< " 3 *O *?C K ! X< " % *O * ! " 3H b I) V *Q
 9. * ? @A " B &$ ! 3 0 G1 &O E G I) V k K ! h" f> &9 9 7 7 3Y#P E # " (, > 0(,1 , " " " XY / ( " a Y (, # " # "P H " " (, > / ( " b Y (, # " b # " *Q *?C b 8 *; / ( " #v Y (, # " $ W " *Q *?C s (, > s T " " ,^ " / W J # " P # (, > R X8O " O$ " aG ` # 3< X X *R ! " , F , " y F *R W , ME 3 "?@ (, > , " " " ? ' " G ,Š " k G !
 10. * ? @A " B &$ /2 < W) "" K ! ?< " *?< " ` K ! :Y αF α ‚ 6F 6 && '& o P % P [E ,$ " Q!) : ,S c! K ! " " ,^ " 0 -. 1 H WG < X , ! " " y ME 3 " " ,^ " 8 "" " ^ " *?C # *X X *?C #A " , " " < 8 F G #A " m #A " , " ,?@ " C *; , I) V *. I[ #$ " " 3 08 "& " " ^ " 1 M #$Y •?p : 3k " * k 8 6 b ` " " ,^ " #A " *O 3 :F b y #A " *O " " #v H!) : ) ,:x$ c! K ! " " (, > # X (, > , ? ", " y F *k W *R W , H (, , " " " "?@ ? G ,Š " !F 3 3 X " ", "y H #g " " ^ " 4< ' *; , % E G " " (, > *?C #A " ,R " ,Q , " " 1 E" " "a IJ t' ' '& 5 02 M 1Q & 02 M 1Q ? ?( ' ' ^ @ ' \ '| + @ W @ 9 ?+ : 5 D1 M ' 2 : 5 p?
 11. * ? @A " B &$ ' !5 ' Bz ( ' 5 (' f % !5 X '2 ' q & q7 g! iq & hT 7 & cq qZ & q7 9 G ( ' ' \ '| - 9 '! + &E tR F 2B( ' T2 E+ G ( ' \ '| T 9 ' G( ' ' ^- 1!# $ % 2 ]5 $3 t (, > #" H (, > , " " " " ` *k W *R W 8: F 8 ] P 8: *b < ," ! " I , ` #g "73 , z " y " " ME G *R W 8: " ", ≈ f ÷ f σW8 5 : h " # (, > # " *R #v " ", $ O *R " Q # ?< " *% δ ≈ UF=… ( " a 8: X *R W : J! 67 ( "a " " *?C #A " , "" E b 0# " " 1
 12. * ? @A " B &$ - '( *; " " (, > ) X* 8 *k W H WG F #$ l" ` ?C " , j, " } 0UFU5 ÷UFUˆ…1 X , " " " j " *O b " " 0( → ( b 1F G < E 8 " * I! b FG & E "" ,^ " ?C " WG *? " " j " , 8 X E l" W] K `# c" FW 3 < ) !" Q ` a3 ? q_by `* " "I *; " " ` b & 3 *] 1!# $ %2 $ 3 t (, > J # " E b #" " H ") < (, > , " " " Dk W 8 ] 8: ! " I *?C # * H# W kbH (, > 8 " * " 8O ME G " " b X *R W 8: ," "" "b Wd " *R W 8: ," "" "b Wd " *R W 8: : W " ?@ " 0 U ÷ 5=1 h " # (, > J # " b " H *R #v *R # 8 F $ O δ † =÷ =…F 8 † UU ÷ BUU ‰f 0 < " "a , 8: : R ; 1 *) W) "" X 8 ) c " W] z"y J! 67 ( "b I[ #$ " < " " a k #A < K" C8 # 8X G 0 C ) X8 " 1 ME 3F 8 G I) V Wd " " " b )c! "" < XI ) Q * 8 I[ #$ " I Y /• , "* 8 ] 8: /• , "* 8 ] * / 6 ) X E # " I) V ! 0 C #$ " *; % " "1 ?@ " " " b 3 :8 E#" I) V ! F *k W ,$ 8 z *R " < } t *X " ) *?C " 3H o *) W) *?C < & 0&) " [p '& Q! . M2/ B=„/L= Wd " % " ' I%Y 'Y (• 8€ . I% b ?C m *R W 8: Wd " (f F *R " Q # ?< " *% Wd " … U 9 p (• 5=/BY ( " #v X σW8 † 5= (f F δ † B… H!B F E& - : '( BF E• : " " (, > , " *X X E # " (, > $ W " k* " 3G 0( $ 1
 13. * ? @A " B &$ - '( D; I) V " " ,^ " 0 WR O ) " " ,^ "1 I *X *. * (, > 0 *O W (, > , 8 j -. 1 . G *R & *] IZ *?C 0( $ 1 1!# $ %2 $ 3 t (, > # " $ W " ?< " *% " F *+ " @ ?C " (, > , " " " #v < " " ,H H < " " #v * *?C *R W 8: ?< " *% 0 ` @ " # G ! EGX m G I) V ) Q * 8 I[ #$ " I Y /] * ] 8: / 4E # " ! 0 C #$ " *; % " "1 / G# *; j " 0 ?@ " U/ U F #b3 5U ~ =U 1 *O *) W) ?C " G M #$Y • G," ?Y ,$ 8 z 0W< #b 8 1F " % 3# w 2G G R , "W * 8 ,H EG Wd " 8 q* 8 $ O 3 Wd " : F " " b F " " a \ N P [E ,, "4 [_ < , S Q! - - : *"< T o (- = 89 - "_ / 2" Y Γƒ 5 /ˆ= "+ ' 0" " a 1 0" " b 1 0" " #v 8€ . X I% m *R W 8: % O F G X X I% ! 0" " b F " " #v 1 m*R " Q # ?< " *% δ 0*R #v 1 / 2 Y ‰•S "+ ' - 0" " a 1F - t 0" " b 1 - l 0 " " #v 1 8€ . I% m *R W 8: % O Wd " l6 MtY - UU / liY S‡{ "+ ' ( 0" " a 1 t 0" " b 1 l 0" " #v 1 2G 8€ . 5 I% 0" " b " " #v 1F I% *b m *R W 8: % O m δ . 0…1 y *% ` " " a I% 8€ Wd " *< ] 8S F I% I . m*R W 8: *< ] U S M #$Y ( UUU 0σW † U8S 1F t5U ˆ 0σW † 5U 8S F δ † ˆ…1F l U 0σW † δ † U…1 8S F H! 67 --: 2# T o { #3 ‚( "a Y / UF =Y jF ^ 8 " ]P / =F UY G ] ) , " } ? j R ") % F 7 3F W F % " ?` F " ,?C F a
 14. * ? @A " B &$ Dk W G 3 *K " " Wd " #A " WG j O *?C 3 IZ * *?C *R W F *R #v *R # % " "I Y / Uw G ] ) ?< " *% ?W ,c " W] *R " X % *R W * F I< F I: c "F 7 3& ," / =w G 3 ]) ] y ?W ,c " ' MF ,$ F j W< zP ‚( " b Y =U G 3 " ?@ " 3 :X " % " ?` BU ,$ 8 z F ,$ 3 : 5= 0 K ,$ 8 3 W k1 LUF ˆU *Q *?C *‘ " G 3& ," &\ 0& #9 = [E 89 " " I Y (N ˆ/ BF ( BU/ UF (• 5=/=w vT 67 89 ,H 67 " "F I H " #$ " < W) ;" E I) V < 8 *?C G Wd " " " X 89 ,H S *X ! " P ,H %? 5 2G I) V X E # " *< " ) , "* 8 ] 8: F ] * M #$Y ,$ ,< H %?” K 9 D] " x " " ,^ "F " " (, > 4Q3 7 W " " #A " , " < 8 " "a F" " b F " " #v Y K ! " "F < F 89 F " #$ " • W ! " #$ "
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=179

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2