intTypePromotion=1
ADSENSE

Vật liệu cơ khí part 8

Chia sẻ: Shfjjka Jdfksajdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

181
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'vật liệu cơ khí part 8', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật liệu cơ khí part 8

 1. * ? @A " B CD3 E F E " K1 = ; K1 == 0 F= G 1 &O E G ! " #$ " C8 !" C8 ?@ " #A " , " "
 2. * ? @A " B CD3 E F E /4 & ) I[ #$ " C 8 !", " ^"
 3. * ? @A " B CD3 E F E " #$ " X W E 3G #A " *O G ?p # ^ % *R 8X ^ ?:X b W& k& w 2" ,F y c ! * 8 ^ *O 89 # C F $ O8 ^ H 89 X W Fy8 ^ E "?C 1!) _ Y (' @: - @$ • C8 ! " XW /W Y F F Ž *?C 89 . V 2" Γƒ Y Wd " H ' 8€ . I% I ' mb ,c ‚ I ' 8 m b ,c M #$Y U ˆY U… 0 ‚ 1 ˆ… .H V M2 *?C 89 Wd " 89 Ž 0I% m… 1 0I% m … 1 0I% m … 1 M #$Y Ž 5 ≈L " #$ " 3# ] *?C * < 0X 1 ,H H ?@ " #A " ?p # *O " " j *; M! 4 H! &
 4. * ? @A " B CD3 E F E 0 C A L 657 α+L B C Y 4C 8 WG # " WY 4C 8 *; a NhiÖt b ®é α α+ α + Fa Cïng Fa thø hai + tinh thø cïng tinh hai O % ‡ b24 4 B ( ) *+ , " C8 ‡ /2 4 C8 *?C I[ #$ " * # " ?", " " ,E 3 ;" m" ` X *O E Q!B ,: • C8 W G # " * O E *?C #A " ,R " ,Q , " 8i "8 " :!# 9 s$ % r# 9 ≤ =…F • C8 3G " 3H % ‡ ~ ~ l" ` ?C " l" ≤ … 2" ,F , " b y X -.F S F l l" X ) ?J " , ` *G &) 3 C8 r #$ % 3 F σW † / 2X " D , X *R W 8 F I8 5 ÷ 5L (f , " ?C " , H " j 0γ † Fˆ "f 1 / t X *R W ?< " *% % H D , X *R W , H " , ` DR W , H " *?C a *] #P z I%Y σWf γF *R W , H " = ÷ B_ , " 8 *X : BFU ÷ BF= D, = F= ÷ B y"" / 2 ?C * O < W) D, % "c y 8: 0 ?@ " 8 ^ $ Wd " " 3H 1 @! s 67 r M2 B=„ ~ L= 89 C 8 WJ % " ' I%Y ' 89 " 3H % X , " bC 8 I% I " 3H % m ?C " " 3H % *X . b ,c 0 y I% b ,c ‡1
 5. * ? @A " B CD3 E F E M #$Y ‡ 5 l" C 8 D , X 5… F … l"F „=… ‡ r 67 0 σ b / γ 1 H D , *?C I[ t X *R W F X *R W , H " #$ " I) V KWG , " " "8 "0 8G 3 W 3F h ,$ 1F " " ) 0 #b ] P a. ) F I?@ W O 1F #$ " $O a73 #P " ; 9Y X O 3 *?C *O c" < I) V H!R • C8 *; *?C I[ #$ " ,R " ,Q 2X C 8 *?C H ,H < IJ C 8 ‡ ~ S 2" ,," b C 8 y X OX " 3H % ? l"F l F F • w . b F "?@ S XY :!R * S *< " ) S ," b m X‡ S MtY 9 ‡S 0 …SF y ˆL… ‡ 1 S *< " ) X *; % ?" < H *?C #A " *O *; GXE #"! ?" ] ) , " } @!R 9 > '9 ` 5 ÷ U… S F " , y H • C8 " 3H % ? F l"F • F l w tXH " 3H % C 8 H< C8 F I 8 3 *?C c " H ?@ " #A " C 8 Y ‡ S ˆl"F ‡ S Bl"l LF ‡ S =l Fw *O G ?< " *% & , " , " *R " < ? k W F WR 3 C F "w M! B + 1! &
 6. * ? @A " B CD3 E F E /X "" % F #g # j "F 8: IC 3 3 " "^ 8: H! D+ " " 3H . M2 B„= / L= *?C 89 Wd " ' 8€ . I% m ! *R 0„„F„… 1 0„„FL… 1 0„„F=… 1 7& '&: ;9 < 0& + X 7 C8 *+ " ? " #A " K W G 7 . b . b FC8 *+ " *?C Q!k : • C8 *+ " b •• "y" *+ " 0*+ " "1 2" ,," b C8 yX " 3H % 8 ? 6WF S F 2 F w • ". M2 B„= ~ L= *?C 89 Wd " ' • I *X ' 89 H " 3H % m I% b X• " *?C X :!k : * • C8 ," b mX " 3H % • 4C 8 3 X *R #v F *R W *R ! " $ R ?C " • F 8 … • c " σ WF 4 c " ?@ " #A " • „U• UF • LU• U %") F % " #o G # I7 0 E X #v 1 @!R 9 > '9 • C8 , " *X " • y *? H R I% " 3H % 6WF S F ‡ F 2 Fw *O ) C8 MtY 6W c" ^ " _S c" % "c y _‡ F 2 c" < X 89 Y • • „S F • • 5U6W H!b, • C8 *+ " ` " 3H % 8 ,T • 0 G , " b C8 X• E X *X " ,y " 3H % C 8 $1F , " y" *+ " , " *?C 89 Wd " ' H" , " *?C 7W . " 3H % C 8 MtY , GF , :!b, • C8 ` " 3H % C 8 S
 7. * ? @A " B CD3 E F E , " G X *R W F#v % F % "c y % F ?@ " #A " S 5U 6W _ S =• 6W = *O * K ,?C F W ,c " @!b, • C8 ` " 3H % C 8 S ," X *R W < , " GF % "c y% ? " X ?C * O 8 X *; ?@ " #A " 3 , " G E,v ?@ " #A " ‡ „-.5 _ ‡ U-.52 5 -v vn y" *+ " * + 4C 8 X *R ! " F * +, F % "c y *R #o * % ?@ " #A " ya , " G W]* * M` 89 . M! J! ?G &
 8. * ? @A " B CD3 E F E " #$ "Y ?@ " #A " *O C8 K ,?C X ?C " M! ;
 9. * ? @A " B CD3 E F E 1!# $ W& - ' 4C 8 X *; FG G *?C C 8 " : ) X8 ) c "W # j :0 " :F, " 4 b1 eW XX )Q ) 3H b ,H C 8 K ,?C 7& & , $ 0& ;9 < ` ; [_ Q!; 0 1 " #$ "Y tA " K ,?C ,$ X % *R y " & 3 ? " ] *?C P @!B + : 2b, 3 4C 8 *+ " ~ G K ! # " #] ,^ 0S 1 0α ‚ δ1 !" A" " #$ "Y tA " *O G K ,?C ] *?C P ,$ X % *R y " & 3 k , " WE H!;
 10. * ? @A " B CD3 E F E " #$ "Y • 3 X ,O " < )# X I% I jF }F #o F % "c y , " #b F < F" ?" " " 8: 08 X # W 1 H X * " *?C 3G WW G T hP #9 D] " xF " #$ "F C8 !" IQ C 8 ! " 8 #A " # ^ X % *R ^ 8 " ) 3 ?# Wd " : " X” 67 W F F " #$ " C8 !" R /W /W 5 89 Y = BF U BF ˆF 4Q3 7 89 H " #$ " ;" = 3H b C 8 K ,?C F , " *X 3H b XH& *G K! C8 B #$ C 8 K ,?C ?@ " #A " c ! *8 K ,?C *O X ,$ # !" # $% & '( !" $ ) 0 G1 &O E /(` I '" " #$ " '" 8 ?@ " #A " , " "
 11. * ? @A " G* * < H3 * "I 7 $7 R
 12. * ? @A " G* * < H3 * "I 7 $7 , " "" "?@ ?@ " #A " #v Y / #v #v Y ‚ X *k * O X O X " )3 E *?C ‚ tA " K W G 6 3. 3 . 06{1F 6 3.I . 06{ 1F ‡ ,3 06ll‡1F 63 # 06‡1 / #v ! "Y • #v I b X " )3 E *b H X 8 " O X " )3 E *?C ' tA " K W G 6. X *R W < 8 F 8 " W]c y WJ a F 8 Z P [E #v " 3 " *?C I[ #$ " ,R " ,Q , " "" *@ I% " / 2X C *O G G 3H b *R W T ) F }F 8 " W]c y / D?C #A " WE !F & FW ,c "F G < /6 KWG HW k8 *O W) X 8 j W] c y / #v y #A " *O 3 G R I% d ") IP " 3H c " c "I *R " && n '& rs Q!` :!# $ % I[ #$ " #b b ; 9 R I% *k IY / DR @ Y Dk ,? " *R Q " #b DR @ 3 *K *R 2 *R " #b " Q" /2 *R W^ [ *R J *X < #b W% 3 8 "k [ D% U U ` #b 3 #A " , " < 8 W — BU /2 *R * " *k *R J *X #b *k 0` G W] #A "J *R ) ;9 *R 3 @! 67 " #$ " 3G #b W ,< ") I "' Wk G a; G 3 /) 8 8 j W]c y /• H *R " < *% , " w H!\ ~
 13. * ? @A " G* * < H3 * "I 7 $7 :!# $ % / X , " ?C " , H " jY UFˆ ÷ "f / J O *k X "k7 / X 8 ) c " % " ,m W ,< % @! 67 tA " 3G *O W) #$ " $F G 3 8 W) & ) 3O lp y #A " *O W ,< J WR 8 X " ' #b 0 ? b ,$ 1 k ' " WR 7 `b, W ,< && n 0& [R $ J& # " #] " R H #?` *73 # " #] X #$ " "RW k G # , " & ,E ^ " ME 8 ^ " # I "' W k# G" " H J ] , G a; *R H , ") K # t *X # " #] " R IZ "R G" "8 ^ c" K # Q!# - 67 " #$ " "R X #$ " I /• " R Y t " #] $ *R II , # *X # 8 " W] " ) *R ! "F c " *?C % *R ^ F " ) ?C " " Q J *RF c " *R a" " / ,< Y "@X #$ " W ,< ,H W k G ") I # *X " ) *?C P ^ /) Y " a W) 8 / u[ Y u[ I $ W k ,< " *V3 8j8 P ^" H! - % C "[ 6Z /{ a Y ŠC ?` #b 8 " F" ,," { a y X ?` a y" 2 ƒ / t " #] ?` Y "+ ?` ` 2 2ƒ 2ƒ / t " #] #b Y "+ #b ? ` 4 ƒF 2 2ƒ 2ƒ M P # " #] "R $ R "" ^" F 3F # ^" &a '& @9 , A # $% % "4 S) a < W) ,H G"` 3E " *Q * !" b I% ?C "F # *X * ?C " " *Q K H " *b c " H IP , "' ,"Šx P I[ #$ " ; " 33 8 ,?` G : o "' ,y . %," ,O "" F *k W X o " ' *R & 3 ,"
 14. * ? @A " G* * < H3 * "I 7 $7 x P a73 #P " ] b#F " ,E ,H W O F 8 " a?J "F 3X G W]w . "" G FX OH a G ,O ? IY /6 ,O . " " ,3 %" /6 ,O . "" ` 8 r "" ,3 % "s r "" `s " & 3 ?` E "" , 3 %" *?C *K ` y "" ` *?C , O ,H < IJ " " *Q X & &D '& , A # $% .P % 4G M Q!# 89 5 6t DO E : a73 #P " C8 ?C " D73 X : *?C , O ,H < IJ : a73 #P " C 8 ?" C 8 " 3H % ` ?C " b, j 0#?` b " E 1 IZ * 3H b I[ #$ " b G 8G a73 #P "F ÷ *k W *R W < b : a73 #P " " ?@ " o *?C *) W) !" % "c y%," ,?@ "F # *X c "8 ) c " ] ) k ") } 8 % ?C " 8G D 3 *k W X C , " a73 #P " b F 8 " a. ) w *Q G 8 " $, :," c H!# 89 '( -5 :!# 89 = % Y *C > >: D73 X : *?C , O ,H < IJ : 8G %` W UF ÷ UF5… ?C " ! C8 * " 3H % ` K " *R ==U ÷ ?C " ! 8 ) " = / ˆ…F # *X 8 , *k W J U BUU , W 7 c " *R ! "
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2