Vật liệu polime

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

1
1.335
lượt xem
235
download

Vật liệu polime

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vật liệu polime là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất 2 chất phân tán vào nhau mà không tan vào nhau: Là hỗn hợp của polime và chất độn chúng không tan nhưng phần tán vào nhau bổ trợ cho nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật liệu polime

 1. Tröôøng THPT ÑOÀNG XOAØI NAÊM HOÏC: 2009 - 2010
 2. Gv: Nguyeãn Thò Xuaân Thuyø Gv
 3. KIEÅM TRA BAØI CUÕ Phuùc HS 1: Haõy ñieàu cheá nhöïa P.E, P.V.C ñaát ñeøn ( xem caùc chaát voâ cô coù ñuû) Dung HS 2: Vieát phöông trình phaûn öùng a. Truøng ngöng H2N-(CH2)6-NH2 vôùi HOOC-(CH2)4COOH b. Truøng hôïp CH2 =CH-CN c. Truøng ngöng NH2(CH2)5COOH
 4. VAÄT LIEÄU POLIME GOÀM I, Chất dẻo 1, Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit 2, Một số polime dùng làm chất dẻo II, Tơ 1, Khái niệm 2, Phân loại 3, Một số loại tơ tổng hợp thường gặp III, Cao su 1, Khái niệm 2, Phân loại IV, Keo dán tổng hợp 1, Khái niệm 2, Một số keo dán tổng hợp thông dụng.
 5. BAØI 14 : VAÄT LIEÄU POLIME (tieát 21) BA I. CHAÁT DEÛO 1.Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit Chaát deûo Vaät lieäu compozit *Laø vaät lieäu hoãn hôïp goàm •Laø nhöõng vaät lieäu polime ít nhaát 2 chaát phaân taùn vaøo coù tính deûo nhau maø khoâng tan vaøo •Vd: P.E, P.V.C… nhau goàm: • Thaønh phaàn: nh •* Polime (chaát neàn) •* Chaát ñoän •* Chaát phuï gia (neáu coù)
 6. So saùnh chất dẻo và vật liệu compozit Chaát deûo Vaät lieäu compozit * Chöùa caùc polime * Chöùa caùc polime * Coù theå coù hoaëc khoâng •* Laø hoãn hôïp cuûa polime vaø coù chaát ñoän chaát ñoän, chuùng khoâng tan ng nhöng phaân taùn vaøo nhau, boå trôï cho nhau
 7. MOÄT SOÁ ÖÙNG DUÏNG CUÛA P.E MO NG NG TUÙI NILON OÁNG NHÖÏA P.E NG DAÂY BOÏC ÑIEÄN TAÁM NHÖÏA P.E BÌNH CHÖÙA
 8. MOÄT SOÁ ÖÙNG DUÏNG CUÛA P.V.C MO NG NG AÙO MÖA HOA NHÖÏA DA GIAÛ VAÄT LIEÄU CAÙHC ÑIEÄN HC
 9. MOÄT SOÁ ÖÙNG DUÏNG CUÛA P.M.M MO NG NG RAÊNG GIAÛ THAÁU KÍNH KÍNH MAÙY BAY NÖÕ TRANG KÍNH VIEÂÕN VOÏNG KÍNH MOÂ TOÂ NG
 10. MOÄT SOÁ ÖÙNG DUÏNG CUÛA P.P.F MO NG NG VOÛ MAÙY SÔN OÅ ÑIEÄN VECNI ÑUI ÑEØN
 11. MOÄT SOÁ ÖÙNG DUÏNG KHAÙC CUÛA POLIMEVật MO NG NG Chửa liệu bỏng chống cháy Pin quang điện In tiền Chất dẻo từ lông gà
 12. MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG MO NH NG
 13. BAØI TAÄP BA Heä soá truøng hôïp (gaàn ñuùng) cuûa moät taám He ng ng nhöïa P.E coù khoái löôïng phaân töû 500 ñvC laø : ng a. 187 b. 178 c. 100 d. 50
 14. II. TÔ II.
 15. II. TÔ II. 1. Khaùi nieäm : * Tô laø nhöõng polime hình sôïi daøi vaø maûnh vôùi ñoä beàn nhaát ñònh. * Tương ñối beàn vôùi nhieät, meàm, dai, khoâng ñoäc, coù khaû naêng nhuoäm maøu.
 16. 2. Phaân loaïi Theo nguoàn goác tô goàm 2 loaïi Tơ thiên nhiên : tơ có sẵn trong thiên nhiên . Ví dụ: tơ tằm , len , bông ,…. 2 loại : tơ nhân tạo : sản xuất từ polime (Tô baùn toång hôïp) thiên nhiên ng Tơ hoá học : Ví dụ: tơ visco , xenlulozo axetat ,,… (Cheá taïo baèng hoaù hoïc) ng tơ tổng hợp : sản xuất từ polime tổng hợp Ví dụ:. , poliamit (nilon,capron tơ vinylic..)
 17. Chuù yù: Chu •* Tô taèm, len, tô poliamit (nilon, capron…ñeàu coù lieân keát –CO-NH- (Keùm beàn trong axit, bazô) * Tô coù thaønh phaàn xenlulozô VD: boâng , tô visco, Tô nh VD: boâ tô tô xenlulozô axetat. tô
 18. CUÛNG COÁ 1 CU NG Tô saûn xuaát töø xenlulozô laø: a. Tô taèm b. Tô capron a. Tô b. Tô c. Tô nilon-6,6 d. Tô visco c. Tô d. Tô Ñeà toát nghieäp 2007
 19. 3. Moät soá loaïi tô toång hôïp thöôøng gaëp Mo ng ng a. Tô nilon-6,6 nH2N – [CH2]6 – NH2 + n HOOC – [CH2]4 – COOH Axit añipic Hexametylenñiamin Hexametylen – (HN – [CH2]6 – NHCO– [CH2]4 – CO )– n + 2n H2O Nilon-6,6 hay poli(hexametylen añipamit *Tính chaát : Tô nilon-6,6 thuoäc loaïi tô poliamit dai, beàn, meàm maïi, oùng möôït ít thaám nöôùc.keùm beàn vôùi nhieät, vôùi ng c.ke axit vaø kieàm * ÖÙng duïng : vaûi may maëc, daây caùp, daây duø, ñan löôùi.. ng ng
Đồng bộ tài khoản