Vật lý 11

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
351
lượt xem
100
download

Vật lý 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tụ điện là một hệ gồm hai vật dẫn đặt gần nhau nhưng không tiếp xúc nhau. Mỗi vật dẫn đó gọi là một bản của tụ điện Tụ điện phẳng là tụ điện mà hai hản tụ điện là hai tấm kim loại phẳng có kích thước lớn, đặt đối diện nhau và song song với nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật lý 11

 1. _ ++++ _ _ ε _
 2. 1.Tô ®iÖn a, §Þnh nghÜa: -Tô ®iÖn lµ mét hÖ gåm hai vËt dÉn ®Æt gÇn nhau nh−ng kh«ng tiÕp xóc nhau. Mçi vËt dÉn ®ã gäi lµ mét b¶n cña tô ®iÖn. - + - Ký hiÖu: I - +
 3. - +
 4. b, Tô ®iÖn ph¼ng - Tô ®iÖn ph¼ng lµ tô ®iÖn mµ hai b¶n tô ®iÖn lµ hai tÊm kim lo¹i ph¼ng cã kÝch th−íc lín, ®Æt ®èi diÖn nhau vµ song song víi nhau. - Khi tÝch ®iÖn cho tô ®iÖn ph¼ng th× ®iÖn tÝch ë hai b¶n tr¸i dÊu vµ cã ®é lín b»ng nhau. - §iÖn tr−êng gi÷a hai b¶n tô ®iÖn lµ ®iÖn tr−êng ®Òu.
 5. 2. §iÖn dung cña tô ®iÖn a, §Þnh nghÜa Q - Th−¬ng sè ®Æc tr−ng cho kh¶ n¨ng U tÝch ®iÖn cña tô ®iÖn gäi lµ ®iÖn dung cña tô ®iÖn (C) Q - BiÓu thøc: C = U - §¬n vÞ: fara (F) + Chó ý : 1μ F = 10 F −6 −9 1nF = 10 F −12 1 pF = 10 F
 6. 2. §iÖn dung cña tô ®iÖn a, §Þnh nghÜa b, C«ng thøc tÝnh ®iÖn dung cña tô ®iÖn ph¼ng εS C= 9.10 .4π d 9 Trong ®ã: + S lµ phÇn diÖn tÝch ®èi diÖn cña hai b¶n ( m 2) + d lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n (m) ε lµ h»ng sè ®iÖn m«i +
 7. C1 3. GhÐp tô ®iÖn a, GhÐp song song • • C2 … … Cn ⎧U b = U1 = U 2 = .... = U n ⎪ ⎨ Qb = Q1 + Q2 + ... + Qn Ta cã: ⎪ C = C + C + ... + C ⎩b 1 2 n
 8. 3, GhÐp tô ®iÖn a, GhÐp song song b, GhÐp nèi tiÕp Cn C1 C 2 - …. • •+ -+-+ -+ ⎧ U b = U1 + U 2 + ... + U n ⎪ ⎪1 1 1 1 ⎨=+ + ... + Ta cã: ⎪ Cb C1 C2 Cn ⎪ Qb = Q1 = Q2 = ... = Qn ⎩
 9. Bµi 1: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng: A, Tô ®iÖn lµ mét hÖ hai vËt dÉn ®Æt gÇn nhau nh−ng kh«ng tiÕp xóc víi nhau. Mçi vËt ®ã gäi lµ mét b¶n tô. B, Tô ®iÖn ph¼ng lµ tô ®iÖn cã hai b¶n tô lµ hai tÊm kim lo¹i cã kÝch th−íc lín ®Æt ®èi diÖn nhau vµ song song víi nhau. C, §iÖn dung cña tô lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho kh¶ n¨ng tÝch ®iÖn cña tô vµ ®−îc ®o b»ng th−¬ng sè gi÷a ®iÖn tÝch cña tô vµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô. D, H§T giíi h¹n lµ H§T lín nhÊt ®Æt vµo hai b¶n tô ®iÖn mµ líp ®iÖn m«i cña tô ®· bÞ ®¸nh thñng.
 10. Bµi 2: §iÖn dung cña tô ®iÖn kh«ng phô thuéc vµo: A, H×nh d¹ng kÝch th−íc cña hai b¶n tô . B, Kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô. C, B¶n chÊt cña hai b¶n tô. D, ChÊt ®iÖn m«i gi÷a hai b¶n tô.
 11. Bµi 3: Bèn tô ®iÖn gièng hÖt nhau, mçi tô cã ®iÖn dung C vµ ®−îc nghÐp song song víi nhau. §iÖn dung cña bé tô ®ã b»ng: A, 2C B, C 2 C, 4C D, C 4
 12. Bµi 4: Ba tô gièng hÖt nhau, mçi tô cã ®iÖn dung C = 30μF, ®−îc m¾c nèi tiÕp víi nhau. ®iÖn dung cña bé tô b»ng: 10 μF A, 30 μF B, 90 μF C, 60 μF D,
 13. Bµi 5: Chän c©u tr¶ lêi sai Sau khi ng¾t tô ®iÖn ph¼ng khái nguån ®iÖn, ta tÞnh tiÕn hai b¶n tô ®Ó kho¶ng c¸ch gi÷a chóng gi¶m, khi ®ã: A, §iÖn tÝch trªn hai b¶n tô sÏ kh«ng ®æi. B, §iÖn dung cña tô t¨ng. C, HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô gi¶m. D, C−êng ®é ®iÖn tr−êng gi÷a hai b¶n tô gi¶m.
 14. Bµi 6: Hai tô ®iÖn chøa cïng mét ®iÖn tÝch th×: A, Hai tô ®iÖn ph¶i cã cïng ®iÖn dung. B, H§T gi÷a hai b¶n mçi tô ®iÖn ph¶i b»ng nhau. C, Tô ®iÖn cã ®iÖn dung lín sÏ cã H§T gi÷a hai b¶n lín. D, H§T gi÷a hai b¶n tØ lÖ nghÞch víi ®iÖn dung cña nã.
 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 SGK/36, 37 1.(58, 60, 62) SBT/16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản