intTypePromotion=3

Về bồi dưỡng năng lực dạy học cho học viên sư phạm quân sự hiện nay

Chia sẻ: Angicungduoc Angicungduoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
6
lượt xem
1
download

Về bồi dưỡng năng lực dạy học cho học viên sư phạm quân sự hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày vấn đề quan trọng, cấp thiết hiện nay là tăng cường bồi dưỡng năng lực dạy học cho các học viên sư phạm quân sự nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên nhà trường quân đội đạt chuẩn chất lượng và có quá trình độ giảng dạy cao phục vụ cho sự nghiệp giáo dục.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Về bồi dưỡng năng lực dạy học cho học viên sư phạm quân sự hiện nay

  1. vÒ båi d−ìng n¨ng lùc d¹y häc cho häc viªn s− ph¹m qu©n sù hiÖn nay L· Hång Ph−¬ng (*) t õ nhiÒu n¨m nay, cïng víi viÖc ®æi míi gi¸o dôc nãi chung, viÖc ®æi míi ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y lµ mét ho¹t ngµnh, kü n¨ng s− ph¹m nhÊt ®Þnh ®· ®ñ ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng nghÒ d¹y häc. Nh−ng ngµy nay, tr−íc nh÷ng yªu cÇu ®éng ®−îc ®Èy m¹nh trong toµn ngµnh. míi ®ßi hái ng−êi thµy ph¶i cã n¨ng lùc Thùc tÕ, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®· chän tæng hîp, kh¸i qu¸t ho¸ cao, cïng hÖ “§æi míi ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y” nh− thèng phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ hÖ thèng lµ mét gi¶i ph¸p −u tiªn trong qu¸ tr×nh gi¸ trÞ t−¬ng øng víi yªu cÇu cña nghÒ ®æi míi tõng b−íc c¸c lÜnh vùc kh¸c. nghiÖp s− ph¹m.∗ Chän ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc lµ §iÒu nµy xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm nh»m vµo hÖ thèng gi¸o viªn – nh©n tè ho¹t ®éng d¹y häc lµ mét ho¹t ®éng ®Æc quyÕt ®Þnh vµ lµ trung t©m cña qu¸ thï, lao ®éng s− ph¹m lu«n ®ßi hái tr×nh d¹y häc bao gåm Thµy – Trß. Sù ng−êi thµy n¨ng lùc s¸ng t¹o trong tõng thay ®æi cÇn thiÕt nªn b¾t ®Çu tõ c¸c néi dung, ph−¬ng ph¸p d¹y häc cña nhµ tr−êng s− ph¹m. m×nh. Nªn gi¸o viªn cÇn ®−îc båi d−ìng Cô thÓ, ®èi víi qu¸ tr×nh ®µo t¹o ®éi n¨ng lùc d¹y häc th−êng xuyªn chø ngò gi¸o viªn cña c¸c nhµ tr−êng yªu kh«ng dõng l¹i ë viÖc tiÕp nhËn c¸c kiÕn cÇu toµn diÖn h¬n, ng−êi thµy ph¶i cã thøc, kü n¨ng nhÊt ®Þnh, ng−êi thµy tr×nh ®é n¨ng lùc nghÒ nghiÖp ®¹t tÇm ph¶i biÕt d¹y “c¸ch häc”, “c¸ch s¸ng t¹o” cao míi ®ñ kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt c¸c néi ®Ó ng−êi häc ®¹t ®−îc kÕt qu¶ tèi −u. dung cña nhµ tr−êng hiÖn ®¹i vµ cña §©y lµ vÊn ®Ò then chèt ®ang ®Æt ra cho nÒn kinh tÕ tri thøc. Tr−íc ®©y, gi¸o qu¸ tr×nh ®µo t¹o cña c¸c nhµ tr−êng s− viªn th−êng ®−îc quan niÖm lµ nh÷ng ph¹m nãi chung vµ nhµ tr−êng s− ph¹m ng−êi “th«ng kim b¸c cæ”, ng−êi hiÓu râ qu©n sù nãi riªng. tri thøc nhÊt. Ho¹t ®éng d¹y häc lµ ®¬n T¹i c¸c nhµ tr−êng qu©n sù, ho¹t chiÒu, nh÷ng ®iÒu thµy d¹y lµ ch©n lý ®éng cña lùc l−îng gi¸o viªn lµ mét lu«n ®óng, bÊt biÕn, ng−êi thµy “biÕt trong nh÷ng nh©n tè quan träng gãp m−êi chØ d¹y mét”. Ng−êi häc thô ®éng, phÇn quyÕt ®Þnh chÊt l−îng gi¸o dôc - û l¹i chê ®îi thµy sÏ mang l¹i kiÕn thøc cho m×nh. Vµ ng−êi gi¸o viªn chØ cÇn ®−îc trang bÞ mét sè kiÕn thøc chuyªn (∗) Häc viÖn ChÝnh trÞ, Bé Quèc phßng.
  2. 34 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 8.2011 ®µo t¹o, båi d−ìng ®éi ngò sÜ quan, ®éi quyÕt ®Þnh sù tr−ëng thµnh trong lao ngò gi¸o viªn cho qu©n ®éi nh»m ®¸p ®éng nghÒ s− ph¹m qu©n sù. Giai ®o¹n øng ®−îc yªu cÇu x©y dùng qu©n ®éi nµy cßn gióp ng−êi häc viªn ph¸t triÓn “c¸ch m¹ng, chÝnh quy, tinh nhuÖ, tõng tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô vµ n©ng b−íc hiÖn ®¹i”. Trong ®ã c«ng t¸c ®µo cao n¨ng lùc d¹y häc cña b¶n th©n. V× t¹o, båi d−ìng ®éi ngò gi¸o viªn khoa vËy, häc viªn s− ph¹m qu©n sù cã mét häc x· héi vµ nh©n v¨n qu©n sù còng ®· sè ®Æc ®iÓm næi lªn nh− sau: ®¹t nh÷ng kÕt qu¶ tèt, ®¸p øng ®−îc môc tiªu yªu cÇu ®µo t¹o. Tuy nhiªn, Tr−íc hÕt, mçi häc viªn s− ph¹m qua kh¶o s¸t thùc tÕ chóng t«i thÊy qu©n sù lµ mét c¸ nh©n, nh©n c¸ch r»ng, viÖc båi d−ìng n¨ng lùc d¹y häc mang nh÷ng ®Æc ®iÓm t©m - sinh lý, cho ®èi t−îng nµy vÉn thÓ hiÖn mét sè kinh nghiÖm thùc tiÔn kh¸c nhau. Nªn h¹n chÕ, bÊt cËp nhÊt ®Þnh. §ã lµ ë mét hä cã kh¸t väng v−¬n lªn víi mong bé phËn häc viªn s− ph¹m qu©n sù, gi¸o muèn kh¼ng ®Þnh m×nh ®Ó cèng hiÕn viªn míi ra tr−êng cßn tá ra lóng tóng, cho nghÒ nghiÖp ®· chän. B¶n th©n ph−¬ng ph¸p, kü n¨ng d¹y häc - huÊn tõng ng−êi th−êng xuyªn diÔn ra sù luyÖn cßn ch−a thµnh th¹o, thiÕu s¸ng biÕn ®æi c¸c gi¸ trÞ x· héi liªn quan ®Õn t¹o trong tæ chøc ho¹t ®éng thùc tiÔn nghÒ nghiÖp s− ph¹m, ®iÒu nµy ®· ¶nh d¹y häc, chuyªn m«n nghiÖp vô ch−a h−ëng ®Õn sù h×nh thµnh xu h−íng, cao, kh¶ n¨ng truyÒn t¶i néi dung d¹y ®éng c¬ nghÒ nghiÖp c¸ nh©n. §©y lµ häc thiÕu khoa häc, ch−a biÕt vËn dông nh÷ng ®Æc ®iÓm cã ¶nh h−ëng tíi ho¹t tæng hîp c¸c ph−¬ng ph¸p d¹y häc, ®éng båi d−ìng n¨ng lùc d¹y häc cho häc n¨ng lùc h−íng dÉn ng−êi häc tù t×m viªn s− ph¹m qu©n sù. tßi, kh¸m ph¸ tri thøc cßn h¹n chÕ. Thø hai, ho¹t ®éng cña häc viªn s− ChÝnh v× vËy, vÊn ®Ò quan träng, cÊp ph¹m qu©n sù cã tÝnh phong phó, ®a thiÕt hiÖn nay ®ang ®Æt ra lµ ph¶i t¨ng d¹ng: võa thùc hiÖn theo môc tiªu ho¹t c−êng båi d−ìng n¨ng lùc d¹y häc cho ®éng nhµ tr−êng s− ph¹m, ®ång thêi häc viªn s− ph¹m qu©n sù nh»m x©y ph¶i tu©n theo quy ®Þnh cña mét tæ chøc dùng ®−îc ®éi ngò gi¸o viªn c¸c nhµ nhµ tr−êng qu©n sù. Hä ph¶i häc tËp, tr−êng qu©n ®éi ®¹t chuÈn chÊt l−îng rÌn luyÖn, sinh ho¹t tËp trung theo quy vµ cã tr×nh ®é gi¶ng d¹y cao phôc vô cho ®Þnh, chÕ ®é cña kû luËt qu©n sù, theo sù nghiÖp gi¸o dôc qu©n sù hiÖn nay. kÕ ho¹ch thèng nhÊt cña Bé Quèc 1. §Æc ®iÓm häc viªn s− ph¹m qu©n sù phßng. Th−êng xuyªn thùc hiÖn nhiÖm vô trùc s½n sµng chiÕn ®Êu b¶o vÖ Tæ Häc viªn s− ph¹m qu©n sù lµ nh÷ng quèc nªn cã sù c¨ng th¼ng vÒ trÝ lùc vµ c¸n bé, sÜ quan ë hÇu hÕt c¸c ®¬n vÞ, nhµ thÓ lùc. Bªn c¹nh ®ã, c¸c ho¹t ®éng gi¸o tr−êng trong toµn qu©n ®−îc thi tuyÓn dôc, ®µo t¹o, ph¸t triÓn n¨ng lùc chuyªn vµo Häc viÖn víi môc tiªu trë thµnh m«n s− ph¹m, h×nh thµnh c¸c gi¸ trÞ nh÷ng gi¸o viªn cho c¸c häc viÖn, nhµ chuÈn mùc ®¹o ®øc nhµ gi¸o vÉn gi÷ vai tr−êng qu©n sù. Cho nªn, thêi gian ®µo trß chñ ®¹o; häc viªn s− ph¹m qu©n sù t¹o ®Ó hä trë thµnh gi¸o viªn khoa häc võa lµ chñ thÓ, ®ång thêi còng lµ kh¸ch x· héi vµ nh©n v¨n qu©n sù lµ giai ®o¹n thÓ cña c¸c ho¹t ®éng Êy. V× vËy, ho¹t gi÷ vÞ trÝ, ý nghÜa ®Æc biÖt, cã tÝnh chÊt ®éng häc tËp, rÌn luyÖn cña häc viªn s−
  3. VÒ båi d−ìng n¨ng lùc d¹y häc… 35 ph¹m qu©n sù c¨ng th¼ng h¬n so víi gi¸o cã n¨ng lùc cao trong nghÒ d¹y häc sinh viªn c¸c tr−êng ®¹i häc s− ph¹m ®Ó ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ theo môc tiªu ®· d©n sù. Häc viªn s− ph¹m qu©n sù võa ®Ò ra. Ngµy nay do yªu cÇu ®æi míi häc kiÕn thøc khoa häc chuyªn ngµnh trong gi¸o dôc, cÇn ph¶i hiÓu n¨ng lùc vµ nghiÖp vô s− ph¹m cña ng−êi gi¸o d¹y häc mét c¸ch toµn diÖn vµ ®Çy ®ñ. viªn khoa häc x· héi nh©n v¨n, võa N¨ng lùc Êy bao gåm nhiÒu mÆt, nhiÒu ph¸t triÓn toµn diÖn n¨ng lùc l·nh ®¹o, khÝa c¹nh, ®a d¹ng vµ phong phó. chØ huy cña ng−êi sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam. Riªng ®èi víi häc viªn s− ph¹m qu©n sù, chóng t«i quan niÖm r»ng, Bªn c¹nh nh÷ng ®Æc ®iÓm thuËn lîi, n¨ng lùc ®ã lµ tæng hîp ®Æc ®iÓm t©m lý th× häc viªn s− ph¹m qu©n sù còng cã cña c¸ nh©n ®−îc thÓ hiÖn trong c¸c nh÷ng ®Æc ®iÓm khã kh¨n nhÊt ®Þnh. ho¹t ®éng s− ph¹m qu©n sù, nh»m ®¶m §ã lµ, ®a sè hä ch−a ®−îc rÌn luyÖn b¶o cho c¸c ho¹t ®éng ®ã ®¹t ®−îc kÕt nhiÒu vÒ ph−¬ng ph¸p, kü n¨ng vµ t¸c qu¶ cao, phï hîp víi môc tiªu ®µo t¹o phong cña ng−êi gi¸o viªn, nhÊt lµ viÖc cña nhµ tr−êng qu©n ®éi. ®−îc båi d−ìng n¨ng lùc d¹y häc. §©y lµ nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o N¨ng lùc d¹y häc cña häc viªn s− nãi chung vµ båi d−ìng n¨ng lùc d¹y häc ph¹m qu©n sù lµ mét d¹ng n¨ng lùc cho häc viªn s− ph¹m qu©n sù nãi riªng. nghÒ nghiÖp ®Æc tr−ng riªng biÖt víi nhiÒu néi dung kh¸c nhau. ChÝnh v× vËy, 2. Néi dung båi d−ìng n¨ng lùc d¹y häc cho häc båi d−ìng n¨ng lùc d¹y häc cho häc viªn viªn s− ph¹m qu©n sù s− ph¹m qu©n sù cÇn thùc hiÖn th«ng - VÒ n¨ng lùc vµ n¨ng lùc d¹y häc: qua tæ chøc qu¸ tr×nh gi¸o dôc, ®µo t¹o N¨ng lùc ®−îc xem xÐt tõ gãc ®é ®Ó ng−êi häc lÜnh héi c¸c néi dung c¬ b¶n thuéc tÝnh cña nh©n c¸ch. Khi nãi ®Õn nh−: tri thøc, kü n¨ng d¹y häc, ph−¬ng n¨ng lùc, ng−êi ta hµm chØ ®Õn kh¶ ph¸p t− duy s¸ng t¹o, hÖ gi¸ trÞ vµ c¸c n¨ng cña c¸ nh©n phï hîp víi tõng phÈm chÊt nghÒ nghiÖp s− ph¹m nh»m ngµnh nghÒ trong lÜnh vùc ho¹t ®éng cô ph¸t triÓn n¨ng lùc d¹y häc cña b¶n thÓ, nh÷ng kh¶ n¨ng nµy gióp cho con th©n, ®¸p øng yªu cÇu thùc tiÔn d¹y häc ng−êi ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ ®¹t ®−îc cña c¸c nhµ tr−êng qu©n ®éi. Theo kÕt qu¶ cao nh− mong muèn. chóng t«i båi d−ìng n¨ng lùc d¹y häc cho häc viªn s− ph¹m qu©n sù cÇn tËp N¨ng lùc d¹y häc lµ kh¶ n¨ng thùc trung vµo mét sè néi dung c¬ b¶n sau: hiÖn c¸c ho¹t ®éng d¹y häc víi chÊt l−îng cao. N¨ng lùc béc lé trong ho¹t - Thø nhÊt, vÒ tri thøc c¬ b¶n vµ tri ®éng vµ g¾n liÒn víi mét sè kü n¨ng thøc chuyªn ngµnh. Sù h×nh thµnh n¨ng t−¬ng øng. Tuy nhiªn kü n¨ng cã tÝnh lùc d¹y häc dùa trªn nÒn t¶ng kh¶ n¨ng riªng lÎ, cô thÓ cßn n¨ng lùc cã tÝnh am hiÓu vµ n¾m v÷ng c¸c tri thøc hiÓu tæng hîp kh¸i qu¸t. Kü n¨ng ®¹t møc biÕt chung, c¬ b¶n cña chñ nghÜa Marx - thµnh th¹o th× thµnh kÜ x¶o, n¨ng lùc Lenin, t− t−ëng Hå ChÝ Minh vÒ tù ®¹t møc cao ®−îc xem lµ tinh th«ng nhiªn, vÒ chÝnh trÞ - x· héi, vÒ quy luËt nghÒ nghiÖp. Häc nghÒ ë tr−êng s− vËn ®éng, ph¸t triÓn cña tù nhiªn, x· ph¹m lµ häc ®Ó trë thµnh ng−êi thÇy héi vµ con ng−êi; c¸c kiÕn thøc vÒ qu©n
  4. 36 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 8.2011 sù, nh©n v¨n còng nh− nh÷ng kiÕn thøc trªn líp, bao gåm: kü n¨ng ®Æt vÊn ®Ò chuyªn s©u chuyªn ngµnh mµ häc viªn vµo bµi; kü n¨ng vËn dông c¸c ph−¬ng häc. §©y chÝnh lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ng−êi häc ph¸p trong d¹y häc; kü n¨ng sö dông viªn s− ph¹m qu©n sù h×nh thµnh hîp lý c¸c ph−¬ng tiÖn, ®å dïng d¹y häc; ph−¬ng ph¸p t− duy khoa häc nh»m gi¶i kü n¨ng tr×nh bµy c¸c vÊn ®Ò häc tËp; kü quyÕt s¸ng t¹o c¸c néi dung cña ho¹t n¨ng thiÕt lËp vµ gi÷ mèi liªn hÖ ng−îc ®éng s− ph¹m qu©n sù. Tri thøc lµ néi trong qu¸ tr×nh d¹y häc; kü n¨ng sö dung hµng ®Çu cÇn ®−îc båi d−ìng dông ng«n ng÷, s¸ch, tµi liÖu häc tËp; nh»m h×nh thµnh n¨ng lùc d¹y häc cho kü n¨ng sö dông b¶ng, phÊn, viÕt häc viªn s− ph¹m qu©n sù. N¾m v÷ng b¶ng... tri thøc, kiÕn thøc ë ®©y bao gåm c¶ ba - Nhãm kü n¨ng chuÈn bÞ vµ ®iÒu møc ®é: biÕt, hiÓu, vËn dông. Trong vËn khiÓn seminar cña häc viªn bao gåm: kü dông, häc viªn kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc n¨ng x©y dùng kÕ ho¹ch ®iÒu khiÓn vËn dông kiÕn thøc cò ®Ó hiÓu kiÕn thøc seminar; kü n¨ng thiÕt kÕ c¸c c©u hái, míi mµ ph¶i biÕt vËn dông kiÕn thøc ®· c¸c t×nh huèng trong seminar; kü n¨ng hiÓu vµo thùc tiÔn d¹y häc. Trong ®ã ®Æc sö dông nhãm nhá trong seminar; kü biÖt chó träng rÌn luyÖn kh¶ n¨ng lý n¨ng ®iÒu khiÓn häc viªn ph¸t biÓu; kü gi¶i lµm s¸ng tá nh÷ng kiÕn thøc ®ã cho n¨ng nªu vÊn ®Ò tranh luËn… ng−êi kh¸c hiÓu. Thø ba, h×nh thµnh nh÷ng gi¸ trÞ Thø hai, vÒ kü n¨ng, ph−¬ng ph¸p nghÒ nghiÖp cèt lâi cña häc viªn s− d¹y häc. N¨ng lùc d¹y häc chØ ®−îc béc ph¹m qu©n sù trªn c¬ së nh÷ng tiªu chÝ lé trong qu¸ tr×nh d¹y häc, qua c¸c kü c¬ b¶n trong hÖ gi¸ trÞ cña con ng−êi n¨ng, ph−¬ng ph¸p d¹y häc cña ng−êi ViÖt Nam hiÖn nay nh−: c¸c gi¸ trÞ trÝ gi¸o viªn. CÇn ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn tuÖ; c¸c gi¸ trÞ ®¹o ®øc; c¸c gi¸ trÞ kinh lîi nhÊt (t¹o t×nh huèng s− ph¹m; t¨ng tÕ - chÝnh trÞ - x· héi; c¸c gi¸ trÞ thÈm c−êng d¹y häc thùc hµnh,...) gióp ng−êi mü; c¸c gi¸ trÞ thÓ lùc. häc viªn cã nhiÒu c¬ héi ®Ó rÌn luyÖn kü n¨ng, kü x¶o d¹y häc. Cã thÓ nãi kü §Ó ®¹t ®−îc yªu cÇu nµy, tr−íc hÕt n¨ng d¹y häc lµ sù biÓu hiÖn kh¸ râ nÐt ®ßi hái ng−êi gi¸o viªn nhµ tr−êng qu©n n¨ng lùc d¹y häc cña ng−êi häc viªn s− sù t−¬ng lai cÇn h×nh thµnh gi¸ trÞ niÒm ph¹m. ChÝnh v× vËy, néi dung båi d−ìng tin, ®ã lµ ph¶i v÷ng vµng trªn lËp cÇn tËp trung vµo mét sè kü n¨ng cô thÓ tr−êng quan ®iÓm cña chñ nghÜa Marx - nh− sau: Lenin, ph−¬ng ph¸p luËn khoa häc, b¶n lÜnh ng−êi gi¸o viªn ®Ó gi¶i quyÕt c¸c - Nhãm kü n¨ng chuÈn bÞ bµi gi¶ng néi dung cña qu¸ tr×nh d¹y häc. §©y lµ lªn líp, gåm cã c¸c kü n¨ng cô thÓ nh−: mét trong nh÷ng gi¸ trÞ chung ®ång thêi kü n¨ng sö dông th«ng tin cho bµi còng lµ gi¸ trÞ cèt lâi nhÊt cña ng−êi gi¶ng; kü n¨ng n¾m ®èi t−îng ng−êi gi¸o viªn khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n häc; kü n¨ng dù kiÕn c¸c t×nh huèng d¹y qu©n sù. Nã sÏ quyÕt ®Þnh toµn bé ho¹t häc; kü n¨ng thiÕt kÕ gi¸o ¸n d¹y häc; ®éng còng nh− hµnh vi cña ng−êi häc kü n¨ng lùa chän, sö dông vµ chÕ t¹o viªn s− ph¹m qu©n sù. MÆt kh¸c, sù t«n c¸c ®å dïng d¹y häc… träng tri thøc khoa häc; cã tinh thÇn - Nhãm kü n¨ng tæ chøc giê d¹y häc tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi c«ng viÖc gi¶ng
  5. VÒ båi d−ìng n¨ng lùc d¹y häc… 37 d¹y; ý thøc tù häc, tù båi d−ìng kh¶ trong nghÒ d¹y häc. n¨ng d¹y häc; tr×nh ®é thÝch øng linh 3. Mét sè biÖn ph¸p t¨ng c−êng båi d−ìng n¨ng ho¹t còng lµ nh÷ng gi¸ trÞ kh«ng thÓ lùc d¹y häc cho häc viªn s− ph¹m qu©n sù thiÕu t¹o nªn nh÷ng nÐt riªng, ®éc ®¸o cña häc viªn s− ph¹m. Qu¸ tr×nh båi d−ìng n¨ng lùc d¹y häc cho häc viªn s− ph¹m qu©n sù lµ Thø t−, vÒ nh÷ng chuÈn mùc ®¹o mét qu¸ tr×nh liªn tôc vµ cã hÖ thèng. ®øc nghÒ d¹y häc. ë ®©y kh«ng chØ lµ §©y lµ mét ho¹t ®éng khã kh¨n, phøc nh÷ng chuÈn mùc ®¹o ®øc chung nhÊt t¹p, ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao cÇn cã mét sè cho tÊt c¶ mäi ng−êi mµ ®©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p nh− sau: chuÈn mùc ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cã tÝnh cô thÓ cña nh÷ng ng−êi trÝ thøc vµ g¾n - N©ng cao nhËn thøc cho häc viªn víi sù nghiÖp cao c¶ - “nghÒ trång s− ph¹m qu©n sù vÒ n¨ng lùc d¹y häc. ng−êi”. Cho nªn, ng−êi häc viªn s− - Båi d−ìng ®Ó häc viªn s− ph¹m ph¹m qu©n sù cÇn ®−îc båi d−ìng qu©n sù cã ®éng c¬, th¸i ®é ®óng ®¾n nh÷ng chuÈn mùc ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp nh»m n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm, cô thÓ: yªu nghÒ, g¾n bã víi nghÒ; th¸i thóc ®Èy hä tham gia tÝch cùc c¸c ho¹t ®é c«ng b»ng kh¸ch quan trong c«ng ®éng gi¸o dôc, ®µo t¹o. viÖc; tr¸ch nhiÖm cao; gi÷ g×n phÈm chÊt danh dù, uy tÝn cña nhµ gi¸o; kû - §æi míi ho¹t ®éng båi d−ìng tri luËt tù gi¸c; th¼ng th¾n; kiÒm chÕ, kiªn thøc chuyªn ngµnh vµ tri thøc nghiÖp nhÉn; t«n träng vµ yªu th−¬ng,... vô s− ph¹m trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o nh»m n©ng cao n¨ng lùc d¹y häc cho Thø n¨m, båi d−ìng t− duy s− häc viªn s− ph¹m qu©n sù. ph¹m, ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o trong d¹y häc cña häc viªn s− ph¹m - Thùc hiÖn ®æi míi chuÈn ho¸ qu©n sù. Qu¸ tr×nh d¹y häc ë nhµ ch−¬ng tr×nh, néi dung ®µo t¹o gi¸o viªn tr−êng qu©n sù, viÖc båi d−ìng t− duy khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n qu©n sù s− ph¹m s¸ng t¹o cã t¸c dông x©y dùng theo h−íng t¨ng c−êng båi d−ìng n¨ng vµ ph¸t triÓn hÖ thèng c¸c luËn ®iÓm s− lùc d¹y häc. ph¹m ®Ó chØ ®¹o viÖc ®æi míi qu¸ tr×nh - §æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc vµ d¹y häc tõ “truyÒn thô” sang “h×nh t¨ng c−êng hiÖu qu¶ c¸c h×nh thøc tæ thµnh”, tõ ®éc tho¹i mét chiÒu sang hîp chøc d¹y häc thùc hµnh vµ thùc tËp rÌn t¸c thÇy - trß. Ph−¬ng ph¸p d¹y häc luyÖn kü n¨ng d¹y häc cho häc viªn s− truyÒn thèng víi ®Æc tr−ng “truyÒn ®¹t - ph¹m qu©n sù hiÖn nay. Cô thÓ lµ : tiÕp thu” c¸c kiÕn thøc chuyÓn thµnh c¸c ph−¬ng ph¸p d¹y cho häc viªn + Bè trÝ xøng ®¸ng sè tiÕt cho häc ph−¬ng ph¸p t− duy khoa häc, ph−¬ng phÇn rÌn luyÖn nghiÖp vô s− ph¹m vµ ph¸p tù häc, tù nghiªn cøu, ng−êi häc cã s¾p xÕp kÕ ho¹ch häc tËp hîp lý. thÓ tù lÜnh héi tri thøc, ph¸t triÓn b¶n + H−íng dÉn häc viªn tÝch cùc rÌn th©n. Tøc lµ ng−êi häc viªn s− ph¹m luyÖn nghiÖp vô s− ph¹m ë ®¬n vÞ hay qu©n sù cã kh¶ n¨ng t− duy linh ho¹t, trong tæ, nhãm. s¸ng t¹o trong c¸c ho¹t ®éng s− ph¹m cña m×nh ®Ó ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ tèi −u (xem tiÕp trang 24)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản