intTypePromotion=1
ADSENSE

Về công tác xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, kiểm tra chất lượng và xây dựng định mức trang thiết bị y tế

Chia sẻ: Đỗ Thiên Hỷ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

27
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài viết trình bày công tác xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, kiểm tra chất lượng và xây dựng định mức trang thiết bị y tế. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Về công tác xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, kiểm tra chất lượng và xây dựng định mức trang thiết bị y tế

DiÔn ®µn chÝnh s¸ch y tÕ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> VÒ C¤NG T¸C X¢Y DùNG, ¸P DôNG TI£U CHUÈN, KIÓM TRA<br /> CHÊT L¦îNG Vµ X¢Y DùNG §ÞNH MøC TRANG THIÕT BÞ Y TÕ<br /> ThS. NguyÔn Minh TuÊn1<br /> <br /> C«ng t¸c x©y dùng vµ ¸p dông tiªu chuÈn Nam (TCVN) trong lÜnh vùc trang thiÕt bÞ y tÕ.<br /> Trang thiÕt bÞ y tÕ lµ lo¹i hµng hãa ®Æc biÖt, Nh÷ng lo¹i trang thiÕt bÞ cã cÊp sè ®¨ng ký,<br /> øng dông c¸c thµnh tùu míi nhÊt cña c¸c ngµnh cã tiªu chuÈn ®· ®­îc s¶n xuÊt, cung øng vµ sö<br /> khoa häc c«ng nghÖ cao vµ yªu cÇu kh¾t khe vÒ dông trong ngµnh y tÕ, c¸c c¬ së s¶n xuÊt trang<br /> tÝnh æn ®Þnh vµ an toµn nªn c«ng t¸c x©y dùng vµ thiÕt bÞ y tÕ ®Òu cã tiªu chuÈn c¬ së cho tõng lo¹i<br /> ¸p dông tiªu chuÈn ®· rÊt ®­îc quan t©m, chó s¶n phÈm, kÓ c¶ s¶n phÈm thiÕt bÞ bÖnh viÖn.<br /> träng. Trong nhiÒu n¨m qua, Bé Y tÕ ®· phèi hîp HÖ thèng tµi liÖu kü thuËt phôc vô trong c«ng<br /> chÆt chÏ víi Trung t©m Tiªu chuÈn chÊt l­îng (Bé t¸c qu¶n lý chÊt l­îng, tiªu chuÈn ®­îc x©y<br /> Khoa häc vµ C«ng nghÖ) x©y dùng vµ ban hµnh dùng trªn c¸c c¬ së cÊu tróc ph¸p lý vµ theo c¸c<br /> c¸c tiªu chuÈn ngµnh (TCN) vµ tiªu chuÈn ViÖt quy ®Þnh míi:<br /> I<br /> LuËt<br /> II C¸c v¨n b¶n ph¸p quy kü thuËt<br /> III Tiªu chuÈn quèc gia<br /> IV Quy chuÈn quèc gia<br /> <br /> V<br /> Tiªu chuÈn c¬ së<br /> <br /> <br /> <br /> - TÇng I: LuËt C¸c tiªu chuÈn (TCN-TCVN) ®· ®­îc phæ<br /> - TÇng II: C¸c v¨n b¶n ph¸p quy kü thuËt bao biÕn ¸p dông kÞp thêi cho tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng cã<br /> gåm c¸c v¨n b¶n ph¸p lÖnh, nghÞ ®Þnh, quyÕt liªn quan: nhµ s¶n xuÊt, kinh doanh; c¬ së y tÕ sö<br /> ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ Bé chuyªn ngµnh-quy dông vµ c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý trong m¹ng l­íi y tÕ<br /> ®Þnh nhiÖm vô, chøc n¨ng, quyÒn h¹n... cña c¸c toµn quèc th«ng qua c¸c Héi nghÞ phæ biÕn tiªu<br /> tæ chøc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc Trang thiÕt bÞ y chuÈn, Héi nghÞ b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi tiªu<br /> tÕ. dïng hµng n¨m. ViÖc th«ng tin, phæ biÕn ¸p<br /> dông kÞp thêi nµy ®· t¹o ®­îc mèi thèng nhÊt<br /> - TÇng III: C¸c Tiªu chuÈn Quèc gia gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lý, c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ<br /> - TÇng IV: C¸c Quy chuÈn quèc gia ng­êi sö dông trong ph¹m vi toµn quèc. Trªn c¬<br /> - TÇng V: C¸c Tiªu chuÈn c¬ së së ®ã, c¸c nhµ s¶n xuÊt ®· b¸m s¸t c¸c tiªu<br /> chuÈn ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm ®¹t tiªu<br /> Cho ®Õn nay, Bé Y tÕ ®· x©y dùng, c«ng bè vµ chuÈn kü thuËt, cã chÊt l­îng ®­a vµo l­u th«ng;<br /> ban hµnh c¸c Tiªu chuÈn lÜnh vùc trang thiÕt bÞ y c¸c c¬ së y tÕ, bÖnh viÖn cã c¨n cø ®Ó mua ®­îc<br /> tÕ nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña ho¹t ®éng s¶n c¸c trang thiÕt bÞ ®óng yªu cÇu kü thuËt, cã tÝnh<br /> xuÊt, kinh doanh, ®Çu t­ khai th¸c sö dông vµ<br /> qu¶n lý trong giai ®o¹n hiÖn nay. §· xuÊt b¶n bé<br /> tuyÓn tËp tiªu chuÈn TCVN-TCN vÒ trang thiÕt<br /> 1<br /> bÞ y tÕ phôc vô cho c¸c ®¬n vÞ, c¬ së y tÕ. Vô tr­ëng Vô Trang thiÕt bÞ vµ C«ng tr×nh Y tÕ<br /> <br /> <br /> 40<br /> T¹p chÝ<br /> <br /> <br /> ChÝnh s¸ch Y tÕ - Sè 7/2011<br /> <br /> <br /> <br /> n¨ng t¸c dông phï hîp víi ®iÒu kiÖn sö dông vµ môc ®Ých vµ chän c¸c c¬ së dÞch vô kü thuËt<br /> gi¸ c¶ hîp lý; ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh vµ thiÕt bÞ y tÕ ®ñ n¨ng lùc vµ cã chøc n¨ng hµnh<br /> ®Çu t­ mua s¾m, sö dông trang thiÕt bÞ y tÕ ®i vµo nghÒ ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng b¶o d­ìng, söa<br /> nÒ nÕp, ®óng quy ®Þnh. ch÷a thiÕt bÞ, ®¶m b¶o thiÕt bÞ ®· ®­îc trang bÞ<br /> C«ng t¸c kiÓm ®Þnh hiÖu chuÈn vµ kiÓm tra ho¹t ®éng tèt, an toµn cho bÖnh nh©n vµ ng­êi<br /> chÊt l­îng trang thiÕt bÞ y tÕ sö dông thiÕt bÞ, ®¶m b¶o kÕt qu¶ chÝnh x¸c<br /> trong chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ bÖnh.<br /> C«ng t¸c kiÓm ®Þnh, hiÖu chuÈn m¸y thiÕt bÞ<br /> y tÕ còng ®· ®­îc triÓn khai t¹i nhiÒu c¬ së y tÕ, §Ó cñng cè vµ ph¸t triÓn ViÖn Trang thiÕt bÞ<br /> thùc hiÖn víi sù uû quyÒn cña c¬ quan cã thÈm vµ C«ng tr×nh y tÕ, Bé Y tÕ ®· chØ ®¹o ViÖn x©y<br /> quyÒn thuéc Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ. Thùc dùng ®Ò ¸n chuyÓn ®æi sang ho¹t ®éng theo m«<br /> hiÖn viÖc kiÓm tra chÊt l­îng trang thiÕt bÞ y tÕ h×nh NghÞ ®Þnh 115 cña ChÝnh phñ, ph¸t triÓn<br /> l­u th«ng trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ hµng ho¸ ®éi ngò c¸n bé, n¨ng lùc ®Ó tù chñ ®¶m ®­¬ng<br /> nhËp khÈu ®­îc thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè nhiÖm vô chÝnh trÞ: phèi hîp x©y dùng c¸c quy<br /> 50/2006/Q§-TTg ngµy 07/03/2006 cña Thñ tr×nh, quy chuÈn kü thuËt; kiÓm ®Þnh, kiÓm<br /> t­íng ChÝnh phñ, Bé Y tÕ ®· x©y dùng c¸c tiªu chuÈn TTBYT; chuyÓn giao øng dông c«ng<br /> chÝ kü thuËt theo yªu cÇu vµ tæ chøc thùc hiÖn. nghÖ TTBYT... vµ khÈn tr­¬ng x©y dùng ®Ò ¸n<br /> §· kiÓm ®Þnh ®­îc nhiÒu chñng lo¹i thiÕt bÞ: phèi hîp víi Tæng Côc Tiªu chuÈn §o l­êng<br /> m¸y X-quang c¸c lo¹i; hÖ thèng chôp c¾t líp vi chÊt l­îng (Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ) h×nh<br /> tÝnh CT-scanner; m¸y ®iÖn tim vµ nhiÒu thiÕt bÞ thµnh, ph¸t triÓn thªm mét sè c¬ së ®ñ kh¶ n¨ng,<br /> y tÕ kh¸c nh­ m¸y thë, m¸y g©y mª, m¸y lµm c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ, con ng­êi vµ ®­îc uû<br /> giµu oxy, m¸y siªu ©m... quyÒn thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm ®Þnh, kiÓm<br /> Trong nhiÒu n¨m qua, Bé Y tÕ ®· chØ ®¹o, chuÈn TTBYT, tr­íc m¾t t¹i TP. Hå ChÝ Minh vµ<br /> giao nhiÖm vô cho ViÖn Trang thiÕt bÞ vµ C«ng §µ N½ng ®Ó phôc vô cho khu vùc phÝa Nam vµ<br /> tr×nh y tÕ (TTB&CTYT) lµm ®Çu mèi trong c«ng c¸c tØnh miÒn Trung, T©y Nguyªn.<br /> t¸c kiÓm tra, kiÓm ®Þnh, hiÖu chuÈn thiÕt bÞ y tÕ X©y dùng ®Þnh møc, danh môc trang thiÕt<br /> còng ®· ®­îc triÓn khai t¹i nhiÒu c¬ së y tÕ do bÞ y tÕ<br /> ViÖn TTB&CTYT thùc hiÖn d­íi sù uû quyÒn<br /> TriÓn khai QuyÕt ®Þnh 47/2008/Q§-TTg<br /> cña c¬ quan cã thÈm quyÒn thuéc Bé Khoa häc<br /> ngµy 02/04/2008 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, Bé<br /> vµ C«ng nghÖ. Tuy nhiªn, c«ng t¸c kiÓm ®Þnh vµ<br /> Y tÕ ®· ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 3333/Q§-BYT<br /> hiÖu chuÈn TTBYT vÉn cßn nhiÒu khã kh¨n do<br /> ngµy 08/09/2008 vµ QuyÕt ®Þnh sè 437/Q§-<br /> ch­a ®­îc ®Çu t­ ®óng møc vÒ c¶ ®éi ngò con<br /> ng­êi vµ thiÕt bÞ. Phßng kiÓm chuÈn thuéc ViÖn BYT ngµy 20/02/2002 ban hµnh danh môc trang<br /> TTB&CTYT kh«ng thÓ ®¸p øng yªu cÇu cña c¶ thiÕt bÞ y tÕ thiÕt yÕu phôc vô triÓn khai ®Ò ¸n ®Çu<br /> n­íc, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn sè l­îng vµ chñng t­ x©y dùng c¶i t¹o n©ng cÊp bÖnh viÖn ®a khoa<br /> lo¹i TTBYT ®­îc ®Çu t­ ngµy mét t¨ng, nguån huyÖn, bÖnh viÖn ®a khoa khu vùc liªn huyÖn,<br /> nhËp khÈu TTBYT ®Õn tõ nhiÒu n­íc. phßng kh¸m ®a khoa khu vùc sö dông tr¸i phiÕu<br /> ChÝnh phñ vµ c¸c nguån vèn hîp ph¸p kh¸c giai<br /> Theo ChØ thÞ sè 01/2003/CT-BYT ngµy ®o¹n 2008-2010 víi c¸c quy m« gi­êng bÖnh<br /> 13/06/2003 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ vÒ viÖc t¨ng kh¸c nhau ®Ó h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ lµm c¨n cø<br /> c­êng c«ng t¸c qu¶n lý TTBYT, ®¬n vÞ ®­îc<br /> x©y dùng ®Þnh møc ®Çu t­, ph¸t huy hiÖu qu¶ sö<br /> phÐp dµnh tõ 5 ®Õn 7% kinh phÝ th­ßng xuyªn<br /> dông thiÕt bÞ t¹i c¬ së.<br /> ®­îc cÊp hµng n¨m cho ho¹t ®éng mua s¾m tµi<br /> s¶n cè ®Þnh ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm chuÈn, HiÖn nay Bé Y tÕ ®ang phèi hîp víi c¸c ®¬n<br /> b¶o hµnh, b¶o d­ìng vµ söa ch÷a trang thiÕt bÞ y vÞ liªn quan rµ so¸t, söa ®æi quy ®Þnh vÒ danh<br /> tÕ t¹i c¸c ®¬n vÞ. Song ho¹t ®éng nµy t¹i nhiÒu c¬ môc trang thiÕt bÞ y tÕ c¸c tuyÕn vµ chuÈn bÞ ban<br /> së y tÕ gÇn nh­ ch­a ®­îc quan t©m, thñ tr­ëng hµnh ®Ó h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ ¸p dông cho phï<br /> c¸c ®¬n vÞ ch­a chØ ®¹o trong viÖc sö dông ®óng hîp víi giai ®o¹n hiÖn nay.<br /> <br /> 41<br /> DiÔn ®µn chÝnh s¸ch y tÕ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> HÖ THèNG CH¡M SãC SøC KHáE BAN §ÇU<br /> ë VIÖT NAM - C¶I C¸CH §Ó §¹T MôC TI£U<br /> TOµN D¢N §¦îC KH¸M CH÷A BÖNH<br /> TS. Ng« §øc Anh<br /> <br /> <br /> <br /> S o víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn kh¸c cã cïng<br /> møc thu nhËp ®Çu ng­êi, ViÖt Nam ®· ®¹t<br /> ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín trong lÜnh vùc ®iÒu<br /> Trung t©m y tÕ huyÖn vµ BÖnh viÖn huyÖn, tuyÕn<br /> x· lµ Tr¹m y tÕ x·. M¹ng l­íi ch¨m sãc søc kháe<br /> ban ®Çu ®­îc h×nh thµnh sau n¨m 1954 ë miÒn<br /> trÞ còng nh­ y tÕ dù phßng. Tû lÖ tö vong mÑ ®· B¾c vµ 1975 ë miÒn Nam nh»m “®­a dÞch vô y tÕ<br /> gi¶m râ rÖt tõ 200/100.000 trÎ ®Î sèng n¨m ®Õn tõng th«n b¶n” ®Ó cung cÊp dÞch vô miÔn<br /> 1990 xuèng cßn 115/100.000 trÎ ®Î sèng vµo phÝ cho mäi ng­êi d©n. Tr¹m y tÕ x· ®­îc thµnh<br /> n¨m 2006. H¬n 90% phô n÷ sinh con ®­îc hç lËp ë tÊt c¶ c¸c x· vµ lµ ®¬n vÞ y tÕ c¬ së cña hÖ<br /> trî bëi c¸c c¸n bé y tÕ, 91% trÎ ViÖt Nam d­íi 5 thèng ch¨m sãc søc kháe ban ®Çu. C¶ n­íc cã<br /> tuæi ®· ®­îc tiªm chñng (Bé Y tÕ, 2007). Nh÷ng kho¶ng 11.000 tr¹m y tÕ x· cã nhiÖm vô phßng<br /> thµnh tùu ®ã ®· cho thÊy chóng ta ®· thùc hiÖn bÖnh vµ kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi d©n ®Þa<br /> thµnh c«ng c¸c chÝnh s¸ch, c¸c ch­¬ng tr×nh y tÕ ph­¬ng.<br /> cña ChÝnh phñ còng nh­ hÖ thèng ch¨m sãc søc Tõ n¨m 1986, ®­êng lèi ®æi míi nÒn kinh tÕ<br /> kháe ban ®Çu ®· ho¹t ®éng hiÖu qu¶ chøc n¨ng, theo h­íng “më cöa” cña ViÖt Nam ®· cã t¸c<br /> gióp cho phÇn lín ng­êi d©n tiÕp cËn ®­îc c¸c ®éng ®Õn hÖ thèng y tÕ. ChÝnh phñ ®· bá c¸c quy<br /> dÞch vô y tÕ. (NguyÔn Minh vµ céng sù, 1998). ®Þnh cÊm hµnh nghÒ y tÕ t­ nh©n vèn ®· tån tai<br /> Sù thay ®æi nhanh chãng vÒ kinh tÕ - x· héi trong mét thêi gian dµi ®Ó h×nh thµnh hÖ thèng y<br /> theo ®Þnh h­íng kinh tÕ thÞ tr­êng tõ cuèi nh÷ng tÕ c«ng - t­ kÕt hîp. KÕt qu¶ lµ sè l­îng c¸c c¬<br /> n¨m 1980 ®· ®Æt ra nhiÒu th¸ch thøc cho ngµnh së y tÕ t­ nh©n ®· t¨ng lªn nhanh chãng, ngµy<br /> y tÕ. MÆc dï môc tiªu hµng ®Çu lµ ®Ó mäi ng­êi cµng c¹nh tranh víi hÖ thèng y tÕ c«ng (TuÊn vµ<br /> d©n cã thÓ tiÕp cËn víi c¸c dÞch vô y tÕ cã chÊt céng sù, 2005). H¬n n÷a, chÝnh phñ ViÖt Nam<br /> l­îng, nh­ng viÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ còng còng b¾t ®Çu thùc hiÖn chÝnh s¸ch thu viÖn phÝ<br /> nh­ viÖc cho phÐp y tÕ t­ nh©n ho¹t ®éng ®· gãp thay v× miÔn phÝ nh­ thêi gian tr­íc. Ng­êi<br /> phÇn t¹o ra chi phÝ “th¶m häa” vÒ y tÕ cho c¸c hé bÖnh cã thÓ ®Õn th¼ng c¸c bÖnh viÖn c«ng ë<br /> gia ®×nh vµ g©y nªn t×nh tr¹ng mÊt c«ng b»ng tuyÕn trªn mµ kh«ng cÇn ph¶i cã giÊy chuyÓn<br /> trong tiÕp cËn c¸c dÞch vô kh¸m ch÷a bÖnh (Khª viÖn cña tuyÕn d­íi. V× thÕ nÕu ng­êi bÖnh cã<br /> vµ céng sù., 2003; Dao vµ céng sù., 2008; kh¶ n¨ng chi tr¶ th× hä cã thÓ cã nhiÒu sù lùa<br /> Nguyen vµ céng sù., 2010). §iÒu nµy dÉn ®Õn sù chän.<br /> chªnh lÖch lín vÒ chØ sè søc kháe vµ ®é bao phñ Trong khi chÝnh s¸ch viÖn phÝ th­êng ®­îc<br /> gi÷a c¸c vïng miÒn, c¸c nhãm thu nhËp vµ ¸p dông ë c¸c bÖnh viÖn huyÖn, tØnh vµ bÖnh<br /> nhãm d©n téc kh¸c nhau (Bé Y tÕ 2004, Bé Y tÕ viÖn trung ­¬ng th× c¸c dÞch vô ch¨m sãc søc<br /> 2007). kháe ban ®Çu ë tr¹m y tÕ x· l¹i ®­îc nhµ n­íc<br /> HÖ thèng y tÕ ViÖt Nam cã 4 tuyÕn: tuyÕn lµ bao cÊp toµn bé hoÆc mét phÇn. Do nguån lùc cã<br /> Bé Y tÕ vµ c¸c bÖnh viÖn trung ­¬ng, tuyÕn tØnh h¹n mµ kh¶ n¨ng ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt vµ nguån<br /> lµ Së Y tÕ vµ BÖnh viÖn tØnh, tuyÕn huyÖn lµ nh©n lùc cña c¸c tr¹m y tÕ x· bÞ h¹n chÕ. C¬ chÕ<br /> <br /> <br /> 42<br /> T¹p chÝ<br /> <br /> <br /> ChÝnh s¸ch Y tÕ - Sè 7/2011<br /> <br /> <br /> <br /> bao cÊp ¸p dông t¹i tuyÕn x· ®· dÉn ®Õn t×nh Nguån lùc khan hiÕm ®· g©y ra m©u thuÊn<br /> tr¹ng tr¹m y tÕ x· (TYTX) chØ chó ý ®Õn viÖc ®Æt gi÷a yªu cÇu t¨ng ®é bao phñ vµ c¶i thiÖn chÊt<br /> chØ tiªu vÒ sè l­îng ng­êi sö dông dÞch vô mµ Ýt l­îng. Víi viÖc tiÕp cËn víi c¸c dÞch vô y tÕ thÊy<br /> chó ý ®Õn viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh chuyªn thÕ lµm gi¶m nhu cÇu dÞch vô t¹i TYTX, lùa chän<br /> m«n vµ ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng. KÕt qu¶ lµ, dÞch vô phï hîp cho TYTX lµ cÇn thiÕt. Sù bao<br /> dÞch vô cña TYTX ®­îc cho lµ cã chÊt l­îng phñ cÇn ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸ l¹i theo nhu cÇu cña<br /> thÊp do tr×nh ®é c¸n bé cã h¹n, trang thiÕt bÞ l¹c tõng ®Þa ph­¬ng cô thÓ. Nh÷ng tr¹m y tÕ x· nµo<br /> hËu, vµ thuèc men kh«ng ®Çy ®ñ (Bé Y tÕ, Tæ ho¹t ®éng kÐm (ch¼ng h¹n kh«ng ®¶m b¶o an<br /> chøc Y tÕ ThÕ giíi, 2007). §iÒu nµy dÉn ®Õn t×nh toµn vµ vÖ sinh cho ng­êi bÖnh) cÇn ph¶i ®­îc<br /> tr¹ng nhiÒu bÖnh nh©n, kÓ c¶ nh÷ng ng­êi chØ n©ng cÊp ngay, ®Æc biÖt lµ ë vïng s©u, vïng xa<br /> m¾c c¸c bÖnh th«ng th­êng còng ph¶i t×m ®Õn n¬i mµ ng­êi d©n vÉn phô thuéc vµo tr¹m y tÕ x·<br /> c¸c c¬ së y tÕ t­ nh©n hoÆc tíi c¸c c¬ së y tÕ (Nguyªn vµ céng sù, 2009). ViÖc ®Ó cho c¬ së y<br /> tuyÕn trªn thay v× ®Õn tr¹m y tÕ x·. Hai cuéc tÕ tuyÕn trªn c¹nh tranh víi c¸c c¬ së CSSKB§ râ<br /> ®iÒu tra møc sèng toµn quèc n¨m 2004 vµ 2006 rµng lµ kh«ng hiÖu qu¶, vµ c¸c tr¹m y tÕ gÇn bÖnh<br /> cho thÊy tØ lÖ bÖnh nh©n ngo¹i tró thÊp nhÊt ë viÖn cÇn ph¶i ®­îc b¶o vÖ bëi chÕ ®é kh¸m ch÷a<br /> tr¹m y tÕ x· (22.1% n¨m 2004, 23.4% n¨m bÖnh theo tuyÕn hoÆc lµ s¸t nhËp vµo bÖnh viÖn<br /> 2006) so víi bÖnh viÖn nhµ n­íc (25.2% n¨m<br /> gÇn ®ã.<br /> 2004, 29.9% n¨m 2006) hoÆc c¸c phßng kh¸m<br /> t­ nh©n (42.8% trong 2004, 34.6% trong 2006) C¸c nghiªn cøu tr­íc ®©y ®· cho thÊy viÖc<br /> (Tæng côc Thèng kª, 2007). T×nh tr¹ng tù mua chi tr¶ viÖn phÝ cho tr¹m y tÕ x· sÏ ¶nh h­ëng<br /> thuèc ®iÒu trÞ còng rÊt phæ biÕn (Khª vµ céng sù, tiªu cùc tíi viÖc sö dông nh÷ng tr¹m y tÕ nµy vµ<br /> 2002). TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè trªn dÉn ®Õn dÞch vô g©y ra g¸nh nÆng tµi chÝnh cho ng­êi nghÌo<br /> CSSKBD t¹i TYTX Ýt ®­îc sö dông. nh÷ng ng­êi vÉn ®Õn kh¸m ch÷a bÖnh ë ®©y<br /> (Khª vµ céng sù., 2002; Dao vµ Waters, 2008).<br /> ChÝnh s¸ch tù do hãa nÒn kinh tÕ vµ cho phÐp<br /> Dï sao, coi viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô miÔn phÝ<br /> y tÕ t­ nh©n ho¹t ®éng ®· gÆp ph¶i mét sè vÊn ®Ò nh­ lµ c«ng cô ®Ó ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh ch¨m sãc<br /> do mong ®îi cña ng­êi d©n vµo mét nÒn y tÕ cã søc kháe toµn d©n mµ kh«ng ®i ®«i víi n©ng cao<br /> chÊt l­îng tèt h¬n vµ yªu cÇu hç trî cho ng­êi chÊt l­îng ®· g©y ra nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc.<br /> nghÌo vµ cËn nghÌo. M« h×nh ch¨m sãc søc kháe BÖnh nh©n kh«ng coi träng dÞch vô chÊt l­îng<br /> ban ®Çu mµ kh«ng chó ý ®Õn viÖc n©ng cao chÊt thÊp “miÔn phÝ” mµ ngµy cµng quan t©m tíi chÊt<br /> l­îng dï miÔn phÝ còng kh«ng cßn lµ sù lùa chän l­îng dÞch vô. (Ng« vµ céng sù, 2009a; Ng« vµ<br /> cña nhiÒu ng­êi d©n n÷a. Nhu cÇu vÒ ch¨m sãc céng sù, 2009b). Thêi gian chê ®îi kÐo dµi, kª<br /> søc kháe cã chÊt l­îng (kh«ng ph¶i chê ®îi, thÇy ®¬n thuèc kh«ng phï hîp vµ ®iÒu trÞ kh«ng hiÖu<br /> thuèc giái, cã nhiÒu lùa chän vÒ c«ng nghÖ vµ qu¶ kh«ng nh÷ng lµm ng­êi bÖnh kh«ng hµi<br /> ®iÒu trÞ) ngµy cµng t¨ng lªn. Ng­êi d©n Ýt sö dông lßng, lµm gi¶m lßng tin cña ng­êi bÖnh vµo tr¹m<br /> dÞch vô t¹i TYTX ë gÇn bÖnh viÖn lµ do hä cã thÓ y tÕ x· mµ cßn g©y ra nh÷ng t¸c h¹i vÒ mÆt t©m lý<br /> tù ®i kh¸m ch÷a bÖnh ë bÖnh viÖn mµ kh«ng cÇn cho ng­êi bÖnh nÕu hä kh«ng ®­îc ®iÒu trÞ hoÆc<br /> giÊy chuyÓn viÖn cña TYTX. Sù s½n cã c¸c dÞch ®iÒu trÞ kh«ng ®Çy ®ñ. Trªn thùc tÕ, nhiÒu bÖnh<br /> vô y tÕ c¬ b¶n ë mäi tuyÕn cã thÓ lµm ng­êi bÖnh nh©n ®i kh¸m ë b¸c sÜ t­ khi m¾c c¸c bÖnh mµ<br /> cã nhiÒu sù lùa chän h¬n. Tuy nhiªn, yªu cÇu vÒ TYTX cã thÓ xö lý ®­îc cho thÊy thu mét phÇn<br /> chÊt l­îng ®ang dÉn ®Õn viÖc l¹m dông kü thuËt phÝ dÞch vô n»m trong kh¶ n¨ng chi tr¶ ®Ó n©ng<br /> cao víi chi phÝ ®¾t ®á h¬n møc cÇn thiÕt t¹i c¸c c¬ cao chÊt l­îng dÞch vô cã thÓ ®¸p øng tèt h¬n<br /> së y tÕ. Chi phÝ nµy v­ît qu¸ kh¶ n¨ng chi tr¶ cña nhu cÇu ng­êi d©n, nh÷ng ng­êi kh«ng cã kh¶<br /> nhiÒu ng­êi, nhÊt lµ ng­êi nghÌo, lµm gi¶m sù n¨ng chi tr¶ cho dÞch vô ë bÖnh viÖn hoÆc phßng<br /> tiÕp cËn cña hä víi dÞch vô y tÕ. kh¸m t­.<br /> <br /> 43<br /> DiÔn ®µn chÝnh s¸ch y tÕ<br /> <br /> <br /> <br /> C¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cÇn thÊy r»ng HÖ thèng y tÕ hiÖn nay kh¸ ®a d¹ng, trong ®ã<br /> viÖc ®Èy m¹nh kh¶ n¨ng tiÕp cËn víi c¸c dÞch vô t×nh tr¹ng tù ®iÒu trÞ, tù mua thuèc ë hiÖu thuèc<br /> kh¸m ch÷a bÖnh ph¶i song hµnh víi n©ng cao vÉn phæ biÕn vµ vÉn kh«ng ®­îc kiÓm so¸t. Sù<br /> chÊt lùong. ViÖc c¾t gi¶m bao cÊp cña nhµ n­íc gia t¨ng sè l­îng c¸c c¬ së y tÕ t­ nh©n cho thÊy<br /> ph¶i ®i ®«i víi viÖc x©y dùng mét ph­¬ng thøc yªu cÇu tr­íc m¾t ph¶i cã nh÷ng quy ®Þnh ®èi<br /> chi tr¶ cho c¸c tr¹m y tÕ x· ®Ó lÊy kinh phÝ n©ng víi khu vùc t­ nh©n nh»m qu¶n lý chÊt l­îng<br /> cao chÊt l­îng dich vu. CÇn ph¶i më réng B¶o kh¸m ch÷a bÖnh ë khu vùc nµy. Trong mét hÖ<br /> hiÓm y tÕ ®Ó ®¶m b¶o kinh phÝ cho viÖc ®¶m b¶o thèng y tÕ ®¸p øng, nã kh«ng chØ gi¶i quyÕt chi<br /> chÊt l­îng dÞch vô. H¬n n÷a, nªn lùa chän thu phÝ th¶m häa mµ cßn tr¸nh ®­îc nh­ng chi phÝ<br /> viÖn phÝ ë mét møc cã thÓ chÊp nhËn ®­îc nh»m kh«ng cÇn thiÕt do viÖc sö dông thuèc vµ c¸c xÐt<br /> ®¶m b¶o chÊt l­îng dÞch vô. M« h×nh Nh­îng nghiÖm ®¾t tiÒn t¹i c¸c phßng kh¸m t­ kh«ng<br /> quyÒn x· héi trong y tÕ ®· ®­îc thö nghiÖm t¹i ®­îc kiÓm so¸t chÆt chÏ (TuÊn vµ céng sù,<br /> mét sè TYTX ë §µ N½ng vµ Kh¸nh Hßa vµ ®· 2005).<br /> thµnh c«ng trong viÖc lµm t¨ng sö dông dÞch vô C¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cÇn duy tr×<br /> nhê c¸c ch­¬ng tr×nh tiÕp thÞ x· héi, c¶i thiÖn nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc vµ ®æi míi t­ duy<br /> chÊt l­îng phôc vô, x©y dùng khung phÝ dÞch vô, ®Ó c¶i tæ hÖ thèng ch¨m sãc søc kháe ban ®Çu<br /> vµ thùc hiÖn chÕ ®é khen th­ëng cho c¸n bé (Ng« theo h­íng x· héi hãa dÞch vô y tÕ ®Ó ®¸p øng<br /> vµ céng sù, 2010; Ng« vµ céng sù, 2009a). Trong mong ®îi ngµy cµng t¨ng cña ng­êi d©n, kÓ c¶<br /> bÊt cø tr­êng hîp nµo, ®Çu t­ vµo c¬ së h¹ tÇng, nh÷ng ng­êi nghÌo. §©y còng chÝnh lµ mét<br /> thiÕt bÞ y tÕ, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong giai th¸ch thøc lín ®èi víi môc tiªu toµn d©n ®­îc<br /> ®o¹n ban ®Çu sÏ lu«n lµ ®iÒu cÇn lµm tr­íc khi ch¨m sãc søc kháe ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n<br /> tr¹m y tÕ cã thÓ sö dông kinh phÝ tõ nguån thu tíi.<br /> viÖn phÝ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô.<br /> <br /> <br /> <br /> TµI LIÖU THAM KH¶O<br /> 1. Bertrand JT, Hardee K, Magnani RJ, et al. 1995. Access, quality of care, medical barriers in<br /> family planning program. International Family Planning Perspectives 21: 64-74.<br /> 2. Dao HT, Waters H, Le QV. 2008. User fees and health service utilization in Vietnam: How to<br /> Protect the Poor? Public Health 122: 1068-78.<br /> 3. Duong DV,Lee AH, Binns CW. 2005. Measuring preferences for delivery services in rural<br /> Vietnam. Birth 32: 194-202.<br /> 4. Fritzen S. 2007. Legacies of primary healthcare in an age of health sector reform: Vietnam's<br /> commune clinics in transition. Social Science & Medicine 64: 1611-23.<br /> 5. General Statistics Office. (2007). Results of the Vietnam household living standards survey<br /> 2006. Statistics Publishing House: Hanoi<br /> 6. Khe D, Xuan L, Eriksson B, et al. 2002. Primary health concept revisited: Where do people<br /> seek healthcare in a rural area of Vietnam. Health Policy 61: 95-109.<br /> 7. Ministry of Health. 2002. National Standards and Guidelines for Reproductive Healthcare<br /> Services. Hanoi; Ministry of Health.<br /> <br /> 44<br /> T¹p chÝ<br /> <br /> <br /> ChÝnh s¸ch Y tÕ - Sè 7/2011<br /> <br /> <br /> <br /> 8. Ministry of Health. 2002. The National Strategy for Reproductive Health for the 2001-2010<br /> Period. Hanoi; Ministry of Health.<br /> 9. Ministry of Health. 2004. Vietnam 2003 National Health Survey. Hanoi; Ministry of Health.<br /> 10. Ministry of Health. 2007. Health Statistics Yearbook, 2006. Hanoi; Ministry of Health.<br /> 11. Ministry of Health,WHO. 2007. Policy Options for the Renovation and Improvement of the<br /> Health System towards Equity, Efficiency and Development. Hanoi.<br /> 12. Montagu D. 2002. Franchising of Health Services in Low-Income Countries. Health Policy<br /> and Planning 17: 121-30.<br /> 13. Ngo A, Alden D, Pham V, et al. 2010. The Impact of Social Franchise on the Use of<br /> Reproductive Health and Family Planning Services at Commune Health Stations in Vietnam.<br /> BMC Health Services Research. In press<br /> 14. Ngo A, Phan H, Pham V, et al. 2009a. Impacts of a Government Social Franchise Model on<br /> Perceptions of Service Quality and Client Satisfaction at Commune Health Stations in<br /> Vietnam. Journal of Development Effectiveness 1: 413-429.<br /> 15. Ngo AD, Alden D, Dinh N, et al. 2009b. Developing and Launching a Government Social<br /> Franchise Model of Reproductive Healthcare Service Delivery in Vietnam. Social Marketing<br /> Quarterly 15: 71-89.<br /> 16. Nguyen Minh T, Johnson BR, Landry E, et al. 1998. Client perspectives on quality of<br /> reproductive health services in Viet Nam. Asia-Pacific Population Journal 13: 33-54.<br /> 17. Nguyen P, Hanh D, Lavergne MR, et al. 2009. The Effect of a Poverty Reduction Policy and<br /> Service Quality Standards on Commune-Level Primary Healthcare Utilization in Thai<br /> Nguyen Province, Vietnam. Health Policy and Planning. Advanced access.<br /> 18. Rama Rao S,Mohanam R. 2003. The Quality of Family Planning Programs: Concepts,<br /> Measurements, Interventions and Effects. Studies in Family Planning 34: 227-48.<br /> 19. Tuan T, Dung VT, Neu I et al. 2005. Comparative Quality of Private and Public Health Services<br /> in Rural Vietnam. Health Policy and Planning 20: 319-27.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 45<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2