intTypePromotion=1

Về lý thuyết cảnh quan sinh thái

Chia sẻ: Hung Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
38
lượt xem
2
download

Về lý thuyết cảnh quan sinh thái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài viết trình bày cảnh quan, hệ sinh thái, cảnh quan sinh thái, bản đồ môi trường sinh thái, quản lý môi trường sinh thái. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Về lý thuyết cảnh quan sinh thái

vd lY ururdr cAI.IH QUA{ sINH THAI<br /> NGLIYF}{<br /> <br /> nlm 80 & Trung nm Dia li Tei<br /> ld ViQn Dia lf) di xua't hien danh ttr<br /> <br /> C\rdi nhtrng<br /> nguy€n (nay<br /> <br /> NguYEn<br /> r5<br /> h0n chia<br /> <br /> quan<br /> chua<br /> nhu li cinh<br /> "cAnh<br /> <br /> niQm<br /> <br /> nhmg<br /> <br /> ra,<br /> n6<br /> stf<br /> <br /> thdng ktrO cria ydu td khi hflu inn nuong d€n cay<br /> trdng khi 6p dUng nghi0n cfru canh quan & ving<br /> TAy Nguy€n. C6 ngudi chua thrla nhAn danh tu<br /> niy, c6 ngudi coi n6 cing ngtiia v6i sinh th6i cinh<br /> quan (landscape ecology).<br /> <br /> Mia thu nam 1991 trong hOi thio hoc thu{t<br /> <br /> &<br /> <br /> lf<br /> <br /> Tni nguyen, chtng tOi dd x6c lAp<br /> sr.l hiOn hfiu cfra danh ui dy vn ldn ddu tien dua ra<br /> kh6i nio.m cinh quan sinh thiLi theo quan didm cira<br /> chtng tOi, phan bigt n6 v6i sinh S6i cinh quan' coi<br /> dAy li su ph6t tridn cria liroa hqc cenh quan theo<br /> chidu huong md - chilh hudng nghih crlu cic<br /> <br /> Trung tllm Dia<br /> <br /> chirc nlng sinh th6i cria cinh quan nhim giii quyet<br /> c6cvdn dC sinhth6i moi trudtng sdng cria con ngudi<br /> vd mgi thd sinh vat [11,12].<br /> <br /> t}i, cdnh quan sinh thdi ld tdng thd<br /> ldnh thd hien tai, c6 cdu tric cdnh qwan dia ly vd<br /> c6 chttc ndng sinh thdi crtq cdc hA sinh thdi dang<br /> t6n tai vd phdt tridn trOn d6. Cdc cdnh quan sinh<br /> thdi duoc ph,in bi€t theo cdc cdu trfic cdnh quan<br /> vd theo cdc chtlc ndng sinh thdi khdc nhau tr€n<br /> cdc phdn ldnh thd kh6c nhau. Nhu vay, cinh quan<br /> Theo chtng<br /> <br /> sinh th6i mang trong minh hai khia canh cria nOi<br /> dung co bin : ldnh thd cinh quan vi h0 sinh th6i<br /> cfra cinh quan. Htt khia canh ndy dQc lAp, nhrmg<br /> <br /> li0n kdt chlt ch6 voi nhau trong cing lanh thd<br /> thdng nhdt. Nhfrng vdn d€ vd l! thuydt cinh quan<br /> <br /> sinh th6i cling chinh ld sq thdng nhdt c6c li thuyet<br /> cinh quan vd lf thuydt h0 sinh th6i trong thd thting<br /> nha't d6. Tru6c khi di vio lf thuydt cinh quan sinh<br /> thdi, c0ng cdn nOu ra nhilng n6t co ban cria c6c lj'<br /> thuydt canh quan vd he sinh thai.<br /> 70<br /> <br /> rr$<br /> <br /> THON<br /> <br /> Vd oinh qaan : theo quan didm kinh didn<br /> nhung dfng din nha't cfra c6c nhd khoa hoc Nga c6<br /> tn nhftrg nrm ddu cfra thd tf ZO va sau d6 ld Li0n<br /> X0 ciing nhu duoc ph6t tridn cho dOn nay, thi cinh<br /> quan ld tdng thd Enh thd tu nhi€n c6 quy m0<br /> <br /> vi co s& bao g6m c6c don vi co<br /> ld nhfrng tton vi c{p th{p &<br /> ch0ng<br /> ban nh6 hon,<br /> phan vi c6c tdng thd lAnh<br /> cdp<br /> cdc<br /> thdng<br /> trong hQ<br /> cho ph0n ving tlia lf tq<br /> dung<br /> 6p<br /> dugc<br /> thd tg nhien<br /> g]*.<br /> v6i quan didm d6, cic<br /> Cr)ng<br /> 4,6,<br /> nhiOn [3,<br /> quan<br /> ld phong cinh md 6<br /> cinh<br /> coi<br /> Ph6p<br /> l!<br /> nhd tlia<br /> thfc duo. c vi sr?<br /> c,<br /> nhln<br /> quan<br /> duo.<br /> s6t<br /> nguoi<br /> d6 con<br /> cfra<br /> n612,51.<br /> cha't<br /> tinh<br /> c6c<br /> duoc<br /> dung<br /> <br /> khOng ldn, ld tton<br /> <br /> C6 nhi€u tlinh nghia vd canh quan, nhung dd r5<br /> hon, chtng toi cho reng, cinh quan dia lf ld tdng<br /> ftd lenh ftd n; nhien hiQn tai, ddng nh6't cic mdt v0<br /> ndn d6 ttia chdt, thd hinh th6i trung hoic d4i dia<br /> hinh, che do khi hflu tlia phuong vd ch€ do thu!<br /> van dia phucrng tuong ung, nh6m hodc loai ddt vd<br /> quAn xd thuc vAt chir ydu tD qudn h€ trd xu0ng.<br /> Trong canh quan c6 c6c don vi co bAn nh6 hon.<br /> <br /> D+ng<br /> duo.c<br /> hinh<br /> <br /> chia tu<br /> <br /> c<br /> <br /> dt ndn de<br /> <br /> hinh don<br /> khi.hau hodc khi hau dia phuong vd ddc didm thuf<br /> v6n v6i quy m0 tuong fing, c6c loai ddt, qudn xd<br /> thuc vet chfr ydu duoi qudn h0 hoac qudn xd nhAn<br /> t4o. Dign canll quan li bec phin vi nh6 nhA't duo.c<br /> phAn chia tri dqng cinh quan, duo. c dac trung boi<br /> ndn vat chdt bd mdt vi c6c b€ mat hinh th6i tidu<br /> hoic vidia hinh, tidu khihau hodc vi khi hAu vi c6c<br /> ydu td thuf van bd mgt hrdng trng, bidn chiing ddt<br /> hoic loei da't c6 cr)ng tdng ddy, qudn xd thgc vAt<br /> <br /> * C6c c{p phan vi d6 tu nh6 ddn lon ld : diQn crinh<br /> quan, dang cinh quan, crinh quan, ving tu nhi€n,<br /> khu tq nhi€n, midn tu nhiOn, xir tu nhiOn...<br /> <br /> I<br /> <br /> 71<br /> <br /> Hinh<br /> <br /> l.<br /> <br /> I.<br /> <br /> MO hinh don h€ rlia he thdng c6nh quan<br /> rheo heobrazenxki (1969)<br /> <br /> t6c dQng<br /> <br /> TV: thuj<br /> <br /> qua<br /> van,<br /> D<br /> <br /> Q thdng, KH:khi hau,<br /> udng, SV : sinh v4t,<br /> <br /> ,D:d6<br /> <br /> n€n h0 sinh th6i (ecosystem).<br /> <br /> Doi v6i vat ch{t hfru co, c6c thinh phdn ciia<br /> q.",|..I. yat_1ng cdp, vat tiou thu, odn'vaipnan<br /> gnr lren kOt v6i nhau bj g chu6i vd lu6i<br /> thric<br /> <br /> I<br /> <br /> *"j:Jil<br /> <br /> chdt vo<br /> <br /> co<br /> <br /> ddng var chdt cria ne<br /> <br /> an.<br /> <br /> ,i1";ili!"Hi,"a'dH1<br /> <br /> .i-h i;. r^^ ^t.-]- -<br /> <br /> ,rJ,Ti,3".[<br /> <br /> ";i:l?Jil:<br /> <br /> chuydn ho6 rhdnh aOng nang lugng bdi<br /> c6c b&c<br /> dinh dudng cria chu6i thrlc en. gac alh<br /> auOng bao<br /> gdm-nhtng mit xich thrlc in thuoc<br /> <br /> T,:fri<br /> <br /> vet cung<br /> <br /> mOt<br /> uOl"tf,A"<br /> "t vAt<br /> haV vAt tiOu thq, hoSc<br /> ph&n<br /> 9^dn<br /> <br /> glal dud.c tinh bdng calo. Su van chuydn<br /> <br /> nang<br /> <br /> luong dugc thuc hiQn qua c6c bQc dinh auOng<br /> ntru<br /> y{y du-d. c goi ld ddng ning lugng. N6i chungiang<br /> ch{t ld cep ph4m rru biQn ch,rig ao"<br /> lymq<br /> ia.var<br /> lAp vd thong nhdt voi nhau. Ntrng lugng<br /> ld vaichdt<br /> dgng lu. c cho sq vfln-d0ng cria vat chdt.<br /> Vat<br /> ?o,ra<br /> ch{t ciing li ning lugng khi n6 cO vai trJ<br /> tao r=a<br /> <br /> dqlg lqc.<br /> {eng luong ld dong co cdn v4t chdt<br /> bo m6y chuydn dOng. Ddi vdi h1 sinh th6i<br /> aong<br /> v0t chdt ldn t4o ra ddng ning luong<br /> manh. Ddng<br /> <br /> 9.of<br /> <br /> ld^<br /> <br /> 72<br /> <br /> rrong nshi€n cr?u h€<br /> <br /> van dOng lon vd nhanh<br /> can vet chdt vd 64ns<br /> vQy x6c dlnh c6n cai<br /> sudt sinh hgc, can<br /> "ndng<br /> quan hons<br /> <br /> ,irh ,Tli P,iTr.u<br /> <br /> mOi fudng sinh ciinh<br /> <br /> Hinh 2. MO hinh h0<br /> sinh rhei<br /> <br /> fi<br /> <br /> nhien<br /> quan sinh th6i (hinh<br /> 3).<br /> <br /> ;{nh Aug sinh th6i g6-m<br /> 6i vii cdu truc cria crinfr<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> _-- t.6svr<br /> <br /> ctia hoat aqng<br /> <br /> Yq<br /> <br /> L:Iruc nang<br /> <br /> kinh<br /> <br /> td - co sd<br /> t]nt tg- xi hdi crja con ngudi.<br /> <br /> N6i<br /> <br /> 73<br /> <br /> i-<br /> <br /> Ben dd cinh quan sinh<br /> sinh rh6i tuti rheo c6ch ggi<br /> <br /> c6ch ch6ng gh6p c6c<br /> <br /> U<br /> <br /> r<br /> <br /> Od<br /> <br /> m<br /> <br /> ;<br /> i;<br /> <br /> vdt; tim ranh gi6i chune<br /> 6 ; c6 tht!'dDng m5y tint<br /> lAp brin dd. Ch[ girii cria<br /> ngang 6<br /> vd qudn<br /> vd hdng<br /> <br /> mA<br /> thd<br /> ghi<br /> <br /> yt<br /> <br /> td<br /> xd<br /> ng<br /> <br /> b<br /> <br /> I<br /> cho c6<br /> <br /> c 6 ma trAn co ghi sd vii t0<br /> <br /> n4ng s<br /> g ho{c<br /> <br /> tfrii blng c6c k! hieu chii in hoa vi<br /> 9uy<br /> chii<br /> rn rhudhg. su 0 nhi6m moi<br /> rrudng va tai uie.,imoi<br /> 74<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2