intTypePromotion=3

Về mối quan hệ cội nguồn của cư dân Nam Bộ thời cổ đại với một số tộc người ở Tây Nguyên

Chia sẻ: Tho Tho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
11
lượt xem
1
download

Về mối quan hệ cội nguồn của cư dân Nam Bộ thời cổ đại với một số tộc người ở Tây Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nam Bộ là vùng đồng bằng nhưng lại là vùng khá đặc biệt không phải chỉ ở Việt Nam,mà xét cả trên bình diện thế giới, nơi có nhiều tộc người sinh sống,dẫn đến đa tôn giáo,đa văn hóa. Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất này gắn liền với quá trình khai hoang lập làng, mở rộng lãnh thổ xác lập chủ quyền, thực thi chủ quyền và bảo vệ chủ quyền của các cộng đồng người, mà vai trò chủ đạo là người Việt. Vùng đất Nam Bộ do tính chất và tầm quan trọng đối với sự phát triển của đất nước,nên đã có nhiều công trinh nghiên cứu nhằm khẳng định những giá trị văn hóa của các cộng đồng cư dân sinh sống trên mảnh đất này,góp phần làm phong phú những giá trị văn hóa Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Về mối quan hệ cội nguồn của cư dân Nam Bộ thời cổ đại với một số tộc người ở Tây Nguyên

TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 15, SOÁ X1 2012<br /> V M I QUAN H C I NGU N C A CƯ DÂN NAM B<br /> S<br /> <br /> T C NGƯ I<br /> <br /> TH I C<br /> <br /> Đ IV IM T<br /> <br /> TÂY NGUYÊN<br /> <br /> Ngô Văn L<br /> Trư ng Đ i h c Khoa h c Xã h i & Nhân văn, ĐHQG-HCM<br /> <br /> TÓM T T: Nam B là vùng ñ"ng b/n nhưng l i là vùng khá ñ%c bi t không ph i ch+<br /> <br /> Vi t<br /> <br /> Nam,mà xét c trên bình di n th gi i, nơi có nhi u t c ngư i sinh s ng,d4n ñ n ña tôn giáo,ña văn<br /> hóa. L ch s hình thành và phát tri n vùng ñ t này g2n li n v i quá trình khai hoang l p làng,m r ng<br /> lãnh th xác l p ch quy n, th c thi ch quy n và b o v ch quy n c a các c ng ñ"ng ngư i, mà vai<br /> trò ch ñ o là ngư i Vi t. Vùng ñ t Nam B do tính ch t và t m quan tr ng ñ i v i s phát tri n c a<br /> ñ t nư c,nên ñã có nhi u công trinh nghiên c$u nh/m kh*ng ñ nh nh ng giá tr văn hóa c a các c ng<br /> ñ"ng cư dân sinh s ng trên m nh ñ t này,góp ph n làm phong phú nh ng giá tr văn hóa Vi t Nam.<br /> M%t khác, cũng t# nh ng nghiên c$u có tính bao trùm toàn khu v c ñã càng ngày càng có nh ng b/ng<br /> ch$ng v l p cư dân ban ñ u cũng như văn hóa c a h .Đó là l p cư dân v lo i hình nhân ch ng cũng<br /> như văn hóa g n gũi v i các t c ngư i thu c ng h Malayo-Polynesian. Vi c m r ng lãnh th , xác<br /> l p ch quy n và th c thi ch quy n và b o v ch quy n c a các chúa Nguy n và nhà Nguy n có s<br /> ñóng góp tích c c và hi u qu c a các cư dân thu c các thành ph n t c ngư i khác nhau,mà gi vai trò<br /> ch ñ o trong dòng ch y này là ngươi Vi t. Bài vi t c a chúng tôi,trên cơ s nh ng tư li u và hi u bi t<br /> c a mình trình bày v m i quan h c i ngu"n c a cư dân Nam B th i c ñ i v i m t s t c ngư i<br /> <br /> Tây<br /> <br /> Nguyên giúp làm sáng tF hơn quá trình hình thành các c ng ñ"ng cư dân Nam B .<br /> T khóa: m i quan h c i ngu"n, cư dân Nam B .<br /> V i các thành t u nghiên c u hi n nay c a<br /> <br /> cư trú c a các t c ngư i thu c nhóm ngôn ng"<br /> <br /> các ngành kh$o c) h c,c) nhân h c,nhân ch ng<br /> <br /> Môn-Khmer tr$i dài t! Myanmar cho ñ n<br /> <br /> h c và dân t c h c cho phép chúng ta kh+ng<br /> <br /> Campuchia. H<br /> <br /> ñ nh r ng Đông Dương,trong ñó có Nam Đông<br /> <br /> sáng t o nên n n văn hóa c) ñ i<br /> <br /> Dương là ñ a bàn cư trú lâu ñ i c a cư dân nói<br /> <br /> Á. Nh"ng d u tích văn hóa v t ch t c a h còn<br /> <br /> ngôn ng" Môn-Khmer- m t l p cư dân b$n ñ a<br /> <br /> lưu l i trong các di tích kh$o c) h c m i ñư c<br /> <br /> có m(t ít nh t t! th i ñ i ñ' ñá m i và h là t)<br /> <br /> khai qu t g n ñây Tây Nguyên cũng như các<br /> <br /> tiên c a ngư i Khmer và các t c ngư i khác<br /> <br /> truy n thuy t c a các t c ngư i<br /> <br /> như M , Stiêng, Chơro, Bana, Mnông, Xơñăng,<br /> <br /> ñ i h'ng th y,v ngu'n g c c a các t c ngư i<br /> <br /> Hrê, Gié-Triêng hi n cư trú trên lãnh th) Vi t<br /> <br /> cho th y h là l p cư dân có m(t ñ u tiên<br /> <br /> Nam cùng v i nh"ng ngư i ñ'ng t c c a h<br /> <br /> vùng này (Lương Ninh, 2006, trg, 10; Ngô Văn<br /> <br /> bên kia biên gi i Lào và Campuchia. Đ a bàn<br /> <br /> L - Ph m Đ c M nh, 2006, trg, 6).<br /> <br /> là m t trong nh"ng cư dân<br /> Đông Nam<br /> <br /> ñây v n n<br /> <br /> Trang 41<br /> <br /> Science & Technology Development, Vol 15, No.X1 2012<br /> Cho ñ n nay,có nhi u h c gi$ cho r ng ngôn<br /> <br /> v y,có th th y xung quanh con ñư ng di cư<br /> <br /> ng" Malyo-Polynesian ñư c hình thành vào<br /> <br /> c a các t c ngư i thu c ng" h<br /> <br /> gi"a thiên niên k th II TCN và có th còn<br /> <br /> Polinedi v2n còn có ý ki n khác nhau.<br /> <br /> s m hơn n"a t i vùng Đông Nam ven bi n<br /> <br /> Malayo-<br /> <br /> Nhi u công trình nghiên c u hi n nay cho<br /> <br /> Qu$ng Đông, Trung Qu c hi n nay (I.Trexnop,<br /> <br /> r ng, ch<br /> <br /> 1976, trg, 59-61; Phan Xuân Biên, 1998, trg,<br /> <br /> nh"ng cư dân thu c nói ngôn ng" Malayo-<br /> <br /> 2). Th i gian ñó do nh"ng chuy n bi n l n lao<br /> <br /> Polinedi-nh"ng cư dân g n li n v i văn hóa<br /> <br /> v m(t kinh t , văn hóa, do s phát tri n c a<br /> <br /> bi n (Lương Ninh, 2006, trg, 11). Cũng có th<br /> <br /> s$n xu t và dân s (và cũng không lo i tr! do<br /> <br /> gi$ thi t r ng ,cư dân văn hóa Đ'ng Nai, Óc Eo<br /> <br /> xung ñ t v i các c ng ñ'ng cư dân cùng c ng<br /> <br /> vùng Nam B có s tham gia c a m t b<br /> <br /> cư), các b l c<br /> <br /> ñây ñã ti n hành di cư d c<br /> <br /> ph n<br /> <br /> nhân c a n n văn hóa Sa Huỳnh là<br /> <br /> khá<br /> <br /> l n<br /> <br /> c a<br /> <br /> cư<br /> <br /> dân<br /> <br /> Malayo-<br /> <br /> theo b bi n t! Trung Qu c ñ n các nư c trong<br /> <br /> Polynesian.Đi u mà có nhi u ý ki n c a các<br /> <br /> khu v c Đông Nam Á h$i ñ$o, mà b ph n ñ n<br /> <br /> h c gi$ Nga và Vi t Nam như Đeopic,Trexnop,<br /> <br /> ven bi n mi n Trung và Nam B Vi t Nam,như<br /> <br /> Lương Ninh t!ng ñ xu t. Trong gi i nghiên<br /> <br /> là “cái ñuôi” c a ñoàn di cư t! l#c ñ a ra h$i<br /> <br /> c u có m t quan ñi m khá ph) bi n là, kh i<br /> <br /> ñ$o d c b bi n. H là t) tiên c a nh"ng t c<br /> <br /> ngu'n c a cư dân nhóm ngôn ng" Môn-Khmer<br /> <br /> ngư i<br /> <br /> Malayo-<br /> <br /> là cư dân vùng núi, sau ñó m i d n xu ng ñ'ng<br /> <br /> như Chăm, Churu, Giarai, Êñê,<br /> <br /> b ng (Đ(ng Nghiêm V n, 2009, trg, 233). B ng<br /> <br /> Raglai hi n nay (Phan Xuân Biên, 1998, trg,<br /> <br /> ch ng là cho ñ n ngày nay,ngo i tr! m t s t c<br /> <br /> 1).M t b ph n khá ñông di cư t! Nam Trung<br /> <br /> ngư i (như ngư i Khmer) cư trú<br /> <br /> Qu c ñ n các nư c h$i ñ$o, như Philippines,<br /> <br /> còn ph n l n cư dân thu c nhóm ngôn ng"<br /> <br /> Indonesia, Malaysia. B ng ch ng là cho ñ n<br /> <br /> Môn-Khmer cư trú ch y u<br /> <br /> nay, m(c dù ñã tr$i qua hang ngàn năm v i<br /> <br /> v i các t c ngư i thu c ngôn ng" Malayo-<br /> <br /> nh"ng thăng tr m c a l ch s , gi"a các cư dân<br /> <br /> Polynesian,là cư dân sinh s ng vùng ven<br /> <br /> này còn lưu l i nhi u nét văn hóa gi ng nhau<br /> <br /> bi n,sau m i di cư lên mi n núi (trư ng h p<br /> <br /> gi"a các cư dân(như y u t m2u h ,trong ngôn<br /> <br /> các t c ngư i thu c ng" h Malayo-Polinedi<br /> <br /> ng"..). Ý ki n này ñư c ñông ñ$o các h c gi$<br /> <br /> trung<br /> <br /> tán thành. Tuy nhiên,cũng có ý khác,cho r ng<br /> <br /> Raglai).Nh"ng thành t u nghiên c u c a kh$o<br /> <br /> nh"ng cư dân thu c ng" h Malayo-Poinesian<br /> <br /> c) h c ,c) nhân h c,nhân ch ng h c và dân t c<br /> <br /> t! bi n vào ñ nh cư ,nên trong văn hóa c a b<br /> <br /> h c ngày càng có nhi u tư li u ch ng minh khá<br /> <br /> ph n cư dân này y u t văn hóa bi n còn ñ m<br /> <br /> thuy t ph#c cho quan ñi m này (Đ(ng Nghiêm<br /> <br /> nét.Nh"ng cư dân này không ch& ñ n b bi n<br /> <br /> Vân, 2009, trg, 307-320).<br /> <br /> thu c<br /> <br /> Polynesian<br /> <br /> nhóm<br /> <br /> ngôn<br /> <br /> ng"<br /> <br /> phía Đông,mà còn t i c$ v nh Thái Lan,h lưu<br /> sông Mê Nam,th m chí còn t i c$ b<br /> <br /> Tây<br /> <br /> Nguyên<br /> <br /> như<br /> <br /> ñ'ng b ng,<br /> <br /> mi n núi.Còn ñ i<br /> <br /> Êñê,<br /> <br /> Giarai,<br /> <br /> Có th g&a thuy t r ng,vào th i ti n s và sơ<br /> <br /> bi n<br /> <br /> s cách ñây kho$ng 3-4000 năm,ch nhân c a<br /> <br /> Đông Phi (Lương Ninh, 2006, trg,11).Như<br /> <br /> văn hóa Sa Huỳnh có không gian phân b khá<br /> <br /> Trang 42<br /> <br /> TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 15, SOÁ X1 2012<br /> r ng t! Bình- Tr - Thiên ñ n lưu v c sông<br /> <br /> th y.B i vì “ñ n kho$ng th k V TCN,dư ng<br /> <br /> Đ'ng Nai,t! vùng ven bi n lên núi,là m t n n<br /> <br /> như có m t làn sóng thiên di ' t t! bi n<br /> <br /> văn hóa có m i liên h g c gác v i văn hóa h u<br /> <br /> vào,m t b<br /> <br /> kỳ ñ' ñá m i,sơ kỳ ñ' ñ'ng thau như văn hóa<br /> <br /> ngày nay,không ph$i h mang ñ n mà cùng v i<br /> <br /> Bàu Tró (Qu$ng Bình),Hoa L c (Thanh Hóa)<br /> <br /> ngư i Môn c) t i ch* phát tri n m t trình ñ<br /> <br /> phân b k c n v i văn hóa Sa Huỳnh,mà nét<br /> <br /> văn hóa cao hơn th i sơ kỳ ñ' s t trong su t 5<br /> <br /> ñ c ñáo là k/ thu t ch t o ñ' s t v i các công<br /> <br /> th<br /> <br /> c# s$n xu t và vũ khí ña d ng.Cư dân Sa<br /> <br /> Huỳnh”(Lương Ninh,2006,trg, 11).<br /> <br /> Huỳnh là cư dân nông nghi p tr'ng lúa nư c<br /> trong môi trư ng sinh s ng<br /> <br /> k<br /> <br /> ph n th<br /> <br /> nh t ñ n Qu$ng Ngãi<br /> <br /> cu i TCN ñư c g i là văn hóa Sa<br /> <br /> Cũng vào kho$ng 4-5000 năm cách ngày<br /> <br /> ñ'ng b ng ven<br /> <br /> nay, vùng mi n Đông Nam B ,bao g'm vùng<br /> <br /> bi n và c nh r!ng.Vì v y,trong văn hóa Sa<br /> <br /> ñ t bazan c a vùng Đ'ng Nai thư ng,Bình<br /> <br /> Huỳnh mang ñ m c$ y u t r!ng và bi n.Trong<br /> <br /> Phư c,Bình Dương và c$ vùng phù sa h lưu<br /> <br /> ho t ñ ng kinh t cư dân Sa Huỳnh ñã ñ t t i<br /> <br /> sông Đ'ng Nai,sông Vàm C Đông,c$ vùng<br /> <br /> trình ñ cao c a các ngh th<br /> <br /> ng p nư c sình l y vùng ven bi n,cư dân<br /> <br /> công như xe<br /> <br /> ñây<br /> <br /> s i,d t v$i,ch t o ñ' g m,làm ñ' trang s c và<br /> <br /> ñã sáng t o nên m t n n văn hóa ñ c ñáo g i là<br /> <br /> khuyên tai hai ñ u thú là ch ph%m ñ c ñáo c a<br /> <br /> văn hóa Đ'ng Nai.Văn hóa Đ'ng Nai là nơi có<br /> <br /> văn hóa Sa Huỳnh. Qua so sánh văn hóa Sa<br /> <br /> c$nh quan sinh thái ven bi n,ñ'ng b ng và<br /> <br /> Huỳnh v i văn hoá Chăm,văn hóa các t c<br /> <br /> mi n núi –nơi các t c ngư i nói ngôn ng"<br /> <br /> ngư i Malayo-Polynesian<br /> <br /> Môn-Khmer hi n nay cư trú như Stiêng, M ,<br /> <br /> mi n núi trung Tây<br /> <br /> Nguyên,các nhà khoa h c ñã ñoán ñ nh<br /> <br /> Cơho, Chơro.Như v y, ñ a bàn cư trú c a ch<br /> <br /> r ng,ch nhân c a văn hóa Sa Huỳnh là t) tiên<br /> <br /> nhân văn hóa Đ'ng Nai trong th i kỳ ti n s và<br /> <br /> c a ngư i Chăm và các t c ngư i nói ngôn ng"<br /> <br /> sơ s s ng k c n hay xen cài v i cư dân Môn-<br /> <br /> Malayo-Polinesian<br /> <br /> Khmer.Ho t ñ ng kinh t ch y u c a cư dân<br /> <br /> mi n núi.4 ngư i Êñê<br /> <br /> còn có nhi u truy n thuy t v huy n tho i k<br /> <br /> Đ'ng Nai là nông nghi p và ngh<br /> <br /> v<br /> <br /> gi"a con ngư i và bi n<br /> <br /> công.Trong tr'ng tr t ,lúa là lo i cây lương<br /> <br /> c$.Ngay c$ trong s$n ph%m văn hóa v t ch t<br /> <br /> th c ch y u.Ngoài tr'ng tr t,ngư i Đ'ng Nai<br /> <br /> như nhà dài mô ph ng hình con thuy n cho<br /> <br /> còn săn b t và khai thác s$n ph%m r!ng.Ho t<br /> <br /> th y d u n c a văn hóa bi n c a cư dân mi n<br /> <br /> ñ ng săn b t c a ngư i Đ'ng Nai khá ña d ng<br /> <br /> núi thu c ng" h<br /> <br /> Malayo-Polynesian.Như<br /> <br /> trong t!ng vùng sinh thái khác nhau.Đ' ñ'ng<br /> <br /> v y,t i mi n núi Trung B và trung Tây Ngyên<br /> <br /> khá phong phú ,nhi u lo i hình,phong cách<br /> <br /> ñã có s giao lưu và ti p xúc văn hóa gi"a các<br /> <br /> m c m c,hoa văn ñơn gi$n.Nh"ng công c# ,vũ<br /> <br /> t c ngư i thu ngôn ng" Môn-Khmer v i cư<br /> <br /> khí ,ñ' trang s c b ng s t cho th y ñã có s<br /> <br /> dân Malayo-Polinedi hình thành ñ(c ñi m văn<br /> <br /> phát tri n c a k/ thu t ch tác s t.Trong ngh<br /> <br /> hóa vùng mi n núi Trung B<br /> <br /> và Tây<br /> <br /> thu t t o hình ,ch ñ chính là các ñ ng v t và<br /> <br /> Nguyên,mà này nay chúng ta v2n còn quan sát<br /> <br /> mang ñ m s c thái c cư dân Đ'ng Nai là các<br /> <br /> m i quan h<br /> <br /> th<br /> <br /> Trang 43<br /> <br /> Science & Technology Development, Vol 15, No.X1 2012<br /> b ñàn ñá ñư c phân b trên m t ñ a bàn khá<br /> <br /> du nh p vào nh"ng th k ñ u công nguyên và<br /> <br /> r ng.<br /> <br /> ñã nhanh chóng chi m v trí quan tr ng trong<br /> <br /> Có th nói, cư dân Đ'ng Nai là ngư i m ñ t<br /> d ng nghi p,sáng t o nên m t n n văn hóa c)<br /> nhìn nh n như là bư c m<br /> <br /> ñ i s ng cư dân.<br /> Theo nhi u minh văn c) tìm th y<br /> <br /> ñ'ng<br /> <br /> ñ u cho truy n<br /> <br /> b ng sông C u Long,th k th VIII là th i kỳ<br /> <br /> Nam B .Nó có b$n s c<br /> <br /> tranh giành quy n l c gi"a các t c ngư i thu c<br /> <br /> và s c s ng mãnh li t, và nó ti p t#c phát huy<br /> <br /> Phù Nam và Chân L p c).Ban ñ u Chân L p<br /> <br /> truy n th ng sau ñó trong th i kỳ văn hóa Óc<br /> <br /> thôn tính Phù Nam,nhưng r'i quý t c Phù Nam<br /> <br /> Eo.<br /> <br /> xác l p ñư c quy n l c chính tr trên ñ a bàn<br /> <br /> th ng văn hóa t i ch*<br /> <br /> Văn hóa Óc Eo th i kỳ thiên niên k th nh t<br /> <br /> Th y Chân L p,tương ng v i vùng châu th)<br /> <br /> là s ti p n i c a văn hóa Đ'ng Nai .V văn<br /> <br /> h lưu sông C u Long.Trong b i c$nh ñó văn<br /> <br /> hóa và cư dân Óc Eo cho t i nay ñã ñư c nhi u<br /> <br /> hóa Phù Nam v2n ti p t#c t'n t i trong th i kỳ<br /> <br /> h c gi$ nghiên c u và còn nhi u tranh lu n<br /> <br /> Chân L p c) ( th k V ñ n th k VIII).T!<br /> <br /> xung quanh v n ñ ; ai là ch nhân c a văn hóa<br /> <br /> n a th k VIII vùng h lưu sông C u Long rơi<br /> <br /> Óc Eo và m i liên h gi"a văn hóa Óc Eo v i<br /> <br /> vào c$nh bi th$m,b th y quân Giava ñánh<br /> <br /> cư dân c a vương qu c Phù Nam?<br /> <br /> phá,l i b ng p l#t và nư c phù sa b'i l p,c$<br /> vùng t giác<br /> <br /> vùng ñ t Nam B tr nên hoang ph .Nh"ng cư<br /> <br /> Long Xuyên,vùng Đ'ng Tháp Mư i,vùng U<br /> <br /> dân c a văn hóa Óc Eo ñã r i các vùng ñ t<br /> <br /> Minh-Năm Căn,vùng r!ng Sác Duyên H$i và<br /> <br /> ng p nư c lùi d n v vùng ñ t cao<br /> <br /> vùng Đông Nam B .Như v y,cư dân Óc Eo ñã<br /> <br /> B và t i ñây h b quân ñ i Chân L p tiêu di t<br /> <br /> m r ng ñ a bàn cư trú trên m t di n tích r ng<br /> <br /> và nh"ng ngư i Khmer t! phía B c kéo xu ng<br /> <br /> vùng châu th) sông C u Long và c$ m t ph n<br /> <br /> l p ra vùng ñ t Th y Chân L p.<br /> <br /> Văn hóa Óc Eo phân b r ng<br /> <br /> Tây Nam<br /> <br /> Đông Nam Campuchia.Trên ñ a bàn này,t! ñ u<br /> <br /> Như v y t! ñ u công nguyên văn hóa Óc Eo<br /> <br /> công nguyên ñã phát tri n m t n n văn hóa v i<br /> <br /> vùng ñ'ng b ng châu th) sông C u Long ñã<br /> <br /> nhi u thành ph n và b$n s c riêng.Cư dân Óc<br /> <br /> phát tri n m t cách r c r5 làm ti n ñ ra ñ i<br /> <br /> Eo trư c h t v2n là cư dân nông nghi p v i<br /> <br /> các ti u vương qu c vùng ñ'ng b ng song C u<br /> <br /> ngh tr'ng lúa nư c phát tri n.Cùng v i lúa<br /> <br /> Long mà các s<br /> <br /> còn có c$ mía,cau,d!a.Đ' s t ñư c dùng ph)<br /> <br /> trong ñó có vương qu c Phù Nam như là m t<br /> <br /> bi n<br /> <br /> ñ i tư ng ñư c các nhà nghiên c u quan tâm<br /> <br /> ñây.K/ thu t ch tác ñ' vàng b c ñá quý<br /> <br /> ñ t t i trình ñ tinh x$o.Đ' g m chi m m t v<br /> trí quan tr ng trong các ñ' dùng hàng ngày.H<br /> trên các nhà sàn và nhà trên n n ñ t<br /> ñ p.Thuy n ghe là nh"ng phương ti n ñi l i<br /> ph) bi n.Văn hóa Óc Eo ti p nh n nhi u y u t<br /> văn hóa 6n Đ như ñ o Bà La Môn,ñ o Ph t<br /> <br /> Trang 44<br /> <br /> sách Trung Qqu c ñã ghi,<br /> <br /> nhi u nh t.<br /> V n ñ ñ(t ra là, ch nhân c a văn hóa Óc<br /> Eo là ai? Cư dân vương qu c Phù Nam có m i<br /> liên h như th nào v i văn hóa Óc Eo?<br /> V v n ñ này tài li u c) nhân h c và nhân<br /> ch ng h c cho r ng c$ cư dân Đ'ng Nai và cư<br /> <br /> TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 15, SOÁ X1 2012<br /> dân Óc Eo thu c lo i hình Indonesien là ph)<br /> <br /> ñi n hình. các t c ngư i Môn-Khmer mi n núi<br /> <br /> bi n v i nh"ng y u t ñ m nh t khác nhau c a<br /> <br /> ñã di chuy n xu ng ñ'ng b ng và ven bi n ,ñã<br /> <br /> c$ hai ñ i ch ng Australoid và Mongoloid.Tuy<br /> <br /> t o d ng ñư c nh"ng n n văn minh m i s ng<br /> <br /> nhiên, vi c xác ñ nh ch nhân văn hóa v m(t<br /> <br /> k c nh và xen cài v i nh"ng t c ngư i ñ'ng<br /> <br /> t c ngư i l i còn nhi u ý ki n khác nhau. M t<br /> <br /> b ng và ven bi n v n lâu nay là ñ a bàn c a cư<br /> <br /> s<br /> <br /> G.E.<br /> <br /> dân nói ngôn ng" Malayo-Polynesian.S ti p<br /> <br /> Hall,Đeopic,Trexnov,Lương Ninh cho r ng,cư<br /> <br /> xúc t c ngư i và văn hóa t o nên s c ng sinh<br /> <br /> dân Phù Nam thu c v nh"ng ngư i Malayo-<br /> <br /> v văn hóa và t c ngư i làm cho b c tranh văn<br /> <br /> Polynesians ,trong khi ñó có m t s h c gi$<br /> <br /> hóa t c ngư i<br /> <br /> Pháp d a vào các tài li u c) c a Trung<br /> <br /> vùng Trung B ,nơi cư dân Môn-Khmer chưa<br /> <br /> Qu c,cho r ng cư dân Phù Nam có ngu'n g c<br /> <br /> ti n xu ngñ'ng b ng,mà v2n là cư dân núi v i<br /> <br /> Khmer, mà bi u tư ng là văn hóa Óc Eo.Trong<br /> <br /> hình<br /> <br /> khi ñó m t s ý ki n khác cho r ng,c ng ñ'ng<br /> <br /> ch ng”.Trong môi trư ng c$nh quan t c ngư i<br /> <br /> cư dân Óc Eo bao g'm nhi u t c ngư i nói<br /> <br /> vùng núi không t p trung,nên không cho<br /> <br /> b ng nhi u ngôn ng" khác nhau(Lê Xuân Di m<br /> <br /> phép nh"ng t c ngư i này thành l p liên minh<br /> <br /> và ctg,,1991,trg,3).<br /> <br /> b<br /> <br /> h c<br /> <br /> gi$<br /> <br /> nư c<br /> <br /> ngoài<br /> <br /> như<br /> <br /> th c<br /> <br /> ñây ph c t p và ña d ng hơn<br /> <br /> canh<br /> <br /> tác<br /> <br /> “<br /> <br /> ñao<br /> <br /> canh<br /> <br /> h a<br /> <br /> l c hay ti u qu c.Mãi t i sau này,trong<br /> <br /> t c<br /> <br /> nh"ng hoàn c$nh l ch s nh t ñ nh m i hình<br /> <br /> ngư i,chúng tôi cho r ng, văn hóa Óc Eo tr$i<br /> <br /> thành ñư c nh"ng vương qu c c a Vua<br /> <br /> r ng trên m t không gian văn hóa không ch&<br /> <br /> Nư c,Vua L a cũng như vương qu c c a<br /> <br /> bao g'm ph n Nam B ngày nay,mà còn m<br /> <br /> ngư i M<br /> <br /> r ng trên c$ vùng ñ t Đông Nam Campuchia<br /> <br /> “vương qu c “ này không ñ<br /> <br /> hi n nay.Trư c và sau công nguyên c$ vùng<br /> <br /> mang lãnh th),ti n xa các ñ a bàn cư trú.<br /> <br /> Ti p c n trên bình di n l ch s<br /> <br /> Nam Tây Nguyên.Nhưng các<br /> m nh ñ<br /> <br /> m<br /> <br /> ñ'ng b ng ven bi n Trung B và Nam B ,do<br /> <br /> Như v y,nhìn r ng ra trong b i c$nh l ch s<br /> <br /> s phát tri n kinh t xã h i c a các cư dân nông<br /> <br /> lúc b y gi vùng núi Tây Nguyên sang Lào và<br /> <br /> nghi p lúa nư c l i s m ti p thu văn minh 6n<br /> <br /> m t ph n mi n núi Campuchia và c$ vùng<br /> <br /> Đ trong m t c$nh quan sinh thái<br /> <br /> ñ'ng b ng<br /> <br /> ñ'ng b ng ven bi n Trung B ,mi n Đông Nam<br /> <br /> ven bi n có nhi u thu n l i,các b l c ñã l n<br /> <br /> Campuchia giao lưu ti p xúc t c ngư i và văn<br /> <br /> m nh ñ hình thành các lien minh b l c ho(c<br /> <br /> hóa t c ngư i ñư c thúc ñ%y gi"a các c ng<br /> <br /> nh"ng vương qu c nh mà chúng ta ñã bi t ñên<br /> <br /> ñ'ng cư dân văn hóa bi n-ñ'ng b ng ,mà ñ i<br /> <br /> như vương qu c Nam Chăm và B c Chăm.4<br /> <br /> bi u c a nó là cư dân nói ngôn ng" Malayo-<br /> <br /> Nam B trên n n t$ng phát tri n c a văn hóa<br /> <br /> Polynesian và cư dân văn hóa núi v n ñ(c<br /> <br /> Óc Eo nhi u ti u vương qu c ñư c thành l p<br /> <br /> trưng cho các t c ngư i Môn-Khmer,mà vùng<br /> <br /> mà s sách Trung Qu c ña ghi chép,mà Phù<br /> <br /> Nam B<br /> <br /> Nam là m t trong nh"ng vương qu c ñó.Cũng<br /> <br /> ch ng ñi n hình.<br /> <br /> và Đông Nam Campuchia là minh<br /> <br /> ph$i lưu ý r ng ,ñây là th i kỳ là minh ch ng<br /> <br /> Trang 45<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản