intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Về việc phát huy vai trò già làng, trưởng bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Trường hợp địa bàn tỉnh Lâm Đồng)

Chia sẻ: NN NN | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
50
lượt xem
6
download

Về việc phát huy vai trò già làng, trưởng bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Trường hợp địa bàn tỉnh Lâm Đồng)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Già làng, trưởng bản trong cộng đồng dân cư các dân tộc thiểu số (DTTS) ở nước ta thực sự là lực lượng nòng cốt, là cầu nối giữa dân với Đảng, với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc. Họ đã có những đóng góp đáng kể cho xã hội, đặc biệt là trong việc hỗ trợ chính quyền địa phương ổn định an ninh chính trị tại địa bàn. Nội dung bài viết tập trung làm rõ vai trò, vị trí của già làng, trưởng bản thuộc các DTTS tỉnh Lâm Đồng và đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ này trong thời kỳ mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Về việc phát huy vai trò già làng, trưởng bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Trường hợp địa bàn tỉnh Lâm Đồng)

 1. VÒ VIÖC PH¸T HUY VAI TRß GIµ LµNG, TR¦ëNG B¶N VïNG §åNG BµO D¢N TéC THIÓU Sè (tr−êng hîp ®Þa bµn tØnh L©m §ång) TrÇn Minh §øc (*) Giµ lµng, tr−ëng b¶n trong céng ®ång d©n c− c¸c d©n téc thiÓu sè (DTTS) ë n−íc ta thùc sù lµ lùc l−îng nßng cèt, lµ cÇu nèi gi÷a d©n víi §¶ng, víi chÝnh quyÒn, MÆt trËn Tæ quèc. Hä ®· cã nh÷ng ®ãng gãp ®¸ng kÓ cho x· héi, ®Æc biÖt lµ trong viÖc hç trî chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng æn ®Þnh an ninh chÝnh trÞ t¹i ®Þa bµn. Néi dung bµi viÕt tËp trung lµm râ vai trß, vÞ trÝ cña giµ lµng, tr−ëng b¶n thuéc c¸c DTTS tØnh L©m §ång vµ ®−a ra mét sè nhiÖm vô, gi¶i ph¸p ph¸t huy vai trß cña ®éi ngò nµy trong thêi kú míi. 1. L©m §ång lµ tØnh miÒn nói, n»m mét huyÖn nghÌo theo NghÞ quyÕt 30a ë phÝa Nam T©y Nguyªn, cã ®é cao cña ChÝnh phñ lµ huyÖn §am R«ng,(*)42 trung b×nh tõ 800-1.500m so víi mùc x· thuéc khu vùc III, 68 th«n ®ång bµo n−íc biÓn, diÖn tÝch tù nhiªn lµ khã kh¨n ®−îc ®Çu t− theo Ch−¬ng 9.772km2; ®Þa h×nh t−¬ng ®èi phøc t¹p, tr×nh 135 vµ thô h−ëng c¸c chÝnh s¸ch chñ yÕu lµ b×nh s¬n nguyªn, nói cao ®Çu t− ®Ó ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng, ®ång thêi còng cã nh÷ng thung lòng nhá ph¸t triÓn s¶n xuÊt, gi¶m nghÌo theo b»ng ph¼ng t¹o nh÷ng yÕu tè tù nhiªn ch−¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia. §Õn kh¸c nhau vÒ khÝ hËu, thæ nh−ìng, ®éng cuèi n¨m 2013, toµn tØnh cßn 12.200 hé thùc vËt vµ nh÷ng c¶nh quan kú thó nghÌo, chiÕm tû lÖ 4,13%; trong ®ã, hé cho ®Þa ph−¬ng. Toµn tØnh cã 43 d©n téc nghÌo ®ång bµo DTTS cßn 6.792 hé, anh em, trong ®ã ®ång bµo DTTS cã gÇn chiÕm tû lÖ 10,76%(**). 300 ngh×n ng−êi, chiÕm tû lÖ kho¶ng 2. Trong nhiÒu n¨m qua, ngoµi c¸c 23,91% sè d©n toµn tØnh; nh÷ng téc chÝnh s¸ch chung cña Trung −¬ng, TØnh ng−êi cã sè d©n ®«ng nh−: C¬ ho ñy, UBND tØnh L©m §ång ®· dµnh sù (130.658), M¹ (28.609), Tµy (20.624), quan t©m rÊt lín ®Õn c«ng t¸c d©n téc, Nïng (20.394), Hoa (17.280), Chu ru ban hµnh nhiÒu nghÞ quyÕt, chñ tr−¬ng, (17.198),… (Côc Thèng kª L©m §ång, 2009). Khu vùc sinh sèng cña ®ång bµo (*) NCS. Nh©n häc v¨n hãa, Häc viÖn KHXH. DTTS xen kÏ kh¾p 10 huyÖn, 2 thµnh (**) Theo: B¸o c¸o t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi tØnh phè trong tØnh. HiÖn nay, toµn tØnh cã L©m §ång n¨m 2013.
 2. VÒ viÖc ph¸t huy vai trß giµ lµng,… 43 chÝnh s¸ch tËp trung cho viÖc ®Çu t− ph−¬ng, giµ lµng, tr−ëng b¶n lµ mét ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, gi÷ v÷ng an trong sè nh÷ng ng−êi ®−îc x¸c ®Þnh lµ ninh quèc phßng trong vïng ®ång bµo ®ãng vai trß quan träng ®èi víi sù thµnh d©n téc t¹i ®Þa ph−¬ng. Tõ n¨m 1990 - b¹i cña phong trµo t¹i céng ®ång d©n c−. 2001, viÖc lång ghÐp c¸c dù ¸n ®Çu t− Thùc tÕ cho thÊy, giµ lµng, tr−ëng b¶n vµo vïng ®ång bµo DTTS t¹i ®Þa ph−¬ng trong ®ång bµo DTTS trªn ®Þa bµn vïng tiÕp tôc ®−îc chÝnh quyÒn tØnh quan T©y Nguyªn nãi chung, tØnh L©m §ång t©m, ®Æc biÖt tËp trung vµo c¸c x· ®ång nãi riªng cã vÞ trÝ, tÇm ¶nh h−ëng rÊt bµo d©n téc khã kh¨n ®Ó x©y dùng kÕt lín trong th«n, b¶n. Hä lµ nh÷ng ng−êi cÊu h¹ tÇng, trung t©m côm x·, quy ®−îc nh©n d©n tÝn nhiÖm bÇu ra, cã vai ho¹ch bè trÝ l¹i d©n c−, ®µo t¹o c¸n bé, trß lµ cÇu nèi gi÷a §¶ng víi nh©n d©n, æn ®Þnh ph¸t triÓn s¶n xuÊt g¾n víi tiªu biÕt kÕt hîp hµi hßa gi÷a luËt tôc vµ thô s¶n phÈm cho bµ con. ph¸p luËt; x©y dùng vµ ®«n ®èc viÖc Trong gÇn 10 n¨m trë l¹i ®©y, tØnh thùc hiÖn c¸c quy −íc, h−¬ng −íc trong L©m §ång tiÕp tôc dµnh sù quan t©m c¸c dßng téc vµ céng ®ång d©n c−; ®· cã lín trong viÖc ®Çu t− ph¸t triÓn vïng nhiÒu c«ng lao, ®ãng gãp x©y dùng vµ ®ång bµo DTTS t¹i ®Þa ph−¬ng, thÓ hiÖn b¶o vÖ th«n, b¶n, ®Þa ph−¬ng n¬i c− tró. trªn tÊt c¶ c¸c mÆt kinh tÕ-v¨n hãa-x· Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cña m×nh, c¸c héi. Ngoµi ra, UBND tØnh còng ®· chØ giµ lµng, tr−ëng b¶n ®· ®ãng gãp mét ®¹o thùc hiÖn nhiÒu ®Ò ¸n, chÝnh s¸ch phÇn quan träng vµo viÖc tuyªn truyÒn, kh¸c nh−: ThÝ ®iÓm giao kho¸n b¶o vÖ gi¶i thÝch ®Ó bµ con DTTS tin t−ëng vµo rõng cho hé gia ®×nh, céng ®ång th«n sù l·nh ®¹o cña §¶ng, tù nguyÖn tham bu«n DTTS t¹i chç theo QuyÕt ®Þnh gia thùc hiÖn phong trµo “Toµn d©n b¶o 304/2005/Q§-TTg, chÝnh s¸ch trî gi¸, vÖ an ninh Tæ quèc” g¾n víi cuéc vËn trî c−íc miÒn nói; chÝnh s¸ch hç trî ®éng “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sinh viªn ®ang häc t¹i c¸c tr−êng ®¹i sèng v¨n hãa ë khu d©n c−”. häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp Giµ lµng, tr−ëng b¶n trong céng vµ d¹y nghÒ trong vµ ngoµi tØnh; hç trî ®ång DTTS ®· lu«n nªu cao tinh thÇn vay vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt theo QuyÕt tr¸ch nhiÖm, gÇn gòi víi bµ con, th−êng ®Þnh 32/2012/Q§-TTg; 126/2008/Q§-TTg xuyªn tuyªn truyÒn, vËn ®éng bµ con (hiÖn nay thay thÕ b»ng QuyÕt ®Þnh ®oµn kÕt, kh«ng nghe theo kÎ xÊu, b¶o 54/2012/Q§-TTg cã hiÖu lùc tõ ngµy vÖ rõng, gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n hãa d©n 01/02/2013) vµ c¸c ch−¬ng tr×nh, ®Ò ¸n téc. Cïng víi vËn ®éng bµ con, giµ lµng, thuéc lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ ph¸t tr−ëng b¶n còng lµ nh÷ng ng−êi g−¬ng triÓn n«ng th«n nh−: Ch−¬ng tr×nh thñy mÉu, ®i ®Çu thùc hiÖn tèt c¸c chñ lîi võa vµ nhá, ®Ò ¸n khuyÕn n«ng vïng tr−¬ng, ®−êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch, ®ång bµo DTTS ®Æc biÖt khã kh¨n, ®Ò ph¸p luËt cña Nhµ n−íc, ph¸t triÓn ¸n cñng cè vµ më réng lùc l−îng khuyÕn kinh tÕ gia ®×nh. §©y lµ c¸ch vËn ®éng n«ng viªn c¬ së; ch−¬ng tr×nh chuyÓn hiÖu qu¶, thiÕt thùc vµ cô thÓ ®Ó nh©n ®æi gièng c©y trång vËt nu«i(*)… d©n noi g−¬ng lµm theo ®Ó tho¸t nghÌo, 3. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc, triÓn x©y dùng cuéc sèng, thùc hiÖn nÕp sèng khai thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng t¹i ®Þa v¨n minh, xãa bá c¸c hñ tôc l¹c hËu, gãp phÇn g×n gi÷ an ninh trËt tù trong c¸c (*) Th«ng tin do Ban D©n téc tØnh L©m §ång cung cÊp. b¶n lµng.
 3. 44 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 10.2014 D−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng cïng sù Tr−íc t×nh h×nh ®ã c¸c vÞ giµ lµng, t¸c ®éng cña nh÷ng chÝnh s¸ch, trong tr−ëng b¶n cïng nh÷ng ng−êi cã uy tÝn thêi gian qua, c¸c giµ lµng, tr−ëng b¶n trong tõng ®Þa bµn ®· tÝch cùc tham gia vïng ®ång bµo DTTS L©m §ång ®· cã cïng chÝnh quyÒn vËn ®éng gi¸o d©n, nhiÒu ®ãng gãp quan träng trong sù ®ång bµo kh«ng nªn tin, kh«ng nªn nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc, tiªu nghe theo kÎ xÊu xói giôc; gãp phÇn æn biÓu lµ: ®Þnh t×nh h×nh, gi÷ v÷ng an ninh trËt * Giµ lµng, tr−ëng b¶n tham gia tù. C¸c giµ lµng, tr−ëng b¶n ®· tham gi¶i quyÕt vÊn ®Ò FULRO vµ c¸c thÕ lùc gia cïng cÊp ñy, chÝnh quyÒn c¸c cÊp, ph¶n ®éng trong vµ ngoµi n−íc, gi÷ g×n lùc l−îng c«ng an ph¸ ®−îc ©m m−u cña an ninh trËt tù sè FULRO l−u vong khi chóng chØ ®¹o B−íc vµo thêi kú ®æi míi (1986), c¸c ®èi t−îng K’Nhonh ë x· §¹ Ploa, huyÖn thÕ lùc thï ®Þch, c¸c tæ chøc ph¶n ®éng, §¹ Huoai lîi dông c¸c buæi sinh ho¹t t«n tæ chøc chÝnh trÞ ®èi lËp trong vµ ngoµi gi¸o ®Ó kÝch ®éng quÇn chóng tÝn ®å n−íc ë L©m §ång (nhÊt lµ FULRO l−u ng¨n c¶n viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ph¸t vong) tiÕp tôc ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng triÓn kinh tÕ, x· héi t¹i ®Þa ph−¬ng, mãc nèi, chØ ®¹o mét sè chøc s¾c cèt c¸n chèng l¹i c¸c lùc l−îng gi¶i táa ®Êt rõng trong ®¹o Tin lµnh t¹i L©m §ång thu lÊn chiÕm tr¸i phÐp, ®ång thêi ®Ëp tan thËp t×nh h×nh liªn quan ®Õn viÖc thùc luËn ®iÖu xuyªn t¹c cña nhiÒu ®èi t−îng. hiÖn chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ HoÆc tõ n¨m 2007, ®èi t−îng K’Mãp Nhµ n−íc ta ®èi víi d©n téc vµ t«n gi¸o ë khu phè 1, thÞ trÊn §¹ TÎh, huyÖn §¹ (nhÊt lµ ho¹t ®éng cña ®¹o Tin lµnh) TÎh vËn ®éng bµ con dßng hä vµ 12 hé trong vïng DTTS ®Ó phôc vô ©m m−u, ý DTTS ë ®Þa ph−¬ng ®Õn tiÓu khu 547 ®å chèng ph¸ Nhµ n−íc ta trªn lÜnh vùc thuéc khu vùc §¹ Pin (cò) ph¸t rõng, “d©n chñ”, “nh©n quyÒn”, “tù do t«n tranh chÊp víi C«ng ty TNHH L©m gi¸o” t¹o ra c¸c nh©n tè g©y mÊt æn ®Þnh Thµnh. N¨m 2008, K’§in (qu¶n nhiÖm t¹i ®Þa bµn L©m §ång(*). Chi héi Tin lµnh miÒn Nam ViÖt Nam ë th«n 6, x· Ninh Gia, huyÖn §øc Träng) tù thµnh lËp tæ thanh niªn tù qu¶n cña (*) Næi lªn lµ c¸c ®èi t−îng nh−: Ju Bin JÝp (FULRO l−u vong); Cil Pam Ha Jimmy vµ Cil héi th¸nh, khi lùc l−îng kiÓm l©m vµ Pam Ha Jonny (ViÖt kiÒu ë Mü, tham gia ho¹t c¸c ban ngµnh chøc n¨ng huyÖn §øc ®éng §ªga); Y Hin Niª (FULRO l−u vong, Chñ Träng gi¶i táa, thu håi ®Êt lÊn chiÕm, tÞch “Héi th¸nh Tin lµnh §Êng Christ” t¹i Mü). C¸c ®èi t−îng nµy ®· l«i kÐo, chØ ®¹o mét sè chøc K’§in, K’Tam, K’Tin ®· sö dông lùc s¾c cèt c¸n cña ®¹o Tin lµnh ë mét sè ®Þa ph−¬ng l−îng nµy ®Ó ng¨n c¶n, chèng ng−êi thi tØnh L©m §ång t¸ch c¸c Chi héi cña ng−êi d©n hµnh c«ng vô, ®Ëp ph¸ hñy ho¹i tµi s¶n téc ra sinh ho¹t riªng, kh«ng sinh ho¹t chung víi Héi th¸nh Tin lµnh miÒn Nam ViÖt Nam, kh«ng chÞu sù chØ ®¹o cña Ban trÞ sù Tæng liªn héi Héi th¸nh Tin lµnh miÒn Nam ViÖt Nam. Môc s− tù Hin Niª nhê c¸c tæ chøc quèc tÕ can thiÖp. phong K’§iÖp, K’Pªnh ë huyÖn Di Linh do K’Pªnh l«i kÐo, ph¸t triÓn thªm ®−îc 08 ®iÓm NguyÔn C«ng ChÝnh mãc nèi tham gia “Gi¸o héi nhãm víi kho¶ng 290 ng−êi tham gia. Khi ta ®Êu Tin lµnh §Êng Christ” vµ “Gi¸o héi Liªn h÷u tranh yªu cÇu gi¶i t¸n, y tá th¸i ®é th¸ch thøc vµ Lutheran ViÖt Nam & Hßa Kú”, K’§iÖp ®· tuyªn l«i kÐo mét sè ®èi t−îng cÇm ®Çu c¸c ®iÓm nhãm truyÒn, l«i kÐo ph¸t triÓn ®−îc 37 ®iÓm nhãm Tin kiªn quyÕt tham gia tæ chøc “Gi¸o héi Liªn H÷u lµnh §Êng Christ víi 1.800 tÝn ®å. Khi bÞ ta ®Êu Lutheran ViÖt Nam & Hoa Kú” (Th«ng tin do tranh, K’§iÖp ®· ®iÖn b¸o cho Y Hin Niª ë Mü ®Ó Phßng An ninh x· héi, C«ng an tØnh L©m §ång vu c¸o chÝnh quyÒn ®µn ¸p t«n gi¸o, ®Ò nghÞ Y cung cÊp).
 4. VÒ viÖc ph¸t huy vai trß giµ lµng,… 45 cña Nhµ n−íc. N¨m 2009, 15 ng−êi ë 4. Qua triÓn khai thùc hiÖn chÝnh th«n 2 vµ 3 x· Léc B¶o, huyÖn B¶o L©m s¸ch d©n téc, vai trß cña giµ lµng, do K’Lä cÇm ®Çu vËn ®éng 254 hé bµ tr−ëng b¶n tØnh L©m §ång ®· ®−îc ph¸t con DTTS th«n 2 vµ 3 x· Léc B¶o, chia huy. C¸c giµ lµng, tr−ëng b¶n ®· chñ thµnh tõng tæ ®Õn tiÓu khu 373, 374 ®éng phèi hîp víi nh÷ng ng−êi cã uy ph¸t 170 ha ®Êt rõng, tranh chÊp ®Êt tÝn, mÆt trËn c¸c ®oµn thÓ,… lµm tèt vai víi C«ng ty cæ phÇn Cao su §ång Nai, trß nßng cèt tuyªn truyÒn, vËn ®éng chi nh¸nh huyÖn B¶o L©m. §Õn th¸ng ®ång bµo DTTS häc tËp vµ thùc hiÖn. 02/2012, c¸c ®èi t−îng nµy tiÕp tôc vËn ViÖc qu¸n triÖt thùc hiÖn c¸c chñ ®éng, tæ chøc cho kho¶ng 100 ng−êi tr−¬ng, ®−êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng DTTS ®Õn tiÓu khu 375 thuéc C«ng ty vµ Nhµ n−íc ®· cã t¸c ®éng m¹nh mÏ vÒ L©m nghiÖp Léc B¾c, huyÖn B¶o L©m nhËn thøc, t− t−ëng trong céng ®ång, qu¶n lý dùng 19 lÒu b¹t ph¸t rõng lµm lan táa ®Õn tõng gia ®×nh, khu d©n c− rÉy tr¸i phÐp(*). vïng ®ång bµo DTTS. §ång bµo DTTS Sau khi n¾m râ ®−îc ©m m−u ph¸ ngµy cµng hiÓu râ vµ s©u s¾c h¬n vÊn ®Ò ho¹i cña c¸c ®èi t−îng nµy, chÝnh quyÒn d©n téc, ®oµn kÕt d©n téc. vµ c¸c ban, ngµnh chøc n¨ng, cô thÓ lµ B»ng uy tÝn vµ kinh nghiÖm cña lùc l−îng c«ng an, kiÓm l©m ®Þa ph−¬ng m×nh, c¸c giµ lµng, tr−ëng b¶n ®· cã ®· phèi hîp víi c¸c giµ lµng, tr−ëng b¶n nh÷ng ®ãng gãp lín trong viÖc cñng cè tõng khu vùc tuyªn truyÒn vËn ®éng khèi ®¹i ®oµn kÕt, vËn ®éng bµ con gióp nh©n d©n vµ v¹ch trÇn mäi thñ ®o¹n nhau ph¸t triÓn kinh tÕ, xãa ®ãi gi¶m cña bän ph¶n ®éng tr−íc ph¸p luËt, ®em nghÌo, x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa; xãa l¹i sù b×nh yªn cho ng−êi d©n. bá c¸c tËp tôc l¹c hËu, x©y dùng nh÷ng * Giµ lµng, tr−ëng b¶n tham gia phong tôc tËp qu¸n tèt ®Ñp; ®Êu tranh n¾m b¾t t©m t− nguyÖn väng, gi¶i quyÕt víi nh÷ng luËn ®iÖu xuyªn t¹c cña c¸c c¸c vÊn ®Ò bøc xóc thÕ lùc thï ®Þch, thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi, Tõ n¨m 2008 ®Õn nay, cã 655 l−ît ®¶m b¶o an ninh quèc phßng vµ trËt tù giµ lµng, tr−ëng b¶n tham gia hç trî an toµn x· héi ë ®Þa ph−¬ng. C«ng an tØnh L©m §ång gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc phøc t¹p liªn quan ®Õn an ninh Tuy nhiªn, thùc tÕ còng cho thÊy, trËt tù, kh«ng ®Ó trë thµnh “®iÓm nãng”, viÖc phèi hîp triÓn khai tuyªn truyÒn, vËn ®éng quÇn chóng ®Êu tranh víi sè häc tËp cho c¸c giµ lµng, tr−ëng b¶n ë ®èi t−îng cùc ®oan trong d©n téc, t«n mét sè n¬i thiÕu ®ång bé, ch−a chÆt chÏ, gi¸o cã ho¹t ®éng vËn ®éng, xói giôc nªn hiÖu qu¶ cßn thÊp. Mét sè Ýt giµ ®ång bµo DTTS ph¸t rõng lµm rÉy tr¸i lµng, tr−ëng b¶n ch−a thËt sù lµ tÊm phÐp, tranh chÊp khiÕu kiÖn ®Êt ®ai, g−¬ng mÉu mùc, ch−a chñ ®éng ph¸t huy chèng ng−êi thi hµnh c«ng vô, ng¨n c¶n c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi; x©y l−îng c«ng an ®· tranh thñ sö dông 08 ng−êi uy dùng nhµ thê, nhµ nguyÖn vµ sinh ho¹t tÝn (bao gåm c¸c giµ lµng, tr−ëng b¶n) cã ph¹m vi ¶nh h−ëng lín ®Ó gi¶i quyÕt; vô ph¸t rõng lµm t«n gi¸o tr¸i phÐp t¹i ®Þa ph−¬ng(**). rÉy t¹i x· Léc B¶o, huyÖn B¶o L©m x¶y ra n¨m 2009, lùc l−îng c«ng an ®· tranh thñ sö dông 16 (*) Th«ng tin do Phßng An ninh x· héi, C«ng an giµ lµng, tr−ëng b¶n, ng−êi cã uy tÝn, cã ph¹m vi tØnh L©m §ång cung cÊp. ¶nh h−ëng trong huyÖn, tØnh ®Ó gi¶i quyÕt (theo (**) §iÓn h×nh lµ vô chèng ng−êi thi hµnh c«ng vô “B¸o c¸o c«ng t¸c ®¶m b¶o an ninh vïng ®ång bµo x¶y ra t¹i x· Ninh Gia, huyÖn §øc Träng, lùc d©n téc cña C«ng an tØnh L©m §ång n¨m 2009”).
 5. 46 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 10.2014 vai trß nßng cèt trong viÖc vËn ®éng bµ v−¬n lªn trong cuéc sèng; cßn cã t− con thùc hiÖn c¸c chñ tr−¬ng cña §¶ng, t−ëng tr«ng chê, û l¹i vµo chÝnh s¸ch −u chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n−íc. C¸ ®·i cña Nhµ n−íc, ch−a chÞu khã lµm biÖt cã giµ lµng, tr−ëng b¶n ch−a nhiÖt ¨n, tiÕt kiÖm dµnh dôm, cã n¬i phong t×nh tham gia hßa gi¶i nªn t¹i mét sè ®Þa tôc tËp qu¸n trong tang ma, c−íi hái ph−¬ng vÉn x¶y ra m©u thuÉn, tranh vÉn cßn nÆng nÒ, r−êm rµ; ý thøc chÊp chÊp, vi ph¹m ph¸p luËt, khiÕu kiÖn kÐo hµnh ph¸p luËt ch−a cao. dµi… ViÖc thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch 5. PhÇn ®«ng ®ång bµo DTTS nhËn ®èi víi giµ lµng, tr−ëng b¶n cña c¸c cÊp, thøc cßn h¹n chÕ, ®êi sèng cßn ë møc c¸c ngµnh liªn quan ®«i khi cßn thiÕu thÊp, ®iÒu kiÖn tiÕp cËn c¸c ph−¬ng tiÖn thèng nhÊt, ch−a chÆt chÏ vµ chång chÐo; th«ng tin ®¹i chóng víi c¸c th«ng tin míi, QuyÒn lîi cña giµ lµng, tr−ëng b¶n ch−a sím cßn ch−a cao, nªn dÔ bÞ l«i kÐo vµ ®−îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ... t¸c ®éng bëi c¸c lùc l−îng chèng ph¸ ngÇm ë ®Þa bµn. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i trªn, cã thÓ nãi, lµ do mét sè cÊp ñy, Trong khi ®ã, ©m m−u, thñ ®o¹n chÝnh quyÒn, c¸c ban ngµnh liªn quan chèng ph¸ cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch ngµy ch−a nhËn thøc ®óng vÒ tÇm quan cµng tinh vi, x¶o quyÖt. Chóng sö dông träng, ý nghÜa cña c«ng t¸c tranh thñ sù tæng hîp c¸c biÖn ph¸p vµ thñ ®o¹n ®Ó hç trî, tham gia cña c¸c vÞ giµ lµng, chèng ph¸ trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc: tr−ëng b¶n vïng ®ång bµo DTTS trong chÝnh trÞ, t− t−ëng, v¨n ho¸, x· héi, sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc; kinh tÕ, quèc phßng, an ninh. B»ng c¸ biÖt cã ®Þa ph−¬ng cßn coi nhÑ c«ng nhiÒu ph−¬ng thøc, c¸c lùc l−îng ph¶n t¸c nµy, chñ yÕu giao cho lùc l−îng c«ng ®éng tuyªn truyÒn, xuyªn t¹c chñ an, vµ hÖ thèng c«ng t¸c d©n téc thùc tr−¬ng, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ, hiÖn. ViÖc bè trÝ c¸n bé lµm c«ng t¸c nµy v¨n ho¸, x· héi cña §¶ng, Nhµ n−íc ta cßn ch−a æn ®Þnh vµ chuyªn s©u, nhÊt lµ dµnh cho khu vùc T©y Nguyªn nãi sè c¸n bé cã kinh nghiÖm; tr×nh ®é, chung, tØnh L©m §ång nãi riªng. Chóng n¨ng lùc cña mét sè c¸n bé cßn h¹n chÕ lîi dông nh÷ng thiÕu sãt trong qu¸ nªn ch−a ®¸p øng ®−îc yªu cÇu, nhiÖm tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n téc, t«n vô ®Æt ra. C«ng t¸c vËn ®éng, tranh thñ, gi¸o, nh÷ng khã kh¨n trong ®êi sèng thùc hiÖn chÝnh s¸ch ch−a ®−îc quan cña ®ång bµo c¸c DTTS ®Ó xuyªn t¹c t©m ®óng møc, nhÊt lµ ®Çu t− vÒ kinh ®−êng lèi, chÝnh s¸ch d©n téc ®óng ®¾n phÝ, ph−¬ng tiÖn. C¸c ®Þa ph−¬ng hÇu cña §¶ng, Nhµ n−íc, hßng g©y sù hoµi nh− kh«ng cã nguån kinh phÝ riªng ®Ó nghi, chia rÏ trong ®ång bµo. phôc vô cho c«ng t¸c nµy mµ ph¶i trÝch §èi t−îng mµ lùc l−îng nµy chó ý mét phÇn kinh phÝ tõ nguån ng©n s¸ch tËp trung mãc nèi, l«i kÐo ®Ó t¹o dùng ®Þa ph−¬ng; nguån kinh phÝ cña c¸c ban lùc l−îng cèt c¸n lµ sè FULRO cò, trÝ ngµnh vµ Trung −¬ng cßn Ýt vµ kh«ng thøc, chøc s¾c cña c¸c t«n gi¸o, giµ lµng, kÞp thêi. Bªn c¹nh ®ã, mét sè giµ lµng, tr−ëng b¶n trong ®ång bµo DTTS, sè cã tr−ëng b¶n lín tuæi, tr×nh ®é h¹n chÕ; t− t−ëng cùc ®oan, chèng ®èi… nh»m ®Þa bµn ë th«n, bu«n réng, ®i l¹i khã th«ng qua sè nµy tËp hîp, l«i kÐo ®ång kh¨n nªn ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t bµo DTTS, quÇn chóng tÝn ®å tiÕn hµnh ®éng tuyªn truyÒn, vËn ®éng… Mét bé c¸c ho¹t ®éng chèng ®èi, g©y mÊt æn ®Þnh phËn ®ång bµo ch−a cã ý thøc tù gi¸c t×nh h×nh an ninh trËt tù t¹i ®Þa ph−¬ng.
 6. VÒ viÖc ph¸t huy vai trß giµ lµng,… 47 §Ó ®Ò phßng kh¶ n¨ng trong thêi nh÷ng vÞ giµ lµng, tr−ëng b¶n tiªu biÓu, gian tíi c¸c thÕ lùc thï ®Þch vµ bän g−¬ng mÉu, ®i ®Çu trong c¸c phong trµo ph¶n ®éng tiÕp tôc t¨ng c−êng c¸c ho¹t thi ®ua. ®éng tuyªn truyÒn, mãc nèi, l«i kÐo mét 6. Bªn c¹nh ®ã, chóng ta cÇn thùc sè ®èi t−îng ë ®Þa ph−¬ng vµo ho¹t ®éng hiÖn tèt c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ nh−: chèng ®èi, kÝch ®éng quÇn chóng g©y rèi…, chóng ta cÇn tiÕp tôc ph¸t huy cã Thø nhÊt, tiÕp tôc duy tr× vai trß hiÖu qu¶ vai trß cña c¸c giµ lµng, tr−ëng cña giµ lµng, tr−ëng b¶n, ®Æc biÖt lµ ®éi b¶n trong viÖc tuyªn truyÒn, vËn ®éng ngò giµ lµng vïng ®ång bµo cã ®¹o (Tin ®ång bµo DTTS thùc hiÖn tèt chñ tr−¬ng lµnh, C«ng gi¸o). Coi giµ lµng lµ nhãm cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ ng−êi cã uy tÝn ®Æc biÖt, cã vai trß, chøc n−íc nãi chung. §éng viªn tinh thÇn, n¨ng, nhiÖm vô qu¶n lý x· héi riªng vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c vÞ giµ lµng, tr−ëng lín h¬n vai trß, chøc n¨ng, nhiÖm vô b¶n tham gia tuyªn truyÒn, gi¸o dôc con qu¶n lý x· héi cña nh÷ng ng−êi cã uy em, gia ®×nh, dßng téc vµ céng ®ång d©n tÝn. V× vËy vÒ mÆt quan niÖm vµ chÝnh c− hiÓu vµ cïng nhau ®oµn kÕt thùc s¸ch, cÇn coi giµ lµng, tr−ëng b¶n lµ hiÖn chñ tr−¬ng, ®−êng lèi cña §¶ng, ng−êi cã uy tÝn ®Æc biÖt vµ t¸ch ra chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n−íc. thµnh ®èi t−îng riªng ®Ó cã chÕ ®é ®·i ngé riªng cho hä. ViÖc tuyªn truyÒn thùc hiÖn ph¶i Thø hai, xuÊt ph¸t tõ vai trß ®Æc g¾n kÕt chÆt chÏ víi c¸c phong trµo thi biÖt cña giµ lµng, tr−ëng b¶n, tõ nguyÖn ®ua, c¸c cuéc vËn ®éng ë ®Þa ph−¬ng väng cña ng−êi d©n vµ c¸c giµ lµng, cÇn nh− “tuæi cao - g−¬ng s¸ng”, “toµn d©n cã chÕ ®é ®Æc thï cho giµ lµng ®Þa ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa ë ph−¬ng, gi¶i quyÕt ®Ó giµ lµng ®−îc khu d©n c−”, nhiÖm vô kinh tÕ, x· héi h−ëng phô cÊp hµng th¸ng tõ ng©n s¸ch cña tõng ®Þa ph−¬ng… th−êng xuyªn nhµ n−íc. Nh»m hîp ph¸p hãa vµ ph¸t h−íng dÉn, cung cÊp tµi liÖu ®Ó phèi hîp huy vai trß cña giµ lµng, cÇn ®−a giµ cïng víi ®éi ngò giµ lµng, tr−ëng b¶n lµng tham gia c¸c c«ng t¸c cña chÝnh lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, vËn ®éng quyÒn ®Þa ph−¬ng nh− tæ tr−ëng, mÆt t¹i céng ®ång d©n c−. Lµm tèt c«ng t¸c trËn th«n, bu«n hay thµnh viªn tæ hßa tËp hîp, ®oµn kÕt lùc l−îng giµ lµng, gi¶i bu«n lµng, lµm nhiÖm vô kÐp lµ duy tr−ëng b¶n qua ®ã ph¸t huy vai trß, uy tr× phong tôc tËp qu¸n vµ ®éng viªn tÝn, kinh nghiÖm, ®éng viªn hä g−¬ng ng−êi d©n tin theo chÕ ®é, sèng theo mÉu vµ tham gia tuyªn truyÒn, vËn ph¸p luËt. ®éng ®ång bµo d©n téc thùc hiÖn chñ tr−¬ng cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt Thø ba, x©y dùng tiªu chÝ giµ lµng cña Nhµ n−íc. Hµng n¨m cÇn tæ chøc víi mét sè tiªu chuÈn nh−: ®−îc céng c¸c ho¹t ®éng gÆp mÆt, th¨m hái, ®éng ®ång suy t«n, cã n¨ng lùc, kinh nghiÖm viªn nh÷ng giµ lµng, tr−ëng b¶n trong tËp hîp quÇn chóng, b¶n th©n vµ gia vïng ®ång bµo DTTS, qua ®ã tËp hîp, ®×nh g−¬ng mÉu, biÕt ch¨m lo vµ b¶o vÖ x©y dùng, cñng cè, ph¸t huy c¸c thiÕt quyÒn lîi hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cña tËp chÕ tù qu¶n, vai trß nßng cèt cña ®éi ngò thÓ vµ nh©n d©n; lµ chç dùa quan träng nµy. §Þnh kú tæ chøc s¬, tæng kÕt c¸c ho¹t cña cÊp ñy, chÝnh quyÒn, mÆt trËn c¸c ®éng chuyªn ®Ò trong vïng ®ång bµo tæ chøc ®oµn thÓ trong viÖc tuyªn DTTS; kÞp thêi biÓu d−¬ng, khen th−ëng truyÒn vËn ®éng, tæ chøc cho ®ång bµo
 7. 48 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 10.2014 chÊp hµnh tèt c¸c chñ tr−¬ng, ®−êng lèi, ®ång bµo d©n téc thiÓu sè T©y chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n−íc. Nguyªn, th¸ng 5/2005. Quan t©m ®µo t¹o, båi d−ìng, n©ng cao 3. ChØ thÞ 06/2008/CT-TTg ngµy tr×nh ®é ®éi ngò giµ lµng, tr−ëng b¶n 01/2/2008 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ d−íi nhiÒu h×nh thøc: ng¾n h¹n, trung VÒ viÖc ph¸t huy vai trß cña ng−êi cã h¹n, dµi h¹n ®Ó gióp c¸c giµ lµng, uy tÝn trong ®ång bµo c¸c d©n téc tr−ëng b¶n lu«n cËp nhËt nh÷ng t− duy thiÓu sè trong sù nghiÖp x©y dùng vµ míi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o vÖ tæ quèc. cña m×nh. 4. Côc Thèng kª L©m §ång (2009), Thø t−, cÇn x¸c ®Þnh viÖc tranh thñ Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë tØnh sù tham gia hç trî cña c¸c giµ lµng, L©m §ång 2009, L©m §ång. tr−ëng b¶n lµ mét c«ng t¸c c¬ b¶n, l©u 5. L−u Hïng (2000), Bu«n lµng cæ dµi vµ cã nhiÒu khã kh¨n, phøc t¹p, nªn truyÒn xø th−îng, Nxb. V¨n hãa d©n qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®ßi hái ph¶i kiªn téc, Hµ Néi. nhÉn, thËn träng, ch¾c ch¾n, tr¸nh ®éng ch¹m ®Õn lßng tù träng, lµm gi¶m uy tÝn 6. L−u Hïng (2004), Giµ lµng, chñ cña hä. Muèn vËy, cÇn ph¶i tiÕn hµnh lµng, héi ®ång giµ lµng trong x· héi b×nh xÐt d©n chñ, c«ng khai, th−êng truyÒn thèng c¸c d©n téc T©y xuyªn rµ so¸t, ph©n lo¹i ®Ó bæ sung. Nguyªn, B¸o c¸o chuyªn ®Ò trong kû Thêi gian xÐt c«ng nhËn ng−êi cã uy tÝn yÕu khoa häc ®Ò tµi cÊp Bé do ñy lµ 03 n¨m mét lÇn, hµng n¨m chØ nªn rµ ban D©n téc chñ tr×, Phan H÷u DËt so¸t l¹i, bæ sung. chñ nhiÖm: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t huy vai trß cña giµ giµ lµng, Thø n¨m, cÇn cã kÕ ho¹ch vµ kinh tr−ëng b¶n trong viÖc thùc hiÖn phÝ nh»m n©ng cao kiÕn thøc cho c¸n chÝnh s¸ch d©n téc cña §¶ng vµ Nhµ bé, chiÕn sÜ lµm viÖc trùc tiÕp víi c¸c giµ n−íc, Th− viÖn ViÖn D©n téc, ñy ban lµng, tr−ëng b¶n, nhÊt lµ viÖc häc tiÕng D©n téc. d©n téc, n¾m v÷ng phong tôc, tËp qu¸n cña ®ång bµo c¸c DTTS 7. Kû yÕu täa ®µm khoa häc “Vai trß cña giµ lµng, phô n÷ vµ trÝ thøc c¸c d©n téc thiÓu sè t¹i chç tØnh L©m Tµi liÖu tham kh¶o §ång trong 25 n¨m ®æi míi vµ ph¸t 1. Bïi Minh §¹o (2010), Tæ chøc vµ triÓn bÒn v÷ng”, ViÖn Hµn l©m ho¹t ®éng bu«n lµng trong ph¸t triÓn KHXH ViÖt Nam, ViÖn KHXH vïng bÒn v÷ng vïng T©y Nguyªn, Nxb. T©y Nguyªn vµ Ban D©n téc tØnh L©m Khoa häc x· héi, Hµ Néi. §ång phèi hîp tæ chøc, §µ L¹t, 2014. 2. Ban chØ ®¹o T©y Nguyªn, T− liÖu vÒ 8. Lª Ngäc Th¾ng (2006), Mét sè vÊn ®Ò tù nhiªn, kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi vµ vÒ D©n téc vµ ph¸t triÓn, Nxb. ChÝnh mét sè vÊn ®Ò liªn quan ®Õn vïng trÞ quèc gia, Hµ Néi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản