Việt sử siêu linh

Chia sẻ: Đinh Văn Mậu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:180

0
116
lượt xem
42
download

Việt sử siêu linh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo tồn những chuyện siêu linh ẩn hiện bên dòng Việt sử, những sử liệu này, dù gọi là ngoại sử, dã sử, u linh hay chích quái... cũng vẫn là những khía cạnh cơ bản của con người toàn diện với chiều sâu vô thức và chiều cao siêu thức kết rễ vào đại vũ trụ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Việt sử siêu linh

 1. viet su sieu linh 1 Page 1 of 4 TIN THÖ Chu Vaên An Baéc California VIEÄT SÖÛ SIEÂU LINH  CVA Haï Long LÖU VAÊN VÒNH KHAI TÖØ Taäp saùch nhoû naøy ñöôïc soaïn thaûo vôùi ba muïc ñích : 1- Baûo toàn nhöõng chuyeän sieâu linh aån hieän beân doøng Vieät Söû, nhöõng söû lieäu naøy, duø goïi laø ngoaïi söû, daõ söû, u linh hay chích quaùi...cuõng vaãn laø nhöõng khía caïnh cô baûn cuûa con ngöôøi toaøn dieän vôùi chieàu saâu voâ thöùc vaø chieàu cao sieâu thöùc keát reã vaøo ñaïi vuõ truï. 2- Xaâu laïi thaønh chuoãi nhöõng vieân ngoïc kyø bí, khi taäp trung trong Vieät Ñieän U Linh Taäp hay Lónh Nam Chích Quaùi ( theá kyû XIV ), khi raûi raùc trong Ñaïi Vieät Söû Löôïc, Vieät Söû Tieâu AÙn, Coâng Dö Tieäp Kyù... Vieäc xaép xeáp sô thaûo naøy quy veà hai ñeà muïc : Phong Thuûy Ñòa Lyù vaø Saám Kyù Tieân Tri Vieät Nam, phuï theâm phaàn Tieân Tri Taây Phöông ñeå tieän vieäc tham khaûo so saùnh. 3- Phaàn Löôïc giaûi Saám Traïng Trình, xöông soáng cuûa taäp saùch, nhaèm soi saùng moät quoác baûo bò thôøi gian 500 naêm laøm http://www.fortunecity.com/victorian/durer/43/vssl0.htm 6/12/2005
 2. viet su sieu linh 1 Page 2 of 4 phai môø thay ñoåi qua bao cuoäc beå daâu. Phaàn naøy cuõng noái laïi sôïi daây truyeàn thoáng 1000 naêm Saám kyù töø Vaïn Haïnh ( theá kyû X-XI ), tôùi Traïng Trình vaø Lieãu Haïnh Thaùnh Maãu, ñoàng thôøi phaân ñònh chính giaû, baûo trì vaø toàn nghi söû lieäu daân gian. * Nhöõng chuyeän sieâu linh huyeàn bí thôøi naøo vaø ôû ñaâu cuõng coù. Chính söû tuy xaùc tín hôn nhöng aûnh höôûng khoâng roäng lôùn vaø saâu xa baèng ngoaïi söû, vì ngoaïi söû bao boïc ñöôïc phaàn taøng thöùc daân toäc, phaàn naøy Freud vaø K. Jung goò laø voâ thöùc , voâ thöùc coäng theå hay sô maãu ( archetype ), chính laø goác reã vaên hoùa, nguoàn suoái taâm linh, laø maãu soá chung noái keát taäp theå. Duøng lyù luaän xuoâng coù theå giaûi thích bieán coá lòch söû hôøi hôït traàn tuïc nhöng khoâng giaûi thích ñöôïc raát nhieàu dieãn bieán phi lyù cuûa con ngöôøi sinh hoaït lô löûng giöõa Thieân vaø Ñòa, chaäp chôøn giöõa Thieän vaø AÙc, lung linh nôi " aâm döông chi giao, quyû thaàn chi hoäi ". Söû quan duy lyù cuûa Hegel, bieän chöùng duy vaät cuûa Marx, lyù töôûng chính phuû toaøn caàu vaø toân giaùo toaøn caàu ( universal state and universal church ) cuûa Toynbee... tuy laø nhöõng coá gaéng tìm kieám chieàu höôùng lòch söû cho nhaân loaïi, nhöng ñeàu laø nhöõng coâng trình phieán dieän giaûn qui con ngöôøi vaøo lyù trí khoâ cöùng maø queân haún khía caïnh sieâu lyù ( irrational ) meânh moâng cuûa taâm thöùc, ñaây môùi laø ñoäng cô ñaåy con ngöôøi vaøo lòch söû vaø ñaây môùi laø baùnh xe luaân chuyeån Söû meänh cuûa Nhaân theá, moät nhaân theá khoâng ñôn ñoäc treân maët ñaát, khoâng leû loi trong ñoaûn kyø, nhöng gaén boù maät thieát vôùi thôøi gian vuõ truï ña daïng, tröôøng vieãn. Sieâu linh söû quan chaáp nhaän khía caïnh sieâu lyù vaøo khoa hoïc nhaân vaên, phaân ñònh lyù soá hoïc chaân chính vôùi meâ tín dò ñoan, dieãn giaûi lòch http://www.fortunecity.com/victorian/durer/43/vssl0.htm 6/12/2005
 3. viet su sieu linh 1 Page 3 of 4 söû baèng nhöõng caên toá taøng thöùc chaát chöùa heä quaû truøng truøng cuûa lôùp lôùp haønh ñoäng, heát theá heä naøy sang theá heä khaùc, heát vaän naøy sang vaän kia. Lyù trí chæ bieát taøng tröõ dó vaõng, coøn Thaàn thöùc môùi nhìn thaáy töông lai : " Thaàn dó tri lai, trí dó taøng vaõng " ( Dòch Heä töø ), maø töông lai môùi laø tieáng goïi vang ñoäng kyø dieäu cuûa lòch söû loaøi ngöôøi " linh ö vaïn vaät ". Laën saâu xuoáng taøng thöùc coäng theå Laïc Vieät, coá mang leân vaøi phieán thaïch Sôn tinh Thuûy tinh cho caùc baäc thöùc giaû xaây laïi ngoâi ñình ñoàng qui daân toäc, ñaáy laø taâm nguyeän chaân thaønh cuûa ngöôøi vieát taäp Vieät Söû Sieâu Linh naøy. Tieát Ñòa Loâi Phuïc Voïng Vieâm Vieät Taùc giaû caån chí 12-1998 http://www.fortunecity.com/victorian/durer/43/vssl0.htm 6/12/2005
 4. viet su sieu linh 1 Page 4 of 4 Xem tieáp CHÖÔNG MOÄT http://www.fortunecity.com/victorian/durer/43/vssl0.htm 6/12/2005
 5. viet su sieu linh 1 Page 1 of 46 TIN THÖ Chu Vaên An Baéc California VIEÄT SÖÛ SIEÂU LINH  CVA Haï Long LÖU VAÊN VÒNH CHÖÔNG MOÄT TOÅNG QUAN VEÀ PHONG THUÛY ÑÒA LYÙ ÑAÁT VIEÄT Khi Lyù Thöôøng Kieät xaùc quyeát " Nam quoác sôn haø...tieät nhieân ñònh phaän taïi thieân thö " ( 1076 ) thì coù theå hieåu Thieân thö laø baûn ñoà chieâm tinh ghi roõ bieân giôùi nöôùc Ñaïi Vieät " Theo saùch Thieân quan, töø sao Ñaåu möôøi moät ñoä qua sao Khieân Ngöu ñeán sao Chöùc Nöõ baûy ñoä laø tinh kyû. Keå veà sao thì ôû veà ngoâi Söûu ... " ( trích theo Vieät Söû Tieâu AÙn ). Khi tieàn nhaân choïn ñaát ñeå laäp quoác thì khoâng nhöõng phaûi löïa choïn nhöõng vuøng ñaát toát coù theå troàng troït sinh soáng, laïi caàn theá hieåm trôû ñeå phoøng giöõ sinh toàn , phaûi coù soâng nöôùc laøm maïch, coù nuùi non pheân daäu...nhöng song song vôùi nhöõng yeáu http://www.fortunecity.com/victorian/durer/43/vssl1.htm 6/12/2005
 6. viet su sieu linh 1 Page 2 of 46 toá vaät lyù nhaân vaên treân, coå nhaân coøn tin töôûng vaøo thieân lyù vôùi Thieân, Ñòa vaø Nhaân nhö moät toång theå, moät Gestalt noùi theo ngoân ngöõ thôøi ñaïi. Toång theå naøy baát khaû phaân, vaän haønh trong vuõ truï cuøng vôùi chu kyø traêng sao, khi thaêng khi traàm, khi thònh khi suy. Theá neân " thieân lyù taïi nhaân taâm " vaø khi taâm ñoäng thì quyû thaàn tri , taát caû laø moät ñôn vò nhaát nguyeân xoay chuyeån trong tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, kinh qua ngaøn vaïn naêm, tieåu chu kyø trong ñaïi chu kyø, loàng vaøo nhau , cuøng xuyeân qua dieãn trình thaønh, hoaïi, tieâu, tröôûng cuûa muoân loaøi. Lòch söû nhaân loaïi laø lòch söû daèng co giöõa Thieän vaø AÙc, giöõa AÂm vaø Döông, ñaáy laø NHAÂN SÖÛ phaûn aùnh THIEÂN SÖÛ ghi baèng nhöõng veät tinh ñaåu nhaät nguyeät. Caù nhaân coù taøn luïi, thì sôn haø vaãn toàn taïi, sôn haø coù nghieâng ñoå thì thieân haø vaãn choùi saùng ... thôøi gian traàn theá vaø thôøi gian vuõ truï choàng leân nhau nhö nhöõng buùp hoa, nôû roài taøn, taøn roài nôû. Chieâm nghieäm töôïng Trôøi ñeå suy dieãn theá cuoäc, nhìn sao hoâm, sao mai, sao choåi, nghe ñoäng ñaát nuùi löûa...cuõng laø caùch tìm caùi taâm vuõ truï vang treân caùi taâm cuûa caây saäy nhoû beù uoán mình trong gioâng baõo. Ñaáy laø nguoàn cuûa khoa hoïc vaø trieát lyù nhaân baûn nhaân loaïi Ñoâng Taây Nam Baéc coå xöa. Nguoàn naøy taùch ra laøm hai, moät doøng ñoå vaøo khoa hoïc vaät lyù vôùi nhöõng khaùm phaù röïc rôõ veà vaät chaát, töø teá baøo ñeán ñieän töû, moät doøng ñoå vaøo tín ngöôõng . Doøng treân thaønh vaät quyeàn, doøng döôùi thaønh thaàn quyeàn, caû hai ñeàu rôøi xa taâm thöùc uyeân nguyeân " thieân lyù taïi nhaân taâm ", taâm ngöôøi cuõng laø taâm vuõ truï, soi chieáu laãn nhau maø khoâng ñeø eùp. Khi nhaân hoùa vuõ truï, con ngöôøi coù theå suy dieãn raèng nuùi non gioáng nhö xöông coát, soâng ngoøi gioáng nhö maïch maùu, ñaát ñai gioáng nhö thòt da, caây coû gioáng nhö loâng toùc. Ngöôøi coù khí löïc, ñaát coù long maïch, ñòa linh thì nhaân kieät, ñaát toát thì caây coû xanh töôi...luaät quaân bình AÂm Döông aùp duïng cho http://www.fortunecity.com/victorian/durer/43/vssl1.htm 6/12/2005
 7. viet su sieu linh 1 Page 3 of 46 vaïn vaät, song song vôùi nguõ haønh töông khaéc ñöôïc phaùt trieån sau naøy. Tieåu vuõ truï vaø ñaïi vuõ truï, nhìn töø goác, raát gioáng nhau, oùc nhò bieân laøm con ngöôøi taùch khoûi thieân nhieân ñöa tôùi tình traïng vong thaân ( alieùnation ) traàm troïng. Baùc hoïc Leâ Quí Ñoân trong Vaân Ñaøi Loaïi Ngöõ trích baøn theo Khoång Töû Gia Ngöõ : " Ngöôøi sinh ôû ñaát daén thì tính tình cöùng coûi, sinh ôû ñaát meàm thì nhuùt nhaùt, sinh ôû ñaát daén ñen thì tính neát tæ mæ, sinh ôû ñaát nôû thì ñeïp ñeõ, sinh ôû ñaát thöa moûng thì xaáu xí " vaø theo Hoaøi Nam Töû " Sinh ôû ñaát nheï thì nhanh nheïn, sinh ôû ñaát naëng thì chaäm chaïp, ôû nôi nöôùc trong thì tieáng nhoû nheï, ôû nôi nöôùc ñuïc thì tieáng thoâ coäc...ñaát trung chaâu sinh nhieàu thaùnh hieàn ". Ngöôøi daân Vieät khi noùi " AÊn phaûi nöôùc phaûi caùi " hoaëc " ñaát laønh chim ñaäu " hoaëc " ñòa linh nhaân kieät " cuõng dieãn taû caùi nghóa " thieân nhaân töông öùng " noùi treân. * Khi toå tieân Laïc Vieät ñònh cö ôû vuøng chaâu thoå soâng Hoàng caùch ñaây hôn boán ngaøn naêm, taát ñaõ nhìn ñaïi theá chieán löôïc phong thuûy ñeå tính cuoäc phaùt trieån Baéc cöï Nam tieán, haøm aån trong huyeàn thoaïi quoác ñaïo naêm möôi con xuoáng bieån, naêm möôi con leân nuùi. Muoán daân toäc ñuû löïc Baéc cöï thì phaûi naèm vaøo long maïch töông ñöông vôùi long maïch Baéc phöông Trung Hoa, muoán Nam tieán thì phaûi coù phong thuûy khuynh loaùt noåi Chieâm Thaønh Phuø Nam... Ngoïc phaû Huøng Vöông ghi cheùp chuyeän Laïc Long ñi khaép nöôùc ( luùc ñoù môùi vaøo ñeán Haø Tónh ) tìm ñaát ñoùng ñoâ, thaáy 99 ngoïn Hoàng lónh tuy ñeïp nhöng ñaát heïp soûi ñaù, soâng ngoøi noâng caïn ngaén nguûi, neân boû ra vuøng trung du cao roäng. Tôùi ngaõ ba soâng Thao nöôùc ñoû, soâng Loâ nöôùc xanh quaán quanh ba ngoïn nuùi ñoät ngoät nhoâ cao nhö ñaàu http://www.fortunecity.com/victorian/durer/43/vssl1.htm 6/12/2005
 8. viet su sieu linh 1 Page 4 of 46 roàng laø nuùi Huøng, nuùi Troïc, nuùi Vaën, xeáp haøng chaàu veà linh ñòa coù 99 ngoïn ñoài nhö 99 thôùt voi töø Phuù Loäc ñeán Thaäm Thình, laïi theâm vaøi chuïc quaû ñoài thaáp hôn nhö ñaøn ruøa töø Vieät Trì boø leân, ñòa theá vöøa ñeïp nhö tranh veõ, vöøa phaùt nôû daøi roäng, vua Huøng vöøa yù choïn laøm quoác ñoâ. Nhìn ñòa theá cuûa nöôùc Vieät coå tuy nhoû beù hôn Trung Hoa, nhöng theá soâng nuùi xaép ñaët khoâng keùm khí löïc : caùc daãy nuùi hình nan quaït tuï veà ñænh tam giaùc chaâu thoå soâng Hoàng, ñænh naøy laø khoaûng Vieät Trì Tam Ñaûo, xuoáng döôùi nöõa laø Thaêng Long sau naøy, caùnh tay traùi vöôn leân Yeân Töû Haï Long, caùnh tay phaûi ñaët xuoáng vuøng ñaù voâi Hoa Lö , Ninh Bình, Thanh Hoùa. Hai con soâng lôùn laøm maïch maùu cuûa ñaát nöôùc laø: Soâng Hoàng daøi 1200 caây soá, phaùt tích töø 18 con soâng ôû Ñaïi Lyù töùc Vaân Nam roùt vaøo, voøng quanh 200 daëm quaán troøn nhö tai ngöôøi neân goïi laø Nhó Haø. Nhöng vì loøng nöôùc döõ doäi, phuø sa ñoû, gaây luït loäi neân cuõng khoâng phaûi laø ñaát laønh nhö Phaät ñòa Cöûu Long giang. Soâng Ñaø coøn goïi laø Haéc giang hay soâng Bôø, daøi 850 caây soá, cuõng phaùt töï Vaân Nam laø chi höõu ngaïn cuûa soâng Hoàng. Chaïy daøi theo soâng Ñaø laø daãy Hoaøng Lieân Sôn vôùi ñænh cao nhaát hôn 3142 meùt, doøng soâng coù nhieàu thaùc nöôùc khí löïc raát maïnh, cuøng vôùi nuùi Ba Vì keát thaønh ñaïi ñòa höõu hoå. Caùc maïch Soâng Hoàng, Soâng Maõ, ñeàu chaûy theo höôùng Ñoâng Nam thuoäc cung Thìn laø Long cung, neân caùc doøng soâng ôû vò theá " long cö long vò ", roàng ôû toå roàng, khí löïc raát maïnh meõ laâu daøi. Ñaëc bieät soâng vaø nuùi, aâm vaø döông, ñi song song vôùi nhau, khieán theá quaân bình cuûa khí maïch ñöôïc sinh ñoäng. Caû vuøng ñaát coå Vieät coù raát nhieàu ñòa hình keát tuï long maïch neáu theo lyù phong thuûy nôi linh khí keát tuï laø caùc ngaû soâng hoäi laïi nhö vuøng Vieät Trì , vuøng soâng Luïc Ñaàu, vuøng Tuyeân Quang, Lai Chaâu... coù töø 3 tôùi 6 maïch nöôùc hoäi tuï taêng cöôøng http://www.fortunecity.com/victorian/durer/43/vssl1.htm 6/12/2005
 9. viet su sieu linh 1 Page 5 of 46 khí maïch höng phaùt. Tam Giaùc Ñaïi Ñòa Tam Ñaûo-Ba Vì-Thaêng Long Coå thö nöôùc Haøn khi baøn veà phong thuûy trong vieäc choïn ñaát ñònh cö cuõng chuù troïng tôùi 4 ñieåm : maïch nöôùc, theá ñaát, hình nuùi vaø maàu saéc ñaát. Ñaát vaø nuùi phaûi toaùt ra sinh khí, ñaát phaûi roäng nhöng kín vaø coù maïch nöôùc , maïch nöôùc môû roäng quaù bò thoaùt khí neân cöûa soâng caàn vöøa phaûi. Ñaát roäng sinh ñaïi nhaân, coù ñoài bao quanh hình baùn nguyeät laïi caøng quí. Ñaát coù soâng laïch ñaâm thaúng vaøo nhö muõi teân phaûi traùnh, ñaát naèm eùp giöõa nuùi nhö ñaát thung luõng coù aâm khí, ban ngaøy coù söông muø, maët trôøi leân muoän, laën sôùm, nhaát ñònh khoâng phaûi ñaát laøm nhaø, döïng ñoâ. Ñoài nuùi lôùp lôùp bao quanh, neân cuùi chaàu veà hôn laø döïng ñöùng nhö ñe doïa... ( Y Chung Hwan' s T'aengniji- University of Sydney ). http://www.fortunecity.com/victorian/durer/43/vssl1.htm 6/12/2005
 10. viet su sieu linh 1 Page 6 of 46 Xem nhö theá, ñaïi ñòa Phong Chaâu, Luy Laâu ( vuøng Haø Baéc ), Ñaïi La Thaêng Long hoäi hôïp ñuû caùc öu ñieåm ñeå laøm ñaát döïng ñoâ, rieâng ñaát Phong Chaâu beân taû soâng Hoàng ( taû long ) laøm ñaát toå Huøng Vöông quaû laø quí ñòa tröôøng theá, khí saéc sinh ñoäng, thaûo moäc töôi nhuaän, ñaát cao roäng maø coù nuùi, ñoài, soâng, maáy lôùp quaán quít chaàu baùi, ñaát naøy khi daáy phaùt coù theå qui phuïc thieân haï, ngang ngöûa vôùi ñaát Hoaøng Haø, Döông Töû, Taàn Lónh, Sôn ñoâng, Coân Loân cuûa Haùn toäc. Sau ñôøi Vua Huøng, thuû ñoâ rôøi xuoáng Coå Loa ( 220 tröôùc Taây lòch ) maõi tôùi ñôøi Ngoâ Quyeàn ( 939 ) Coå Loa vaãn laø trung taâm ñaát nöôùc. Trong nhöõng theá kyû thuoäc Haùn, vuøng Luy Laâu ( phuû Thuaän Thaønh, Haø Baéc ) trôû thaønh khu vöïc vaên hoùa quan troïng nhaát ( Só Nhieáp vaø caùc trò sôû töø tk thöù II ). Baïch Haïc Vieät Trì- Coå Loa- Luy Laâu ( coù theå thaønh Long Bieân cuõng thuoäc Luy Laâu ) ñeàu naèm ôû tay traùi soâng Hoàng ( neáu nhìn töø Baéc xuoáng ), Vieät Trì treân cao, Coå Loa, Luy Laâu xuoáng thaáp hôn nhöng vaãn ôû ñænh delta chaâu thoå soâng Hoàng vaø chæ caùch Haø Noäi 15- 25 caây soá, nghóa laø vaãn moät ñòa hình phong thuûy. Coù leõ khi quaân Nam Chieáu chieám Giao chaâu thaønh Ñaïi La môùi ñöôïc xaây caát hoaëc tu boå ( ñaàu tk IX ) beân tay phaûi soâng Hoàng, nhö vaäy phoøng ngöï vöõng hôn vì giaëc muoán vaây thaønh phaûi qua soâng. Khi Cao Bieàn deïp ñöôïc quaân Nam Chieáu ( 865 ), cho ñaép thaønh Ñaïi La cao roäng hôn nhieàu , sau naøy thaønh Thaêng Long do sö Vaïn Haïnh thieát keá cuõng naèm ôû khu vöïc Ñaïi La. Cao Bieàn vöøa laøm töôùng vöøa laø nhaø phong thuûy neân vieäc löïa choïn Ñaïi La laøm trò sôû phaûi vöøa mang lôïi ñieåm chieán löôïc, vöøa mang öu theá phong thuûy. Ñaát Ñaïi La-Thaêng Long beân bôø soâng Hoàng laïi coù soâng Toâ Lòch bao quanh ( Cao Bieàn cho khôi laïi soâng Toâ Lòch ), laáy Taây Hoà laøm naõo boä, maïn xa moät beân ba ngoïn Taûn Vieân, moät beân ba ngoïn Tam Ñaûo, ñeàu laøm aùn baûo veä kinh thaønh, sau naøy nuùi Nuøng ñöôïc ñaép leân trong khu hoaøng thaønh vôùi muïc ñích tuï khí maïch, nhöng cuõng coù ngöôøi cho teân nuùi Nuøng laø nuùi Taûn Vieân. http://www.fortunecity.com/victorian/durer/43/vssl1.htm 6/12/2005
 11. viet su sieu linh 1 Page 7 of 46 Linh khí phong thuûy naõo boä Thaêng Long taïi Hoà Taây theo saùch Ñòa lyù Cao Bieàn, coù ñuû Thanh long Baïch hoå keát phaùt Nôi ñaây Thaùnh Maãu Lieãu Haïnh töøng hieån linh, Laïc Long Quaân dieät Hoà tinh chín ñuoâi. Phía xa laø ba ngoïn Taûn Vieân, toå sôn laøm aùn che kinh ñoâ. ( trích theo Huard ) Khi Hoaøng Phuùc theo quaân Minh sang cuõng phaûi nhaän ñaáy laø theá ñaát " La thaønh baát loaïn ". Quoác ñoâ Thaêng Long theá ñaát " Phöôïng chuûy, long baøn " töùc moû phöôïng mình roàng, coù thaønh hoaøng Baïch Maõ töùc thaàn nuùi Nuøng ( nuùi Long Ñoã ) phuø trôï, töông truyeàn nuùi coù khe thoâng xuoáng ñaát saâu tieáp nhaän khí thieâng trôøi ñaát hoäi tuï, cung ñieän nhaø Lyù ñöôïc xaây treân nuùi naøy. Ñôøi Ñinh, Tieàn Leâ, laáy queâ höông Hoa Lö laøm kinh ñoâ chæ keùo daøi ñöôïc hôn 40 naêm ngaén nguûi ( 968-1010 ) vì Hoa Lö tuy coù nuùi non vaây boïc xeáp ñaët nhö thaønh quaùch, nhöng Hoa Lö khoâng ôû giöõa khu vöïc sinh hoaït troïng taâm daân toäc, ñaát heïp, goïi laø ñaát sôn cuøng thuûy taän, khoâng theå laâu daøi. http://www.fortunecity.com/victorian/durer/43/vssl1.htm 6/12/2005
 12. viet su sieu linh 1 Page 8 of 46 Töø vuøng phong thuûy Maõ-Hoàng-Ñaø, coù höôùng soâng, nuùi vaø chaâu thoå xeáp ñaët gioáng nhau, coù quaân bình aâm döông ñeàu ñaën, phaùt huy ñöôïc vaên hoùa Trung ñaïo nhaân baûn, vaøo tôùi mieàn Ngheä An, Haø Tónh laïi baét ñaàu moät khoái phong thuûy khaùc. Khí löïc Tröôøng sôn baét ñaàu vôùi 99 ngoïn nuùi Hoàng Lónh , keùo daøi töø Ngheä An ñeán Ñoàng Hôùi laø chaëng ñaàu, chaëng naøy vaãn tieáp tuïc maïch nuùi töø mieàn Baéc boä nhöng maïch soâng nhö soâng Lam ( Ngheä An ) daøi 600 caây soá phaùt töø Laøo chaåy ra gaàn bieån höôùng leân Ñoâng Baéc, ñaát heïp. Mieàn naøy nuùi ñaù vôùi nhieàu ñænh cao khoaûng 1500 meùt , Hoàng lónh 99 ngoïn, laø ñaïi ñòa keát phaùt huøng khí, bò chieát giaûm tröôøng theá vì ñaát heïp vaø soâng noâng maïch ngaén. Ngay töø Thanh Hoùa cuõng ñaõ laø theá ñaát " cuoái soâng ñaàu nuùi, nhoû heïp, thaáp truõng ", nôi aáy trong Dö Ñòa Chí , Lyù thò baøn " khi loaïn ôû thì thích hôïp, khi trò ôû thì khoâng thích hôïp ... ÔÛ Ngheä An loøng ngöôøi hung haõn hôn ngöôøi Chaâu AÙi ..." Khi Hoà Quí Ly xaây Taây Ñoâ taïi Thanh Hoùa ( 1396 ) Vöông Nhöõ Thuyeát lieàn can giaùn " beân phaûi beân traùi nuùi ñaù saùt keà, soâng Maõ soâng Löông hôïp löu phía tröôùc " khoâng phaûi laø ñaát laäp ñoâ. Baét ñaàu töø Ngheä An maàu ñaát ñoû vaø ñen vì lôùp nham thaïch hoûa dieäm sôn coå ñaïi, daáu tích naøy coøn ôû Ngheä An, Ñoàng Hôùi, Quaûng Trò, Qui Nhôn, Khaùnh Hoøa vaø nhaát laø mieàn Pleiku vôùi caû traêm mieäng nuùi löûa. Mieàn naøy nhö vaäy coù hoûa khí, chòu nhieàu tai hoïa, caû thieân tai laãn binh löûa, bò yeâu khí traán aùm. Daân gian coù caâu " Coïp Khaùnh Hoøa, ma Bình Thuaän" , nuùi nhieàu aùc thuù, röøng tuï ma khí töø thôøi Chieâm Thaønh, Chaân Laïp, neân vöôïng khí bò chieát giaûm. Töø Ñoàng Hôùi ñeán Tuy Hoøa coù nhöõng raëng nuùi cao, höôùng nuùi http://www.fortunecity.com/victorian/durer/43/vssl1.htm 6/12/2005
 13. viet su sieu linh 1 Page 9 of 46 chaïy ngang ( hoaønh sôn ) ra bieån, khi Traïng Trình chæ cho Nguyeãn Hoaøng vaøo " Hoaønh sôn nhaát ñaùi, vaïn ñaïi dung thaân " haún ñaõ bieát phong thuûy vuøng naøy , veà chieán löôïc thì ñeøo cao hieåm trôû, deã phoøng ngöï, veà khí maïch coù nhieàu huyeät quí. Baùc hoïc Leâ Quí Ñoân ghi theo Minh Söû : " Thuaän Hoùa, Quaûng Nam, Chieâm Thaønh laøm tay hoå vieãn aùn, coøn Nam haûi laïi laø moät ñaïi minh ñöôøng ngoaøi cöûa quoác ñoâ, maïch laïc huøng vieãn, hình theå bao la, thöïc laø choã vöông kinh thieân phuû " ( VÑLN tr. 150 ). Tuy ñaáy laø nhaän xeùt cuûa ngöôøi Trung Hoa töø Quaûng Ñoâng Quaûng Taây nhìn xuoáng Nam Haûi cuûa ta maø bieän luaän, nhöng veà phöông dieän ñaïi theá phong thuûy thì vaãn ñuùng vaø laø moät taøi lieäu hieám hoi veà ñòa lyù vuøng naøy. Phía taây Hueá vaø Quaûng Nam laø raëng nuùi cao tôùi 1800 meùt ( Atouat ), maët Ñoâng coù Nguõ Haønh Sôn vaø ñaù quí, neân ñaõ laø ñaát höng phaùt nhieàu thôøi töø Laâm AÁp - Chieâm Thaønh tôùi trieàu Nguyeãn . Traø Kieäu ( Simhapura ) kinh ñoâ Chaøm vaø Vaên hoùa Sa Huyønh ñaõ töøng keát tuï röïc rôõ nôi ñaây caû bao theá kyû. Ñaát Thieân Muï vôùi goø ñaát noåi cao nhö ñaàu roàng ngoaûnh laïi beân bôø soâng Höông, laø ñòa linh coù Baø Tieân ( Thaùnh Maãu ) maëc aùo ñoû quaàn xanh baùo moäng cho Chuùa Nguyeãn bieát ñeå laäp Chuøa döïng traïi ( 1601 ). Ñaát naøy tröôùc khi thaønh ñaát Thaàn kinh Hueá cuõng ñaõ laø trung taâm cuûa nöôùc Laâm AÁp ( Chieâm Thaønh ), hieàm vì möa nhieàu, nguõ haønh aâm döông baát quaân, neân khoâng theå thònh phaùt laâu ñôøi. http://www.fortunecity.com/victorian/durer/43/vssl1.htm 6/12/2005
 14. viet su sieu linh 1 Page 10 of 46 Ñaát Tröôøng Sôn, nuùi cao, ñaát heïp, long maïch coù theå keát ngoaøi cuø lao. ( Baûn ñoà trích töø Bouault ) Töø Tuy Hoøa tôùi cao nguyeân Ñaø Laït laø vuøng ñaát nôû roäng cuûa Nam Tröôøng Sôn, ñaát ñoû vì nuùi löûa coå ñaïi taïo ra, soâng noâng maïch ngaén. Suoát doïc Tröôøng Sôn nuùi doác thaúng phía bieån, thoai thoaûi phía Laøo, soâng chaåy giöõa thung luõng heïp, nhieàu thaùc, chaûy ra bieån Ñoâng maø khoâng coù soâng naøo daøi baét vaøo Cöûu Long. Xeùt veà phong thuûy laø ñaát aâm, ñoäc khí, khoâng coù tröôøng maïch, huøng khí cuûa nuùi cao khoâng ñuû quaân bình vôùi ñaát heïp vaø soâng ngaén. Rieâng mieàn Cao nguyeân ñaát nôû roäng, coù theå aån taøng nhöõng ñaïi ñòa nhö ñaát Taây Sôn maø Leâ Quí Ñoân ñaõ nhaän thaáy khi vaøo traán thuû Thuaän Hoùa ( 1775 ). Sau khí maïch Tröôøng Sôn, ñaát nöôùc laïi môû ra moät ñaïi ñòa môùi vôùi tröôøng giang Cöûu Long laøm chuû maïch. Soâng Cöûu Long daøi 4180 caây soá, laø moät trong nhöõng con soâng daøi nhaát theá giôùi, http://www.fortunecity.com/victorian/durer/43/vssl1.htm 6/12/2005
 15. viet su sieu linh 1 Page 11 of 46 chaåy qua Laøo, Mieân, Vieät 2700 caây. Cuøng vôùi Hoaøng Haø vaø Döông Töû Giang, soâng Cöûu cuõng phaùt nguyeân töø cao nguyeân Taây Taïng, mang laïi cho Ñoâng döông moät khí maïch töông döông vôùi Trung Hoa. Ñieåm ñaëc bieät cuûa doøng soâng naøy laø ñoå ra bieån theo höôùng Ñoâng Nam ( gioáng soâng Missippsippi cuûa Hoa Kyø ), cung Thìn, töôïng tröng laø roàng, vì theá coå nhaân goïi laø Long vaø Cöûu laø cöïc soá thaønh töôïng tröng möùc tieán hoùa cao toät huyeàn dieäu ( khoâng coù nghóa laø 9 cöûa soâng ), Cöûu Long töø xöa ñaõ ñöôïc nhìn baèng nhaõn quan phong thuûy maø ñaët teân taát laø tröôøng maïch ñaày khí löïc cuûa Ñoâng Nam AÙ. Mieàn nuùi Taây Ninh ( 900 m.) laøm tay long, mieàn nuùi Thaát Sôn laøm tay hoå , taïi hai nôi naøy chaán phaùt leân hai giaùo phaùi lôùn. Nuùi Taây Ninh ñoät ngoät noåi leân giöõa ñaát roäng phaúng, coù khí theá gioáng Taûn Vieân, Tam Ñaûo, Nuùi Huøng ôû mieàn Baéc, coù theå laø huyeät keátï cuûa taû ngaïn Cöûu Long. Ñaát Saigon Gia Ñònh naèm giöõa 4 con soâng Vaøm Coû Ñoâng, Vaøm Coû Taây, Soâng Saigon, Soâng Ñoàng Nai, boán doøng soâng naøy chaåy ra bieån Ñoâng nhö moät voøng cung töø Vuõng Taàu tôùi Goø Coâng, laø ñaát keát phaùt. Nhìn chung, öu ñieåm phong thuûy ñòa lyù mieàn Nam laø soâng daøi, roäng, ñaát phaúng, trieån nôû sinh löïc, caây coû töôi nhuaän, neân laø ñaát laønh ít tai öông binh löûa, goïi laø Phaät ñòa cuõng khoâng ngoa Vì soâng nöôùc eâm ñeàm , nuùi thaáp, neân aâm thònh, vuøng Goø Coâng ( ñaát Gioàng Sôn qui ) ñaõ laø ñaát phaùt vöông haäu trieàu Nguyeãn. http://www.fortunecity.com/victorian/durer/43/vssl1.htm 6/12/2005
 16. viet su sieu linh 1 Page 12 of 46 Neáu nhìn roäng leân ñaát Mieân, thuû ñoâ Nam Vang naèm chính giöõa ngaõ tö hai doøng soâng lôùn hoäi veà laø soâng Cöûu, soâng Bassac, phía Baéc coù Bieån Hoå meânh moâng vôùi ñaïi ñieåm Angkor Thom, Angkor Vat ôû taû ngaïn, khí maïch ôû ñaây lôùn maïnh khoâng thua keùm mieàn Nam Vieät Nam, laïi coù theå coù huyeät keát taû long höõu hoå hai bôø Bieån Hoà. Tuy vaäy raëng nuùi cao nhaát cuõng chæ tôùi 1200 m. nhö nuùi Voi gaàn Phuù Quoác, Haø Tieân, neân khí theá khoâng baèng ñaïi ñòa quaân bình aâm döông Vieät Trì Hoàng Haø. Chính ôû ñaïi ñòa long maïch Cöûu Long maø hai ngaøn naêm tröôùc ñaõ phaùt khôûi leân cöôøng quoác Phuø Nam, laø cöôøng quoác ñaàu tieân ôû Ñoâng Nam AÙ, lan roäng tôùi Laøo, Quaûng Nam veà phöông Baéc, bao caû mieàn Nam Vieät Nam vaø Cao Mieân baây giôø, lan sang Maõ Lai ngaøy nay. Keá tieáp vöông quoác Chaân Laïp baønh tröôùng leân tôùi Nam Chieáu, Haï Laøo, ngang ra bieån Ñoâng cuõng laø moät vöông quoác lôùn maïnh moät thôøi. Neàn vaên hoùa OÙc Eo, Angkor, mang daáu tích ñeá quoác Phuø Nam, khoâng thua suùt vaên hoùa Troáng Ñoàng cuûa Vieät Nam. Tuy Phuø Nam suy taøn töø theá kyû VI, Chaân Laïp suy taøn töø theá kyû XV, nhöng khí löïc Cöûu Long raát huøng vieãn maïch tröôøng thieân kyû, neân ñaïi ñòa naøy coøn coù chu kyø höng phaùt töông lai. So saùnh vôùi Ñaïi Vieät, http://www.fortunecity.com/victorian/durer/43/vssl1.htm 6/12/2005
 17. viet su sieu linh 1 Page 13 of 46 cöôøng quoác Phuø Nam vaø Chaân Laïp luùc thònh thôøi coù theå roäng lôùn vaø qui phuïc nhieàu tieåu quoác hôn. Ñaáy laø nhôø khí löïc long maïch Cöûu Long ñem laïi. CAÙC NHAØ PHONG THUÛY  Lòch söû Phong Thuûy Vieät Nam xöa nay thöôøng baét ñaàu vôùi Cao Bieàn, moät vò töôùng gioûi ñöôïc vua Ñöôøng cöû sang Giao Chaâu ñaùnh giaëc Nam Chieáu ( 864 ). Ñaïo laøm töôùng thôøi xöa treân phaûi thoâng thieân vaên, döôùi phaûi raønh ñòa lyù, nhö Khoång Minh tính ñöôïc ngaøy gioù ñoåi höôùng ñeå duïng hoûa coâng, Traàn Höng Ñaïo bieát duïng khí haäu, bieát luùc thuûy trieàu leân xuoáng ñeå ñoùng coïc baãy ñòch...cao thaâm nöõa, phaûi bieát Dòch lyù Ñoän soá, AÂm Döông, Nguõ Haønh sinh khaéc, ñeå baày binh boá traän, xuaát binh giôø toát, ñoùng binh ñaát laønh... Ñôøi Ñöôøng khoa phong thuûy raát thònh haønh neân vieäc Cao Bieàn am töôøng khoa naøy cuõng khoâng phaûi laø ñieàu laï luøng. Luùc ñoù quaân Nam Chieáu ñaõ chieám troïn Giao Chaâu möôøi naêm vaø ñaõ cöû Tieát Ñoä Söù Nam Chieáu cai trò Giao Chaâu thay theá Tieát Ñoä Söù Taàu. Cao Bieàn sang taïm ñoùng quaân ôû vuøng Quaûng Yeân-Ha ïLong, ñaùnh uùp quaân Nam Chieáu vaø quaân Maùn moät traän gieát haïi 50.000 ngöôøi ñang luùc gaët haùi, sau ñoù sang ñaùnh Nam Chieáu traän nöõa cheùm ñöôïc hôn moät vaïn thuû caáp. Cao Bieàn ñöôïc vua Ñöôøng phong laøm Tieát Ñoä Söù Giao Chaâu nhöng khoâng vöøa yù vaø töï xöng laø Cao Vöông. OÂng cho ñaép laïi La Thaønh cao roäng hôn tröôùc vaø xaây 5000 gia cö. Coù leõ La Thaønh ñöôïc goïi laø Ñaïi La töø ñaây vaø laø tieàn thaân cuûa Thaêng Long Thaønh sau naøy. Cao Bieàn laïi duøng " saám seùt " phaù tan caùc taûng ñaù ngaàm döôùi bieån ñeå môû ñöôøng thuûy töø Giao Chaâu sang Quaûng Chaâu, Quaûng Taây, vì theá nôi aáy goïi laø Thieân Oai Kinh . Cao Bieàn thöôøng cöôõi dieàu lôùn bay leân quan saùt ñòa http://www.fortunecity.com/victorian/durer/43/vssl1.htm 6/12/2005
 18. viet su sieu linh 1 Page 14 of 46 hình ñòa vaät khaép nôi, cöù theo truyeàn thuyeát thì Cao Bieàn bieát pheùp hoâ phong hoaùn vuõ, duøng thuaät traán yeåm nhöõng long maïch ñeá vöông phöông Nam ñeå traùnh hoïa cho Baéc phöông Trung Hoa. Muoán traán yeåm yeâu quaùi phöông haïi tôùi vieäc xaây thaønh trì, Cao Bieàn laáy vaøng baïc ñoàng saét laøm buøa naëng caû nghìn caân mang choân xuoáng ñaát nôi laäp ñaøn cuùng, nhöng gaäp nhöõng linh thaàn nhö thaàn soâng Toâ Lòch, thaàn Baïch Maõ, taïi ñaát Ñaïi La thì buøa chuù traán yeåm bò saám seùt gioâng baõo laøm baät tung maát heát hieäu nghieäm. Cao Bieàn thöôøng laäp ñaøn ñoàng thieáp xuaát hoàn xuoáng coõi AÂm ñeå dieät ma quyû, thoå thaàn, ta coù caâu : Laåy baåy nhö Cao Bieàn daäy non ñeå chæ Cao Bieàn ñang " thieáp " thì bò tænh daäy sôùm ( non ) hôn döï ñònh hoaëc vì bò lính haàu baåm baùo vieäc coâng ( nhö Nguïy Dieân chaïy vaøo ñaøn nhöôïng tinh laøm taét ñeøn cuùng teá cuûa Gia Caùt Löôïng ) , hoaëc vì heát tinh löïc giao caûm vôùi coõi AÂm... Ñoái vôùi caùc linh thaàn, sôn thaàn... Cao Bieàn duøng phaùp thuaät ngheâ gôùm hôn : moå buïng möôøi baåy gaùi ñoàng trinh, boû ruoät gan, laáy coû chi ñoän thay vaøo buïng, cho maëc xieâm aùo ñaët ngoài treân gheá nhö coøn soáng, roài duøng traâu boø teá leã. Khi naøo thaáy xaùc cöû ñoäng thì bieát thaàn thaùnh ñaõ phuï nhaäp, Bieàn laäp töùc laáy göôm cheùm ñi ñeå tröø khöû thaàn nhaäp xaùc. Nhieàu loaïi thaàn trung haï ñaúng ñeàu bò Bieàn dieät baèng phaùp thuaät aáy. Nhöng khi gaäp thöôïng ñaúng thaàn Taûn Vieân Sôn thì thaáy Thaàn cöôõi ngöïa traéng ñöùng treân maây khaïc nhoå maø bay ñi. Cao Bieàn than raèng : " linh khí nöôùc Nam coøn vöôïng laém khoâng dieät ñöôïc " roài coù yù xin vua Ñöôøng ñoåi ñi traán nhieäm nôi khaùc. Cao Bieàn rôøi Giao Chaâu vaøo naêm 875 sau hôn möôøi naêm hoaønh haønh treân ñaát Vieät ñeå ñi laøm Tieát Ñoä Söù Taây Xuyeân, http://www.fortunecity.com/victorian/durer/43/vssl1.htm 6/12/2005
 19. viet su sieu linh 1 Page 15 of 46 oâng vieát Taáu Thö daâng leân vua Ñöôøng, ghi roõ caùc long maïch theá ñaát Giao Chaâu, baøn veà töøng ñòa phaän, töøng huyeät keát töø lôùn ñeán nhoû, nhö moät bieân khaûo coù heä thoáng. Cuoán naøy theá kyû XV khi Hoaøng Phuùc cuøng quaân Minh sang ñaõ mang theo ñeå nghieân cöùu ñaát ñai nöôùc ta, cuõng vì theá saùch Cao Bieàn Taáu Thö ( coøn goïi laø Nam Caûnh Ñòa Lyù Chö Caùt Luïc ) môùi ñöôïc truyeàn laïi. Beân caïnh nhöõng huyeàn thoaïi veà traán yeåm phaùp thuaät, Cao Bieàn cuõng ñeå laïi nhieàu coâng trình nhö caát chuøa Linh Dieân beân thaønh Ñaïi La, chuøa Kim Ngöu taïi Baùt Vaïn Sôn ( Tieân Du ), xaây moà giaû ( nghi chuûng ) taïi Thuaän Thaønh ( Luy Laâu ), döïng thaùp treân nuùi Ñoâng Cöùu ( Haø Baéc ) nôi Cao Bieân töøng ñoùng quaân... Ñaëc bieät taïi gaàn chuøa Taây Phöông, treân nuùi Caâu Laäu, chaéc coù huyeät quí neân Cao Bieàn ghi " Caâu Laäu chi sôn, huyeät taïi trung caáp, neân thaàn ñaõ laøm chuøa ñeå yeåm ñi roài " , chuøa aáy coù theå laø chuøa Thanh phong döïng ôû löng chöøng nuùi. Nuùi Caâu Laäu hình thuø nhö moùc caâu, daân gian goïi laø löôõi caâu cuûa Thaùnh Taûn vì nuùi naøy vaø 8 ngoïn khaùc laø phaân chi cuûa nuùi Taûn thuoäc Thaïch Thaát , Sôn Taây. Töông truyeàn ñôøi Taán ( tk III-IV ) coù Caùt Hoàng tu tieân ñaõ choïn nuùi naøy laøm nôi luyeän linh ñan ( ñan sa ), phaûi chaêng ñòa ñieåm coù gì linh thieâng ñoái vôùi nhaõn quan phong thuûy ñòa lyù thôøi xöa ? Ngoaøi ra taùm vaïn caây thaùp nung baèng gaïch ñoû ( haõy coøn di tích ) xeáp choàng leân thaønh moät thaùp lôùn ôû nuùi Tieân Du ( Haø Baéc ) sau ñöôïc goïi laø Baùt Vaïn Sôn, cuõng do Cao Bieàn xeáp ñaët khoâng bieát ñeå ghi coâng bình Nam Chieáu hay ñeå traán yeåm linh khí 99 ngoïn nuùi quí vuøng Kinh Baéc ? http://www.fortunecity.com/victorian/durer/43/vssl1.htm 6/12/2005
 20. viet su sieu linh 1 Page 16 of 46 Thaùp nung Baùt Vaïn cuûa Cao Bieàn Ngay trong thaønh Ñaïi La, Cao Bieàn cuõng döïng coät ñoàng traán leân long boái ( löng roàng ) ñeå phaù ñöùt long maïch, sau vua Lyù Thaùnh Toâng ñöôïc Quan AÂm Boà Taùt giaùng moäng beøn cho huûy coät ñoàng vaø buøa traán yeåm ôû thoân Nhaát Truï roài döïng chuøa Moät Coät ( Dieân Höïu - tk XI ) thay theá. CAÙC THIEÀN SÖ TIEÂN PHONG Thaät ra Cao Bieàn khoâng phaûi laø nhaø phong thuûy ñaàu tieân treân ñaát Vieät. Tröôùc Cao Bieàn hôn moät traêm naêm caùc thieàn sö thuoäc Thieàn Phaùi Maät toâng Tyø Ni Ña Löu Chi ñaõ am töôøng phong thuûy, saám vó, chieâm tinh, vaø bieát tröôùc caû vieäc Cao Bieàn sang traán yeåm long maïch nöôùc Nam ta. Thieàn sö Ñònh Khoâng ( 730-808 ) töø naêm 785 ñaõ nhìn thaáy " ñaát trình phaùp khí ...hoï Lyù höng vöông " taïi laøng Dòch Baûng queâ oâng. Nhaân laáy ñieàm röûa möôøi chieác khaùnh, moät chieác chìm, maø ñaët teân ñòa linh aáy laø Coå Phaùp. Sö coøn daën doø ñeä http://www.fortunecity.com/victorian/durer/43/vssl1.htm 6/12/2005
Đồng bộ tài khoản