intTypePromotion=1
ADSENSE

Việc sử dụng các phương tiện từ ngữ biểu thị tình thái chỉ độ tin cậy trong tác phẩm của Nam Cao

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

78
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nhà trường phổ thông, các phương tiện từ ngữ biểu thị tính tình thái được nghiên cứu như là một loại tình thái từ, thuộc nhóm trợ từ (tiểu từ) nhấn mạnh. Việc nghiên cứu đặc điểm và giá trị sử dụng của chúng sẽ giúp cho giáo viên và học sinh phổ thông không chỉ nắm bắt được một loại từ loại trong tiếng Việt mà còn biết vận dụng chúng trong quá trình giảng dạy và giao tiếp một cách hiệu quả. Hi vọng tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Việc sử dụng các phương tiện từ ngữ biểu thị tình thái chỉ độ tin cậy trong tác phẩm của Nam Cao

  1. Piv. TRONG TAC PHAM CUA NAM CAO O ThS. DirONG THI THUY VINH* T rong nhd trudng phd thdng, cdc phuong tien thyc hqn che nhu: that ra, ke ra, xem ra, xem tu ngCr bieu thj tinh hnh thdi duqc nghien chung, chung, thiiu chut nua, mdt ti nua... CUU nhu Id mot loqi tinh thdi tu, thudc nhdm Vi dy 2: KM nhu the thi cung re (2; 14d). trq tu (heu tu) nhdn mqnh. Viec nghien euu ddc 3) Thien ve khdng djnh ndi dung menh de h-ong diem vd gid trj su dyng cuo chung se giup cho cdu Id cd thdt, gdm: chdc, chdc id, chdc hdn, hdn gido vien vd hqc sinh phd thdng khdng chi ndm Id, cd the, rdt cd the, y hdn. Id thudng,... bdt duqc mdt loqi tu loqi trong tieng Viet md cdn Vi dy 3: Han Id San dd cd dieu gi bdt mdn ve biet vdn dyng chung trong qud trinh gidng dqy vg y ddy (2; ld5). vd gioo hep mdt cdch hieu qud (chdng hqn nhu 4) Thien ve nghi ngd hnh chdn thyc cuo nqi phdn tich cdu, Hm hieu phong cdch cuo mot so dung menh de trong cdu, gdm: chua chdc, chd nhd vdn, hm hieu net vdn hod Viet Nam quo ngdn chdc, chang le (nhe), khdng le, chdc gi, Idm nhu ngCr cuo qudn chung nhdn ddn,...). thi, hog (Id), chua han, chd le (nhe), le ndo,... Trong bdi viet ndy, chung tdi ehi de cdp mot Vi dy 4: Khdng le vi mdt dua md cd mdy dua khto cqnh, dd Id hm hieu vdi net phong cdch cuo cung e mudn ( 1 ; 401). nhd vdn Nam Coo quo viec su dyng cdc phuang 5) Nua hn nuo ngd ve Hnh chdn thyc cuo nqi hen tu ngu (PTTN) chi do tin cdy. dung menh de trong cdu, gdm: chua biet chung, 1. Khdi qudt ve hnh thdi chi do tin cqy vd cd le, khdng cd le, cd khi, biit ddu, dudng nhu, cdc PTTN bieu hien tinh thdi chi do tin cdy hog chdng, hinh nhu, nghe ddu,... trong tde phdm cua N a m Cao Vi dy 5: Khdng mdy chieu hg khdng dn, Tinh thdi chi do tin cdy (TTCOTC) Id hnh thdi dudng nhu dd nghiin roi (2; 208). neu len muc do tin cdy trong niem tin cua ngudi 2. V d i net ve phong cdch N a m Cao duqc ndi ddi vdi ndi dung sy viec duqc neu d trong cdu. the hien qua viec su dung cdc PTTN bieu hien Cdc PTTN bieu hien TTCOTC trong tde phdm nCDTC eua Nam Coo ed the duqc phdn loqi theo cdc 2.1. Qua viec su dyng cdc PTTN bieu hien tieu chi khde nhou nhu: vj tri trong cdu, ddc diem TTCOTC, nhd vdn Nam Coo dd bde Id mdt trong cdu tqo vd sdc thdi y nghTo md chung bieu dqt. nhung net ddc trung cuo phong cdch Id hnh chdt Khi phdn loqi cdc PTTN bieu hien TTCOTC tru hnh. Ngodi viec su dyng but phdp hien thyc theo sdc thdi y nghTo, cd the chio ro thdnh cdc mdt cdch nghiem ngdt, nhd vdn cdn the hien edi nhdm sau: Tdi cuo minh thdng quo nhi/ng y kien ddnh gid, 1) Khdng djnh tinh chdn li duong nhien cua quo thdi do, Hnh cdm ddi vdi cdc sy vdt, hien ndi dung menh de trong cdu, gdm: tdt nhien, le tuqng. Nhung ddnh gid cua dng cd khi vdi h/ dinhiin, li duong nhiin, cdnhiin, dt, chdc chdn, cdch Id Idi tde gid nhung phdn Idn Id dn trong sy chinh dung, qud, that, qud that, that qud, qud ddnh gid cuo cdc nhdn vdt chinh, nhdn vdt phy tinh, that tinh, ki tinh, phdi ndi, su that (Id/thi), bdi dng mudn de hien thyc ty edt len tieng ndi fhucte(ld/fhi),... cuo minh. Nhung Id ngudi dqe, chung to van nhdn Vi dy 1: Cdi mat my chac chdn Id si khdng ro nhCrng ddnh gid mong ddm ddu dn cd nhdn dugc tuoi tinh ldm ( 1 ; 201). cuo tde gid de to biet rdng, ddng sou nhCrng nhdn 2) Khdng djnh ndi dung cua menh de nhu cd mdt gid trj tuong ddi hodc mdt khd ndng xdc * Tnrcing Dai hoc sir pham - OH Thai Nguyen # Tap chi Giao due s6 2 1 7 (ki i • 7/2009)
  2. djnh tudng chung nhu rdt khdch quon dy Id mdt Vol nhi/ng ngudi tri thuc thi Iqi khde. Nhung trdi hm ludn biet dau cung ndi dau cuo nhdn vqt, nhdn djnh, ddnh gid euo hq ed sy phdn tich chqt ludn biet se chio vdi nhCrng niem hqnh phuc mong che, lo gic hon. manh, nhd nhoi cuo nhdn vdt. Vi dy 8: Rdt ed the ngudi fa khdng Idy ddng Vi du 6: Cd le tdi bdn con chd ddy, dng gido ndo ed... (2; 151). q.'(l;405). Ody Id nhdn xet cuo Son trong tde phdm Trong truyen «Ldo Hgc", khi ldo Hqe bde bqeh «Sd'ng m d n " . Khi Son ndi edu ndy, ngudi nghe vol dng gido suy nghT tren thi bdn thdn ldo dd cd hieu rdng San dd phdn tich thyc te kT cdng vd nhCrng li do de cho rdng cdn phdi bdn chd. Nhung cd CO sd de tin vdo dieu dd. Theo Son, Thu vd dng gido biet ldo ndi vdy thdi vd dd nghe ldo Son Id thdy gido cua con trai cy Hdi Nam, cd ndi edu dd nhdm rdi, «ehdng bao gid ldo bdn the ngudi to cdn mudn hoi thdy gido d de kem ddu" vi dd Id con chd md eon trai ldo mua ve them cho con nen se khdng Idy tien trq. Od Id nudi ddnh de luc cudi vq thi thjt; ldo quy nd nhu dieu hqp le thudng. Nhung vi giuy, khdng mudn con vd chi cd nd Id bqn. Vdy Id ldo Hqc dd ed mang tieng Id «lqi dyng" chdng hqn, nen Son nhCrng li do rdt thuyet phyc de bdn chd nhung Iqi mdi dua nhdn djnh cuo minh vdo the khd ndng khdng du can ddm bdn nd di. Ldo tdm sy vdi xdy ro khd coo: «rdt cd the". Neu Son khdng dng gido cd the chi Id mong sy chio se vd xem djnh Id «chdc chdn" thi onh dd khdng phdi Id xet Iqi nhCrng li do ddn den quyet djnh bdn chd mdt onh thdy gido duqc hqc hdnh tu te. Nhung hoy khdng bdn cuo minh. khi nghe Son ndi dieu ndy thi Thu Iqi cd suy Cung bdi vi tde gid rdt hieu noi Idng cuo nhdn nghT khde, dd Id «Nhung Iqi eung rdt ed the nguoi vqt ldo Hqc nen mdi de ldo cd sy bdn khodn, to ddi mdi thdng bo ehye ddng". day dut nhu vdy thdng qua viee dung tu «cd le". 3. Vdi nhi/ng sdc thdi bieu cdm phong phu vd 2.2. Khdng chi vdy, viee su dyng ede PTTN tinh te, cdc PTTN bieu hien TTCOTC dd giup cho bieu hien TTCOTC cdn giup cho Idi vdn Nam Coo viec dien dqt khdng ehi trong gioo tiep md cdn mong phong cdch khdu ngCr. Ldi vdn cuo dng trong cdc trong vdn trd nen sdng ddng, hdp ddn thdm dam hoi thd cuo cudc sdng, gdn gui vdi Idi hon bdi ngudi nghe, ngudi doc cd the thdy duqe dn tieng ndi hdng ngdy cuo qudn chung nhdn thdi do, cdch ddnh gid cung nhu nhi/ng edm xue ddn. Chinh vi the, nhd vdn dd the hien duqc giqng md ngudi ndi, ngudi viet gui gdm trong dd. Trong dieu, tdm li, tinh cdch cuo tung nhdn vdt vd phdn gidi hqn cho phep, chung tdi moi chi de cdp den biet duqc nhung cdnh ngd, tinh edeh, sd phdn mdt hudng hm hieu cdc PTTN bieu hien TTCOTC. khde nhou, ngdn ngi/ ndo thi tinh cdch dy. Hi vqng cdn cd djp bdn ludn sdu vd rdng hon ve Vi dy 7: Chdc Id rugu bo ( 1 ; 220). nhi/ng phuong tien ndy. Ody Id Idi binh ludn cuo nhdn vdt bd dd Cdnh Vdi Nam Coo, viee su dyng vdi tdn so coo ve choi ruqu md nhdn vdt Sinh mang bieu dng cdc PTTN bieu hien TTCOTC trong cdc tde phdm dd trong truyen «Ddn khdch". Bd thdy «Cdi cd dd giup dng them mdt Idn ni/o khdng djnh sy choi ed bqe gidy vdng cdn thdn. Cdi nhdn hieu phong phu, tinh te cuo ngdn ngu ddn tqc vd td in dep ldm". Tu hinh thuc bdt mdt vd duqc Idm ddm them nhCrng net phong edeh.ddc ddo cuo cdn thdn, bd duo ro mdt nhdn djnh ve ehdt luqng minh. Hieu gid trj cuo nhCrng bieu thue hnh thdi cuo chai ruqu. Nhung bd dd khdng ddm khdng md dng su dyng, ta Iqi edng them yeu quy vd djnh dut khodt vi dng bd ehuo duqc nem thu, trdn trqng nhung trong vdn cuo dng. • chua duqe kiem nghiem nen khdng biet ed «bd" thdt hoy khdng. Khi nghe nhdn xet cuo bd dd (1) Tuyen tap Nam Cao, tap 1. NXB Vdn hpe, H 1987. chdc rdng ngudi dqe oi eung mim cudi. Cudi vi (2) Tuyen tap Nam Cao, tap 2. NXB Vdn hpe, H 2002. thdy bd dd dung Id ngudi ndng ddn chdt phdc Tai lieu tham khao sdng trong cdn nhd «cd bo gion cot tre, mdi rq". 1. Diep Quang Ban (chu bien) - Hoang Dan. Nguphap Vdi nhi/ng hieu biet rdt it di cua minh, bd ehi cd tieng Viet (saeh CDSP). NXB Gido due, H 2000. the ddnh gid chdt luqng quo hinh thue. Thyc te thi 2. Le Bien. Tur loai tieng Viet hien dai. NXB Gido dd Id chai ruqu ddu, «chua nhu the tuong o i " ducH 1999. theo nhu Idi nhdn xet cuo Sinh khi nem thu ruqu 3. Hoang Phe (chu bien). Tudien tieng Viet. Trung trong choi bj roi vd. tam tCr die'n ngOn ngO, H 1992. Tap ehi Giao due so 2 1 7 (ki i • 7/2009) . #
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2