intTypePromotion=3

Viêm nhiễm đường sinh sản của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ khu vực phía Tây Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
40
lượt xem
11
download

Viêm nhiễm đường sinh sản của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ khu vực phía Tây Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết dưới đây là kết quả của cuộc khảo sát “Đánh giá thực trạng viêm nhiễm đường sinh sản của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15-49) có chồng tại khu vực phía Tây Hà Nội” năm 2010 nhằm mục đích tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới viêm nhiễm đường sinh sản và có những giải pháp can thiệp cho các vấn đề này. Mời bạn đọc tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Viêm nhiễm đường sinh sản của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ khu vực phía Tây Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

 1. Nghi©n cuu O i a ' d l n h v4 Gi61 sS 4 - 2 0 1 2 Viem nhiemflmimgsinh san cua phu niif dft boi sinh de khu vuc phia Tdy Hd Ndi: Thuc Irang vd gidi phdp Doin Kim Th^ng Vi$n xa hdi hoc Tom tiit: Bfii vict ducii day Ifi kfit qua cue cu^c khao sat "Danh gia thUc trang vifim nhifim dudng sinh san ciia phu ntt trong dp tuo'i sinh de {15-49) c6 chfing tai khu vyc phfa Tay Ha Not" nfim 2010 nhflm muc dfch tim hifiu cfic yfiu to anh hudng tdi viem nhiem dUcJng sinh san vfi cfi nhttng giai phfip can thifip cho cae va'n de nfiy. Theo kd't qua nghifin cttu. c6 dfin hOn 2/5 phy ntt trong do tuoi sinh de mfic mgt trong cfic bfinh thupc nhdm VXDSS (48,2%) cho ibiiy dfiy tfi vfl'n dfi cfin luu tnm d^c bifit khi phUdng phfip chii dao de giam ty \v sinh trong cfic chUdng trinh KHHGD la "d$t vong trfinh thai". Nhttng khoang trd'ng trong nhfin thttc ve nguyen nhan gfiy benh vfi nhttng nhfin djnh chua dfiy du ve VXDSS da dfln den nhinin thfii dp khfing dung mi;c trong phong vfi dieu tri bgnh. \)v (ill llnfin tinh. nghifin cttu da dUa ra nhQng giai phap va kien nghi ve xa hpi vfi y le. Wot chUdng trinh giao due ve VNDSS hofin chinh cho cpng dmig cfln dugc xem la muc tieu trong tfim cua ChUdng trinh sttc khoe sinh san. Tii khoa: Viem nhiem dUdng sinh san; Quan he tinh due; Chfim soc sttc khoe sinh san; Phu ntt dp tud'i smh de. 1. Dac diem nhan khau hoc - xa hoi m l u nghien ciiu Viem nhilm dudng sinh san (VNDSS) la m6t nhom benh nhilm trttng kha phd bie'n b ntt gidi co ihe^ lien quan hoflc khdng lien quan de'n quan hd
 2. Doan Kim Thing 77 tinli due. VNDSS khflng chi 1^ m6t benh ly don thuSn cila du&ng sinh san mi n6 c6n gay ra nhiing rtfi loan trong d6i stfng vk sinh hoat tmh due cCia ngil6i phu nii. Vifim nhiSm dudng sinh .san bao gtfm e^ nhiSm trOng lay truydn qua dudng tinh due (STls). Theo itf chiic y ttfThtf gitfi (WHO) mtfi nam ctf khoang 250 Irieu ngutfi bi mac cac benh nay Tai Viet Nam, theo udc tinh ctf khoang 800.000 - l.OOO.OOO ngutfi mflc benh STIs mtfi nam, trong dtf vj thanh nien va thanh [tien chie'm khoiing 40%. Day la mtft thuc trang cfin bao dtfng btfi khi mac benh Sris ctf thd ISm ttfn thuong ttfi siic khoe sinh sSn ciia nam nii va ctf thd gay ra nhiing hau qua nghifim u-ong nhu v6 sinh, lay truydn t£r me sang con (khi ngutfi phu nii ctf thai) hoac ctf the' dSn dfi'n ttr vong (vifim gan vi rut B, C...). Tai Ha Ntfi, ty lc VNDSS cua phii nii nam 2009 la 43,7%. trong do khu vuc phia Tay Ha Ntfi la 45%. Mtft stf huyen thutfe khu viic phia Tay Ha Ntfi CO ty le VNDSS rit cao nhir: Dan Phuang (60,87%), Thach Tha't (51,4%), IJhg Hoa (68,81%), My Diic (67,73%) (Mo cio Chi cue DS-KHHGD Ha Ntfi, 2009). Ttt thuc irang uin. nam 2010 nghifin eiJu "Danh gia thirc trang vifim nhifim dutfng sinlt san ciia phu nii trong dtf tutfi sinh de (15-49) ctf chtfng tai khu vuc phia Tay Ha Ntfi" duoc tifi'n hanh nham muc dich tim hie'u cac yeu ttf anh hutfng ttfi viem nhiem dutfng sinh san de' co nhttng giai phap can thiep cho cac van di nSy. Dia ban nghifin cttu bao gtfm 6 xa la: Ba Trai (Ba Vi); xa Phu True (Phtt Xuyfin); xa Hoa Lam (Ung Hoa); xa Yfin Trung (Thach That); xa Thucmg MO (Dan Phuong), Phu Luang, quan Ha Dtfng. Cae xa duac chpn lam dia ban nghifin cttu ddu la cac xa thuSn ntfng, vtfi ty 16 htf lam nOng nghiep chifi'm ttt >70% dfi'n >80% dan stf nflng nghifip. Phu ntt trong dtf lutfi sinh de ctf chtfng tai cac xa khao sal dao dtfng ttt 18.4''; dfi'n 21.7%. Theo bao cao Ihtf'ng kfi lai Tram y le cac xa, ty lfi phu ntt VNDSS con kha cao nhu tf cac xa Htfa Lam, huyfin IJhg Hoa (57.29; nam 2009; 55.1', nam 2010): xa Phu Tnic, huyen Phu Xuyen (65.0% nam 2009; 70,0% nam 2010) ..Tfnh den 6 thang dSu nam 2010, ty le sinh con thii 3 trtf 16n cung ctfn kha cao tf cac xa nhu: Hoa Lam huyen Ong Hoa (23.5%); Phii Luong, quan Hil Dflng (17,2%) va Ba Trai, huyfin Ba Vi (10,2%)... (Bao cao thfl'ng ke, 2010). Trong tong stf 800 phu ntt dugc phtfng va'n. phu ntt dtf tuoi ttt 25 - 34 chiein ty lfi cao nha't (39,4%); do tuoi 35- 44 (32,7%); phu ntt dtf tufli 44 trtf lfin (14,2%) va phu ntt ttt 1.5-24 tuoi ctf ly le tha'p nha't (13.4%).
 3. 7« NghlSn eiiu Gla dlnh vk GIdl. Quyin 22, • « 4, tr.76-86 Phu ntt dupc htfi ctf trtnh dtf hoc vin cSp II chiem ty le cao nha't irong mSu nghifin cttu (67,8%); dp III (21,2%); cSp I (7.3%) vi 3.4% phu ntt ctf irlnh dtf Cao ding/Dai hoc. Stf phu ntt khtfng bi« d
 4. Doan Kim Thjing 79 le'huyen i6 chtte. Moi ngu^ dfln b xa dflc biet \k e^e chi phu ntt diu biS^t ten ciia chie'n dich nhu vfly. Nhdn thifc vi hii'u hidn vd nguyen nhdn ci'ia viem nhiim dudng sinh sdn C6 nhilu dSiu hieu vl VNDSS duoc phu ntt nhac de'n: 100% y ki^n cho rang da'u hifiu eiia VNDSS 1^ "km dao ra nhilu khi hu bfli thu5ng"; "bi ra mau khi quan he linh due" (100.0%); "bi dau r^t khi di tilu" (99,3%); va "bj ra mau bfl't thucmg" (98.9f()... Nguyen nhfln VNDSS dupc neu vdi ty le cao Ifl do "quan he tinh due" (99,6%); "nhilm do \i kliuSn. nflm" (99,6%); "nhilm do ky sinh triing" (98.9%). Viem nhilm lay truyin qua quan he tmh due. trong nhom nky g6m c6 cac loai vi k h u ^ . virus vk kJ sinh triing Ifly truyin duoc qua quan he trnh due va ca nhttng trudng hpp nhilm vi khufln. nflm va ky sinh triing khac. Nguyen nhfln do ISm ihu ihuflt nao, hut eung dupe cac phu ntt nhflc de'n ux)ng nguyen nhfln cua VNDSS (99,5%). Nhdn thttc vi hdu qiid khi VNDSS vd nhttng dnh hudng di'n bdn thdn phu nff vd gia dinh VNDSS la nhttng viem nhilm do vi khuain n6i sinh hoflc iky truyin qua ducmg tinh due. Ca nam gidi va ntt gicri deu co the mdc phai, nhung phu ntt hay hi mflc hon va dl tro ihanh man tinh hcfn. Cac loai benh nhilm khu^n do vi khuSin n6i sinh thucmg gflp la viem flm dao do tap khufln, viem am dao, am h6 do n^m Cadida. Nhilm khuSin Ifly truyin qua ducmg tinh due thucmg gap la cae benh Iflu, giang mai, mun coc, chlamydia, trung roi. HIV/AIDS, viem gan B. mun rdp. Viem nhilm ducmg smh san diu anh hudng ten .sttc khoe ciia nam gidi, phu nu \'a tuong lai hanh phiic eiia gia dinh. D6'i \'di phu ntt mang thai. VNDSS thuong gfly hflu qua nghiem trong nhu: lam cho tre de thie'u can, mu 16a. viem phdi. d^n ddn... Vi du, benh giang mai. khi bien chttng cd the' gfly say thai, thai ehlt luu. thai di dang bflm sinh. bie'n chttng vao tim, nao, than Icinh. thflm chi gfly lu vong. Mdi sd benh cdn Ifly truyen ttt me sang con khi CO thai, khi de va khi cho con bii nhu benh AIDS, viem gan vi rut B. C. Tra Idi cflu hdi vl hau qua cd the' xay ra khi bi VNDSS. 51.2% y kie'n phu nir dupe hdi cho rflng VNDSS cd the' gfly ung thu cd ttt cung; 43.8% y kie'n cho rflng ed thl gfly vd sinh: 30.1% cd the gfly say thai; 24.3% cd the gay '^c voi trttng; 23.2% phu ntt khi mang thai cd the' de con thie'u can. di tat va 15.8% CO thl tflng nguy co nhilm HIV.
 5. 80 Nghltn cttu Gla dlnh v i GIdl. Quyi'n 22, t i i 4, tr.76-S6 Ngudn thdng tin ngitdi pint nil duac tii'p can v^ van de VNDSS HSu he't cac phu ntt tf day bid't dupc cic kie'n thiic vd VNDSS qua ngutfn thtfng tin ch(nh thttc la xem Tivi, nghe dai (50,9''/(): cin btf y ttf - dan stf (39.1%); cdc cutfc hpp phu ntt (38,5%); dpc sdch bio (35.5%); sinh hoat cau lac btf SKSS phu ntt (31,7%); ttf roi luydn truydn (28,6%); cic Itfp tap huSn (25,4%); ban bd ntfi cho bie't (16,2%) va chtfng ntfi cho bitfl (3,8). 2,2. Thai do vtfi vA'n dc vldm nhicin dirtfng sinh siin Khi ntfi vd VNDSS d cac dia phuong, va'n dd nay lutfn dupc gan vtfi chtt "binh Ihutfng" ma cdc phu ntt d day thudng nhac tdi mtft cich day dii la "benh viem binh thutfng". Stf di nhu vay la do: T/ifi'/iA^/. ngutfi phy ntt chap nhan dtf la benh binh thudng, khtfng can quan tam nhidu. Chinh quan niem nay 1^ giai lai sao nhidu ngutfi khtfng tuan thii didu tri, tai sao c4c chuong Irinh tuydn truydn giao due vd vfi sinh phu ntt va phtfng benh phu khoa lai chua cd nhidu tie dung, tai sao cdc chifin dich kham va didu tri bfinh phu khoa lai chua dupe hutfng ttng mtft cdch thuc su. Tint hai. ctf 4 ly do chfnh dd "benh viem" dupe coi la mtft benh binh thutfng: i. Bifiu hifin ciia bfinh khtfng ca'p linh: theo cac phij ntt dupc phtfng via thl benh nay khtfng lam cho hp phai nghi lam, dtfng thtfi cac bidu hien benh dutfng nhu eung khtfng nguy hidm gl cho sttc khoe. ii. Benh nay ra't phd bie'n trong xa: tdi bi, chi bi, mpi ngutfi cung bi viem thl khtfng ngai nihi.. iii. Khtfng tha'y cac bie'n chttng nguy hidm: u-ong ciic chuong trinh giao due sttc khtfe co nhac de'n nhidu bie'n chttng cua \'ND.S.S nfiu de lau nhir ung Ihu, vd sinh. Nhttng phu nft trong khi duoc hoi cung ntfi ring mdi nghe thl hp cung ed so, nhung qua thdi gian thi ho tha'y cac canh bdo do dudng nhu khtfng phiii la ap dung vdi hp vl hp khtfng tha'y etf trudng hpp nao nhu vay d xa ea nfin hp khtfng so ntta. IV. Cae trieu chung gay khtf chiu ciia VNDSS nhu khi hu, ngtta ed thd giam kha dd dang bang stt dung thutfe. Cung theo eac nghien cuu da thuc hien trudc day thl cung vdi cac ydu Itf Itfn giao, kinh tfi va xa hdi khac, VNDSS dupc coi la I yfi'u ttf quan tipng gtfp phSn lam giam ty lfi cha'p nhan \ii duy tri cac bien phap kfi' hoach htfa gia dlnh. Nhieu ngudi nghT rang vong tranh thai la mtft trong nhung nguyfin nhan gay VNDSS, do vay nfi'u khtfng dupc giai thfch eu the Ihl se gay ra mtft tam ly khflng ttfi cho nhttng ngutfi sii dung. Mac khac, kfi'l qua nghifin cttu
 6. Do&n Kim T h d n g 81 cung k h k g dinh anh huong eiia VNDSS len qufl trinh thai san vk eung nhu cac vfl'n dl sttc khde sinh san cCia phu ntt ndi chung. Nhu vfly cd thl ihfl'y rflng. dii diln giai ihfli dd dd'i vdi benh bang quan niem benh "binh thudng" hay "cd" tinh binh thudng hda benh" thi cung eho thfl'y ngudi phu ntt tai cdng ddng dupc nghien cttu dang thi^u c^e thdng tin cu thl vl VNDSS. 2.3. Thuc trang viem nhilm dudng sinh san vk tiep can vdi dich VIJ y tecua phu nur Viem nhiim dudng sinh sdn qua khdm phu khoa vd ket qud phdng vdn Song song vdi viec tie'n hiinh phong vfl'n, cdc phu ntt tai 6 xa khao sat dupc tie'n hknh kham phu khoa theo lieu chuain ky thuflt vfl kham soi tuoi. xet nghiem. Trong ldng ,sd' 800 phu ntt dupc kham, ty le bi viem nhilm chie'm hon mdt nua (53.6%). Khi xlt tuong quan theo nhdm tudi, kit qua xet nghiem cho thfl'y ty le bi viem chu ylu nflm trong nhdm tudi ttt 35 - 44 tudi (57.3%): tiep din nhdm 25-34 tudi (54,3%); nhdm ttt 15-24 (50,9%) va tha'p nhfl't la nhdm tren 44 tudi (46.5%). Tjy nhien, khi dirpc hdi vi Ijch stt benh tflt thl phu ntt dupc hdi da tttng bj viem nhilm cd ty le VNDSS la kha cao (68.6%). So sanh giua ty le cho rflng da tttng bj VNDSS vdi ty le bi viem nhilm theo ket qua xel nghiem, kham phu khoa cho ihfl'y cd su khac biet. Dilu nay cd the' ly giai rflng ke't qua kham, xet nghiem dupc kit lufln trfin co sd bflng chttng khoa hpc, dang tin cfly hon la su tu danh gia mdt cdch cam tmh cua ngudi phu ntt. Nguyen nhfln gfly viem nhilm chu ye'u Ik do lap k h u ^ (99,5%); do n ^ (0,5%). Ve ke't qua kham phu khoa, ty le bi viem cao nhfl't la flm dao (39.7%) va c6 ttt cung (35.4%). Ty le viemflmhd chi chie'm 3.4% \'ii ph5n phu chi la 0,2%>. Duoc hdi vl each phdng iranh cac VNDSS. phu ntt dupc hdi cho biet. each td't nhfl't dl tranh cac bfinh VNDSS la: ve sinh ca nhan tdt (46,5%); khdng quan he linh due vci nhilu ngudi (45.6%); khdng nen quan he tmh due vdi ngudi tiem chi'ch (42,6%); phat hien sdm cac bieu hien benh dl de'n kham tai cae co sd y te'(31,7%); dung bao cao su dung each khi quan he linh due (27,4%). Tiip can vdi cde cd sdy te Tra Idl cflu hdi: "Khi hi viem nhilm ducmg sinh san, chj da xu tri the nao?" Ket qua khao .sat cho thfl'y: 72,0% de'n kham va dilu u-i tai uam y te; 31,6% din kham va dilu tri tai benh vien; 16.3% tu di mua thudc lay vl
 7. at Nghltn cttu Oil dlnh v i Qldl. Quyt'n 22, •&' 4, tr.7e-86 chtta; 4.8% Hi di mua thutf'c nam vd chtta va 1,8% dd tu khtfi. Nhttng phu ntt dupe hdi cung bay ttf'^ kifi'n khi htfi vd cic htf trp ma hp nhan dupc khi di ddn cic co .stf y ifi'dd khiim va didu ui vd VND.SS. Tai cac TV?m y td xa 76,6% dupc kham vS mua thutfe didu trj; 42,3% dupc khuydn va tu vin cac bi^n phap trinh thai; .16.8% dupe theo dtfi bCnh vk duac tu vah. Khi phM ntt ddn khim va didu trj tai cic bdnh vi^n luydn huydn thi 73,8% cho ring dupc khim vi mua thutfe didu tri; 51.50% dupc khuydn vi tu vin vd cic bidn phip u^nh thai; 47.0% dupc theo dtfi vi tu vin. 3. Jhifc hanh vf sinh cd nhin .3.1. ve sinh c i nhin Sit dung nudc trimg i r sinh Ngutfn nutfc m i ngudi phu ntt su diing tf ndng thtfn ctf nhttng die uvng khic nhau gitta hai mila mua vi mua khtf. Vd mtta khtf, ngutfn nudc mi ngudi phu ntt trong khao sit niy su dung trong vfi sinh e i nhin (tim, giit) chu ydu la nude gidng m.!"!); nude mua (15,6%); nude stfng/sutfVao htf (0,9*^;). Chi ctf 0,2% phu ntt ndi ring hp ctf .sir dung nutfc sach (nutfc may) dd vfi sinh hing ngSy. Khtfng ctf su khic bifil nhidu lim vd ngutfn nutfc ma ngutfi phu ntt dupc hoi da stt dung trong miia mua. Vio thtfi didm mua mua, nutfc gifi'ng vin li ngutfn su dung chu ydu (54,8%); nutfc mua (32,1 ^ ) ; nutfc sdng/sutfl/ao htf (0,5%) vi cung chi ctf 0.2% phll ntt sii dung nutfc sach u-ong ve sinh ca nhan hing ngay. Nutfc gidng vin li ngutfn nutfc dupe cic chi phu ntt lua chpn sir dung nhidu ngay ca trong mua mua lin mua khtf btfi: nutfc gifi'ng la sin ctf. lifin dung, quan nifim nudc gidng du sach va thdi quen stt dung nudc gifi'ng ttt trutfc d nflng thtfn. Ben canh ngutfn nut3ie gifi'ng, cung ctfn mtft stf phu ntt stt dung nutfc kfinh ao Irong ve sinh ca nhan. Ve sinh trong elm ky kinh iignyet Tra Itfi cau htfi: "Chi da dung gl dd ve sinh trong khi kinh nguyet?". stf lieu khao sat cho tha'y phu ntt dupc hoi dung bing ve sinh bin sin ctf ty lfi cao nhit (94,5%); dung vai tu lam (2.9%) va dung gia'y vfi sinh (2,6%). Dtfi vdi vific sir dung nudc dfi ve sinh ci nhin trong khi kinh nguyet, nhidu phu nii dupe hoi khtfng ctf su phan biet vd nutfc dung trong vfi sinh hing ngay vtfi nutfc dung trong ve sinh kinh nguyet. Tuy nhifin, mtft stf chi khac da ctf gang dung cac loai nutfc sach hon. Cd thd noi, khi ngutfi dan da quen vdi mtfi trudng xung quanh minh, thl hp se dS chip nhan nhttng mit
 8. Do&n Kim Thing 83 han che' ciia mdi u-udng dd. hp cd thl f thttc dupc nhttng tdc hai ciia ngudn nudc khdng dam bfio nhung vl thuc hftnh ho vkn chSfp nhfln ngudn nudc dd. Oiinh vl vfly su dung nude khdng hpp ve sinh vSn 1^ vfl'n dl rait Idn tai mdt sd dia phUdng thuc hiln khao sdt niiy. 3.2. Ve sinh quan h^ vp ch6ng Da s6 nhttng phu ntt dupc hdi diu nhfln thttc dupc viec gitt ve sinh chung ciia ngudi chdng cd anh hudng tdi ngu^ vp. 98.8% cho rflng "ehdng cfln cd ve sinh uudc vk sau khi cd quan he v{M vp". hf giai vl vain dl nky, 89,6% Qic f kie'n phu ntt dirpc hdi cho r ^ g 111 "dl gitt cho ca hai khdng bj viem nhilm"; 5,1 % "gitt cho ngu^ vp khdng bj viem nhilm" vfl 2.2% gitt cho ban Ihfln ngudi nam gidi "khdng bj viem nhilm". Dd'i vdi phu ntt. do cflu tao cd thl va ca quan sinh due cttng vdi tinh chfl'l phttc tap cua chu k^* kinh nguySl. nen viec gitt gin ve sinh ca nhfln ddi hdi ngudi phu ntt cdn phat danh nhilu ihdi gian vfl each thttc phttc tap hon nam gidi. 57.3% phu ntt ndi rflng hp "ve sinh hang ngdy nhu khi cd kinh"; 53.3% cho rflng "sau khi quan he vp chdng cdn ve sinh bflng nudc rua cua phu ntt"; 52,0% "vS sinh trong chu V.f kinh nguyet nhilu Idn hon luc binh thudng"; 47,9% "lau rua chd km khi di tilu" vfl 51,7% "phai thay qudn Idt h^g ngay". Nhu tren da neu ve sinh ca nhfln da cd md'i quan he mflt thie't trong quan he vp chdng, va tren thuc le' y thttc nay da thfl'y bilu hien trong hanh vi ttng xu: cua ea nam va nu. 86.0% phu ntt duoc hdi ndi rflng "trong nhttng ngay CO kinh, khdng cd quan he vp chdng". Tuy nhien vdn cd 11,8% y kiln cho bilt vfln thinh thoang cd quan he vp chdng trong ngay ngudi vp cd kinh; 2,2% ndi rflng "thudng xuyen cd quan he vp chdng trong ngay ngudi vp CO kinh". 4. Giai phap cai thien tinh hinh viem nhiem dudng sinh san phu niir. y kien tCr nhOhg phu nur duoc phong van 4.1. Giai phap ve y te - chdm sdc sure khoe De cai thien tinh hinh viem nhilm dudng sinh san cho phu ntt u-ong dd tudi sinh de (15-49 tudi) cd chdng, tai cudc khao sal danh gia nay cac cflu hoi dupc neu nhflm thu thdp y kie'n ttt ngudi phu ntt dd'i vdi cac giai phap vl xa hdi va y t^. Tra Idi cflu hdi: "Theo chj dl cai thien tinh hinh viem nhilm (Jirdng sinh san cho phu ntt cdn phai lam gl vl cdng lac y te - chflm sdc sttc khoe?"; 54,2% y kie'n cho rflng "Cdn ke't hpp kham va tu vd'n vl VNDSS cho
 9. B4 Nghltn cttu QIa dlnh vi Qldl. Quyin 22, tU A, tr.7e-86 phM ntt"; 39.3% ^ kidfn cho rSng cSn "itf chttc tap hu«n nang cao kidn thttc cho nhan vien y Id - DS/KHHOD co .sd dd lam Itft ctfng tac tu van cho ngutfi dan"; 37,4% ^ kifi'n cho ring "cdn phd'i hpp gitta y idco sd va tuydn trfin dd theo dtfi va didu trj VND.SS cho phu ntt"; 3.5.6% ^ kidn cho rang "c4n nang cao chat lupng kham vii didu trj b^nh". Nhu cau vd thutfe didu tri VNDSS cttng la vSn dd dupc phu ntt quan tam, ctf 35.1 % cic ^ kidn phu ntt dupc htfi cho rSng cin "bao dim nhu ciu thutfe didu tri VNDSS cho phu ntt tai tuydn CO sd". 4.2. (iiiil phap vdxa htfi Vifim nhidm dutfng sinh siin khflng chi la v«n dd y tc - cham sdc sue khtfe, ma con la va'n do xa htfi cin dupc loan \i\ htfi quan tam. Tra Idi cau hdi: "Ilieo chj dd cai Ihidn Ilnh hinh vifim nhidm dudng sinh san cho phu ntt cin phai lam gl vd ctfng tie xa htfi?". 61 .ft'; cic ^ kidn phu ntt dupc htfi tap trung vao "cSn phtf bidn kidn thttc vd vifim nhidm dudng sinh san dfi mpi ngudi bifi't vd dutfng lay nhidm, hau qua cua VNDSS"; 40.2'; "phil td roi tuyfin truydn nang cao kid'n thttc vfi sinh v& SKSS cho ca nam \'a ntt gidi"; 38,4% dfi nghi "ttf chttc cdc Cau lac btf vd cham stfc sire khtfe sinh san cho ea nam va ntt" 5. Ke) luan VNDSS la bfinh kha phtf bie'n tf phu ntt trong dtf tutfi sinh de (15^9) tai dia ban nghien cttu. Theo kfi't qua nghifin cttu. ctf ddn gfin 5()^'< phu ntt trong dtf tutfi sinh de mac mtft trong cae bfinh thutfe nhtfm \'ND.SS Trong cutfc khao sat cd mflt stf phu ntt \1 ly do ca nhan nao dd da khtfng u^ Itfi vd cau htfi nay. nfi'u khtfng ty le mac VNDSS cd the ctfn cao hon. D.i\ la va'n dd cin luu lam dac biet dtf'i vtfri nhflng noi cd ly le sinh eao va phuong phap chu dao dd giam ly lc sinh trong cic chuang trinh Kill IGD "dat vong u-anh thai". Ty 10 VNDSS cao lim han chfi stf ngudi thuc hien KHHOD. Nghien cttu chua ctf didu kien dd llm tha'y mdi lien quan chat che gitta \'NI).SSvdi mtft stf ye'u ttf dupe xem la nguy co cua benh nhir nutfc b^n. Itfi xiit ca. vdng tranh thai. Tuy \ (ly. didu nay khtfng ctf nghla la cac yfi'u ttf nay khdng phai la yfi'u Itf nguy co cua bfinh. ma ctf the do VNDSS la kfi't qua cua mflt qua trinh lac dtfng qua lai eiia nhidu yfi'u ttf nfin mflt nghifin cttu danh gia nhanh nhu da Ihuc hifin khd cd the' xac dinh dupe. Trong quan nifim cua phu ntt dia phuang thi VNDSS hay "bfinh vifim" Iheo ngfln lu dia phuong bao gtfm: vifim am dao. viem ctf tu cung va ca cac
 10. Doan K i m T h ^ n g S5 benh lay qua dudng tinh due nhu Iflu. giang mai. Dfly Id nhttng quan niem c& ihie'l dl cd nhttng hanh vi ttng xu phu hpp cho chflm .sdc sttc khde sinh san ban thdn ngudi phu ntt va gia dlnh. Theo quan diim y hpc VNDSS Id cdc benh viem nhilm dudng sinh due bao gdm ca cac benh Ifly truyin qua dudng tinh due. Benh cd bilu hien rd d ntt gidi nhimg hien nay da phdi hien ra 20 loai nguyen nhfln gfly benh cd thl Idy truyin sang nam gidi. Tuy nhien. bilu hien benh d nam gidi khdng rd rang nen thudng khd cho cdng tdc ehfl'n doan. Con c6 nhttng khoang trd'ng trong nhfln thttc vl nguyin nhfln gfly benh. NhOng nhi^n djnh chua ddy dD vl VNDSS dii ddn din nhttng thdi dd khdng diing muc uong phdng vii dilu iri benh. Chdng han nhu: Nudc gie'ng vdn la ngudn nudc dupc chi em phu ntt lua chpn stt dung nhilu ngay ca trong mtta mua Idn mila khd; 0.9% vdn dttng nudc sdng/sutfi/ao hd dl ve sinh ed nhfln. Nhilu phu ntt trong khao sdt khi dupc hdi vl su dung nudc dl ve sinh trong ihcfl ky kinh nguyet da khdng c6 su phfln biet gitta nudc dung u-ong \'e sinh hang ngay ven nudc dOng trong ve sinh khi kinh nguyet...Va, dflc biet vfln con t(S 2,2% phu ntt dupc hdi cho bill vdn cd quan he tinh due vp chdng trong then gian ngudi vp kinh nguyet. 6. Kien nghj Tint nhdt. cdn tflng cudng hoat ddng giao due sttc khde cho ngucri dfln. Hoat ddng giao due sttc khde vl VNDSS tai cac dia bdn nghien cttu cdn chua dupc dl cflp chuyen sdu vl ndi dung, hinh thttc va cac ehucmg trinh trnyen thdng vfln chua Idi keo dupc nam gidi vao cudc de chia se vdi phu ntt. Do dd, mdt chuong irinh giao due vl VNDSS hoan chinh cho cdng ddng cfin dupc xem la muc tieu trong tflm ciia Chuong trinh sttc khde sinh san. Nhflng ndi dung can nhfln manh trong chuang trinh giao due nay la: viem nhilm dudng sinh san la gl? Dudng Ifly benh, anh hudng cua benh din sttc khoe va cdng lac KHHGD, cdch theo ddi. phai hien benh va cac chu y khi dieu ui. Ben canh dd. mang thdng lin dflc biet quan trpng la nhung hudng din cu thl va thuc le vl each xtt ly cac ngudn nudc hien cd tai dia phucmg de tao ngudn nudc hpp ve sinh cho phu ntt. Nhttng hudng dfln chi tiet vl each thuc ve sinh cung cdn dupc mieu la cu thl trong tai lieu tuyen truyin. Thif bai. cdc chuong irlnh tuyen truyin vl chflm sdc sttc khde sinh san v^n mdi chi nhflm vao phu ntt. Hau qua la su thieu trach nhiem cua cac thanh vien khdc trong cdng ddng vdi vfl'n dl sttc khde phu ntt, dflc biet la nam gidi. Tuyen truyen cho ca ntt gidi va nam gidi vl ve sinh khi quan he vp chdng.
 11. it Nghltn cttu Ola dlnh vt Oldl. Quyjn 22, ti 4, tr.76-8S cfic nguy CO mSc b^nh, khi nang lay b^nh. cfic chu J khi didu tri benh la rSIt cfin Mil. Thuc Id ttt cfic kdt qui nghidn cttu nfiy da cho thiy v i ^ thuc hanh vd sinh c4 nhan ciia nam gitfi vii dac bi?t la ihuc hfinh ve sinh khi quan he tinh diic vp chtfng vfin gfip khtf khan vfi vSn lfi vfin dd td nhj. Thuc hanh ve sinh nam gitfi vfi thuc hfinh v? sinh khi quan hd vp chtfng thiic hidn nhu thd nfio vfi finh hutfihg cua nd ra sao trong mtfi lidn quan vtfi VNDSS hidn nay d nflng thtfn? Su trao dtfi thtfng tin gitta nam vfi ntt vd vaii dd nfiy (nhan thttc vd b^nh vfi cfich giai quye'l...) nhu thd nfio? Dtf Ifi nhflng cau hdi dang dai ra cho nhttng nghidn cttu sfiu hon. Thiiba. diy manh ctfng tfic tu van vd VNDSS. Ctfng tfic tu vfin cho phu nft vd phdng trfinh cfic VNDSS Ifi cfin thidt song song vtfi viec khfim phu khoa cho phu nft ngay lai cfic CO sd Tram y id xfi. Do didu kien thtfi gian vfi kie'n thttc chuyen sau ctfn han chd, nen tf mtft stf co so ctfng tfic nay ctfn chua duoc thuc hidn thudng xuydn. Vific thifi't lap vfi dua vfio mang ludi tu vfiti VNDSS lfi cfin thidt, dac bifit VNDSS Ifi vfin dd ttf nhi vfi khtfng dd dfing tuyfin truydn ttfin phupng tifin thtfng tin dai chiing. Tu vfin ctf thd dam bao tinh ridng tu, bi mfit, giai dfip thac mac cu iho cua khfich hfijig, nang eao chfit lupng va hieu qua chuong Irlnh luydn truydn gifio due sttc khoe. Tliti: tit. dua vfio chuong Irlnh dao tao nhan vien y td xfi nhttng ntfi dung thuc id lien quan ddn phat hien. didu tri va phtfng VNDSS. Tang cutfng ctfng tfic theo dtfi va giam sal sau dao tap. Dfio lao vd chfim stfc sttc khde bfi me tre em va KHI IGD dang l.i mtft trong nhiing chuang trinh dfio tao cho tuyfi'n CO stf manh nha't. Y lfi xa. dtfi ngu y td xtfm vfi ca cfin btf y td huyfin la dtfi tupng ciia chuang vinh dfio tao nfiy Cudi cdng. nang cao chfit lupng ctfng tfic kham vfi didu tri. Phtfl hpp y le xfi va huyen trong theo doi didu tri.Cttng vtfi vific nfing cao chfit lupng chfin doan thl nang cao chat luting didu tri tfi ca'p thiei.H Tai lifiu tham khau Bao cio chifin djch Iniydn IhSng Itfng ghfip djch vu CSSKSS-KHHGD nam 2009. ChicucDS-KHIlaDHaNOi. So lieu khao sfil dinh gifi vc VNDSS nam 2010. Bao cao IhO'ng kfi c&c xa khitn sal nam 2010.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản