intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Viễn cảnh - sứ mệnh

Chia sẻ: Haivan Haivan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

595
lượt xem
116
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viễn cảnh và sứ mệnh của công ty

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Viễn cảnh - sứ mệnh

  1. QU N TR CHI N LƯ C - Vi n c nh và s m nh Các công ty c n có m t d nh chi n lư c - có m t khát v ng ư c chia s r ng rãi, có m t m c tiêu rõ ràng và có m t n i ám nh v chi n th ng – ó là nhiên li u ch y c máy CÁC BÊN H U QUAN - Các cá nhân hay nhóm - Có tác ng, và ch u tác ng c a các k t c c chi n lư c, - H có quy n òi h i i v i thành tích c a doanh nghi p. QU N TR CÁC BÊN H U QUAN M i công ty - Xây d ng chi n lư c th c hi n các òi h i c a bên h u quan - Dành s quan tâm và ngu n l c qu n tr t t c các bên h u quan C n c g ng nh n d ng các bên h u quan quan tr ng nh t và t ưu tiên cho các chi n lư c có th th a mãn các nhu c u c a h Phân tích tác ng c a các bên h u quan, g m: - Nh n di n các bên h u quan. - Nh n di n các l i ích và liên quan c a m i bên
  2. - Nh n di n nh ng yêu c u tác ng lên t ch c. - Nh n di n bên h u quan quan tr ng nh t v i tri n v ng c a t ch c. - Nh n di n các thách th c chi n lư c gây ra B t kỳ công ty nào th t b i trong vi c th a mãn nhu c u c a các khách hàng thì s m mu n gì cũng s th y thu nh p c a nó gi m sút và cu i cùng ph i rút ra kh i kinh doanh VI N C NH VÀ S MÊNH B n tuyên b vi n c nh và s m nh như l i hi u tri u, m t b c tranh, m t gi c mơ v tương lai c a doanh nghi p Ý nghĩa - Nói lên i u quan tr ng s ng còn c a t ch c - nh hình và phác h a nên tương lai c a t ch c - Hư ng d n v i u c t lõi ph i b o toàn, và tương lai thôi thúc t ch c hư ng t i. - Giúp t ch c làm sáng t m c ích và ý nghĩa t n t i c a nó. VI N C NH Di n t các m c ích mong mu n cao nh t và khái quát nh t c a t ch c. Bày t khát v ng v nh ng gì mà nó mu n vươn t i Vi n c nh c n có m t s cu n hút y xúc c m, khuy n khích t ch c d c toàn tâm toàn l c c a mình t ư c lý tư ng. C u trúc c a vi n c nh: - Tư tư ng c t lõi (Core ideology) - Hình dung v tương lai (Envisioned future) Tư tư ng c t lõi - Xác nh c tính lâu dài c a m t t ch c, - Cung c p ch t k t dính c k t toàn t ch c - Bao g m hai ph n phân bi t: + Các giá tr c t lõi: m t h th ng các nguyên t c và nguyên lý hư ng d n; + M c ích c t lõi: là lý do cơ b n nh t t ch c t n t i Bi t b n là ai quan tr ng hơn là b n s i âu, vì b n s i âu - i u ó s thay i khi th gi i xung quanh b n thay i
  3. Các giá tr c t lõi - Là các nguyên t c, nguyên lý n n t ng và b n v ng c a t ch c. + Có nh ng nguyên t c t n t i không ph thu c vào th i gian. + T thân, không c n s bi n h bên ngoài, + Có giá tr và t m quan tr ng v i bên trong t ch c. - Nh n di n + C n sàng l c tính chân th c, -> xác nh giá tr nào th c s là trung tâm + Các giá tr ph i ng v ng trư c ki m nh c a th i gian M t công ty l n c n xác nh cho chính mình nh ng giá tr ư c gi làm c t lõi, c l p v i môi trư ng hi n t i, v i yêu c u c nh tranh và cách th c qu n tr - ví d + Nordstrom Ph c v khách hàng – th m chí hư ng t i d ch v ph - là các th c s ng c a mà có th th y g c r c a nó t 1901 + Bill Hewlett & David Packard (HP) S tôn tr ng cá nhân sâu s c, c ng hi n vì ch t lư ng và tin c y ch p nh n ư c, g n bó trách nhi m c ng ng, và xem công ty t n t i là óng góp k thu t cho s ti n b và th nh vư ng c a nhân lo i + William Procter và James Gamble: văn hóa c a P&G S tuy t h o c a s n ph m như m t chi n lư c cho thành công mà h u như ó là m t nguyên lý có tính tín ngư ng M c ích c t lõi Vai trò ch y u c a m c ích c t lõi là d n d t và thôi thúc, truy n c m h ng (ch không ph i gây khác bi t) - Là lý do t ch c t n t i + Là ng cơ thúc y có trong tâm trí m i ngư i + Nó không ch mô t k t qu hay khách hàng m c tiêu c a t ch c, nó gi s c s ng c a t ch c M c ích (mà nên là 100 năm sau) không ư c nh m l n v i các m c tiêu và các chi n lư c kinh doanh (có th thay i nhi u l n trong 100 năm ó) Khám phá tư tư ng c t lõi - Không sáng t o, hay thi t l p tư tư ng c t lõi -> chúng ta ch khám phá tư tư ng c t lõi. - Không th suy lu n ra tư tư ng c t lõi nó, tìm ki m nó t môi trư ng bên ngoài. Tư tư ng c t lõi b c l b i s khám phá b ng quan sát tinh t t bên trong. - Tư tư ng ph i ích th c. M t khi b n ã hi u rõ v tư tư ng c t lõi, b n s c m th y t do khi thay i b t c i u gì thu c v nó Hình dung tương lai - Truy n t d ng c th - nh ng gì rõ ràng, s ng ng, và hi n th c. - Nó bao trùm m t th i gian chưa hi n th c hóa v i khát v ng, hy v ng, mơ ư c G m: + M c tiêu thách th c (BHAG)
  4. + Mô t s ng ng Vi n c nh – M c tiêu thách th c (BHAG), ó là m c tiêu: -> L n (Big) -> Thách th c (Hairy) -> Táo b o (Audacious) - C vũ m i ngư i – cu n hút h . Nó h u hình, ti p s c m nh và t p trung cao . - BHAG không c n gi i thích. - BHAG áp d ng cho toàn b t ch c v i n l c 10 – 30 năm - BHAG c n c g ng vư t b c và có l m t chút may m n. Mô t s ng ng - Là m t b n mô t c th , h p d n và rung ng m nh m v i u BHAG mu n t ư c. - Gi i thích vi n c nh b ng t ng c a b n vào b c tranh, nghĩ v vi c t o ra m t b c tranh mà con ngư i có th nh trong u h . - B ph n ch y u c a b n mô t sinh ng: là n i am mê, xúc c m, và s c thuy t ph c là. M t vài i m lưu ý - ng l n l n tư tư ng c t lõi và hình dung tương lai. c bi t, ng l n l n tư tư ng c t lõi và BHAG. + M c ích c t lõi – không ph i là m t vài m c tiêu c th - ó là lý do t n t i. + BHAG là m c tiêu ư c kh p n i rõ ràng. + M c ích c t lõi có th không bao gi hoàn thành BHAG có th t ư c trong kho ng 10 n 30. + M c ích c t lõi như ngôi sao ch phương và mãi theo u i. BHAG là ngon núi ph i leo.. - Tư tư ng c t lõi là s n ph m c a m t quá trình khám phá Hình dung tương lai lá quá trình sáng t o. - S không có ý nghĩa khi nói hình dung v tương lai úng hay sai. V i s sáng t o – và nhi m v là sáng t o ra tương lai, không d ki n trư c ư c – không có câu tr l i úng. - M t hình dung tương lai bao g m các câu h i ch y u như: + Nó có cho chúng ta khơi thông nh ng tinh hoa c a mình hay không? + Chúng ta có th y hào h ng không? + Nó có thôi thúc hư ng t i hay không? + Nó có làm m i ngư i i theo không? + Hình dung v tương lai có s ch pd n liên t c ng viên t ch c th m chí nh ng nhà lãnh o, ngư i thi t l p các m c tiêu ó không còn n a. B N TUYÊN B S M NH - Là m t m nh l nh then ch t v cách th c mà m t t ch c nhìn nh n v các òi h i c a các bên h u quan. + Là m t cơ s áp ng cho vi n c nh. + T p trung vào s thay i mong mu n c a t ch c. + Là tiêu i m và là hi u l nh nh m gi i phóng ti m năng c a t ch c, + Song nó v n là nh ng gì có kh năng t ư c trong m t kho ng th i gian. - Tuyên b s m nh ph c v cho nhi u ngư i nghe. + Bê trong, nó cung c p tâm i m và xung lư ng cho các ho t ng c a t ch c. + Bên ngoài (nh ng ngư i c p v n, nhà cung c p, c ng ng…) h có th xác nh mong mu n thi t l p và phát tri n các quan h v i t ch c hay
  5. - B n tuyên b s m nh t o ra n n t ng cho toàn b công tác ho ch nh. - M i tuyên b s m nh có th có các c m t g i lên: + Khách hàng, + S n ph m, + Cách th c ph c v … + Và không th thi u m t tham v ng “tr thành s 1”; “T t nh t”; hay “ Ngư i cung c p hàng u…”. Ý chi n lư c “N u b n không yêu c u i u gì ó khác thư ng, b n s không có b t c gì ngoài nh ng k t qu bình thư ng...” -Ý chi n lư c - m c tiêu bao quát y tham v ng thách th c m t t ch c. + Cho m t ý nghĩa nh hư ng hay m c ích i v i công ty + Ch d n vi c ra các quy t nh chi n lư c và phân b ngu n l c + Thúc ép các nhà qu n tr -> Tìm ra nh ng i u quan tr ng c i thi n cách th c ti n hành kinh doanh, -> Và v i nh ng cách th c ó m i t n m c tiêu thách th c. NH HƯ NG KHÁCH HÀNG & NH NGHĨA KINH DOANH - Là bư c u tiên khi xây d ng s m nh: + Ho t ng kinh doanh c a chúng ta là gì? + Nó s là gì? + Nó nên là gì Ho t ng kinh doanh c a chúng ta là gì? - Derek F. Abell ã g i ý tr l i : Nên xác nh ho t ng kinh doanh trên ba phương di n: + Ai s ư c th a mãn (Nhóm khách hàng nào?), + H s ư c th a mãn v i u gì (Khách hàng c n gì?), + Cách th c th a mãn nhu c u khách hàng (b ng các k năng hay năng l c khác bi t nào?).
  6. H s ư c th a mãn v i u gì (Khách hàng c n gì?) Khuôn m u c a Abell cho phép l i d ng ư c nh ng s thay i c a môi trư ng. CÁC GIÁ TR - Kh ng nh cách th c c a các nhà qu n tr : + T ki m soát, + Ti n hành kinh doanh, + Mu n t o d ng c tính c a t ch c. - i u khi n hành vi trong t ch c, - Là n n t ng văn hóa t ch c c a công ty - Như m t ngư i d n d t l i th c nh tranh. CÁC C TÍNH M C TIÊU có ý nghĩa m c tiêu ph i có b n c tính. - Th th t, m t m c tiêu ư c coi là thi t l p t t n u nó chính xác và có th o lư ng. - Th hai, m t m c tiêu ư c thi t l p t t ph i hư ng n các v n quan tr ng. - Th ba, m t m c tiêu ư c thi t l p t t ph i mang tính thách th c nhưng có th th c hi n (th c t ). - Th tư, m t m c tiêu ư c xây d ng t t nên xác nh v i m t kho ng th i gian - Và cu i cùng, i m c n nh n m nh ây là các m c tiêu t t cung c p các công c ánh giá s th c thi c a các nhà qu n tr .
  7. M C TIÊU DÀI H N & NG N H N - M c tiêu c c i hóa thu nh p cho c ông - Ti m n v các v n ng n h n - Các m c tiêu dài h n + ch ng l i hành vi nh hư ng ng n h n, các nhà qu n tr c n b o m r ng h ch p nh n các m c tiêu mà n u t ư c s tăng hi u su t dài h n và năng l c c nh tranh c a doanh nghi p. + S th a mãn c a khách hàng, + Hi u qu , năng su t c a nhân viên + Ch t lư ng s n ph m và s c i ti n. => Bi n pháp C n u tư dài h n vào nhà xư ng, máy móc thi t b , R&D, con ngư i và các quá trình. => M c ích: Tăng cư ng v th c nh tranh c a công ty; Thúc y kh năng sinh l i dài h n => C c i hóa thu nh p cho nh ng ngư i ang gi c phi u c a công ty CHI N LƯ C VÀ O C - M i hành ng chi n lư c u tác ng n s th nh vư ng c a các bên h u quan - Nâng cao s th nh vư ng cho m t s nhóm h u quan, nó l i có th làm t n h i n các nhóm khác. => M t quy t nh như th nào là o c?. M c ích c a o c kinh doanh: - Công c i phó v i s ph c t p mang tính o c, - Có th nh n di n và suy nghĩ thông qua vi c th c hi n các quy t nh chi n lư c m t cách có o c. Nhi m v o c kinh doanh: - Các quy t nh kinh doanh ph i có c u thành o c - Các nhà qu n tr ph i cân nh c các hàm ý o c trong quy t nh chi n lư c nh hư ng phát tri n môi trư ng o c c a t ch c
  8. Tư duy trên cơ s các v n o c - Bư c 1: ánh giá m t quy t nh chi n lư c ã ra trên quan i m o c. + Nh n d ng các bên h u quan mà quy t nh s tác ng t i và tác ng b ng cách nào. + Xem xét quy t nh chi n lư c có vi ph m quy n c a bên h u quan nào hay không. - Bư c 2: ánh giá khía o c c a quy t nh chi n lư c ã ra, v i nh ng thông tin có ư c t bư c 1. + D a trên các nguyên t c o c mà d b vi ph m. + Có th ư c chi u theo b n tuyên b s m nh ho c các tài li u khác c a công ty + Các nguyên t c ch c ch n mà chúng ta ph i ch p nh n nó v i tư cách là các thành viên trong xã h i - - Bư c 3: Thi t l p m t ý nh o c. + t các quan tâm o c lên trên các quan tâm khác khi quy n c a các bên h u quan hay các nguyên t c o c then ch t b vi ph m. - Bư c 4: yêu c u công ty tham gia vào hành vi o c. TRÁCH NHI M XÃ H I C A CÔNG TY - B t bu c t o ra chu n m c xã h i trong quá trình ra quy t nh chi n lư c. - Khi ánh giá các quy t nh t m t tri n v ng o c nên có gi nh hư ng nâng cao s th nh vư ng c a toàn xã h i. - Các m c tiêu c th g m: + Nâng cao s th nh vư ng c a các c ng ng mà công ty ang ho t ng, + C i thi n môi trư ng, + Trao quy n h p pháp cho ngư i lao ng cho h m t c m giác v giá tr b n thân.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2