intTypePromotion=1
ADSENSE

Viện Quy hoạch Thủy lợi với công tác nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ quy hoạch phát triển thủy lợi

Chia sẻ: Angicungduoc2 Angicungduoc2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

28
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày chặng đường hơn nửa thế kỷ, các kết của của Viện Quy hoạch Thủy lợi đã thực hiện được, các công trình nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng vào các dự án quy hoạch phát triển thủy lợi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Viện Quy hoạch Thủy lợi với công tác nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ quy hoạch phát triển thủy lợi

KHOA HC CÔNG NGH <br /> <br /> <br /> VIN QUY HO CH THY LI VI CÔNG TÁC<br /> NGHIÊN CU KHOA HC CÔNG NGH PHC V<br /> QUY HO CH PHÁT TRIN THY LI<br /> PGS.TS. Bùi Nam Sách<br /> Vin<br /> Vin trng Vin Quy hoch Thy li<br /> <br /> nguyên và môi trGng sông Vu Gia — Thu B-n... Bên<br /> Vin Quy hoch Thy li, ti!n thân là U% ban Tr'<br /> cnh .ó, Vin cTng .ã nghiên c?u quy trình v/n<br /> thu% và Khai thác sông H-ng .c thành l/p ngày<br /> hành t>i u h- ch?a nAc thu% .in Hoà Bình. KIt<br /> 16/01/1961. Tr6i qua 55 n9m xây dt ch?c n9ng<br /> có kIt qu6 h- Hoà Bình và .ã tr thành quy trình v/n<br /> nghiên c?u l/p quy hoch thy li trong phm vi c6<br /> hành chính th?c ca BJ vào n9m 1997 .E ch .Jng<br /> nAc nhBm .i!u hoà sC dDng, b6o v và phát triEn<br /> .i!u hành ch>ng lT, hiu qu6 rWt rõ rt là t9ng công<br /> b!n vFng ngu-n nAc, môi trGng nAc phDc vD s<<br /> suWt .in trong mùa lT, gi6m .c m?c thit hi<br /> nghip phát triEn kinh tI xã hJi góp phLn tích cng h- ch?a phát triEn kinh tI xã hJi: t/p trung vào vic xác .'nh<br /> vAi các công cD tính toán tiên tiIn nh Crystal Ball, ti!m n9ng và s< biIn ._i ca ngu-n nAc .In và biIn<br /> GAM, chu trình PIP, h th>ng hl tr ra quyIt .'nh .Jng ca nhu cLu dùng nAc tác .Jng .In kh6 n9ng<br /> .a mDc tiêu Red-TwoLe… .E .a ra quy trình v/n khai thác sC dDng ngu-n nAc, .! xuWt các gi6i pháp<br /> hành t>i u h th>ng 4 h- ch?a lAn thng ngu-n quy hoch công trình thy li, thy .in; ph>i hp<br /> sông H-ng (SOn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên .i!u tiIt v/n hành h th>ng h- ch?a lAn .6m b6o .a<br /> Quang) và các h th>ng thy li h du nhBm qu6n lý mDc tiêu cWp nAc, phát .in, ch>ng lT...<br /> và sC dDng hiu qu6, t>i u và công bBng ngu-n NG DNG KT QU NGHIÊN C U VÀO QUY HOCH PHÁT<br /> nAc. TRIN THU L!I<br /> * Nghiên c?u .ánh giá các tác nhân gây lT lAn  Là mJt .On v' kIt hp nghiên c?u và s6n xuWt,<br /> khu vng. vùng nh Bsc bJ, Bsc Trung bJ, Nam Trung bJ, Tây<br /> Nguyên, Nông Nam bJ và .-ng bBng sông CCu<br /> * Nghiên c?u 6nh hng ca biIn ._i khí h/u<br /> Long; ngoài ra còn l/p quy hoch vùng .-ng bBng<br /> .In h th>ng thy li và .! xuWt các gi6i pháp khsc<br /> Vientiane, Champasac, Kh9m MuJn, Savanakhet...<br /> phDc:: Nã nghiên c?u, phân tích chi tiIt xu thI biIn<br /> (CHDCND Lào) và sông Vaicô (VOng qu>c<br /> ._i ca nhit .J, lng ma, dòng ch6y tháng, dòng<br /> C9mpuchia).<br /> ch6y mùa kit, chI .J thu% tri!u và xâm nh/p mRn;<br /> nghiên c?u phân tích, lng lT, tiêu<br /> <br /> <br /> 4 N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 1/2016<br /> KHOA HC CÔNG NGH <br /> <br /> <br /> thoát nAc… cho toàn qu>c và cho các lu vng lT cho các vùng, mi!n, các .'a<br /> ngh luôn .c Vin Quy hoch Thy li chú trPng<br /> phOng, vùng lãnh th_… Bên cnh .ó .ã l-ng ghép<br /> và tht trong su>t quá trình 55 n9m xây<br /> .c và quy hoch thy li các nghiên c?u v! các<br /> dt<br /> yIu t> 6nh hng .In môi trGng, chWt lng nAc<br /> quá trình phát triEn này, các kIt qu6 nghiên c?u do<br /> và khí h/u. NRc bit Vin .ã tr
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2