viết chương trình điều khiển 8 led sáng dồn, chương 10

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

1
444
lượt xem
195
download

viết chương trình điều khiển 8 led sáng dồn, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích yêu cầu: biết cách viết chương trình xử lý chuỗi di chuyển từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái. II. Trình tự thực hiện: 1. Kết nối mạch theo trình tự : - Dùng bus dây kết nối port 0 đến pinhd điều khiển các đoạn a,b,c,d,e,f,g,dp và kết nối port 2 đến pinhd điều khiển quét hàng. - Gắn vi điều khiển vào đế nạp 40 pin ( socket ) ở modul nạp của hệ thống 2. 2. Khởi động phần mềm, mở File mới và đặt tên file. 3. Viết chương trình với tên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: viết chương trình điều khiển 8 led sáng dồn, chương 10

  1. CHƯƠNG TRÌNH CHẠY Chương 10: CHỮ “-HA- NOI-” TRÊN 8 LED TỪ PHẢI SANG TRÁI I. Mục đích yêu cầu: biết cách viết chương trình xử lý chuỗi di chuyển từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái. II. Trình tự thực hiện: 1. Kết nối mạch theo trình tự : - Dùng bus dây kết nối port 0 đến pinhd điều khiển các đoạn a,b,c,d,e,f,g,dp và kết nối port 2 đến pinhd điều khiển quét hàng. - Gắn vi điều khiển vào đế nạp 40 pin ( socket ) ở modul nạp của hệ thống 2. 2. Khởi động phần mềm, mở File mới và đặt tên file. 3. Viết chương trình với tên file vừa đặt : ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ;chuong trinh hien thi chu "-HA-NOI-" chay tu phai sang trai ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx org 0000h ;bat dau chuong trinh mainc: mov dptr,#0500h mainb: mov r4,#255 ;so lan lap lai hien thi chuoi main: mov r2,#11111110b ;luu ma quet mov r3,#00 setb c maina: mov a,r3 movc a,@a+dptr;lay ma chu mov p0,a
  2. mov p2,r2 lcall delay mov p2,#0FFh ;tat het de chong lem inc r3 ;xu ly led ke mov a,r2 ;xoay ma quet rlc a mov r2,a jc maina djnz r4,main inc dptr mov a,dpl cjne a,#10h,mainb ;so sanh dia chi ket thuc vung data ljmp mainc ;quay lai lam lai tu dau delay: mov r6,#01h de2: mov r7,#050h djnz r7,$ djnz r6,de2 ret delaytat: mov r6,#0h de2a: mov r7,#0h djnz r7,$ djnz r6,de2a ret
  3. org 508h machu: db 0bfh,089h,088h,0bfh,0c8h,0c0h,0f9h,0bfh end 4. Thực hiện các bước giống như bài chuẩn và xem kết quả có hiển thị đúng yêu cầu hay không và hiệu chỉnh lại cho đúng. III. Câu hỏi và bài tập ứng dụng: 1. Hãy viết chương trình chạy theo chiều ngược lại. 2. Hãy kết hợp 2 chương trình lại thành 1 chương trình chạy từ phải sang trái và từ trái sang phải. 3. Khi muốn hiển thị thêm nhiều dữ liệu nữa thì ta phải điều chỉnh chương trình như thế nào? Và điều chỉnh dữ liệu ra sao? 4. Khi vùng dữ liệu lớn hơn làm thay đổi cả dph ví dụ như 0500H đến 0600 thì chương trình được thay đổi như thế nào?
  4. BÀI SỐ 2-9: CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN BÀN PHÍM VÀ HIỂN THỊ MÃ CỦA PHÍM NHẤN TRÊN LED 7 ĐOẠN I. Mục đích yêu cầu: biết cách viết chương trình điều khiển quét phím, tạo mã phím và hiển thị mã phím. Khi chạy chương trình này thì trên led sẽ có dấu chấm sáng và khi nhấn phím nào thì mã của phím đó sáng trên led. II. Trình tự thực hiện: 1. Giải thuật: Begin Maõ phím = 00 Coät = 1 Queùt = 1110 Ñoïc traïng thaùi haøng DCBA DCBA = 1111 S
  5. 2. Kết nối mạch theo trình tự : - Dùng bus dây kết nối port 0 đến pinhd điều khiển các đoạn a,b,c,d,e,f,g,dp và kết nối port 2 đến pinhd điều khiển quét hàng. - Dùng port 1 chưa qua IC đệm kết nối với pindn của bàn phím. - Gắn vi điều khiển vào đế nạp 40 pin ( socket ) ở modul nạp của hệ thống 2. 3. Khởi động phần mềm, mở File mới và đặt tên file. 4. Viết chương trình với tên file vừa đặt : ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ;chuong trinh quet phim dung he thong 1 ma phim hien thi tren 1led ;dung port 1 chua qua IC dem ket noi voi pinhd cua ban fim
  6. ;dung port0 va port 2 ket noi dieu khien led 7 doan ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx org 0000h mov sp,#60h mov dptr,#0500h mov p2,#0feh ;xuat ma quet cho 1 led sang mov p0,#7fh main: lcall keypres ;goi chtr con quet phim cjne a,#0ffh,main1 sjmp main main1: lcall gma_hthi ;goi chtr con giai ma hien thi sjmp main ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ;Chuong trinh con giai ma fim nhan va hien thi ra 1 led 7 doan ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx gma_hthi: movc a,@a+dptr mov p0,a ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ;Chuong trinh con quet phim va chong doi phim ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx keypres: mov r3,#10 ;nhap so dem 10 lan keypres1 : lcall KEY ;Neu co phim an thi co c=1
  7. jc pn1 ;kiem tra tiep neu c = 1 ret ;Neu khong co phim nhan thi co c=0 pn1: djnz r3,keypres1 ;Quay ve lap lai chong nay push acc ;Cat noi dung ma phim trong A keypres2: mov r3,#10 ;Nhap so dem 10 lan cho nha phim keypres3: lcall key ;Co phim nhan hay khong jc keypres2 ;Co thi kiem tra lai djnz r3,keypres3 ;Khong thi lap lai 50 lan va dam bao pop acc ;Khoi phuc lai gia tri cho A ret ;ket thuc mot chuong trinh con ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ;Chuong trinh con quet phim ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx key: mov r7,#0feh ;bat dau voi cot so 0(feh) mov r6,#4 ;Su dung r6 lam bo dem mov r5,#00 key1: mov p1,r7 ;xuat ma quet ra cot mov a,p1 ;Doc lai port1 de xu ly tiep theo anl a,#0f0h ;xoa 4 bit thap la hang cjne a,#0f0h,key2 ;co nhan fim thi nhay mov a,r7 rl a ;xoay de chuyen den cot ke tiep mov r7,a
  8. mov a,r5 ;chuyen ma fim sang cot ke add a,#4 mov r5,a djnz r6,key1 ;Neu nhu sau moi lan 1 cot ma khong clr c ;clr c neu nhu khong co phim duoc an mov a,#0ffh ;thoat voi ma trong a = FFh ret key2: swap a key4: rrc a ;xoay sang phai tim bit 0 jnc key3 ;nhay neu (c)=0 inc r5 ;tang ma fim len cot ke sjmp key4 ;tiep tuc cho den khi duoc (C)=0 key3: mov a,r5 setb c ret ;khai bao du lieu ma phim org 500h mafim: db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,099h,092h,082h,0f8h db 080h,090h,088h,083h,0c6h,0a1h,086h,08eh end
  9. 5. Thực hiện các bước giống như bài chuẩn và xem kết quả có hiển thị đúng yêu cầu hay không và hiệu chỉnh lại cho đúng. III. Bài tập ứng dụng: 1. Hãy viết chương trình hiển thị chuỗi ‘-HA- NOI- ‘ trên 8 led và khi nhấn 1 phím số 1 thì chuỗi đó dịch chuyển sang trái. 2. Hãy viết chương trình hiển thị chuỗi ‘-HA- NOI- ‘ trên 8 led và khi nhấn 1 phím số 1 thì chuỗi đó dịch chuyển sang trái. Nhấn phím số 2 thì chuỗi dịch chuyển sang phải. 3. Hãy viết chương trình hiển thị chuỗi ‘-HA- NOI- ‘ trên 8 led và khi nhấn 1 phím số 1 thì tắt chuỗi nếu nhấn lại thì sáng chuỗi trở lại.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản