intTypePromotion=3

viết chương trình điều khiển 8 led sáng dồn, chương 9

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
363
lượt xem
165
download

viết chương trình điều khiển 8 led sáng dồn, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết nối mạch theo trình tự : - Dùng bus dây kết nối port 0 đến pinhd điều khiển các đoạn a,b,c,d,e,f,g,dp và kết nối port 2 đến pinhd điều khiển quét hàng . - Gắn vi điều khiển vào đế nạp 40 pin ( socket ) ở modul nạp chương trình ở hệ thống 2 . 3. Khởi động phần mềm, mở File mới và đặt tên file. 4. Viết chương trình với tên file vừa đặt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: viết chương trình điều khiển 8 led sáng dồn, chương 9

  1. Chương 9: CHƯƠNG TRÌNH HIỂN THỊ CHỮ “-HA- NOI-” TRÊN 8 LED I. Mục đích yêu cầu: biết cách viết chương trình điều khiển các led hiển thị các chuổi kí tự. II. Trình tự thực hiện: 1. Giải thuật: Begin Khởi tạo vùng mã 7 đoạn Khởi tạo vùng mã quét Gởi mã 7 đoạn ra led thứ I (I:=1 8) Gởi mã quét ra led thứ I (I:=1 8) Tăng I để xử lý led kế tiếp Kiểm tra S Đ End
  2. 2. Kết nối mạch theo trình tự : - Dùng bus dây kết nối port 0 đến pinhd điều khiển các đoạn a,b,c,d,e,f,g,dp và kết nối port 2 đến pinhd điều khiển quét hàng . - Gắn vi điều khiển vào đế nạp 40 pin ( socket ) ở modul nạp chương trình ở hệ thống 2 . 3. Khởi động phần mềm, mở File mới và đặt tên file. 4. Viết chương trình với tên file vừa đặt : ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ; chuong trinh hien thi chu "-HA-NOI-" ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx org 0000h ;bat dau chuong trinh mov dptr,#0500h main: mov r2,#11111110b ;luu ma quet mov r3,#00 setb c maina: mov a,r3 movc a,@a+dptr;lay ma chu mov p0,a mov p2,r2 lcall delay
  3. mov p2,#0FFh ;tat het de chong lem inc r3 ;xu ly led ke mov a,r2 ;xoay ma quet rlc a mov r2,a jc maina sjmp main ;quay lai lam lai tu dau delay: mov r6,#01h de2: mov r7,#050h de1: djnz r7,de1 djnz r6,de2 ret org 500h machu: db 0bfh,089h,088h,0bfh,0c8h,0c0h,0f9h,0bfh end 5. Thực hiện các bước giống như bài chuẩn và xem kết quả có hiển thị đúng yêu cầu hay không và hiệu chỉnh lại cho đúng. III. Bài tập ứng dụng: 1. Hãy viết chương trình hiển thị chuỗi “COCACOLA”.
  4. BÀI SỐ 2-7: CHƯƠNG TRÌNH HIỂN THỊ VÀ NHẤP NHÁY CHỮ “-HA- NOI-” TRÊN 8 LED. I. Mục đích yêu cầu: biết cách viết chương trình điều khiển hiển thị chuỗi kí tự nhấp nháy trên led sử dụng phương pháp quét. II. Trình tự thực hiện: 1. Giải thuật: Begin Hieån thò chuoãi kí töï treân 8 led lieân tuïc trong 1 khoaûng thôøi gian. Delay (taét 8 led) End 2. Kết nối mạch theo trình tự : - Dùng bus dây kết nối port 0 đến pinhd điều khiển các đoạn a,b,c,d,e,f,g,dp và kết nối port 2 đếm pinhd điều khiển quét hàng .
  5. - Gắn vi điều khiển vào đế nạp 40 pin ( socket ) ở modul nạp của hệ thống 2 . 3. Khởi động phần mềm, mở File mới và đặt tên file. 4. Viết chương trình với tên file vừa đặt : ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ; chuong trinh hien thi chu "-HA-NOI-" nhap nhay ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx org 0000h ;bat dau chuong trinh mov dptr,#0500h mainb: mov r4,#255 ;so lan lap lai hien thi chuoi main: mov r2,#11111110b ;luu ma quet mov r3,#00 setb c maina: mov a,r3 movc a,@a+dptr;lay ma chu mov p0,a mov p2,r2 lcall delay mov p2,#0FFh ;tat het de chong lem inc r3 ;xu ly led ke mov a,r2 ;xoay ma quet rlc a mov r2,a jc maina
  6. djnz r4,main lcall delaytat ;goi chtr con delay de tat ljmp mainb ;quay lai lam lai tu dau delay: mov r6,#01h de2: mov r7,#050h djnz r7,$ djnz r6,de2 ret delaytat: mov r6,#0h de2a: mov r7,#0h djnz r7,$ djnz r6,de2a ret org 500h machu: db 0bfh,089h,088h,0bfh,0c8h,0c0h,0f9h,0bfh end 5. Thực hiện các bước giống như bài chuẩn và xem kết quả có hiển thị đúng yêu cầu hay không và hiệu chỉnh lại cho đúng. III. Câu hỏi và bài tập ứng dụng: 1. Hãy cho biết chức năng con số 255 lưu trong thanh ghi R4 để làm gì ? nếu không giải thích được bạn hãy thay con số 250 bằng con số nhỏ hơn ví dụ như 10. 2. Hãy viết chương trình hiển thị chữ “-HA-NOI-” 1 giây sau đó hiển thị chữ “COCACOLA” 1 giây và lặp lại.
  7. 3. Hãy viết chương trình hiển thị chữ “-HA-NOI-” và nhấp nháy đúng 5 lần rồi dừng hẳn nhưng chuổi vẫn hiển thị trên led.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản