intTypePromotion=1

VINH DỰ, TỰ HÀO CỦA QUÊ HƯƠNG CÓ NGƯỜI CON ƯU TÚ HỒ CHÍ MINH

Chia sẻ: Đặng Hoàng Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
189
lượt xem
35
download

VINH DỰ, TỰ HÀO CỦA QUÊ HƯƠNG CÓ NGƯỜI CON ƯU TÚ HỒ CHÍ MINH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỷ niệm năm mươi năm Bác Hồ về thăm quê (Nghệ Tĩnh), mỗi chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động nhớ về Bác- một người con giàu lòng yêu nước, Bác đã đến với chủ nghĩa Mác – Lê Nin và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê Nin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, vạch đường chỉ lối cho cách mạng Việt nam từng bước tiến lên giành thắng lợi này đến thắng lợi khác. Bác Hồ- người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, là người sáng lập nước Việt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: VINH DỰ, TỰ HÀO CỦA QUÊ HƯƠNG CÓ NGƯỜI CON ƯU TÚ HỒ CHÍ MINH

 1. Vinh dù, tù hµo cña quª h¬ng cã ngêi  con u tó hå chÝ minh Lª   TiÕn   Gi¸p   ­   §¹i   Häc   Vinh  Kû   niÖm   n¨m   m¬i   n¨m   B¸c   Hå   vÒ   th¨m   quª   (NghÖ  TÜnh), mçi   chóng ta kh«ng khái båi håi xóc ®éng nhí  vÒ B¸c­ mét ngêi con giµu lßng yªu níc, B¸c ®∙ ®Õn víi  chñ nghÜa M¸c – Lª Nin vµ vËn dông s¸ng t¹o chñ nghÜa  M¸c – Lª Nin vµo hoµn c¶nh cô thÓ cña níc ta, v¹ch ®­ êng chØ lèi cho c¸ch m¹ng ViÖt nam tõng bíc tiÕn lªn  giµnh th¾ng lîi nµy ®Õn th¾ng lîi kh¸c. B¸c Hå­ ngêi  s¸ng lËp, l∙nh ®¹o vµ rÌn luyÖn §¶ng ta, lµ ngêi s¸ng  lËp níc ViÖt nam d©n chñ céng hßa vµ MÆt trËn d©n téc  thèng   nhÊt.   Ngêi   cha   th©n   yªu   cña   c¸c   lùc   lîng   vò  trang nh©n d©n ViÖt nam. Víi mét cuéc ®êi hÕt søc oanh  liÖt, ®Çy b¶o t¸p phong ba, gian khæ hy sinh v« cïng  cao thîng vµ phong phó, Ngêi ®∙ nªu tÊm g¬ng ®¹o ®øc  c¸ch m¹ng v« cïng trong s¸ng vµ ®Ñp ®Î, quyÕt t©m cèng  hiÕn c¶ cuéc ®êi m×nh cho sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña nh©n  d©n ta vµ nh©n d©n toµn thÕ giíi. Tëng nhí vÒ B¸c­ vÜ  l∙nh   tô   vÜ   ®¹i   cña   d©n   téc   ViÖt   nam   chóng   t«i   xin  tr×nh bµy mét vµi suy nghÜ cña m×nh trong bµi viÕt “  Vinh dù, tù hµo cña quª h¬ng cã ngêi con u tó Hå ChÝ   Minh”  Bµi viÕt chóng t«i gåm cã hai phÇn: +. Quª h¬ng NghÖ tÜnh víi Hå ChÝ Minh. +. Hå ChÝ Minh víi quª h¬ng NghÖ TÜnh. I. Quª h¬ng NghÖ tÜnh víi Hå ChÝ Minh. Trong niÒm tù hµo cña d©n téc, NghÖ tÜnh chóng ta  cßn cã vinh dù vµ tù hµo lµ n¬i sinh ra chñ tÞch Hå  ChÝ Minh vÜ ®¹i. Hå ChÝ Minh sinh ngµy 19/5/1890 trong mét gia ®×nh tri  thøc nghÌo gèc n«ng d©n. Quª h¬ng sinh ra ngêi lµng  Kim   Liªn,   quª   néi   liÒn   kÒ   víi   lµng   Hoµng   Trï   quª  ngo¹i, ®Òu thuéc huyÖn Nam §µn tØnh NghÖ an ( hiÖn nay  n»m trong vïng NghÖ TÜnh nãi chung). NghÖ TÜnh lµ mét  1
 2. vïng ®Êt ®Þa linh nh©n kiÖt. V¨n hãa vµ con ngêi vïng  nµy lµ mét chø kh«ng thÓ t¸ch NghÖ An ra khái Hµ TÜnh  vµ ngîc l¹i. Tuy nhiªn vïng B¾c S«ng Lam vµ Nam S«ng  Lam cã thÓ cã nh÷ng nÐt riªng, song ®ã còng chØ lµ nÐt  chø kh«ng ph¶i lµ v¨n hãa riªng mµ ai ®ã cã thÓ dùng  nªn mét bé tiªu chÝ lµm nªn ®Æc trng khu biÖt.  Cïng víi non s«ng ®Êt níc, con ngêi xø NghÖ thñy  chung son s¾t víi Tæ quèc, m¶nh ®Êt v¨n hãa kÕt chÆt  tõ khe níc l¹nh ®Õn ®Ìo Ngang. NghÖ TÜnh lµ ®Êt häc,  cã truyÒn thèng hiÕu häc, biÕt chÞu khã, chÞu khæ ®Ó  häc   hµnh.   Cho   nªn   ë   NghÖ   tÜnh   ®∙   cã   rÊt   nhiÒu   ngêi  thµnh   ®¹t   b¾t   nguån   tõ   truyÒn   thèng   hiÕu   häc.   Ngêi  NghÖ TÜnh ®ä sù häc hµnh v¬i nhau gi÷a c¸c lµng, gi÷a  nh÷ng dßng hä. Mét vïng quª cã “nh÷ng «ng ®å hay chö  vµ còng hay nÖ chö”. ¤ng ®å NghÖ ®∙ lµ mét nh©n vËt  cña lÞch sö vµ cña v¨n häc d©n gian ( Folclore ). Nho  – Y – lý – sè ®ñ c¶. ThuËt   phong   thñy   ai   b»ng   T¶   Ao:   Y   th¸nh   lµ   H¶i  Thîng L∙n ¤ng ë H¬ng s¬n (Hµ TÜnh hiÖn nay). Mét nghÖ  sÜ phiªu diªu, tiªu dao , thËm chÝ phiªu l∙ng n÷a… chØ  cÇn nh¾c ®Õn Nguyªn Du, NguyÔn Huy Tù, NguyÔn C«ng Trø  ai còng biÕt … Tiªn phong ®¹o cèt còng nhiÒu, chØ cÇn  nh¾c tªn mét ngêi mµ c¸c v¨n sÜ ai còng biÕt ®Õn ®ã lµ  La S¬n Phu Tö NguyÔn ThiÕp. ( TrÇn quèc V¬ng theo dßng  lÞch sö vïng ®Êt thÇn vµ t©m thøc Ngêi ViÖt – VH1996 –  trang 419) NghÖ tÜnh lµ n¬i ®ãng gãp cho ®Êt níc nhiÒu nh©n  tµi trªn c¸c lÜnh vùc V¨n häc, Y häc , Kinh tÕ ngo¹i  giao … Næi tiÕng lµ Sö Hy Nhan , Hå T«ng Thèc, Lª H÷u  Tr¸c, NguyÔn ThiÕp, NguyÔn Du, NguyÔn C«ng Trø, NguyÔn  §øc §¹t, §inh NhËt ThËn, Phan Béi Ch©u…®ã lµ nh÷ng bùc  tiÒn bèi, tiªu biÓu cho vïng ®Êt NghÖ TÜnh. NghÖ TÜnh  –   Vïng   ®Êt   ®Þa   linh   nh©n   kiÖt   cã   nhiÒu   khoa   b¶ng,  nhiÒu   ngêi   lµm   quan,   thóc   ®Èy   kÝch   thÝch   tinh   thÇn  hiÕu häc cho mäi ngêi vµ chÝnh ®ã mµ d©n trÝ ®îc n©ng  lªn cho nªn ®∙ biÕt øng xö v¨n hãa. C¸c nho sÜ lo dåi  mµi   kinh   sö,   miÖt   mµi   ®Ìn   s¸ch   thËm   chÝ   quyªn   ¨n,  quyªn ngñ bªn ngän ®Ìn dÇu mong chiÕm b¶ng vµng trong  c¸c kú thi. Nho sÜ vïng ®¸t nµy mét lßng, mét d¹ nu«i  ý chÝ tiÕt th¸o , c¸ch sèng  “ ®ãi cho s¹ch r¸ch cho  th¬m” ®â ®¹t ®Ó phôc vô ®Êt níc, phôc vô nh©n d©n. 2
 3. Con ngêi NghÖ TÜnh rÊt yªu níc, hiÕu häc, t«n s  träng ®¹o, cã nghÞ lùc. Trong cuéc sèng nh÷ng lóc vui  còng nh nh÷ng lóc khã kh¨n ho¹n n¹n, ngêi NghÖ TÜnh cã  truyÒn thèng chung lng ®Êu cËt, gióp ®î lÉn nhau, chia  ngät sÏ bïi vµ khi cÇn th× s¨n sµng x∙ th©n v× nghÜa  c¶ ®Ó g×n gi÷ quª h¬ng ®Êt níc. T×nh lµng nghÜa níc  lu«n   lu«n   ®îc   ®ïm   bäc   gi÷   d×n,   th¬ng   yªu   ®oµn   kÕt,  th«ng nhÊt ý chÝ vµ nghÞ lùc ®∙ t¹o cho con ngêi NghÖ  TÜnh cã mét søc m¹nh phi thêng ®ñ vît qua mäi b∙o tè.  Nh÷ng   nÐt   ®Ñp   v¨n   hãa   cña   ngêi   NghÖ   TÜnh   chóng   t«i  tr×nh bµy ë trªn ®∙ lµ ®éng lùc nh¾c nhë con ngêi NghÖ  TÜnh   lµm   trßn   nghÜa   vô   víi   quª   h¬ng   ®Êt   níc   –   S«ng  Lam, nói Hång ®∙ ¨n s©u vµo t©m thøc cña mæi con ngêi  vµ trë thµnh biÓu tîng rùc rì vÒ m∙nh ®Êt vµ con ngêi  xø NghÖ.  Trong   lÞch   sö   dùng   níc   vµ   gi÷   níc   cña   d©n   téc,  NghÖ TÜnh lµ mét ®Þa ph¬ng giµu truyÒn thèng ®Êu tranh  gian khæ chèng c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn kh¾c nghiÖt, hÕt  h¹n h¸n víi giã T©y gµo ®Õn b∙o t¸p lò lôt tr¾ng ®ång  NghÖ TÜnh lµ vïng ®Êt cã truyÒn  thèng ®Êu tranh  anh  dòng chèng ngo¹i x©m xuyªn qua chiÒu dµi lÞch sö giö  níc cña d©n téc. Thõa   hëng   nh÷ng   ¶nh   hëng   tèt   ®Ñp   cña   m«i   trêng  gia ®×nh vµ quª h¬ng, ngay tõ  lóc cßn nhá Hå ChÝ Minh  ®∙ sím béc lé lßng yªu níc th¬ng ®ång bµo. Ngêi rÊt  kh©m phôc cuéc khëi nghÜa CÇn V¬ng do Phan §×nh Phïng  l∙nh ®¹o (1885 ­1896). Phong trµo §«ng du cña Phan Béi  Ch©u (1904 – 1908). Cuéc vËn ®éng c¶i c¸ch do Phan Chu  Trinh khëi xíng (1905 ­1908) … Nhng vît qua nh÷ng h¹n  chÕ cña c¸c nhµ yªu níc ®i tríc víi ý chÝ m∙nh liÖt vµ  quyÕt t©m s¾t ®¸ n¨m 1911, Ngêi ®∙ vît biÓn sang ph¬ng  T©y, quª h¬ng cña c¸c cuéc c¸ch m¹ng d©n chñ t s¶n ®Ó  thùc hiÖn môc ®Ých ham muèn tét bËc cña m×nh lµ gianh  ®éc lËp cho d©n téc, tù do cho nh©n d©n. Së dÜ Hå ChÝ Minh vît qua ®îc nh÷ng h¹n chÕ cña  c¸c nhµ yªu níc tríc ®ã lµ v× Ngêi lµ nh©n vËt kÕt tô  nh÷ng tinh hoa v¨n hãa tèt ®Ñp cña xø NghÖ, g¾n bã s©u  s¾c víi truyÒn thèng v¨n hãa tèt ®Ñp cña quª h¬ng, gia  ®×nh, d©n téc l¹i cã mét vèn liÕng gi¸ trÞ v¨n hãa rÊt  c¬ b¶n cña ph¬ng §«ng vµ ph¬ng T©y thu nhËn ®îc qua  gi¸o dôc gia ®×nh, quª h¬ng vµ nhµ trêng. 3
 4. Nãi c¸ch kh¸c gia ®×nh quª h¬ng thæi vµo t©m hån  Ngêi mét søc m¹nh siªu phµm, mét ý chÝ kiªn cêng ®Ó v­ ît qua mäi thö th¸ch trªn con ®êng t×m ®êng cøu níc. TiÕp thu nh÷ng tinh hoa v¨n hãa quª h¬ng vµ b¶n  s¾c v¨n hãa d©n téc Hå ChÝ Minh lu«n cã th¸i ®é dung  hîp trong tiÕp nhËn vµ mÒm dÎo, hiÕu hßa trong ®èi phã  cho nªn ë bÊt kú n¬i nµo Ngêi ®Æt ch©n ®Õn còng ®îc  mäi ngêi kÝnh träng, th¬ng yªu ®ïm bäc gióp ®ì vît qua  nh÷ng hiÓm nghÌo. Trªn con tµu rêi bÕn c¶ng nhµ Rång  sang Ph¸p, trªn con tµu vît §¹i d¬ng sang ch©u Phi,  nh÷ng ngµy ë Ph¸p, ë Lu©n §«n, Matxc¬va, Trung Quèc,  Xiªm, ë ®©u  Ngêi còng ®îc mäi ngêi tËn t×nh gióp ®î.  Theo   lêi   «ng   Nam   lµm   ë   tiÖm   ¨n   Cacl¬T«ng,   mét   tiÖm  sang cã tiÕng ë Lu©n §«n kÓ l¹i: ngêi lµm bÕp ë tiÖm  Cacl¬T«ng  ®é   h¬n   100   ngêi   ®ñ  c¸c  h¹ng,cã  ngêi   Ph¸p,  ngêi Anh, ngêi §øc, ngêi Nga, ngêi ch©u  ¸  và «ng Nam  lµ ngêi ViÖt nam, Etcopphie vua ®Çu bÕp ®îc hu©n ch¬ng  danh dù ®iÒu khiÓn nhµ bÕp. Anh ba ( bÝ danh cña Hå  ChÝ Minh) míi vµo lµm viÖc r÷a b¸t ®îc  mÊy ngµy mµ ®∙  ®îc «ng Etcopphie c¶m t×nh vµ hiÓu ®îc c¶ néi t©m cña  Ngêi. Etcopphie kh«ng ®Ó anh Ba ph¶i röa b¸t n÷a mµ ®a  anh vµo chæ lµm b¸nh, víi mét sè lîng cao. ThËt lµ mét  viÖc lín xÈy ra trong nhµ bÕp v× chÝnh lµ lÇn ®Çu tiªn  mµ   «ng   “  vua   bÕp”  lµm  nh  thÕ.  (   4;29   )   Trong   nh÷ng  ngµy giam ë nhµ tï H¬ng C¶ng, Hå ChÝ Minh chó ý nhÊt  lµ mét em bÐ, do b¹n ®¸nh b¹c thua ®∙ ¨n c¾p tiÒn cña  nã   cho   nªn   nã   giÕt   vµ   mét   tíng   cíp   giµ   (kho¶ng   60  tuæi) bÞ b¾t v× bÞ b¹n tè gi¸c. Víi sù c¶m hãa cña Ng­ êi ®Õn næi tíng cíp kh©m phôc vµ kÝnh träng. Tíng cíp  nãi” T«i lµ mét con s tö r¬i xuèng hå, anh còng lµ mét  con rång m¾c c¹n … S  tö   mét ngµy kia sΠtrë vÒ lµm  chóa s¬n l©m, con rång mét ngµy kia sΠbay lªn trêi vµ  lµm chóa tÓ giã m©y( 4;87 ). Nh÷ng ngµy ë Xiªm, Hå ChÝ  Minh   ®îc   trÎ   giµ,   trai   g¸i   mÕn   phôc   vµ   yªu   th¬ng,  chóng   t«i   xin   nªu   lªn   mét   sù   kiÖn   díi   ®©y   ®Ó   chøng  minh. “ Mét h«m mét ngêi c¸n bé bÞ mËt th¸m ®uæi ch¹y  vµo mét nhµ viÖt kiÒu. Nhµ ®i v¾ng chØ cã mét em bР9  tuæi. §ång chÝ Êy võa vµo th× bän mÆt th¸m Ëp tíi. Em  bРliÒn lÊy mét c¸i nãn cò ®éi lªn ®Çu vµ ®a mét gi©y  thõng buéc tr©u cho ngêi c¸n bé vµ rÊt th¶n nhiªn em  bРtr¸ch “ §∙ tra råi mµ chó kh«ng t×m tr©u, mÑ m¾ng  4
 5. chÕt” Ngêi c¸ch m¹ng ®éi nãn, cÇm gi©y thõng kho¸c ¸o  t¬i   yªn   lÆng   ra   khái   nhµ   qua   tríc   mÆt   bän   mËt   th¸m  ®ang sôc s¹o.Sau viÖc nµy ngêi ta hái em bР: Em cã  biÕt ngêi c¸n bé Êy kh«ng? Kh«ng em kh«ng biÕt, nhng  ngêi   Êy   gièng   mét   chó   (tøc   lµ   Hå   ChÝ   Minh   )   thØnh  tho¶ng ®Õn nhµ em vµ d¹y em h¸t. Em chØ biÕt nÕu chó  Êy ë trong nhµ bÞ mËt th¸m b¾t mÊt ( 4;72 ) ChØ mét vµi sù kiÖn trªn ®©y còng ®ñ chøng minh:  Hå ChÝ Minh ngêi con cña xø  NghÖ, ngêi ViÖt nam tµi  hoa tuyÖt vêi cã søc c¶m hãa m∙nh liÖt ®èi víi mäi ng­ êi. Nhng tinh hoa mµ ngêi cã ®îc ®ã lµ nh÷ng tinh hoa  v¨n hãa cña ngêi NghÖ TÜnh cña d©n téc ViÖt nam ®îc  vun ®¾p qua nhiÒu thÕ hÖ vµ ®∙ nhËp hån vµo Ngêi.  TruyÒn thèng v¨n hãa mµ cèt lái cña nã lµ yªu níc  th¬ng   d©n   cña   quª   h¬ng   ®∙   thÊm   s©u   vµo   ®êng   g©n   sí  thÞt cña Ngêi, chuyÓn t¶i qua nh÷ng dßng m¸u ch¶y vÒ  tim ®∙ t¹o cho ngêi mét søc m¹nh kú diÖu vît qua nhiÒu  thö   th¸ch   cam   go   ®Õn   th¾ng   lîi   cuèi   cïng.   Quª   h¬ng  NghÖ tÜnh rÊt tù hµo ®∙ sinh ra Hå ChÝ Minh­ngêi anh  hïng gi¶i phãng d©n téc, danh nh©n v¨n hãa kiÖt xuÊt  ®îc toµn thª giíi ngîng mé. Chóng t«i xin trÝch 2 c©u  th¬ cña Ngêi lµm kÕt luËn phÇn nµy.  Quª h¬ng nghÜa träng t×nh cao N¨m m¬i n¨m Êy biÕt bao nhiªu t×nh. II. Hå ChÝ Minh víi quª h¬ng NghÖ TÜnh  Trong niÒm vinh dù cña nh©n d©n c¶ níc, nh©n d©n  NghÖ tÜnh cã niÖm vinh dù ®Æc biÖt lµ ®îc chñ tÞch Hå  ChÝ   Minh   hÕt   søc   quan   t©m.   Sì   dÜ   Ngêi   quan   t©m   ®Õn  NghÖ TÜnh ®ã còng chØ lµ lÏ thêng t×nh cña mét con ng­ êi, rÊt ngêi lµ v× quª h¬ng NghÖ TÜnh lµ n¬i ch«n rau  c¾t rèn cña Ngêi. Lµ mét ngêi con  u tó cña quª h¬ng,  trong qu¸ tr×nh l∙nh ®¹o c¸ch m¹ng, mÆc dÇu bËn tr¨m  céng ngh×n viÖc, nhng trong t©m thøc cña Ngêi lu«n h­ íng vÒ quª h¬ng. Hå ChÝ Minh lu«n lu«n quan t©m vÒ quª  h¬ng,   quan   t©m   ®Õn   phong   trµo   c¸ch   m¹ng   NghÖ   TÜnh.  B»ng nhiÒu con ®êng Hå ChÝ Minh n¾m b¾t rÊt kÞp thêi  nh÷ng diÔn biÕn cña quª h¬ng Ngêi vui lßng khi thÊy  phong trµo c¸ch m¹ng cña tØnh nhµ cã tiÕn bé vµ kÞp  thêi   khen   thëng   nh÷ng   ®Þa   ph¬ng   vµ   ®¬n   vÞ   cã   thµnh  5
 6. tÝch xuÊt s¾c. Nhng Ngêi còng rÊt nghiªm kh¾c phª b×nh  vµ ©n cÇn d¹y b¶o khi NghÖ TÜnh ph¹m ph¶i khuyÕt ®iÓm. T×nh   c¶m   cña   Hå   ChÝ   Minh   ®èi   víi   quª   h¬ng   s©u  l¾ng, t×nh yªu cña Ngêi ®èi víi quª h¬ng mªnh mong.  Nh©n d©n NghÖ TÜnh rÊt phÊn khëi vinh dù tù hµo khi  ®äc   l¹i   b¶n   b¸o   c¸o   cña   Ngêi   göi   §«ng   ph¬ng   bé   cña  quèc tÕ céng s¶n ngµy 19/2/1931 díi ®Çu ®Ò “ NghÖ TÜnh  ®á” trong ®ã Ngêi nãi lªn truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña  NghÖ   tÜnh:   Nh©n   d©n   NghÖ   TÜnh   næi   tiÕng   cøng   ®Çu.  Trong thêi kú Ph¸p x©m lîc, còng nh  trong c¸c phong  trµo c¸ch m¹ng quèc gia (1905 – 1925) NghÖ TÜnh ®∙ næi  tiÕng.   Trong   cuéc   ®Êu   tranh   hiÖn   nay,   c«ng   nh©n   vµ  n«ng d©n NghÖ tÜnh vÉn gi÷  truyÒn thèng c¸ch m¹ng(1;  20) Trong nh÷ng ngµy ®i xa cha vÒ th¨m ®îc quª h¬ng,  Ngêi   thêng   xuyªn   göi   th  vÒ   cho   c¸c   tæ   chøc,   c¸c   c¸  nh©n víi lêi th¨m hái ©n cÇn, lêi chóc mõng nång th¾m  vµ lêi khuyªn b¶o chÝ t×nh nhÑ nhµng nhng hÕt søc s©u  s¾c. “Th göi c¸c ®ång chÝ tØnh nhµ” (17/5/1945); “ th  c¶m ¬n ®ång bµo c«ng gi¸o Vinh,  Hµ TÜnh, Qu¶ng B×nh  (14/10/1945); “ th  göi ¤ng trëng ty b×nh d©n häc vô  tØnh Hµ TÜnh ( th¸ng 3/1948); “ th  göi ®éi l∙o qu©n  HuyÖn Nam ®µn” (17/2/1949); “ §iÖn göi §ång bµo tØnh  Hµ   TÜnh   (15/5/1949)   “   Th  göi   ®ång   bµo   tØnh   NghÖ   An  (   th¸ng   8/1949);   “   Bµi   ®iÕu   ®ång   chÝ   Hå   Tïng  MËu( 1/8/1951); “ th göi cô Hå V¨n QuËn(5/12/1953) vv  vµ vv… Mét sè liÖt kª cña chóng t«i ë trªn ®ñ nãi lªn  sù quan t©m cña Ngêi ®èi víi quª h¬ng.  N¨m 1957 trªn  n¨m m¬i n¨m xa quª h¬ng lÇn ®Çu tiªn Hå ChÝ Minh vÒ  th¨m l¹i xø NghÖ n¬i ch«n rau c¾t rèn vµ n¨m 1961 lµn  thø hai Ngêi vÒ th¨m quª vµ ®©y còng lµ lÇn cuèi cïng  råi m∙i m∙i Ngêi ®i xa.  Thêi gian vÒ th¨m quª kh«ng ®îc nhiÒu v× Ngêi qu¸  bËn, nhng hai lÇn vÒ th¨m quª Ngêi ®∙ tranh thñ hÕt  mäi thêi gian ®Ó gÆp gë, chóc mõng vµ trao ®æi víi mäi  tæ   chøc,   mäi   tÇng   líp   nh©n   d©n   tõ   giµ   ®Õn   trÎ,   trß  chuyÖn, trao ®æi vµ nh¾c nhë. “Nãi chuyÖn víi héi nghÞ  ®¹i   biÓu   nh©n   d©n   NghÖ   An   ngµy   14/6/1957”,   “   Nãi  chuyÖn   víi   ®¹i   biÓu,   c¸n   bé   §¶ng   viªn   tÜnh   Hµ   TÜnh  ngµy 15/6/1957”; “ Nãi chuyÖn víi héi nghÞ MÆt trËn tæ  quèc   ViÖt   nam   tØnh   Hµ   TÜnh   ngµy   15/6/1957”;   “   Nãi  6
 7. chuyÖn   víi   ban   chÊp   hµnh   TØnh   ñy   NghÖ   An   ngµy  8/12/1961”;”Nãi   chuyÖn   víi   ®¶ng   bé   vµ   dång   bµo   tÜnh  NghÖ An s¸ng ngµy 9/12/1961’’; “Nãi chuyÖn víi c¸n bé  vµ ®ång bµo x∙ Nam liªn ngµy 9/12/1961”; “ Nãi chuyÖn  víi   c¸n   bé   ®¶ng   viªn   ho¹t   ®éng   l©u   n¨m   ë   NghÖ   tÜnh  ngµy 9/12/1961”; “Nãi chuyÖn víi c¸n bé vµ c«ng nh©n  nhµ m¸y c¬ khÝ Vinh ngµy 9/12/1961”; “Nãi chuyÖn víi  c¸n bé vµ häc sinh trêng s ph¹m miÒn nói NghÖ an ngµy  9/12/1961”; Nãi chuyÖn víi c¸n bé vµ x∙ viªn Hîp t¸c  x∙ VÜnh Thµnh 10/12/1961” “ Nãi chuyÖn víi c¸n bé vµ  c«ng nh©n n«ng trêng §«ng hiÕu ngµy 10/12/1961. Nh×n  vµo b¶ng thêi gian vËn hµnh cña Ngêi trong hai lÇn vÒ  th¨m quª h¬ng ®ñ cho chóng ta nhËn thøc ®îc t×nh s©u  nghÜa nÆng cña ngêi ®èi víi quª h¬ng. Ngêi tranh thñ  tÇng phót tÇng gi©y ®Ó ®îc gÆp gì mäi ngêi, th¨m hái  vµ   trß   chuyÖn   víi   mäi   ngêi,   mäi   tÇng   líp   mäi   thµnh  phÇn, mäi løa tuæi. T×nh s©u nghÜa nÆng cña Chñ tÞch  Hå ChÝ Minh ®èi víi quª h¬ng l¾ng ®éng trong tÇng c©u,  tÇng ch÷ , tÇng ý mµ Ngêi ®∙ göi g¾m trong tÇng bøc  th, nh÷ng bµi nãi   chuyÖn to¸t lªn niÒm yªu th¬ng vµ  mong íc thiÕt tha cña Ngêi ®èi víi quª h¬ng.   H×nh   ¶nh   vµ   t×nh   c¶m   cña   Hå   ChÝ   Minh   ®èi   víi  ®¶ng bé vµ nh©n d©n NghÖ TÜnh m∙i m∙i kh¾c s©u trong  t©m kh¶m ngêi xø NghÖ    Ngêi ®∙ ®i xa nhng h×nh ¶nh vµ sù quan t©m cña  ngêi vÉn cßn hiÖn râ ®ã lµ:  1.MÆc dÇu trªn n¨m m¬i n¨m xa quª h¬ng nhng Ngêi  vÉn d×n giö ng«n ng÷ ©m thanh cña xø   NghÖ. TiÕng mÑ  ®Î vÉn «m Êp trong lßng  Ngêi vµ hµnh tr×nh theo Ngêi  ®i kh¾p n¨m ch©u bèn biÓn cïng n¨m th¸ng “ ng«n ng÷  võa lµ ph¬ng tiÖn t  duy võa lµ c«ng cô giao tiÕp cña  x∙ héi … Ng«n ng÷ ®îc xem lµ gia tµi quý gi¸ nhÊt vµ  ®Ých   thùc   nhÊt   ®Ó   nhËn   diÖn   mét   d©n   téc.   “   ChØ   cã  tiÕng mÑ ®Î míi ®¶m nhËn ®îc vai trß x∙ héi hãa mét c¸  nh©n ®Ó anh ta trë thµnh thµnh viªn cña céng ®ång d©n  téc tõ khi cßn lµ bµo thai trong bông mÑ ®Õn khi tõ  gi¶ cái ®êi nµy” (2; 6; 7 ). Tõ ng÷ nãi vµ viÕt cña  Ngêi trong s¸ng, võa gÇn gñi th©n th¬ng b×nh dÞ, gän  gµng thanh tho¸t nhng ®Çy h×nh tîng th«ng minh s¾c s¶o  râ rµng, m¹ch l¹c logÝch   ng«n ng÷ b×nh d©n cña mét  7
 8. ngêi uyªn b¸c. Giäng nãi vµ tõ ng÷ cña Ngêi mäi ngêi  dÔ hiÓu vµ v× lÏ ®ã mµ nhanh chèng ®i vµo lßng ngêi.  “ViÖc nhËn diÖn lêi ¾n tiÕng nãi NghÖ tÜnh tríc hÕt lµ  gÞong NghÖ.  Giäng nghÖ ®∙ cÊp cho ng«n ng÷ toµn d©n  téc mét bé ¸o ngoµi khu biÖt vµ rÊt dÔ nhËn ( 2; 10 ).  DÉu ®i xa tiÕng mÑ ®Î Ngêi vÈn «m Êp trong lßng. Giäng  Ngêi dâng d¹c, døt kho¸t, ©m thanh vang väng dòng khÝ  hµo hïng nhng l¹i rÊt th©n th¬ng dÔ c¶m dÔ mÕn, hµm  chøa tÝnh thËt thµ vµ ngay th¼ng. Nhê sù kÕt hîp nhuÇn  nhuyÓn   gi÷a   nhËn   thøc   víi   thùc   tiÓn,   biÓu   hiÖn   mét  tæng thÓ ®éc ®¸o c¶ vÒ t tëng vµ ®¹o ®øc cho nªn ngêi  nãi truyÒn c¶m .Bëi vËy bao nhiªu n¨m Ngêi ®i xa nhng  khi Ngêi trë vÒ quª h¬ng mäi ngêi giµ trΠg¸i trai ®Òu  nhËn ra Ngêi – ngêi NghÖ tÜnh chÝnh gãc. 2.DÉu   ®i   xa   bèn   ph¬ng   trêi   vµ   sèng   ë   nhiÒu   n¬i  nhng quª h¬ng NghÖ tÜnh vÉn lu«n lu«n trong t©m thøc  cña Ngêi, cho nªn Ngêi kÞp thêi n¾m b¾t ®îc th«ng tin  quª nhµ tõ viÖc nhá ®Õn viÖc lín. Chóng ta hÕt søc xóc  ®éng khi xem bøc th  ®Çu tiªn Ngêi göi cho “ C¸c ®ång  chÝ tØnh nhµ”, ngay sau ngµy c¸ch m¹ng th¸ng 8 thµnh  c«ng cha ®Çy mét th¸ng. Trong th ngêi dÆn “ trong lóc  c«ng t¸c, cã vÊn ®Ò g× khã gi¶i quyÕt, c¸c ®ång chÝ cø  viÕt th   th¶o luËn víi t«i, t«i s½n sµng gãp ý kiÕn.  (1; 8). MÊy lêi ng¾n gän nhng to¸t lªn mét t×nh c¶m  th©n th¬ng cña ngêi cha chó ®èi víi con ch¸u.   Vµ tõ  ®ã Ngêi thêng xuyªn göi th  th¨m hái nh¾c nhë ®¶ng bé  vµ   nh©n   d©n   tØnh   nhµ   ®oµn   kÕt,   th¬ng   yªu   ®éng   viªn  nhau   h¨ng   h¸i   tham   gia   vµo   c«ng   cuéc   “   kh¸ng   chiÕn  kiªn quèc” ®Ó xøng ®¸ng víi truyÒn thèng X« ViÕt anh  hïng,   còng   cè   sù   ®oµn   kÕt   toµn   d©n,   söa   ®æi   nh÷ng  khuyÕt ®iÓm trªn c¸c ph¬ng diÖn vµ khi quª h¬ng ®¹t ®­ îc mét thµnh tÝch g× Ngêi kÞp thêi viÕt th khen ngîi. 3.Hå ChÝ Minh lo l¾ng vµ dÆn dß mäi ®iÒu ®èi víi  §¶ng bé vµ nh©n d©n NghÖ TÜnh. Hai lÇn vÒ th¨m quª Ng­ êi võa khen ngîi võa dÆn dß khuyªn b¶o trªn hÕt mäi  lÜnh   vùc   tõ   lÜnh   vùc   n«ng  nghiÖp,  c«ng   nghiÖp,   gi¸o  dôc,   y   tÕ,   th¬ng   nghiÖp,ch¨n   nu«i,   thñy   lîi   ®Õn   an  ninh quèc phßng. Trªn tõng lÜnh vùc Ngêi ®∙ v¹ch ®êng  chØ lèi cho §¶ng bé vµ nh©n d©n NghÖ tÜnh lµm thÕ nµo  chèng ®î víi ®iÒu kiÖn ®Þa lý thiªn nhiªn NghÖ tÜnh ®Ó  8
 9. ®¹t n¨ng xuÊt cao. Ngêi lu«n lu«n ch¨m lo ®Õn ®êi sèng  nh©n d©n, quan t©m ®Õn c¸i kim sîi chØ cho nh©n d©n.  Nh Ngêi ®∙ nãi “T«i chØ cã mét ham muèn tét bËc lµ lµm  sao cho níc ta hoµn tßan tù do, ®ång bµo ai còng cã  c¬m ¨n ¸o mÆc, ai còng ®îc häc hµnh (1;178) 4.Chñ   tÞch   Hå   ChÝ   Minh   lu«n   lu«n   quan   t©m   ®Õn  b×nh ®¼ng giíi vµ tuæi trΠë NghÖ tÜnh. Nãi chuyÖn víi  c¸n bé vµ ®ång bµo tØnh NghÖ An s¸ng ngµy 9/12/1961  Ngêi nãi “ TØnh ta cã h¬n 61 v¹n phô n÷, tøc lµ mét  n÷a sè d©n. Phô nù lµ mét lùc lîng lín trong c«ng cuéc  x©y dùng tæ quèc, x©y dùng chñ nghÜa x∙ héi. Tuy vËy  so víi nam giíi th× ®Þa vÞ phô n÷ trong x∙ héi cßn qu¸  thÊp kÐm. ë Héi ®ång nh©n d©n c¸c x∙ phô n÷ chØ ®îc  15% sè ®¹i biÓu, ë c¸c cÊp §¶ng ñy vµ chi ñy chØ cã 5%  lµ n÷ ®ång chÝ. Chóng ta ph¶i cã ph¬ng ph¸p ®µo t¹o vµ  gióp ®î ®Ó n©ng cao h¬n n÷a ®Þa vÞ cña phô n÷ tØnh nhµ  (1;92) Nãi chuyÖn víi ®oµn c¸n bé Hµ TÜnh nh©n dÞp ®i  tham quan TØnh th¸i B×nh vÒ (th¸ng 7/1961) Ngêi nãi “  §oµn c¸n bé Hµ TÜnh ®i tham quan lÇn nµy h¬n 40 ®ång  chÝ mµ chØ cã 4 phô n÷, 2 thanh niªn th× lµ Ýt qu¸,  chøng tá c¸c ®ång chÝ cha xem träng vai trß cña phô n÷  vµ thanh niªn” (1;143). §èi víi thanh niªn Ngêi nãi “  TØnh ta cã h¬n 22 v¹n  thanh niªn, mµ ®oµn viªn thanh  niªn lao ®éng míi cã mét v¹n ®oµn viªn. Nh thÕ lµ qu¸  Ýt” (1; 192). §¶ng ta lµ ®¶ng chØ cã mét ®iÒu lµ phôc  vô   tæ   quèc,   phôc   vô   nh©n   d©n,   phôc   vô   CNXH   vµ   chñ  nghÜa céng s¶n.  Ngoµi ra kh«ng cã lîi Ých nµo kh¸c …  VËy cÇn ph¶i cã ®ång chÝ trÎ. §¶ng ta quang minh ®¹i  ®¹o, §¶ng ta nh  thÕ, ®¶ng viªn còng ph¶i nh  thÕ. Nh thÕ ph¶i ®ßi hái ®ång chÝ giµ ph¶i cã th¸i ®é ®é lîng  d×u d¾t ®ång chÝ trΠ… Cã ®ång chÝ nãi thÕ nµy, ®a líp  trΠvµo mãi lµm ®îc viÖc. Nhng trong th©m t©m l¹i mong  muèn lµ muèn con ch¸u cña m×nh kia. Con ch¸u m×nh lµ  ai? Con ch¸u m×nh lµ tÊt c¶, lµ thanh niªn ViÖt nam  chø kh«ng ph¶i nh thêi phong kiÕn. Cha lµm quan con lµ  cËu Êm. Con minh xÊu th× ®Ò b¹t sao ®îc. §¶ng lµ ®¶ng  cña giai cÊp, cña nh©n d©n, chø kh«ng riªng  cho con  ch¸u m×nh “ (1; 105; 107; 108) . Ngêi thËt lµ mét siªu  nh©n   nh×n   thÊy   s©u   xa   nh÷ng   hiÖn   tîng   qu¸i   gì   cña  hiÖn t¹i vµ c¶ t¬ng lai nh÷ng thùc tr¹ng kh«ng tèt ®Ñp  9
 10. cã   thÓ   diÔn   ra.     Cuèi   cïng   ®oµn   kÕt   lµ   nguyÖn   väng  thiÕt tha nhÊt cña Ngêi ®èi víi §¶ng bé vµ nh©n d©n  NghÖ tÜnh. Trong bµi nãi chuyÖn víi héi nghÞ ®¹i biÓu  nh©n d©n NghÖ an 14/6/1957,chö ®oµn kÕt Ngêi nh¾c ®i  nh¾c l¹i 12 lÇn. Trong bµi nãi chuyÖn víi ®¹i biÓu c¸n  bé, ®¶ng viªn Hµ tÜnh ngµy 15/6/1957còng h¬n mét chôc  lÇn Ngêi nhÊn m¹nh ®Õn sù ®oµn kÕt. Ngêi th¼ng th¾n  phª b×nh: “ cã hiÖn tîng c¸n bé trong vµ ngoµi §¶ng,  c¸n bé cò vµ míi, §¶ng viªn cò vµ míi ®oµn kÕt kÐm”.  Phª b×nh tù phª b×nh lµ ®Ó t¨ng thªm ®oµn kÕt … Ngêi  nhÊn m¹nh ph¶i ®oµn kÕt c¸i ®ã lµ gãc. Ngêi nh¾c ®i  nh¾c l¹i nhiÒu lÇn vÊn ®Ò ®oµn kÕt vµ ®ã còng lµ nçi  tr¨n trë cña ngêi ®èi víi quª nhµ tríc lóc Ngêi ®i xa.  §äc   l¹i   néi   dung   c¸c   bøc   th  vµ   nh÷ng   bµi   nãi  chuyÖn cña Hå ChÝ Minh víi §¶ng bé vµ nh©n d©n NghÖ  tÜnh chóng ta th¬ng nhí, kÝnh träng  vµ xóc ®éng tét  cïng vÒ tÊm lßng nh©n hËu cña Ngêi ®èi víi quª h¬ng,  chóng ta kh«ng thÓ kh«ng suy ngÉm b¨n kho¨n khi chóng  ta cha lµm ®îc nhiÒu nh÷ng lêi Ngêi dÆn dß vµ mong íc.  §Æc biÖt lóc cßn sèng Ngêi rÊt mong ®ång bµo, ®ång chÝ  tØnh nhµ ra søc phÊn ®Êu mau trë thµnh mét trong nh÷ng  tØnh kh¸ nhÊt cña miÒn B¾c. §iÒu mong íc cña Ngêi ®Õn  nay   cha   thùc   hiÖn   ®îc.   NghÖ   an,   Hµ   tÜnh   vÉn   lµ   mét  trong nh÷ng tØnh nghÌo cña c¶ níc. *** Chñ tÞch Hå ChÝ Minh – Ngêi con u tó cña quª h¬ng  NghÖ TÜnh ®∙ nªu mét tÊm g¬ng s¸ng ngêi tron ®êi phôc  vô   nh©n   d©n   lu«n   lu«n   ®i   ®óng   ®êng   lèi   quÇn   chóng.  Trong  nhiÒu   bøc   th  vµ     hai   lÇn   vÒ  th¨m   quª   Ngêi   ®∙  th¨m hái ©n cÇn vµ nh¾c nhë c¸n bé vµ ®¶ng viªn tÝch  cùc thùc hiÖn d©n chñ víi nh©n d©n h¬n n÷a phÊn ®Êu  hÕt m×nh ®Ó ®a quª h¬ng ph¸t triÓn ®i lªn. Suèt ®êi Chñ tÞch Hå ChÝ Minh phÊn ®Êu kh«ng mÖt  mái cho lý tëng gi¶i phãng d©n téc, gi¶i phãng giai  cÊp, lý tëng XHCN vµ CSCN, ®Ó ®em l¹i phån vinh cho  ®Êt níc, h¹nh phóc cho nh©n d©n trong ®ã cã nh©n d©n  NghÖ tÜnh. Hå ChÝ Minh quan t©m ®Õn tõng c¸i kim sîi  chØ cho nh©n d©n. H¬n n÷a thÕ kü, mÆc dÇu khi b«n ba  h¶i ngo¹i t×m ®êng cøu níc, khi bÞ tï ®µy trong nhµ  lao   ®Õ   quèc   thùc   d©n,   khi   b©n   tr¨m   c«ng   ngh×n   viÖc  10
 11. l∙nh ®¹o toµn d©n lµm c¸ch m¹ng vµ kh¸ng chiÕn, kÓ c¶  nh÷ng lóc ngêi kh«ng ®îc kháe, Ngêi ®∙ giµnh nh÷ng giê  phót quý b¸u ®Ó nghÞ tíi quª h¬ng. Ngêi chØ thÞ, göi  th ®éng viªn §¶ng bé vµ nh©n d©n NghÖ tÜnh. Nh÷ng lóc  phong trµo tØnh nhµ gÆp khã kh¨n, ngêi ©n cÇn chØ b¶o,  khi tØnh nhµ cã nh÷ng tiÕn bé, Ngêi göi th  chóc mõng  ®éng viªn vµ v¹ch râ con ®êng tiÕn tíi. Chóng ta v«  cïng c¶m ®éng lµ qua hai lÇn vÒ th¨m TØnh nhµ, Ngêi ®∙  ®Ó l¹i cho §¶ng bé vµ nh©n d©n ta nh÷ng t×nh c¶m nång  nµn, nh÷ng kü niÖm s©u s¾c kh«ng thÓ phai mê. §Æc bÖt  tríc khi qua ®êi, ngµy 27/7/1969 Ngêi cßn göi th  cho  Ban chÊp hµnh §¶ng bé tØnh NghÖ an c¨n dÆn nh÷ng ®iÒu  mµ Ngêi h»ng quan t©m ®èi víi tØnh nhµ vµ nhê tØnh ñy  chuyÓn lêi cña Ngêi “ chóc toµn thÓ ®ång bµo, c¸n bé  ®¶ng viªn, ®oµn viªn trong tØnh m¹nh kháe vµ cè g¾ng  tiÕn bé”. §©y lµ bøc th  cuèi cïng cã gi¸ trÞ nh  mét  b¶n di chóc thiªng liªng cña Ngêi ®èi víi quª h¬ng. HiÖn nay §¶ng bé tØnh ®ang ph¸t ®éng phong trµo  häc t¹p ®¹o ®øc trong s¸ng cña Ngêi chóng t«i thiÕt  nghØ   viÖc   lµm   hÕt   søc   ®óng   ®¾n   vµ   cÇn   thiÕt,   nh÷ng  thiÕt nghØ cña chóng t«i lµ häc tËp Ngêi chóng ta ph¶i  hµnh ®éng thiÕt thùc, cã kÕt qu¶ cô thÓ gãp phÇn x©y  dùng tæ quèc vµ quª h¬ng phån vinh cã nh  thÕ míi yªn  lßng linh hån Ngêi n¬i suèi vµng, xøng ®¸ng víi Ngêi  lµ con ch¸u vÞ “ Anh hïng gi¶i phãng d©n téc,danh nh©n  v¨n hãa kiÖt xuÊt” ®îc toµn thÕ giíi ngìng mé. Nãi mµ  kh«ng lµm ch¾c ch¾n sÏ lµm ®au lßng Ngêi n¬i cái vØnh  h»ng. KÕt thóc bµi viÕt cña m×nh chóng t«i xin trÝch ý  kiÕn cña hai nhµ khoa häc MÜ ®ã lµ bµ Halen Magrit vµ  J.   §tens¬n   nhiÒu   n¨m   nghiªn   cøu   vÒ   Ngêi:   “   D©n   téc  ViÖt nam m∙i m∙i tù hµo vÒ Hå ChÝ Minh; nÒn v¨n minh  nh©n lo¹i cña thÕ kû XX nµy tù hµo cã mét vÜ nh©n ®îc  c¶ thÕ giíi phong tÆng Anh hïng gi¶i phãng d©n téc vµ  danh nh©n v¨n hãa kiÖt xuÊt. Hå ChÝ Minh m∙i m∙i lµ  tÊm g¬ng s¸ng vÒ nh©n c¸ch cña mét con ngêi thêi ®¹i  cho mäi thÕ hÖ tiÕp sau. Tµi liÖu tham kh¶o: 1. B¶n nghiªn cøu lÞch sö §¶ng tØnh ñy NghÖ tÜnh: B¸c  Hå víi quª h¬ng NghÖ tÜnh . NA 1977. 11
 12. 2. NguyÔn Nh∙ B¶n: B¶n s¾c v¨n hãa cña ngêi NghÖ tÜnh  – NXBNA 2001 4.  Hång Hµ : Thêi thanh niªn cña B¸c Hå ­ NXBTN – HN  1975 3. Hång Hµ : B¸c Hå trªn ®Êt níc Lª Nin – NXBTN – HN  1980 5.  TrÇn D©n Tiªn:  Nh÷ng mÈu chuyÖn  vÒ ®êi ho¹t ®äng  cña Hå chñ TÞch . ST – 1976. 6. TrÇn Ngäc Thªm: T×m vÒ b¶n s¾c v¨n hãa ViÖt nam –  NXBTP Hå chÝ Minh 1996. 7. H.Magrit – J.§tens¬n. Hå chÝ Minh “ Anh hïng gi¶i  phãng d©n téc danh nh©n v¨n hãa kiÖt suÊt ( NguyÕn  ThÕ Chung dÞch ) HN 1994. 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2