intTypePromotion=1
ADSENSE

Vốn đầu tư và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của vốn đầu tư

Chia sẻ: Lan Wang Ji | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:7

82
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vốn đầu tư là khái niệm dùng để chỉ các nguồn lực hiện tại chi dùng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thu về một nguồn lực mới có khối lượng và giá trị lớn hơn nguồn lực đã bỏ ra. Đối với đầu tư phát triển nói riêng thì vốn đầu tư chính là các khoản tiền, khoản của cải vật chất, nguyên nhiên vật liệu và hàng hoá chi dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh để thu về khoản lợi nhuận lớn hơn trong tương lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vốn đầu tư và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của vốn đầu tư

VỐN ĐẦU TƯ VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ <br /> CỦA VỐN ĐẦU TƯ<br /> <br /> Vốn đầu tư:<br /> <br /> Vốn đầu tư là khái niệm dùng để chỉ các nguồn lực hiện tại chi dùng cho các hoạt động sản  <br /> xuất kinh doanh nhằm thu về một nguồn lực mới có khối lượng và giá trị lớn hơn nguồn lực <br /> đã bỏ  ra. Đối với đầu tư  phát triển nói riêng thì vốn đầu tư  chính là các khoản tiền, khoản  <br /> của cải vật chất, nguyên nhiên vật liệu và hàng hoá chi dùng cho hoạt động sản xuất kinh <br /> doanh để thu về khoản lợi nhuận lớn hơn trong tương lai.<br /> Đối với một doanh nghiệp thì vốn đầu tư xuất hiện từ khi doanh nghiệp còn chưa hình thành <br /> và sẽ tiếp tục phát triển đến khi nào doanh nghiệp dừng hoạt động. Hiện nay, vốn đầu tư  là <br /> một trong những nhân tố tiên quyết trong sự phát triển của bất kì một doanh nghiệp nào<br /> Nguồn vốn đầu tư:<br /> <br /> Nguồn vốn đầu tư là thuật ngữ dùng để chỉ các nguồn tập trung và phân phối cho đầu tư phát <br /> triển kinh tế  đáp  ứng nhu cầu chung của Nhà nước và của xã hội. Nguồn vốn đầu tư  bao <br /> gồm nguồn vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài.<br /> Xét về bản chất thì nguồn hình thành vốn đầu tư chính là phần tiết kiệm hay tích luỹ mà nền  <br /> kinh tế có thể huy động được để đưa vào quá trình tái sản xuất xã hội.<br /> Các nguồn huy động vốn:<br /> <br /> <br /> Vốn trong nước:<br /> <br /> Nguồn vốn Nhà nước:<br /> <br /> Bao gồm nguồn vốn của ngân sách nhà nước, nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà <br /> nước và nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước.<br /> ­Nguồn vốn ngân sách Nhà nước: Đây chính là nguồn chi của ngân sách Nhà nước cho đầu  <br /> tư. Đó là một nguồn vốn đầu tư  quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế­ xã hội của <br /> mỗi quốc gia. Đây chính là nguồn vốn dùng để đầu tư xây dựng các công trình công cộng, các <br /> hạng mục công trình an ninh quốc phòng và đầu tư  cho các cơ  sở  phúc lợi xã hội... Nguồn <br /> vốn này được hình thành chủ yếu từ nguồn thu của ngân sách Nhà nước thông qua việc thu  <br /> thuế, bán tài nguyên, thu lệ phí...<br /> ­Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước:  Nền kinh tế đất nước càng phát triển thì vốn  <br /> tín dụng của Nhà nước càng đóng vai quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội.  <br /> Nguồn vốn này có tác dụng tích cực trong việc giảm đáng kể  sự  bao cấp vốn trực tiếp của <br /> Nhà nước. Với cơ chế này, các đơn vị sử dụng phải đảm bảo nguyên tắc hoàn trả  vốn vay, <br /> vì vậy đòi hỏi các chủ đầu tư phải cân nhắc kĩ hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn tiết kiệm hơn.  <br /> Thông qua nguồn vốn này, Nhà nước thực hiện việc quản lí và điều tiết kinh tế vĩ mô, thực <br /> hiện việc khuyến khích phát triển kinh tế của các ngành, các vùng, miền. Góp phần tích cực  <br /> trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá­ hiện đại hoá.<br /> ­Vốn đầu tư từ các doanh nghiệp Nhà nước:  Các doanh nghiệp Nhà nước là thành phần chủ <br /> đạo trong nền kinh tế nước ta, do vậy, các doanh nghiệp Nhà nước vẫn nắm giữ một khối  <br /> lượng lớn vốn. Đây chính là nguồn vốn có vai trò quan trọng trong việc điều tiết nền kinh tế <br /> theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, với chủ trương tiếp tục dổi mới doanh  <br /> nghiệp Nhà nước, hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế này ngày càng được khẳng định,  <br /> tích luỹ  của các doanh nghiệp Nhà nước ngày càng gia tăng và đóng góp đáng kể  vào tổng <br /> quy mô vốn đầu tư của toàn xã hội.<br /> <br /> Nguồn vốn từ khu vực tư nhân:<br /> <br /> Bao gồm phần tiết kiệm của dân cư, phần tích luỹ của các doanh nghiệp dân doanh, các hợp <br /> tác xã. theo đánh giá sơ  bộ, khu vực kinh tế  ngoài quốc doanh vẫn sở  hữu một lượng vốn  <br /> tiềm năng rất lớn mà chưa được huy động triệt để. Hiện nay, do tập tính tiêu dùng của dân <br /> cư nước ta là tiết kiệm dành những khi gặp rủi ro, nên lượng vốn này tích luỹ trong dân còn  <br /> chưa được khai thác triết để, chưa được huy động một cách tích cực để  bù đắp nhu cầu về <br /> vốn của nền kinh tế đất nước. Mấy năm gần đây, khi nền kinh tế có những bước phát triển <br /> khả quan, các doanh nghiệp tư nhân càng ngày càng được tự do hơn trong hoạt động nên hoạt  <br /> động đầu tư trong khu vực tư nhân ngày càng gia tăng, vốn trong dân cũng được sử dụng một  <br /> cách có hiệu quả hơn.<br /> <br /> Thị trường vốn:<br /> <br /> Thị trường vốn có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế của các nước có nền <br /> kinh tế thị trường. Đây là kênh bổ sung chủ yếu các nguồn vốn trung và dài hạn cho các chủ <br /> đầu tư bao gồm cả Nhà nước và các loại hình doanh nghiệp, là cái van điều tiết hữu hiệu các  <br /> nguồn vốn từ nơi sử dụng kém hiệu quả sang nới sử dụng có hiệu quả hơn. Trên thị trường  <br /> vốn, bất kì các khoản vốn sử dụng nào cũng đều phải trả  gia, vì vậy các chủ  đầu tư  muốn  <br /> sử  dụng vốn phải cân nhắc kĩ lưỡng về  hiệu quả  đầu tư  và việc sử  dụng tiết kiệm các <br /> nguồn vốn huy động từ thị trường vốn.<br /> <br /> Nguồn vốn nước ngoài:<br /> <br /> ­ Vốn ODA là nguồn vốn phát triển do các tổ chức quốc tế và các chính phủ nước ngoài cung <br /> cấp với mục tiêu tài trợ  các nước đang phát triển. Đây chính là nguồn vốn mang tính ưu đãi  <br /> nhiều nhất đối với các nước đi vay, ngoài các điều kiện ưu đãi về lãi suất, thời hạn cho vay <br /> dài, khối lượng vốn lớn, bao giờ ODA cũng có thêm yếu tố không hoàn lại đạt ít nhất 25%.<br /> ­ Nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại, tuy không có lãi suất ưu đãi và dễ dàng <br /> như nguồn vốn ODA, nhưng nó lại có ưu điểm là không gắn với các ràng buộc về  chính trị <br /> xã hội. Vì lãi suất cao và không dễ  dàng để  có thể  vay nguồn vốn này nên nguồn vốn này  <br /> thường chỉ  được sử  dụng trong việc đáp  ứng nhu cầu xuất nhập khẩu và thường là ngắn <br /> hạn. Đối với nguồn vốn này hiện nay đối với Việt Nam vẫn còn khá hạn chế.<br /> ­ Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI ) là nguồn vốn quan trọng cho đầu tư và phát  <br /> triển không chỉ  đối với các nước nghèo mà kể  cả  các nước công nghiệp phát triển. Đây là <br /> nguồn vốn mà việc tiếp nhận không phát sinh nợ  đối với các nước tiếp nhận, thay vì nhận <br /> lãi suất trên vốn, nhà đầu tư sẽ được nhận phần lợi nhuận thích đáng khi dự án đi vào hoạt  <br /> động có hiệu quả. Bên cạnh đó, nguồn vốn này còn mang theo toàn bộ tài nguyên kinh doanh <br /> vào nước nhận vốn nên nó có thể  thúc đẩy phát triển nghành nghề  mới, đặc biệt là các dây <br /> chuyền công nghệ đòi hỏi kĩ thuật cao hay cần nhiều vốn. Vì vậy, nguồn vốn này có vai trò  <br /> cực kì quan trọng đối với quá trình công nghiệp hoá­hiện đại hoá và chuyển dịch cơ cấu kinh  <br /> tế của nước tiếp nhận.<br /> ­ Thị  trường vốn quốc tế: Với xu hướng toàn cầu hoá nhanh chóng hiện nay, mối liên kết <br /> ngày càng tăng của các thị trường vốn quốc gia vào hệ thống tài chính quốc tế đã tạo nên vẻ <br /> đa dạng về  các nguồn vốn cho mỗi quốc gia và làm tăng khối lượng vốn lưu chuyển trên  <br /> phạm vi toàn thế giới. Đối với nước ta hiện nay, để thúc đảy kinh tế phát triển nhanh chóng  <br /> và bền vững, nhằm mục tiêu công nghiệp hoá và hiện đại hoá, Nhà nước rất coi trọng việc  <br /> huy động mọi nguồn vổntong và ngoài nước để đầu tư phát triển sản xuất, tạo thêm công ăn <br /> việc làm, cải thiện đời sống nhân dân. Trong đó, nguồn huy động qua thị  trường vốn cũng <br /> được chính phủ  rất quan tâm, tuy rằng đây là một nguồn vốn còn mới mẻ  và rất phức tạp  <br /> đối với Việt Nam.<br /> Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của vốn đầu tư:<br /> <br /> Hiệu quả đầu tư là phạm trù kinh tế biểu hiện quan hệ so sánh giữa các kết quả kinh tế­xã  <br /> hội đạt được của hoạt động đầu tư  với các chi phải bỏ  ra để  có được các kết quả  đó trong <br /> một thời kì nhất định. Có nhiều cáchđánh giá theo các chỉ tiêu đánh giá khác nhau về hiệu quả <br /> đầu tư tuỳ theo tính chất và kết quả cuối cùng của hoạt động đầu tư đem lại cho nhà đầu tư.<br /> <br /> Đánh giá hiệu quả tài chính của hoạt động đầu tư:<br /> <br /> Hiệu quả  tài chính của hoạt động đầu tư  là mức độ  đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động <br /> sản xuất kinh doanh dịch vụ và nâng cao đời sống của người lao động trong các cơ  sở  sản  <br /> xuất, kinh doanh dịch vụ trên cơ  sở  số vốn đầu tư  mà cơ  sở  đã sử  dụng so với các kì khác,  <br /> các cơ sở khác hoặc so với định mức chung.<br /> Các kết quả mà cơ sở thu được do thực hiện đầu tư<br /> Etc=­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<br /> Số vốn đầu tư mà cơ sở đã thực hiện để tạo ra các kết quả trên<br /> Etc được coi là hiệu quả khi Etc = Etc0<br /> Trong đó: Etc ­ Chỉ  tiêu hiệu quả  tài chính định mức, hoặc của các kì khác mà cơ  sở  đã đạt  <br /> được chọn làm cơ sở so sánh, hoặc của đơn vị khác đã đạt tiêu chuẩn hiệu quả.<br /> <br /> <br /> Để đánh giá hiệu quả tài chính của một dự án người ta sử dụng hệ thống chỉ tiêu sau:<br /> <br /> <br /> Chỉ tiêu lợi nhuận thuần, thu nhập thuần của dự án:<br /> <br /> Đây là các chỉ  tiêu phản ánh hiệu quả  tuyệt đối của dự  án đầu tư, chỉ  tiêu lợi nhuận thuần  <br /> tính cho từng năm của đời dự  án, phản ánh hiệu quả  hoạt động trong từng năm của đời dự <br /> án, hoặc hiệu quả hoạt động của toàn bộ công cuộc đầu tư.<br /> <br /> <br /> Chỉ tiêu tỷ suất sinh lời của vốn đầu tư (hệ số thu hồi vốn):<br /> <br /> Chỉ tiêu này phản ánh mức lợi nhuận thu được từng năm   trên một đơn vị vốn đầu tư và mức <br /> thu nhập thuần được tính cho 1 đơn vị vốn đầu tư .<br /> Trong đó:<br /> Ivo­ Vốn đầu tư tại thời điểm hiện tại (dự án bắt đàu hoạt động).<br /> Wipv­ Lợi nhuận thuần năm i tính chuyển về thời điểm hiện tại.<br /> NPV­ Thu nhập thuần tính chuyển về thời điểm hiện tại.<br /> <br /> <br /> Chỉ tiêu tỷ suất sinh lời vốn tự có (rE):<br /> <br /> Chỉ tiêu này phản ánh mức lợi nhuận thuần từng năm tính trên 1 đơn vị vốn tự có bình quân  <br /> của năm đó.<br /> <br /> <br /> <br /> Trong đó: rE­ Tỷ suất sinh lời vốn tự có.<br /> <br /> Ei­Vốn tự có bình quân năm i.<br /> Wi­ Lợi nhuận thuần năm i.<br /> Nếu tính cả đời dự án(npvE) chỉ tiêu này phản ánh mức thu nhập thuần của cả đời dự án tính  <br /> cho một đơn vị vốn tự có bình quân năm của cả đời dự án.<br /> <br /> <br /> <br /> Chỉ số vòng quay của vốn lưu động:<br /> <br /> Vốn lưu động là một bộ phận của vốn đầu tư, vốn lưu động quay vòng càng nhanh, càng cần  <br /> ít vốn và trong điều kiện khác không đổi thì hiệu quả sử dụng vốn càng cao.<br /> <br /> <br /> Trong đó: Oi­ Doanh thu thuần năm i<br /> Wci­ Vốn lưu động bình quân nămi của dự án.<br /> Hoặc: <br /> <br /> <br /> Trong đó: <br />  ­ Doanh thu thuần bình quân năm i của dự án.<br /> <br />  ­ Vốn lưu động bình quân của cả đời dự án.<br /> <br /> <br /> Chỉ tiêu tỷ số lợi ích­ chi phí (B/C):<br /> <br /> Chỉ tiêu này phản ánh tỷ  số giữa lợi ích thu được với chi phí phải bỏ  ra, dự  án có hiệu quả <br /> khi B/C = 1. Dự án không có hiệu quả khi B/C 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2