intTypePromotion=1
ADSENSE

Vùng ven biển chủ động các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

Chia sẻ: Thao Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

53
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày vùng ven biển chủ động các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua ây dựng các đề án nâng cao năng lực hiểu biết về biến đổi khí hậu và những tác động của nó, nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; thay đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, chăn nuôi của các vùng ven biển, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vùng ven biển chủ động các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

  1. Thi/c tien - Kinh nghiem ,^ Vimg ven bien chu dong^cac giai phap uhg pho Vflfi bieii doi khi hau O NGUYEN XUAN VINH Ban Chl dap Tmng Udng vS PhSng ehSng thign lai N udc ta c6 nhigu vdng ddng bing dat thip, dd thi ven bien bi anh hudng m^nh me trudc tic dgng cda BDKH. Ben canh mgt so giil phip hOu higu dugc trien khi thtfc hign, Chinh quygn, ngudi din cin nhanh chdng cddc giai phip thich hgp hdn nOa trong ting phd, thich nghi, giim thigu thigt hgi thien tai. Trong 84 quflc gia dang phit trien ven biln dugc dieu tra v l mgc NBD, Viflt Nam dflng diu v l nhflng t i c dflng d l i vdi dan s l , GDP, k h i ndng md rflng dfl thj, cung nhfl xep hgng 2 d l i vdi c i c inh huflng v l quy dat v i k h i ning mfl rflng d i t nflng nghiSp. Vflng ven biln nudc ta cfl khoing han 500 dfl thj hifln cd vd dg klfl'n thflm 130 dd thj vdo nim 2025. Cic dfl thj ven biln chju i n h hu- dng trgc tiep cDa BDKH, NBD; mflt so tai biln diln hinh lien quan d i n BDKH cDa dfl thj ven biln, bao gom: Bio; iu igt va Ung nggp; trugt lfl d i t da; sgt Id bd sflng; xfli lfl bd biln; nhilm man; nhifln ven biln, b i o d&m dflgc mgi nggfli d i n cfl sinh ke b i n hgn h i n . Nhg viy, nguyfln tic, quy hogch khai thic sfl dgng b i n vflng phu hdp. Xa hfli dfl thj h i i cin xdy dgng mfl hinh dfl thj ven vflng cfl k h i nang chflng chju t i t hoi, ben vflng, thfch flng tfl't vfli biln thfch flng BDKH nhu sau: Co vfli tai biln, BDKH. Kinh t l dd thj BDKH, nSng cao chat Iflgng cudc sfl hg ting dfl thj phflt trtln b i n phit trtln b i n vflng, thfch flng tfl't sing bio dim cing bing xa hfli, vflng theo quy hogch, phu hgp vfli vdl BDKH trdn co sfl ca c l u Igi sinh k l b i n vflng, phu hop vdi djnh hflflng chlln iflgc hfldng ra c i c nginh kinh t l ; phit trien du djnh huflng v i quy m l phit trtln biln d l phit trien kinh te, cfl ning lich trd thinh mflt trong nhflng dd thi cfl tinh den c i c t i c dflng igc thfch flng t i t vfli BDKH, ching nganh kinh te mui nhgn cDa cic cDa BDKH, NBD. 6 nUflc ta, cung chju t i t c i c tai biln mli trudng tfl dfl thj ven bien nhim d i m bdo vfli phit trtln kinh te, dfl thj hda Tdi nguyen vd Mdi tiLfdng | K> 2-Tiling 4/2017 37
  2. tgi ede vDng ven biln dang diln thfch Qng vdi BDKH dQpc phdn dua vdo ^ thQc cdng ding cung ra vdi t i c dd cao. Vide tim ra tfch theo ede khfa egnh sau ddy: Chung tay Dng phd vdi BDKH. nhQng md hinh phD hpp cho phdt Quy hogch. KT-XH, qudn trj, tdi Xdy dQng cac d l an nang cao triln dd thj thfch Qng vdi BDKH Id nguyen, sinh thdi vd mdi trQdng. nang iQc nhQ hiiu bilt v l BDKH nhu d u bQc thilt md trong Quylt Di Qng phd vdi BDKH, m l i va nhQng tdc dpng cDa nd, ndng djnh s l 2623/QD-TTg v l "Phat dia phQdng d l ra nhQng bien cao ndng luc qudn ly rDi ro thi§n triln cdc dd thi Vi$t Nam Qng phd phdp mang tfnh dja phQdng, tDy tai dua vdo cdng ding. Ddo tgo vdi BDKH giai dogn 2013-2020" dilu kign cy t h i cDa tQng dja nghi, viee Idm, phat trien sinh l
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=53

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2