intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

What do i need to?

Chia sẻ: Minhhuy Minhhuy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

125
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'what do i need to?', kinh doanh - tiếp thị, kỹ năng bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: What do i need to?

 1. CH¦¥NG TR×NH KÜ N¡NG MÒM KĨ NĂNG LẮNG NGHE AVTIVE LISTENING SKILLS DESIGN BY: JOHN NGUYEN
 2. trong cuéc sèng hiÖn ®¹i, Cã QU¸ NHIÒU §IÒU CHóNG TA CÇN HäC HáI Vµ BÞ L·NG QU£N. TRONG NH÷NG §IÒU §ã Cã “ L¾NG NGHE” MéT ®«ng t¸c t­ëng chõng nh­ v« thøc nh­ng l¹i cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong giao tiÕp hµng ngµy B¹n biÕt g× vÒ “ kÜ n¨ng l¾ng nghe”? Ch­¬ng tr×nh nµy sÏ gióp b¹n t×m ra c©u tr¶ lêi ®ã.
 3. * l¾ng nghe lµ mét trong nh÷ng kü n¨ng øng xö quan träng trong giao tiÕp hµng ngµy. * l¾ng nghe lµ c¶ mét nghÖ thuËt. * nã ®­îc ch«n giÊu kü nhÊt trong b¶n th©n mçi con ng­êi. * l¾ng nghe kh¸c víi nghe.
 4. Sù kh¸c nhau gi÷a l¾ng nghe vµ nghe.  Nghe chØ lµ ho¹t ®éng v« thøc cña con ng­êi. Chóng ta nghe nh÷ng ©m thanh xung quanh mµ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶I hiÓu chóng.  L¾ng nghe lµ 1 kh¶ n¨ng cña hÖ thÇn kinh, khi l¾ng nghe thÇn kinh sÏ nhËn th«ng tin xö lý vµ l­u nh÷ng g× chóng ta nghe ®­îc thµnh d¹ng dÔ hiÓu vµ dÔ sö dông.  
 5. Sè liÖu th«ng kª  Trong suèt qu¸ tr×nh lín lªn vµ häc tËp chóng ta chØ dïng: 40% ®Ó häc ®äc, 35% ®Ó häc viÕt, 25% ®Ó häc nãi vµ cã Ýt thêi gian ®Ó häc l¾ng nghe vµ giao tiÕp.(18 tuæi)  45% thêi gian giao tiÕp ®Ó l¾ng nghe(khi tr­ ëng thµnh).  Trong giao tiÕp : 7% lµ tõ ng÷, 55% lµ cö chØ kh«ng lêi, 38% ng÷ ®iÖu vµ giäng nãi.  Ng­êi mü ®­îc xem lµ ng­êi cã kh¶ n¨ng l¾ng nghe kÐm nhÊt thÕ giíi. 
 6. Lîi Ých  L¾m râ ®­îc nhiÒu th«ng tin h¬n vµ tõ ®ã x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vai trß cña m×nh trong th¶o luËn.  X©y dùng mèi quan hÖ th©n thiÖn víi mäi ng­êi.  ThÓ hiÖn sù quan t©m, t«n träng.  §ång c¶m víi nh÷ng khã kh¨n cña ng­êi nãi.  HiÓu vµ ®­a ra nh÷ng c©u tr¶ lêi vµ t­ vÊn hîp lý.  NhËn ra nh÷ng Èn ý cña ng­êi nãi
 7. T­ thÕ l¾ng nghe  NÕu nãi chuyÖn víi ng­êi nhiÒu tuæi h¬n: kh«ng nªn v¾t ch©n. Mµ ngåi ë t­ thÕ tho¶i m¸i. Lu«n im lÆng vµ tËp trung l¾ng nghe.  NÕu nãi chuyÖn víi ng­êi b»ng tuæi: kh«ng nªn v¾t ch©n ®Ó tá ý t«n träng. M¾t tËp trung vµo ng­êi ®ang kÓ.  Víi ng­êi nhá tuæi h¬n: cã thÓ ngåi v¾t ch©n vµ l¾ng nghe.
 8. Nh÷ng thãi quen xÊu  Cã ®Þnh kiÕn vµ kh«ng chÊp nhËn lý lÏ cña ng­êi nãi.  Ng«n ng÷ vµ cö chØ kh«ng phï hîp.  QuÇn ¸o, t¸c phong, d¸ng vÎ, ©m l­îng kh«ng phï hîp.  G©y ån µo kh«ng tËp trung  Tuy mÆt cã vÎ nh­ ®ang nh×n vµ nghe, nh­ng ®Çu ãc ®ang bay bæng.  Trang thai t×nh c¶m qu¸ møc b×nh th­¬ng(lo l¾ng khiÕp sî, giËn d÷).  Tá ra kh«ng nhiÖt t×nh khi nghe vµ kh«ng chó ý tíi ng­êi nãi mµ chØ chó ý tíi nh÷ng vÊn ®Ò mµ m×nh s¾p nãi.
 9. Lµm thÕ nµo ®Ó l¾ng nghe tèt?  Ngåi im l¾ng nghe. Nh×n th¼ng vµo mÆt ng­êi ®èi diÖn.  Hoµ m×nh vµo cuéc ®èi tho¹i.  KhuyÕn khÝch ng­íi kh¸c nãi vµ ®Æt c©u hái.  Nghe b»ng trÝ ãc chø kh«ng nªn nghe b»ng c¶m xóc.  Kh«ng nªn c¾t ngang hay c­íp lêi.  ThØng tho¶ng gËt ®Çu vµ c­êi mØm hoÆc nh÷ng tÝn hiÖu b»ng giäng nãi hay thÞ gi¸c.  CÇn ph¶i lµm chñ nh÷ng suy nghÜ cña m×nh khi l¾ng nghe.  Cè g¾ng hiÓu ®©u lµ vÊn ®Ò quan träng vµ c¬ b¶n nhÊt.  Ch¾t läc vµ tãm t¾t th«ng tin ng­êi nãi ®Ò cËp .  Tr×nh bµy l¹i m¹ch l¹c víi quan ®iÓm cña cµ nh©n.  Lµm râ vµ th«ng qua c¸c vÊn ®Ò.  
 10. Nh÷ng thuËt ng÷ nªn dïng  “ThËt thó vÞ”  “ Råi sao n÷a”.  Nghe hÊp dÉn ®Êy anh kÓ tiÕp ®i!  Anh lµm nh­ thÕ lµ ®óng\sai.  Anh\chÞ nãi nh­ thÕ lµ ®óng\sai.  Sao anh nghÜ c« ta lµm nh­ vËy?  Sao anh nghÜ c« ta nãi nh­ vËy?  Sao chÞ l¹i cã c¶m nhËn nh­ vËy?  Lµ t«i, t«i còng lµm\nãi nh­ vËy!  ……
 11.  Con ng­êi ai còng thÝch ai ®ã quan t©m tíi m×nh. KÜ n¨ng l¾ng nghe tån t¹i rÊt nhiÒu khÝa c¹nh trong ®êi sèng riªng t­ vµ c«ng viÖc hµng ngµy. §iÒu thó vÞ lµ b¹n ¸p dông ngay kÜ n¨ng nµy ngay b©y giê v× mäi ng­êi ®Òu thÝch ë bªn b¹n, b¹n gióp hä cã c¶m gi¸c ®­îc chia sÎ vµ hµi lßng víi b¶n th©n m×nh.  Mäi ng­êi ®Òu cã lîi. B¹n cÇn ph¶i n¨ng vui ®¾p kÜ n¨ng nµy cuèi cïng chóng sÏ trë thµnh b¶n chÊt thø 2 trong con ng­êi b¹n, ban ®Çu b¹n cã thÓ thÊy m×nh c­ xö nh­ mét nh©n vËt nhËp vai. Nh­ng dÇn dÇn b¹n sÏ kh«ng thÓ ph©n biÖt ®©u lµ nhËp vai, ®©u lµ b¹n.  B¹n sÏ c¶m thÊy rÊt tho¶i m¸i víi nh÷ng thãi quen nµy sau 1 qu¸ tr×nh tËp luyÖn ®Ó råi trëi thµnh mét hµnh vi th­êng ngµy cña b¹n.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2