Why Copying LIS from a Developed Country Does Not Work for a Developing Country?

Chia sẻ: Thao Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
135
lượt xem
35
download

Why Copying LIS from a Developed Country Does Not Work for a Developing Country?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

FIG và các tổ chức quốc tế khác đã chứng tỏ rằng Địa chính (LA) và công cụ của nó - Hệ thống thông tin đất đai (LIS) - đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội bền vững của một đất nước. Điều này là do đất đai, một trong những nội dung chính của hệ thống, càng ngày càng trở nên khan hiếm và có giá trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Why Copying LIS from a Developed Country Does Not Work for a Developing Country?

  1. Why Copying LIS from a Developed Country Does Not Work for a Developing Country? TRAN Nhu Trung, Vietnam and Don GRANT, Australia Key words: land administration, land information systems, spatial data infrastructure and digital cadastral data base. SUMMARY FIG and other international organizations have demonstrated that a land administration system (LA) and its supporting tool–Land Information System (LIS)–play a key role in sustainable socio-economic development of a country. This is because land, one of the major objects of the system, continues to be scarce and therefore more valuable. LA and LIS are very well established in many developed countries including the Netherlands, Australia, Germany, Canada and Sweden. Many donors and funding organizations have supported developing countries to build such systems. Developing countries are also eager to have such systems. Projects, to implement and establish LIS, have often replicated systems from developed countries. The authors of this paper have considered some aspects of the institutional arrangements, legal conditions and user demands of a LIS as they relate to Vietnam. They believe that the distinctive characteristics of this developing country, which create the failure of copying, are identified as: − LIS in Vietnam requires a multi-faceted (theme and resolution) spatial data infrastructure, which is different from a parcel based system (single-solution) of LIS in many developed countries. The spatial data infrastructure allows for capture, maintenance and use of data for different themes for different management levels of nation, province, district and commune1. − LIS in Vietnam is not only a tool for land registration and the land market but also a land policy monitoring system for the next re-adjustment and modification to achieve the societal goals of poverty reduction, environmental protection and sustainable socio- economic development. A developing country, due to its institutional arrangements and the interplay with a range of social structures, has a greater need to gain a holistic view of the landscape with its economic 1 National Spatial Data Infrastructures are not new and many developed countries claim that they have one. However in practice there are very few holistic NSDIs in existence. At best there is usually a limited parcel based graphical system providing for a number of themes with little institutional coordination, spatial compatibility or operational integration. There are exceptions. TS 9 – Applied SIM and SDI 1/16 Trung Tran and Don Grant TS9.6 Why Copying LIS from a Developed Country Does Not Work for a Developing Country? From Pharaohs to Geoinformatics FIG Working Week 2005 and GSDI-8 Cairo, Egypt April 16-21, 2005
  2. and social implications. The LIS suitable for developing countries must be capable of providing a sound base for economic and environmental planning. This is certainly the theory in developed countries but there is little evidence that it is so in practice. Accordingly developing countries may require a more complex approach to an LIS than the relatively simple use of the LIS in many developed countries. SUMMARY (Vietnamese) FIG và các t ch c qu c t khác ã ch ng t r ng a chính (LA) và công c c a nó - H ứ ổ ố ế đ ứ ằ ỏ ịĐ ủ ụ ệ th ng thông tin t ai (LIS) - óng m t vai trò quan tr ng trong phát tri n kinh t xã h i b n ố đ ấđ đ ộ ọ ể ề ộ ế v ng c a m t t n c. i u này là do t ai, m t trong nh ng n i dung chính c a h th ng, ữ ủ ề Đ ớư ấđ ộ đ ấđ ộ ữ ộ ố ệ ủ càng ngày càng tr nên khan hi m và có giá tr . ở ế ị LA và LIS ã ậ ế c thi t l p r t có hi u qu ợưđ đ các n c phát tri n nh Hà Lan, Úc, ấ ệ ởả c, Can ớư ư ể ứĐ Na a và Thu ề ểĐỵi n Nhi u nhà tài tr và các t ch c tài chính ã h tr các n c ang phát Đ ợ ổ ứ ợ ỗ đ đ ớư tri n xây d ng các h th ng nh v y. Các n c ang phát tri n c ng r t mong mu n có ậ ư ố ệ ự ể đ ớư c ấ ũ ể ợưđ ố m t h th ng t ng t . Các d án này phát tri n h th ng LIS nêu trên, thông th ng là sao ự ự ơư ố ệ ộ ệ ể ố ờư chép l i các h th ng t các n c phát tri n. ớư ừ ố ệ ạ ể Các tác gi c a bài báo này l i quan tâm m t s khía c nh v th ch , c s pháp lý c ng nh ủ ả ạ ố ộ ạ ở ơ ế ể ề ũ ư nhu c u s d ng c a LIS khi tri n khai Vi t Nam. H tin r ng nh ng i u ki n c bi t này ụ ử ầ ủ ể ệ ở ọ ệ ặđ ệ ề đ ữ ằ c a n c ang phát tri n s làm cho vi c sao chép nói trên không th c hi n ủ đ ớư ể ẽ ệ c v i các lý ớ ợưđ ệ ự do sau: − LIS Vi t Nam là m t h th ng a c nh (v thông tin thu c tính l n ệ ở ộ ố ệ đ ạ phân gi i không ề ộ ộđ ẫ ả gian). i u này hoàn toàn khác bi t v i LIS các n c phát tri n là m t h th ng n ềĐ ệ ớ ớư ở ộ ể ố ệ ơđ c nh d a trên c s ự ạ n v th a t. Nó òi h i m t h th ng c s h t ng thông tin ấđ ử ị ơđ ở ở ộ ỏ đ ệ ố ầ ạ ở ơ không gian cho phép thu th p, qu n lý và s d ng d li u cho nhi u c p qu n lý nhà ả ậ ệ ữ ụ ử ấ ề ả n c, nh trung ng, t nh, huy n và xã. ớư ư ệ ỉ ơư − LIS Vi t Nam không ch là m t công c s d ng cho m c ích ng ký t ai trong ở ệ ộ ỉ ụ ử ụ ăđ đ ụ đ ấđ th tr ng t mà còn là h th ng giám sát chính sách cho các l n s a i sau này ờư ị ấđ ố ệ t ổđ ử ầ ạđ ểđ c các m c tiêu xã h i nh xoá ói gi m nghèo, b o v môi tr ng và phát tri n b n ợưđ ụ đ ư ộ ả ả ờư ệ ề ể v ng. ữ Ở m t n c ang phát tri n, do h th ng th ch c ng nh s an xen gi a các c u trúc xã ộ đ ớư ể ệ ữ đự ư ũ ế ể ố ấ h i nên c n h n h t m t cách nhìn toàn c nh, chính xác các tác ng c a kinh t xã h i lên ộ ơ ầ ộ ế ế ủ ộđ ả ộ phát tri n LIS. Do ó h th ng LIS cho các n c ang phát tri n c n ph i có kh n ng cung ể ệ đ ố ă ả ả ầ ể đ ớư c p s li u c b n cho vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t và b o v môi tr ng. â y ả ơ ệ ố ấ ệ ự Đ ờư ệ ả ế ể ạ ế th c s là m t n i dung lý thuy t các n c phát tri n nh ng ch a có b ng ch ng c th nào ộ ộ ự ự ở ế ể ụ ứ ằ ư ư ể ớư cho s ho t ng c a nó trong th c t . Có l và do ó, các n c ang phát tri n yêu c u m t ủ ộđ ạ ự ự ộ ầ ể đ ớư đ ẽ ế cách phát tri n LIS ph c t p h n cách th c n gi n hi n nay ang áp d ng các n c phát ứ ể ạ ơ ớư ở ụ đ ệ ả ơđ ứ tri n. ể TS 9 – Applied SIM and SDI 2/16 Trung Tran and Don Grant TS9.6 Why Copying LIS from a Developed Country Does Not Work for a Developing Country? From Pharaohs to Geoinformatics FIG Working Week 2005 and GSDI-8 Cairo, Egypt April 16-21, 2005
Đồng bộ tài khoản