Windows Errors part 10

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
50
lượt xem
7
download

Windows Errors part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'windows errors part 10', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Windows Errors part 10

  1. PerceivedType (String Value) nhập vào giá trị audio cho nó HKEY_CLASSES_ROOT\.wav ở phần bên phải của khóa này bạn tìm khóa PerceivedType (String Value) nhập vào giá trị audio cho nó 0x800C0002 initialization error khi mở Windows Update Khi bạn mở web Windows Update lỗi như trên sẽ xuất hiện , sau đây sẽ là cách sửa chữa lỗi này HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Wind owsUpdate\IUControl Bạn tìm khóa mang tên là Identserver và xóa khóa này . Thoát khỏi Registry Editor . Phục hồi Themes Themes trong Windows XP được đặt ở thư mục WINDOWS\Resources\Themes bạn có thể thêm hay xóa Themes ở đây tuy nhiên vì một lí do nào đó bạn muốn phục hồi lại tình trạng trước đó Themes của mình , bạn làm như sau : Bạn mở Notepad và chép đoạn mã dưới đây vào , lưu tập tin này lại mang tên là restoretheme.reg Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policie s\System] "NoDispBackgroundPage"=dword:00000000 "NoDispScrSavPage"=dword:00000000 "NoColorChoice"=dword:00000000 "NoSizeChoice"=dword:00000000 "NoVisualStyleChoice"=dword:00000000 "SetVisualStyle"="C:\\Windows\\Resources\\Themes\\Luna.theme" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes] "Type"=dword:00000020
  2. "Start"=dword:00000002 "ErrorControl"=dword:00000001 "ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00, \ 74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\ 00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\ 6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00 "DisplayName"="Themes" "Group"="UIGroup" "ObjectName"="LocalSystem" "FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,04,00,19,\ 00,01,00,00,00,60,ea,00,00,01,00,00,00,60,ea,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "Description"="Provides user experience theme management." [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes\Para meters] "ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\ 00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\ 73,00,68,00,73,00,76,00,63,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00 "ServiceMain"="ThemeServiceMain" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes\Secu rity] "Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\ 00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\ 00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\ 05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\ 20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0b,00,00,00,00,\ 00,18,00,fd,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,23,02,00,00,01,01,\
  3. 00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes\Enu m] "0"="Root\\LEGACY_THEMES\\0000" "Count"=dword:00000001 "NextInstance"=dword:00000001 Không cho phép Windows lưu trữ các tập tin DLL trong bộ nhớ Bạn thường cài đặt phần mềm trên máy tính của bạn tuy nhiên khi bạn xóa phần mềm nào đó rất có thể các tập tin DLL (thư viện hình động) vẩn còn “chiếm chổ” trên máy tính của bạn . Khi bạn sủ dụng máy tính một thời gian , bạn thấy tốc độ máy tính của bạn có thể chậm hơn lúc trước . Thủ thuật sau sẽ giúp bạn không cho phép lưu trữ các tập tin này trên máy tính vì việc lưu trử các tập tin DLL này sẽ làm cho máy tính của bạn tốn rất nhiều bộ nhớ . Vào Start – Run gõ regedit và nhấn phím Enter . Bạn tìm đến khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer Chọn Edit – New chọn DWORD Value đặt tên cho khóa này là AlwaysUnloadDll Nhấn chuột phải vào khóa này chọn Modify và thiết lập cho nó bằng 1 . Khởi động lại máy tính . Sao lưu và phục hồi các thông tin kết nối của modem Từ Windows 2000 trở lên , các thông tin về kết nối được lưu trong Remote Access PhonEbook (Rasphone.pbk) và thường nằm tại thư mục : X:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk X: là ổ đĩa chứa hệ điều hành Windows XP Thư mục Application Data mặc định luôn có thuộc tính ẩn (hidden) nên bạn muốn xem được nó thì phải làm như sau : Chuyển tới thư mục All Users vào menu Tools - Folder Options chọn thẻ View
  4. đánh dấu chọn mục Show hidden files and folders nhấn OK . Chép tập tin Rasphone.pbk đến thư mục cần lưu . Để phục hồi bạn chỉ cần copy file này đến thư mục trên và khởi động lại máy tính . Tăng tốc cửa sổ tải cùng một lúc trong Internet Explorer Theo mặc định Internet Explorer chỉ cho phép bạn tải 2 tập tin cùng một lúc , để tăng nhiều cửa sổ tải cùng một lúc bạn làm như sau : Mở Notepad bạn chép đoạn mã dưới đây vào , lưu lại và đặt tên là speedwindows.reg Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Interne t Settings] "MaxConnectionsPerServer"=dword:00000020 "MaxConnectionsPer1_0Server"=dword:00000020 20 : cho phép bạn tải 20 tập tin cùng một lúc . Ẩn các ổ đĩa trong My Computer Bạn muốn ẩn các ổ đĩa trong MyComputer để tránh một người dùng nào đó vào máy tính của bạn Mở Notepad bạn chép đoạn mã dưới đây vào , lưu lại và đặt tên là hiddenhard.reg Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policie s\Explorer] "NoDrives"=dword:00000004 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Polic ies\Explorer] "NoDrives"=dword:00000004 Trong đó : A: 1, B: 2, C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64, H: 128, I: 256, J: 512, K: 1024, L: 2048,
  5. M: 4096, N: 8192, O: 16384, P: 32768, Q: 65536, R: 131072, S: 262144, T: 524288, U: 1048576, V: 2097152, W: 4194304, X: 8388608, Y: 16777216, Z: 33554432, ALL: 67108863 Windows cannot load the device driver for this hardware. The driver may be corrupted or missing. (Code 39) Khi bạn mở My Computer bạn không thấy ổ đĩa mềm của mình , bạn vào Device Manager bãn kiểm tra ổ đĩa mềm của mình , khi đó một thông báo lỗi xuất hiện giống như trên . Bạn mở Registry Editor lên và tìm đến khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Flpydisk Ở phần bên phải bạn tìm giá trị ImagePath (String Value) nhấn chuột phải vào khóa này và chọn Modify . Trong Value Data bạn gõ system32\drivers\flpydisk.sys và nhấn OK . Đóng Registry lại . Ngăn ngừa truy cập vào ổ đĩa C Thủ thuật sau sẽ giúp bạn , không cho phép truy cập vào ổ đĩa C : trên máy tính của bạn . Mở Notepad và chép đoạn mã này vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policie s\Explorer] "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091 "NoSharedDocuments"=hex:01,00,00,00 "NoFolderOptions"=dword:00000000 "ConfirmFileDelete"=dword:00000001
Đồng bộ tài khoản