Windows Errors part 5

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
5
download

Windows Errors part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'windows errors part 5', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Windows Errors part 5

  1. Vào Start – Run gõ REGSVR32 /n /i:U SHELL32 nhấn phím Enter Mất chức năng Start Menu trong Taskbar Properties Khi bạn mở chức năng Task Bar and Star Menu Properties ở thanh Start Menu , bạn chỉ còn nhìn thấy chức năng Classic Start Menu . Còn chức năng Start Menu “biến đi đâu” rồi , thủ thuật sau sẽ giúp bạn khắc phục được tình trạng này . Mở Registry Editor , bạn tìm đến khóa sau : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies \Explorer Ở phần bên phải , bạn tìm giá trị NoSimpleStartMenu (DWORD Value) và thiết lập cho nó là 0 Logoff và đăng nhập lại . Cách thứ hai bạn có thể dùng chức năng Group Policy để thay đổi nó . Vào Start – Run gõ gpedit.msc và nhấn phím Enter . Vào User Configuration chọn Administrative Templates . Chọn Start menu and Taskbar ở phần bên phải bạn tìm giá trị tên là Force classic Start Menu và thiết lập cho giá trị này là Not Configured . Đưa các khay đĩa ra bằng một cú nhấp chuột Máy tính của bạn có rất nhiều ổ đĩa CDROM , ổ nào củng có cả CDR/CDRW đều đủ cả không thiếu mặt một “nhân tài” nào hết . mỗi lần muốn lấy các ổ đĩa này ra muốn “mệt xĩu” . Bạn mở Notepad lên và chép đoạn mã sau vào : Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7" ) Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection if colCDROMs.Count >= 1 then For i = 0 to colCDROMs.Count - 1 colCDROMs.Item(i).Eject Next ' cdrom End If Lưu tập tin này lại , bạn đặt tên cho tập tin này là cd.vbs Tắt Cãnh Báo Security Center trong Windows XP SP2 Security Center (Trung Tâm Bảo Mật) trong Windows XP SP2 kiểm tra việc thiết lập bảo mật trên máy tính của bạn (kiểm tra và xác định trạng thái của phần mềm Antivirus được cài đặt) , nó sẽ gởi cãnh báo qua vùng cãnh báo và nó cho bạn biết tường lữa hay phần mềm Antirivus đó có phải hàng “xịn” hay không . Nếu như bạn chạy một phần mềm tường lửa và chương trình diệt virus mà Security
  2. Center không nhận biết được , nó sẽ tiếp tục cãnh báo bạn mỗi khi bạn bắt đầu với máy tính của mình . Để tắt chức năng này , bạn thao tác các bước sau : Mở Security Center bằng cách vào Start – Run gõ WSCUI.CPL hoặc bạn nhấn Start – Control Panel và chọn Security Center . Trong Security Center chọn Change the way Security Center alerts me và xóa các mục kiểm mà bạn không muốn nhận cãnh báo , khi đó bạn nhấn OK . Hoặc bạn có thể thực hiện chức năng này qua Registry Editor . HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center Ở phần bên phải chọn AntiVirusDisableNotify (DWORD Value) và thiết lập cho nó giá trị là 1 . Ở phần bên phải chọn FirewallDisableNotify (DWORD Value) và thiết lập cho giá trị này là 1 Đóng Regedit và khởi động lại máy tính Thay đổi thông tin đăng ký người dùng trong System Properties Bạn mới mua máy tính củ về khi bạn mở System Properties bạn sẽ thấy thông tin đăng ký (Registered to) của một người dùng nào đó . Thủ thuật sau sẽ giúp bạn điều chỉnh thông tin đăng ký này rất dể dàng . Bạn mở Notepad của mình và chép đoạn mã sau vào : Option Explicit Set ws = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Dim ws, t, p1, p2, n, g, cn, cg Dim itemtype p1 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\" n = ws.RegRead(p1 & "RegisteredOwner") g = ws.RegRead(p1 & "RegisteredOrganization") t = "Change Owner and Organization Utility" cn = InputBox("Type new Owner and click OK", t, n) If cn "" Then ws.RegWrite p1 & "RegisteredOwner", cn End If cg = InputBox("Type new Organization and click OK.", t, g) If cg "" Then ws.RegWrite p1 & "RegisteredOrganization", cg
  3. End If Lưu lại và đặt tên là changeinfouser.vbs Thêm một số công cụ khi nhấn chuột phải vào My Computer Bạn có muốn thêm các chức năng có trong hệ điều hành Windows XP chẳng hạn như Control Panel , Service , Registry Editor , LogOff , Shutdown , Add/Remove Programs , Drive Cleanup , System Restore , Device Manager , Reset khi bạn nhấn chuột phải vào My Computer hay không . Bạn mở trình soạn thảo văn bản Notepad lên sau đó bạn chép và dán đoạn mã này vào trong Notepad . đoạn mã như sau : Windows Registry Editor Version 5.00 ;Them Control Panel khi nhan chuot phai o My Computer [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA- 1069-A2D8- 08002B30309D}\shell\Control Panel\command] @="rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL" ;Them Registry Editor khi nhan chuot phai o My Computer [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA- 1069-A2D8-08002B30309D}\shell\regedit] @=hex(2):52,00,65,00,67,00,69,00,73,00,74,00,72,00,79,00,20,00,45,00,64,00,\69, 00,74,00,6f,00,72,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA- 1069-A2D8-08002B30309D}\shell\regedit\command] @=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,72,00,65,\00,67, 00,65,00,64,00,69,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,00,00 ;Them Add/Remove khi nhan chuot phai o My Computer [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8- 08002B30309D}\shell\Add/Remove\command] @="control appwiz.cpl" ;Them Drive Cleanup khi nhan chuot phai o My Computer [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8- 08002B30309D}\shell\DriveCleanup\command] @="cleanmgr" ;Them Services khi nhan chuot phai o My Computer [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-
  4. 08002B30309D}\shell\Services] @=hex(2):53,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,00,65,00,73,00,00,00 "SuppressionPolicy"=dword:4000003c [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8- 08002B30309D}\shell\services\command] @=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,\ 00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00,63,00,2e,00,65,00,78,00,\ 65,00,20,00,2f,00,73,00,20,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,\00,6 f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,\ 32,00,5c,00,73,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,00,65,00,73,00,2e,00,6d,00,73,\00,6 3,00,20,00,2f,00,73,00,00,00 ;Them System Restore khi nhan chuot phai o My Computer [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8- 08002B30309D}\shell\SystemRestore\command] @=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,\ 00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,65,00,73,00,74,00,6f,00,72,00,\ 65,00,5c,00,72,00,73,00,74,00,72,00,75,00,69,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,00,\00 ;Them Device Manager khi nhan chuot phai o My Computer [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA- 1069-A2D8-08002B30309D}\shell\DevMgr] @="Device Manager" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA- 1069-A2D8-08002B30309D}\shell\DevMgr\command] @="mmc.exe %%SYSTEMDRIVE%%\\WINDOWS\\SYSTEM32\\devmgmt.msc" ;Them LogOff khi nhan chuot phai o My Computer [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8- 08002B30309D}\shell\[LogOff]\command] @="shutdown -l -f -t 5" ;Them Reset khi nhan chuot phai o My Computer [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8- 08002B30309D}\shell\[Reboot]\command] @="shutdown -r -f -t 5" ;Them Shutdown khi nhan chuot phai o My Computer [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-
  5. 08002B30309D}\shell\[Shutdown]\command] @="shutdown -s -f -t 5" Bây giờ bạn lưu lại với tên là addonmycomputer.reg Tiến hành chạy tập tin này , thật tuyệt khi có các công cụ hổ trợ được thêm vào khi bạn nhấn phím phải chuột và chọn My Computer . Trình diển tất cả các loại Font thông qua Microsoft Word Đoạn mã sau sẽ sử dụng Microsoft Word để hiển thị các font chữ được cài đặt trên máy tính của bạn . Nó sẽ hiển thị tên của font chữ , câu chữ hoa và câu chữ thường , các số từ 0 đến 9 nhờ đó mà người dùng có thể nhận biết các lọai font chữ trên máy tính của mình rất dể dàng mà không sử dụng bất cứ phần mềm xem font chữ hổ trợ nào . Mở Notepad và chép đoạn mã sau vào : dim w set w = createobject("word.application") w.visible = true dim d set d = w.documents.add dim iFonts iFonts = w.fontnames.count dim i for i = 1 To iFonts d.content.insertafter w.fontnames(i) & vbcrlf
Đồng bộ tài khoản