Windows Errors part 65

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
39
lượt xem
5
download

Windows Errors part 65

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'windows errors part 65', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Windows Errors part 65

  1. Lỗi 630 khi kết nối Internet (Windows 98/Me) Error 630: The computer is not receiving a response from the modem. Check that the modem is plugged in, and if necessary, turn the modem off, and then turn it back on. Communication port is invalid or busy. Error 630: The modem is not responding correctly. Please verify that the modem is plugged in to the computer and to the telephone line. If the problem persists, please select 'Help' button to start the Windows Modem Troubleshooter. Khi bạn gặp lỗi như trên , rất có thể chức năng Support SerialKey devices cấu hình không đúng . Vào Start - Control Panel chọn Accessibility Options . Trên thanh General bạn xóa mục Support SerialKey devices . Chọn Settings và thiết lập một cổng COM khác trong mục Serial Port và chọn OK . REMOVEIT caused an invalid page fault in module MSONSEXT.DLL at 0167:79eabb14.(Windows 98) Vào Start - Settings chọn Control Panel và khi đó nhấn Add/Remove Programs . Trên thanh Windows Setup và xóa mục Online Services . Nhấn OK . Lỗi khi mở tài liệu Excel Khi bạn mở một tài liệu trong Excel , thông báo lỗi như sau sẽ xuất hiện : Cannot find the file filename.XLS (or one of its components). Make sure the path and file name are correct and that all required libraries are available. Đóng tất cả các chương trình đang chạy trên máy tính của bạn . Vào Start - Run gõ Excel /unregserver nhấn OK Gõ tiếp Excel /regserver và nhấn OK Cho phép chức năng Sound trong Windows Server 2003 Nếu bạn cài đặt Windows Server 2003 trên phiên bản Windows Server 2003 Enterprise Edition bạn sẽ không nghe được bất kì âm thanh nào mặc dù bạn đã kiểm tra tất cả các trình điều khiển (driver) chúng vẩn làm việc bình thường . Nguyên nhân do phiên bản Windows Server Enterprise Edition tắt dịch vụ Windows Audio . Để kích hoạt nó bạn vào Start - Run gõ services.msc và tìm dịch vụ mang tên là Windows Audio và chọn Automatic chứ không phải là Disabled . Vào Start - Control Panel chọn Sounds and Audio Devices và chọn mục Enable Windows Audio nhấn OK . Khởi động máy tính . Không cho phép chạy Group Policy
  2. Để không cho phép chạy Group Policy bạn tìm khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System Bạn tạo một giá trị mang tên là DisableGPO (DWORD Value) Thiết lập giá trị này là 1 . Khởi động lại máy tính . Lỗi khi mở About trong Internet Explorer Khi bạn mở chức năng About trong Internet Explorer một thông báo giống như dưới đây sẽ xuất hiện . An error has occured in this dialog. Error: 96 Unspecified error. Vào Start - Run gõ regsvr32 mshtmled.dll nhấn Enter . Gõ Regsvr32 jscript.dll nhấn Enter . Gõ Regsvr32 /i mshtml.dll nhấn Enter . Cài Internet Explorer nếu không báo lỗi trên vẩn còn xuất hiện . Đếm từng giây bằng VBscript Bạn có muốn đếm từng giây ngay trên màn hình Desktop hay không . Để thực hiện điều mà bạn muốn . Bạn mở Notepad và chép đoạn mã dưới đây vào : Option Explicit On Error Resume Next Dim timerID, now, nowMonth, nowDate, nowYear, nowHour, nowMinute, nowSecond, Elapsed, WshShell, CRLF Dim thisYear, lpyra, lpyrb, issue, yearsPast, total, mns, scs, temp2, doLoop, btnCode, insStr timerID = 0 CRLF = Chr(13) & Chr(10) doLoop = TRUE Set WshShell = CreateObject( "WScript.Shell" ) insStr = CRLF & CRLF & "Press OK to Stop" ' Main While doLoop = TRUE If stardate() = 1 Then ' drop out of loop if OK clicked doLoop = FALSE End If WEnd Function stardate()
  3. now = Date() nowMonth = Month(now) - 1 'subtract cos so Jan=0 not 1 to be consistent with getMonth Vb function nowDate = Day(now) nowYear = Year(now) + 1900 now = Time() nowHour = Hour(now) nowMinute = Minute(now) nowSecond = Second(now) now = 0 Elapsed = nowSecond + 60 * (nowMinute) + 3600 * (nowHour) +86400 * (nowDate - 1) If (nowMonth>10) Then Elapsed = Elapsed + (86400*334) Else If (nowMonth>9) Then Elapsed = Elapsed + (86400*304) Else If (nowMonth>8) Then Elapsed = Elapsed + (86400*273) Else If (nowMonth>7) Then Elapsed = Elapsed + (86400*243) Else If (nowMonth>6) Then Elapsed = Elapsed + (86400*212) Else If (nowMonth>5) Then Elapsed = Elapsed + (86400*181) Else If (nowMonth>4) Then Elapsed = Elapsed + (86400*151) Else If (nowMonth>3) Then Elapsed = Elapsed + (86400*120) Else If (nowMonth>2) Then Elapsed = Elapsed + (86400*90) Else If (nowMonth>1) Then Elapsed = Elapsed + (86400*59) Else If (nowMonth>0) Then Elapsed = Elapsed + (86400*31)
  4. End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If If (nowYear>2100) Then nowYear = nowYear-1900 End If thisYear = Round( Elapsed / 315.36) / 100 lpyra= Round(nowYear/400) lpyrb= nowYear/400 If (lpyra=lpyrb) Then If (nowMonth>2) Then Elapsed = Elapsed + (86400) End If End If issue = Round(((nowYear-2323)/100)-.5) yearsPast = (nowYear - (2323+(issue * 100))) * 1000 total = thisYear+yearsPast If (nowMinute
  5. stardate = WshShell.Popup( temp2, 1, "StarDate", 0) End Function Lưu tập tin này lại và đặt tên là counttime.vbs Chat trong mạng nội bộ Windows 2000/XP Trong Windows 2000/XP có 1 chương trình nhỏ gọn dùng để chat trong mạng nội bộ nhưng nếu không nói ra thì… ít ai biết vì chẳng hiểu sao Microsoft lại không tạo biểu tượng mặc định cho chương trình này trong nhóm Communication. Để muốn sử dụng chương trình này bạn làm theo các bước dưới đây. Tạo biểu tượng cho chương trình bằng cách chạy Explorer , mở thư mục Windows/System32 tìm file Winchat.exe , bấm và giử phím phải chuột trên file rồi kéo ra màn hình Desktop , nhả phím chuột rồi chọn lịnh Create Shortcut Here. Nếu muốn chương trình chạy thường trú mỗi khi khởi động Windows bạn bấm phím phải chuột lên nút Start rồi chọn lịnh Explorer All Users trong menu rút gọn. Mở Start Menu/Programs/Startup . Bấm phím phải chuột trong cửa sổ liệt kê nội dung nhóm Startup, chọn lịnh New/Shortcut . Bấm nút Browse và chỉ đến file Winchat.exe Các máy đang chạy Winchat trong cùng 1 mạng nội bộ có thể chát với nhau, nếu muốn chat với máy nào bạn bấm chuột nút Dial trong thanh công cụ hay dùnh lịnh Dial trong menu Conversation. Biểu tượng chat trong máy được gọi sẽ chớp sáng và phát âm thanh, nếu người được gọi chấp nhận trả lời sẽ bấm nút Answers rồi hai bên trao đổi thông điệp với nhau. Nửa cửa sổ bên trên là thông điệp gởi, nửa cửa sổ bên dưới là thông điệp
Đồng bộ tài khoản