Windows Errors part 8

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
52
lượt xem
5
download

Windows Errors part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'windows errors part 8', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Windows Errors part 8

  1. Tiếp theo bạn chọn mục kiểm Replace permission entries on all child objects with entries shown here that apply to child objects và chọn Apply. Machine Certificate cannot be installed Mở Notepad và tạo file batch đặt tên cho tập tin này là SetMachineACLs.bat Tập tin SetMachineACLs.bat như sau : convert d: /FS:NTFS rmdir "D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys" regsvr32 rsaenh.dll rmdir "D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\DSS\MachineKeys" regsvr32 dssenh.dll Lưu tập tin này lại trong thư mục C:\scripts . Mở tập tin Unattend.bat và thêm vào giá trị sau : /copydir:i386\scripts /cmd:c:\scripts\SetMachineACLs.bat Không truy cập được đến các tài nguyên được chia sẽ trong mạng LAN Đăng nhập vào máy tính với quyền Administrator hoặc nhóm Administrator Vào Start – Run gõ cmd nhấn Enter , đến đây bạn sử dụng trình tiện ích System File Checker để cứu lại các tập tin hệ thống của mình . Gõ sfc /scannow nhấn Enter . Mở thư mục Windows\System32\Drivers bạn tìm tập tin mang tên là MUP.SYS đổi tên tập tin này thành MUP.OLD. Sử dụng trình tiện ích SFC lại một lần nữa . Vô hiệu chức năng Allow the computer to turn off this device to save power cho card mạng Mở Notepad bạn chép vào đoạn mã sau : Windows Registry Editor Version 5.00
  2. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E 972-E325-11CEBFC1- 08002bE10318}\DeviceNumber] "PnPCapabilities"=dword:00000038 Trong đó : DeviceNumber là số của card mạng Khi bạn mở Windows Update thông báo lỗi như sau xuất hiện Windows Update Web site is not available Đầu tiên bạn tìm thư mục Program Files\Windowsupdate\V4 Nhấn chuột phải vào thư mục mang tên là Iuident.cab và chọn Copy và dán (Paste) tập tin này vào thư mục Temp trong thư mục V4 Khi truy cập website Windows Update của Microsoft bạn sẽ nhận được thông báo lỗi Software Update Incomplete The Windows Update.log file may contain the following error message: Error IUCTL Downloading iuident.cab from http://windowsupdate.microsoft.com/v4/iuident.cab (Error 0x80070003: The system cannot find the path specified.) Mở Registry Editor bạn tìm đến khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion Ở phần bên phải bạn tìm khóa ProgramFilesDir và thiết lập cho nó giá trị C:\Program Files. Tìm tiếp khóa ProgramFilesPath và thiết lập cho nó giá trị là %Program Files% RUNDLL Error loading irprops.cpl Khi bạn bắt đầu với hệ điều hành Windows XP của mình bạn sẽ nhận được thông báo lỗi như trên . Nguyên nhân có thể do các tập tin hệ thống của chức năng bị hư Bluetooth Authentication Vào Control Panel chọn Add/Remove Programs. Trên thanh Install/Uninstall chọn Bluetooth Authentication Agent và khi đó chọn Add/Remove. Khởi động lại máy
  3. tính . Tiếp theo bạn mở Registry Editor và tìm đến khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\R un Ở phần bên phải bạn tìm khóa sau và xóa nó BluetoothAuthenticationAgent Khởi động lại máy tính . Lỗi Hibernate Khi bạn bắt đầu với máy tính của mình hoặc bạn sử dụng chức năng Hibernate , hai thông báo lỗi như sau sẽ xuất hiện . Microsoft Windows The system has recovered from a serious error. A log of this error has been created. Please tell Microsoft about this problem. We have created an error report that you can send to help us improve Microsoft Windows. We will treat this report as confidential and anonymous. To see what data this error report contains, click here. BCCode : 000000A5 BCP1 : 00000011 BCP2 : 00000006 BCP3 : 00000000 BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1 Hoặc lỗi màn hình xanh chết chóc , thông báo lỗi xuất hiện như sau : A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer... Technical information: *** STOP: 0x000000A5 (0x00000011, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000000) Bug Check Symbolic Name lỗi này nguyên nhân do tập tin Hiberfil.sys của bạn bị mất hoặc bị hư . Bạn khởi động lại máy tính , vào Recovery Console .
  4. Bạn sử dụng lệnh sau : del hiberfil.sys nhấn Enter để xóa tập tin này và khởi động lại máy tính . Lỗi khi download hay upgrade từ Windows Upgrade Thông báo lỗi như sau : Initialization error 0x8007007e In the Windows Update.log file in the Windows directory, you may receive a message that is similar to the following message: Error IUENGINE Determining machine configuration (Error 0x8007007E: The specified module could not be found.) Vào Start – Run gõ cmd nhấn phím Enter . Bạn gõ tiếp SFC /scannow nhấn Enter Tiếp theo bạn đăng ký tập tin sau : Vào Start – Run gõ regsvr32 /i Urlmon.dll nhấn Enter Lặp lại bước trên đối với các tập tin như sau : o regsvr32 /i Shdocvw.dll o regsvr32 Msjava.dll o regsvr32 Actxprxy.dll o regsvr32 Oleaut32.dll o regsvr32 /i Mshtml.dll o regsvr32 /i Browseui.dll o regsvr32 /i Shell32.dll Nếu không hết bạn nên sửa chữa hoặc cài đặt lại trình duyệt Internet Explorer của bạn . The file C:\windows\system32\c_1252.nls is missing or corrupt Khi bạn bắt đầu với hệ điều hành của mình , thông báo lỗi như trên sẽ xuất hiện Đầu tiên bạn khởi động lại máy tính vào Recovery Console bạn gõ như sau : chkdsk /r nhấn Enter Lưu ý một điều bạn nên biết khi sử dụng Recovery Console bạn phải đặt đĩa CD
  5. Windows XP vào trong ổ đĩa CDROM . OK nhé . Sau này chúng ta sẽ sử dụng nó nhiều đấy . cd system32 ren c_1252.nls c_1252.old expand D:\i386\c_1252.nl_ c:\windows\system32 Winlogon.exe. Entry Point Not Found The procedure entry point AssocIsDangerous could not be found in the dynamic link library SHLWAPI.DLL. Khi bạn kết nối đến Windows Update bạn có thể nhận được thông báo lỗi như trên . Sau đây là cách fix lỗi của nó . Bạn vào Recovery Console bạn gõ như sau (lưu ý mỗi dòng bạn đều nhấn phím Enter để thực hiện câu lệnh) cd \ cd windows\system32 ren winlogon.exe winlogon.old ren msgina.dll msgina.old ren shell32.dll shell32.old ren shlwapi.dll shlwapi.old cd.. cd servicepackfiles\i386 copy MSGINA.DLL c:\windows\system32 copy SHELL32.DLL c:\windows\system32 copy WINLOGON.EXE c:\windows\system32 copy SHLWAPI.DLL c:\windows\system32 Nếu cách làm ở trên vần không được bạn chuyển sang cách thứ hai . Gõ tiếp expand D:\i386\MSGINA.DL_ C:\windows\system32 expand D:\i386\SHELL.DL_ C:\windows\system32 expand D:\i386\WINLOGON.EX_ C:\windows\system32 expand D:\i386\SHLWAPI.DL_ C:\windows\system32 cd\ cd windows\system32 ren *.dl_ *.dll ren *.ex_ *.exe Tạo kết nối mạng báo lỗi Error 711: Cannot load Remote Access Service Connection Manager.
  6. Vào Start – Run gõ Services.msc nhấn Enter . Bạn tìm dịch vụ mang tên là Telephony , nhấn chuột phải vào dịch vụ này và chọn Properties . Trên thanh General chọn Manual chọn Startup Type và chọn Start để bắt đầu dịch vụ này . Sau đó bạn thực hiện giống như trên đồi với dịch vụ Remote Access Connection Manager và Remote Access Auto Connection Manager . Khi đăng ký tập tin DLL , thông báo lỗi như sau xuất hiện DllRegisterServer in tên tập tin.dll failed. Return code was: 0x80070005 Nếu bạn sử dụng Regsrv32 để đăng ký tập tin DLL , thông báo lỗi như trên sẽ xuất hiện . lỗi này không xuất hiện trên nền Windows NT và Windows 2000 . Tuy nhiên nếu Windows XP/2003 của bạn bị lỗi như trên . Bạn tiến hành đăng nhập vào máy tính với tài khoản Administrator và khi đó đăng ký lại tập tin DLL Snap-in Failed to Initialize khi mở Microsoft Management Console Khi bạn mở Microsoft Management Console thông báo lỗi như sau sẽ xuất hiện .Snap-in failed to initialize. Name: Group Policy CLSID: {8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571-E3} Hoặc Snap-in failed to initialize.
Đồng bộ tài khoản