intTypePromotion=1

Writing: Grammar, usage and style

Chia sẻ: Hoàng Liên Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:223

0
342
lượt xem
159
download

Writing: Grammar, usage and style

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Writing: Grammar, usage and style giới thiệu tới người đọc cách rèn luyện các kỹ năng viết Tiếng Anh, cách sử dụng ngữ pháp tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh để viết bài luận. Đây là một Tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ôn tập và củng cố khả năng tiếng Anh của minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Writing: Grammar, usage and style

 1. É®·¬·²¹æ Ù®¿³³¿®ô Ë-¿¹»ô ¿²¼ ͬ§´» ̸» »--»²¬·¿´- º¿-¬ º®±³ ¬¸» »¨°»®¬- ¿¬ Ó¿-¬»® ¬¸» ¾¿-·½-Oº¿-¬ ݱ³°´»¬» ½±ª»®¿¹» ±º ½±®» ½±²½»°¬- ß½½»--·¾´»ô ¬±°·½ó¾§ó ¬±°·½ ±®¹¿²·¦¿¬·±² Ú®»» °±½µ»¬ ¹«·¼» º±® »¿-§ ®»º»®»²½» îì󸱫®ó¿ó¼¿§ ¼±©²´±¿¼- ¿¬ ½´·ºº-²±¬»-ò½±³
 2. Ý´·ºº-Ï«·½µÎ»ª·»©v É®·¬·²¹æ Ù®¿³³¿®ô Ë-¿¹»ô ¿²¼ ͬ§´» Þ§ Ö»¿² Û¹¹»²-½¸©·´»®ô Óòßò ¿²¼ Û³·´§ ܱ¬-±² Þ·¹¹- ß² ײ¬»®²¿¬·±²¿´ Ü¿¬¿ Ù®±«° ݱ³°¿²§ Ý´»ª»´¿²¼ô ÑØ { ײ¼·¿²¿°±´·-ô ×Ò { Ò»© DZ®µô ÒÇ
 3. ß¾±«¬ ¬¸» ß«¬¸±®- Ы¾´·-¸»®K- ß½µ²±©´»¼¹³»²¬- Ö»¿² Û¹¹»²-½¸©·´»®ô Óß ·- ¿ ¹®¿¼«¿¬» ±º Ëò Ýò Û¼·¬±®·¿´ Þ»®µ»´»§ ¿²¼ ͬ¿²º±®¼ ˲·ª»®-·¬§ò ͸» ¸¿- ¬¿«¹¸¬ Ю±¶»½¬ Û¼·¬±®æ ر©¿®¼ Ù»´³¿² Û²¹´·-¸ ¿²¼ ݱ³°±-·¬·±² ·² ¸·¹¸ -½¸±±´ ¿²¼ ß½¯«·-·¬·±²- Û¼·¬±®æ ͸»®®§ Ù±³±´´ ©±®µ»¼ ¿- ¿ ¾«-·²»-- »¼·¬±® ¿²¼ ©®·¬»®ò ݱ°§ Û¼·¬±®æ ر©¿®¼ Ù»´³¿² Û³·´§ ܱ¬-±² Þ·¹¹- ·- ¿ ¹®¿¼«¿¬» ±º ¬¸» ˲·ª»®ó Û¼·¬±®·¿´ ß¼³·²·-¬®¿¬±®æ Ó·½¸»´´» Ø¿½µ»® -·¬§ ±º Ò±®¬¸ Ý¿®±´·²¿ ¿²¼ Ó«®®¿§ ͬ¿¬» ˲·ª»®ó Ю±¼«½¬·±² -·¬§ò ͸» ·- ½«®®»²¬´§ ¿² ¿¼¶«²½¬ ·²-¬®«½¬±® ¿¬ ײ¼»¨»®æ ÌÛÝØÞÑÑÕÍ Ð®±¼«½¬·±² Í»®ª·½»- п¼«½¿¸ ݱ³³«²·¬§ ݱ´´»¹» ¿²¼ Ó«®®¿§ ͬ¿¬» Ю±±º®»¿¼»®æ ÌÛÝØÞÑÑÕÍ Ð®±¼«½¬·±² Í»®ª·½»- ˲·ª»®-·¬§ ¿²¼ ¸¿- ¬¿«¹¸¬ Û²¹´·-¸ ¬± -¬«¼»²¬- Ø«²¹®§ Ó·²¼- ײ¼·¿²¿°±´·- Ю±¼«½¬·±² Í»®ª·½»- º®±³ µ·²¼»®¹¿®¬»² ¬± ½±´´»¹»ò Ý´·ºº-Ï«·½µÎ»ª·»©v É®·¬·²¹æ Ù®¿³³¿®ô Ë-¿¹»ô ¿²¼ ͬ§´» Ò±¬»æ ׺ §±« °«®½¸¿-»¼ ¬¸·- ¾±±µ ©·¬¸±«¬ ¿ ½±ª»® §±« Ы¾´·-¸»¼ ¾§ -¸±«´¼ ¾» ¿©¿®» ¬¸¿¬ ¬¸·- ¾±±µ ·- -¬±´»² °®±°»®¬§ò ׬ ©¿- Ø«²¹®§ Ó·²¼-ô ײ½ò ®»°±®¬»¼ ¿- þ«²-±´¼ ¿²¼ ¼»-¬®±§»¼þ ¬± ¬¸» °«¾´·-¸»®ô ¿²¼ çðç ̸·®¼ ߪ»²«» ²»·¬¸»® ¬¸» ¿«¬¸±® ²±® ¬¸» °«¾´·-¸»® ¸¿- ®»½»·ª»¼ ¿²§ °¿§ó Ò»© DZ®µô ÒÇ ïððîî ³»²¬ º±® ¬¸·- þ-¬®·°°»¼ ¾±±µòþ ݱ°§®·¹¸¬ w îððï Ø«²¹®§ Ó·²¼-ô ײ½ò ß´´ ®·¹¸¬- ®»-»®ª»¼ò Ò± °¿®¬ ±º ¬¸·- ¾±±µô ·²½´«¼·²¹ ·²¬»®·±® ¼»-·¹²ô ½±ª»® ¼»-·¹²ô ¿²¼ ·½±²-ô ³¿§ ¾» ®»°®±¼«½»¼ ±® ¬®¿²-³·¬¬»¼ ·² ¿²§ º±®³ô ¾§ ¿²§ ³»¿²- ø»´»½¬®±²·½ô °¸±¬±½±°§·²¹ô ®»½±®¼·²¹ô ±® ±¬¸»®©·-»÷ ©·¬¸±«¬ ¬¸» °®·±® ©®·¬¬»² °»®³·--·±² ±º ¬¸» °«¾´·-¸»®ò Ô·¾®¿®§ ±º ݱ²¹®»-- ݱ²¬®±´ Ò«³¾»®æ îððïðîìïìî ×ÍÞÒæ ðóéêìëóêíçíóç Ю·²¬»¼ ·² ¬¸» ˲·¬»¼ ͬ¿¬»- ±º ß³»®·½¿ ïð ç è é ê ë ì í î ï ïÑñÏÆñÏÊñÏÎñ×Ò Ü·-¬®·¾«¬»¼ ·² ¬¸» ˲·¬»¼ ͬ¿¬»- ¾§ Ø«²¹®§ Ó·²¼-ô ײ½ò Ü·-¬®·¾«¬»¼ ¾§ ÝÜÙ Þ±±µ- Ý¿²¿¼¿ ײ½ò º±® Ý¿²¿¼¿å ¾§ Ì®¿²-©±®´¼ Ы¾´·-¸»®- Ô·³·¬»¼ ·² ¬¸» ˲·¬»¼ Õ·²¹¼±³å ¾§ ×ÜÙ Ò±®¹» Þ±±µ- º±® Ò±®©¿§å ¾§ ×ÜÙ Í©»¼»² Þ±±µ- º±® Í©»¼»²å ¾§ ×ÜÙ Þ±±µ- ß«-¬®¿´·¿ Ы¾´·-¸·²¹ ݱ®°±®¿¬·±² Ь§ò Ô¬¼ò º±® ß«-¬®¿´·¿ ¿²¼ Ò»© Æ»¿´¿²¼å ¾§ Ì®¿²-Ï«»-¬ Ы¾´·-¸»®- Ь» Ô¬¼ò º±® Í·²¹¿°±®»ô Ó¿´¿§-·¿ô ̸¿·´¿²¼ô ײ¼±²»-·¿ô ¿²¼ ر²¹ Õ±²¹å ¾§ Ù±¬±° ײº±®³¿¬·±² ײ½ò º±® Ì¿·©¿²å ¾§ ×ÝÙ Ó«-»ô ײ½ò º±® Ö¿°¿²å ¾§ ײ¬»®-±º¬ º±® ͱ«¬¸ ߺ®·½¿å ¾§ Û§®±´´»- º±® Ú®¿²½»å ¾§ ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ̸±³-±² Ы¾´·-¸·²¹ º±® Ù»®³¿²§ô ß«-¬®·¿ ¿²¼ Í©·¬¦»®´¿²¼å ¾§ Ü·-¬®·¾«·¼±®¿ Ý«-°·¼» º±® ß®¹»²¬·²¿å ¾§ ÔΠײ¬»®²¿ó ¬·±²¿´ º±® Þ®¿¦·´å ¾§ Ù¿´·´»± Ô·¾®±- º±® ݸ·´»å ¾§ Û¼·½·±²»- ÆÛÌß ÍòÝòÎò Ô¬¼¿ò º±® л®«å ¾§ ÉÍ Ý±³°«¬»® Ы¾´·-¸·²¹ ݱ®°±®¿¬·±²ô ײ½òô º±® ¬¸» и·´·°°·²»-å ¾§ ݱ²¬»³°±®¿²»¿ ¼» Û¼·½·±²»- º±® Ê»²»¦«»´¿å ¾§ Û¨°®»-- ݱ³°«¬»® Ü·-¬®·¾«¬±®- º±® ¬¸» Ý¿®·¾¾»¿² ¿²¼ É»-¬ ײ¼·»-å ¾§ Ó·½®±²»-·¿ Ó»¼·¿ Ü·-¬®·¾«¬±®ô ײ½ò º±® Ó·½®±²»-·¿å ¾§ ݸ·°- ݱ³°«¬¿¼±®¿- Íòßò ¼» ÝòÊò º±® Ó»¨·½±å ¾§ Û¼·¬±®·¿´ Ò±®³¿ ¼» п²¿³¿ Íòßò º±® п²¿³¿å ¾§ ß³»®·½¿² Þ±±µ-¸±°- º±® Ú·²´¿²¼ò Ú±® ¹»²»®¿´ ·²º±®³¿¬·±² ±² Ø«²¹®§ Ó·²¼-K °®±¼«½¬- ¿²¼ -»®ª·½»- ·² ¬¸» ËòÍòô °´»¿-» ½¿´´ ±«® Ý«-¬±³»® Ý¿®» ¼»°¿®¬³»²¬ ¿¬ èððóéêîóîçéìò Ú±® ®»-»´´»® ·²º±®³¿¬·±²ô ·²½´«¼·²¹ ¼·-½±«²¬- ¿²¼ °®»³·«³ -¿´»-ô °´»¿-» ½¿´´ ±«® λ-»´´»® Ý«-¬±³»® Ý¿®» ¼»°¿®¬³»²¬ ¿¬ èððóìíìóíìîîò Ú±® ·²º±®³¿¬·±² ±² ©¸»®» ¬± °«®½¸¿-» Ø«²¹®§ Ó·²¼-K °®±¼«½¬- ±«¬-·¼» ¬¸» ËòÍòô °´»¿-» ½±²¬¿½¬ ±«® ײ¬»®²¿¬·±²¿´ Í¿´»- ¼»°¿®¬³»²¬ ¿¬ íïéóëéîóíççí ±® º¿¨ íïéóëéîóìððîò Ú±® ½±²-«³»® ·²º±®³¿¬·±² ±² º±®»·¹² ´¿²¹«¿¹» ¬®¿²-´¿¬·±²-ô °´»¿-» ½±²¬¿½¬ ±«® Ý«-¬±³»® Ý¿®» ¼»°¿®¬³»²¬ ¿¬ èððóìíìóíìîîô º¿¨ íïéóëéîóìððîô ±® »ó³¿·´ ®·¹¸¬-ห²¹®§³·²¼-ò½±³ò Ú±® ·²º±®³¿¬·±² ±² ´·½»²-·²¹ º±®»·¹² ±® ¼±³»-¬·½ ®·¹¸¬-ô °´»¿-» ½±²¬¿½¬ ±«® Í«¾óη¹¸¬- Ý«-¬±³»® Ý¿®» ¼»°¿®¬³»²¬ ¿¬ îïîóèèìóëðððò Ú±® -¿´»- ·²¯«·®·»- ¿²¼ -°»½·¿´ °®·½»- º±® ¾«´µ ¯«¿²¬·¬·»-ô °´»¿-» ½±²¬¿½¬ ±«® Ñ®¼»® Í»®ª·½»- ¼»°¿®¬³»²¬ ¿¬ èððóìíìóíìîî ±® ©®·¬» ¬± Ø«²¹®§ Ó·²¼-ô ײ½òô ߬¬²æ Ý«-¬±³»® Ý¿®» ¼»°¿®¬³»²¬ô ïðìéë Ý®±--°±·²¬ Þ±«´»ª¿®¼ô ײ¼·¿²¿°±´·-ô ×Ò ìêîëêò Ú±® ·²º±®³¿¬·±² ±² «-·²¹ Ø«²¹®§ Ó·²¼-K °®±¼«½¬- ¿²¼ -»®ª·½»- ·² ¬¸» ½´¿--®±±³ ±® º±® ±®¼»®·²¹ »¨¿³·²¿¬·±² ½±°·»-ô °´»¿-» ½±²¬¿½¬ ±«® Û¼«½¿¬·±²¿´ Í¿´»- ¼»°¿®¬³»²¬ ¿¬ èððóìíìóîðèê ±® º¿¨ íïéóëéîóìððëò Ų±²ó¬®¿ª»´ ¬·¬´»-à д»¿-» ½±²¬¿½¬ ±«® Ы¾´·½ λ´¿¬·±²- ¼»°¿®¬³»²¬ ¿¬ îïîóèèìóëïêí º±® °®»-- ®»ª·»© ½±°·»- ±® îïîóèèìóëðð𠺱® ¿«¬¸±® ·²¬»®ª·»©- ¿²¼ ±¬¸»® °«¾´·½·¬§ ·²º±®³¿¬·±² ±® º¿¨ îïîóèèìóëìððò Ú±® ¿«¬¸±®·¦¿¬·±² ¬± °¸±¬±½±°§ ·¬»³- º±® ½±®°±®¿¬»ô °»®-±²¿´ô ±® »¼«½¿¬·±²¿´ «-»ô °´»¿-» ½±²¬¿½¬ ݱ°§®·¹¸¬ Ý´»¿®¿²½» Ý»²¬»®ô îîî α-»©±±¼ Ü®·ª»ô Ü¿²ª»®-ô Óß ðïçîíô ±® º¿¨ çéèóéëðóììéðò Ô×Ó×Ì ÑÚ Ô×ßÞ×Ô×ÌÇñÜ×ÍÝÔß×ÓÛÎ ÑÚ ÉßÎÎßÒÌÇæ ÌØÛ ÐËÞÔ×ÍØÛÎ ßÒÜ ßËÌØÑÎ ØßÊÛ ËÍÛÜ ÌØÛ×Î ÞÛÍÌ ÛÚÚÑÎÌÍ ×Ò ÐÎÛÐßÎ×ÒÙ ÌØ×Í ÞÑÑÕò ÌØÛ ÐËÞÔ×ÍØÛÎ ßÒÜ ßËÌØÑÎ ÓßÕÛ ÒÑ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÌ×ÑÒÍ ÑÎ ÉßÎÎßÒÌ×ÛÍ É×ÌØ ÎÛÍÐÛÝÌ ÌÑ ÌØÛ ßÝÝËÎßÝÇ ÑÎ ÝÑÓÐÔÛÌÛÒÛÍÍ ÑÚ ÌØÛ ÝÑÒÌÛÒÌÍ ÑÚ ÌØ×Í ÞÑÑÕ ßÒÜ ÍÐÛÝ×Ú×ÝßÔÔÇ Ü×ÍÝÔß×Ó ßÒÇ ×ÓÐÔ×ÛÜ ÉßÎÎßÒÌ×ÛÍ ÑÚ ÓÛÎÝØßÒÌßÞ×Ô×ÌÇ ÑÎ Ú×ÌÒÛÍÍ ÚÑÎ ß ÐßÎÌ×ÝËÔßÎ ÐËÎÐÑÍÛò ÌØÛÎÛ ßÎÛ ÒÑ ÉßÎÎßÒÌ×ÛÍ ÉØ×ÝØ ÛÈÌÛÒÜ ÞÛÇÑÒÜ ÌØÛ ÜÛÍÝÎ×ÐÌ×ÑÒÍ ÝÑÒÌß×ÒÛÜ ×Ò ÌØ×Í ÐßÎßÙÎßÐØò ÒÑ ÉßÎÎßÒÌÇ ÓßÇ ÞÛ ÝÎÛßÌÛÜ ÑÎ ÛÈÌÛÒÜÛÜ ÞÇ ÍßÔÛÍ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÌ×ÊÛÍ ÑÎ ÉÎ×ÌÌÛÒ ÍßÔÛÍ ÓßÌÛÎ×ßÔÍò ÌØÛ ßÝÝËÎßÝÇ ßÒÜ ÝÑÓÐÔÛÌÛÒÛÍÍ ÑÚ ÌØÛ ×ÒÚÑÎÓßÌ×ÑÒ ÐÎÑÊ×ÜÛÜ ØÛÎÛ×Ò ßÒÜ ÌØÛ ÑÐ×Ò×ÑÒÍ ÍÌßÌÛÜ ØÛÎÛ×Ò ßÎÛ ÒÑÌ ÙËßÎßÒÌÛÛÜ ÑÎ ÉßÎÎßÒÌÛÜ ÌÑ ÐÎÑÜËÝÛ ßÒÇ ÐßÎÌ×ÝËÔßÎ ÎÛÍËÔÌÍô ßÒÜ ÌØÛ ßÜÊ×ÝÛ ßÒÜ ÍÌÎßÌÛÙ×ÛÍ ÝÑÒÌß×ÒÛÜ ØÛÎÛ×Ò ÓßÇ ÒÑÌ ÞÛ ÍË×ÌßÞÔÛ ÚÑÎ ÛÊÛÎÇ ×ÒÜ×Ê×ÜËßÔò ÒÛ×ÌØÛÎ ÌØÛ ÐËÞÔ×ÍØÛÎ ÒÑÎ ßËÌØÑÎ ÍØßÔÔ ÞÛ Ô×ßÞÔÛ ÚÑÎ ßÒÇ ÔÑÍÍ ÑÚ ÐÎÑÚ×Ì ÑÎ ßÒÇ ÑÌØÛÎ ÝÑÓÓÛÎÝ×ßÔ ÜßÓßÙÛÍô ×ÒÝÔËÜ×ÒÙ ÞËÌ ÒÑÌ Ô×Ó×ÌÛÜ ÌÑ ÍÐÛÝ×ßÔô ×ÒÝ×ÜÛÒÌßÔô ÝÑÒÍÛÏËÛÒÌ×ßÔô ÑÎ ÑÌØÛÎ ÜßÓßÙÛÍò Ì®¿¼»³¿®µ-æ Åײ-»®¬ ¬¸·®¼ °¿®¬§ ¬®¿¼»³¿®µ- º®±³ ¾±±µ ¬·¬´» ±® ·²½´«¼»¼ ´±¹±- ¸»®»Ã Ý´·ºº-ô Ý´·ºº-Ò±¬»-ô Ý´·ºº-Ò±¬»-ô ײ½ò ´±¹± ¿²¼ ¿´´ ®»´¿¬»¼ ´±¹±- ¿²¼ ¬®¿¼» ¼®»-- ¿®» ®»¹·-¬»®»¼ ¬®¿¼»³¿®µ- ±® ¬®¿¼»³¿®µ- ±º Ø«²¹®§ Ó·²¼-ô ײ½òô ·² ¬¸» ˲·¬»¼ ͬ¿¬»- ¿²¼ ±¬¸»® ½±«²¬®·»-ò ß´´ ±¬¸»® ¾®¿²¼ ²¿³»- ¿²¼ °®±¼«½¬ ²¿³»- «-»¼ ·² ¬¸·- ¾±±µ ¿®» ¬®¿¼» ²¿³»-ô -»®ª·½» ³¿®µ-ô ¬®¿¼»³¿®µ-ô ±® ®»¹·-¬»®»¼ ¬®¿¼»³¿®µ- ±º ¬¸»·® ®»-°»½¬·ª» ±©²»®-ò Ø«²¹®§ Ó·²¼-ô ײ½òô ·- ²±¬ ¿--±½·¿¬»¼ ©·¬¸ ¿²§ °®±¼«½¬ ±® ª»²¼±® ³»²¬·±²»¼ ·² ¬¸·- ¾±±µò ·- ¿ ¬®¿¼»³¿®µ ±º Ø«²¹®§ Ó·²¼-ô ײ½ò
 4. Ì¿¾´» ±º ݱ²¬»²¬- ײ¬®±¼«½¬·±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òï ɸ§ DZ« Ò»»¼ ̸·- Þ±±µ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òï ر© ¬± Ë-» ̸·- Þ±±µ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òî Ê·-·¬ Ñ«® É»¾ Í·¬» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òî ݸ¿°¬»® ïæ ÒÑËÒÍ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òí Ю±°»® Ò±«²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òí Ê»®¾- Ë-»¼ ¿- Ò±«²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òì ̸» ¹»®«²¼ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òì ̸» °®±¾´»³ ¹»®«²¼ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òì ݱ´´»½¬·ª» Ò±«²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òë Í·²¹«´¿® ¿²¼ д«®¿´ Ò±«²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òê б--»--·ª» Ý¿-» ±º Ò±«²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òê Ю±¾´»³- ©·¬¸ °±--»--·ª»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òê Í©·¬½¸·²¹ ¬± ¿² ±º ½±²-¬®«½¬·±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òê Ö±·²¬ ±©²»®-¸·° ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òê ß¹®»»³»²¬ ±º Ò±«²- ¿²¼ Ê»®¾- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òé ݸ¿°¬»® îæ ÊÛÎÞÍ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïð ß½¬·±² Ê»®¾- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïð Ô·²µ·²¹ Ê»®¾- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïï ß½¬·ª» ¿²¼ п--·ª» ʱ·½» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïî Ì®¿²-·¬·ª» ¿²¼ ײ¬®¿²-·¬·ª» Ê»®¾- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïî Ì®¿²-·¬·ª» ª»®¾- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïî ײ¬®¿²-·¬·ª» ª»®¾- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïí Ê»®¾¿´-æ Ù»®«²¼-ô ײB²·¬·ª»-ô ¿²¼ ﮬ·½·°´»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïí Ú±®³·²¹ Ê»®¾ Ì»²-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïì Ì»²-»ô °»®-±²ô ¿²¼ ²«³¾»® ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïì ̸» -·¨ ¬»²-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïë Ë-·²¹ ¬¸» Ì»²-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïé Ю»-»²¬ô °¿-¬ô ¿²¼ º«¬«®» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïé Ю»-»²¬ °»®º»½¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïè п-¬ °»®º»½¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïè Ú«¬«®» °»®º»½¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïè Ó±±¼- ±º ¬¸» Ê»®¾ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïç ̸» ·²¼·½¿¬·ª» ¿²¼ ·³°»®¿¬·ª» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïç ̸» -«¾¶«²½¬·ª» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïç Ю±¾´»³- ©·¬¸ Ê»®¾- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîï ×´´±¹·½¿´ ¬·³» -»¯«»²½» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîï ɸ»² ¬± «-» ¬¸» °»®º»½¬ ¬»²-» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîï Ú¿«´¬§ ·º ½´¿«-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîî ײ½±²-·-¬»²½§ ·² ¬»²-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîî ×®®»¹«´¿® ª»®¾- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîí
 5. ·ª Ý´·ºº-Ï«·½µÎ»ª·»© É®·¬·²¹æ Ù®¿³³¿®ô Ë-¿¹»ô ¿²¼ ͬ§´» ݸ¿°¬»® íæ ÐÎÑÒÑËÒÍ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîé ̸» Ю±²±«² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîé л®-±²¿´ °®±²±«²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîè λA»¨·ª» ø·²¬»²-·ª»÷ °®±²±«²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîè Ü»³±²-¬®¿¬·ª» °®±²±«²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîè λ´¿¬·ª» °®±²±«²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîè ײ¬»®®±¹¿¬·ª» °®±²±«²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîç ײ¼»B²·¬» °®±²±«²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîç Ю±²±«² Ý¿-» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîç Í«¾¶»½¬·ª» ½¿-» ±º °®±²±«²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òíð ݱ³°±«²¼ -«¾¶»½¬- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òíï Ю±²±«²- º±´´±©·²¹ N¬± ¾»M ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òíï Ѿ¶»½¬·ª» Ý¿-» ±º Ю±²±«²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òíî Ю±²±«²- ¿- ±¾¶»½¬- ±º ª»®¾- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òíî Ю±²±«²- ¿- ±¾¶»½¬- ±º °®»°±-·¬·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òíî Ю±²±«² ±ª»®ó®»B²»³»²¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òíí ݱ³°±«²¼ ±¾¶»½¬- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òíí Ю±²±«²- ¿- -«¾¶»½¬- ±º ·²B²·¬·ª»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òíí ݸ±±-·²¹ Þ»¬©»»² ¬¸» Í«¾¶»½¬·ª» ¿²¼ Ѿ¶»½¬·ª» Ý¿-» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òíì Ю±²±«² ½¿-» ©·¬¸ ¿°°±-·¬·ª»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òíì ɸ±ô ©¸±³ô ©¸±»ª»®ô ©¸±³»ª»® ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òíë б--»--·ª» Ý¿-» ±º Ю±²±«²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òíë б--»--·ª» Ю±²±«²- ©·¬¸ Ù»®«²¼- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òíê Ю±²±«² λº»®»²½» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òíê Ú·²¼·²¹ ¬¸» ¿²¬»½»¼»²¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òíê ˲½´»¿® ¿²¬»½»¼»²¬- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òíê ײ¼»B²·¬» ¿²¬»½»¼»²¬- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òíé Ю±²±«² ß¹®»»³»²¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òíè ß¹®»»³»²¬ °®±¾´»³- ©·¬¸ ·²¼»B²·¬» °®±²±«²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òíç Ю±²±«²- ©·¬¸ ½±´´»½¬·ª» ²±«²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òíç Í»¨·-³ ·² Ю±²±«²-æ Ø» ±® ͸»á ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òìð ݸ¿°¬»® ìæ ÓÑÜ×Ú×ÛÎÍæ ßÜÖÛÝÌ×ÊÛÍ ßÒÜ ßÜÊÛÎÞÍ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òìî ̸» Ó±¼·B»® ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òìî ɸ»² ¬± Ë-» Ó±¼·B»®- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òìí λ½±¹²·¦·²¹ ¿¼¶»½¬·ª»- ¿²¼ ¿¼ª»®¾- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òìí Ë-·²¹ ¿¼¶»½¬·ª»- ¿º¬»® ´·²µ·²¹ ª»®¾- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òìì Ю±¾´»³ ¿¼¶»½¬·ª»- ¿²¼ ¿¼ª»®¾- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òìë Ú±®³·²¹ ¬¸» ݱ³°¿®¿¬·ª» ¿²¼ Í«°»®´¿¬·ª» Ü»¹®»»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òìê ß¼¶»½¬·ª»- ¿²¼ ß¼ª»®¾- ¬¸¿¬ ͸±«´¼ Ò±¬ ¾» ݱ³°¿®»¼ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òìé
 6. Ì¿¾´» ±º ݱ²¬»²¬- ª ݸ¿°¬»® ëæ ÐÎÛÐÑÍ×Ì×ÑÒÍô ÝÑÒÖËÒÝÌ×ÑÒÍô ßÒÜ ×ÒÌÛÎÖÛÝÌ×ÑÒÍ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òìç ̸» Ю»°±-·¬·±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òìç λ½±¹²·¦·²¹ °®»°±-·¬·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òëð ݱ²º«-·²¹ «-» ±º °®»°±-·¬·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òëð Ü»B²·²¹ ݱ²¶«²½¬·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òëï ݱ±®¼·²¿¬·²¹ ½±²¶«²½¬·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òëï ݱ®®»´¿¬·ª» ½±²¶«²½¬·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òëî Í«¾±®¼·²¿¬·²¹ ½±²¶«²½¬·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òëî Ë-·²¹ ײ¬»®¶»½¬·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òëí ݸ¿°¬»® êæ ÐØÎßÍÛÍô ÝÔßËÍÛÍô ßÒÜ ÍÛÒÌÛÒÝÛÍ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òëë ̸» и®¿-» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òëë ̸» Ю»°±-·¬·±²¿´ и®¿-» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òëê и®¿-»- ݱ²¬¿·²·²¹ Ê»®¾¿´- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òëê ̸» °¿®¬·½·°·¿´ °¸®¿-» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òëé ̸» ¹»®«²¼ °¸®¿-» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òëé ̸» ·²B²·¬·ª» °¸®¿-» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òëè Í°´·¬ ·²B²·¬·ª»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òëè ̧°»- ±º Ý´¿«-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òëç ײ¼»°»²¼»²¬ ½´¿«-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òëç Þ»¹·²²·²¹ -»²¬»²½»- ©·¬¸ ½±±®¼·²¿¬·²¹ ½±²¶«²½¬·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò òêð Í«¾±®¼·²¿¬» ½´¿«-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òêð λ´¿¬·ª» ½´¿«-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òêð Ò±«² ½´¿«-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òêï Ю±²±«² ½¿-» ·² -«¾±®¼·²¿¬» ½´¿«-» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òêï ß¼ª»®¾·¿´ ½´¿«-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òêî ̸» Í»²¬»²½» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òêí Í«¾¶»½¬ ¿²¼ °®»¼·½¿¬» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òêí Û¨°®»--·²¹ ¿ ½±³°´»¬» ¬¸±«¹¸¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òêì Í»²¬»²½» ̧°»-æ Í·³°´»ô ݱ³°±«²¼ô ¿²¼ ݱ³°´»¨ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òêì ݸ¿°¬»® éæ ÝÑÓÓÑÒ ÍÛÒÌÛÒÝÛ ÛÎÎÑÎÍ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òêé Ϋ²óѲ Í»²¬»²½»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òêé Ö±·²·²¹ ·²¼»°»²¼»²¬ ½´¿«-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òêé Ϋ²ó±²- ©·¬¸ ½±²¶«²½¬·ª» ø-»²¬»²½»÷ ¿¼ª»®¾- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òêè ß½½»°¬¿¾´» ®«²ó±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òêç Í»²¬»²½» Ú®¿¹³»²¬- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òêç λ½±¹²·¦·²¹ º®¿¹³»²¬- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òéð ß½½»°¬¿¾´» º®¿¹³»²¬- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òéï
 7. ª· Ý´·ºº-Ï«·½µÎ»ª·»© É®·¬·²¹æ Ù®¿³³¿®ô Ë-¿¹»ô ¿²¼ ͬ§´» Í«¾¶»½¬óЮ»¼·½¿¬» ß¹®»»³»²¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òéï Ô±½¿¬·²¹ ¬¸» -«¾¶»½¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òéî Í«¾¶»½¬ó°®»¼·½¿¬» ¿¹®»»³»²¬ ©·¬¸ ¿ ½±³°±«²¼ -«¾¶»½¬ ò ò ò ò ò ò ò ò òéî ß¼¼·¬·ª» °¸®¿-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òéî и®¿-»- ¿²¼ ½´¿«-»- ¾»¬©»»² -«¾¶»½¬ ¿²¼ °®»¼·½¿¬» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òéí Í«¾¶»½¬ º±´´±©·²¹ °®»¼·½¿¬» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òéí Í«¾¶»½¬ó°®»¼·½¿¬» ¿¹®»»³»²¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òéì Í«¾¶»½¬ó°®»¼·½¿¬» ¿¹®»»³»²¬ ·² ®»´¿¬·ª» ½´¿«-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òéì д¿½»³»²¬ ±º Ó±¼·B»®- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òéë Ó·-°´¿½»¼ ³±¼·B»®- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òéë Ó·-°´¿½»¼ °¿®¬·½·°·¿´ °¸®¿-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òéê Ü¿²¹´·²¹ ³±¼·B»®- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òéé п®¿´´»´ ͬ®«½¬«®» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òéè Ú¿«´¬§ °¿®¿´´»´·-³ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òéç п®¿´´»´ -¬®«½¬«®» ·² ¿ -»®·»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òéç п®¿´´»´ -¬®«½¬«®» ·² ½±³°¿®·-±²- ¿²¼ ¿²¬·¬¸»¬·½¿´ ½±²-¬®«½¬·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òèð п®¿´´»´ -¬®«½¬«®» ©·¬¸ ½±®®»´¿¬·ª» ½±²¶«²½¬·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òèï п®¿´´»´ -¬®«½¬«®» ©·¬¸ ª»®¾- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òèî ݱ³¾·²·²¹ Í»²¬»²½»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òèí ݱ³¾·²·²¹ -·³°´» -»²¬»²½»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òèí ݱ³¾·²·²¹ -»²¬»²½»- «-·²¹ °¸®¿-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òèí Ê¿®§·²¹ ɱ®¼ Ñ®¼»® ·² Í»²¬»²½»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òèì ݸ¿°¬»® èæ ÐÛÎ×ÑÜÍô ÏËÛÍÌ×ÑÒ ÓßÎÕÍô ßÒÜ ÛÈÝÔßÓßÌ×ÑÒ ÐÑ×ÒÌÍ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òèé Ë-»- ±º ¬¸» л®·±¼ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òèé ݱ«®¬»-§ ¯«»-¬·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òèè ß¾¾®»ª·¿¬·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òèè л®·±¼- ©·¬¸ ¯«±¬¿¬·±² ³¿®µ- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òèè Ы²½¬«¿¬·±² ©·¬¸ ¿¾¾®»ª·¿¬·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òèè Ë-» ±º ¬¸» Ï«»-¬·±² Ó¿®µ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òèç ݱ³³¿- ¿²¼ °»®·±¼- ©·¬¸ ¯«»-¬·±² ³¿®µ- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òèç Ï«»-¬·±² ³¿®µ- ©·¬¸ ¯«±¬¿¬·±² ³¿®µ- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òèç Ю±¾´»³- ©·¬¸ Ï«»-¬·±² Ó¿®µ- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òçð ײ¼·®»½¬ ¯«»-¬·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òçð Í¿®½¿-¬·½ ¿²¼ »³°¸¿¬·½ ¯«»-¬·±² ³¿®µ- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òçð Ë-» ±º ¬¸» Û¨½´¿³¿¬·±² б·²¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òçï Û¨½´¿³¿¬·±² °±·²¬- ©·¬¸ ¯«±¬¿¬·±² ³¿®µ- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òçï Û¨½´¿³¿¬·±² °±·²¬- ©·¬¸ ½±³³¿- ¿²¼ °»®·±¼- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òçï Ю±¾´»³- ©·¬¸ Û¨½´¿³¿¬·±² б·²¬- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òçï
 8. Ì¿¾´» ±º ݱ²¬»²¬- ª·· ݸ¿°¬»® çæ ÝÑÓÓßÍô ÍÛÓ×ÝÑÔÑÒÍô ßÒÜ ÝÑÔÑÒÍ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òçí Ë-»- ±º ¬¸» ݱ³³¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òçí Ö±·²·²¹ ·²¼»°»²¼»²¬ ½´¿«-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òçì ߺ¬»® ײ¬®±¼«½¬±®§ ½´¿«-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òçë ߺ¬»® ·²¬®±¼«½¬±®§ °¸®¿-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òçë ̱ -»¬ ±ºº ·²¬»®®«°¬·²¹ »´»³»²¬- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òçê É·¬¸ ®»-¬®·½¬·ª» ¿²¼ ²±²®»-¬®·½¬·ª» »´»³»²¬- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òçé É·¬¸ ¿°°±-·¬·ª»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òçè Þ»¬©»»² ·¬»³- ·² ¿ -»®·»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òçç Þ»¬©»»² ³±¼·B»®- ·² ¿ -»®·»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðð ݱ³³¿- ©·¬¸ ¯«±¬¿¬·±² ³¿®µ- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðï Ó·-½»´´¿²»±«- «-»- ±º ¬¸» ½±³³¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðï Ю±¾´»³- ©·¬¸ ݱ³³¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðî Ë-»- ±º ¬¸» Í»³·½±´±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðî Ö±·²·²¹ ·²¼»°»²¼»²¬ ½´¿«-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðî Þ»¬©»»² ·¬»³- ·² ¿ -»®·»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðí Í»³·½±´±²- ©·¬¸ ¯«±¬¿¬·±² ³¿®µ- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðì Ю±¾´»³- ©·¬¸ -»³·½±´±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðì Ë-»- ±º ¬¸» ݱ´±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðì ײ¬®±¼«½·²¹ ¿ ¯«±¬¿¬·±² ±® º±®³¿´ -¬¿¬»³»²¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðë ײ¬®±¼«½·²¹ ¿ ®»-¬¿¬»³»²¬ ±® »¨°´¿²¿¬·±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðë ݱ´±²- ©·¬¸ ¯«±¬¿¬·±² ³¿®µ- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðê Ó·-½»´´¿²»±«- «-»- ±º ¬¸» ½±´±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðê Ю±¾´»³- ©·¬¸ ݱ´±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðê ݸ¿°¬»® ïðæ ÜßÍØÛÍô ÐßÎÛÒÌØÛÍÛÍô ßÒÜ ÏËÑÌßÌ×ÑÒ ÓßÎÕÍ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðè Ë-»- ±º ¬¸» Ü¿-¸ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðè ײ¬»®®«°¬·²¹ ¿ -»²¬»²½» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðè ײ¬®±¼«½·²¹ ¿ ®»-¬¿¬»³»²¬ ±® »¨°´¿²¿¬·±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðç Ü¿-¸»- ©·¬¸ ½±³³¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðç Ü¿-¸»- ©·¬¸ ¯«±¬¿¬·±² ³¿®µ- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðç Ю±¾´»³- ©·¬¸ Ü¿-¸»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïðç Ë-»- ±º п®»²¬¸»-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïïð Í»¬¬·²¹ ±ºº ·²½·¼»²¬¿´ ·²º±®³¿¬·±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïïð Ѭ¸»® °«²½¬«¿¬·±² ³¿®µ- ©·¬¸ °¿®»²¬¸»-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïïð Ы²½¬«¿¬·±² ©·¬¸·² °¿®»²¬¸»-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïïï Ó·-½»´´¿²»±«- «-»- ±º °¿®»²¬¸»-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïïï ɸ»² ¬± «-» ¾®¿½µ»¬- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïïï Ю±¾´»³- ©·¬¸ п®»²¬¸»-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïïî
 9. ª··· Ý´·ºº-Ï«·½µÎ»ª·»© É®·¬·²¹æ Ù®¿³³¿®ô Ë-¿¹»ô ¿²¼ ͬ§´» Ë-»- ±º Ï«±¬¿¬·±² Ó¿®µ- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïïî Ü·®»½¬ ¯«±¬¿¬·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïïî Ï«±¬¿¬·±²- ©·¬¸·² ¯«±¬¿¬·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïïî Ó·-½»´´¿²»±«- «-»- ±º ¯«±¬¿¬·±² ³¿®µ- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïïí ß -«³³¿®§ ±º ¬¸» ®«´»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïïí Ë-·²¹ ¿² »´´·°-·- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïïì Ю±¾´»³- ©·¬¸ Ï«±¬¿¬·±² Ó¿®µ- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïïì ݸ¿°¬»® ïïæ ×Ü×ÑÓÍô ÝÔ×ÝØ•Íô ÖßÎÙÑÒô ßÒÜ ÚßÜÜ×ÍØ ÔßÒÙËßÙÛ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïïê ̸» ×¼·±³ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïïê Ú·¹«®¿¬·ª» ·¼·±³- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïïé Ю»°±-·¬·±²¿´ ·¼·±³- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïïé Í»´»½¬»¼ ´·-¬ ±º °®»°±-·¬·±²¿´ ·¼·±³- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïïé ̸» Ý´·½¸’ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïîð Ó·¨·²¹ ½´·½¸’- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïîï ߪ±·¼·²¹ ½´·½¸’- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïîï Ë-·²¹ ½´·½¸’- ·² ²»© ©¿§- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïîï Ö¿®¹±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïîî Ò»¹¿¬·ª» ½±²²±¬¿¬·±²- ±º ¶¿®¹±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïîî ߪ±·¼·²¹ ¶¿®¹±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïîî Ú¿¼¼·-¸ ɱ®¼- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïîî Í´¿²¹ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïîí ̸» Û«°¸»³·-³ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïîí ߪ±·¼·²¹ »«°¸»³·-³- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïîì Í»´»½¬»¼ ´·-¬ ±º »«°¸»³·-³- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïîì ݸ¿°¬»® ïîæ ÝÑÓÐÑËÒÜ ÉÑÎÜÍ ßÒÜ ÉÑÎÜ×ÒÛÍÍ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïîé Í°»´´·²¹ ±º ݱ³°±«²¼ ɱ®¼- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïîé Ý«®®»²¬ ¬®»²¼ ·² -°»´´·²¹ ½±³°±«²¼ ©±®¼- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïîè ݱ³°±«²¼ ¿¼¶»½¬·ª»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïîè ݱ³°±«²¼ ¿¼ª»®¾- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïîè ɱ®¼- ©·¬¸ Ю»B¨»- ¿²¼ Í«ºB¨»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïîè ɱ®¼§ Û¨°®»--·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïîç λ¼«²¼¿²¬ »¨°®»--·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïîç Í»´»½¬»¼ ´·-¬ ±º ®»¼«²¼¿²¬ »¨°®»--·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïîç ̸»®» ·-ô ¬¸»®» ¿®»ô ·¬ ·- »¨°®»--·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïíð Ѫ»®«-»¼ ·²¬»²-·B»®- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïíï Í»´»½¬»¼ ´·-¬ ±º ©±®¼§ »¨°®»--·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïíï ß½¬·ª» ʱ·½» ª-ò п--·ª» ʱ·½» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïíî ݸ¿°¬»® ïíæ ÐÎÛÉÎ×Ì×ÒÙæ ØÑÉ ÌÑ ÞÛÙ×Ò ß ÉÎ×Ì×ÒÙ ßÍÍ×ÙÒÓÛÒÌ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïíì ̸» ͬ»°- ·² É®·¬·²¹ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïíì ̧°»- ±º É®·¬·²¹ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïíë
 10. Ì¿¾´» ±º ݱ²¬»²¬- ·¨ ˲¼»®-¬¿²¼·²¹ DZ«® ß--·¹²³»²¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïíê ˲¼»®-¬¿²¼·²¹ DZ«® ß«¼·»²½» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïíê Ù«·¼»´·²»- º±® ݸ±±-·²¹ ¿ ̱°·½ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïíè ̱°·½ ª-ò ¬¸»-·- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïíç É®·¬·²¹ ¿ ¬¸»-·- -¬¿¬»³»²¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïíç ߪ±·¼·²¹ º¿´´¿½·»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïìð ̸» Ó¿·² ×¼»¿ ·² Ò¿®®¿¬·ª»- ¿²¼ л®-±²¿´ Û--¿§- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïìï ݸ¿°¬»® ïìæ ÐÎÛÉÎ×Ì×ÒÙæ ØÑÉ ÌÑ ÎÛÍÛßÎÝØ ßÒÜ ÑÎÙßÒ×ÆÛ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïìí Ú·²¼·²¹ Û¨¿³°´»- ¿²¼ Ûª·¼»²½» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïìí Þ®¿·²-¬±®³·²¹ô ¬¿µ·²¹ ²±¬»-ô ¿²¼ ±«¬´·²·²¹ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïìì Ë-·²¹ ¬¸» ½±³°«¬»® º±® ®»-»¿®½¸ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïìì ̸» ׳°±®¬¿²½» ±º Í°»½·B½ Ü»¬¿·´- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïìë д¿¹·¿®·-³ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïìë Ï«±¬·²¹ ¿²¼ °¿®¿°¸®¿-·²¹ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïìë ̸» É®·¬·²¹ ß--·¹²³»²¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïìê ̸» ®»-»¿®½¸ °¿°»® ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïìé Û--¿§- ¿®¹«·²¹ ¿ °±-·¬·±² º®±³ ¿ -·²¹´» ¬»¨¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïìé Û--¿§- ¿²¿´§¦·²¹ ¿ ´·¬»®¿®§ ©±®µ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïìé Ò¿®®¿¬·ª»ô ¼»-½®·°¬·ª»ô ¿²¼ ¿«¬±¾·±¹®¿°¸·½¿´ »--¿§- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïìè ݸ¿°¬»® ïëæ ÉÎ×Ì×ÒÙ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïëð ɱ®µ·²¹ º®±³ ¿ ̸»-·- ͬ¿¬»³»²¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïëð Í°¿¬·¿´ ±® ½¸®±²±´±¹·½¿´ ±®¹¿²·¦¿¬·±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïëï Ü·ª·¼·²¹ ¿ -«¾¶»½¬ ·²¬± ½¿¬»¹±®·»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïëî Ñ®¹¿²·¦·²¹ »--¿§- ±º ½±³°¿®·-±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïëí ײ¼«½¬·ª» ±® ¼»¼«½¬·ª» °¿¬¬»®²- ±º ±®¹¿²·¦¿¬·±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïëì Ñ®¼»® ±º »¨¿³°´»- ¿²¼ »ª·¼»²½» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïëì ݱ²²»½¬·²¹ °¿®¿¹®¿°¸- ·² ¿² »--¿§ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïëë Ñ«¬´·²·²¹ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïëë ײº±®³¿´ ±«¬´·²»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïëë Ú±®³¿´ ±«¬´·²»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïëë Í»²¬»²½» ±«¬´·²»- ¿²¼ ¬±°·½ ±«¬´·²»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïëê Ù»¬¬·²¹ ͬ¿®¬»¼ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïëé ײ¬®±¼«½¬·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïëè ɸ¿¬ ¬± ¿ª±·¼ ·² ·²¬®±¼«½¬·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïëè Í«¹¹»-¬·±²- º±® ·²¬®±¼«½¬·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïëç ̸» п®¿¹®¿°¸ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïêï п®¿¹®¿°¸ ´»²¹¬¸ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïêï п®¿¹®¿°¸ «²·¬§ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïêî п®¿¹®¿°¸ ½±¸»®»²½» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïêí ݱ²²»½¬·²¹ -»²¬»²½»- ¬¸®±«¹¸ ·¼»¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïêí ݱ²²»½¬·²¹ ©·¬¸ ©±®¼- ¿²¼ °¸®¿-»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïêì
 11. ¨ Ý´·ºº-Ï«·½µÎ»ª·»© É®·¬·²¹æ Ù®¿³³¿®ô Ë-¿¹»ô ¿²¼ ͬ§´» ݱ²½´«-·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïêê ɸ¿¬ ¬± ¿ª±·¼ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïêê Í«¹¹»-¬·±²- º±® ½±²½´«-·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïêé ݸ¿°¬»® ïêæ ÎÛÊ×Í×ÒÙ ßÒÜ ÛÜ×Ì×ÒÙ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïêç Ì·¬´»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïêç λª·»©·²¹ ¬¸» Ú·®-¬ Ü®¿º¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïéð Ю»°¿®·²¹ ¬¸» Ú·²¿´ Ü®¿º¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïéï É®·¬·²¹ ¿²¼ »¼·¬·²¹ ¿ ¼®¿º¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïéï Í°»´´ó½¸»½µ·²¹ô ¹®¿³³»®ó½¸»½µ·²¹ô ¿²¼ -»¿®½¸ó¿²¼ó®»°´¿½» º«²½¬·±²- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïéî Ô¿§±«¬ ±º ¬¸» B²¿´ ¼®¿º¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïéî ݸ»½µ´·-¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïéí Ы®°±-»ô ¿«¼·»²½»ô ¿²¼ ¬±²» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïéí Û¨¿³°´»-ô »ª·¼»²½»ô ¿²¼ ¼»¬¿·´- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïéí ͬ®«½¬«®» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïéì Ô¿²¹«¿¹» ¿²¼ -¬§´» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïéì Í»²¬»²½» ½±²-¬®«½¬·±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïéì Ù®¿³³»® ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïéë ÝÏΠλª·»© ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïéé ÝÏΠλ-±«®½» Ý»²¬»® ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïèí ÙÔÑÍÍßÎÇ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïèë ß°°»²¼·¨æ ÚÎÛÏËÛÒÌÔÇ ÝÑÒÚËÍÛÜ ÉÑÎÜÍ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òïçî ×ÒÜÛÈ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òîðé
 12. ײ¬®±¼«½¬·±² Û ·- ¿ -µ·´´©®·¬·²¹ ·-´»¿®²ÿ¿²¼ ·² ¿´³±-¬ »ª»®§ ¿°®±º»--·±²ò¬¸¿¬ ±®²»½»--¿®§-¬«ó ·²¹ ºº»½¬·ª» ¿² »--»²¬·¿´ ½±³³«²·½¿¬·±² -µ·´´ °»®-±²¿´ ®»´¿¬·±²-¸·°- §±« ½¿² ·- ·² Ú±®¬«²¿¬»´§ô ©®·¬ó ɸ»¬¸»® §±« ¿®» ¸·¹¸ -½¸±±´ ½±´´»¹» ¼»²¬ô ¿ ¾«-·²»-- ©®·¬»®ô ±® ¶«-¬ -±³»±²» ·²¬»®»-¬»¼ ·² ·³°®±ª·²¹ §±«® ©®·¬¬»² ½±³³«²·½¿¬·±²ô ¬¸·- ¾±±µ ©·´´ ¸»´° §±« ¾»½±³» ¿ ¾»¬¬»® ©®·¬»®ò ׬ ·- ±®¹¿²·¦»¼ ¬± ¾» «-»º«´ ¬± ¾±¬¸ ¬¸» ¾»¹·²²»® ¿²¼ »¨°»®·»²½»¼ ©®·¬»®ò ̸·- ¾±±µ °®±ª·¼»- ¿² »¿-§ ¬± º±´´±©ô °®¿½¬·½¿´ ¹«·¼» ¬± ¬¸» º«²¼¿³»²ó ¬¿´- ±º ©®·¬·²¹ô ·²½´«¼·²¹ ·²º±®³¿¬·±² ¿¾±«¬ ¹®¿³³¿®ô -»²¬»²½»-ô °«²½ó ¬«¿¬·±²ô ©±®¼-ô ¿²¼ ¬¸» ©®·¬·²¹ °®±½»--ò Ú·®-¬ô §±« ®»ª·»© ¬¸» ¾¿-·½ ®«´»- ±º ¹®¿³³¿®ô ·²½´«¼·²¹ ¬¸» °¿®¬- ±º -°»»½¸ ¿²¼ ¬¸»·® «-¿¹»ò Ò»¨¬ô §±« -»» ¸±© °¸®¿-»-ô ½´¿«-»- ¿²¼ -»²¬»²½»- ¿®» ½±²-¬®«½¬»¼ô ¿²¼ §±« ¿®» ¹·ª»² ¬·°- ±² ¿ª±·¼·²¹ -±³» ±º ¬¸» ¾¿-·½ »®®±®- ·² ½±²-¬®«½¬·²¹ -»²¬»²½»-ò ̸»²ô §±« ¼·-½±ª»® ¸±© ¬± ¬¿µ» ¬¸» ³§-¬»®§ ±«¬ ±º °«²½¬«¿¬·±² ®«´»-ô ·²½´«¼·²¹ º®«-ó ¬®¿¬·²¹ ½±³³¿ ¼»½·-·±²-ò ߺ¬»® ¬¸·-ô §±« »¨°´±®» ©±®¼ ½¸±·½» ¿²¼ «-¿¹» ¿²¼ º·²¼ -±³» ¸»´°º«´ -«¹¹»-¬·±²- º±® ¿ª±·¼·²¹ ½±³³±² °®±¾´»³- ¬¸¿¬ ½¿² ±½½«® ©¸»² ½¸±±-·²¹ ©±®¼-ò Ú·²¿´´§ô ·² ¿ -·³°´» -¬»°ó¾§ó-¬»° ¹«·¼»ô §±« ´»¿®² ¸±© ¬± ¹± ¬¸®±«¹¸ ¬¸» °®±½»-- ¬¸¿¬ ´»¿¼- ¬± ¹±±¼ ©®·¬·²¹ò ɸ§ DZ« Ò»»¼ ̸·- Þ±±µ Ý¿² §±« ¿²-©»® §»- ¬± ¿²§ ±º ¬¸»-» ¯«»-¬·±²-á ܱ §±« ²»»¼ ¬± ®»ª·»© ¬¸» º«²¼¿³»²¬¿´- ±º ¹®¿³³¿®á ܱ §±« ©¿²¬ ¬± µ²±© ¸±© ¬± ©®·¬» ¾»¬¬»®á ܱ §±« ©¿²¬ ¬± »ºº»½¬·ª»´§ ½±³³«²·½¿¬» §±«® ·¼»¿- ·² ©®·¬·²¹á ܱ §±« ©¿²¬ ¬± ¾» ¿¾´» ¬± «²¼»®-¬¿²¼ ¿²¼ »ª¿´«¿¬» ©®·¬·²¹á ܱ §±« ²»»¼ ¿ ½±«®-» -«°°´»³»²¬ ¬± Û²¹´·-¸á ܱ §±« ²»»¼ ¬± °®»°¿®» º±® ¿²§ ¬»-¬ ¬¸¿¬ »ª¿´«¿¬»- ©®·¬·²¹ -µ·´´-á ܱ §±« ²»»¼ ¿ ½±²½·-»ô ½±³°®»¸»²-·ª» ®»º»®»²½» º±® ¹®¿³³¿® ¿²¼ ©®·¬·²¹á ×- »ºº»½¬·ª» ©®·¬·²¹ ·³°±®¬¿²¬ ·² §±«® ¶±¾ ±® °»®-±²¿´ ´·º»á ׺ -±ô ¬¸»² Ý´·ºº-Ï«·½µÎ»ª·»© É®·¬·²¹æ Ù®¿³³¿®ô Ë-¿¹»ô ¿²¼ ͬ§´» ·- º±® §±«ÿ
 13. î Ý´·ºº-Ï«·½µÎ»ª·»© É®·¬·²¹æ Ù®¿³³¿®ô Ë-¿¹»ô ¿²¼ ͬ§´» ر© ¬± Ë-» ̸·- Þ±±µ DZ« ½¿² «-» ¬¸·- ¾±±µ ·² ¿²§ ©¿§ ¬¸¿¬ º·¬- §±«® °»®-±²¿´ -¬§´» º±® -¬«¼§ ¿²¼ ®»ª·»©O§±« ¼»½·¼» ©¸¿¬ ©±®µ- ¾»-¬ ©·¬¸ §±«® ²»»¼-ò DZ« ½¿² »·¬¸»® ®»¿¼ ¬¸» ¾±±µ º®±³ ½±ª»® ¬± ½±ª»®ô ±® ¶«-¬ ´±±µ º±® ¬¸» ·²º±®³¿¬·±² §±« ©¿²¬ô ¿²¼ °«¬ ·¬ ¾¿½µ ±² ¬¸» -¸»´º º±® ´¿¬»®ò Ø»®» ¿®» ¶«-¬ ¿ º»© ©¿§- §±« ½¿² -»¿®½¸ º±® ¬±°·½-æ λª·»© ¬¸» б½µ»¬ Ù«·¼» º±® ¿ ¾®·»º ¸·¹¸´·¹¸¬ ±º ¬¸» »--»²¬·¿´ ½±²½»°¬-ò Ô±±µ º±® ¿®»¿- ±º ·²¬»®»-¬ ·² ¬¸» ¾±±µK- Ì¿¾´» ±º ݱ²¬»²¬-ô ±® «-» ¬¸» ·²¼»¨ ¬± º·²¼ -°»½·º·½ ¬±°·½-ò λ¿¼ ¬¸» ¾±±µ ´±±µ·²¹ º±® §±«® ¬±°·½ ·² ¬¸» ®«²²·²¹ ¸»¿¼-ò Ô±±µ ·² ¬¸» ¹´±--¿®§ º±® ¿´´ ¬¸» ·³°±®¬¿²¬ ¬»®³- ¿²¼ ¼»º·²·¬·±²-ò Ù»¬ ¿ ¹´·³°-» ±º ©¸¿¬ §±«K´´ ¹¿·² º®±³ ¿ ½¸¿°¬»® ¾§ ®»¿¼·²¹ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» Nݸ¿°¬»® ݸ»½µóײM ¿¬ ¬¸» ¾»¹·²²·²¹ ±º »¿½¸ ½¸¿°¬»®ò Ì»-¬ §±«® µ²±©´»¼¹» ·² ¬¸» ݸ¿°¬»® ݸ»½µ±«¬ ¯«·¦¦»- ±® ÝÏΠλª·»©ò Ü·-½±ª»® ¿¼¼·¬·±²¿´ ·²º±®³¿¬·±² ·² ¬¸» λ-±«®½» Ý»²¬»®ò ͵·³ ¬¸» ¾±±µ º±® -°»½·¿´ ¬»®³- ·² ¾±´¼ ¬§°»ò Ú´·° ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ¾±±µ «²¬·´ §±« º·²¼ ©¸¿¬ §±«K®» ´±±µ·²¹ º±®O©» ±®¹¿²·¦»¼ ¬¸» ¾±±µ ·² ¿ ´±¹·½¿´ô ¬¿-µó±®·»²¬»¼ ©¿§ò Ê·-·¬ Ñ«® É»¾ Í·¬» ß ¹®»¿¬ ®»-±«®½»ô ©©©ò½´·ºº-²±¬»-ò½±³ô º»¿¬«®»- ®»ª·»© ³¿¬»®·¿´-ô ª¿´«ó ¿¾´» ײ¬»®²»¬ ´·²µ-ô ¯«·¦¦»-ô ¿²¼ ³±®» ¬± »²¸¿²½» §±«® ´»¿®²·²¹ò ̸» -·¬» ¿´-± º»¿¬«®»- ¬·³»´§ ¿®¬·½´»- ¿²¼ ¬·°-ô °´«- ¼±©²´±¿¼¿¾´» ª»®-·±²- ±º ³¿²§ Ý´·ºº-Ò±¬»- ¾±±µ-ò ɸ»² §±« -¬±° ¾§ ±«® -·¬»ô ¼±²K¬ ¸»-·¬¿¬» ¬± -¸¿®» §±«® ¬¸±«¹¸¬- ¿¾±«¬ ¬¸·- ¾±±µ ±® ¿²§ Ø«²¹®§ Ó·²¼- °®±¼«½¬ò Ö«-¬ ½´·½µ ¬¸» Ì¿´µ ¬± Ë- ¾«¬¬±²ò É» ©»´½±³» §±«® º»»¼¾¿½µÿ
 14. ݸ¿°¬»® ï ÒÑËÒÍ Ý¸¿°¬»® ݸ»½µóײ ×¼»²¬·º§·²¹ °®±°»® ²±«²- ¿²¼ ¹»®«²¼- Ë-·²¹ ½±´´»½¬·ª» ²±«²- ¬± ·¼»²¬·º§ ¹®±«°- ˲¼»®-¬¿²¼·²¹ -·²¹«´¿® ¿²¼ °´«®¿´ ²±«²- Ë-·²¹ °±--»--·ª» ²±«²- ¬± -¸±© ±©²»®-¸·° Ó¿µ·²¹ ²±«²- ¿²¼ ª»®¾- ¿¹®»» ß ²±«² ·-°»±°´»ô °´¿½»-ô ±® »ª»²¬-ô ¿²¼ -±³»Û²¹´·-¸ ´¿²¹«¿¹»ò ͱ³» ¿®» ¿ °¿®¬ ±º -°»»½¸ ¬¸¿¬ ²¿³»- ¿ °»®-±²ô °´¿½»ô ±® ¬¸·²¹ò Ó¿²§ ¼·ºº»®»²¬ µ·²¼- ±º ²±«²- ¿®» «-»¼ ·² ¬¸» -°»½·º·½ º±® ®»°®»-»²¬ ¹®±«°- ±® ½±´´»½ó ¬·±²-ò ͱ³» ²±«²- ¿®»²K¬ »ª»² ²±«²-å ¬¸»§K®» ª»®¾- ¿½¬·²¹ ´·µ» ²±«²- ·² -»²¬»²½»-ò Ò±«²- ½¿² ¾» -·²¹«´¿®ô ®»º»®®·²¹ ¬± ±²» ¬¸·²¹ô ±® °´«®¿´ô ®»º»®®·²¹ ¬± ³±®» ¬¸¿² ±²» ¬¸·²¹ò Ò±«²- ½¿² ¾» °±--»--·ª» ¿- ©»´´å °±--»--·ª» ²±«²- ·²¼·½¿¬» ±©²»®-¸·° ±® ¿ ½´±-» ®»´¿¬·±²-¸·°ò λ¹¿®¼´»-- ±º ¬¸» ¬§°»ô ²±«²- -¸±«´¼ ¿´©¿§- ¿¹®»» ©·¬¸ ¬¸»·® ª»®¾- ·² -»²¬»²½»-å «-» -·²¹«´¿® ª»®¾- ©·¬¸ -·²¹«ó ´¿® ²±«²- ¿²¼ °´«®¿´ ª»®¾- ©·¬¸ °´«®¿´ ²±«²-ò DZ« ¸¿ª» ¬± µ²±© ¸±© ¿ ²±«² ©±®µ- ·² ±®¼»® ¬± ©®·¬» ¿² »ºº»½¬·ª» -»²¬»²½»ò Ю±°»® Ò±«²- ׺ ¿ ²±«² ²¿³»- ¿ -°»½·º·½ °»®-±² ±® °´¿½»ô ±® ¿ °¿®¬·½«´¿® »ª»²¬ ±® ¹®±«°ô ·¬ ·- ½¿´´»¼ ¿ °®±°»® ²±«² ¿²¼ ·- ¿´©¿§- ½¿°·¬¿´·¦»¼ò ͱ³» »¨¿³°´»- ¿®» Û´»¿²±® α±-»ª»´¬ô Ò·¿¹¿®¿ Ú¿´´-ô Ü®¿½«´¿ô ¬¸» Ú»¼»®¿´ Þ«®»¿« ±º ײª»-¬·¹¿ó ¬·±²ô ¬¸» Ù®»¿¬ Ü»°®»--·±²ô ¿²¼ Ü»-»®¬ ͬ±®³ò ̸·- -»»³- -·³°´» »²±«¹¸ò ˲º±®¬«²¿¬»´§ô -±³» ©®·¬»®- ¿--·¹² °®±°»®ó²±«² -¬¿¬«- º¿·®´§ ·²¼·-½®·³·ó ²¿¬»´§ ¬± ±¬¸»® ©±®¼-ô -°®·²µ´·²¹ ½¿°·¬¿´ ´»¬¬»®- º®»»´§ ¬¸®±«¹¸±«¬ ¬¸»·® °®±-»ò Ú±® »¨¿³°´»ô ¬¸» Ó¿²¸¿¬¬¿² Ю±¶»½¬ ·- ¿°°®±°®·¿¬»´§ ½¿°·¬¿´·¦»¼
 15. ì Ý´·ºº-Ï«·½µÎ»ª·»© É®·¬·²¹æ Ù®¿³³¿®ô Ë-¿¹»ô ¿²¼ ͬ§´» ¾»½¿«-» ·¬ ·- ¿ ¸·-¬±®·½ °®±¶»½¬ô ¬¸» ²¿³» ¹·ª»² ¬± ¬¸» -°»½·º·½ ©¿®¬·³» »ºº±®¬ ¬± ¼»-·¹² ¿²¼ ¾«·´¼ ¬¸» º·®-¬ ²«½´»¿® ©»¿°±²-ò Þ«¬ °®±¶»½¬ -¸±«´¼ ²±¬ ¾» ½¿°ó ·¬¿´·¦»¼ ©¸»² ®»º»®®·²¹ ¬± ¿ ½´«¾K- °®±¶»½¬ ¬± ½´»¿² «° ¬¸» ½¿³°«-ò Í·³·´¿®´§ô ¬¸» Ù®»¿¬ Ü»°®»--·±² -¸±«´¼ ¾» ½¿°·¬¿´·¦»¼ ¾»½¿«-» ·¬ ®»º»®- ¬± ¬¸» -°»½·º·½ ¸·-ó ¬±®·½¿´ °»®·±¼ ±º »½±²±³·½ º¿·´«®» ¬¸¿¬ ¾»¹¿² ©·¬¸ ¬¸» -¬±½µ ³¿®µ»¬ ½±´´¿°-» ·² ïçîçò ɸ»² ¬¸» ©±®¼ ¼»°®»--·±² ®»º»®- ¬± ±¬¸»® »½±²±³·½ ¸¿®¼ ¬·³»-ô ¸±©»ª»®ô ·¬ ·- ²±¬ ¿ °®±°»® ²±«² ¾«¬ ¿ ½±³³±² ²±«² ¿²¼ -¸±«´¼ ²±¬ ¾» ½¿°·¬¿´·¦»¼ò ͱ³» º´»¨·¾·´·¬§ ·² ½¿°·¬¿´·¦·²¹ ²±«²- ·- ¿½½»°¬¿¾´»ò ß ©®·¬»® ³¿§ ¸¿ª» ¿ ª¿´·¼ ®»¿-±² º±® ½¿°·¬¿´·¦·²¹ ¿ °¿®¬·½«´¿® ¬»®³ô º±® »¨¿³°´»ô ¿²¼ -±³» ½±³°¿²·»- «-» -¬§´» ¹«·¼»- ¬¸¿¬ ¼·½¬¿¬» ½¿°·¬¿´ ´»¬¬»®- º±® ¶±¾ ¬·¬´»- -«½¸ ¿- ³¿²¿¹»®ò Þ«¬ ±º¬»² ¬¸» «-» ±º ¿ ½¿°·¬¿´ ±«¬-·¼» ¬¸» ¾¿-·½ ®«´» ·- ¿² »ºº±®¬ ¬± ¹·ª» ¿ ©±®¼ ¿² ¿·® ±º ·³°±®¬¿²½»ô ¿²¼ §±« -¸±«´¼ ¿ª±·¼ ·¬ò Ê»®¾- Ë-»¼ ¿- Ò±«²- Ѳ» -°»½·¿´ ½¿-» ·- ©¸»² ¿ ª»®¾ ·- «-»¼ ¿- ¿ ²±«²ò Ø»®» ¬¸» ª»®¾ º±®³ ·- ¿´¬»®»¼ ¿²¼ ·¬ -»®ª»- ¬¸» -¿³» º«²½¬·±² ¿- ¿ ²±«² ·² ¬¸» -»²¬»²½»ò ̸·- ¬§°» ±º ²±«² ·- ½¿´´»¼ ¿ ¹»®«²¼ò ̸» ¹»®«²¼ ß ²±«² ½®»¿¬»¼ º®±³ ¬¸» ó·²¹ º±®³ ±º ¿ ª»®¾ ·- ½¿´´»¼ ¿ ¹»®«²¼ò Ô·µ» ±¬¸»® ²±«²-ô ¹»®«²¼- ¿½¬ ¿- -«¾¶»½¬- ¿²¼ ±¾¶»½¬- ·² -»²¬»²½»-ò Í´»»°·²¹ -±³»¬·³»- -»®ª»- ¿- ¿² »-½¿°» º®±³ -¬«¼§·²¹ò ̸» ¹»®«²¼- -´»»°·²¹ ¿²¼ -¬«¼§·²¹ ¿®» ó·²¹ º±®³- ±º ¬¸» ª»®¾- -´»»° ¿²¼ -¬«¼§ò Í´»»°·²¹ ·- ¬¸» ²±«² º«²½¬·±²·²¹ ¿- ¬¸» -«¾¶»½¬ ±º ¬¸·- -»²¬»²½»ô ¿²¼ -¬«¼§ó ·²¹ ·- ¿² ±¾¶»½¬ ø·² ¬¸·- ½¿-»ô ¬¸» ±¾¶»½¬ ±º ¿ °®»°±-·¬·±²O-»» ݸ¿°¬»® ë÷ò ̸» °®±¾´»³ ¹»®«²¼ Ù»®«²¼- ½¿² -±³»¬·³»- ¾» ¼·ºº·½«´¬ ¬± «-» °®±°»®´§ ·² ¿ -»²¬»²½»ò ɸ¿¬ °®±¾´»³- ©·´´ §±« ¸¿ª» ©·¬¸ ¹»®«²¼-á ɸ»² ¿ ²±«² ±® °®±²±«² °®»½»¼»- ¿ ¹»®«²¼ô «-» ¬¸» °±--»--·ª» ½¿-» ±º ¬¸» ²±«² ±® °®±²±«²ò øÚ±® ¬¸» °±--»--·ª» ½¿-» ±º ¬¸» °®±²±«²ô -»» ݸ¿°¬»® í÷ò Ö¿²»K- -´»»°·²¹ ©¿- -±³»¬·³»- ¿² »-½¿°» º®±³ -¬«¼§·²¹ò Ûª»² ©¸»² §±« ¬¸·²µ ¬¸¿¬ ¬¸» ©±®¼ ¾»º±®» ¬¸» ¹»®«²¼ ´±±µ- ´·µ» ¿² ±¾¶»½¬ô «-» ¬¸» °±--»--·ª» ½¿-»ò Ö¿²» ©¿- ¿²²±§»¼ ¾§ Þ·´´K- -¬«¼§·²¹ò ÒÑÌ Ö¿²» ©¿- ¿²²±§»¼ ¾§ Þ·´´ -¬«¼§·²¹ò
 16. ݸ¿°¬»® ïæ Ò±«²- ë ݱ´´»½¬·ª» Ò±«²- ß ©±®¼ ¬¸¿¬ -¬¿²¼- º±® ¿ ¹®±«° ±º ¬¸·²¹- ·- ½¿´´»¼ ¿ ½±´´»½¬·ª» ²±«²ò ײ º¿½¬ô ¬¸» ©±®¼ ¹®±«° ·¬-»´º ·- ¿ ½±´´»½¬·ª» ²±«²ò Ø»®» ¿®» ¿ º»© ±¬¸»®-æ ½´«¾ô ¬»¿³ô ½±³³·¬¬»»ô º«®²·¬«®»ô ¶«®§ô ݱ²¹®»--ô -©¿®³ô ¸»®¼ò Ë-«¿´´§ ¬¸»-» ²±«²- ¿®» ¬®»¿¬»¼ ¿- -·²¹«´¿®ô -·²½» ¬¸» »³°¸¿-·- ·- ±² ¿ «²·¬ ®¿¬¸»® ¬¸¿² ·¬- °¿®¬-ò ̸» ¬»¿³ ·- ¹±·²¹ ±² ¬¸» ¾«-ò ̸» ½±³³·¬¬»» ©¿²¬- ¬± º·²¼ ¿ -±´«¬·±² ¬± ¬¸» °®±¾´»³ò Þ«¬ ©¸»² §±« ©¿²¬ ¬± »³°¸¿-·¦» ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ °¿®¬- ±º ¿ ¹®±«°ô §±« ³¿§ ¬®»¿¬ ¿ ½±´´»½¬·ª» ²±«² ¿- °´«®¿´ò ̸» ¬»¿³ ¸¿ª» ¿®¹«»¼ ¿¾±«¬ ¹±·²¹ ±² ¬¸» ¾«-ò ̸» ½±³³·¬¬»» ©¿²¬ ¼·ºº»®»²¬ -±´«¬·±²- ¬± ¬¸» °®±¾´»³ò ׺ ¬¸» °´«®¿´ -±«²¼- ¿©µ©¿®¼ô ¬®§ ®»©®·¬·²¹ò ̸» ¬»¿³ ³»³¾»®- ¸¿ª» ¿®¹«»¼ ¿¾±«¬ ¹±·²¹ ±² ¬¸» ¾«-ò ݱ³³·¬¬»» ³»³¾»®- ¼·-¿¹®»» ¿¾±«¬ -±´«¬·±²- ¬± ¬¸» °®±¾´»³ò Í·²¹«´¿® ¿²¼ д«®¿´ Ò±«²- ̸» ¬»®³ ²«³¾»® ®»º»®- ¬± ©¸»¬¸»® ¿ ²±«² ·- -·²¹«´¿® ±® °´«®¿´ò Ó±-¬ ²±«²- ½¿² ¾» »·¬¸»®ô ¼»°»²¼·²¹ ±² ©¸»¬¸»® §±« ¿®» ¬¿´µ·²¹ ¿¾±«¬ ±²» ¬¸·²¹ ø¼±¹÷ ±® ³±®» ¬¸¿² ±²» ø¼±¹-÷ò DZ« µ²±© ¬¸» ¾¿-·½ ®«´» ±º ¿¼¼·²¹ ó- ¬± ³¿µ» ¬¸» °´«®¿´ ±º ¿ ²±«²ô ¿²¼ §±« ¿´-± µ²±© ¬¸¿¬ ³¿²§ ²±«²- ¼±²K¬ º±´´±© ¬¸¿¬ ®«´»Oº±® »¨¿³°´»ô -¸»»° ø-·²¹«´¿®÷ô -¸»»° ø°´«®¿´÷å »²»³§ô »²»³·»-å ©¸¿®ºô ©¸¿®ª»-ô ¸»®±ô ¸»®±»-ô ¹±±-»ô ¹»»-»ô ¿²¼ -± ±²ò DZ« -¸±«´¼ ½¸»½µ §±«® ¼·½¬·±ó ²¿®§ ·º §±«K®» ²±¬ -«®» ¿¾±«¬ ¿ °´«®¿´ò ܱ ²±¬ ¿¼¼ óK- ¬± ¿ -·²¹«´¿® º±®³ ¬± ³¿µ» ·¬ °´«®¿´ô »ª»² ·º ¬¸» ²±«² §±« ¿®» «-·²¹ ·- ¿ º¿³·´§ ²¿³»æ ¬¸» Ì¿§´±®-ô ²±¬ ¬¸» Ì¿§´±®K-å ¼±²µ»§-ô ²±¬ ¼±²µ»§K-å ¬¿¨·-ô ²±¬ ¬¿¨·K-ò ̸» -·²¹«´¿® ¿²¼ °´«®¿´ º±®³- ±º -±³» ²±«²- ©·¬¸ Ô¿¬·² ¿²¼ Ù®»»µ »²¼ó ·²¹- ½¿² ½¿«-» ¬®±«¾´»ò ̸» ²±«² ¼¿¬¿ô º±® »¨¿³°´»ô ·- ¿½¬«¿´´§ ¿ °´«®¿´å ¼¿¬«³ ·- ¬¸» -·²¹«´¿®ò ̸» º·²¿´ ¼¿¬«³ ·- ²±¬ ½±²-·-¬»²¬ ©·¬¸ ¬¸» °®»½»¼·²¹ ¼¿¬¿ô ©¸·½¸ ¿®» °±-·¬·ª»ò ß´¬¸±«¹¸ ¬±¼¿§ ¬¸» °´«®¿´ ¼¿¬¿ ·- ©·¼»´§ ¬®»¿¬»¼ ¿- -·²¹«´¿®ô µ»»° ¬¸» ¼·-ó ¬·²½¬·±²ô °¿®¬·½«´¿®´§ ·² -½·»²¬·º·½ ©®·¬·²¹ò Ø»®» ¿®» -±³» ±¬¸»® »¨¿³°´»- ±º Ô¿¬·² ¿²¼ Ù®»»µ -·²¹«´¿® ¿²¼ °´«®¿´ ©±®¼-æ ¾¿½¬»®·«³ô ¾¿½¬»®·¿ô ½®·¬»®·±²ô ½®·¬»®·¿ô ³»¼·«³ô ³»¼·¿å ¿´«³²«- ø³¿-½«´·²»
 17. ê Ý´·ºº-Ï«·½µÎ»ª·»© É®·¬·²¹æ Ù®¿³³¿®ô Ë-¿¹»ô ¿²¼ ͬ§´» -·²¹«´¿®÷ñ¿´«³²· ø³¿-½«´·²» °´«®¿´÷ô ¿´«³²¿ øº»³·²·²» -·²¹«´¿®÷ñ¿´«³²¿» øº»³·²·²» °´«®¿´÷ò ׺ §±« ¿®» ©®·¬·²¹ ¿¾±«¬ ¬»´»ª·-·±²ô «-» ³»¼·«³ò ׺ §±« ¿®» ©®·¬·²¹ ¿¾±«¬ ®¿¼·±ô ¬»´»ª·-·±²ô ¿²¼ ¬¸» °®»--ô «-» ³»¼·¿ò б--»--·ª» Ý¿-» ±º Ò±«²- ̸» °±--»--·ª» ½¿-» ±º ¿ ²±«² ·- «-»¼ ¬± -¸±© ±©²»®-¸·° øß´´¿²K- ½¿®ô ³§ -·-¬»®K- ¸±«-»÷ ±® ¿²±¬¸»® ½´±-» ®»´¿¬·±²-¸·° ø¬¸» ½¸¿·®³¿²K- º®·»²¼-ô ¬¸» ½«°K- ¸¿²¼´»ô ¬¸» «²·ª»®-·¬§K- °±-·¬·±²÷ò Ю±¾´»³- ©·¬¸ °±--»--·ª»- ɸ¿¬ ½¿«-»- °®±¾´»³- ©·¬¸ °±--»--·ª» ²±«²- ·- «²½»®¬¿·²¬§æ ܱ × ¿¼¼ ¿² óK- ±® ¶«-¬ ¿² ¿°±-¬®±°¸»á Ú±´´±© ¬¸·- ®«´»æ º±® -·²¹«´¿® ²±«²-ô ¿¼¼ K-ô »ª»² ·º ¬¸» ²±«² »²¼- ·² ¿² ó- ±® ó¦ -±«²¼æ ¼±¹K-ô ¸±«-»K-ô É»-K-ô Õ»¿¬-K-ò Þ«¬ ³¿µ» ¿² »¨½»°¬·±² ©¸»² ¿² ¿¼¼»¼ ó- ©±«´¼ ´»¿¼ ¬± ¬¸®»» ½´±-»´§ ¾«²½¸»¼ - ±® ¦ -±«²¼- øÖ»-«-Kô Ë´§--»-K÷ ±® ·² ²¿³»- ±º ³±®» ¬¸¿² ±²» -§´´¿¾´» ©·¬¸ ¿² «²¿½ó ½»²¬»¼ »²¼·²¹ °®±²±«²½»¼ 󻻦 øÛ³°»¼±½´»-Kô ͱ½®¿¬»-Kô Û«®·°·¼»-K÷ò Ù®»»µ ²¿³»- ±º¬»² º¿´´ ·²¬± ¬¸·- ½¿¬»¹±®§ò Ú±® ³±-¬ °´«®¿´ °±--»--·ª» ²±«²-ô ¿¼¼ ¿² ¿°±-¬®±°¸» ¿´±²»æ -»ª»®¿´ ³±²¬¸-K ¾·´´-ô ³¿²§ Ϋ³¿²·¿²-K ¿°¿®¬³»²¬-ô ¬¸» »²½§½´±°»¼·¿-K ¼·ºº»®»²½»-ô ¬¸» α´´·²¹ ͬ±²»-K ¬®¿ª»´ °´¿²-ò ׺ ¿ °´«®¿´ ²±«² ¼±»-²K¬ »²¼ ·² ó-ô ¿¼¼ óK-ô ¶«-¬ ¿- §±« ©±«´¼ ©·¬¸ ¿ -·²¹«´¿® ²±«²æ ©±³»²K- ·--«»-ô ³·½»K- ¬¿·´-ò Í©·¬½¸·²¹ ¬± ¿² ±º ½±²-¬®«½¬·±² ɸ»² ¿ °±--»--·ª» ²±«² -±«²¼- ¿©µ©¿®¼ô «-» ¿² ±º ½±²-¬®«½¬·±² ·²-¬»¿¼ò ̸·- ·- ¿ -¿º» ¿²¼ ±º¬»² °®»º»®¿¾´» ©¿§ ¬± ·²¼·½¿¬» ¬¸» ®»´¿¬·±²-¸·°æ ¬¸» ¬±° ±º ¬¸» °¿¹» ·²-¬»¿¼ ±º ¬¸» °¿¹»K- ¬±°å ¬¸» ´¿©² ±º ¬¸» ¾«·´¼·²¹ ±² ¬¸» ½±®²»® ·²-¬»¿¼ ±º ¬¸» ¾«·´¼·²¹ ±² ¬¸» ½±³»®K- ´¿©²ô ¬¸» ³¿·² ½¸¿®¿½¬»®- ±º Ю·¼» ¿²¼ Ю»¶«¼·½» ·²-¬»¿¼ ±º Ю·¼» ¿²¼ Ю»¶«¼·½»K- ³¿·² ½¸¿®¿½¬»®-å ¬¸» ²±ª»´- ±º Ü·½µó »²- ·²-¬»¿¼ ±º Ü·½µ»²-K- ²±ª»´-ò Ö±·²¬ ±©²»®-¸·° Ѳ» ´¿-¬ ©±®¼ ¿¾±«¬ °±--»--·ª» ²±«²-æ ɸ»² §±« ¿®» ·²¼·½¿¬·²¹ ¶±·²¬ ±©²ó »®-¸·°ô ¹·ª» ¬¸» °±--»--·ª» º±®³ ¬± ¬¸» º·²¿´ ²¿³» ±²´§ô -«½¸ ¿- ß¾¾±¬¬ ¿²¼ ݱ-¬»´´±K- ³±ª·»-å ̱³ ¿²¼ Ü¿©²K- ¼·²²»® °¿®¬§å ͳ·¬¸ô É·´-±²ô ¿²¼ Ò»´-±²K- °¿®¬²»®-¸·°ò
 18. ݸ¿°¬»® ïæ Ò±«²- é ß¹®»»³»²¬ ±º Ò±«²- ¿²¼ Ê»®¾- ß¹®»»³»²¬ ·- ¿² ·³°±®¬¿²¬ ½±²½»°¬ ·² ¹®¿³³¿® ¿²¼ ¿ -±«®½» ±º ³¿²§ ©®·¬·²¹ »®®±®-ò ׬ ©·´´ ½±³» «° ¿¹¿·² «²¼»® °®±²±«²- øݸ¿°¬»® í÷ ¿²¼ «²¼»® -»²¬»²½» ½±²-¬®«½¬·±² øݸ¿°¬»® é÷ò Ê»®¾- ³«-¬ ¿¹®»» ©·¬¸ ¬¸»·® ²±«²-ô ©¸·½¸ ³»¿²- ¬¸¿¬ ¿ -·²¹«´¿® ²±«² ®»¯«·®»- ¿ -·²¹«´¿® ª»®¾ô ¿²¼ ¿ °´«®¿´ ²±«² ®»¯«·®»- ¿ °´«®¿´ ª»®¾ò ̸» ¼±¹ ¶«³°- «° ¿²¼ ¼±©²ò ø-·²¹«´¿®÷ ̸» ¼±¹- ¶«³° «° ¿²¼ ¼±©²ò ø°´«®¿´÷ λ³»³¾»® ¬¸¿¬ ¿ ²±«² »²¼·²¹ ·² ó- ·- ±º¬»² ¿ °´«®¿´ô ©¸»®»¿- ¿ ª»®¾ »²¼ó ·²¹ ·² ó- ·- «-«¿´´§ -·²¹«´¿®æ ®«²- ·² ³§ °¿²¬§¸±-» ø°´«®¿´ ²±«²÷å ¸» ®«²- ø-·²¹«´¿® ª»®¾÷ò Ò±«²- ©·¬¸ Ô¿¬·² ±® Ù®»»µ »²¼·²¹- ¿²¼ ²±«²- ¬¸¿¬ ´±±µ °´«®¿´ ¾«¬ -±³»ó ¬·³»- ¬¿µ» -·²¹«´¿® ª»®¾- ½¿² ½¿«-» ¿¹®»»³»²¬ °®±¾´»³-ò ̸» ¼¿¬¿ ·²¼·½¿¬» ¬¸¿¬ ¬¸» ¬»-¬ -¿³°´»- ¿®» ³±®» ¿ºº»½¬»¼ ¾§ ¸»¿¬ ¬¸¿² ¬¸» ½±²¬®±´ ¹®±«° -¿³°´»-ò Í·²½» ¼¿¬¿ ·- ¬¸» °´«®¿´ º±®³ ±º ¼¿¬«³ô «-» ¬¸» °´«®¿´ º±®³ ±º ¬¸» ª»®¾ ø·² ¬¸·- ½¿-»ô ·²¼·½¿¬»÷ò ײ ¬¸» º±´´±©·²¹ »¨¿³°´»ô ½®·¬»®·¿ ·- °´«®¿´ò Ë-» ¬¸» °´«ó ®¿´ º±®³ ±º ¬¸» ª»®¾ ø¿®»÷ò ̸» ½®·¬»®·¿ º±® ¶«¼¹·²¹ ¿² »²¬®§ ¿®» ´·-¬»¼ ·² ¬¸» ¾®±½¸«®»ò η¹¸¬-ô ©¸·½¸ ·- ¿ °´«®¿´ º±®³ô ·- ¬®»¿¬»¼ ¿- -·²¹«´¿® ·² ¬¸» º±´´±©·²¹ »¨¿³°´» ¾»½¿«-» ¸«³¿² ®·¹¸¬- ·- ¿ «²·¬ô ¿² ·--«» ±º ½±²½»®²ò Ø«³¿² ®·¹¸¬- ·- ¿² ·--«» ¬¸¿¬ ¿ºº»½¬- »ª»®§±²»ò ׺ §±« ©¿²¬»¼ ¬± »³°¸¿-·¦» ¬¸» ®·¹¸¬- ·²¼·ª·¼«¿´´§ô §±« ½±«´¼ «-» ¬¸» °´«ó ®¿´ ª»®¾æ Ø«³¿² ®·¹¸¬- ¿®» ·¹²±®»¼ ·² ³¿²§ ½±«²¬®·»-ò ײ ¬¸» ²»¨¬ »¨¿³°´»ô ³·´»- ·- ¬¸» °´«®¿´ º±®³ô ¾«¬ º·º¬§ ³·´»- ·- «-»¼ ¸»®» ¬± ²¿³» ¿ «²·¬ ±º ¼·-¬¿²½» ¿²¼ ¬¸»®»º±®» ¬¿µ»- ¿ -·²¹«´¿® ª»®¾æ Ú·º¬§ ³·´»- ·- ²±¬ -«½¸ ¿ ´±²¹ ¼·-¬¿²½»ò ͬ¿¬·-¬·½- ´±±µ- °´«®¿´ô ¿²¼ ·² ³¿²§ -·¬«¿¬·±²- ©±«´¼ ¾» ¬®»¿¬»¼ ¿- °´«®¿´ô º±® »¨¿³°´»ô ͬ¿¬·-¬·½- ·- ¬¸» -«¾¶»½¬ × ³±-¬ ©¿²¬ ¬± ¿ª±·¼ò ͬ¿¬·-¬·½- ¿®» ¾»·²¹ ¹¿¬¸»®»¼ ¬± -¸±© ¬¸¿¬ ©±³»² ¿®» ¾»¬¬»® ¼®·ª»®- ¬¸¿² ³»²ò
 19. è Ý´·ºº-Ï«·½µÎ»ª·»© É®·¬·²¹æ Ù®¿³³¿®ô Ë-¿¹»ô ¿²¼ ͬ§´» ײ ¬¸» º·®-¬ »¨¿³°´»ô -¬¿¬·-¬·½- ®»º»®- ¬± ¿ -«¾¶»½¬ ±º -¬«¼§ô -± ¬¸» -·²¹«´¿® ·- ¿°°®±°®·¿¬»ò ß³±²¹ ±¬¸»® º®»¯«»²¬´§ «-»¼ ²±«²- ¬¸¿¬ ½¿² ¬¿µ» »·¬¸»® ¿ -·²¹«´¿® ±® °´«®¿´ ª»®¾ô ¼»°»²¼·²¹ ±² ©¸»¬¸»® ¬¸» »³°¸¿-·- ·- ±² ¿ -·²¹´» «²·¬ ±® ·²¼·ª·¼«¿´ ·¬»³-ô ¿®» ²«³¾»®ô ³¿¶±®·¬§ô ¿²¼ ³·²±®·¬§ò ̸» ²«³¾»® ±º °»±°´» ½±³·²¹ ·- -«®°®·-·²¹ò ß ²«³¾»® ±º °»±°´» ¿®» ½±³·²¹ò ß ²«³¾»® ´·µ» º·ª» ¬¸±«-¿²¼ ·- ©¸¿¬ ¸» ¸¿¼ ·² ³·²¼ò É·¬¸ ²«³¾»®ô «-» ¬¸·- ®«´»ò ׺ ·¬ ·- °®»½»¼»¼ ¾§ ¬¸»ô ¿´©¿§- «-» ¬¸» -·²¹«ó ´¿®ò ׺ ·¬ ·- °®»½»¼»¼ ¾§ ¿ô «-» ¬¸» -·²¹«´¿® ±® °´«®¿´ô ¼»°»²¼·²¹ ±² ©¸»¬¸»® §±« ¿®» ¬¸·²µ·²¹ ±º ¿ -·²¹´» «²·¬ ±® ·²¼·ª·¼«¿´ ·¬»³-ò É·¬¸ ³¿¶±®·¬§ ¿²¼ ³·²±®·¬§ô ¬¸» µ»§ ·- ¬± ¼»½·¼» ©¸»¬¸»® §±« ©¿²¬ ¬± »³°¸¿-·¦» ·²¼·ª·¼«¿´ °»±°´» ±® ¬¸·²¹- ±® ©¸»¬¸»® §±« ©¿²¬ ¬± »³°¸¿-·¦» ¬¸» -·²¹´» «²·¬ò ̸» ³¿¶±®·¬§ ·- ±°°±-»¼ ¬± ¬¸» ³»¿-«®»ò ø-·²¹«´¿® ã -·²¹´» «²·¬÷ ß ³·²±®·¬§ ±º ¬¸» §±«²¹»® °»±°´» ®»º«-» ¬± ½±²½»¼» ¬¸» °±·²¬ò ø°´«®¿´ ã ·²¼·ª·¼«¿´-÷ ݸ¿°¬»® ݸ»½µ±«¬ Ïúß ïò ×¼»²¬·º§ ¬¸» «²¼»®´·²»¼ ²±«²- ·² ¬¸» º±´´±©·²¹ -»²¬»²½»- ¿- ½±³³±² ±® °®±°»® ²±«²-ò ¿ò ܧ´¿² °´¿²- ¬± ¹± ¬± ½±´´»¹» ·² ¬¸» º¿´´ò ¾ò Ó¿®§ Ô¿¹¿² ©¿- ¿½½»°¬»¼ ¬± É¿¬-±² ݱ´´»¹»ò îò ×¼»²¬·º§ ¬¸» «²¼»®´·²»¼ ²±«²- ·² ¬¸» º±´´±©·²¹ -»²¬»²½»- ¿- ¿ ½±´´»½ó ¬·ª» ²±«²ô -·²¹«´¿® ²±«²ô ±® ¿ ¹»®«²¼ò ¿ò ̸» ½±³³·--·±² °´¿²- ¬± ®»ª·»© ¬¸» ®»°±®¬ò ¾ò Ϋ²²·²¹ ·- º«²ò ½ò Ó§ ½±¿½¸ ·- ¹®»¿¬ò ¼ò ̸» º·®³ »-¬¿¾´·-¸»¼ ¿ -¬®·½¬ ¼®»-- ½±¼» íò Ó¿¬½¸ ¬¸» «²¼»®´·²»¼ ²±«²- ©·¬¸ ¬¸»·® ½±®®»½¬ ¼»º·²·¬·±²ò ¿ò Ó§ ¼±¹K- ¾±²» ©¿- ´±-¬ò -·²¹«´¿® ¾ò ̸» ©±³»² ³»»¬ º±® ´«²½¸ò -·²¹«´¿® °±--»--·ª» ½ò Ó§ -±²-K ½¿®- ²»»¼ ¬± ¾» ©¿-¸»¼ò °´«®¿´ ¼ò ß ¹·®´ ´±-¬ ¸»® -½¿®º ±² ¬¸» ¾«-ò °´«®¿´ °±--»--·ª»
 20. ݸ¿°¬»® ïæ Ò±«²- ç ìò Ú·´´ ·² ¬¸» ¾´¿²µ ©·¬¸ ¬¸» ½±®®»½¬ º±®³ ±º ¬¸» ª»®¾ ¬± ³¿µ» ¬¸» ²±«² ¿²¼ ª»®¾ ¿¹®»» ·² ¬¸» º±´´±©·²¹ -»²¬»²½»-ò ¿ò Ó¿®¹¿®»¬ ¿²¼ ̱³³§ ÁÁÁÁÁÁ ¸¿°°§ò ø´±±µô ´±±µ-÷ ¾ò Ò»·¬¸»® אַ·½µ ²±® ß´»¨ ÁÁÁÁÁÁ ¬¸» ¿²-©»®ò øµ²±©ô µ²±©-÷ ½ò Ö±¸²ô ¿- ©»´´ ¿- ß´· ¿²¼ Ù®·ºº·²ô ÁÁÁÁÁÁ ¬± ª·-·¬ Ñ®´¿²¼±ò ø°´¿²ô °´¿²-÷ ¼ò Ó¿²§ ±º ¬¸» ½¿«-»- ±º ¹´±¾¿´ ©¿®³·²¹ ÁÁÁÁÁÁ «²µ²±©² ¬± -½·»²¬·-¬-ò ø¿®»ô ·-÷ »ò ̸» ¼¿²¹»® ±º ¼·ª·²¹ ÁÁÁÁÁÁ ²±¬ ¼·-½±«®¿¹» Ô·´§ò ø¼±ô ¼±»-÷ ºò ɸ·´» ©»¿®·²¹ ¸»® -½¸±±´ «²·º±®³ô Ì»--·» ÁÁÁÁÁÁ º±® ½¸¿®·¬§ò ø¼¿²½»ô ¼¿²½»-÷ ß²-©»®-æ ïò ¿ò ½±³³±² ¾ò °®±°»® îò ¿ò ½±´´»½¬·ª» ¾ò ¹»®«²¼ ½ò -·²¹«´¿® ¼ò ½±´´»½¬·ª» íò ¿ò -·²¹«´¿® °±--»--·ª» ¾ò °´«®¿´ ½ò °´«®¿´ °±--»--·ª» ¼ò -·²¹«ó ´¿® ìò ¿ò ´±±µ ¾ò µ²±© ½ò °´¿²- ¼ò ¿®» »ò ¼±»- ºò ¼¿²½»-ò
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2