intTypePromotion=1
ADSENSE

Xác định các test đánh giá sức mạnh chuyên môn cho nam vận động viên vật tự do lứa tuổi 15 - 16 Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

12
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc xác định các test kiểm tra đánh giá sức mạnh chuyên môn cho nam vận động viên vật tự do lứa tuổi 15 - 16 tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình làm phương tiện để các huấn luyện viên kiểm tra, đánh giá, và căn cứ để điều chỉnh quá trình huấn luyện là vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác định các test đánh giá sức mạnh chuyên môn cho nam vận động viên vật tự do lứa tuổi 15 - 16 Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình

  1. 28 HUAÁN LUYEÄN THEÅ THAO Xaùc ñònh caùc test ñaùnh giaù söùc maïnh chuyeân moân cho nam vaän ñoäng vieân vaät töï do löùa tuoåi 15 - 16 Trung taâm theå duïc theå thao tænh Ninh Bình TOÙM TAÉT: ThS. Traàn Ñình Töôøng Q Vieäc xaùc ñònh caùc test kieåm tra ñaùnh giaù söùc maïnh chuyeân moân cho nam vaän ñoäng vieân vaät töï do löùa tuoåi 15 - 16 taïi Trung taâm Theå duïc theå thao tænh Ninh Bình laøm phöông tieän ñeå caùc huaán luyeän vieân kieåm tra, ñaùnh giaù, vaø caên cöù ñeå ñieàu chænh quaù trình huaán luyeän laø vaán ñeà caàn ñöôïc quan taâm nghieân cöùu. Keát quaû nghieân cöùu cuûa chuùng toâi ñaõ löïa choïn ñöôïc caùc test coù ñuû cô sôû khoa hoïc öùng duïng trong kieåm tra, ñaùnh giaù söùc maïnh chuyeân moân cho nam vaän ñoäng vieân vaät töï do löùa tuoåi 15 - 16 taïi Trung taâm Theå duïc theå thao tænh Ninh Bình. Töø khoùa: Söùc maïnh chuyeân moân, nam vaän ñoäng vieân, vaät töï do löùa tuoåi 15 - 16, Trung taâm Theå duïc theå thao Ninh Bình. ABSTRACT: The identification of the tests to assess the professional strengths for male freestyle wrestlers aged 15 - 16 at Ninh Binh physical training and (AÛnh minh hoïa) sport center as a means for the coaches to test, assess and as a basis for adjusting the training maïnh coøn giuùp cho VÑV vöõng tin böôùc vaøo traän ñaáu, process is a matter of concern. The results of our ñuû töï tin thöïc hieän kyõ chieán thuaät vaø saùng suoát trong study have selected the tests having enough xöû lyù caùc tình huoáng xuaát hieän trong thi ñaáu. Trong practical scientific basis to test and assess the moân vaät töï do, SMCM (bao goàm söùc maïnh toác ñoä, söùc professional strength for male freestyle wrestlers maïnh beàn, söùc maïnh toái ña...) laø nhöõng toá chaát theå löïc aged 15 - 16 at Ninh Binh physical training and chuyeân moân ñaëc tröng, do vaäy VÑV coù söùc maïnh toát sport center. seõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho VÑV tieáp thu vaø hoaøn Keywords: Professional strength, male thieän kyõ chieán thuaät nhanh trong quaù trình taäp luyeän. freestyle wrestlers aged 15 - 16, Ninh Binh Tuy nhieân, thöïc tieãn coâng taùc huaán luyeän nam Physical Training and Sport Center. VÑV vaät töï do löùa tuoåi 15 - 16 taïi Trung taâm Theå duïc theå thao (TDTT) tænh Ninh Bình cho thaáy, caùc huaán 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ luyeän vieân (HLV) chöa xaùc ñònh ñöôïc caùc noäi dung Tröôùc yeâu caàu cao cuûa quaù trình ñaøo taïo vaän ñoäng kieåm tra, ñaùnh giaù SMCM cho VÑV moät caùch coù ñaày vieân (VÑV) vaät töï do ñoøi hoûi beân caïnh coâng taùc huaán ñuû cô sôû khoa hoïc. Quaù trình kieåm tra, ñaùnh giaù luyeän toá chaát theå löïc chuyeân moân, phaûi ñaëc bieät chuù SMCM môùi chæ ñöôïc caùc HLV döïa treân keát quaû caùc yù tôùi phaùt trieån toá chaát söùc maïnh chuyeân moân giaûi thi ñaáu, hoaëc ñaùnh giaù döïa theo kinh nghieäm. (SMCM). SMCM laø toá chaát theå löïc ñaëc thuø coù yù nghóa Chính vì vaäy, vieäc xaây döïng, löïa choïn caùc test ñaëc quyeát ñònh, laø tieàn ñeà phaùt huy toái ña khaû naêng laøm tröng chuyeân moân coù ñuû ñoä tin caäy, ñaûm baûo ñuû cô sôû vieäc cuûa caùc cô quan chöùc phaän vaø caùc toá chaát theå löïc khoa hoïc öùng duïng trong kieåm tra, ñaùnh giaù SMCM khaùc, ñaûm baûo hieäu quaû söû duïng kyõ - chieán thuaät cho nam VÑV vaät töï do löùa tuoåi 15 - 16 taïi Trung taâm trong suoát thôøi gian thi ñaáu. Ngoaøi ra, toá chaát söùc TDTT tænh Ninh Bình giai ñoaïn huaán luyeän chuyeân SOÁ 3/2020 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  2. moân hoùa saâu laø heát söùc caàn thieát. HUAÁN LUYEÄN THEÅ THAO chuyeân gia, giaùo vieân, HLV vaät töï do, keát quaû thu 29 Quaù trình nghieân cöùu ñaõ söû duïng caùc phöông phaùp ñöôïc nhö trình baøy ôû baûng 1. sau: phaân tích vaø toång hôïp taøi lieäu, phoûng vaán - toaï Töø keát quaû thu ñöôïc ôû baûng 1, quaù trình nghieân ñaøm, kieåm tra sö phaïm vaø toaùn hoïc thoáng keâ. cöùu ñaõ löïa choïn ñöôïc 10 test chuyeân moân öùng duïng trong ñaùnh giaù SMCM cho nam VÑV vaät töï do löùa 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU tuoåi 15 - 16 taïi Trung taâm TDTT tænh Ninh Bình (ña soá yù kieán löïa choïn caùc test ñeàu xeáp ôû möùc ñoä raát 2.1. Caên cöù yù kieán chuyeân gia löïa choïn caùc test quan troïng trong kieåm tra, ñaùnh giaù SMCM cho nam ñaùnh giaù söùc maïnh chuyeân moân cho nam vaän ñoäng VÑV vaät töï do löùa tuoåi 15 - 16 Trung taâm TDTT tænh vieân vaät töï do löùa tuoåi 15 - 16 taïi Trung taâm Theå Ninh Bình, coù töø 75.00% yù kieán trôû leân löïa choïn trôû duïc theå thao tænh Ninh Bình leân, trong ñoù treân 50.00% yù kieán löïa choïn xeáp ôû möùc Qua tham khaûo caùc taøi lieäu chuyeân moân coù lieân ñoä töø quan troïng cho ñeán raát quan troïng). Caùc test quan ñeán vaán ñeà nghieân cöùu, caùc coâng trình nghieân bao goàm: cöùu cuûa caùc taùc giaû trong vaø ngoaøi nöôùc ñaõ coâng boá, 1. Giaät taï troïng löôïng toái ña leân ngang vai (kg). ñoàng thôøi qua tham khaûo vaø tìm hieåu thöïc traïng coâng 2. Treo co tay ôû xaø ñôn caùnh tay vaø caúng tay taùc huaán luyeän theå löïc chuyeân moân, cuõng nhö coâng vuoâng goùc (s). taùc kieåm tra - ñaùnh giaù SMCM cho nam VÑV vaät töï 3. OÂm ngang ngöïc ngöôøi cuøng taäp ôû haïng caân treân do löùa tuoåi 15 - 16 taïi Trung taâm TDTT tænh Ninh (lieàn keà) ñöùng trung bình taán (s). Bình, quaù trình nghieân cöùu ñaõ löïa choïn ñöôïc 13 test öùng duïng trong ñaùnh giaù SMCM cho ñoái töôïng 4. Gaùnh taï 30kg ngoài xuoáng ñöùng leân 20s (laàn). nghieân cöùu. Caùc test ñöôïc löïa choïn ñeàu ñaùp öùng ñöôïc 5. Goàng voït vôùi ngöôøi ñoàng caân 20s (laàn). caùc tieâu chuaån treân veà goùc ñoä sö phaïm, treân cô sôû ñoù 6. Boác ñoâi vôùi ngöôøi ñoàng caân 20s (laàn). quaù trình nghieân cöùu ñaõ tieán haønh phoûng vaán 30 7. Caàu voàng baät qua laïi 20s (laàn). Baûng 1. Keát quaû phoûng vaán löïa choïn caùc test ñaùnh giaù SMCM cho nam VÑV vaät töï do löùa tuoåi 15 - 16 taïi Trung taâm TDTT tænh Ninh Bình (n = 30) Keát quaû phoûng vaán theo tyû leä % vaø xeáp theo möùc ñoä Soá ngöôøi quan troïng TT Noäi dung phoûng vaán löïa choïn Raát quan Khoâng quan Quan troïng Bình thöôøng troïng troïng n % n % n % n % n % 1 Löïc boùp tay (kg) 10 33.33 4 40.00 3 30.00 1 10.00 2 20.00 2 Löïc keùo löng (kg) 11 36.67 4 36.36 3 27.27 3 27.27 1 9.09 Giaät taï troïng löôïng toái ña leân ngang 3 29 96.67 22 75.86 5 17.24 2 6.90 0 0.00 vai (kg) Treo co tay ôû xaø ñôn caùnh tay vaø caúng 4 26 86.67 20 76.92 3 11.54 3 11.54 0 0.00 tay vuoâng goùc (s) OÂm ngang ngöïc ngöôøi cuøng taäp ôû 5 haïng caân treân (lieàn keà) ñöùng trung 26 86.67 19 73.08 5 19.23 2 7.69 0 0.00 bình taán (s) Gaùnh taï 30kg ngoài xuoáng ñöùng leân 6 30 100.00 30 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20s (laàn) 7 Gaùnh taï 30kg gaäp duoãi thaân 20s (laàn) 11 36.67 4 36.36 3 27.27 4 36.36 0 0.00 8 Goàng voït vôùi ngöôøi ñoàng caân 20s (laàn) 28 93.33 25 89.29 2 7.14 1 3.57 0 0.00 9 Boác ñoâi vôùi ngöôøi ñoàng caân 20s (laàn) 27 90.00 22 81.48 3 11.11 1 3.70 1 3.70 10 Caàu voàng baät qua laïi 20s (laàn) 26 86.67 19 73.08 4 15.38 3 11.54 0 0.00 11 Thoaùt boø taïi choã toái ña (laàn) 30 100.00 30 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Beâ ngöôøi ñoàng caân ñöùng leân ngoài 12 27 90.00 19 70.37 6 22.22 1 3.70 1 3.70 xuoáng toái ña (laàn) Ñöùng treân 2 gheá baêng ñaët song song, 13 oâm ngöôøi ñoàng caân gaäp duoãi thaân toái 30 100.00 30 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 ña (laàn) KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 3/2020
  3. 30 HUAÁN LUYEÄN THEÅ THAO 8. Thoaùt boø taïi choã toái ña (laàn). taêng theo löùa tuoåi. Möùc ñoä töông quan thöù baäc cuûa 9. Beâ ngöôøi ñoàng caân ñöùng leân ngoài xuoáng toái ña caùc test vôùi thaønh tích thi ñaáu ôû löùa tuoåi 16 töông ñoái (laàn). chaët cheõ vaø cao hôn so vôùi löùa tuoåi 15. Ñieàu naøy cuõng 10. Ñöùng treân 2 gheá baêng ñaët song song, oâm ngöôøi phuø hôïp vôùi caùc keát quaû nghieân cöùu cuûa caùc coâng ñoàng caân gaäp duoãi thaân toái ña (laàn). trình nghieân cöùu veà vaán ñeà naøy ñaõ ñöôïc coâng boá cuûa caùc taùc giaû ôû trong vaø ngoaøi nöôùc. Töø nhöõng keát quaû 2.2. Xaùc ñònh tính thoâng baùo cuûa heä thoáng test nghieân cöùu neâu treân, quaù trình nghieân cöùu ñaõ löïa ñaùnh giaù trình ñoä theå löïc chuyeân moân cho nam vaän choïn ñöôïc caùc test ñuû giaù trò thoâng baùo ñeå tieáp tuïc ñoäng vieân vaät töï do löùa tuoåi 15 - 16 taïi Trung taâm nghieân cöùu veà ñoä tin caäy cuûa chuùng, bao goàm 10 test Theå duïc theå thao tænh Ninh Bình (nhö trình baøy ôû baûng 2). Ñeå xaùc ñònh tính thoâng baùo cuûa caùc test ñaõ löïa 2.3. Xaùc ñònh ñoä tin caäy cuûa caùc test ñaùnh giaù choïn, quaù trình nghieân cöùu tieán haønh xaùc ñònh moái söùc maïnh chuyeân moân cho nam vaän ñoäng vieân vaät töông quan thöù baäc giöõa caùc test löïa choïn vôùi thaønh töï do löùa tuoåi 15 - 16 taïi Trung taâm Theå duïc theå tích thi ñaáu cuûa ñoái töôïng nghieân cöùu (taïi giaûi voâ ñòch thao tænh Ninh Bình vaät caùc löùa tuoåi treû toaøn quoác naêm 2015). Quaù trình nghieân cöùu ñaõ tieán haønh kieåm tra treân ñoái töôïng Nhaèm muïc ñích xaùc ñònh ñoä tin caäy cuûa heä thoáng nghieân cöùu goàm 26 nam VÑV vaät töï do löùa tuoåi 15 - caùc test ñaõ qua khaûo nghieäm tính thoâng baùo ñeå ñaùnh 16 taïi Trung taâm Theå duïc theå thao tænh Ninh Bình giaù SMCM cho nam VÑV vaät töï do löùa tuoåi 15 - 16 thoâng qua 10 test ñaõ löïa choïn. Keát quaû ñöôïc trình baøy taïi Trung taâm TDTT tænh Ninh Bình, quaù trình tieán taïi baûng 2. haønh kieåm tra 2 laàn trong ñieàu kieän quy trình, quy Keát quaû ôû baûng 2 cho thaáy: phaïm nhö nhau vaø cuøng moät thôøi ñieåm (baèng phöông phaùp test laëp laïi). Keát quaû thu ñöôïc nhö trình baøy ôû Caû 10/10 test ñaõ löïa choïn qua phoûng vaán ñeàu theå baûng 3. hieän moái töông quan maïnh coù ñaày ñuû tính thoâng baùo vôùi (|r| > 0.6 vôùi p < 0.05) ôû caùc löùa tuoåi 15 vaø 16, neân Töø keát quaû thu ñöôïc ôû baûng 3 cho thaáy: Caû 10 test coù theå öùng duïng trong thöïc tieãn ñaùnh giaù söùc maïnh ñaõ qua kieåm tra tính thoâng baùo treân ñoái töôïng Nam cho chuyeân moân cho nam VÑV vaät töï do löùa tuoåi 15 VÑV vaät töï do löùa tuoåi 15 - 16 taïi Trung taâm TDTT - 16 taïi Trung taâm TDTT tænh Ninh Bình. tænh Ninh Bình ñeàu coù heä soá tin caäy giöõa 2 laàn kieåm tra ôû möùc raát cao (vôùi r > 0.800 ôû ngöôõng xaùc suaát p Möùc ñoä töông quan thöù baäc giöõa caùc test löïa choïn < 0.05). Ñieàu ñoù cho thaáy caùc test löïa choïn ñeàu theå vôùi thaønh tích thi ñaáu cuûa ñoái töôïng nghieân cöùu ñeàu hieän töông quan maïnh, coù ñaày ñuû tính thoâng baùo, ñuû Baûng 2. Moái töông quan thöù baäc giöõa caùc test ñaùnh giaù SMCM vôùi thaønh tích thi ñaáu cuûa nam VÑV vaät töï do löùa tuoåi 15 - 16 taïi Trung taâm TDTT tænh Ninh Bình Löùa tuoåi 15 (n = 12) Löùa tuoåi 16 (n = 14) TT Test x ±δ r x ±δ r 1 Giaät taï troïng löôïng toái ña leân ngang vai (kg) 76.71±6.52 0.822 86.52±6.92 0.823 Treo co tay ôû xaø ñôn caùnh tay vaø caúng tay 2 51.02±4.34 0.722 54.97±4.40 0.729 vuoâng goùc (s) OÂm ngang ngöïc ngöôøi cuøng taäp ôû haïng caân treân 3 50.02±4.25 0.827 54.11±4.33 0.830 (lieàn keà) ñöùng trung bình taán (s) 4 Gaùnh taï 30kg ngoài xuoáng ñöùng leân 20s (laàn) 16.82±1.43 0.799 18.49±1.48 0.786 5 Goàng voït vôùi ngöôøi ñoàng caân 20s (laàn) 10.48±0.89 0.808 12.01±0.96 0.814 6 Boác ñoâi vôùi ngöôøi ñoàng caân 20s (laàn) 14.59±1.24 0.765 16.68±1.33 0.774 7 Caàu voàng baät qua laïi 20s (laàn) 11.29±0.96 0.789 12.84±1.03 0.786 8 Thoaùt boø taïi choã toái ña (laàn) 53.44±4.54 0.832 60.02±4.80 0.819 Beâ ngöôøi ñoàng caân ñöùng leân ngoài xuoáng toái ña 9 36.82±3.13 0.797 41.14±3.29 0.802 (laàn) Ñöùng treân 2 gheá baêng ñaët song song, oâm ngöôøi 10 24.89±2.12 0.707 29.06±2.32 0.711 ñoàng caân gaäp duoãi thaân toái ña (laàn) r05 0.4227 0.3809 SOÁ 3/2020 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  4. HUAÁN LUYEÄN THEÅ THAO Baûng 3. Keát quaû xaùc ñònh ñoä tin caäy caùc test ñaùnh giaù SMCM cho nam VÑV vaät töï do löùa tuoåi 15 - 16 31 taïi Trung taâm TDTT tænh Ninh Bình Löùa tuoåi 15 (n = 12) Heä soá Löùa tuoåi 16 (n = 14) Heä soá TT Test Laàn 1 Laàn 2 töông Laàn 1 Laàn 2 töông x ±δ x ±δ quan (r) x ±δ x ±δ quan (r) 1 Giaät taï troïng löôïng toái ña leâ n ngang vai (kg) 76.71±6.52 75.83±5.69 0.841 86.52±6.92 85.64±6.94 0.864 Treo co tay ôû xaø ñôn caùnh tay vaø caúng tay 2 51.02±4.34 50.14±3.76 0.872 54.97±4.40 54.09±4.38 0.832 vuoâng goùc (s) OÂm ngang ngöïc ngöôøi cuøng taäp ôû haïng caân 3 50.02±4.25 49.80±3.74 0.897 54.11±4.33 53.19±4.31 0.823 treân (lieàn keà) ñöùng trung bình taán (s) 4 Gaùnh taï 30kg ngoài xuoáng ñöùng leân 20s (laàn) 16.82±1.43 15.77±1.18 0.861 18.49±1.48 17.44±1.41 0.804 5 Goàng voït vôùi ngöôøi ñoàng caân 20s (laàn) 10.48±0.89 9.62±0.72 0.879 12.01±0.96 11.15±0.90 0.826 6 Boác ñoâi vôùi ngöôøi ñoàng caân 20s (laàn) 14.59±1.24 15.54±1.17 0.831 16.68±1.33 17.63±1.43 0.810 7 Caàu voàng baät qua laïi 20s (laàn) 11.29±0.96 10.74±0.81 0.816 12.84±1.03 12.29±1.08 0.843 8 Thoaùt boø taïi choã toái ña (laàn) 53.44±4.54 54.29±4.07 0.853 60.02±4.80 60.87±4.93 0.863 Beâ ngöôøi ñoàng caân ñöùng leân ngoài xuoáng toái ña 9 36.82±3.13 37.60±2.82 0.855 41.14±3.29 41.92±3.40 0.814 (laàn) Ñöùng treân 2 gheá baêng ñaët song song, oâm ngöô øi 10 24.89±2.12 23.94±1.80 0.846 29.06±2.32 28.11±2.28 0.807 ñoàng caân gaäp duoãi thaân toái ña (laàn) ñoä tin caäy vaø phuø hôïp ñoái töôïng nghieân cöùu cuõng nhö duïng trong kieåm tra, ñaùnh giaù SMCM cho Nam VÑV ñieàu kieän thöïc tieãn trong ñaùnh giaù SMCM cho Nam vaät töï do löùa tuoåi 15 - 16 taïi Trung taâm TDTT tænh VÑV vaät töï do löùa tuoåi 15 - 16 taïi Trung taâm TDTT Ninh Bình, tænh Ninh Bình. Caùc test löïa choïn treân ñaây ñeàu ñaûm baûo ñuû ñoä tin caäy, tính thoâng baùo, coù theå söû duïng trong thöïc tieãn 3. KEÁT LUAÄN nhaèm kieåm tra, ñaùnh giaù SMCM cho Nam VÑV vaät töï do löùa tuoåi 15 - 16 taïi Trung taâm TDTT tænh Ninh Quaù trình nghieân cöùu ñaõ löïa choïn ñöôïc 10 test öùng Bình giai ñoaïn huaán luyeän chuyeân moân hoùa saâu. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Aulic. I.V (1982), Ñaùnh giaù trình ñoä luyeän taäp theå thao, Nxb TDTT, Haø Noäi. 2. Döông Nghieäp Chí, Traàn Ñöùc Duõng, Taï Höõu Hieáu, Nguyeãn Ñöùc Vaên (2004), Ño löôøng theå thao, Nxb TDTT, Haø Noäi. 3. Phaïm Ñoâng Ñöùc (1998), Löïa choïn moät soá baøi taäp phaùt trieån söùc beàn cho vaän ñoäng vieân vaät töï do, Luaän vaên Thaïc só khoa hoïc giaùo duïc, Tröôøng Ñaïi hoïc TDTT I, Baéc Ninh. 4. Nguyeãn Thaønh Löu (2004), Nghieân cöùu xaây döïng moät soá baøi taäp phaùt trieån söùc maïnh toác ñoä boå trôï cho nhoùm kyõ thuaät goàng cuûa vaän ñoäng vieân vaät töï do thaønh phoá Hoà Chí Minh, Luaän vaên Thaïc só khoa hoïc giaùo duïc, Tröôøng Ñaïi hoïc TDTT TP Hoà Chí Minh. 5. Ngoâ Ích Quaân (1997), Nghieân cöùu xaây döïng moät soá baøi taäp phaùt trieån söùc maïnh toác ñoä boå trôï cho nhoùm kyõ thuaät boác cuûa vaän ñoäng vieân vaät töï do caáp cao Vieät Nam, Luaän vaên Thaïc só khoa hoïc giaùo duïc, Tröôøng Ñaïi hoïc TDTT I. 6. Ngoâ ích Quaân (2007), Nghieân cöùu caùc baøi taäp phaùt trieån söùc maïnh ñoái vôùi vaän ñoäng vieân nam 15 - 17 tuoåi (daãn chöùng ôû moân vaät töï do), Luaän aùn Tieán só Giaùo duïc hoïc, Vieän khoa hoïc Theå duïc theå thao, Haø Noäi. 7. Nguyeãn Ñöùc Vaên (2001), Phöông phaùp thoáng keâ trong theå duïc theå thao, Nxb TDTT, Haø Noäi. Nguoàn baøi baùo: Baøi baùo ñöôïc trích töø Luaän vaên Thaïc só Khoa hoïc giaùo duïc: “Nghieân cöùu tieâu chuaån ñaùnh giaù söùc maïnh chuyeân moân cho vaän ñoäng vieân vaät töï do nam löùa tuoåi 15 - 16 Trung taâm theå duïc theå thao tænh Ninh Bình”, Traàn Ñình Töôøng, Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm TDTT Haø Noäi. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 14/3/2020; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 6/5/2020; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 4/6/2020) KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 3/2020
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2