intTypePromotion=1
ADSENSE

Xác định hiệu quả ứng dụng các bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh võ cổ truyền lứa tuổi 13-15 Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

9
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh nghiệm của các nước phát triển cho thấy rằng: “Truyền thống dân tộc là một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước”. Bài viết trình bày việc lựa chọn và đánh giá hiệu quả các bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh võ cổ truyền lứa tuổi 13-15 là hết sức cần thiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác định hiệu quả ứng dụng các bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh võ cổ truyền lứa tuổi 13-15 Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội

  1. Physical Education and School Sports XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÁC BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUYÊN MÔN CHO NAM SINH VÕ CỔ TRUYỀN LỨA TUỔI 13-15 TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN – THỂ THAO HUYỆN CHƯƠNG MỸ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI TS. Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Đình Tăng Kỳ Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội Tóm tắt: Kết quả ứng dụng 22 bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh lứa tuổi 13- 15 tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin - TDTT Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội với thời gian 6 tháng đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Tỷ lệ xếp loại thể lực chuyên môn cho nam sinh Võ cổ truyền lứa tuổi 13-15 của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - TDTT Huyện Chương Mỹ - TP. Hà Nội có sự khác biệt, nhóm thực nghiệm tốt hơn hẳn nhóm đối chứng. Từ khóa: hiệu quả, bài tập, thể lực, võ sinh, võ cổ truyền, 13-15 tuổi. Summary: The results of the application of 22 exercises to develop professional physical strength for male martial artists aged 13-15 at the Center for Culture, Information and Sports of Chuong My District - Hanoi City with a period of 6 months have brought effective results. obvious results. There is a difference in the rating of professional physical strength for male traditional martial arts students aged 13-15 at the Center for Culture, Information and Sports, Chuong My District, Hanoi. The experimental group was better than the control group. Keywords: efficiency, exercises, physical strength, martial arts students, traditional martial arts, 13-15 years old. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Kinh nghiệm của các nước phát triển cho thấy rằng: “Truyền thống dân tộc là một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước”. TDTT là một lĩnh vực của nền văn hóa vì vậy nó cũng mang tính dân tộc đậm nét. Ở Việt Nam cũng đã trải qua hàng nghìn năm các môn thể thao dân tộc như: Võ, Vật, Đua thuyền, Đánh đu vẫn tồn tại và trở thành một nội dung hấp dẫn trong các dịp lễ hội dân tộc. Tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - TDTT huyện Chương Mỹ - thành phố Hà Nội (Trung tâm) là đơn vị tổ chức nhiều hoạt động câu lạc bộ TDTT, phong trào tập luyện được chiêu sinh và tập luyện có bài bản theo kế hoạch. Các HLV chủ yếu được trưởng thành từ những VĐV thuộc trung tâm đào tạo VĐV và trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Tuy nhiên trong thời gian qua, các huấn luyện viên tại Trung tâm mới chỉ dựa trên những kinh nghiệm nhất định. Do vậy, lựa chọn và đánh giá hiệu quả các bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh võ cổ truyền lứa tuổi 13-15 là hết sức cần thiết. PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 11/2021 348
  2. Physical Education and School Sports Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp kiểm tra sư phạm; Phương pháp thực nghiệm sư phạm; Phương pháp toán học thống kê. 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 2.1. Lựa chọn bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh Võ cổ truyền lứa tuổi 13-15 của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - TDTT Huyện Chương Mỹ - TP. Hà Nội Để xác định cơ sở thực tiễn cho việc lựa chọn các bài tập, đề tài đã tiến hành phỏng vấn bằng phiếu hỏi các giảng viên, HLV đang trực tiếp huấn luyện VĐV. Kết quả phỏng vấn được trình bày tại bảng 2.1. Bảng 2.1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho đối tượng nghiên cứu (n=23) Kết quả phỏng vấn TT Nội dung bài tập UT 1 UT 2 UT 3 TB 1 Buộc dây chun vào cổ chân đá vòng cầu 15 (s) 14 6 3 2.48 2 Nhảy lò cò 30m 14 7 2 2.52 3 Cơ lưng 45 lần 15 5 3 2.52 4 Gánh tạ 10kg, ngồi xuống đứng lên 15 (s) 14 7 2 2.52 5 Nằm sấp chống đẩy 15 (s) 15 5 3 2.52 6 Giật ta 10- 15kg trong 15 (s) 14 7 2 2.52 7 Co tay xà đơn trong 15 (s) 14 7 2 2.52 8 Chạy lên cầu thang 15m 15 5 3 2.52 9 Nhảy lò cò đá liên hoàn 15m 14 7 2 2.52 10 Bật nhảy rút gối trên cát 15 6 2 2.57 11 Bật cóc 30m 16 5 2 2.61 12 Đá bao cát liên tục 15 (s) 15 7 1 2.61 13 Leo dây 5m 16 5 2 2.61 14 Cõng người chạy 20m 17 4 2 2.65 15 Gánh tạ 10- 15kg bật nhảy đổi chân 17 4 2 2.65 16 Nắm dây chun đấm thẳng 15 (s) 17 4 2 2.65 17 Chạy tại chỗ nâng cao đùi 30 (s) 16 6 1 2.65 18 Bật cóc cầu thang 15m 19 1 3 2.70 19 Tại chỗ bật nhảy rút gối chạy lao 15m 19 3 1 2.78 20 Gập cơ bụng liên tục trong 20 (s) 20 1 2 2.78 21 Chụm chân bật bục 30 giây 19 3 1 2.78 22 Đấm bao cát liên tục 15 (s) 19 3 1 2.78 PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 11/2021 349
  3. Physical Education and School Sports Từ kết quả trình bày tại bảng 2.1 cho thấy, có 22 bài tập được đa số ý kiến lựa chọn và đạt điểm trung bình từ từ 2.48 – 2.78 điểm ở mức đồng ý và rất đồng ý. Các bài tập này được đề tài lựa chọn, ứng dụng vào thực tiễn huấn luyện nhằm phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh Võ cổ truyền lứa tuổi 13-15 của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - TDTT Huyện Chương Mỹ - TP. Hà Nội. 2.2. Xác định hiệu quả ứng dụng các bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh Võ cổ truyền lứa tuổi 13-15 của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - TDTT Huyện Chương Mỹ - TP. Hà Nội Trước khi tiến hành thực nghiệm, đề tài tiến hành kiểm tra các test đã xác định nhằm đánh giá về thể lực chuyên môn cho nam sinh Võ cổ truyền lứa tuổi 13-15 của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - TDTT Huyện Chương Mỹ - TP. Hà Nội giữa 2 nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Kết quả thu được trình bày ở bảng 2.2. Bảng 2.1. Kết quả kiểm tra các test đánh giá thể lực chuyên môn cho nam sinh Võ cổ truyền lứa tuổi 13-15 (trước thực nghiệm) Mean   TT Test Nhóm ĐC Nhóm TN t p (n=10) (n=10) 1 Chống bật 15 lần (s) 18.22±1.32 18.24±1.21 0.041 >0.05 2 Bật rút gối trên cát 20 lần (s) 12.17±1.09 13.16±1.07 0.056 >0.05 3 Gánh tạ 10kg bật đổi chân lần (s) 12.63±1.18 12.59±1.21 0.118 >0.05 4 Nắm dây chun đấm bao cát 30 lần (s) 21.48±1.42 21.56±1.31 0.132 >0.05 5 Đá bao cát liên tục 30 lần (s) 17.22±1.26 17.31±1.21 0.157 >0.05 6 Ngồi xuống đứng lên đá thẳng 15 lần(s) 16.17±1.14 16.22±1.10 0.154 >0.05 Từ kết quả thu được ở bảng 2.2 cho thấy, thể lực chuyên môn giữa 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng không có sự khác biệt với ttính < tbảng = 2.101 ở ngưỡng xác suất p > 0.05, điều đó đã chứng tỏ rằng, trước khi tiến hành thực nghiệm, thể lực chuyên môn cho nam sinh Võ cổ truyền lứa tuổi 13-15 của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - TDTT Huyện Chương Mỹ - TP. Hà Nội của 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm là đồng đều nhau. Sau khi hoàn thành quá trình thực nghiệm, đề tài tiến hành kiểm tra đánh giá thể lực chuyên môn của đối tượng nghiên cứu ở hai nhóm thực nghiệm và đối chứng thông qua các test đã xác định. Kết quả được trình bày ở bảng 2.3 và 2.4. Bảng 2.3. So sánh tự đối chiếu các test đánh giá thể lực chuyên môn cho nam sinh Võ cổ truyền lứa tuổi 13-15 của nhóm đối chứng (n=10) Mean   TT Test t p Trước TN Sau TN 1 Chống bật 15 lần (s) 18.22±1.32 16.091.23 3.125
  4. Physical Education and School Sports 3 Gánh tạ 10kg bật đổi chân lần (s) 12.63±1.18 10.181.21 4.357
  5. Physical Education and School Sports Bảng 2.6. Nhịp độ tăng trưởng của các test đánh giá thể lực chuyên môn cho nam sinh Võ cổ truyền lứa tuổi 13-15 của nhóm thực nghiệm (n=10) Trước Giữa Sau TT Test W TN TN TN 1 Chống bật 15 lần (s) 18.24 16.11 15.09 18.9 2 Bật rút gối trên cát 20 lần (s) 13.16 11.05 10.04 26.9 3 Gánh tạ 10kg bật đổi chân lần (s) 12.59 10.06 9.05 32.7 4 Nắm dây chun đấm bao cát 30 lần (s) 21.56 19.53 17.42 21.2 5 Đá bao cát liên tục 30 lần (s) 17.31 15.32 13.22 26.8 6 Ngồi xuống đứng lên đá thẳng 15 lần (s) 16.22 15.09 13.31 19.7 Kết quả ở bảng 2.5 và 2.6 cho thấy, diễn biến thành tích ở tất cả các test đánh giá thể lực chuyên môn của nam sinh Võ cổ truyền lứa tuổi 13-15 của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - TDTT huyện Chương Mỹ - TP. Hà Nội ở nhóm thực nghiệm tăng lên lớn hơn so với nhóm đối chứng, đồng thời nhịp tăng trưởng của nhóm thực nghiệm cũng lớn hơn so với nhóm đối chứng: Nhịp tăng trưởng nhóm thực nghiệm tăng trung bình 29.24%; nhịp tăng trưởng nhóm đối chứng tăng từ 13.46%. 3. KẾT LUẬN Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được 22 bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh Võ cổ truyền lứa tuổi 13-15 của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - TDTT huyện Chương Mỹ - TP. Hà Nội. Qua thực nghiệm sư phạm trong 6 tháng huấn luyện đã phát triển tốt thể lực chuyên môn cho nam sinh Võ cổ truyền lứa tuổi 13-15 của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - TDTT huyện Chương Mỹ - TP. Hà Nội. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Dương Nghiệp Chí, Trần Đức Dũng, Tạ Hữu Hiếu, Nguyễn Đức Văn (2004), Đo lường thể thao, NXB TDTT, Hà Nội. 2. Trần Tuấn Hiếu (2004), Nghiên cứu sự phát triển thể lực chuyên môn cho vận động viên Karatedo lứa tuổi 12- 15 giai đạn huấn luyện ban đầu, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. 3. Lâm Quang Thành, Bùi Trọng Toại (2003), Nghiên cứu xây dựng hệ thống các bài tập phát triển sức mạnh chuyên biệt dành cho vận động viên Taekwondo và Judo Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị khoa học thể thao Đông Nam Á- Việt Nam 2003, NXB TDTT, Hà Nội. 4. Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (2017), Lý luận và phương pháp TDTT, Nxb TDTT, Hà Nội. Nguồn bài báo: Trích từ kết quả nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh lứa tuổi 13-15 tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin - TDTT Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội” – Luận văn thạc sỹ giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 11/2021 352
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2