intTypePromotion=1

Xác định tiêu chí nước công nghiệp để trở thành nước công nghiệp

Chia sẻ: ViKakashi2711 ViKakashi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
44
lượt xem
0
download

Xác định tiêu chí nước công nghiệp để trở thành nước công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết “Xác định tiêu chí nước công nghiệp để trở thành nước công nghiệp” đã luận và thực tiễn cho việc xác định tiêu chí nước công nghiệp và xây dựng nước nông nghiệp; Quan điểm của tác giả về nước công nghiệp và tiêu chí nước công nghiệp thể hiện một số nội dung chủ yếu sau: (i) khẳng định sự cần thiết nghiên cứu cơ sở lý luận; (ii) Một số tiêu chí cần quan tâm khi xây dựng nước công nghiệp; (iii) Một số định hướng cần được xem xét trong việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra đối với từng tiêu chí đã nêu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác định tiêu chí nước công nghiệp để trở thành nước công nghiệp

Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> XÁC ĐỊNH TIÊU CHÍ NƯỚC CÔNG NGHIỆP<br /> ĐỂ TRỞ THÀNH NƯỚC CÔNG NGHIỆP<br /> Trương Thị Hiền*<br /> <br /> TÓM TẮT định tiêu chí nước công nghiệp và xây dựng<br /> Đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp nước nông nghiệp; Quan điểm của tác giả<br /> đã trở nên mục tiêu và động lực của toàn về nước công nghiệp và tiêu chí nước công<br /> đảng, toàn dân và toàn quân ta trong những nghiệp thể hiện một số nội dung chủ yếu sau:<br /> ngày đầu xây dựng và đổi mới đất nước. Tuy (i) khẳng định sự cần thiết nghiên cứu cơ sở<br /> nhiên, tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh lý luận; (ii) Một số tiêu chí cần quan tâm khi<br /> của mỗi quốc gia khác nhau, tiêu chí của việc xây dựng nước công nghiệp; (iii) Một số định<br /> phát triển nước công nghiệp cũng khác nhau. hướng cần được xem xét trong việc thực hiện<br /> Với tinh thần đó, bài viết “Xác định tiêu chí các chỉ tiêu đề ra đối với từng tiêu chí đã nêu.<br /> nước công nghiệp để trở thành nước công Từ khóa: nước công nghiệp, tiêu chí<br /> nghiệp” đã luận và thực tiễn cho việc xác nước công nghiệp<br /> <br /> <br /> DETERMINATION OF INDUSTRIAL WATER CRITERIA<br /> FOR BECOMING INDUSTRIAL WATER<br /> <br /> ABSTRACT the determinants of industrial water and<br /> Bringing Vietnam into an industrialized agricultural agriculture; The views of<br /> country has become the goal and motivation industrial and industrial water industry<br /> of the whole party, the people and our military authors relect some of the following key<br /> in the early days of building and renovating points: (i) conirming the need for rationale;<br /> the country. However, depending on the (Ii) Some criteria to consider when building<br /> conditions and circumstances of different industrial countries; (Iii) Some directions<br /> countries, the criteria for industrial water should be considered in the implementation<br /> development vary. With that in mind, the of the indicators for each of the criteria.<br /> article “Deining Industrial Water Criteria Keywords: industrial water, industrial<br /> for Industrialization” argues and practices water criteria<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> *<br /> PGS.TS. Học viện Cán bộ, Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Thành phố Hồ Chí Minh.<br /> <br /> <br /> 14<br /> Xác định tiêu chí nước công nghiệp ...<br /> <br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ công nghiệp là nước đã hoàn thành quá trình<br /> Chủ trương “đưa Việt Nam cơ bản trở công nghiệp hóa. Công nghiệp hóa được<br /> thành một nước công nghiệp vào năm 2020 hiểu là quá trình chuyển dịch từ kinh tế nông<br /> đã được Đảng và Nhà nước ta khẳng định nghiệp sang nền kinh tế lấy công nghiệp<br /> từ Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ và dịch vụ làm chủ đạo, từ chỗ tỷ trọng lao<br /> VIII (năm 1991) đến nay. Nhận thức về quan động nông nghiệp chiếm đa số giảm dần và<br /> điểm công nghiệp hóa theo hướng hiện đại ở nhường chỗ cho lao động công nghiệp - dịch<br /> nước ta đã được nhấn mạnh hơn ở Đại hội IX vụ chiếm tỷ trọng lớn hơn. Theo nghĩa rộng,<br /> và Đại hội X của Đảng: “Phát huy sức mạnh công nghiệp hóa là quá trình chuyển dịch<br /> toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công<br /> đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn nghiệp, từ xã hội nông nghiệp sang xã hội<br /> lực cho quá trình công nghiệp hóa - hiện đại công nghiệp, từ văn minh nông nghiệp sang<br /> hóa đất nước, phát triển văn hoá, thực hiện văn minh công nghiệp.<br /> tiến bộ và công bằng xã hội, tăng cường quốc 2.2. Tiêu chí nước công nghiệp<br /> phòng và an ninh, mở rộng đối ngoại, chủ<br /> Tiêu chí nước công nghiệp có thể hiểu<br /> động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, sớm<br /> là những đặc trưng để nhận biết hay để phân<br /> đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển,<br /> biệt trình độ đạt được trong tiến trình công<br /> tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản<br /> nghiệp hóa. Muốn ước lượng và so sánh trình<br /> trở thành một nước công nghiệp theo hướng<br /> độ công nghiệp hóa của một quốc gia, một<br /> hiện đại”. Đến Đại hội Đảng toàn quốc lần<br /> vùng lãnh thổ, cần phải lượng hóa các tiêu<br /> thứ XII tiếp tục xác định lại “…Đẩy mạnh<br /> chí đánh giá. Phương pháp thường dùng là<br /> toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát<br /> phương pháp chỉ tiêu, theo đó, mỗi tiêu chí<br /> triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm<br /> lựa chọn ra một số chỉ tiêu định lượng có thể<br /> đưa nước ta cơ bản trở thành nước công<br /> tính toán được và thể hiện đầy đủ tính chất<br /> nghiệp theo hướng hiện đại”.<br /> của tiêu chí đó.<br /> Vì vậy, vấn đề hiện nay là phải xây dựng<br /> và xác định cụ thể những tiêu chí nước công 3. CƠ SỞ XÁC LẬP VÀ CÁCH TIẾP CẬN<br /> nghiệp dựa vào điều kiện kinh tế - xã hội của ĐỂ XÂY DỰNG TIÊU CHÍ CHÍNH CHO<br /> Việt Nam và kế thừa, học hỏi những tiêu chí NƯỚC CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM<br /> nước phát triển công nghiệp trên thế giới. Cơ sở xác lập và cách tiếp cận xây dựng<br /> Tạo cơ sở, tiền đề l‎ý luận và thực tiễn cho những tiêu chí chính cho nước công nghiệp<br /> xây dựng một nước công nghiệp Việt Nam ở nước ta được xây dựng phải thể hiện đặc<br /> trong tương lai. Đại hội XII cũng không xác thù của Việt Nam và phù hợp với tiêu chuẩn<br /> định cụ thể mốc thời gian phải hoàn thành quốc tế; thể hiện các đặc tính công nghiệp<br /> việc “cơ bản đưa nước ta trở thành nước công hóa, hiện đại hóa cơ bản; không thay thế các<br /> nghiệp theo hướng hiện đại”. chỉ tiêu khác sẽ được tính trong bộ tiêu chí<br /> kinh tế - xã hội; có thể so sánh với các tiêu<br /> 2. QUAN NIỆM VỀ NƯỚC CÔNG NGHIỆP chuẩn quốc tế; có thể tính toán được trên cơ<br /> VÀ TIÊU CHÍ NƯỚC CÔNG NGHIỆP sở các công cụ, số liệu thống kê chính thức<br /> 2.1. Quan niệm về nước công nghiệp hiện hành.<br /> Có thể hiểu một cách cơ bản rằng, nước Để đi đến một bộ tiêu chí cho nước công<br /> <br /> <br /> 15<br /> Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật<br /> <br /> nghiệp phù hợp yêu cầu phát triển của nước nghiệp, dịch vụ, tỷ lệ cơ cấu lao động trong<br /> ta và có thể so sánh quốc tế, cần tiến hành nền kinh tế v.v...<br /> nhiều bước nghiên cứu rất cụ thể và phải thu Một mặt, có thể dựa vào kinh nghiệm<br /> thập số liệu trong, ngoài nước thích hợp. Cơ quốc tế để xác định đối với mỗi chỉ tiêu cần<br /> sở lý luận công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đạt đến mức chuẩn nào là đủ thỏa mãn yêu<br /> các chỉ tiêu công nghiệp hoá, mô hình công cầu của một nước công nghiệp hoặc hoàn<br /> nghiệp hoá cần thiết phải xây dựng dựa trên thành quá trình công nghiệp hóa. Mặt khác,<br /> kinh nghiệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá dựa vào số liệu thống kê có thể thu thập được<br /> của một số nước trên thế giới. Đồng thời, khi để tính toán các chỉ tiêu tương ứng của nước<br /> đánh giá thực trạng công nghiệp hoá cần có ta và so sánh với chuẩn đã chọn để đánh giá<br /> sự so sánh với các nước trong khu vực có xem hiện nay chúng ta đang ở điểm nào trên<br /> điều kiện tương đồng với Việt Nam. con đường công nghiệp hóa. Ước lượng mỗi<br /> Tiêu chí công nghiệp hóa có thể hiểu là năm ta có thể phát triển được bao nhiêu theo<br /> những đặc trưng để nhận biết hay để phân mỗi chỉ tiêu công nghiệp hóa, chúng ta sẽ dễ<br /> biệt trình độ đạt được trong tiến trình công dàng làm rõ được thời hạn công nghiệp hóa<br /> nghiệp hóa. Thí dụ, một nét đặc trưng của của nước ta còn cần bao nhiêu năm và sắp<br /> quá trình công nghiệp hóa là kinh tế phải phát xếp các nguồn lực ưu tiên hợp lý để đạt được<br /> triển, tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ trong trong thời gian ngắn nhất. Cũng có thể dùng<br /> nền kinh tế phải được nâng cao, tỷ trọng nông phương pháp gia quyền, quy các chỉ tiêu đánh<br /> nghiệp, lao động nông nghiệp phải giảm v.v... giá về một chỉ số duy nhất để dễ so sánh quốc<br /> đó là tiêu chí công nghiệp hóa về kinh tế. Nếu tế và so sánh theo thời gian.<br /> xem xét nội dung công nghiệp hóa theo nghĩa Đối với tiêu chí về kinh tế, khoa học công<br /> rộng thì còn có tiêu chí công nghiệp hóa về nghệ, xã hội, văn hoá, môi trường,… Các tiêu<br /> xã hội, văn hóa.v.v… Thí dụ một tiêu chí chí này tương ứng với yêu cầu phát triển kinh<br /> quan trọng nữa là quá trình đô thị hóa, tỷ lệ tế nhanh và bền vững, tăng trưởng xanh, phát<br /> đô thị hóa, tỷ lệ thị dân so với nông dân, văn triển khoa học - công nghệ tiến tới kinh tế tri<br /> minh đô thị khác văn minh nông thôn, làng thức, phát triển xã hội hài hoà với phát triển<br /> xã ra sao? v.v… kinh tế, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ,<br /> Muốn ước lượng và so sánh trình độ công cải thiện môi trường sống. Để đi đến một Bộ<br /> nghiệp hóa của một nước hay một vùng lãnh tiêu chí nước công nghiệp phù hợp yêu cầu<br /> thổ, cần phải lượng hóa các tiêu chí đánh giá. phát triển của nước ta và có thể so sánh quốc<br /> Phương pháp thường dùng là phương pháp tế, cần tiến hành nhiều bước nghiên cứu rất<br /> chỉ tiêu1, 2. Theo đó, mỗi tiêu chí lựa chọn ra cụ thể và phải thu thập số liệu trong, ngoài<br /> một số chỉ tiêu định lượng có thể tính toán nước thích hợp. Cơ sở lý luận công nghiệp<br /> được và thể hiện đầy đủ tính chất của tiêu hoá, hiện đại hoá, các chỉ tiêu công nghiệp<br /> chí đó. Thí dụ với tiêu chí kinh tế đã nêu ở hoá, mô hình công nghiệp hoá cần thiết phải<br /> trên, có thể chọn các chỉ tiêu: GDP bình quân xây dựng dựa trên kinh nghiệm công nghiệp<br /> đầu người, tỷ lệ cơ cấu nông nghiệp, công hoá, hiện đại hoá của một số nước trên thế<br /> <br /> <br /> 1<br /> Bernard Perret.-Indicateurs sociaux, etats des lieux et perspectives. Rapport au CERC. 2002.<br /> 2<br /> Tống Khánh Phương và Ngô Hàn Quang. - Hệ thống chỉ tiêu xã hội. NXB Khoa học xã hội. Bắc kinh, 2003.<br /> <br /> <br /> 16<br /> Xác định tiêu chí nước công nghiệp ...<br /> <br /> <br /> giới. Đồng thời, khi đánh giá thực trạng công 4. XÂY DỰNG TIÊU CHÍ CHÍNH CHO<br /> nghiệp hoá cần có sự so sánh với các nước NƯỚC CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM<br /> trong khu vực có điều kiện tương đồng với Rút kinh nghiệm về những mặt tiêu cực<br /> Việt Nam. và trở ngại của loại hình công nghiệp hóa<br /> Sơ bộ có thể tham khảo một số tiêu chí cổ điển và những thành công của con đường<br /> sau: Tiêu chí về kinh tế, khoa học công nghệ, công nghiệp hóa mới trong một số nước đi<br /> xã hội văn hoá, môi trường tài nguyên. Các sau, để đi đến một bộ chỉ tiêu công nghiệp<br /> tiêu chí này tương ứng với yêu cầu phát triển hoá phù hợp yêu cầu phát triển của nước ta<br /> kinh tế nhanh và bền vững, phát triển khoa và có thể so sánh quốc tế, cần tiến hành nhiều<br /> học công nghệ tiến tới kinh tế tri thức, phát bước nghiên cứu rất cụ thể và thu thập số<br /> triển xã hội hài hoà với phát triển kinh tế, sử liệu trong, ngoài nước thích hợp. Ở đây chỉ<br /> dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ, cải thiện xin thử nêu ra một mô hình tính toán tương<br /> môi trường sống. đối đơn giản để làm thí dụ.<br /> Một số tiêu chí quan trọng cần phải được Trước hết cần căn cứ vào những đặc<br /> xác định như: trưng công nghiệp hoá theo hướng hiện đại<br /> Thứ nhất, GDP bình quân đầu người; của Việt Nam đã nêu ở mục trên để đề ra các<br /> nhóm tiêu chí thích hợp, ở đây gồm có: tiêu<br /> Thứ hai, tỷ trọng giá trị gia tăng khu vực<br /> chí về kinh tế, về khoa học công nghệ, về<br /> nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ trong<br /> xã hội văn hoá, về môi trường, tương ứng<br /> GDP;<br /> với yêu cầu phát triển kinh tế nhanh và bền<br /> Thứ ba, tỷ trọng lao động nông nghiệp vững, tăng trưởng xanh, phát triển khoa học<br /> trong tổng số lao động, tỷ lệ lao động qua đào công nghệ tiến tới kinh tế tri thức, phát triển<br /> tạo kỹ thuật,… xã hội hài hoà với phát triển kinh tế, sử dụng<br /> Thứ tư, tỷ lệ kinh phí đầu tư cho giáo dục hợp lý tài nguyên và bảo vệ, cải thiện môi<br /> ở mỗi bậc học và tỷ lệ người dân có trình trường sống.<br /> độ đại học trên tổng số dân; mức độ phổ cập Tóm lại, khi chọn loại chỉ tiêu cần bảo<br /> giáo dục; đảm trước hết có đủ tính đại diện cho từng<br /> Thứ năm, tỷ lệ số dân sử dụng công tiêu chí, đồng thời có tính khả thi cao, nghĩa<br /> nghệ trong công việc, ứng dụng kỹ thuật số, là có đủ các số liệu thống kê tương ứng để<br /> internet trong cuộc sống hằng ngày; tính toán và so sánh quốc tế. Đồng thời, số<br /> Thứ sáu, tỷ lệ hàng công nghệ cao trong lượng chỉ tiêu không nên quá nhiều và phải<br /> hàng công nghiệp chế biến xuất khẩu. độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau. Một số<br /> định hướng cần được xem xét trong việc thực<br /> Thứ bảy, tỷ lệ số bác sĩ trên số dân; luật<br /> hiện các chỉ tiêu đề ra như sau:<br /> sư trên số dân…<br /> (i) Phát triển nhanh công nghiệp. Khuyến<br /> Thứ tám, tỷ lệ người dân tham gia bảo<br /> khích phát triển công nghiệp công nghệ cao,<br /> hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm<br /> công nghiệp chế tác, công nghiệp phần mềm<br /> tai nạn và hiệu quả của những chính sách bảo<br /> và công nghiệp hỗ trợ có lợi thế cạnh tranh,<br /> hiểm, tỷ lệ người dân được sử dụng nước<br /> tạo nhiều sản phẩm xuất khẩu và thu hút<br /> sạch; Tỷ lệ diện tích rừng che phủ;<br /> nhiều lao động; phát triển một số khu kinh<br /> <br /> 17<br /> Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật<br /> <br /> tế mở và đặc khu kinh tế. Phát triển mạnh có trọng tâm, trọng điểm; sớm đưa nước ta<br /> mẽ các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu trở thành quốc gia mạnh về kinh tế biển trong<br /> dùng và hàng xuất khẩu, sản xuất tư liệu sản khu vực, gắn với bảo đảm quốc phòng - an<br /> xuất quan trọng theo hướng hiện đại. Tiến ninh và hợp tác quốc tế.<br /> hành cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV<br /> 5. KẾT LUẬN<br /> (4.0) dựa trên cơ sở của công nghệ thông tin<br /> (đi tắt đón đầu). Đã từ nhiều năm nay, tiêu chí về một<br /> nước công nghiệp đã được đề cập một cách<br /> (ii) Tạo bước phát triển vượt bậc của các<br /> khá phổ biến trong một số văn kiện của đảng<br /> ngành dịch vụ, nhất là những ngành dịch vụ<br /> Cộng sản Việt Nam hoặc trong các tài liệu<br /> cao cấp chất lượng cao, tiềm năng lớn và có<br /> của các cơ quan nghiên cứu và chuyên gia<br /> sức cạnh tranh, đưa tốc độ tăng trưởng của<br /> kinh tế nước ta. Theo chúng tôi, Việt Nam<br /> ngành dịch vụ cao hơn tốc độ tăng trưởng<br /> không tự đặt cho riêng mình các tiêu chí<br /> GDP và các ngành khác. Đặc biệt là các<br /> riêng mà cần phải tham khảo những tiêu chí<br /> ngành dịch vụ cao cấp, dịch vụ dựa trên kinh<br /> chung của các nền kinh tế công nghiệp mới<br /> tế tri thức, công nghệ thông tin và số hóa.<br /> trên thế giới.<br /> (iii) Chuyển dịch mạnh cơ cấu nông<br /> Có thể nêu lên ba nhóm tiêu chí mà nền<br /> nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng nông<br /> kinh tế Việt Nam cần hướng tới như sau:<br /> nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh,<br /> nông nghiệp hữu cơ; tạo ra giá trị gia tăng Nhóm 1, gồm các tiêu chí về tăng trưởng<br /> ngày càng cao, gắn với công nghiệp chế kinh tế vĩ mô. Các tiêu chí này phản ánh trình<br /> biến và thị trường; đưa nhanh tiến bộ khoa độ công nghiệp hoá của một nước. Đó là: quy<br /> học - kỹ thuật và công nghệ sinh học vào mô (GDP); tốc độ tăng GDP/năm; GDP bình<br /> sản xuất; nâng cao năng suất, chất lượng và quân đầu người; tốc độ tăng GDP bình quân<br /> sức cạnh tranh phù hợp với từng vùng, từng đầu người/năm; tỷ trọng giá trị nông nghiệp<br /> địa phương; phát triển các khu nông nghiệp trong GDP; tỷ trọng giá trị công nghiệp trong<br /> công nghệ cao, vùng trồng trọt và chăn nuôi GDP; tỷ trọng giá trị dịch vụ trong GDP; tỷ<br /> tập trung, doanh nghiệp công nghiệp và dịch lệ xuất khẩu hàng chế tác trong xuất khẩu<br /> vụ gắn với hình thành các ngành nghề, làng hàng hoá; tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghệ<br /> nghề, hợp tác xã, trang trại, tạo ra những sản cao trong tổng xuất khẩu hàng chế tác; điện<br /> phẩm có thị trường và hiệu quả kinh tế cao. sản xuất bình quân đầu người; tỷ lệ đường bộ<br /> Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn được trải nhựa.<br /> mới phát triển toàn diện và bền vững. Nhóm 2, gồm các tiêu chí phản ánh sự<br /> (iv) Phát triển các vùng trong cả nước và phát triển về mặt xã hội. Các tiêu chí này<br /> tạo sự liên kết giữa các vùng và nội vùng; cũng góp phần vào việc xác định mức tăng<br /> thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế trọng GDP bình quân đầu người. Đó là: dân số; tốc<br /> điểm, tạo động lực, tác động lan tỏa đến độ tăng dân số hàng năm; tỷ lệ dân số sống<br /> các vùng khác; đồng thời tạo điều kiện phát dưới mức nghèo; tỷ lệ dân số thành thị; chỉ<br /> triển nhanh hơn cho các vùng kinh tế đang số phát triển con người (HDI); tỷ lệ chi phí<br /> còn nhiều khó khăn; xây dựng và thực hiện cho giáo dục trong GDP; tỷ lệ trẻ em nhập<br /> chiến lược phát triển kinh tế biển toàn diện, học ở cấp tiểu học, trung học; tỷ lệ lao động<br /> <br /> <br /> 18<br /> Xác định tiêu chí nước công nghiệp ...<br /> <br /> <br /> trong độ tuổi tham gia lực lượng lao động; TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> tỷ lệ chi phí cho y tế trong GDP; tỷ lệ dân số [1]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Chiến<br /> được chăm sóc y tế tỷ lệ dân số sử dụng nước lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020.<br /> sạch; chỉ số bất bình đẳng trong phân phối Nxb. Chính trị Quốc gia.<br /> thu nhập (Gini). [2]. ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn<br /> Nhóm 3, gồm các tiêu chí đánh giá mức quốc lần thứ XI (2011), Nxb CTQG, HN.<br /> độ hội nhập kinh tế quốc tế. Đó là: giá trị xuất [3]. ĐCSVN - Dự thảo các văn kiện trình<br /> khẩu hàng hoá, dịch vụ; tốc độ tăng trưởng Đại hội XII của Đảng (Tài liệu sử dụng tại<br /> xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ; vốn FDI; mức đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp tỉnh và tương<br /> nợ nước ngoài và tỉ trọng so với GNI. đương), tháng 4-2015.<br /> [4]. ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn<br /> Từ các nhóm tiêu chí định tính cơ bản quốc lần thứ XI (2016), Nxb CTQG, HN<br /> nêu trên, so sánh với các nước trong nội khối [5]. Đỗ Quốc Sam (2008). Thế nào là một<br /> ASEAN hiện nay, Việt Nam vẫn còn kém xa nước công nghiệp. Cổng Thông tin kinh tế<br /> mức thu nhập bình quân đầu người/năm. Vì Việt Nam.<br /> vậy, chúng ta cần nghiên cứu, đánh giá và [6]. Lê Xuân Thành (2015). Bàn về tiêu chí<br /> phân tích kỹ từng chỉ tiêu, có sự so sánh với một nước công nghiệp. Báo Nhân dân điện<br /> các nước để sớm ban hành tiêu chí một nước tử, chủ nhật ngày 25/01.<br /> công nghiệp, kèm theo đó là cần có chính [7]. Bernard Perret (2002). Indicateurs<br /> sách công nghiệp quốc gia với hệ thống sociaux, etats des lieux et perspectives.<br /> giải pháp bảo đảm để Việt Nam phát triển, Rapport au CERC.<br /> sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng [8]. Tống Khánh Phương và Ngô Hàn Quang<br /> hiện đại. (2003). Hệ thống chỉ tiêu xã hội. Nxb. Khoa<br /> học xã hội. Bắc kinh.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 19<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2