intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Xâm nhập và hợp đồng

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

89
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xâm nhập và hợp đồng dường như khác nhau đối với các nhà tư vấn bên ngoài, những người hoàn toàn xa lạ với tổ chức hơn là những người bên trong hoặc những người đã có những quan hệ trước đây với tổ chức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xâm nhập và hợp đồng

  1. Chapter 4 Organizational Change & Development Xâm nh p & H p ng Nguy n H u Lam, Ph.D. Center for Excellence in Management Development (CEMD) Email: lam@ueh.edu.vn Web Site: www.cemd.ueh.edu.vn Xâm nh p & H p ng Giai o n u tiên này là ph n c n thi t c a t t c các d án t v n Tùy theo tình hu ng, quá trình và chính th c có th là r t khác nhau Nh ng b c u tiên bao g m vi c khám phá ban u v nh ng v n c a t ch c S g n bó phát tri n m t quan h h p tác gi a nhà t v n và các thành viên ch ch t c a t ch c c a khách hàng v cách th c làm vi c v i nh ng v n này Ch ng 4: Xâm nh p & H p ng 2 Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Webpage: www.cemd.ueh.edu.vn 1
  2. Chapter 4 Organizational Change & Development Xâm nh p & H p ng Xâm nh p và h p ng d ng nh khác nhau i v i các nhà t v n bên ngoài, nh ng ng i hoàn toàn xa l v i t ch c h n là nh ng ng i bên trong ho c nh ng ng i ã có nh ng quan h tr c ây v i t ch c Có nh ng l i th và b t l i i v i nhà t v n bên ngòai và bên trong • Trong nh ng d án quan tr ng, luôn là h u ích khi có c hai nhóm trong i Ch ng 4: Xâm nh p & H p ng 3 Quá trình Xâm nh p Làm rõ nh ng s ki n c a t ch c Xác nh nh ng khách hàng có liên quan Ch n l a nhà t v n – Ch ng 4: Xâm nh p & H p ng 4 Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Webpage: www.cemd.ueh.edu.vn 2
  3. Chapter 4 Organizational Change & Development Nh ng V n Xâm nh p Chính y u Nh ng v n ang trình bày là gì và cách b n ánh giá nó trong khi xác nh nh ng v n th c s c a t ch c Cách th c b n gi i quy t v i nh ng ch n oán và nh ng gi i pháp ã c xác nh mà nh ng ch n oán ho c gi i pháp này có th là không c n thi t? Ai là khách hàng và cách th c b n gi i quy t v i nh ng nhân v t có liên quan khác nhau th nào? M c s n sàng cho s thay i c th hi n th nào và m c c n thi t có th c phát tri n th nào? Ch ng 4: Xâm nh p & H p ng 5 Nh ng V n Xâm nh p Chính y u Gi i quy t v i m c b o m t và nhu c u làm l rõ nh ng v n quan tr ng mà nh ng v n này có th là không th th o lu n Xây d ng lòng tin và duy trì nó Vai trò và s tinh thông c a nhà t v n Nh ng xung t trong h th ng giá tr và o c Ch ng 4: Xâm nh p & H p ng 6 Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Webpage: www.cemd.ueh.edu.vn 3
  4. Chapter 4 Organizational Change & Development Các y u t c a m t h p ng hi u qu Nh ng mong i chung là rõ ràng Th i gian và nh ng ngu n l c Nh ng nguyên t c n n t ng Ch ng 4: Xâm nh p & H p ng 7 Nh ng v n Quan h c a Xâm nh p Nh ng v n c a khách hàng Nh ng v n c a ODP Ch ng 4: Xâm nh p & H p ng 8 Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Webpage: www.cemd.ueh.edu.vn 4
  5. Chapter 4 Organizational Change & Development H p ng H p ng g n li n v i nh ng dàn x p v lu t pháp, c ch , và tài chính H p ng tâm lý • Phát tri n m t hi u bi t chung v i m t s tho i mái và s nhi t tình tham gia gi a nhà t v n và nh ng khách hàng ch y u Ch ng 4: Xâm nh p & H p ng 9 Phát tri n m t S Rõ ràng Cho Các bên Nh ng m c tiêu và ph m vi c a d án t v n Nh ng mong i chung và nh ng k t qu c d oán Nh ng nguyên t c v n hành c b n Vai trò c a nhà t v n Ngh a v c a nhà t v n và khách hàng Ch ng 4: Xâm nh p & H p ng 10 Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Webpage: www.cemd.ueh.edu.vn 5
  6. Chapter 4 Organizational Change & Development Phát tri n m t S Rõ ràng Cho Các bên Ng i liên h (ng i trong t ch c ra nh ng quy t nh v d án và ng i liên h ch y u v i nhà t v n) L ch trình, ch ng trình làm vi c Ngu n l c, chi phí, và nh ng s p t cho vi c thanh toán Th t c k t thúc, ch m d t Ch ng 4: Xâm nh p & H p ng 11 Nh ng y u t c a m t xu t Hi u qu N i dung Mô t Nh ng m c tiêu và Báo cáo mô t rõ ràng, ng n g i v v n và các n l c c xu t m c tiêu nh m t i K ho ch hành ng Mô t 1)ch n oán, 2) quá trình phân tích d li u, c ki n ngh 3) ph n h i, và 4) quá trình ho ch nh th c hi n Nh ng nhà lãnh o và ODP có nh ng ngh a v và Các ngh a v c th trách nhi m c th nào? Chi n l c t t i a ra các chi n l c thay i c th tình tr ng mong i Chi phí, i u kho n, Li t kê giá c , chi phí liên quan t i d án và i u ki n Ch ng 4: Xâm nh p & H p ng 12 Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Webpage: www.cemd.ueh.edu.vn 6
  7. Chapter 4 Organizational Change & Development Nh ng Tín hi u D ng l i trong Quá trình Xâm nh p & H p ng M c s n lòng cho s thay i không ho c m h , không rõ ràng S kháng c ho c ph n i c a nh ng nhân v t có liên quan quan tr ng Nh ng khách hàng ch y u thi u s c m nh nh h !ng ho c qu n lý nh ng ranh gi i cho phép thay i di n ra trong t ch c c a h Nh ng c mu n c a khách hàng l i d ng nhà t v n ho c s" d ng nhà t v n theo cách có th h y ho i khung o c sau này Ch ng 4: Xâm nh p & H p ng 13 Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Webpage: www.cemd.ueh.edu.vn 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2