xây dựng các bài thực tập khí nén kết hợp điều khiển bằng PLC, chương 11

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
563
lượt xem
248
download

xây dựng các bài thực tập khí nén kết hợp điều khiển bằng PLC, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viết chương trình PLC cho mạch dựa trên mạch điện khí nén đã thiết kế 1. Lắp ráp mạch khí nén đồng thời kết hợp điều khiển bằng PLC. 2. Tắt nguồn khí, tháo gỡ các thiết bị trả về chỗ cũ. 3. Trả lời một số câu hỏi: 1. Bạn hiểu như thế nào về cách hoạt động của van logic “OR”? 2. Nguyên tắc hoạt động của mạch sau đây và so sánh giữa điều khiển bằng khí nén và điều khiển bằng PLC trong trường hợp này...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: xây dựng các bài thực tập khí nén kết hợp điều khiển bằng PLC, chương 11

  1. Vieát chöông trình Chương 11: PLC cho maïch döïa treân maïch ñieän khí neùn ñaõ thieát keá 1. Laép raùp maïch khí neùn ñoàng thôøi keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC. 2. Taét nguoàn khí, thaùo gôõ caùc thieát bò traû veà choã cuõ. 3. Traû lôøi moät soá caâu hoûi: 1. Baïn hieåu nhö theá naøo veà caùch hoaït ñoäng cuûa van logic “OR”? .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................
  2. 2. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maïch sau ñaây vaø so saùnh giöõa ñieàu khieån baèng khí neùn vaø ñieàu khieån baèng PLC trong tröôøng hôïp naøy? .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... 3. Khi nhaán cuøng luùc hai nuùt nhaán PB1, PB2 thì coù aùp suaát ôû ngoõ ra khoâng?
  3. .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... Baøi soá 4 Ñieàu khieån xilanh söû duïng van logic “AND” I. Muïc ñích yeâu caàu: Tìm hieåu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa van logic “AND”. Chæ ñieàu khieån ñöôïc xilanh khi taùc ñoäng cuøng luùc hai nuùt nhaán. II. Duïng cuï thöïc taäp:  Hai nuùt nhaán thöôøng môû.  Moät xilanh taùc duïng keùp.
  4.  Moät van logic “AND”. III. Yeâu caàu cuûa ñieàu khieån: Nhaán cuøng luùc hai nuùt nhaán thì xilanh duoãi ra. Nhaán moät nuùt nhaán thì xilanh khoâng hoaït ñoäng. IV. Caùc böôùc thöïc haønh: 1. Veõ maïch khí neùn:
  5. DV1 SOL-A 2. Veõ maïch ñieän ñieàu khieån:
  6. 3. Neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch: ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản