intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

xây dựng các bài thực tập khí nén kết hợp điều khiển bằng PLC, chương 15

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
301
lượt xem
157
download

xây dựng các bài thực tập khí nén kết hợp điều khiển bằng PLC, chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để điều khiển motor khí nén chúng ta thường sử dụng van tiết lưu để điều chỉnh lưu lượng khí qua motor. Điều khiển motor theo một hướng nhất định, hướng dòng chảy sẽ làm thay đổi vận tốc của motor. Dụng cụ thực tập: Bộ thí nghiệm khí nén. Hai nút nhấn thường mở. Hai nút nhấn thường đóng. Một van điện từ 5/3 đóng vị trí giữa. Hai rơle điện từ. Một van tiết lưu một chiều. Một van một chiều không có lò xo. Bộ thí nghiệm PLC. III. Yêu cầu điều khiển: Nhấn PB1...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: xây dựng các bài thực tập khí nén kết hợp điều khiển bằng PLC, chương 15

 1. Chương 15: Giaûm toác cho motor khí neùn I. Muïc ñích yeâu caàu: Ñeå ñieàu khieån motor khí neùn chuùng ta thöôøng söû duïng van tieát löu ñeå ñieàu chænh löu löôïng khí qua motor. Ñieàu khieån motor theo moät höôùng nhaát ñònh, höôùng doøng chaûy seõ laøm thay ñoåi vaän toác cuûa motor. II. Duïng cuï thöïc taäp:  Boä thí nghieäm khí neùn.  Hai nuùt nhaán thöôøng môû.  Hai nuùt nhaán thöôøng ñoùng.  Moät van ñieän töø 5/3 ñoùng vò trí giöõa.
 2.  Hai rôle ñieän töø.  Moät van tieát löu moät chieàu.  Moät van moät chieàu khoâng coù loø xo.  Boä thí nghieäm PLC. III. Yeâu caàu ñieàu khieån: Nhaán PB1 motor quay. Nhaán PB3 motor döøng. IV. Caùc böôùc thöïc haønh: Veõ maïch khí neùn:
 3. 2. Veõ maïch ñieän ñieàu khieån:
 4. 3. Neâu nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch: ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................
 5. ............................................................................ 4. Vieát chöông trình PLC cho maïch döïa treân maïch ñieän ñaõ thieát keá: 5. Laép raùp maïch khí neùn ñoàng thôøi keát hôïp ñieàu khieån baèng PLC. 6. Taét nguoàn khí, thaùo gôõ caùc thieát bò traû veà choã cuõ. 7. Traû lôøi moät soá caâu hoûi: 1) Motor khí neùn trong tröôøng hôïp naøy hoaït ñoäng moät chieàu phaûi khoâng ? giaûi thích? ................................................................... ................................................................... ...................................................................
 6. ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... 2) Nuùt nhaán PB4 coù nhieäm vuï gì? ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... 3) Khi maïch ñang hoaït ñoäng nhaán nuùt nhaán PB2 maïch seõ nhö theá naøo? ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản