intTypePromotion=1

Xây dựng các phần mềm dành cho sinh viên tự học các học phần phương pháp dạy học vật lí phổ thông ở trường đại học sư phạm

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
4
download

Xây dựng các phần mềm dành cho sinh viên tự học các học phần phương pháp dạy học vật lí phổ thông ở trường đại học sư phạm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Abstract: In this paper, we would like to describe one way of simulation physics experiments on computer and create video clips of physics lessons in order to develop software for students to Selt-study the subjects of physics teaching methodology. The software can be used in training and in-service teachers training.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng các phần mềm dành cho sinh viên tự học các học phần phương pháp dạy học vật lí phổ thông ở trường đại học sư phạm

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE<br /> Educational Sci., 2009, Vol. 54, No. 4, pp. 24-28<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> X…Y DÜNG CC PH†N M—M D€NH CHO SINH VI–N TÜ HÅC<br /> CC HÅC PH†N PH×ÌNG PHP D„Y HÅC VŠT L PHÊ THÆNG<br /> Ð TR×ÍNG „I HÅC S× PH„M<br /> <br /> <br /> Nguy¹n Xu¥n Th nh<br /> Tr÷íng ¤i håc S÷ ph¤m H  Nëi<br /> <br /> 1. Mð ¦u<br /> Möc ti¶u gi¡o döc ð n÷îc ta hi»n nay °c bi»t quan t¥m ¸n vi»c bçi d÷ïng<br /> cho håc sinh n«ng lüc s¡ng t¤o, n«ng lüc gi£i quy¸t v§n ·. º câ thº ¤t ÷ñc möc<br /> ti¶u â, vi»c êi mîi ph÷ìng ph¡p d¤y håc ð tr÷íng phê thæng ph£i ÷ñc thüc hi»n<br /> vi»c êi mîi theo ành h÷îng ph¡t huy t½nh t½ch cüc, tü gi¡c, chõ ëng, s¡ng t¤o<br /> cõa håc sinh, bçi d÷ïng ph÷ìng ph¡p tü håc v  r±n luy»n k¾ n«ng vªn döng ki¸n<br /> thùc v o thüc ti¹n cho håc sinh. Y¶u c¦u cõa vi»c êi mîi ph÷ìng ph¡p d¤y håc ð<br /> tr÷íng phê thæng °t ra nhi»m vö cho c¡c tr÷íng ¤i håc s÷ ph¤m ph£i  o t¤o v <br /> bçi d÷ïng ÷ñc mët ëi ngô gi¡o vi¶n câ õ n«ng lüc £m nhªn vai trá tê chùc ho¤t<br /> ëng nhªn thùc tü chõ, s¡ng t¤o cõa håc sinh trong qu¡ tr¼nh d¤y håc. Trong qu¡<br /> tr¼nh  o t¤o gi¡o vi¶n ð c¡c tr÷íng s÷ ph¤m, sinh vi¶n c¦n ÷ñc trang bà khæng<br /> ch¿ v· m°t ki¸n thùc m  cán ph£i ÷ñc r±n luy»n kh£ n«ng tü håc, tü nghi¶n cùu.<br /> Trong ch÷ìng tr¼nh  o t¤o gi¡o vi¶n ð tr÷íng ¤i håc s÷ ph¤m, khi håc c¡c<br /> håc ph¦n v· ph÷ìng ph¡p d¤y håc, sinh vi¶n s³ ÷ñc tªp so¤n gi¡o ¡n v  tªp gi£ng<br /> mët sè b i håc trong ch÷ìng tr¼nh phê thæng. V½ dö, èi vîi khoa Vªt l½, sinh vi¶n<br /> n«m thù 3 ÷ñc håc c¡c håc ph¦n v· ph÷ìng ph¡p gi£ng d¤y gçm: L½ luªn d¤y håc<br /> vªt l½ ð tr÷íng phê thæng; Ph¥n t½ch ch÷ìng tr¼nh vªt l½ phê thæng v  Th½ nghi»m vªt<br /> l½ phê thæng. Trong c¡c gií b i tªp trong håc ph¦n L½ luªn d¤y håc vªt l½ ð tr÷íng<br /> phê thæng, sinh vi¶n ÷ñc tªp luy»n vi»c thi¸t k¸ ti¸n tr¼nh x¥y düng ki¸n thùc mët<br /> sè b i håc. Trong c¡c buêi th½ nghi»m cõa håc ph¦n Th½ nghi»m vªt l½ phê thæng,<br /> sau khi ti¸n h nh th½ nghi»m, c¡c sinh vi¶n l¦n l÷ñt ph¥n cæng nhau l¶n tªp gi£ng<br /> vîi vi»c sû döng c¡c th½ nghi»m ¢ ti¸n h nh. Ch§t l÷ñng cõa c¡c buêi th£o luªn v <br /> tªp gi£ng phö thuëc r§t nhi·u v o vi»c chu©n bà b i håc cõa sinh vi¶n tr÷îc khi ¸n<br /> lîp. Tuy nhi¶n, qua thüc t¸ gi£ng d¤y, chóng tæi th§y r¬ng ch§t l÷ñng chu©n bà b i<br /> cõa sinh vi¶n cán kh¡ h¤n ch¸. Nguy¶n nh¥n mët ph¦n do þ thùc v  kh£ n«ng tü<br /> håc, tü nghi¶n cùu cõa sinh vi¶n ch÷a cao. M°t kh¡c, do t i li»u tham kh£o d nh<br /> cho sinh vi¶n ð c¡c håc ph¦n n y cán ½t, nh§t l  thi¸u nhúng t i li»u i»n tû câ kh£<br /> n«ng t÷ìng t¡c º hé trñ sinh vi¶n trong vi»c tü håc ð nh .<br /> <br /> 24<br /> X¥y düng c¡c ph¦n m·m d nh cho sinh vi¶n tü håc c¡c håc ph¦n ph÷ìng ph¡p...<br /> <br /> V§n · °t ra l  c¦n ph£i t«ng c÷íng nguçn t i li»u d nh cho vi»c tü håc, tü<br /> nghi¶n cùu º câ thº n¥ng cao hi»u qu£ cõa vi»c r±n luy»n k¾ n«ng ngh· nghi»p cho<br /> sinh vi¶n s÷ ph¤m.<br /> <br /> 2. Nëi dung nghi¶n cùu<br /> º câ thº  o t¤o ÷ñc mët ëi ngô gi¡o vi¶n câ õ n«ng lüc thüc hi»n cæng<br /> cuëc êi mîi ph÷ìng ph¡p d¤y håc ð tr÷íng phê thæng th¼ tr÷îc h¸t c¦n ph£i thüc<br /> hi»n vi»c êi mîi ph÷ìng ph¡p d¤y håc trong tr÷íng ¤i håc s÷ ph¤m. B¶n c¤nh<br /> vi»c ti¸p thu c¡c ki¸n thùc v· m°t l½ luªn d¤y håc th¼ sinh vi¶n s³ håc ÷ñc ch½nh c¡c<br /> ph÷ìng ph¡p m  gi¡o vi¶n ¢ tê chùc cho hå håc tªp v  r±n luy»n ð tr÷íng ¤i håc<br /> s÷ ph¤m. V¼ th¸, trong qu¡ tr¼nh d¤y håc, chóng tæi luæn t¼m c¡c bi»n ph¡p º t¤o<br /> i·u ki»n cho sinh vi¶n câ thº chõ ëng trong vi»c chi¸m l¾nh ki¸n thùc công nh÷<br /> r±n luy»n nghi»p vö s÷ ph¤m cho m¼nh. B¶n c¤nh c¡c ph÷ìng ti»n d¤y håc truy·n<br /> thèng nh÷ gi¡o tr¼nh v  c¡c thi¸t bà th½ nghi»m thüc, chóng tæi x¥y düng c¡c ph¦n<br /> m·m º t«ng c÷íng ho¤t ëng tü håc cõa sinh vi¶n. Ph¦n lîn c¡c gi¡o tr¼nh i»n<br /> tû n y ·u chó trång ¸n vi»c r±n luy»n nghi»p vö s÷ ph¤m cho sinh vi¶n. Sau ¥y,<br /> chóng tæi giîi thi»u mët sè ph¦n m·m d¤y håc ¢ ÷ñc x¥y düng v  sû döng trong<br />  o t¤o v  bçi d÷ïng gi¡o vi¶n.<br /> <br /> 2.1. Ph¦n m·m h÷îng d¨n sinh vi¶n sû döng th½ nghi»m trong<br /> håc ph¦n: Th½ nghi»m vªt l½ phê thæng<br /> Trong håc ph¦n Th½ nghi»m vªt l½ phê thæng, sinh vi¶n b­t buëc ph£i chu©n<br /> bà ki¸n thùc tr÷îc khi l¶n pháng th½ nghi»m thüc h nh. Nëi dung ph¦n chu©n bà cõa<br /> sinh vi¶n bao gçm: Chu©n bà l½ thuy¸t, t¼m hiºu v· döng cö v  c¡c b÷îc ti¸n h nh<br /> th½ nghi»m, so¤n gi¡o ¡n b i håc câ sû döng th½ nghi»m trong d¤y håc. º hé trñ<br /> sinh vi¶n trong qu¡ tr¼nh tü nghi¶n cùu v  chu©n bà cho buêi thüc h nh th½ nghi»m,<br /> chóng tæi x¥y düng ph¦n m·m gçm c¡c nëi dung sau:<br /> - Ph¦n chu©n bà l½ thuy¸t: Sinh vi¶n sû döng ph¦n m·m, ¡nh m¡y c¥u tr£<br /> líi cho c¡c c¥u häi l½ thuy¸t m  ph¦n m·m ÷a ra. Sau khi ghi l¤i c¥u tr£ líi, sinh<br /> vi¶n câ thº tham kh£o nëi dung ÷ñc so¤n th£o trong ph¦n m·m º câ thº chu©n<br /> bà tr÷îc þ ki¸n th£o luªn cõa m¼nh (H¼nh 2).<br /> - Ph¦n thüc h nh th½ nghi»m: Sinh vi¶n sû döng ph¦n m·m º t¼m hiºu c¡c<br /> döng cö th½ nghi»m, sû döng chuët v  b n ph½m º thao t¡c c¡c b÷îc ti¸n h nh th½<br /> nghi»m ÷ñc mæ phäng gièng nh÷ th½ nghi»m thüc (H¼nh 3).<br /> - Ph¦n h÷îng d¨n sû döng th½ nghi»m trong d¤y håc: Sinh vi¶n sû döng ph¦n<br /> m·m º tªp thi¸t k¸ ti¸n tr¼nh d¤y håc vîi vi»c sû döng th½ nghi»m ¢ ÷ñc ti¸n<br /> h nh (H¼nh 4).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 25<br /> Nguy¹n Xu¥n Th nh<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H¼nh 1. Ph¦n m·m h÷îng d¨n sû döng H¼nh 2. Sinh vi¶n tr£ líi c¥u häi l½ thuy¸t<br /> th½ nghi»m trong d¤y håc v¥t l½ v  tham kh£o þ ki¸n trong ph¦n m·m<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H¼nh 3. Sinh vi¶n t¼m hiºu döng cö H¼nh 4. Sinh vi¶n t¼m hiºu v· ph÷ìng ph¡p<br /> v  ti¸n h nh th½ nghi»m sû döng th½ nghi»m trong d¤y håc<br /> <br /> <br /> <br /> 2.2. Ph¦n m·m h÷îng d¨n sinh vi¶n thi¸t k¸ ti¸n tr¼nh d¤y håc<br /> trong håc ph¦n L½ luªn d¤y håc vªt l½ ð tr÷íng phê thæng<br /> Trong håc ph¦n L½ luªn d¤y håc vªt l½ ð tr÷íng phê thæng, sinh vi¶n ÷ñc tªp<br /> thi¸t k¸ ti¸n tr¼nh d¤y håc mët sè ki¸n thùc cö thº ð c¡c gií b i tªp. Tr÷îc méi gií<br /> b i tªp, sinh vi¶n ph£i chu©n bà b i so¤n. º n¥ng cao ch§t l÷ñng b i chu©n bà cõa<br /> sinh vi¶n, çng thíi t¤o ra t÷ li»u trüc quan trong qu¡ tr¼nh th£o luªn, chóng tæi<br /> x¥y düng ph¦n m·m h÷îng d¨n sinh vi¶n thi¸t k¸ ti¸n tr¼nh d¤y håc mët sè ki¸n<br /> thùc vªt l½ phê thæng vîi c¡c nëi dung sau:<br /> - Ph¦n æn tªp v· l½ luªn d¤y håc: Sinh vi¶n sû döng ph¦n m·m, ¡nh m¡y c¥u<br /> tr£ líi cho c¡c c¥u häi m  ph¦n m·m ÷a ra, ghi l¤i rçi tham kh£o nëi dung trong<br /> ph¦n m·m º chu©n bà þ ki¸n th£o luªn (H¼nh 6).<br /> - Ph¦n so¤n th£o ti¸n tr¼nh d¤y håc: Sinh vi¶n sû döng ph¦n m·m º tªp thi¸t<br /> k¸ ti¸n tr¼nh d¤y håc theo tøng giai o¤n t÷ìng ùng vîi l½ luªn. Sau â sinh vi¶n câ<br /> thº tham kh£o ti¸n tr¼nh d¤y håc ¢ ÷ñc so¤n th£o trong ph¦n m·m (H¼nh 7).<br /> <br /> 26<br /> X¥y düng c¡c ph¦n m·m d nh cho sinh vi¶n tü håc c¡c håc ph¦n ph÷ìng ph¡p...<br /> <br /> - Ph¦n video ghi gií d¤y håc thüc t¸: Sinh vi¶n sû döng ph¦n m·m câ thº xem<br /> c¡c o¤n video ghi gií d¤y thüc t¸ ð tr÷íng phê thæng. Video gií d¤y ¢ ÷ñc c­t<br /> th nh c¡c giai o¤n t÷ìng ùng vîi l½ luªn v  phò hñp vîi ph÷ìng ¡n m  ph¦n m·m<br /> ÷a ra trong ph¦n so¤n th£o ti¸n tr¼nh d¤y håc (H¼nh 8).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H¼nh 5. Ph¦n m·m h÷îng d¨n sinh vi¶n H¼nh 6. Sinh vi¶n tr£ líi c¥u häi<br /> thi¸t k¸ ti¸n tr¼nh d¤y håc æn tªp l½ luªn d¤y håc<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H¼nh 7. Sinh vi¶n tªp thi¸t k¸ H¼nh 8. Video ghi gií d¤y håc<br /> ti¸n tr¼nh d¤y håc b i C£m ùng tø ð tr÷íng phê thæng<br /> <br /> <br /> 3. K¸t luªn<br /> Nhí x¥y düng ÷ñc c¡c ph¦n m·m º hé trñ ho¤t ëng håc tªp cõa sinh vi¶n<br /> m  chóng tæi ¢ êi mîi ÷ñc ph÷ìng ph¡p tê chùc ho¤t ëng d¤y håc trong c¡c<br /> håc ph¦n  o t¤o. Nhi·u nëi dung l½ thuy¸t tr÷îc ¥y ph£i thüc hi»n ho n to n tr¶n<br /> lîp th¼ nay câ thº ÷ñc giao cho sinh vi¶n tü håc ð nh  ho°c trong pháng m¡y t½nh<br /> cõa khoa. V¼ vªy m  câ thº d nh ÷ñc nhi·u thíi gian tr¶n lîp cho sinh vi¶n th£o<br /> luªn v  tªp gi£ng.<br /> Qu¡ tr¼nh x¥y düng c¡c ph¦n m·m công ÷ñc chóng tæi tê chùc th nh c¡c ·<br /> t i nghi¶n cùu cõa sinh vi¶n, håc vi¶n cao håc. Hai ph¦n m·m ÷ñc ÷a ra trong<br /> b i b¡o n y l  s£n ph©m cõa hai · t i khoa håc do sinh vi¶n Tr¦n B¡ Tr¼nh v  håc<br /> <br /> 27<br /> Nguy¹n Xu¥n Th nh<br /> <br /> vi¶n cao håc Nguy¹n ành Nam thüc hi»n. Ngo i ra, trong qu¡ tr¼nh d¤y håc v· l½<br /> luªn d¤y håc ð tr÷íng phê thæng, nhi·u khoa ¢ chó trång vi»c k¸t hñp ÷a sinh<br /> vi¶n sang thüc tªp s÷ ph¤m ð tr÷íng THPT Nguy¹n T§t Th nh. Mët sè sinh vi¶n<br /> ÷ñc bè tr½ l¶n lîp d¤y håc º ghi h¼nh. Sau gií håc â, c¡c sinh vi¶n trong lîp còng<br /> xem l¤i b«ng ghi h¼nh º ph¥n t½ch v  rót kinh nghi»m v· ph÷ìng ph¡p d¤y håc ¢<br /> thüc hi»n.<br /> º n¥ng cao ch§t l÷ñng  o t¤o gi¡o vi¶n trong c¡c tr÷íng ¤i håc s÷ ph¤m,<br /> ¡p ùng ÷ñc nhúng ái häi v· êi mîi ph÷ìng ph¡p d¤y håc ð tr÷íng phê thæng<br /> hi»n nay, chóng tæi · nghà thüc hi»n mët sè bi»n ph¡p sau:<br /> - T«ng thíi gian d nh cho c¡c ho¤t ëng r±n luy»n nghi»p vö s÷ ph¤m cõa<br /> sinh vi¶n trong ch÷ìng tr¼nh  o t¤o gi¡o vi¶n ð tr÷íng ¤i håc s÷ ph¤m.<br /> - N¥ng cao hìn núa ho¤t ëng thüc h nh s÷ ph¤m cõa sinh vi¶n t¤i c¡c tr÷íng<br /> phê thæng. Thüc hi»n mæ h¼nh li¶n k¸t  o t¤o giúa tr÷íng ¤i håc s÷ ph¤m v  c¡c<br /> tr÷íng phê thæng (t÷ìng tü nh÷ sü li¶n k¸t giúa tr÷íng ¤i håc v  b»nh vi»n trong<br />  o t¤o b¡c s¾).<br /> - T«ng c÷íng ¦u t÷ kinh ph½ º x¥y düng c¡c pháng th½ nghi»m phê thæng<br /> m¨u müc trong c¡c tr÷íng ¤i håc s÷ ph¤m º phöc vö  o t¤o gi¡o vi¶n.<br /> - ©y m¤nh vi»c ùng döng tin håc trong d¤y håc ð c¡c c§p º t¤o i·u ki»n<br /> r±n luy»n cho håc sinh kh£ n«ng tü håc, tü nghi¶n cùu v  hëi nhªp vîi th¸ giîi.<br /> <br /> T€I LI›U THAM KHƒO<br /> <br /> <br /> [1] Ph¤m Xu¥n Qu¸, 2001. Nghi¶n cùu sû döng m¡y vi t½nh v  x¥y düng c¡c<br /> ph¦n m·m trong d¤y håc vªt l½ phê thæng. B¡o c¡o têng k¸t · t i nghi¶n cùu khoa<br /> håc c§p bë, ¤i håc S÷ ph¤m H  Nëi.<br /> [2] Nguy¹n ùc Th¥m (chõ bi¶n), Nguy¹n Ngåc H÷ng, Ph¤m Xu¥n Qu¸, 2002.<br /> Ph÷ìng ph¡p d¤y håc vªt l½ ð tr÷íng phê thæng. Nxb ¤i håc S÷ ph¤m.<br /> [3] Nguy¹n Xu¥n Th nh, 2001. Sû döng m¡y vi t½nh v  video trong d¤y håc<br /> c¡c d¤ng chuyºn ëng cì håc. T¤p ch½ Khoa håc S÷ ph¤m sè 3/2001, tr.26.<br /> [4] Nguy¹n Xu¥n Th nh, 2006. X¥y düng v  qu£n l½ c¡c Video th½ nghi»m Vªt<br /> l½ phê thæng trong  o t¤o v  bçi d÷ïng gi¡o vi¶n, T¤p ch½ Gi¡o döc sè 7/2006, tr.35.<br /> <br /> ABSTRACT<br /> <br /> <br /> Developing software for students to Selt-study subjects<br /> of physics teaching methodology in universities of education<br /> In this paper, we would like to describe one way of simulation physics exper-<br /> iments on computer and create video clips of physics lessons in order to develop<br /> software for students to Selt-study the subjects of physics teaching methodology.<br /> The software can be used in training and in-service teachers training.<br /> <br /> <br /> 28<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2