intTypePromotion=1

Xây dựng cơ sở dữ liệu các bài bản âm nhạc cung đình Huế

Chia sẻ: ViThanos2711 ViThanos2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
60
lượt xem
5
download

Xây dựng cơ sở dữ liệu các bài bản âm nhạc cung đình Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Âm nhạc cung đình Huế bao gồm các thể loại như nhạc múa cung đình, nhạc tuồng cung đình và Nhã nhạc, trong đó Nhã nhạc đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Do đặc điểm dễ bị biến tướng trong quá trình truyền nghề và hoạt động biểu diễn, việc tìm ra giải pháp bảo tồn và quản lý các bài bản Nhã nhạc đã được sưu tầm, nghiên cứu và chuẩn hóa là một vấn đề nan giải.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng cơ sở dữ liệu các bài bản âm nhạc cung đình Huế

Taïp chí Nghieân cöùu vaø Phaùt trieån, soá 9 (126) . 2015 87<br /> <br /> <br /> <br /> KHOA HOÏC VAØ ÑÔØI SOÁNG<br /> <br /> XAÂY DÖÏNG CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU CAÙC BAØI BAÛN AÂM NHAÏC<br /> CUNG ÑÌNH HUEÁ - PHAÀN NHAÕ NHAÏC<br /> Phan Thanh Haûi, Tröông Troïng Bình*<br /> <br /> 1. Khaùi nieäm cô sôû döõ lieäu<br /> Cô sôû döõ lieäu (CSDL) laø moät ngaân haøng thoâng tin löu tröõ döôùi daïng vaên<br /> baûn (Text), soá lieäu (Number), bieåu baûng soá lieäu (Table)… ñöôïc löu tröõ treân maùy<br /> tính, saép xeáp theo moät traät töï nhaát ñònh, coù moät chöông trình quaûn lyù, caäp nhaät<br /> vaø khai thaùc thoâng tin theo muïc ñích cuûa ngöôøi söû duïng.<br /> Theo Töø ñieån Baùch khoa Vieät Nam, xuaát baûn naêm 1995, taäp 1, trang 618<br /> coù neâu: “Cô sôû döõ lieäu laø taäp hôïp caùc baûn “ghi” hoaëc “teäp” coù quan heä loâgic vôùi<br /> nhau ñöôïc löu tröõ treân maùy tính. Moät cô sôû döõ lieäu (CSDL) thöôøng laø caùch toå<br /> chöùc baèng phöông tieän tin hoïc heä thoáng thoâng tin cuûa moät ñoái töôïng thöïc teá naøo<br /> ñoù. Vieäc toå chöùc, hoaøn thieän cuõng nhö khai thaùc moät CSDL, ñöôïc thöïc hieän bôûi<br /> moät chöông trình ñaëc bieät, ñöôïc goïi laø heä quaûn trò CSDL”.<br /> CSDL ñöôïc taïo ra ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà vôùi caùc heä thoáng höôùng teäp<br /> maø trong ñoù döõ lieäu ñöôïc saép xeáp, tìm kieám deã daøng, nhanh choùng, chính xaùc,<br /> cho pheùp deã chia seû taøi nguyeân vôùi nhieàu ngöôøi cuøng söû duïng vaø an toaøn. Ñoái<br /> vôùi nhöõng döõ lieäu coù bieán ñoäng, CSDL coøn coù chöùc naêng boå sung vaø caäp nhaät<br /> thoâng tin.<br /> Tuy ñöôïc nhìn nhaän döôùi caùc goùc ñoä khaùc nhau, nhöng khaùi nieäm CSDL<br /> taäp trung vaøo 3 vaán ñeà chính: Löu tröõ thoâng tin; khai thaùc, chia seû thoâng tin;<br /> vaø boå sung, caäp nhaät thoâng tin.<br /> Vaäy, CSDL caùc baøi baûn aâm nhaïc cung ñình Hueá ñöôïc hieåu laø moät heä quaûn<br /> trò CSDL, bao haøm caùc noäi dung vaø chöùc naêng: löu tröõ toaøn boä nhöõng thoâng<br /> tin cô baûn veà soá löôïng, tính chaát… cuûa caùc baøi baûn aâm nhaïc cung ñình Hueá; coù<br /> chöông trình quaûn lyù, löu tröõ, boå sung, caäp nhaät vaø khai thaùc thoâng tin.<br /> 2. Keát quaû khaûo saùt, thu thaäp thoâng tin<br /> Sau khi cheá ñoä quaân chuû trieàu Nguyeãn suïp ñoå, Nhaõ nhaïc – AÂm nhaïc cung<br /> ñình Hueá cuõng maát ñi moâi tröôøng dieãn xöôùng, caùc ngheä nhaân cung ñình quay veà<br /> vôùi queâ höông mình, baøi baûn ngheä thuaät cung ñình Hueá cuõng vì theá theo chaân<br /> caùc ngheä nhaân hoøa nhaäp vaøo daân gian.<br /> AÂm nhaïc cung ñình laø moät loaïi hình ngheä thuaät ña daïng, khi ñieàu tra<br /> khaûo saùt khoâng chæ ñôn thuaàn döïa treân caùc baøi baûn aâm nhaïc maø coøn phaûi caên<br /> cöù treân nhieàu yeáu toá nhö: ngöôøi bieåu dieãn (nhaïc coâng), loaïi nhaïc cuï vaø caùc baøi<br /> baûn. Vieäc khaûo saùt toaøn dieän caàn phaûi coù phöông phaùp toå chöùc hôïp lyù, traùnh<br /> <br /> * Trung taâm Baûo toàn Di tích Coá ñoâ Hueá. Ñeà taøi ñöôïc söï hoã trôï cuûa Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä<br /> tænh Thöøa Thieân Hueá.<br /> 88 Taïp chí Nghieân cöùu vaø Phaùt trieån, soá 9 (126) . 2015<br /> <br /> <br /> truøng laëp vaø khai thaùc ñaày ñuû treân nhieàu phöông dieän. Phaân nhoùm hình thöùc<br /> thoâng tin ñeå khaûo saùt thu thaäp thoâng tin laø moät trong nhöõng giaûi phaùp caàn<br /> thieát ñeå traùnh nhöõng sai soùt.<br /> a. Phaân nhoùm thoâng tin<br /> Caên cöù vaøo lyù do treân, chuùng toâi tieán haønh phaân nhoùm khi khai thaùc caùc<br /> baøi baûn:<br /> - Nhoùm 1: Nhoùm ngheä nhaân<br /> Nhoùm ngheä nhaân ñöôïc khai thaùc ña daïng töø 2 nguoàn:<br /> + Caùc ngheä só ñang laøm vieäc taïi Nhaø haùt Ngheä thuaät Truyeàn thoáng Cung<br /> ñình Hueá.<br /> + Caùc ngheä nhaân hoaït ñoäng töï do.<br /> Tuy nhieân, do ñieàu kieän khaùch quan vaø chuû quan neân chuùng toâi khoâng theå<br /> khai thaùc thoâng tin cuûa taát caû caùc ngheä nhaân, ngheä só ñaõ vaø ñang bieåu dieãn caùc<br /> baøi baûn aâm nhaïc cung ñình maø chæ choïn nhöõng ngheä nhaân, ngheä só tieâu bieåu,<br /> coù uy tín, coù kinh nghieäm ñeå tieán haønh ñieàu tra thu thaäp thoâng tin<br /> - Nhoùm 2: Nhoùm baøi baûn<br /> + Baøi baûn Ñaïi nhaïc<br /> + Baøi baûn Tieåu nhaïc<br /> b. Keát quaû thu thaäp<br /> Sau moät thôøi gian ñieàu tra thöïc hieän, keát quaû thu ñöôïc nhö sau:<br /> - Nhoùm 1:<br /> + Nhoùm ngheä só ñang laøm vieäc taïi Nhaø haùt Ngheä thuaät Truyeàn thoáng<br /> Cung ñình Hueá: khaûo saùt thu thaäp thoâng tin ñöôïc 5/14 ngheä só.<br /> + Nhoùm ngheä nhaân hoaït ñoäng ngheä thuaät töï do: khaûo saùt thu thaäp thoâng<br /> tin ñöôïc 9/14 ngheä nhaân.<br /> - Nhoùm 2:<br /> Soá löôïng baøi baûn Ñaïi nhaïc laø: 32/49 baøi.<br /> Soá löôïng baøi baûn Tieåu nhaïc laø: 17/49 baøi.<br /> Do nhieàu nguyeân nhaân khaùc nhau, neân chaéc chaén coù moät soá baøi baûn ñang<br /> lan toûa ngoaøi daân gian chöa ñöôïc khai thaùc heát, chuùng toâi seõ coá gaéng boå sung,<br /> caäp nhaät khi coù ñieàu kieän trong nhöõng laàn tôùi.<br /> c. Moät soá ñaëc ñieåm chính ruùt ra<br /> - Nhoùm ngheä nhaân, ngheä só<br /> + Ñaëc ñieåm veà cô caáu<br /> Caùc ngheä nhaân, ngheä só maø chuùng toâi khai thaùc coù 14 ngöôøi. Nhoùm ngheä<br /> nhaân, ngheä só naøy hieän ñang hoaït ñoäng trong lónh vöïc ngheä thuaät vaø bieåu dieãn<br /> thöôøng xuyeân nhöõng baøi baûn aâm nhaïc cung ñình naøy. Trong ñoù tyû leä nam laø<br /> 14/14 ngöôøi, chieám tyû leä 100%. Cô caáu nhaân löïc chuû yeáu laø ñöôïc ñaøo taïo theo loái<br /> truyeàn ngoùn, truyeàn ngheà, truyeàn khaåu chöù chöa qua baát kyø tröôøng lôùp naøo laø<br /> 13/14 ngöôøi. Tuy nhieân, nhoùm ngheä nhaân ngheä só naøy ñöôïc ñaùnh giaù laø nhöõng<br /> nhaïc coâng tieâu bieåu, coù uy tín, coù naêng löïc trong moâi tröôøng ngheä thuaät maø hoï<br /> Taïp chí Nghieân cöùu vaø Phaùt trieån, soá 9 (126) . 2015 89<br /> <br /> <br /> <br /> hoaït ñoäng. Vaø trong soá ngheä nhaân, ngheä só noùi treân chæ coù moät ngöôøi coù trình<br /> ñoä ñaïi hoïc.<br /> + Ñaëc ñieåm veà giôùi tính<br /> Nhoùm ngheä nhaân, ngheä só maø chuùng toâi khai thaùc thu thaäp thoâng tin<br /> hoaøn toaøn laø nam, vôùi tyû leä tuyeät ñoái laø 14/14 ngöôøi. Tuy nhieân, con soá naøy<br /> khoâng phaûn aùnh ñuùng thöïc traïng nhaïc coâng ñang bieåu dieãn caùc baøi baûn aâm<br /> nhaïc cung ñình hieän nay. Vì soá nhaïc coâng nöõ chieám tyû leä khoâng nhoû trong bieân<br /> cheá cuûa Nhaø haùt Ngheä thuaät Truyeàn thoáng Cung ñình Hueá.<br /> Hieän nay, ngoaøi daân gian, giôùi ngheä nhaân chuyeân bieåu dieãn taïi caùc leã teá<br /> khoâng coù ngheä nhaân nöõ naøo. Caên cöù vaøo tình hình, tính chaát cuûa ñeà taøi, chuùng<br /> toâi thu thaäp caùc baøi baûn cuûa Nhaõ nhaïc - thuoäc doøng Nhaïc leã, maø trong Nhaõ<br /> nhaïc khoâng coù nöõ, do ñoù chuùng toâi ñaõ coù chuû ñích choïn löïa giôùi tính ngheä nhaân<br /> ngheä só tröôùc khi tieán haønh ñieàu tra, phoûng vaán.<br /> + Ñaëc ñieåm veà nhoùm tuoåi<br /> Nhaïc coâng ôû ñoä tuoåi thanh nieân haàu nhö khoâng coù trong soá löôïng ñieàu<br /> tra ñieàn daõ khai thaùc thoâng tin laàn naøy cuûa chuùng toâi. Taäp trung ñoâng vaø coù tyû<br /> leä töông ñöông nhau laø ñoä tuoåi töø 36-45 coù baûy ngöôøi, ñoä tuoåi töø 46-60 coù saùu<br /> ngöôøi, duy nhaát coù moät ngheä nhaân ôû ñoä tuoåi treân 60.<br /> Trong phaïm vi giôùi haïn cuûa ñeà taøi, chuùng toâi khoâng ñieàu tra traøn lan taát<br /> caû nhöõng nhaïc coâng hieän ñang bieåu dieãn caùc baøi baûn maø coù söï choïn loïc, taäp<br /> trung vaøo nhöõng ngöôøi coù naêng löïc, coù kinh nghieäm thaät söï. Bôûi vaäy, qua keát<br /> quaû ñieàu tra veà ñoä tuoåi chuùng ta nhaän thaáy raèng ôû ñoä tuoåi 36-45 vaø 46-60 laø<br /> nhöõng ngheä nhaân, ngheä só coù kinh nghieäm, coù ñoä chín muoài veà naêng löïc bieåu<br /> dieãn. Lôùp ngheä nhaân, ngheä só naøy ñaõ ñöôïc hoïc, ñöôïc thöïc haønh vaø ñaït ñoä chín<br /> muoài veà tay ngheà. Ñaây laø nguoàn nhaân löïc ñaùng tin caäy ñeå theå hieän caùc baøi baûn<br /> aâm nhaïc cung ñình, giuùp ñeà taøi taäp hôïp caùc baøi baûn maãu möïc, chính xaùc phuïc<br /> vuï cho coâng taùc löu tröõ vaø truyeàn daïy cho caùc theá heä mai sau.<br /> + Ñaëc ñieåm veà tình traïng laøm vieäc<br /> Tình traïng cuûa caùc nhaïc coâng, theo chuû ñích ban ñaàu cuõng ñöôïc tieán haønh<br /> ñieàu tra, phoûng vaán treân hai lónh vöïc chính, ñoù laø nguoàn nhaïc coâng ñang laøm<br /> vieäc taïi cô quan nhaø nöôùc laø CBCNV, soá coøn laïi laø nhaïc coâng haønh ngheà töï do.<br /> Trong quaù trình khai thaùc thoâng tin, chuùng toâi nhaän thaáy, soá löôïng baøi baûn<br /> maø chuùng toâi thu thaäp ñöôïc chuû yeáu döïa treân nhoùm ngheä nhaân haønh ngheà töï<br /> do. Soá löôïng baøi baûn cuûa nhoùm nhaïc coâng ñang laøm vieäc nhaø nöôùc, chieám tyû leä<br /> khoâng nhieàu. Ñieàu naøy xuaát phaùt töø lyù do nhaïc coâng laø CBCNV tuy bieåu dieãn<br /> haøng ngaøy nhöng luoân ôû trong khuoân khoå kòch muïc haïn heïp, chuû yeáu thuaàn<br /> thuïc caùc baøi baûn ñöôïc söû duïng bieåu dieãn treân saâu khaáu. Soá baøi baûn coøn laïi tuy<br /> ñöôïc hoïc, ñöôïc nghe nhöng ít ñöôïc thöïc haønh neân khoâng theå bieåu dieãn moät<br /> caùch thuaàn thuïc vaø ñieâu luyeän, khoù coù theå khai thaùc nhöõng baøi khoâng coù trong<br /> chöông trình bieåu dieãn.<br /> Ñoái vôùi nhoùm ngheä nhaân hoaït ñoäng töï do, moät phaàn phuï thuoäc vaøo tuoåi<br /> ñôøi tuoåi ngheà, maët khaùc do ñieàu kieän ñöôïc thöôøng xuyeân bieåu dieãn ôû caùc leã teá<br /> 90 Taïp chí Nghieân cöùu vaø Phaùt trieån, soá 9 (126) . 2015<br /> <br /> <br /> cuûa laøng xaõ, ñình ñaùm, kòch muïc laïi phong phuù thích nghi töøng ñòa phöông,<br /> töøng noäi dung buoåi leã. Ñieàu ñoù baét buoäc tay ngheà cuûa caùc nhaïc coâng naøy luoân<br /> phaûi ñöôïc trau doài vaø boå sung caùc baøi baûn môùi. Maët khaùc, do thöïc teá cuoäc soáng,<br /> caùc ngheä nhaân naém vöõng, thuaàn thuïc caùc baøi baûn, ña daïng veà theå loaïi môùi coù<br /> theå deã daøng toàn taïi ñöôïc trong ngheà, vöôït qua ñöôïc söï caïnh tranh khoác lieät<br /> trong moâi tröôøng hoaït ñoäng ngheä thuaät. Hôn nöõa, vôùi lôùp ngöôøi naøy, ngoaøi vaán<br /> ñeà vì cuoäc soáng möu sinh coøn laø nieàm ñam meâ ñöôïc öôm maàm nhieät huyeát töø<br /> khi tuoåi coøn nhoû. Hoï laø truyeàn nhaân cuûa caùc theá heä nhaïc coâng cung ñình ngaøy<br /> tröôùc vaø cuõng chính laø ngöôøi thaày cuûa caùc lôùp nhaïc coâng treû hieän nay.<br /> + Ñaëc ñieåm veà phöông thöùc ñaøo taïo<br /> Phöông thöùc ñaøo taïo cuûa lôùp nhaïc coâng chuû yeáu laø truyeàn ngoùn, truyeàn<br /> ngheà. Caùc nhaïc coâng chuû yeáu ñöôïc truyeàn töø caùc theá heä ñi tröôùc. Caùch truyeàn<br /> ngheà maø caùc ngheä nhaân, ngheä só töøng ñöôïc hoïc laø truyeàn khaåu, truyeàn ngoùn,<br /> treân neàn taûng loøng baûn, coøn ñöôïc goïi laø phöông phaùp tröïc truyeàn. GS, TS Traàn<br /> Vaên Kheâ töøng noùi, ñaây laø moät trong caùc caùch truyeàn ngheà coù hieäu quaû cao trong<br /> aâm nhaïc truyeàn thoáng Vieät Nam. Vieäc truyeàn ngheà luoân luoân phaûi ñöôïc keát hôïp<br /> chaët cheõ vôùi vieäc ñònh höôùng thaåm myõ aâm nhaïc.<br /> - Nhoùm baøi baûn<br /> Baøi baûn<br /> + Ñaëc ñieåm veà noäi dung tính chaát<br /> Caùc baøi baûn Ñaïi nhaïc vaø Tieåu nhaïc ñeàu söû duïng phöông thöùc hoøa taáu,<br /> hieám coù tröôøng hôïp ñoäc taáu. Caùc baøi baûn Ñaïi nhaïc tröôùc ñaây duøng keát hôïp vôùi<br /> caùc nghi tieát trong töøng leã (tuøy theo yù nghóa caâu xöôùng maø söû duïng caùc baøi nhaïc<br /> cho phuø hôïp). Tuy vaäy, cuõng caàn phaûi caên cöù vaøo töøng giai ñoaïn cuï theå cuûa töøng<br /> buoåi leã nhö coù luùc xöôùng maø khoâng cöû nhaïc, coù luùc khoâng caàn xöôùng maø ñoäi<br /> nhaïc leã vaán cöù tieáp tuïc hoøa taáu cho ñeán khi coù leänh môùi…<br /> Tieåu nhaïc hieän nay thöôøng ñöôïc söû duïng trong caùc nghi tieát nieâm höông,<br /> tieáp ñaõi quan khaùch trong luùc uoáng traø, nöôùc (khoâng duøng trong luùc aên). Tuy<br /> nhieân, coù ngoaïi leä laø trong leã Trai taêng, khi tieáp ñoùn sö saõi thoï trai (aên côm<br /> chay) ñoäi nhaïc vaãn cöû haønh Tieåu nhaïc (Thaäp thuû lieân hoaøn).<br /> + Ñaëc ñieåm veà hình thöùc<br /> Toác ñoä Tieåu nhaïc thöôøng chaäm raõi, ñoä vang bình thöôøng.<br /> Hình thöùc cuûa caùc baøi baûn cuõng coù söï khaùc nhau ñaùng keå, moät soá baøi baûn<br /> ñöôïc dieãn taáu döïa treân loøng baûn, töùc laø chöõ nhaïc, moät soá khaùc laïi coù lôøi haùt. Soá<br /> baøi baûn coù lôøi haùt ña phaàn thuoäc theå loaïi cuûa Tieåu nhaïc.<br /> Ban ñaàu lôøi nhaïc thöôøng coù ít chöõ, sau caûi bieán nhieàu hôn do nhu caàu<br /> phaùt trieån theo thôøi gian cuûa aâm nhaïc, bôûi vaäy lôøi ca cuõng töø ít chöõ daàn nhieàu<br /> hôn cho thích öùng, ñuû dieãn ñaït vaø phuø hôïp vôùi cao ñoä cuõng nhö tính chaát<br /> luyeán laùy cuûa chöõ nhaïc. AÛnh höôûng cuûa gioïng noùi töøng vuøng mieàn laøm cho<br /> cao ñoä chöõ nhaïc cuõng bieán chuyeån sinh ra caùc dò baûn cuûa caùc baøi baûn. (Ví duï<br /> Long ngaâm ca Hueá coù giai ñieäu khaùc Long ngaâm nhaïc leã, töông töï Nguyeân<br /> Taïp chí Nghieân cöùu vaø Phaùt trieån, soá 9 (126) . 2015 91<br /> <br /> <br /> <br /> tieâu nhaïc leã cuõng khaùc vôùi Nguyeân tieâu ca Hueá do söï bieán ñoåi cao ñoä cuûa lôøi<br /> ca laøm aûnh höôûng).<br /> Nhaïc cuï<br /> + Ñaëc ñieåm veà phöông thöùc dieãn taáu<br /> Moãi nhaïc cuï coù moãi aâm saéc rieâng, tính naêng rieâng, töø ñoù giai ñieäu ñöôïc<br /> dieãn taáu cuõng coù saéc thaùi vaø cao ñoä rieâng. Töùc laø moãi nhaïc cuï coù moãi “ngoân ngöõ”<br /> rieâng ñeå cuøng dieãn taû moät vaán ñeà, moät noäi dung, yù nghóa.<br /> Caùc loaïi nhaïc cuï ñöôïc saép seáp theo töøng nhoùm, boä nhö boä hôi, boä goõ, boä<br /> daây: daây keùo vaø daây gaûy...<br /> + Ñaëc ñieåm veà noäi dung dieãn taáu<br /> Nhö ñaõ noùi treân, moãi moät nhaïc cuï coù moät saéc thaùi rieâng bieät. Do tính chaát<br /> rieâng bieät cuûa töøng theå loaïi aâm nhaïc, cuï theå nhö Ñaïi nhaïc caàn caùc loaïi nhaïc<br /> cuï vang to, aâm khoûe, truyeàn ñöôïc xa, mang tính trang nghieâm, huøng hoàn cho<br /> neân thöôøng duøng nhöõng nhaïc cuï nhö: keøn, troáng, chieâng, tuø vaø, moõ söøng traâu,<br /> phaùch tieàn, xaäp xoõa.<br /> Phuø hôïp vôùi saéc thaùi nheï nhaøng, eâm aùi, aâm vang vöøa nghe cuûa Tieåu nhaïc,<br /> neân caùc nhaïc cuï thöôøng duøng phuø hôïp vôùi tính chaát treân laø nhaïc cuï boä daây gaûy<br /> nhö: ñaøn tyø baø, ñaøn nguyeät, ñaøn tam; Daây keùo: ñaøn nhò, ñaøn hoà; Boä goõ: troáng<br /> baûn, phaùch moät vaø boä cheùn.<br /> 3. Giaûi phaùp baûo toàn, quaûn lyù, cung caáp vaø caäp nhaäp thoâng tin caùc<br /> baøi baûn aâm nhaïc cung ñình Hueá<br /> AÂm nhaïc cung ñình Hueá bao goàm caùc theå loaïi nhö: nhaïc muùa cung ñình,<br /> nhaïc tuoàng cung ñình vaø Nhaõ nhaïc, trong ñoù Nhaõ nhaïc laø moät giaù trò di saûn<br /> vaên hoùa ñaõ töøng toàn taïi döôùi caùc trieàu ñaïi phong kieán Vieät Nam, vaø phaùt trieån<br /> röïc rôõ döôùi trieàu Nguyeãn. Do ñoù, vieäc tìm ra giaûi phaùp baûo toàn vaø quaûn lyù caùc<br /> baøi baûn aâm nhaïc cung ñình Hueá khi noù ñaõ ñöôïc söu taàm, nghieân cöùu vaø chuaån<br /> hoùa laø moät vaán ñeà nan giaûi ñoái vôùi caùc nhaø nghieân cöùu, caùc nhaø quaûn lyù... Theo<br /> chuùng toâi, ñeå laøm ñöôïc vaán ñeà naøy, chuùng ta caàn coù moät giaûi phaùp cuï theå, moät<br /> cheá taøi cuï theå trong quaù trình cung caáp thoâng tin, caäp nhaät thoâng tin ñeå laøm<br /> sao di saûn naøy khoâng bò “tam sao thaát baûn” trong quaù trình baûo toàn vaø phaùt<br /> huy nhöõng giaù trò cuûa noù.<br /> Nhaø nöôùc khuyeán khích vaø taïo ñieàu kieän cho toå chöùc, caù nhaân tieán haønh<br /> hoaït ñoäng nghieân cöùu, giôùi thieäu di saûn vaên hoùa phi vaät theå (trong ñoù coù Nhaõ<br /> nhaïc cung ñình Hueá) nhaèm gìn giöõ, phaùt huy baûn saéc vaên hoùa daân toäc. ÔÛ ñaây,<br /> ngoaøi nhöõng vaán ñeà chung coù lieân quan ñeán di saûn vaên hoùa phi vaät theå, chuùng toâi<br /> chæ ñeà caäp ñeán Nhaõ nhaïc, moät theå loaïi aâm nhaïc thöôøng ñöôïc trình dieãn trong caùc<br /> dòp leã teá cuûa trieàu ñình nhaø Nguyeãn nhö: teá Giao, teá Mieáu, teá Xaõ Taéc... ñaõ ñöôïc<br /> UNESCO coâng nhaän laø “Di saûn Vaên hoùa phi vaät theå ñaïi dieän cuûa nhaân loaïi”.<br /> a. Giaûi phaùp baûo toàn<br /> Theo Coâng öôùc Baûo veä Di saûn vaên hoùa phi vaät theå do UNESCO ban haønh<br /> ngaøy 17/10/2003, thì “Di saûn vaên hoùa phi vaät theå” ñöôïc ñònh nghóa nhö sau:<br /> 92 Taïp chí Nghieân cöùu vaø Phaùt trieån, soá 9 (126) . 2015<br /> <br /> <br /> “Di saûn vaên hoùa phi vaät theå ñöôïc hieåu laø caùc taäp quaùn, caùc hình thöùc theå hieän,<br /> bieåu ñaït, tri thöùc, kyõ naêng vaø keøm theo ñoù laø nhöõng coâng cuï, ñoà vaät, ñoà taïo taùc<br /> vaø caùc khoâng gian vaên hoùa coù lieân quan maø caùc coäng ñoàng, caùc nhoùm ngöôøi vaø<br /> trong moät soá tröôøng hôïp laø caùc caù nhaân, coâng nhaän laø moät phaàn di saûn vaên<br /> hoùa cuûa hoï. Ñöôïc chuyeån giao töø theá heä naøy sang theá heä khaùc, di saûn vaên hoùa<br /> phi vaät theå ñöôïc caùc coäng ñoàng vaø caùc nhoùm ngöôøi khoâng ngöøng taùi taïo ñeå<br /> thích nghi vôùi moâi tröôøng vaø moái quan heä qua laïi giöõa coäng ñoàng vôùi töï nhieân<br /> vaø lòch söû cuûa hoï, ñoàng thôøi hình thaønh trong hoï moät yù thöùc veà baûn saéc vaø söï<br /> keá tuïc, qua ñoù khích leä theâm söï toân troïng ñoái vôùi söï ña daïng vaên hoùa vaø tính<br /> saùng taïo cuûa con ngöôøi”. Nhö vaäy ôû ñaây, Nhaõ nhaïc cung ñình Hueá ñöôïc hieåu laø<br /> ngheä thuaät trình dieãn ñi keøm vôùi caùc hình thöùc theå hieän, bieåu ñaït, tri thöùc, kyõ<br /> naêng..., ñöôïc chuyeån giao töø theá heä naøy sang theá heä khaùc.<br /> Khaùi nieän “baûo toàn” ñöôïc hieåu laø caùc bieän phaùp coù muïc tieâu ñaûm baûo khaû<br /> naêng toàn taïi cuûa di saûn vaên hoùa phi vaät theå, bao goàm vieäc nhaän dieän, tö lieäu<br /> hoùa, nghieân cöùu, baûo veä, phaùt huy, cuûng coá, chuyeån giao, ñaëc bieät laø thoâng qua<br /> hình thöùc giaùo duïc chính thöùc hoaëc phi chính thöùc cuõng nhö vieäc phuïc hoài caùc<br /> phöông dieän khaùc nhau cuûa loaïi hình di saûn naøy. Theo GS, TS Ñaëng Vaên Baøi<br /> - Phoù chuû tòch Hoäi Di saûn Vaên hoùa Vieät Nam, ñaïi dieän cuûa Vieät Nam trong UÛy<br /> ban Di saûn theá giôùi (thuoäc UNESCO): “Tröôùc ñaây, do nhaän thöùc chöa ñaày ñuû veà<br /> di saûn vaên hoùa phi vaät theå, coi noù chæ laø moät boä phaän mang tính chöùc naêng cuûa<br /> di saûn vaên hoùa vaät theå maø khoâng phaûi laø moät daïng di saûn coù tính ñoäc laäp töông<br /> ñoái. Vì theá, vieäc baûo veä vaø phaùt huy giaù trò chöa ñöôïc quan taâm thoûa ñaùng, daãn<br /> ñeán tình traïng nhieàu giaù trò vaên hoùa phi vaät theå bò bieán daïng vaø thaäm chí coøn<br /> bò mai moät, thaát truyeàn.”<br /> Töø khi nhaø Nguyeãn caùo chung, Nhaõ nhaïc cung ñình Hueá cuõng maát daàn<br /> moâi tröôøng dieãn xöôùng, caùc nhaïc coâng cung ñình ñaõ töøng trình dieãn caùc baøi<br /> baûn Nhaõ nhaïc phuïc vuï cho caùc nghi leã teá Giao, teá Mieáu, teá Xaõ Taéc… ñaõ khoâng<br /> coøn ñaát dieãn, moät soá boû ngheà, soá coøn laïi coá baùm víu vaøo nghieäp dieãn vaø ñöa<br /> loaïi hình naøy vaøo trình dieãn trong caùc dòp teá ñình laøng, teá hoï toäc… ôû caùc vuøng<br /> noâng thoân cuûa Hueá vaø caùc vuøng phuï caän. Ngoaøi ra, do coù tö töôûng giaáu ngheà vaø<br /> chæ truyeàn ngheà nhaïc cho nhöõng ngöôøi trong cuøng hoï toäc neân daãn ñeán söï thaát<br /> truyeàn moät caùch ñaùng tieác cuûa moät soá baøi baûn naèm trong heä thoáng Nhaõ nhaïc<br /> cung ñình Hueá.<br /> Vieäc baûo toàn nhöõng tinh hoa cuûa Nhaõ nhaïc cung ñình Hueá laø moät coâng<br /> vieäc caàn thieát trong boái caûnh ñaát nöôùc ñang hoäi nhaäp vaø phaùt trieån. Do ñoù,<br /> nhöõng giaûi phaùp ñöa ra trong vieäc baûo toàn loaïi hình ngheä thuaät ñaëc tröng naøy<br /> cuõng caàn phaûi coù moät quy cheá rieâng nhö: Coù chính saùch öu ñaõi, khuyeán khích<br /> nhieàu hôn nöõa ñoái vôùi nhöõng gia ñình coù truyeàn thoáng, coù tay ngheà vaø ñang<br /> naém giöõ nhöõng bí kíp ngheà nghieäp; kòp thôøi xeùt taëng danh hieäu ngheä nhaân öu<br /> tuù, ngheä nhaân nhaân daân (vaán ñeà naøy, thôøi gian qua chuùng ta ñaõ laøm, nhöng soá<br /> ngheä nhaân Nhaõ nhaïc ñöôïc ñeà xuaát thì ñeám chöa heát ngoùn cuûa moät baøn tay); coù<br /> chính saùch khuyeán khích ñoái vôùi nhöõng ngöôøi cung caáp caùc taøi lieäu coù lieân quan<br /> ñeán vieäc söu taàm, nghieân cöùu vaø baûo toàn Nhaõ nhaïc; naâng cao chaát löôïng nguoàn<br /> nhaân löïc thoâng qua moâ hình truyeàn daïy, ñaøo taïo taäp huaán cho nhaïc coâng laøm<br /> Taïp chí Nghieân cöùu vaø Phaùt trieån, soá 9 (126) . 2015 93<br /> <br /> <br /> <br /> nguoàn nhaân löïc keá thöøa, vaø taêng cöôøng ñoäi nguõ caùn boä coù chaát löôïng laøm coâng<br /> taùc nghieân cöùu veà Nhaõ nhaïc cung ñình Hueá.<br /> Baûo toàn caùc giaù trò di saûn cuûa Nhaõ nhaïc cung ñình Hueá coøn laø nguyeän voïng<br /> chính ñaùng cuûa ñoâng ñaûo ngöôøi daân. Do ñoù, chuùng ta caàn ñaåy maïnh coâng taùc<br /> xaõ hoäi hoùa vieäc baûo toàn vaø phaùt huy caùc giaù trò di saûn cuûa loaïi hình naøy. Ñaây<br /> laø moät yeâu caàu caáp thieát khoâng theå boû qua, nhöng noù ñoøi hoûi söï ñoàng loøng cuûa<br /> nhieàu ngöôøi. Ngoaøi ra, caùc nhaø quaûn lyù caàn höôùng ngöôøi daân, caùc nhaïc coâng<br /> ñang trình dieãn loaïi hình ngheä thuaät naøy coù caùi nhìn roõ raøng hôn, cuõng nhö<br /> nhöõng nhaän thöùc veà taàm quan troïng cuûa Nhaõ nhaïc cung ñình Hueá.<br /> Vieäc baûo toàn ñeå Nhaõ nhaïc cung ñình Hueá ñöôïc nguyeân veïn nhö nhöõng gì<br /> loaïi hình naøy voán coù, ñoøi hoûi caùc nhaø nghieân cöùu coù caùi nhìn bao quaùt vaø khaùch<br /> quan, khoâng phieán dieän trong quaù trình ñieàn daõ, söu taàm nghieân cöùu. Sau khi<br /> caùc baøi baûn Nhaõ nhaïc cung ñình Hueá ñöôïc khoâi phuïc, caùc nhaø nghieân cöùu caàn<br /> coù söï phoái hôïp nhòp nhaøng vôùi caùc ngheä nhaân, nhaïc coâng trình dieãn ñeå nhaèm<br /> giôùi thieäu ñeán coâng chuùng, ñeán coäng ñoàng nhöõng giaù trò thaåm myõ cuûa loaïi hình<br /> ngheä thuaät naøy.<br /> Trong quaù trình nghieân cöùu caàn phaûi döïa vaøo nhieàu nguoàn tö lieäu khaùc<br /> nhau (bao goàm caû tö lieäu thaønh vaên, tö lieäu aâm thanh, hình aûnh, tö lieäu thoâng<br /> tin thu thaäp ñöôïc töø caùc ngheä nhaân…), sau ñoù phaân tích ñeå tìm ra tính chaân xaùc<br /> gaàn vôùi nguyeân baûn cuûa caùc baøi baûn Nhaõ nhaïc cung ñình Hueá.<br /> Coù theå khaúng ñònh, Nhaõ nhaïc laø moät giaù trò di saûn caàn ñöôïc baûo toàn vaø<br /> gìn giöõ, bôûi vì ñaây laø nguoàn taøi nguyeân mang tính nhaân vaên raát quyù baùu, moät<br /> loaïi hình vaên hoùa ngheä thuaät ñöôïc nhieàu theá heä cuûa oâng cha chuùng ta ñuùc keát<br /> trong suoát chieàu daøi lòch söû cuûa daân toäc. Do ñoù, vieäc baûo toàn vaø phaùt huy Nhaõ<br /> nhaïc ñeå loaïi hình naøy toàn taïi vaø trôû veà ñuùng nguyeân baûn chính laø yeâu caàu caáp<br /> baùch ñoøi hoûi chuùng ta cuøng goùp söùc ñeå di saûn aáy khoâng mai moät vì thôøi gian.<br /> b. Giaûi phaùp quaûn lyù<br /> Di saûn vaên hoùa cuûa Nhaõ nhaïc cung ñình Hueá ñöôïc xaùc ñònh laø boä phaän<br /> quan troïng caáu thaønh nhöõng giaù trò ngheä thuaät chuaån möïc ñaõ töøng toàn taïi vaø<br /> phaùt trieån röïc rôõ döôùi trieàu Nguyeãn. Hieän nay, loaïi hình naøy raát deã bò bieán<br /> daïng do söï taùc ñoäng cuûa con ngöôøi trong quaù trình trao truyeàn bí kíp ngheà<br /> nghieäp. Do ñoù, vieäc quaûn lyù caùc baøi baûn Nhaõ nhaïc sau khi ñöôïc söu taàm, nghieân<br /> cöùu vaø ñöa vaøo trình dieãn laø moät quaù trình khoâng heà ñôn giaûn. Ñieàu naøy ñoøi hoûi<br /> vieäc quaûn lyù caùc baøi baûn “chuaån” cuûa Nhaõ nhaïc cung ñình Hueá caàn phaûi nghieâm<br /> tuùc, trieät ñeå nhaèm baûo toàn tính nguyeân baûn cuûa noù, cuõng nhö laøm theá naøo ñeå<br /> loaïi hình naøy khoâng bò bieán töôùng daãn ñeán tam sao thaát baûn.<br /> UNESCO ñaõ khaúng ñònh “Khoâng coù vaên hoùa neáu khoâng coù ngöôøi daân vaø<br /> coäng ñoàng”. Tuy nhieân, ñoái vôùi Nhaõ nhaïc cung ñình Hueá, töø laâu ñaõ toàn taïi moät<br /> loã hoång lôùn trong vieäc giaùo duïc, tuyeân truyeàn kieán thöùc. Chính vì vaäy, duø laø chuû<br /> theå cuûa di saûn nhöng phaàn lôùn ngöôøi daân chöa hieåu moät caùch thaáu ñaùo veà “taøi<br /> saûn” cuûa mình, ñieàu naøy daãn ñeán vieäc caùc gia ñình nhaïc coâng truyeàn thoáng khi<br /> trao truyeàn bí kíp ngheà nghieäp cho theá heä keá caän chæ mang tính qua loa, khoâng<br /> chuaån möïc, vaø neáu söï vieäc naøy keùo daøi töø theá heä naøy sang theá heä khaùc seõ daãn<br /> 94 Taïp chí Nghieân cöùu vaø Phaùt trieån, soá 9 (126) . 2015<br /> <br /> <br /> ñeán di saûn Nhaõ nhaïc cung ñình Hueá seõ bò phaù hoûng. Nhö vaäy, chuùng ta phaûi<br /> thöïc hieän caùc bieän phaùp ngaên ngöøa ñoái vôùi taát caû caùc haønh vi xaâm phaïm vaø laøm<br /> bieán töôùng caùc giaù trò di saûn cuûa Nhaõ nhaïc cung ñình Hueá, trong ñoù ñònh höôùng<br /> cho ngheä nhaân Nhaõ nhaïc, caùc nhaïc coâng trình dieãn loaïi hình ngheä thuaät naøy<br /> hieåu ñöôïc giaù trò chuaån möïc cuûa caùc baøi baûn Nhaõ nhaïc maø hoï chính laø ngöôøi<br /> ñang tröïc tieáp naém giöõ laø ñieàu raát quan troïng.<br /> Caàn laäp ra hoäi ñoàng khoa hoïc ñeå thaåm ñònh coâng taùc kieåm keâ, söu taàm,<br /> nghieân cöùu, xaây döïng heä thoáng cô sôû döõ lieäu ñeå löu tröõ laâu daøi caùc baøi baûn Nhaõ<br /> nhaïc cung ñình Hueá. Ngoaøi ra, nhöõng baøi baûn chöa ñöôïc nghieân cöùu caàn phaûi<br /> ñöôïc ñöa vaøo chieán löôïc baûo toàn. Nhö vaäy, ñeå xaây döïng heä thoáng quaûn lyù nhö<br /> ñaõ ñeà caäp, chuùng ta caàn coù moät söï “ñònh chuaån” trong coâng taùc quaûn lyù nhöõng<br /> baøi baûn Nhaõ nhaïc ñaõ ñöôïc nghieân cöùu vaø laäp hoà sô khoa hoïc.<br /> Toå chöùc caùc hoäi nghò, hoäi thaûo chuyeân ñeà veà baûo toàn, phaùt huy caùc giaù<br /> trò di saûn cuûa Nhaõ nhaïc cung ñình Hueá. Trong ñoù, caàn naâng cao hieäu löïc, hieäu<br /> quaû quaûn lyù nhaø nöôùc veà Nhaõ nhaïc cung ñình Hueá trong ñieàu kieän kinh teá thò<br /> tröôøng, hoäi nhaäp quoác teá vaø söï buøng noå cuûa thoâng tin vaø truyeàn thoâng. Ñaåy<br /> maïnh vieäc theå cheá hoùa quan ñieåm trong vieäc nhaän thöùc veà caùc giaù trò di saûn cuûa<br /> Nhaõ nhaïc. Hoaøn thieän heä thoáng vaên baûn quy phaïm phaùp luaät, cô cheá, chính<br /> saùch veà quyeàn taùc giaû, quyeàn lieân quan, phuø hôïp vôùi chuaån möïc quoác teá vaø phuø<br /> hôïp vôùi thöïc tieãn ôû Vieät Nam. Ngoaøi ra, caàn taêng cöôøng coâng taùc thanh tra<br /> trong vieäc trình dieãn tuyeân truyeàn veà caùc giaù trò di saûn cuûa Nhaõ nhaïc cung ñình<br /> Hueá, gaén traùch nhieäm caù nhaân vaø toå chöùc vaøo vieäc baûo toàn vaø quaûn lyù caùc baøi<br /> baûn Nhaõ nhaïc. Di saûn vaên hoùa phi vaät theå (trong ñoù coù Nhaõ nhaïc cung ñình<br /> Hueá) laø taøi saûn quyù giaù khoâng theå taùi sinh, khoâng theå thay theá nhöng raát deã bò<br /> mai moät vaø bieán daïng vì nhieàu yeáu toá khaùc nhau nhö: moâi tröôøng dieãn xöôùng<br /> thay ñoåi, khoâng coù traùch nhieäm ñoái vôùi vieäc truyeàn daïy, thieáu chuyeân nghieäp,<br /> khoâng quaûn lyù baûo toàn ñuùng nhöõng chuaån möïc khoa hoïc v.v… Trong nhöõng vaán<br /> ñeà naøy, nhaïc coâng laø ngöôøi tröïc tieáp trình dieãn caùc baøi baûn Nhaõ nhaïc, do ñoù caùc<br /> caáp quaûn lyù phaûi bieát höôùng cho hoï ñeán söï hieåu bieát taàm quan troïng cuûa caùc giaù<br /> trò naøy, traùnh söï bieán töôùng khi trao truyeàn töø theá heä naøy sang theá heä khaùc.<br /> Con ngöôøi ñöôïc coi laø trung taâm cuûa quaù trình phaùt trieån, vieäc giöõ gìn di<br /> saûn vaên hoùa cuûa Nhaõ nhaïc cung ñình Hueá phaûi ñöôïc gaén vôùi con ngöôøi vaø coäng<br /> ñoàng cö daân ñòa phöông (vôùi tö caùch laø chuû theå saùng taïo vaên hoùa vaø chuû sôû höõu<br /> taøi saûn vaên hoùa), coi vieäc ñaùp öùng nhu caàu thöôûng thöùc cuûa ñoâng ñaûo coâng chuùng<br /> trong xaõ hoäi laø muïc tieâu hoaït ñoäng. Do ñoù, vieäc xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån<br /> ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù Nhaõ nhaïc cung ñình Hueá laø ñieàu caàn thieát. Bôûi vì, nhöõng<br /> nhaân toá naøy seõ phaùt huy vai troø giaùm saùt, phaûn bieän xaõ hoäi cuûa cô quan, toå chöùc<br /> ñang tröïc tieáp quaûn lyù, gìn giöõ caùc giaù trò di saûn vaên hoùa cuûa Nhaõ nhaïc. Ngaên<br /> chaën hieäu quaû vieäc “töï chuyeån hoùa” laøm bieán töôùng heä thoáng caùc baøi baûn naèm<br /> trong heä thoáng Nhaõ nhaïc cung ñình Hueá.<br /> c. Cung caáp thoâng tin<br /> Di saûn vaên hoùa laø saûn phaåm cuûa nhöõng ñieàu kieän lòch söû, vaên hoùa, kinh teá<br /> vaø chính trò cuï theå qua nhieàu thôøi kyø lòch söû. Vì theá, moái lieân heä cuûa ngöôøi quaûn<br /> lyù caùc baøi baûn Nhaõ nhaïc sau khi ñöôïc nghieân cöùu, chuaån hoùa vaø ngöôøi coù nhu<br /> Taïp chí Nghieân cöùu vaø Phaùt trieån, soá 9 (126) . 2015 95<br /> <br /> <br /> <br /> caàu tìm hieåu thoâng tin caàn phaûi xaùc ñònh hai yeáu toá chính, ñoù laø tính nguyeân<br /> goác vaø tính chaân xaùc lòch söû cuûa caùc baøi baûn Nhaõ nhaïc. Tính nguyeân goác gaén boù<br /> vôùi nhöõng boä phaän caáu thaønh laøm neân caùc giaù trò cuûa töøng baøi baûn naèm trong<br /> heä thoáng Nhaõ nhaïc ngay töø luùc sô khai cuûa noù. Coøn tính chaân xaùc lòch söû laïi<br /> gaén vôùi nhöõng daáu aán saùng taïo ñöôïc hình thaønh trong quaù trình toàn taïi cuûa noù<br /> (caùc chaát lieäu laøm neân saûn phaåm, kyõ thuaät trình dieãn, moâi tröôøng dieãn xöôùng,<br /> chöùc naêng vaø yù nghóa...). Nhö vaäy, yeáu toá nguyeân goác vaø yeáu toá chaân xaùc lòch söû<br /> seõ quyeát ñònh caùc maët giaù trò cuûa caùc baøi baûn Nhaõ nhaïc cung ñình Hueá.<br /> Nhu caàu khai thaùc vaø söû duïng caùc giaù trò di saûn cuûa Nhaõ nhaïc seõ mang<br /> tính hieäu quaû cao, neáu ngöôøi cung caáp vaø ngöôøi ñöôïc cung caáp coù chung muïc ñích<br /> tích cöïc trong vieäc baûo toàn tính nguyeân veïn cuûa loaïi hình ngheä thuaät naøy. Tuy<br /> nhieân, ngoaøi nhöõng thoâng tin döõ lieäu ñöôïc coâng boá ñeán vôùi coäng ñoàng, nhöõng<br /> thoâng tin mang tính “baûo quaûn” chöa coâng boá, thì ñoái töôïng ñöôïc cung caáp bao<br /> goàm nhöõng toå chöùc, caù nhaân phaûi thoâng qua vaø ñöôïc söï ñoàng yù cuûa hoäi ñoàng<br /> khoa hoïc hoaëc caáp quaûn lyù cao nhaát cuûa ñôn vò ñang quaûn lyù thoâng tin, luùc ñoù<br /> thoâng tin môùi ñöôïc cung caáp.<br /> Ñeå cung caáp thoâng tin cho caùc nhaø nghieân cöùu, caùc nhaïc coâng tröïc tieáp<br /> bieåu dieãn caùc baøi baûn Nhaõ nhaïc tìm hieåu nhaèm naâng cao ngheà nghieäp, chuùng<br /> ta caàn coù moät quy trình thöïc hieän, trong ñoù vieäc soaïn ra moät chöông trình, moät<br /> phaàn meàm quaûn lyù caùc baøi baûn ñaõ ñöôïc nghieân cöùu chuaån hoùa laø caàn thieát, theå<br /> hieän roõ tính chuyeân nghieäp trong quaù trình cung caáp vaø quaûn lyù thoâng tin.<br /> Khi cung caáp thoâng tin cho caùc nhaø nghieân cöùu, caùc ngheä nhaân trình dieãn<br /> Nhaõ nhaïc caàn phaûi baùo caùo cho caáp quaûn lyù cao nhaát cuûa cô quan chuû quaûn caùc<br /> thoâng tin. Bôûi vì, ñôn vò chuû quaûn khi cung caáp thoâng tin cuõng caàn bieát ñöôïc<br /> muïc ñích söû duïng cuûa ngöôøi söû duïng thoâng tin vöøa ñöôïc cung caáp. Tuy nhieân,<br /> caàn löu yù raèng vieäc cung caáp thoâng tin cuõng laø moät hình thöùc quaûng baù caùc giaù<br /> trò di saûn ñeán vôùi coâng chuùng, vôùi coäng ñoàng. Ñaây laø vieäc laøm hôïp lyù ñeå naâng<br /> cao nhaän thöùc cuûa coäng ñoàng trong vieäc baûo veä vaø gìn giöõ caùc baøi baûn Nhaõ nhaïc<br /> cung ñình traùnh bò tam sao thaát baûn.<br /> Trong Luaät Baûo veä di saûn vaên hoùa (chöông II, ñieàu 14, muïc 5) quy ñònh<br /> roõ: - Ngaên chaën hoaëc ñeà nghò cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn ngaên chaën, xöû<br /> lyù kòp thôøi nhöõng haønh vi phaù hoaïi, chieám ñoaït, söû duïng traùi pheùp di saûn vaên<br /> hoùa. Nhö vaäy, ñoái vôùi caùc baøi baûn Nhaõ nhaïc cung ñình Hueá cuõng nghieâm caám<br /> nhöõng haønh vi laøm sai leäch caùc giaù trò di saûn khi ñöôïc cung caáp.<br /> d. Caäp nhaät thoâng tin<br /> Caùc baøi baûn Nhaõ nhaïc cung ñình Hueá ñöôïc söu taàm, nghieân cöùu vaø ñònh<br /> chuaån sau ñoù ñöa vaøo cô sôû döõ lieäu laø moät coâng trình khoa hoïc ñöôïc hoäi ñoàng<br /> khoa hoïc thaåm ñònh theo ñuùng quy trình. Do ñoù, vieäc nhöõng caù nhaân caäp nhaät<br /> thoâng tin töø cô sô döõ lieäu phaûi coù traùch nhieäm tuaân thuû caùc yeâu caàu cuûa ñôn vò<br /> quaûn lyù thoâng tin.<br /> - Quaûn trò tin töùc, baøi vieát<br /> Tö lieäu Nhaõ nhaïc ñöôïc caäp nhaät ôû phaàn meàm desktop, website chæ duøng<br /> ñeå trình dieãn tö lieäu vaø quaûn trò tin töùc, baøi vieát.<br /> 96 Taïp chí Nghieân cöùu vaø Phaùt trieån, soá 9 (126) . 2015<br /> <br /> <br /> Ñaêng nhaäp vaøo phaàn quaûn trò<br /> Do muïc ñích baûo maät neân treân trang web ñaõ aån nuùt login (ñaêng nhaäp), neáu<br /> nuùt login khoâng hieån thò coù theå goõ tröïc tieáp ñòa chæ “/admin” hay “/login.aspx”<br /> vaøo sau ñòa chæ trang chuû.<br /> Ví duï: ñòa chæ trang chuû laø http://nhanhac.no-ip.org thì goõ theâm http://<br /> nhanhac.no-ip.org/admin hoaëc http://nhanhac.no-ip.org/login.aspx<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Löu yù: Taøi khoaûn ngöôøi duøng naøy phaûi ñöôïc caáp quyeàn chænh söûa tin baøi<br /> (xem ôû phaàn döôùi), ngay ngöôøi quaûn trò website neáu chöa phaân quyeàn quaûn lyù tin<br /> baøi cho chính mình thì cuõng chæ ñöôïc xem chöù khoâng söûa ñöôïc noäi dung baøi vieát.<br /> Theâm baøi vieát môùi<br /> Sau khi ñaêng nhaäp seõ xuaát hieän muïc Quaûn trò tin baøi, choïn phaàn Quaûn trò<br /> tin töùc seõ môû ra danh saùch tin baøi, choïn “Theâm môùi”, hoaëc nhaán nuùt söûa moät<br /> baøi ñaõ coù.<br /> Trong cöûa soå soaïn thaûo tin baøi laàn löôït nhaäp caùc muïc thoâng thöôøng phaûi<br /> coù laø: Chuyeân muïc, Tieâu ñeà, AÛnh ñaïi dieän (seõ hieän ra ôû danh saùch tin baøi ôû<br /> trang chuû), Toùm taét, Noäi dung.<br /> Phaân quyeàn quaûn trò tin töùc, baøi vieát<br /> - Ñaêng nhaäp vôùi quyeàn admin (caáp quaûn trò ñaày ñuû nhaát), trong menu<br /> Users choïn Manage Users vaø theâm taøi khoaûn ngöôøi duøng môùi.<br /> - Vaøo menu Quaûn trò tin baøi à Quaûn trò chuyeân muïc à Phaân quyeàn, seõ<br /> thaáy danh saùch 3 nhoùm ngöôøi duøng vôùi 3 caáp ñoä:<br /> User1: Coù quyeàn caäp nhaät thoâng tin vaø hieäu chænh caùc baûn tin do chính<br /> mình caäp nhaät.<br /> Taïp chí Nghieân cöùu vaø Phaùt trieån, soá 9 (126) . 2015 97<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> User2: Toaøn quyeàn hieäu chænh thoâng tin do nhoùm User1 taïo laäp.<br /> User3: Duyeät ñeå cho pheùp ñaêng taûi thoâng tin.<br /> - ÔÛ moãi nhoùm, choïn ngöôøi duøng vaø nhaán nuùt “>” ñeå ñöa ngöôøi duøng vaøo<br /> nhoùm coù quyeàn töông öùng ôû coät beân phaûi.<br /> 98 Taïp chí Nghieân cöùu vaø Phaùt trieån, soá 9 (126) . 2015<br /> <br /> <br /> - Neáu muoán xoùa boû ngöôøi duøng ra khoûi nhoùm thì choïn teân ngöôøi ñoù trong<br /> danh saùch ôû coät beân phaûi roài nhaán nuùt “>” hay “
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2