intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp và đô thị hóa ở miền núi: 10 năm nhìn lại và những vấn đề đặt ra

Chia sẻ: Vy Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

46
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày vị trí và mối quan hệ tương hộ giữa xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp và đô thị hóa ở miền núi. Đồng thời đưa ra một số kết luận và biện pháp khắc phục để phát triển kinh tế tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp và đô thị hóa ở miền núi: 10 năm nhìn lại và những vấn đề đặt ra

Bµi 4<br /> X©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp<br /> vµ ®« thÞ ho¸ ë miÒn nói:<br /> 10 n¨m nh×n l¹i vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra<br /> Phã gi¸o s−, TiÕn sÜ NguyÔn KÕ TuÊn<br /> Tr−ëng khoa Qu¶n trÞ kinh doanh c«ng nghiÖp vµ x©y dùng,<br /> §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n<br /> <br /> I. VÞ trÝ vµ mèi quan hÖ t−¬ng hç gi÷a ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng,<br /> ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ ho¸ ë miÒn nói<br /> Kh«ng ph¶i chØ ë ViÖt Nam, mµ ngay ë c¸c n−íc cã tr×nh ®é ph¸t triÓn cao, miÒn nói bao<br /> giê còng ë t×nh tr¹ng l¹c hËu h¬n so víi miÒn xu«i. Do nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Æc thï vÒ tù nhiªn - kinh<br /> tÕ - x· héi cña miÒn nói, sù l¹c hËu h¬n Êy lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái, song t×nh tr¹ng nµy l¹i cã thÓ<br /> kÐo theo nh÷ng bÊt æn vÒ kinh tÕ - x· héi. Bëi vËy, vÒ c¬ b¶n, c¸c ChÝnh phñ ®Òu coi miÒn nói<br /> nh− mét ®Þa bµn träng ®iÓm vµ theo nh÷ng c¸ch thøc kh¸c nhau ®Òu cè g¾ng giµnh sù quan t©m<br /> nhÊt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë miÒn nói. Nãi chung, sù ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng,<br /> ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ ho¸ lµ nh÷ng biÓu hiÖn cô thÓ cña tr×nh ®é ph¸t triÓn miÒn nói. Sù<br /> ph¸t triÓn Êy cã ¶nh h−ëng to lín ®Õn biÕn ®æi bé mÆt miÒn nói tõ c¶nh hoang s¬, l¹c hËu sang<br /> tr×nh ®é v¨n minh, hiÖn ®¹i, rót ng¾n kho¶ng c¸ch chªnh lÖch gi÷a miÒn nói víi miÒn xu«i.<br /> Gi÷a sù ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ ho¸ cã quan hÖ t−¬ng hç,<br /> nh−ng trong ®ã, sù ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi gi÷ vÞ trÝ nh− ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò. Bëi lÏ:<br /> §Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, dï víi quy m« nµo vµ lo¹i ngµnh g×, ®Òu ®ßi hái ph¶i cã<br /> c¬ së h¹ tÇng t¹o lËp c¬ së s¶n xuÊt, b¶o ®¶m c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ vËn chuyÓn s¶n<br /> phÈm tíi n¬i tiªu thô.<br /> Sù ph¸t triÓn ®« thÞ lµ sù tËp trung d©n c− phi n«ng nghiÖp vµ ë ®ã c¸c ho¹t ®éng phi n«ng<br /> nghiÖp lµ ho¹t ®éng kinh tÕ chñ yÕu. Sù tËp trung Êy sÏ chØ cã thÓ thùc hiÖn khi c¬ së<br /> h¹ tÇng ph¸t triÓn ®Õn møc ®é nhÊt ®Þnh.<br /> ë miÒn nói, s¶n phÈm n«ng l©m nghiÖp vµ c¸c nguån kho¸ng s¶n t¹o nªn nh÷ng ®iÒu kiÖn<br /> <br /> thuËn lîi tiÒm tµng vÒ nguyªn liÖu cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. Song chØ khi nµo cã c¬ së<br /> h¹ tÇng thÝch øng, ®iÒu kiÖn tiÒm tµng Êy míi ®−îc khai th¸c cã hiÖu qu¶.<br /> Sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ còng cã t¸c ®éng trë l¹i ®Õn sù ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng.<br /> Sù t¸c ®éng nµy thÓ hiÖn ë ®ßi hái vµ sù thóc ®Èy ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng nh»m ®¸p øng yªu cÇu<br /> ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ nhu cÇu cña d©n c−. Sù h×nh thµnh c¸c c¬ së c«ng nghiÖp tËp trung tÊt<br /> yÕu sÏ ®ßi hái ph¸t triÓn c¸c dÞch vô b¶o ®¶m c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho s¶n xuÊt vµ dÞch vô tiªu thô<br /> s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. §ã lµ nh÷ng nh©n tè quan träng thóc ®Èy h×nh thµnh c¸c ®« thÞ míi vµ<br /> ph¸t huy t¸c ®éng lan to¶ tíi c¸c vïng phô cËn lµm biÕn ®æi bé mÆt miÒn nói.<br /> NhËn thøc mèi quan hÖ t−¬ng hç Êy cã ý nghÜa thiÕt thùc víi viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ<br /> tæ chøc thùc hiÖn trong ®iÒu kiÖn nguån lùc cã h¹n.<br /> <br /> 188<br /> <br /> II. §iÓm l¹i ®«i nÐt vÒ t×nh h×nh<br /> C¸c vïng miÒn nói ViÖt Nam chiÕm kho¶ng 3/4 diÖn tÝch c¶ n−íc víi trªn 24 triÖu ng−êi<br /> thuéc 54 d©n téc kh¸c nhau. §©y lµ vïng cã tiÒm n¨ng to lín, ®ång thêi còng lµ vïng cã nhiÒu<br /> khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ph¸t triÓn.<br /> Nh÷ng tiÒm n¨ng vµ nguån lùc næi tréi cña miÒn nói th−êng biÓu hiÖn trªn c¸c mÆt chñ yÕu<br /> <br /> sau ®©y:<br /> DiÖn tÝch ®Êt ®ai réng lín vµ nhiÒu n¬i cßn ch−a ®−îc khai th¸c phï hîp, cã hiÖu qu¶.<br /> Tµi nguyªn kho¸ng s¶n ®a d¹ng, trong ®ã cã mét sè lo¹i cã tr÷ l−îng lín vµ gi¸ trÞ kinh tÕ<br /> cao.<br /> Tµi nguyªn thuû ®iÖn vµ tµi nguyªn rõng lín (gç vµ nhiÒu lo¹i l©m s¶n kh¸c)...<br /> Song miÒn nói còng ®ang tån t¹i nh÷ng khã kh¨n, næi bËt lµ:<br /> Kinh tÕ cßn mang nÆng tÝnh chÊt tù cÊp tù tóc.<br /> §êi sèng nh©n d©n cùc kú khã kh¨n.<br /> C¬ së h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi cßn ë tr×nh ®é s¬ khai.<br /> Tr×nh ®é d©n trÝ thÊp kÐm, cßn tån t¹i nhiÒu hñ tôc l¹c hËu.<br /> Sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®ang chøa ®ùng nh÷ng yÕu tè ch−a bÒn v÷ng, thiÕu æn ®Þnh.<br /> Trong nh÷ng n¨m qua, §¶ng Céng s¶n vµ ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch vµ<br /> gi¶i ph¸p ®Æc biÖt víi vïng nói. Ch−¬ng tr×nh Ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n<br /> ë miÒn nói vµ vïng s©u, vïng xa (®−îc gäi lµ Ch−¬ng tr×nh 135 theo QuyÕt ®Þnh sè 135/1998/Q§TTg ngµy 31/7/1998 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ) lµ mét vÝ dô. Nhê ®ã, kinh tÕ - x· héi ë c¸c vïng<br /> miÒn nói ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b−íc ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, ®©y vÉn lµ vïng kinh tÕ<br /> chËm ph¸t triÓn, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ®ång bµo c¸c d©n téc cßn gÆp nhiÒu khã<br /> kh¨n.<br /> D−íi ®©y, xin ®iÓm qua vµi nÐt c¬ b¶n vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, ph¸t triÓn c«ng<br /> nghiÖp vµ qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ ë miÒn nói.<br /> <br /> II.1. KÕt cÊu h¹ tÇng ë miÒn nói<br /> Theo kÕt qu¶ nghiªn cøu do nhãm chuyªn gia cña c¸c Bé Lao ®éng, Th−¬ng binh vµ X·<br /> h«i, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé X©y dùng vµ Giao th«ng vËn t¶i thùc hiÖn n¨m<br /> 1996, kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng th«n ë n−íc ta hiÖn nay cßn rÊt thÊp kÐm9. C¨n cø vµo møc ®é ph¸t<br /> triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng, nhãm nghiªn cøu ®· chia c¸c x· thµnh 3 lo¹i:<br /> <br /> 9<br /> <br /> B¸o c¸o cña nhãm c«ng t¸c.<br /> <br /> 189<br /> <br /> - Lo¹i I gåm c¸c x· ®· h×nh thµnh ®−îc bé khung kÕt cÊu h¹ tÇng ë møc kh¸: ®−êng « t«<br /> vµo ®Õn trung t©m x· vµ c¸c th«n xãm; c«ng tr×nh thuû lîi c¬ b¶n ®· ®−îc h×nh thµnh ®ång bé;<br /> trªn 60% sè hé ®−îc dïng ®iÖn; trªn 30% sè hé ®−îc dïng n−íc s¹ch; tr−êng häc, tr¹m x¸, nhµ ë<br /> vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ®¸p øng tèt yªu cÇu cña d©n c−. Trong c¶ n−íc cã 2.001 x· thuéc<br /> lo¹i nµy, chiÕm 23% tæng sè x·, trong ®ã vïng ®ång b»ng s«ng Hång cã ®Õn 1.349 x· (trong sè<br /> 1.686 x· toµn vïng, b»ng 80%), vïng B¾c Trung Bé cã 244 x· (trong sè 1.622 x·, b»ng 15%).<br /> Trong khi ®ã, vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long, Duyªn h¶i miÒn Trung, vïng nói vµ trung du B¾c<br /> Bé chØ cã kho¶ng 8% sè x· thuéc lo¹i nµy. YÕu kÐm nhÊt lµ vïng T©y Nguyªn, kh«ng cã x· nµo<br /> <br /> ®¶m b¶o ®−îc møc kh¸ ®ång bé c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng nªu trªn.<br /> - Lo¹i II lµ lo¹i trung b×nh, gåm c¸c x· cã kÕt cÊu h¹ tÇng ch−a ®−îc h×nh thµnh ®ång bé víi<br /> chÊt l−îng kh¸ nh− ë lo¹i I. VÝ dô, cßn nhiÒu ®−êng ®Êt vµ nhµ ë cÊp IV, tû lÖ sè hé dïng n−íc<br /> s¹ch míi kho¶ng 25%, thuû lîi ho¸ míi gi¶i quyÕt ®−îc ë møc trung b×nh, tû lÖ sè hé dïng ®iÖn<br /> kho¶ng 50%, sè phßng häc ®¹t c«ng tr×nh cÊp IV trë lªn míi kho¶ng 70%, cã tr¹m x¸ nh−ng chÊt<br /> l−îng cßn thÊp, tû lÖ nhµ kiªn cè kho¶ng 50%... Thuéc lo¹i nµy cã gÇn 6.000 x·, b»ng 64% tæng<br /> sè x· c¶ n−íc, trong ®ã vïng ®ång b»ng s«ng Cöu long cã 922 x·, b»ng 82% sè x· trong vïng.<br /> §«ng Nam Bé, T©y Nguyªn, Duyªn h¶i miÒn Trung, B¾c Trung Bé vµ miÒn nói, trung du B¾c Bé<br /> cã tû lÖ sè x· tõ 70 ®Õn 78% thuéc lo¹i nµy. Trong khi ®ã, vïng ®ång b»ng B¾c Bé chØ cßn 20%<br /> <br /> sè x· thuéc lo¹i nµy.<br /> - Lo¹i III lµ lo¹i kÐm, gåm c¸c x· cã kÕt cÊu h¹ tÇng kÐm ph¸t triÓn nhÊt: kh«ng cã ®−êng<br /> <br /> «t« vµo trung t©m x· hoÆc cã nh−ng chØ ®i ®−îc vµo mïa kh«; ch−a cã ®iÖn hoÆc cã ®iÖn d−íi<br /> 30% sè hé; c«ng tr×nh thuû lîi cã kh«ng ®¸ng kÓ; n−íc sinh ho¹t kh«ng b¶o ®¶m vÖ sinh; sè<br /> phßng häc tranh tre chiÕm trªn 50%; tr¹m x¸ ®¬n s¬ hoÆc ch−a cã tr¹m x¸; nhµ ë t¹m bî chiÕm<br /> trªn 70% sè hé. Thuéc lo¹i nµy cã 1.136 x·, b»ng 13% tæng sè x· c¶ n−íc. Trong sè nµy, trõ<br /> vïng ®ång b»ng s«ng Hång, c¸c vïng kh¸c ®Òu cã tû lÖ sè x· tõ 10 ®Õn 18%, riªng T©y nguyªn<br /> lµ 28%.<br /> <br /> N¨m 1996, trong 1.700 x· nghÌo cña c¶ n−íc cã tíi 1.136 x· cã kÕt cÊu h¹ tÇng lo¹i III,<br /> cßn l¹i lµ c¸c x· thuéc lo¹i II. §ã lµ c¸c x· vïng s©u, vïng xa, vïng ®ång bµo d©n téc - miÒn nói,<br /> vïng míi ®Þnh canh ®Þnh c−, vïng khÝ hËu kh¾c nghiÖt... Nh− vËy, râ rµng mét trong nh÷ng<br /> <br /> nguyªn nh©n c¬ b¶n cña nghÌo nµn, l¹c hËu lµ t×nh tr¹ng kÕt cÊu h¹ tÇng kÐm ph¸t triÓn.<br /> TiÕp theo nh÷ng sè liÖu b¶ng 1 d−íi ®©y cã thÓ thÊy kÕt cÊu h¹ tÇng ë c¸c vïng trung du vµ<br /> miÒn nói ViÖt Nam cã tr×nh ®é thua kÐm xa so víi c¸c vïng kh¸c.<br /> ChØ thÞ sè 393/TTg ngµy 10/6/1996 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ quy ho¹ch d©n c−, t¨ng<br /> c−êng c¬ së h¹ tÇng, s¾p xÕp s¶n xuÊt ë vïng d©n téc vµ miÒn nói ®· x¸c ®Þnh: "... PhÊn ®Êu ®Õn<br /> n¨m 2000, h×nh thµnh ®−îc 500 trung t©m côm x·... PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2000, cã 60% sè d©n vïng<br /> d©n téc vµ miÒn nói ®−îc dïng n−íc s¹ch... ". §Õn n¨m 2001, c¸c nhiÖm vô nµy ®Òu kh«ng ®¹t<br /> <br /> ®−îc.<br /> <br /> 190<br /> <br /> B¶ng II.4.1. KÕt cÊu h¹ tÇng n«ng th«n c¶ n−íc vµ ph©n theo vïng n¨m 1999 (%)<br /> Vïng<br /> <br /> X· cã ®iÖn<br /> <br /> X· cã ®−êng<br /> <br /> X· cã ®−êng<br /> <br /> X· cã tr−êng<br /> <br /> X· cã tr¹m<br /> <br /> «t« ®Õn x·<br /> <br /> «t« ®Õn th«n<br /> <br /> TiÓu häc<br /> <br /> y tÕ<br /> <br /> §BSH<br /> <br /> 99,9<br /> <br /> 99,9<br /> <br /> 99,6<br /> <br /> 99,9<br /> <br /> 100,0<br /> <br /> §«ng B¾c<br /> <br /> 78,1<br /> <br /> 94,8<br /> <br /> 67,5<br /> <br /> 97,8<br /> <br /> 96,9<br /> <br /> T©y B¾c<br /> <br /> 54,6<br /> <br /> 85,4<br /> <br /> 54,9<br /> <br /> 95,8<br /> <br /> 99,4<br /> <br /> B¾c Trung Bé<br /> <br /> 88,4<br /> <br /> 94,7<br /> <br /> 87,7<br /> <br /> 99,6<br /> <br /> 99,4<br /> <br /> Duyªn h¶i<br /> Nam Trung Bé<br /> <br /> 79,8<br /> <br /> 93,8<br /> <br /> 85,5<br /> <br /> 97,4<br /> <br /> 96,9<br /> <br /> T©y Nguyªn<br /> <br /> 64,5<br /> <br /> 97,2<br /> <br /> 86,7<br /> <br /> 96,4<br /> <br /> 95,7<br /> <br /> §«ng Nam Bé<br /> <br /> 94,4<br /> <br /> 99,3<br /> <br /> 96,4<br /> <br /> 100<br /> <br /> 99,0<br /> <br /> §BSCL<br /> <br /> 95,5<br /> <br /> 75,3<br /> <br /> 58,8<br /> <br /> 99,6<br /> <br /> 98,3<br /> <br /> C¶ n−íc<br /> <br /> 85,8<br /> <br /> 92,9<br /> <br /> 79,8<br /> <br /> 98,8<br /> <br /> 98,0<br /> <br /> Nguån: Niªn gi¸m thèng kª n¨m 2000<br /> <br /> D−íi ®©y xin tr×nh bµy mét sè néi dung cô thÓ:<br /> <br /> II.1.1. VÒ giao th«ng miÒn nói<br /> Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi viÖc c¶i t¹o vµ n©ng cÊp mét sè tuyÕn ®−êng quèc lé träng<br /> yÕu ë miÒn nói phÝa B¾c vµ T©y Nguyªn tõ nguån vèn ng©n s¸ch Nhµ n−íc10, Nhµ n−íc còng ®Èy<br /> m¹nh phong trµo x©y dùng giao th«ng n«ng th«n b»ng nguån vèn tõ ng©n s¸ch trung −¬ng, ng©n<br /> s¸ch tØnh, ng©n s¸ch x· vµ huy ®éng sù ®ãng gãp b»ng tiÒn cña vµ c«ng søc cña nh©n d©n. HiÖn<br /> nay ®−êng Hå ChÝ Minh ®ang ®−îc triÓn khai x©y dùng däc theo d·y Tr−êng S¬n t¹o thªm mét<br /> trôc ®−êng chiÕn l−îc nèi liÒn Nam B¾c. Víi nh÷ng nç lùc Êy, hÖ thèng giao th«ng n«ng th«n<br /> miÒn nói ®· ®−îc c¶i thiÖn mét b−íc, t¹o ®iÒu kiÖn khai th¸c c¸c nguån lùc vµ lîi thÕ cña miÒn nói<br /> vµ më réng giao l−u trao ®æi hµng ho¸ vµ t×nh c¶m gi÷a c¸c vïng trong n−íc. Tuy nhiªn, m¹ng<br /> l−íi giao th«ng miÒn nói cã chÊt l−îng thÊp vµ ®ang bÞ xuèng cÊp nghiªm träng. §−êng lªn c¸c<br /> huyÖn vïng cao chØ cã thÓ ®i ®−îc b»ng « t« vµo mïa kh«, cßn tíi 460 x· ë miÒn nói ch−a cã<br /> ®−êng « t« ®Õn trung t©m x·. M¹ng l−íi ®−êng giao th«ng liªn x·, liªn b¶n ph¸t triÓn rÊt chËm. §ã<br /> còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n lµm cho kinh tÕ hµng ho¸ chËm ph¸t triÓn, t×nh<br /> tr¹ng du c− du canh, ph¸ rõng lµm n−¬ng, triÖt ph¸ nguån tµi nguyªn quý gi¸ do thiªn nhiªn<br /> mang l¹i.<br /> <br /> VÒ m¹ng l−íi ®iÖn<br /> §Õn nay, tÊt c¶ c¸c huyÖn miÒn nói ®Òu ®· cã ®iÖn l−íi quèc gia, nhiÒu x· ë vïng cao còng<br /> <br /> ®· ®−îc sö dông ®iÖn l−íi. §ång thêi, viÖc ph¸t triÓn thuû ®iÖn nhá vµ cùc nhá còng ®−îc khuyÕn<br /> khÝch ph¸t triÓn. N¨ng l−îng ®iÖn ®· gãp phÇn quan träng vµo viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ c¶i<br /> thiÖn ®êi sèng cña d©n c− miÒn nói. Tuy nhiªn, ®Õn nay míi cã h¬n 30% d©n sè miÒn nói ®−îc<br /> h−ëng ®iÖn l−íi quèc gia. MiÒn nói lµ n¬i cung cÊp nguån n¨ng l−îng ®iÖn chñ yÕu, nh−ng l−îng<br /> ®iÖn th−¬ng phÈm ®−îc cung cÊp chØ b»ng 10-15% møc b×nh qu©n chung c¶ n−íc 11. ViÖc ph¸t<br /> <br /> 10<br /> <br /> §ã lµ c¸c quèc lé sè 2, 3, 6, 4A, 4B, 4C, 18 lªn c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c, c¸c quèc lé sè 14, 24, 25, 26, 27 ë T©y<br /> Nguyªn<br /> <br /> 11<br /> <br /> Xem: Ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi c¸c vïng d©n téc vµ miÒn nói theo h−íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, PGS.TS. Lª Du<br /> Phong chñ biªn, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, 1998.<br /> <br /> 191<br /> <br /> triÓn m¹ng l−íi ®iÖn trung thÕ vµ h¹ thÕ ë c¸c x·, b¶n gÆp nhiÒu khã kh¨n do ®Þa h×nh phøc t¹p,<br /> møc ®Çu t− lín trong khi nguån vèn cã h¹n, tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ vµ møc sèng cña d©n c−<br /> cßn thÊp dÉn tíi nhu cÇu sö dông ®iÖn ch−a cao.<br /> <br /> VÒ ph¸t triÓn c¸c c«ng tr×nh thuû lîi<br /> NhiÒu c«ng tr×nh thuû lîi, trong ®ã cã c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cña Nhµ n−íc ®−îc ®Çu t−<br /> x©y dùng b»ng nguån vèn ng©n s¸ch Nhµ n−íc, nh− Azun H¹, S«ng Quao, Easup, Phó Ninh...<br /> C¸c ®Þa ph−¬ng còng ®Èy m¹nh viÖc x©y dùng míi, kiªn cè ho¸ vµ n©ng cÊp hµng lo¹t c«ng tr×nh<br /> thuû lîi võa vµ nhá ®Ó phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ sinh ho¹t cña d©n c−. ViÖc cÊp n−íc<br /> s¹ch cho d©n c− c¸c tØnh miÒn nói còng ®−îc chó träng. Song nh×n tæng thÓ, viÖc ph¸t triÓn c¸c<br /> c«ng tr×nh thuû lîi vµ cÊp n−íc s¹ch ë miÒn nói cßn thÊp xa so víi yªu cÇu.<br /> T×nh h×nh c¬ së h¹ tÇng v¨n ho¸ x· héi (tr−êng häc, tr¹m x¸, nhµ v¨n ho¸) vµ th«ng tin liªn<br /> l¹c còng ë t×nh tr¹ng t−¬ng tù.<br /> §iÒu dÔ quan s¸t thÊy lµ ngay ë c¸c tØnh miÒn nói còng ®ang x¶y ra t×nh tr¹ng c¬ së h¹<br /> tÇng ph¸t triÓn qu¸ chªnh lÖch gi÷a c¸c tØnh lþ, huyÖn lþ víi c¸c th«n b¶n.<br /> <br /> II.2. C«ng nghiÖp ë miÒn nói<br /> B¶ng II.4.2. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ë 3 vïng vµ 19 tØnh miÒn nói<br /> (gi¸ so s¸nh n¨m 1994 vµ tû ®ång)<br /> <br /> C¶ n−íc<br /> 11 tØnh §«ng b¾c<br /> 1. Hµ Giang<br /> 2. Cao B»ng<br /> 3. Lµo Cai<br /> 4. B¾c C¹n<br /> 5. L¹ng S¬n<br /> 6. Tuyªn Quang<br /> 7. Yªn B¸i<br /> 8. Th¸i Nguyªn<br /> 9. Phó Thä<br /> 10. B¾c Giang<br /> 11. Qu¶ng Ninh<br /> 3 tØnh T©y B¾c<br /> 12. Lai Ch©u<br /> 13. S¬n La<br /> 14. Hoµ B×nh<br /> 4 tØnh T©y Nguyªn<br /> 15. Kon Tum<br /> 16. Gia Lai<br /> <br /> 17. §¾k L¾k<br /> 18. L©m §ång<br /> 19. B×nh Ph−íc<br /> <br /> 1995<br /> <br /> 2000<br /> <br /> 103.374,7<br /> 6.179,2<br /> <br /> 195.321,4<br /> 10.291,5<br /> <br /> 188,9<br /> 166,5<br /> <br /> 44,2<br /> 47,3<br /> 160,2<br /> 17,5<br /> 109,5<br /> 184,9<br /> 132,3<br /> 1.310,7<br /> 1.701,2<br /> 459,7<br /> 2.011,6<br /> 320,5<br /> 114,6<br /> 52,3<br /> 153,6<br /> 1.223,8<br /> 99,5<br /> 242,6<br /> 307,5<br /> <br /> 90,4<br /> 156,0<br /> 289,0<br /> 29,9<br /> 182,8<br /> 256,4<br /> 319,6<br /> 1.901,4<br /> 3.046,0<br /> 515,7<br /> 3.504,3<br /> 527,8<br /> 154,0<br /> 132,0<br /> 241,8<br /> 1905,0<br /> 164,9<br /> 424,7<br /> 502,1<br /> <br /> 204,5<br /> 329,8<br /> 180,3<br /> 170,8<br /> 166,7<br /> 138,6<br /> 241,5<br /> 145,0<br /> 179,0<br /> 112,1<br /> 174,2<br /> 164,6<br /> 134,3<br /> 252,3<br /> 157,4<br /> 155,6<br /> 165,7<br /> 175,0<br /> 163,2<br /> <br /> 574,2<br /> 276,0<br /> <br /> 813,3<br /> 266,3<br /> <br /> 141,6<br /> 96,4<br /> <br /> 192<br /> <br /> 2000/1995 (%)<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2