intTypePromotion=3

Xây dựng công cụ đánh giá độ tin cậy cho mạng nội bộ.

Chia sẻ: Bút Màu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
47
lượt xem
4
download

Xây dựng công cụ đánh giá độ tin cậy cho mạng nội bộ.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xây dựng công cụ đánh giá độ tin cậy cho mạng nội bộ. Điều khiển học có thể nhìn xuyên suốt cho quá trình nghiên cứu hoạt động, cơ chế có mục đích (tiếng Hy Lạp là "Teleos" với nghĩa "Đích cuối"). Quay về thời kỳ 1700, nhà phát minh máy hơi nước James Wat gọi tên 'governor' cho thiết bị điều chỉnh trong động cơ hơi nước có sử dụng phản hồi âm để chỉnh tốc độ - đó là một chiếc van ly tâm....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng công cụ đánh giá độ tin cậy cho mạng nội bộ.

  1. B¾t ®Çu Tr¹ng th¸i kÕt nèi thµnh c«ng Chê tÝn hiÖu tõ Client S KiÓm tra d÷ liÖu § Gëi tÝn hiÖu ACK ®Õn Client võa gëi th«ng b¸o B¾t ®Çu Tr¹ng th¸i kÕt nèi thµnh c«ng B¾t ®Çu qu¸ tr×nh ®o Sè pha i=1, KÝch th­íc gãi tin probezise=1024 Sè pha i>=5 § S TiÕn hµnh mét pha th¨m dß bao gåm thu, ph¸t, nhËn kÕt qu¶ ®o ®­îc S KÕt qu¶ chÊp nhËn ®­îc § BW[i][j]=probesize/gap[j](j=0->9) T¨ng sè pha lªn 1: i=i+1 Probesize=probesize*4,5 Probesize=probesize*5 § Sè pha i lÎ S NÕu Probesize lÎ NÕu Probesize lÎ Probesize= Probesize+1 Probesize= Probesize+1 Läc ma trËn bw[i][j] ®Ó ®­a ra b¨ng th«ng tèt nhÊt
  2. TiÕn hµnh gëi liªn tôc 10 gãi tin ®Õn server (j=0 to 9) víi kho¶ng thêi gian gëi hai gãi tin liªn tiÕp lµ 1 Chê nhËn ACK KiÓm tra d÷ liÖu S § ThiÕt lËp kho¶ng thêi gian chê nhËn 2 gi÷a gãi tin võa nhËn víi gãi tin nhËn kÕ tr­íc ®ã S 2>1 § Gap[j]= 2-1 J=j+1 S J

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản