intTypePromotion=1

Xây dựng đường ô tô F1 - Chương 10

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
144
lượt xem
73
download

Xây dựng đường ô tô F1 - Chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo trình Xây dựng nền đường ô tô F1, bộ môn đường bộ, khoa giao thông vận tải - Chương 10 Công tác kiểm tra và nghiệm thu nền đường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng đường ô tô F1 - Chương 10

  1. Chư ng 10: CÔNG TÁC KIỂ TRA VÀ NGHI Ệ TH U NỀ ĐƯỜNG ơ M M N CH ƯƠNG 10 CÔNG TÁC KIỂ TR A VÀ NGHI Ệ T HU NỀ Đ Ờ G M M N ƯN 10.1. Mụ đch. cí Mụ đ h chu ng củ cô ng t ác kiể t ra và nghiệ t hu nh ằ đm b ả qu á c íc a m m mả o trình thi công xây dự g nề đ ờg đt đợ chấ lư n g t ố ph ù hợ vớ hồ ơthiế n n ưn ạ ưc tợ t, pi s t kế ũg nh ưcác yêu cầ củ b ả vẽh i cô ng . Côn g tá c ki ể t ra và nghiệ t h u sẽ cn uan t m m phát hiệ n hữ g sai só t về ặ kỹh uậ nh ằ kị th ờ đa ra các yêu cầ và biệ n n mt tt mp iư u n pháp đ n ân g cao ch ấ lư n g t hi cô ng nề đ ờg , có th ể ả i ệ ph áp đ n ân g ca o ể tợ n ưn cbn ể nă suấ h ạg i á th ành củ cô ng t ác xâ y d ựg đng t hờ, nh ằ xác n hậ kh ố t, a nồ i m n i ng lư n g cô ng t ác đ hoàn thành củ đn vịhi cô ng đ làm cơsởt h an h q uyế t oá n ợ aơ t ể t ã khốl ư ng ch o đ n vị i cô ng . Nhưvậ, r õ ràng công tác kiể tra và nghiệ th u là iợ ơ th y m m mộ k hâu kh ôn g t hểhi ế đợ tro n g quá tr ình xây dựg n ề đ ờg nhằ gó p ph ầ t t u ưc n n ưn m n thự hi ệ ph ư ng trâm: nhanh - nhiề - t ố– r ẻron g t hi cô ng. M ỗ cán bộkỹ hu ậ cn ơ u t t i tt cầ q uán tr iệ ý n gh ĩ qu an t rọg củ côn g tác k i ể tr a, n gh iệ t hu , n hi ề kh i n t a n a m m u không kiể t ra k ịt hờ mà gây ra nhữg sai só t k ỹh uậđn g ti ế, cũg n hưkhông m p i n t tá cn nghiệ t hu k ị t h ờ sẽ ây ảh hư n g đn v iệ thanh quyế t o án v à đ i sốg củ m p i g n ởế c t ờn a công nhân. 10.2. Nộd ung i Bao gồ côn g tác k iể t ra v à công tác nghiệ t hu . m m m Công tác kiể t ra : Công tác kiể tr a đ ợ ti ế h ành thư ng xu yên trong m m ưc n ờ suố qu á trình thi công do các cán b ộ ỹ hu ậcủ đn vịhi côn g v à cán bộ ư ấ t kt t aơ t t vn giám sát (hoặ ch ủ ầ t ư đm n hi ệ . Đ cô ng tác ki ể tr a đ ợ n han h chó ng và c đu ) ả mể m ưc thuậ lợ cầ p hảtổ h ứ mạg lư i t hí n gh iệ đy đ t ạhi ệ t rư n g. nin iccn ớ m ầ ủi n ờ Công tác nghiệ t hu : Công tác nghiệ th u cũg là mộ l oạ côn g t ác k iể m m n t i m tra như không tiế h ành thư ng x u yên mà tiế hành vào từ g t hờ đ m cầ t hi ế n ờ n n i iể n t ng trong quá trình xây dự g nề đ ờg nhằ ki ể t ra ch ấ lư ng và khố l ư ng côn g n n ưn m m tợ iợ tác hoàn thành đ ti ế hành bàn giao từ g ph ầ h oặ to àn bộcôn g trình hoàn ển n n c thành. Thư ng g ồ các l oạng hi ệ t hu sau: ờ m i m - Nghiệ th u các cô ng t rình ẩ dấ: l à nhữ g bộph ậ côn g t rình mà quá m nu n n trình thi công sau đ s ẽ o àn toàn che khuấ nó , n ế kh ôn g k i ể tr a ch ấl ư ng và h t u m tợ ó khố l ư ng t hì sau đ không có cách nào kiể tr a đ ợ nữ. Ví dụcô ng t ác đnh iợ m ưc a á ó cấ, rẫ cỏvét bùn, bóc hữ cơđ ch ặcủ đt sau k hi đp x on g mộl ớ…. py, u ,ộ t aấ ắ tp - Nghiệ th u đ h k ỳ /2 th áng , 1 t hán g t ro ng to àn phạ vi t hi cô n g đ x ác m ịn 1 m ể nhậ chấ l ư ng v à khố lư n g cô ng v i ệ mà đn v ịh i côn g đ hoàn thành trong n tợ iợ c ơ t ã thờ gi an đ, làm c ơ ởcho v i ệ cấ phát vố và thanh toán giữ chủđu t ư đ n i ó cp n a ầ và ơ s vị i công cũg nh ư ữ đ n vị i côn g v à công nhân trự t iế sả x uấ th n gi a ơ th cpn t. - Nghiệ th u xác nh ậ vi ệ ho àn thành từg côn g t rình hoặ t oàn b ộcôn g m n c n c trình nề đ ờg đ b àn giao và làm cơsởt h an h qu yế to án . V í d ụnh ưhoàn thành n ưn ể t hẳ mộđạ đ ờg n ào đ trư c k hi l àm mặđờ g. n t o n ưn óớ t ưn Đ t i ế hành công tác nghiệ t hu nề đ ờg th ư ng t h ành lậ đàn nghiệ ển m n ưn ờ po m thu gồ : chủđu t ư(ho ặ t ưvấ gi ám sát ), ph òng kỹt hu ậ t hi cô ng, ph òng lao m ầ c n t đn g ti ề l ư ng củ cô n g t y v à các đi di ệ các đn vịr ự t i ế t hi công đạ n ề ộ nơ a ạn ơ tc p on n đờg cầ ng hi ệ th u. Tu ỳheo mụ đ h n gh i ệ th u, có th ể ờ th êm đi d iệ các ưn n m t c íc m mi ạn đn vị uả l ý, kh ai t hác t u yế đ ờg sau này, cũg có t hể hỉổch ứ ng hi ệ t h u ơ qn n ưn n ct c m nộb ộ ủ đn vịhi cô ng mà không cầ đi d iệ củ chủ ầ t ư i ca ơ t nạ n a đu . Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 115
  2. Chư ng 10: CÔNG TÁC KIỂ TRA VÀ NGHI Ệ TH U NỀ ĐƯỜNG ơ M M N Cơsở h ín h đ t iế h ành công tác kiể t ra ng hi ệ t hu là hồsơ ếk ếb ả c ển m m thi t , n vẽ hi côn g và các quy trình kỹth uậ t hi côn g , các ti êu chuẩ do cơquan có thẩ t t n m quyề b an h ành. Phư ng pháp ti ế h ành là đi chi ế t ình hình thự tế hi côn g v ớ n ơ n ố u ct i nhữ g yêu cầ và quy đ h v ề hấl ư ng củ các hồ ơv ă b ả tr ên, đng t hờ k hi n u ịn ctợ a s, n n ồ i nghiệ t hu còn phảxác đ h kh ố lư n g côn g v iệ th ự tế ã thi công. Muố vậ, m i ị n iợ c cđ ny phảt i ế h ành đ đc và ti ế hành các thí nghiệ cầ t hi ếng ay t ạhi ệ tr ư ng nh ư in oạ n mn t inờ đ đc kí ch thư c hình họ củ nề đ ờg (b ề ộg, cao đ, đ dố mái t a l u y, kí ch oạ ớ c a n ưn rn ộộ c thư c rãnh, đ d ố d ọ…) ho ặ th í ng hi ệ xác đ h đ chặsau k hi đm nén. ớ ộc c c m ịột n ầ Việ xác đ h kh ố lư n g côn g vi ệ t hự tế ã thi công có th ể ằg cách ư c c ịn iợ c cđ bn ớ lư n g sốca, sốlầ máy đy đt , sốgầ máy xú c đt …nh ư chỉ ớ mụ đ h là ợ n ẩấ u ấ vi c íc ng kiể tr a ti ế đ t h i cô ng . Còn trong mọ t rư n g h ợ, đu ph ảx ác đ h bằg cách m nộ iờ pề i ị n n đ đc t hự t ế go ài hiệ t rư ng . Cầ ch ú ý xác n hậ cả ựly v ậ chu yể đt t hự oạ c n nờ n n c n nấ c tếN ế x ây d ựg n ề đ ờg b ằg ph ư ng pháp nổ há thì khi nghiệ t hu cũg ph ả .u n n ưn n ơ m n i p xác đ h rõ khốl ư n g đt đ t un g đ và khố lư n g đt đ bịơ tạchỗ ị n i ợ ấá i i ợ ấá ri i . Công tác kiể tr a n gh iệ t hu ph ả bám sát th eo các t rình tựt hi côn g n ề m m i n đờg . Cụh ểà phản gh iệ th u t ừ ô ng t ác kh ôi ph ụ t u yế (về ịrí và biệ ph áp ưn tl i m c c n vt n chôn giữ đnh d ấ cọ…) cho đn tấcả ác t rình t ự hi côn g sau : ,á uc ết c t - Kiể t ra v à nghiệ t hu cô ng t ác v ét bùn, bóc hữ cơ thay đt dư i n ề m m u, ấớn đp, cô ng t ác rẫ cỏđnh cấ, đ gố cây, côn g tác đm nén nề đt tựnh iên. ắ y ,á p ào c ầ nấ - Kiể t ra cô ng t ác l ấ đt ởt hùng đu ho ặ mỏ ấ có l o ạbỏ ầg đt h ữ m yấ ấ c đt: i tn ấ u cơ không, có đm bả ch ấl ư ng đp h ay k hô ng ? ảo tợắ - Công tác xây dự g tư n g ch ắ v à các loạk è chốg đ n ề đp . n ờ n i n ỡnắ - Kiể tr a và nghi ệ t hu v ị í tu yế (cắ l ạcọ, đ g óc n go ặvà chiề d ài, m m tr n mico t u cao đ t i m, mép đ ờg và đ r ãnh), kích thư c hình họ củ n ề đ ờg ( bề ộg , ộ ưn ớ c a n ưn rn áy dố n gan g, d ố mái ta l u y, k ích th ư c rãnh) và chấl ư ng th i cô ng n ề đờ g đ c c ớ tợ n ư n ào cũ như ề đ ờg đp (v iệ đp t heo từ g lớ , chấl ư ng đm n én củ từ g lớ ). n n ưn ắ cắ n p tợầ an p ng - Kiể t ra v à nghiệ t hu việ xây dự g các côn g trình thoát n ư c. m m c n ớ - Kiể t ra v à nghiệ t hu côn g tác h oàn thiệ và gia cốn ề đ ờg (ch ấ m m n n ưn t lư n g b ạt a l uy , t rồg cỏgi a cố ái t a lu y…) ợ t n , m Trong quá trình thi công, nhấ l à vềmùa m ư cầ k i ể t ra các b i ệ ph áp t an m n thoát nư c, đ ẩ củ v ậl i ệ đt và việ x ử ý bùn đt n hão sau khi mư Công tác ớ ộm a t u ấ c l ấ a. kiể t ra nên chú tr ọg các đạ n ề đu cầ (cả / 4 nó n mố nề đ ờg tr ên cốg , m n on n ầ u 1 ) n ưn n nề đp q ua hồ ven hồ qu a r uộg , n ề đờ g dùng nhiề l oạđt đp , n ề đp mở nắ , , n n ưn u i ấắ n ắ rộg và tiế gi áp g iữ hai đn vịhi côn g… n p a ơt 10.3. Sai số ho phép. c 10.3.1. Về ị í t uyế và kích thư c hình h ọ củ nề đ ờ g. v tr n ớ c a n ưn - Sau khi thi công xong nề đờg , k hô ng đợ th êm đờ g con g, kh ôn g n ưn ưc ưn đợ t ạ đ d ố d ọ v à làm thay đi đ d ố q uá 5 % đ d ố t hi ếkế ưc o ộ c c ổộc ộc t. - Bềộg nề cho phép sai số 1 0cm. rn n ± - Tim đờ gđ ợ ph ép l ệh 1 0cm so v ớt i m t hi ếk ế ưn ưc c i t. - Cao đ t i m đ ờg cho ph ép sai số 10 cm. ộ ưn ± - Đ d ố si êu cao nề đ ờg kh ôn g đ ợ vư t qu á 5% đ dố si êu cao thiế ộc n ưn ưc ợ ộc t kế . Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 116
  3. Chư ng 10: CÔNG TÁC KIỂ TRA VÀ NGHI Ệ TH U NỀ ĐƯỜNG ơ M M N - Đ d ố mái ta l u y k hô ng đợ d ố q uá 7 % củ đ d ố mái t a luy thiế kế ộc ưc c aộc t khi chiề cao mái ta l uy H ≤2 m, kh ôn g q uá 4% kh i chi ề cao mái t a l u y 2m ≤H ≤ u u 6m và không quá 2% khi chiề cao mái ta lu y H > 6 m. Tu y nh iên đạ sai về ộ u on đ dố mái ta l uy n ày không đợ k éo dài liên t ụ q uá 3 0m v à tổg cộ g ch iề d ài các c ưc c n n u đạ sai không đ ợ chi ế qu á 10 % chi ề d ài đạ t hi côn g. on ưc m u on 10.3.2. Về ệhố g rãnh thoát nư c. ht n ớ - Bềộg đy và mặt rên củ rãnh không đợ n hỏ ơ 5cm. rn á t a ưc hn - Đ d ố d ọ củ đy rãnh không đợ sai số u á 5% đ dố r ãnh thiếk ế ộc c aá ưc q ộc t. - Đ d ố t a lu y rãnh biên như ộc quy đ h v ớn ề đ ờg . ịn i n ưn - Đ d ố t a lu y r ãnh đ h , rãnh ngang thì không đợ sai qu á 7% so v ớ đ ộc ỉn ưc iộ dố t a l uy t hi ếk ế c t. 10.3.3. Về hấ lư ng đm nén và đ bằ g phẳ g . ctợầ ộn n - Mỗ K m ph ả ki ể t ra ch ấl ư ng đm nén ở a mặcắ mỗ mặ cắph ả i o m tợầ b t t, itt i thí nghiệ ở a v ị í và mẫ đt ph ảlấ sâu dư i mặnề 15 cm. Đ chặđt đ ợ mb tr uấ i y ớtn ộ t ạ ưc không nhỏ ơ đ chặq u y đnh 2 %. P hảk iể tr a t hư n g xu yên đ chặt ro ng q uá hn ộ t ị im ờ ột trình đp . ắ - Mặ nề ph ản hẵ, cho ph ép n ứ n ẻ h ỏ hư không liên tụ, kh ôn g b óc tn i n t n n ng c từ g mảg. Đ bằg p hẳg đ bằg t hư c 3 m k he hởkh ôn g đ ợ qu á 3cm. n n ộn non ớ ưc 10.3.4. Về ọ khô i phụ lạ sau khi l àm xong nề đ ờ g. cc ci n ưn Phả có đ cọ đ h , cọ đ ờg con g (20 m ph ảcó mộ cọ) và cọ đờ g i ủcỉ n c ưn i tc c ưn thẳg (50 m p hảcó mộcọ). n i tc Chú ý: Khi tiế h ành công tác kiể t ra v à nghiệ thu, đ n vịh i côn g cầ ph ả n m m ơ t n i chuẩ bịẵ và trình bày các tài liệ sau : n sn u - Bả vẽ hi cô ng t ron g đ có vẽlạ và ghi chú đy đ các chỗt hay đi đ n t ó i ầủ ổã đợ du yệso vớ đ án t hi ếk ế ưc t iồ t. - Nhậ ký th i côn g củ đn vịcó g hi cả h ữg ý ki ế ch ỉ ạ th i cô ng củ t aơ ( nn n đo a cán bộ ấ t rên). cp - Biên bả ng hi ệ t hu các cô ng t rình ẩ d ấ t ừ rư c. n m n u tớ - Biên bả th í ng hi ệ t hửđt và đm nén từtr ư c. n m ấ ầ ớ - Các sổ ách gh i các mố cao đ và các tài liệ có li ên quan đn cô n g t ác đ s c ộ u ế o đc đ k iể tra. ạể m Sau khi tiế h ành kiể t ra và nghiệ th u, cầ ph ảl ậ bi ên bả có ch ữk ý n m m n ip n củ tấ cả ác đi di ệ t ham g ia côn g v iệ n gh iệ t hu tr on g đ n ên rõ các vă bả at c ạn c m ó nn dùng làm cơ ởch o vi ệ ki ể t ra và các k ếl u ậ v ề h ấl ư n g cũg nh ư ố lư n g cm tn ctợ n kh i ợ s thi công. Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 117

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản