intTypePromotion=3

Xây dựng đường ô tô F1 - Chương 2

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
192
lượt xem
95
download

Xây dựng đường ô tô F1 - Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo trình Xây dựng nền đường ô tô F1, bộ môn đường bộ, khoa giao thông vận tải - Chương 2 Công tác chuẩn bị thi công nền đường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng đường ô tô F1 - Chương 2

  1. Chư ng 2: CÔNG TÁC CHUẨ BỊTH I CÔN G NỀ Đ ỜN G ơ N NƯ CHƯƠNG 2 CÔNG TÁC CHUẨ BỊ HI CÔNG NỀ Đ Ờ G NT N ƯN $-1. CÁC VẤ Đ CHU NG NỀ Trong giai đạ chu ẩ bịh i côn g cầ ph ảth eo dõi và kiẻ tr a các côn g t ác on nt n i m - sau: + Dọ dẹ ph ầ đt đ x ây d ựg đờ g, xây dự g các x í ng hi ệ v à các cơ np n ấể n ưn n p sở ả xu ấ chặcây đn h gố, di ch uy ể các cô ng t rình ki ế trú c cũ di chu yể m ồ sn t, t á c n n , n mả . +Xây dự g các x í n gh i ệ sả xu ấ l ắ đt th iếb ịàm kho bãi v ậl i ệ. n pn t, p ặ t , l tu + Xây dự g nh à ởn hà làm việ các l o ạ p hòng th ĩgh i ệ hi ệ t rư n g. n , c i, n mnờ + Chuẩ b ịe máy thi công và vậ chu yể, xư n g sử ch ữ xe máy. nx n n ở a a + Tuyể ch ọ và đ tạ cán bộ hi côn g và cơ n n ào o t khí. + Lậ b ả v ẽhi côn g. pnt - Khi thi công trong thờ hạ vài nă thì nên ti ế hành công tác chuẩ b ịh o in n nc m mộ số ạg mụ côn g t ác n ào đ rả ra t heo t h ờ gi an. Ví dụnế d ựđ h t hi côn g t hn c ói i u ị n mặ đ ờg tr on g n ă t hứh ai, th ì công tác chuẩ bịả x u ấv ậl iệ và bán thành t ưn m n sn ttu phẩ x ây dự g mặ đờ g nên ti ế hành vào cu ố nă t hứn hấ ch ứkhô ng ph ả m n t ưn n im t i ngay từkh i kh ở cô ng . N ế xây dự g sớ q uá, sẽ hô ng t ránh k hỏ tình trạ các i u n m k i ng thiếb ịả x uấ củ xí ng hi ệ sả xu ấp hảch ờ iệ lâu d ài, trong khi có thể h ụ t sn ta pn t i vc pc vụ h o các cô ng tr ình khác. c - Nên phân bốcác cô ng t ác ch uẩ b ịh eo t hờ g ian đ gi ả b ớ ch i ph í ph ả n t i ểm t i chi đng th ờ và có th ểi ế hành công tác chuẩ bị ằg mộ l ự l ư ng v à nhiề ồ i tn n bn tcợ u phư ng tiệ nh ỏ Tu y n hi ên cầ ph ả bả đm ho àn thành kị t hờ bở v ì nế đ ơ n . n i oả p ii uể công tác chuẩ bịhậ trễh ì sẽ n h h ư ng x ấ đn t hờ g ian xây dự g cô ng t rình. n cm t ả ở uế i n - Việ chu ẩ bịác hạg mụ nêu trên phảđợ h oàn thành trong th ờ gi an 9 0 c nc n c i ưc i ngày kể ừk h i kh ở côn g. Riêng phòng thí nghiệ hi ệ tr ư ng v à các thiế bịh í t i m n ờ tt nghiệ ph ảh oàn thành trong 60 ngày k ểừ hi kh ởcô ng . m i tk i - Chi tiếcác hạg mụ củ cô ng tác ch uẩ bị à danh m ụ vềh iếb ị à nhân t n ca nv c ttv sự ã nộ l ú c b ỏh ầ kh ôn g đợ th ay đi và phảt heo đn g cách v à tiêu chuẩ đ đp tu ưc ổ i ú nã quy đ h t r ong h ợ đn g. ịn pồ $-2 CHUẨ B Ị HÀ CÁC LOẠ VÀ VĂ PHÒNG T Ạ HIỆ TR Ư NG NN I I N Ờ N Việ chu ẩ bịh à các loạ phảđ ợ làm theo đ hợ đn g. c nn i, i ưc úng p ồ 2.1. Yêu cấ về ố rí nh à ởvà nhà làm việ. u bt c - Nhà thầ p hảxây dự g, cung cấ, bả qu ả s ử ch ữ các lo ạn hà ở nh à làm u i n po na a i , việ ( vă ph òng), các nhà xưn g nh à kho...tạ t hờ t ạh iệ t rư ng , kể ả ác vă c n ở m ii n ờ cc n phòng và nhà ở ho t ư ấ g iám sát . S au k hi h oàn thành hợ đn g t hì phảd ỡ ỏ ác c vn pồ i bc nhà đ ó. - Yêu cầ ch ung đi vớ các l oạ nhà vă phòng phả phù h ợ v ớ các đ u l ệ u ối i i pi iề n liên quan hiệ h ành củ n hà n ư c (nh ư n a ớ quy chuẩ x ây d ựg V iệNam). n n t - Trụsởvă p hòng củ nh à thầ, và củ các tưvấ gi ám sát v à nhà các loạ n a u a n i khác phảđợ b ốrí p hù h ợ v ớ kế o ạh ch uẩ bịã ghi rõ trong h ợ đn g. i ưc t p i hc nđ pồ Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 11
  2. Chư ng 2: CÔNG TÁC CHUẨ BỊTH I CÔN G NỀ Đ ỜN G ơ N NƯ - Các vă phòng, nhà, đm bả đ u k i ệ v ệsin h môi t rư ng , k ế cấ ph ả ả o iề n ờ tu i n vữ g chắ, t h oát nư c t ố có sân đ ờg rả mặ đm b ả các n hu cầ đ n, nư c, n c ớ t, ưn i t, ả o u iệ ớ đ n t ho ạv à các thiếbị ồ ạ tr on g nh à sử ụg t hí ch hợ. .. iệ i t , đ đc dn p - Các nhà kho phảđm b ả bả qu ả tốv ậli ệ. iả o o nttu 2.2. Yêu cầ đi v ớ phòng thí nghi ệ hiệ trư ng: uố i m n ờ - Nhà thầ phảcu ng cấ to àn bộ hà cử, vậ li ệ t h iếb ị í n ghi ệ th eo yêu u i p n atu t th m cầ th ự hi ệ h ợ đng d ưi sựhư n g d ẫ v à giám sát củ k ỹ ưtưvấ. u c n pồ ớ ớ n as n - Phòng thí nghiệ đợ xây dự g cách t rạ trộ b ê tông nhự kh ôn g q uá m ưc n m n a 2km và trong khu vự k hô ng bị n hi ễ kh i tr ạ tr ộ ho ạđng . c ô m mn tộ - Phòng thí nghiệ ph ảcó đ cán bộvà nhân vien kỹth uậ có chứ g ch ỉay m i ủ t n t nghề à phả đợ t ran g b ị ấ đ các máy móc t hi ếb ịh í ng hi ệ đ l àm các thí v i ưc đy ủ tt mể nghiệ đm bả h oàn thành công trình theo đ các quy đ h kỹ hu ậtr on g hồ ơ mả o ịn tt s úng đu t h ầ. ấu Danh m ụ các t h í n gh i ệ và các trang thiếbịhủ ế p hả có ở ro ng ph òng thí c m t c yu i t nghiệ h iệ t rư ng củ nh à thầ mn ờ a u Danh mụ các thí nghiệ yêu c m Trang bịhủyế cầ có c un TT cầu I. Vềhí nghiệ đt t mấ Phân tích thành phầ hạ nt Hai bộsàng 200-0,02mm; mộ cân 200g c hính t I.1 xác đn 0,2gram; mộ c ân 100g chí nh xá c đn ế t ế 0,1gram Xác đ h đ ẩ ị ộm n Mộ c ân 100g chí nh x ác đn 0,1gram và m ộ tủ t ế t I.2 sấ c ó thể i ữ hi ệởnhiệđ 100-105 C y gnt tộ o xác đ h giớ hạ dẻ, gi ớ hạ Mộ bột hí nghi ệ giớ hạ dẻ và mộ bột hí ị n ino in t m ino t I.3 chả y nghi ệ gi ớhạ chả m in y thí nghiệ đm nén mầ Mộ bộđm nế t iêu chuẩ và m ộ bộ ầ nén t ầ n n t đm I.4 c ảt iế in thí nghiệ CBR m Mộ thiếbịầ nén + 5 bộ huôn t t đm k I.5 thí nghiệ ép lún trong phòng Mộ bộkhuôn củ t hí nghiệ CBR và mộ t ấ m t a m tm I.6 (xác đ h Eo) ịn ép D=5cm, giá l ắ đt đng hồđ biế dạg p ặồ o nn chính xác đn 0,01mm , má y né n ế II. Thí nghiệ vậliệ móng áo đ ờg mtu ưn Phân tích thành phầ hạ nt 1-2 Bộ sàng tiêu chu ẩ 0,02-40mm + cân n II.1 1000gram đ chí nh xác 0,5gra m ộ thí nghiệ đm nén mầ Nh ư đ u 1.4 + cân 1 000gr am đ chính xá c iề ộ II.2 0,5gram thí nghiệ đm né n mộ trụ Mộ máy nén 10 t ấ mầ t c t n II.3 không hạ ch ếnởhông (dùng n cho vậli ệ móng c ó gia c ố hấ tu ct liên kếvô cơ t ) thí nghiệ đ hao mòn củ đ Mộ bộhí nghiệ ti êu chuẩ LosAn ge les mộ aá t t m n II.4 dă (LosAngeles) m thí nghiệ hàm lư ng sét t rong Mộ bộiêu chu ẩ m ợ t t n II.5 vậ liệ đ hoặ thí nghiệ t uá c m đơ lư ng cá t ES ư ng ợ thí nghiệ hàm lưng hạdẹ m ợ tt Mộ bộiêu chu ẩ t t n II.6 Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 12
  3. Chư ng 2: CÔNG TÁC CHUẨ BỊTH I CÔN G NỀ Đ ỜN G ơ N NƯ III. Thí nghiệ bê tông nh ự và hỗ hợ nhự m a np a III.1 thí nghiệ đ kim l ún củ nhự Mộ bộiêu chu ẩ mộ a a t t n III.2 thí nghiệ đ nhớ mộ t Mộ bộiêu chu ẩ t t n III.3 thí nghiệ đ kéo dài củ nhự Mộ bộiêu chu ẩ mộ a a t t n III.4 thí nghiệ nhiệđ hoá mề m tộ m Mộ bộiêu chu ẩ t t n III.5 xác đ h cá c chỉiêu v ậ lý củ Mộ cân bàn 100gram (chính xác đn 0,5gra m) ị n t t a t ế mẫ bê tông nhự u a + 1cân trong n ư c 1000gram (chính xá c đn ớ ế 0,1gram) + m ộm áy trộ hỗ hợ đ đc m ẫ t n n p ểú u III.6 thí nghiệ Marshal l m Mộ bộGồ c ảhi ếbị úc mẫ, đy mẫ) t (mttđ uẩ u III.7 thí nghiệ xác đnh hàm lư ng Mộ bộ bằg phư ng pháp ly tâm hoặ phư ng m ị ợ t (n ơ c ơ nhự a pháp ch ư cấng t ) IV. Thí nghiệ bê tông xi m ă m ng IV.1 thí nghiệ phân t ích t hành phàn Nh ưII.1 m hạ t IV.2 xác đ h đ sụcủ hỗ hợ ị ột a n p n Mộ má y trộ t rong phòng + 1 cân 100 kg + các t n phễ đng + 2bộ o đ sụ + 1 bàn rung uo đột IV.3 thí nghiệ cư ng đ nế ẫ m ờ ộ mu Mộ má y nén 10 t ấ + 1 bộtrang t hiếbị ư ng t n t dỡ hộ(c ó t hểkhốg chếđ ẩ và nhi ệ đ), cá c n ộm tộ khuôn đ úc mẫ (15x15x15) c m hoặ u c (20x20x20) cm IV.4 thí nghiệ c ư ng đ k éo uố Mộ bộ mờ ộ n t hoặ é p chẻ c IV.5 xác đ h nhanh đ ẩ c ủ cố Cân 1000gram (chính xác đn 1gram ) + t ủ ấ ị n ộm a t ế sy li ệ u V. Các trang bị iể tr a hiệ trư ng km n ờ V.1 Máy đ đc oạ Mộ ki nh vĩ mộ t huỷ ình chính xác đ quan t + t b ể tr ắ l ún + t hư c cá c loạ c ớ i V.2 Kiể t ra đ chặ bằg phư ng Mộ bộhiếbịót cát m ộtn ơ t ttr pháp rót cát V.3 xác đ h đ ẩ bằg phư ng Mộ bộhí nghiệ đt c ồ + da o đi + c ân ị ộm n n ơ t t mố n a pháp dao đ đt c ồ ai ố n V.4 Đ đ võng trự tiế dư i bá nh Mộ cầ Benkel man 2:1 c ó cá nh ta y đ dài ≥ oộ cpớ tn òn 2,5m + giá l ắ thi ên phân kế 3-5 thiên phân k ế p + xe V.5 thí nghiệ ép lún hi ệ trư ng m nờ Mộ kí ch gi a tả 5-10 tấ; tấ ép D=33cm , m ộ t i nm t bộ i á mắ thi ên phân kế5-6 thiên phân kế g c ; V.6 xác đ h lư ng nhự phun t ưi Các tấ giấ bìa 1m2 ị n ợ a ớ my tạhiệ trư ng inờ V.7 Khoan lấ m ẫ bê tông nhự yu a Máy khoan m ẫ, đ ờg kí nh 105mm u ưn V.8 Đ đ bằg phẳg oộn n Mộ bộhư c dài 3m t tớ Ghi chú: Tu ỳ hự tếcó t hểyêu cầ n hà th ầ mu a sắ hoặ b ỏchi p hí t hu ê thự tc u u m c c hiệ các hạg mụ t hí n gh iệ cầ th i ếk hác ( đc bi ệlà các thí nghiệ p hụ vụ h o n n c mn t ặt m cc việ t hi ếkế ả v ẽh i côn g ch i t i ế. c t bn t t) 2.3. Yêu cầ về ư ng sử chữ : u xở a a - Nhà thầ phả ố rí mộx ư ng sử ch ữ đ ợ t rang b ịhí ch hợ đ sử chữ u ib t tở a a ưc t pểa a máy móc thiếb ị i cô ng và xe vậ chu yể ph ụ v ụ ô ng t rình. t th n n c c - Ngoài ra phảb ố rí mộ nh à kho đ b ả q uả các p hụ ùng, thiếbị ựtrữv à i t t ểo n t td các nhà hoặ sân đ xe máy. c ể Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 13
  4. Chư ng 2: CÔNG TÁC CHUẨ BỊTH I CÔN G NỀ Đ ỜN G ơ N NƯ - Vớ các công trình trong nưc, nh u cầ v ề hà cử t ạ t hờ p hụt hu ộ vao i ớ u n am i c khố l ư ng côn g tr ình, thờ hạ t hi côn g , v à đ u ki ệ cụt hể ủ đ p hư ng, dự iợ in iề n ca ị a ơ a vào các vă b ả q uy đ h h iệ hành đ tí n h t o án chí nh x ác. nn ịn n ể $-3 CHUẨ BỊ ÁC C ƠSỞSẢ XUẤ . NC N T - Cơ ởsả x uấcủ cô ng t rư ng g ồ các x í ng hi ệ sả xu ấvậli ệ xây dự g n ta ờ m pn ttu n s và bán thành phẩ , các x ư ng sử ch ữ cơ và b ả d ư ng x e máy, các cơ ở ả m ở a a khí oỡ s bo đm v iệ cun g cấ đ n, nư c... ph ụ v ụ h o q u á trình thi công và sả xu ấvậli ệ. ả c p iệ ớ cc n ttu - Trừcác th ành phốv à khu vự kinh tếớ , t ro ng xây dự g đ ờg t hư n g t ổ c ln n ưn ờ chứ các cơsởsả x u ất ạ t h ờ th ờ gi an sửdụg 2 -3 nă đ sả xu ấcác b án c n tm i, i n mển t thành phẩ . m - Phả tí nh to án đy đ các y êu cầ về ậl iệ các lo ạ(cấ ph ố đ các l o ạ i ầủ u vt u ip i, á i, các bán thành phẩ : bê tông nhự, đ t rộ nhự, b ê tông xi mă m aán a ng...) cho các công trình, că c ứ ào vịr í các n gu ồ v ậl iệ p hù hợ v ớ t iế đ t hi cô ng mà xác đ h v t ntu p i nộ ịn n công suấ ho ạđn g củ các mỏ ậl iệ và các trạ t rộ t rự th uộ nh à thầ cũg t tộ a vt u mn c c un nhưkhốl ư ng vậl iệ ph ảmu a t ạcác cơ ở ả x uấcố ị t heo hợ đng . iợ tu i i s sn t đhn pồ - Thờ kỳchu ẩ b ịác x í ngh i ệ sả xu ấđ ợ xác đ h th eo t hờ h ạ mà xí i n c pn t ưc ị n in nghệ đ ph ảcun g cấ sả ph ẩ ch o xây dự g đờ g. Đ x ây dự g các xí ng hi ệ pó i pn m n ưn ể n p này cũg p hả lậ ti ế đ t hi côn g, ghi rõ: ngày kh ở cô ng và ngày hoàn thành nhà n ip nộ i xư ng sả x uấvà nhà ở th ờ kỳ ậ chu yể t hi ếbị ế x ây lắ, t hờ g ian chạ t hử ở n t , i vn n t đn p i y và sả xuất hử th ờ gi an l àm đ ờg vậ chu yể vậli ệ đn và chở ả p hẩ đ .. n t , i ưn n n t uế sn m i. - Trư c kh i x í ng hi ệ sả xu ấp hụ vụt hi côn g ph ảcó mộ t hờ gi an dựt rữ ớ pn t c i t i sử chữ các t rụ tr ặ ph át h iệ kh i sả x uất hử a a cc n n t . - Trong quá trình chuẩ b ịầ ph ảt ổ hứ đ tạ, bồ d ư ng t ay n ghề ể ó n cn i c c ào o iỡ đc đ cán bộcô ng nh ân sử ụg t ốcác xí n ghệ đ. ủ , dn t pó $-4 CHUẨ BỊ Ư NG TẠ , Đ Ờ G TR ÁNH VÀ CÔNG TÁC N ĐỜ M ƯN Đ M BẢ GIA O T HÔNG Ả O - Khi sửd ụg đờg h i ệ có đ vậ chu yể p hụ v ụh i công t h ì nhà thầ ph ả n ưn n ển n ct u i đm nhậ vi ệ d uy t u bả dư n g co n đờ g đ, b ả đm cho x e chạ an to àn và êm ả n c oỡ ưn ó oả y thuậ.n - Khi thi công nâng cấ cảt ạ h oặ làm lạcon đờg cũ hì nhà th ầ ph ảcó pio c i ưn t u i biệ ph áp t hi côn g k ếh ợ t ố vớ vi ệ b ả đm gi ao t hô ng sao cho các x e máy và n tpti c oả xe công cộg kh ôn g làm hạcô ng t rình và vi ệ đ lạđ ợ an t oàn. n i c i i ưc - Đ bả vệ ô ng tr ình, đm b ả an to àn giao thông, nhà thầ ph ảb ốtr í đy ểo c ả o u i ầ đ các bi ể báo, rào chắ, t hi ếbịh iế sáng v à các thiếb ịh ác tạn hữ g vịrí m à ủ n n tcu tk i n t việ th i công k hô ng g ây trởng ạch o vi ệ sửdụg bình th ưn g con đ ờg . Các bi ể c i c n ờ ưn n báo phả sơ phả q uang , các th iế bị n to àn khác phả có chi ế sán g đm bả có in n ta i u ảo thể h ìn thấ ch ún g vào ban đ n y êm. - Nhà thầ p hảb ố rí ng ư i đ u k hi ể giao thông bằg cờ các ch ỗ à việ u i t ờ iề n n ở m c thi công gây trởn gạ ch o g iao t h ông , n hưcác đạ đ ờg h ẹ, x e ch ỉ i l ạ mộ i o n ưn p đi t chiề, các đạ ph ảch ạ v òng quanh công trình, đ u k hi ể gi ao t h ôn g t ro ng g iờ u on i y iề n cao đ m, t ro ng tr ư ng hợ t hờ t iếxấ... iể ơ p itu Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 14
  5. Chư ng 2: CÔNG TÁC CHUẨ BỊTH I CÔN G NỀ Đ ỜN G ơ N NƯ - Nhà thầ ph ả đm bả cô ng tác du y tu bả dư n g h iệ hữ và việ đ u u iả o oỡ nu c iề khiể gi ao th ôn g t rên đạ đờ g mình nhậ th ầ tr on g suố t hờ g ian t hi cô ng , bả n o n ưn n u t i o đm an to àn giao thông. ả - Trong quá trình thi công, nhà thầ ph ảkị t hờ d ọ d ẹ các ch ư ng n gạv ậ u ip inp ớ it gây cả tr ở à nguy hiể cho g iao t hô ng , n hấl à các đn g vậli ệ và các xe máy đ n v m t ố tu ỗ trái phép. $-5 CÔNG TÁC CHUẨ B Ị IỆ TR Ư NG T HI CÔ NG N HN Ờ 5.1. Công tác khôi phụ cọ cc Nhậ x ét : Gi ữ t hi ếk ế à thi công thư ng cách n hau mộk ho ảg th ờ gi an n a tv ờ t n i nhấđ h có t hể ài hay ngắ; t ro ng q uá t rình đ các cọ đ h v ị í t u yế đờ g kh i tị n d n cị n tr n ưn ó khả sát có t hể ị ỏ g h oặ mấdo nh i ề n gu yên nhân: o b hn ct u - Do tựnhi ên: mố mọ. . Đề này thư ng t hấ ở ác t u yế đờg l àm mớ. i, t. iu ờ yc n ưn i - Do nhân tạ: ý th ứ củ n gư i dân, do sử chữ đ ờg. .. Thư n g t hấ ởcác o ca ờ a a ưn ờ y tuyế đờg cảtạ nân g cấ n ưn io p  Cầ p hảbổ u ng v à chi tiếh oá các cọ đ l àm cho việ th i côn g đợ d ễ àng, n is t cể c ưc d đ h đợ p hạ v i th i côn g v à xác đ h k hố l ưn g th i cô ng đ ợ ch ín h xác. ị ưc n m ịn iợ ưc Nộd un g cô ng t ác k hô i ph ụ cọ v à đ h p hạ vi t hi côn g g ồ : i cc ị n m m - Khôi phụ cọ đnh : Cọ đ h đ ợ cốđ h b ằg cọ b ê tông đ sẵ ho ặ c cỉ c ỉ ưc n ị n n c úc n c đ t ạchỗ Kh i k hô i p hụ cọ đ h x on g ph ảt iế hành giấ cọ đ h ra kh ỏp hạ ổi . c cỉ n in u cỉ n i m vi thi công. Đ gi ấ cọ có t h ể ùng các biệ p háp sau : ểuc d n + Giao hộ gó c. i + Giao hộ cạh. in + Giao hộ gó c cạ i nh. + Cạh son g so ng ( th ư ng d ùng nhữ g n ơtuyế đ so ng son g v ớ vách n ờ n ni i i đ cao). á - Khôi phụ t ạ th ự đ n hữ g cọ chủyế x ác đnh vịrí t u yế đ ờg t hi ế ci cị a n c u ị t n ưn t kế : + Để đu, đ m cuố i m ầ iể i. + Cọ lý t rình (cọ H , cọ ki lo mét) . c c c + Cọ ch ủ ế xác đ h đ ờg con g ( NĐ NC, TĐ TC, P). c yu ị ưn n , , + Cọ xác đ h v ị í các côn g trình (Cầ, cốg, kè, tư n g ch ắ…) c ịn tr un ờ n - Khôi phụ cọ ch i ti ếvà đ thêm cọ ph ụ cc t c : óng + Trên đ ờg th ẳg : kh ôi p hụ nh ư ếk ế ưn n c thi t . + Trên đờ g con g: k h oảg cách g iữ các đ m ch i t iế t u ỳth uộ v ào ưn n a iể t c bán kính đờ g co ng : ưn Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 15
  6. Chư ng 2: CÔNG TÁC CHUẨ BỊTH I CÔN G NỀ Đ ỜN G ơ N NƯ khoảg cách cọ 5m n c R < 100m : khoảg cách cọ 10 m n c R = 100 - 500m : khoảg cách cọ 20 m n c R > 500m : + Có thểđng th êm cọ p hụởnh ữg đạ cá bi ệ đ tí n h kh ố lư n g ó c n on tể iợ đợ chí nh xác h ơ (TKKT : 20-30m/cọ, k hi cầ ch i t i ếcó th ể - 10m/cọ): ưc c n t 5 c n * Các đạ có th iếk ế ô ng t rình tư n g ch ắ, kè... on tc ờ n * Các đạ có ng hi n gờ ề h ốl ư ng . on vk i ợ * Các đạ b ị ay đi đ h ình. o n th ổị a - Kiể t ra cao đ mố v à có thểh êm các mố cao đ mớ đ t hu ậ ti ệ t ron g m ộc t c ộ iể n n quá trình thi công (các mố gầ cô ng tr ình cầ cốg đ t i ệ ki ể tr a cao đ k hi t h i cn u n ển m ộ công). Thông thư ng kh oảg cách gi ữ các mố đ cao n hưsau: ờ n a co + 3km : vùng đn g b ằg . ồ n + 2km : vùng đi .ồ + 1km : vùng núi . + Ngoài ra còn phảđt mố đ cao ởcác v ịrí cô ng tr ình: cầ, cố g, iặ co t u n kè, ở ác chỗ ư n g gi ao n hau kh ác mứ v.v .. . c đờ c Tu ỳh uộ tầ qu an trọg củ côn g trình mà cao đ có th ể ư c xác đ h t cm n a ộ đợ ịn theo mố cao đ q uố gi a hay mố cao đ g iả ị . c ộc c ộ đh n - Kiể tra đ cao t hi ên nhiên ởtấcả ác cọ ch i ti ếtrên tuyế. m ộ tc c t n 5.2. Công tác lên khuôn đ ờ g (l ên ga) và đnh ph ạ v i thi côn g ưn ị m - Mụ đch : Cô ng t ác l ên khuôn đ ờg (còn gọ là công tác lên ga) nh ằ cố cí ưn i m đ h n hữ g vịrí chủyế củ mặcắng ang n ề đ ờg t rên thự đ đ đm b ả t h i ịn n t uatt n ưn c ị ểả o a công nề đờ g đng v ớt hi ếk ế n ưn ú i t. - Tài liệ dùng đ lên khuôn đờ g là: bả v ẽ ặcắd ọ, b ình đ và mặcắ u ể ưn n mt t c ồ tt ngang nề đờg . n ưn - Đ i vớ n ề đp, cô ng t ác l ên khuôn đờ g bao g ồ vi ệ x ác đ h đ cao ố i nắ ưn m c ịộ n đp đt tạtr ụ đ ờg và mép đ ờg , xác đ h chân t a l uy . ắ ấ i c ưn ưn ịn - Đ i vớ nề đ các cọ l ên khuôn đ ờg p h ảrờ r a k hỏ p hạ v i t hi cô ng , ố i n ào c ưn ii i m trên các cọ n ày phảgh i lý t rình và chiề sâu đ đt : sau đ phảđ h đơ mép ta c i u ào ấ ó i ị ưc n luy nề đ n ào. - Khi thi công cơgiớ, các cọ l ên khuôn đ ờg có th ểbị ấ đ t ro ng q uá i c ưn mt i trình thi công  cầ p hảdờ ra k hỏ ph ạ vi t hi côn g. n ii i m - Xác đ h ph ạ vi t hi côn g, ph ạ vi g i ả ph ón g mặ b ằg đ t iế h ành giả ịn m m i t n ển phóng mặbằg. tn Nhậ x ét : Công tác GPMB thư n g rấph ứ t ạ, t ố k ém, ảh h ư ng n hi ề đn n ờ t cp n n ở uế tiế đ th i cô ng côn g tr ình. Do đ ngay t ừ hâu th iếk ế ầ l ư ý t ớ vấ đ n ày: có nộ k t cn u i nề ó, các phư ng án ch ỉ t uy ế cho h ợ l ý và trong quá trình thự hi ệ t hì ph ảkếh ợ ơ nh n p c n itp nhiề cơ u quan t ổ h ứ. cc Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 16
  7. Chư ng 2: CÔNG TÁC CHUẨ BỊTH I CÔN G NỀ Đ ỜN G ơ N NƯ 5.3. Công tác dọ dẹ trư c khi th i cô ng np ớ Đ đm bả n ề đ ờg ổ đ h và có đ cư n g đ cầ t hi ế th ì trư c k hi th i ểả o n ưn n ị n ủờ ộn t ớ công nề đ ờg đc bi ệ l à các đạ nề đờ đp ph ả l àm công tác dọ d ẹ. n ưn ặ t o n n ư ng ắ i np Công tác này bao gồ :m - Bóc đt hữ cơ ấu. - Nạ v ét b ùn. o - Phả chặ các cành cây vư n xoè vào phạ v i th i công t ớ đ cao 6m, ph ả i t ơ m iộ i đ gố cây kh i ch i ề cao n ề d ắ n hỏhơ 1,5m hoặ kh i ch iề cao g ố cây cao ánh c u np c u c n hơ mặ đt tựnh iên 15-20cm. Các trư n g h ợ k hác ph ảchặ cây (ch ỉ ể ố còn tấ ờ p i t đg c n lạcao hơ mặđt 15 cm). i tấ n - Các hòn đ to cả tr ở iệ t h i côn g nề đ hoắ nằ ở ác đạ n ề đp có n vc n ào cmc on n ắ á chiề cao n hỏhơ 1,5m, đu p hả dọ đ Th ư ng n hữ g h òn đ có thểtí ch tr ên u ề i n i. ờ n n á 1,5m3 thì phảdùng mìn đ p há nổ còn nhữ g hòn đ nh ỏ ơ có th ể ùng máy đ i ể , n hn d ể á đa ra khỏ ph ạ vi t hi cô ng . ư i m - Các hòn đ tảg n ằ t ro ng phạ v i h oạđn g củ nề đờg cầ ph á b ỏ ể án m m tộ a n ưn n đ đm b ả n ề đn g n hấ t ránh l ún k hô ng đu . ả o nồ t, ề H (1. 5m) CÇn xö lý Vïng ho¹t ®éng cña nÒn ®-êng Kh«ng cÇn xö lý - Trong phạ v i t hi cô ng n ế có các đn g rác, đm lầ, đt yế, đt mu ố h ay m u ố ầ yấuấ i, hố gi ếg , ao h ồ.đu cầ ph ả xửl ý th oảđng t rư c kh i th i côn g. Tát cảmọ c n .. ề n i á ớ i chư ng ng ạv ậtr on g p hạ vi th i côn g p hảp há d ỡ à d ọ sạh. ớ it m i v nc + Trong phầ n ề đp, các hốđ bỏcây cố ho ặ các chư ng n gạ v ậ n nắ i c ớ it ào đu p hả đợ lấ v à đm chặ bằg các v ậ l iệ th ích hợ n hưv ậ l i ệ đp n ề ề i ưc p ầ tn tu p t uắ n đờg t hô ng t hư ng . ưn ờ + Việ đ b ỏ h uỷbỏcác chấ t hả do dọ dẹ mặ bằg ph ả t uân th ủ cổ, t i np tn i pháp luậvà các quy đ h củ đ p hư ng. Nế đt (cây, cỏ p hảđợ p hép v à phả t ị aị n a ơ uố ) i ưc i có ngư i tr ôn g coi đ k hô ng ảh hư n g đn dân cưvà công trình lân cậ. ờ ể n ởế n + Chất hảcó t h ể ư c ch ôn lấ v ớl ớ ph ủ ầ ít n hấ30 cm v à phảb ả ti đợ pip dy t io đm mỹ u an. ả q + Vịrí đ chấ th ảnế n ằ n go ài phạ vi ch ỉ iớ g iảp h óng mặbằg tổtium m gi i tn thì phảcó sự ho ph ép củ đ ph ư ng (qua thư ng lư n g). i c aị a ơ ơ ợ + Vậli ệ tậ d ụg lạp hảđợ ch ấđng v ớ mái dố 1 :2 v à phảb ốr í t un n i i ưc tố i c i t ởnh ữg nơ không ảh h ư ng đn v iệ t ho át n ư c; ph ảch e ph ủ ề ặ đng v ậ n n ởếc ớ i b mt ố t i liệ. u Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 17
  8. Chư ng 2: CÔNG TÁC CHUẨ BỊTH I CÔN G NỀ Đ ỜN G ơ N NƯ 5.4. Bả đ m th oát nư c t ro ng thi cô ng oả ớ Trong su ốq u á t rình thi công phảch ú ý và đm bả t ho át n ư c đ t rán h các t i ảo ớể hậ qu ả ấ có t hể ẩ ra ph ảng ừg th i côn g mộ t hờ g ian , ph ảlàm thêm m ộ số u xu xy i n t i i t công tác do mư gây ra hoặ có k hi p hảph á côn g trình đ làm lạv. v.. . c i ể i a Đ đm b ả t h oát nư c t ro ng th i côn g, cầ chú ý tổ hứ t h i cô ng đu t iên các ểả o ớ n cc ầ công trình thoát nư c có t ron g th iếk ếđn g th ờcó t hể hảl àm thêm mộ số ôn g ớ t ,ồ i pi tc trình phụ hưmư ng rãnh tạ chỉ ùng trong thờ gi an th i côn g, các côn g tr ình phụ n ơ m d i này cầ đợ t hi ếkếro ng kh i lậ th iếkếổ hứ t hi cô ng đờ g. n ưc tt p t tc c ưn Ngoài ra trong mỗ cô ng t rình cụth ể ũg cầ ph ả có n hữ g bi ệ ph áp k ỹ i cn n i n n thuậvà t ổ h ứ đ b ả đm t ho át n ư c : t c cểoả ớ - Khi thi công nề đp, p hảđm bả ch o b ề ặ củ nó có đ d ố n gang . Đ nắ iả o mt a ộc ể đm b ả an to àn cho máy làm đờg v à ô tô chạ, t rịốđ dố ng ang kh ông quá ảo ưn y s ộc 10%. - Khi thi công nề đ ờg đ ho ặ rãnh thoát nư c p hả th i côn g từth ấ l ên n ưn ào c ớ i p cao. 5.5. Chuẩ bị e má y thi côn g. nx - Trong quá trình chuẩ b ịn hà thầ p hả ch uẩ b ị à vậ chu yể đn côn g n, u i n v n nế trư n g các máy móc t hi ếb ị áp ứ g đ ợ các yêu cầ t hi côn g theo đ các quy ờ t đ n ưc u úng đ h t ro ng hợ đn g t hầ, ph ảđ tạ côn g n hân sửd ụg các máy mó c th iếb ị ó ịn pồ u i ào o n tđ và tổ h ứ bả dư n g sử ch ữ chú ng tr on g qu á tr ình thi công. ccoỡ a a - Trong quá trình chuẩ b ịnhà th ầ ph ảb ốr í mộ xư n g sử ch ữ cơkhí đ n, u i t tở a a ể tiế h ành công tác sử chữ v à bả dư n g máy tr on g kh i t h i cô ng . n a a oỡ - Phả th ự h iệ tố ph ư ng châm “phân công cốđ h n gư i sửd ụg máy, i c nt ơ ịn ờ n đ h rõ trách nhi ệ , v ị í cô ng tác” ịn m tr . Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản