intTypePromotion=1

Xây dựng đường ô tô F1 - Chương 3

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
202
lượt xem
96
download

Xây dựng đường ô tô F1 - Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo trình Xây dựng nền đường ô tô F1, bộ môn đường bộ, khoa giao thông vận tải - Chương 3 Phương pháp thi công nền đường đào và nền đường đắp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng đường ô tô F1 - Chương 3

  1. Chư ng 3: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG NỀ ĐƯ NG ĐÀO VÀ NỀ ĐƯỜNG ĐẮ ơ N Ờ N P CHƯƠNG 3 PHƯƠ ÁN THI CÔNG NỀ Đ Ờ G Đ VÀ NỀ Đ Ờ G N ƯN N ƯN NG ÀO ĐP Ắ Khi thi công nề đ ờg đ và nề đờ g đp, có t h ể ó n hi ề p hư ng án thi n ư n ào n ưn ắ c u ơ công khác nhau. Chọ p hư ng án thi công nào, phảx uấp hát t ừ ình hình c ụh ể à phảth ỏ n ơ i t t tv ia mãn đ ợ các yêu c ầ sau : ưc u 1. Máy móc và nhân lự p hả đợ sửdụg t hu ậ l ợn hấ, p há t h uy đợ t ốđ c i ưc n ni t ưc i a công suấ củ má y, p hả có đ d iệ t hi cô ng , đm bả má y mó c và nhân lự làm ta i ủn ả o c việ đợ b ình thư ng và an toàn. c ưc ờ 2. Đ m b ả các lo ạđt có t ín h chấ kh á c nh au đp t hành n ề đờ g t h eo t ừ g ảo iấ t ắ n ưn n lớp 3. Đ m bả nề đờ g t h oá t nư c d ễ àng trong quá trình thi công ả o n ưn ớd $.1 - PHƯ NG ÁN THI CÔNG NỀ Đ Ờ G Đ Ơ N ƯN ÀO Trong bấ cứtr ư ng h ợ n ào, đ nề đờ g h ay đ thùng đu, tr ư c ti ên t ờ p ào n ư n ấ ớ ào phảđm bả đ u k iệ t ho át n ư c tố i ả o iề n ớ t. Trong phạ vi x ây đ ng côn g trình, nế có h ồao, ru ộg n ư c, p hảtìm cách m ự u , n ớ i dẫ n ư c ra ng oài ph ạ vi th i cô ng v à đ các rãnh c ắn ưc h ay đp các đ ngă nớ m tớ ắ ào ê n nư c đ t rán h n ư c bên ngoài chả vào ph ạ vi t hi côn g . ớể ớ y m Khi thi công nề đ phảd ự v ào kích thư c nề đ ờg, t ình hình phân bố n ào, ia ớ n ưn củ đt t ro ng ph ạ v i lấ đt đp , đ u k iệ đ ch ất hủ v ă và loạcô ng cụmáy aấ m y ấ ắ iề n ị t a yn i móc thi công hiệ có, mà có th ể h ọ t ro ng các ph ư ng án dư i đy: n cn ơ ớâ 1.1 - Phư ng án đ toàn bộ h eo chi ề ng an g. ơ t u ào - Từmộ đu h oặ từcả ai đu đạ n ề đ đ trên toàn bộ ặ cắn gan g tầ c h ầ o n n ào, ào mt t (chiề rộg v à chiề sâu ) t iế dầ vào dọ t heo ti m đ ờg . (h ình 3- l). un u nn c ưn A a) H-íng ®µo A-A 1: m 1: m NÒn ®µo A NÒn ®¾p B-B B H-íng ®µo b) §-êng vËn chuyÓn ®Êt BËc thø 1 BËc thø 1 NÒn ®µo BËc thø 2 BËc thø 2 Phầ đ sau n ào cùng B NÒn ®¾p Hình 3.1. a) Đ trên toàn mặ cắ tt b) Đ theo b ậ c ào ào Hình 3.1. Đ toàn bộh eo chi ề ng an g. t u ào - Có th ể ùng các lo ạmáy sau đ t hi côn g: d i ể Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 19
  2. Chư ng 3: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG NỀ ĐƯ NG ĐÀO VÀ NỀ ĐƯỜNG ĐẮ ơ N Ờ N P + Máy xúc: Là loạ máy t hí ch h ợ n hấ đ t hi côn g. Tuy nh iên, đ i p tể ể nâng cao nă suấcủ máy t hì chiề cao mỗ bậ p hả đm b ả máy xú c đy g ầ ta u ic iả o ầu ng (3- 4m, tuỳh eo l o ạđt v à dung tích gầ). t iấ u + Thi công bằg t h ủcôn g: Biệ ph áp này chỉ ùng khi n ề đ có n n d n ào khố lư n g nh ỏ oặ k hô ng th ểh i côn g b ằg máy. Ch iề cao đ củ mỗ bậ đ iợ hc t n u ào a i cộ l,5 đn 2 ,0m đ đm bả an t oàn lao đn g v à thi công thuậ lợ ế ểả o ộ ni + Thi công bằg máy ủ có t hểdùng máy ủ đ đ n gang tro n g n i: i ào ổ trư n g hợ ch i ề sâu đ th ấ h ay đ chữ ờ p u p L ào ào - N ế n ề đờ g sâu , có th ể hi a l àm nhiề b ậ đng t h ờt i ế hành thi công, u n ưn c u cồ in đ tăg di ệ t hi côn g n hư phả đm b ả mỗ bậ có đ ờg v ậ ch uyể đt và hệ ển n iả o ic ưn n nấ ng thốg t h oát nư c r iêng tránh tình trạg n ư c ởb ậ tr ên chả x uốg b ậ dư i , ảh n ớ n ớ c y n c ớn hư ng t ớcô ng t ác t h i cô ng ở ậ d ư i. ở i bc ớ Phư ng án này thích h ợ v ớn h ữg đạ n ề đ sâu và ng ắ. ơ pi n o n n ào n - 1.2 – Phư ng án đ t ừ g lớ theo chi ề dọ. ơ ào n p uc Tứ là đ từ g l ớ th eo ch iề d ọ t rên toàn bộ hi ề r ộg củ mặcắn gan g c ào n p uc cun a tt - NÒn ®µo 1 2 3 4 5 6 7 NÒn ®¾p NÒn ®¾p nề đ ờg (h ình 3- 2) và đ sâu dầ xu ốg dư i . n ưn n n ớ ào Hình 3.2. Đ từg l ớ t h eo chi ề d ọ ào n p uc Có thể ùng các lo ạmáy sau đ t hi cô ng: d i ể - + Nế cự y v ậ ch uy ể n gắ (
  3. Chư ng 3: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG NỀ ĐƯ NG ĐÀO VÀ NỀ ĐƯỜNG ĐẮ ơ N Ờ N P - Sau khi đ hào dọ xo ng , có t hể ùng máy xúc hay nhân lự đ th i côn g n ề c d cể n ào đờg t heo ph ư ng án này. ưn ơ 3 2 1 4 5 6 9 8 7 10 11 Hình 3.3. Đ hào d ọ c ào Có thểắ đ ờg ray, d ùng xe goòng đ v ậ chu yể đt . l p ưn ển nấ - Phư ng án này thích hợ v ớcác đạ nề đ vừ d ài vừ sâu. ơ pi o n n ào a a - 1.4 – Phư ng án đ h ỗ hợ . ơ ào n p Có thể h ốh ợ ph ưng án l và 3, t ứ l à đ mộ hào d ọ tr ưc rồ đ thêm pi p ơ c t c ớ i ào ào các hào ngang đ tăg d iệ t í ch th i cô ng (h ình 3-4). Mỗ mộ mặ đ có th ể ốtrí ển n i t t ào b mộ t ổ ay mộ máy làm việ. th t c Hµo ®µo däc Hµo ®µo ngang Hình 3.4 Đ hỗ h ợ ào n p Nhậ xét : n Khi chọ ph ư ng án thi công, ngoài việ x ét t ín h chấ củ côn g t rình, loạ n ơ c ta i máy móc và công cụ h i côn g ra, còn phảx ét t ớ mặcắđ ch ấcủ n ề đ N ế t i i t t ị t a n ào. a u đt củ n ề đ dùng đ đp mà có nhi ề lo ạ kh ác nhau, phân bốt heo nh iề l ớ ấ a n ào ểắ u i up nằ ng ang t h ì dùng phư ng pháp đ từ g l ớ t h eo ch i ề dọ l à hợ lý hơ (vì nó m ơ ào n p uc p n thoả ãn các yêu c ầ đi vớ vi ệ đp n ề đ p . m uố i cắ nắ Khi đ đng đt b ỏcủ nề đ về hí a t rên s ư n dố t h i cầ đ li ên tụ ổố ấ a n ào p ờc nổ c thành đ ngă nư c, d ẫ nư c ra ng oài không đ ch ả v ào nề đ ờg . Nế đ ph ía nớnớ ểy n ưn uổ ê dư i sư n d ố, t hì phả đ g ián đạ đ đm b ả nư c có t hểt hoát ra ngo ài mộ ớờc iổ o n ểả o ớ t cách thuậ lợ . ni Khi đ đt ởv en sôn g suố kh ôn g đ ợ ch ắ n gang hay làm h ẹ l òng sông ổấ i, ưc n p suối. Đ ờg đ hoàn thành đn đu p hảlàm ngay hê thốg cốg rãnh thoát nư c ư n ào ếâ i n n ớ đn đ, đm bả mặđ ờg l uô n l u ôn kh ô ráo. ếó ả o t ưn $. 2 - PHƯ NG ÁN THI CÔNG NỀ Đ Ờ G Đ P Ơ N ƯN Ắ 2.1 – Xửl ý nề đ t t hi ên nhiên trư c kh i đp . nấ ớ ắ Trư c k hi đp đt l àm nề đ ờg , đ b ả đm n ề đờ g ổ đ h, ch ắ ch ắ ớ ắấ n ưn ể o ả n ưn n ị n c n không bịún , t rụ t rư t , t hì ngoài vi ệ đm bả yêu c ầ về ắ đt r a, p hảxửl ý t ố l t, ợ cả o u đp ấ i t nề đt th iên nhiên. nấ Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 21
  4. Chư ng 3: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG NỀ ĐƯ NG ĐÀO VÀ NỀ ĐƯỜNG ĐẮ ơ N Ờ N P a. Nề th ôn g th ư ng : Xử ý nh ư tu ỳhu ộ vào đ dố sư n t ự hi ên n ờ l t c ộc ờ n sau - N ế đ dố sư n t ự hi ên is < 20% chỉầ ti ế hành r ẫ cỏb óc đt h ữ cơ uộc ờ n cn n y, ấu ở hạ vi đy nề ti ế xú c v ớ sư n d ố. Nế k hô ng rẫ hếcỏ h ì mùa mư nư c pm á np iờc u ytt a, ớ chả tr ên sư n s ẽhấ th eo lớ cỏ ụ r ũ đ, lâu d ầ làm xói đ n ề, l àm giả y ờ tm p mc a ó n áy n m sứ bám củ n ề vớ mặđt tựnh iên và sẽàm cho nề b ị ư t . c a n i tấ l n tr ợ - Nế đ d ố sư n t ựnh i ên is = 20 - 50% : cầ đnh bậ cấ t h eo qu y đ h uộc ờ ná cp ịn sau: + Nế t hi côn g b ằg t hủ ôn g t hì b ềộg bậ cấ b = 1. 0m u n c rn cp + Nế t hi côn g b ằg máy t hì chi ề rộg bậ cấ ph ảđm b ả u n un cp iả o đ di ệ t hi cô ng cho máy l àm việ, t hư n g b = 2 - 4.0m. ủn c ờ + Mỗcấ cầ dố v ào phía trong từ2% đn 3 %. ipnc ế - Nế đ d ố sư n t ựnh iên is > 50% : cầ có bi ệ ph áp t hi cô ng ri êng, làm uộc ờ n n các công trình chốg đ n hư t ư ng chắ, kè chân, kè vai đ ờg ... nỡ :ờ n ưn 1:m 2 - 3% 1: m 20 % < is
  5. Chư ng 3: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG NỀ ĐƯ NG ĐÀO VÀ NỀ ĐƯỜNG ĐẮ ơ N Ờ N P nhữ g nơ nề đờ g k hô ráo , k hô ng bị g ậ, ch ân đ ờg t ho át n ư c nh an h, ho ặ n i n ưn np ưn ớ c dùng đp bao nề cát … ắ n Nhữ g l oạđt sau đy khô ng th ể ùng đ đp n ề đờ g : đt n iấ â d ể ắ n ưn ấ + dính có đ ẩ lớ , đt có l ẫ nh iề ch ấhữ cơ đt có chứ mu ố hòa tan và th ạh ộm n ấ n u t u ,ấ a i c cao (t ỷệ u ốvà th ạh cao t rên 5%), đt cát bộ đt bùn. lm i c ấ t, ấ Có thểham k hả bảg sau : t on Các loạđ t đp nề đ ờ g i ấ ắ n ưn Tỷệ ạc át (2-0,5mm) lht Chỉố s Loạđt iấ Kh ả ăg sửdụg nn n theo % khố lư ng iợ dẻ o Á cát nhẹ ạto ht Rấthí ch hợ t p >50% 1 -7 Á cát nhẹ Thích hợp >50% 1–7 Á sét nhẹ Thích hợp >40% 7 – 12 Á sét nặg n Thích hợp >40% 12 – 17 Sét nhẹ Thích hợp >40% 17 - 27 Lớ v ậl i ệ d ày 30-50cm trên mặnề đp (d ư i đy áo đờ g ptu t nắ ớá ưn + hay còn gọ là lớ t rên n ề đ ờg) p hảđ ợ ch ọ l ọ k ỹh eo đng các ch ỉiêu k ỹ i p n ưn i ưc nc t ú t thuậq ui đ h cho lớ Sub gr ad e (lớ đt có đ đm chặ yêu cầ K  t ịn p pấ ộầ t u 0,98 theo đm ầ nén cảti ế – AASHTO T180) và ph ảp h ù hợ v ớ các y êu cầ sau : in i pi u Giớ h ạ chả in y Tố đ 4 0. ia Chỉố ẻ s do Tố đ 1 7 ia Tố thiể 7 % i u CBR (ngâm 4 ngày) Kích cỡ ạcho ph ép ht 100% lọsàng 90mm t Khi đp nề đ ờg bằg đ, vậ l iệ ph ả đm bả các ti êu ắ n ưn ná tu iả o + chuẩ sau: n a. Đ phả rắ ch ắ, bề và đn g ch ấ kh ôn g nứ nẻ kh ôn g in c n ồ t, t, á 2 phong hoá có cư n g đ t ố t hi ể bằg 4 00 daN /cm đợ Tưv ấ g iám sát ch ấ ờ ội un ưc n p thuậ. n b. Đ phả có t hểt ích t rên 0,015m 3 và không dư i 7 5% tổ g i ớ n á khố lư n g đ đp n ề đờg p hảlà các viên có thểích 0, 02 m3. i ợ á ắ n ưn i t c. Dung trọg th iên nhiên (khố đc)  = 2,4T/m 3. n iặw d. Hệ ố ề h oá K m  s mm 0,75. - Tố n hấn ên dùng mộ l oạđt đ ng n hấđ đp cho m ộ đạ n ề đp . Nế t t t i ấồ t ểắ t on n ắ u thiế đt mà phả d ùng hai loạ đt d ễ ho át n ư c v à khó thoát nư c đ đp tr ên uấ i iấ t ớ ớ ểắ cùng mộđạ nề đ ờg th ì phảt uân th eo nh ữg ng uy ên tắ sau đy: t o n n ưn i n c â + Đ t k hác n hau ph ảđp t hành t ừg l ớ n ằ ng ang kh ác n h au , ấ iắ n pm không đp l ẫ l ộ ( Tránh hiệ tư n g lú n k hô ng đu l àm hưhỏg mặđờ g) . ắnn nợ ề n t ưn Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 23
  6. Chư ng 3: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG NỀ ĐƯ NG ĐÀO VÀ NỀ ĐƯỜNG ĐẮ ơ N Ờ N P + Nế đt t ho át n ư c t ố ( đt cát, á cát) đp t rên đt t h oát nư c uấ ớtấ ắ ấ ớ khó (sét, á sét) thì bề ặlớ th oát nư c kh ó ph ảd ố ng hi êng sang hai bên vớ đ mt p ớ ic iộ dố k hô ng n hỏ ơ 4% đ đm b ả n ưc t r on g l ớ đt trên thoát ra ngoài dễ àng. c hn ểả o ớ pấ d Nế đt th oát n ư c t ố đp d ư i l ớ th oát nư c kh ó, t hì bề ặ uấ ớtắ ớp ớ mt + §Êt khã tho¸t n-íc §Êt tho¸t n-íc tèt 4% 4% §Êt khã tho¸t n-íc §Êt tho¸t n-íc tèt lớ dư i có t h ể ằg p hẳg . pớ bn n + Không nên dùng đt t h oát nư c kh ó (đt sét ) bao qu anh, b ít k í n ấ ớ ấ loạđt t ho át nư c t ố(đt cát , á cát) . iấ ớtấ - Khi dùng đt kh ác nh au đp trên nhữ g đạ k hác nh au, th ì nhữ g ch ỗ ố ấ ắ n on n ni phảđp t hành m ặng hi êng (dạg hình nêm) đ chu yể t iế d ầ t ừ ớ này sang l ớ iắ t n ể n p n lp p §Êt khã tho¸t n-íc §Êt tho¸t n-íc tèt §Êt khã tho¸t n-íc §Êt khã tho¸t n-íc §Êt tho¸t n-íc tèt §Êt tho¸t n-íc tèt §¾p ®óng §¾p sai kia và dễ ầ chặ t rán h h i ệ t ư ng lú n kh ôn g đu . đm t, nợ ề Khi mở ộg n ề đờ g đp, t h ì phảt heo ng uy ên tắ: rn n ưn ắ i c - + Đ t dùng đ mởrộg t ố nhấ l à cùng loạ v ớ đt n ề đờ g ấ ể n t t i i ấ n ưn cũ Trư n g hợ kh ôn g có , t hì dùng đt th oát n ưc t ố ờ p ấ ớ t. . Trư c kh i mở ộg th ì phảr ẫ cỏ à đ cấ. ớ rn i y v ánh p + Khi đp đt , cầ đp t ừg lớ và đm đt đ ch ặcầ th iế ắấ nắ n p ầ ạộ t n t. + + Trong trưn g hợ t hi cô ng b ằg máy mà chiề rộg mởt hêm ờ p n un không đ ch o máy làm vi ệ t hì chuyể san g th i cô ng b ằg t h ủ ôn g ho ặ mởr ộg ủ c n n c c n thêm nề đờ g đ di ệ ch o máy ho ạđng , sau đ t hì b ạđ n ưn ủ n tộ ó t i. + Tuỳth eo đ u k i ệ cụ h ể à có th ể ởrộg 1 b ên hoặ 2 b ên iề n tm m n c (mở ộg 2 b ên thì mặ đờ g mớ n ằ t rọ t rên nề đ ờg cũ t ă đ ổ đ h , rn t ưn imn n ưn ng ộ n ị n bù vênh ít. Nế p hầ mởrộg qu á h ẹ, k hô ng đ d i ệ th i côn g ch o máy t hì ti ế u n n p ủn n hành mở ộg 1 b ên). rn 2.3 – Các phư ng pháp đp nề đ ờ g bằ g đ t. ơ ắ n ưn nấ Că cứcác đ u ki ệ đ h ình, đ u k iệ v ậ ch uy ể và chiề cao đp nề iề n ị a iề nn n u ắn n đờg mà có th ể ùng phư ng án sau: ưn d ơ Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 24
  7. Chư ng 3: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG NỀ ĐƯ NG ĐÀO VÀ NỀ ĐƯỜNG ĐẮ ơ N Ờ N P + Phư ng pháp đp từ g lớ ng ang . ơ ắn p + Phư ng pháp đp từ g lớ xi ên (đp l ấ) ơ ắn p ắn + Phư ng pháp hỗ hợ. ơ np 2.3.1. Phư ng pháp đp từ g l ớ n ga ng. ơ ắn p Đ t đ ợ đp t hành t ừg l ớ, r ồt iế hành đm chặ ấ ưc ắ n pin ầ t. - Chiề dày mỗl ớ p hụ hu ộ v ào : u ip tc - + Loạđt đp: t uỳ heo l oạđt đp mà chiề dày c ủ l ớ vậl iệ có i ấắ t i ấắ u aptu thể h ác n hau . Ví d ụ át t hì chiề d ày có thểớ, còn đt sét t h ì chiề dày m ỏg. k c u ln ấ u n + Lo ạl u (áp l ự l u; chi ề sâu , t hờ g ian tác d ụg củ lu ... ) i c u i n a + Đ ẩ củ đt : V í d ụ ộ m lớ th ì chiề d ày lớ đt l ớ v à ngư c ộm a ấ đẩ n u pấn ợ lạ i Th ư ng ch iề d ày mỗ l ớ từ0 .1 đn 0. 3m. Tt rư c kh i đp lớ b ên ờ u ip ế ớ ắp trên phảđ ợ t ư ấ gi ám sát ng hi ệ t hu đ ch ặ i ưc v n m ộ t. A A-A 3 3 2 2 1 1 A Đ là phư ng pháp đp n ề đ ờg tố n h ấ p hù hợ vớ n hữ g ơ ắ n ưn t t, p i n ây nguyên tắ đp đ trình bày ở rên, tạ đ u ki ệ đm bả chấlư n g th i cô ng . cắã t o iề n ả o tợ 2.3.2. Phư ng án đp từ g l ớ x iên (đp lấ ) : ơ ắn p ắn Áp dụg kh i đp nề n ề đp qu a k hu vự ao hồv ự sâu, hay đ hình d ố. n ắ n nắ c ,c ịa c - Đ t đ ợ đp t hành t ừg l ớ x iên và kéo dài dầ ra ng oài. ấ ưc ắ n p n - Do chiề dày mỗl ớ là l ớ nên đ đm bả đ chặt hì : u ip n ểả o ộ t - + Dùng lu có áp lự v à chiề sâu t ác dụg l ớ. c u n n + Dùng đt cát h oặ á cát. ấ c A A-A 3 1 2 A Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 25
  8. Chư ng 3: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG NỀ ĐƯ NG ĐÀO VÀ NỀ ĐƯỜNG ĐẮ ơ N Ờ N P 2.3.3, Phư ng án đp hỗ hợ: ơ ắnp Nế nề đ ờ g tư ng đ i cao v à đa hình cho phép thì có th ểđp l ớ u n ưn ơ ố ị ắp dư i theo phư ng án 2.3.2 còn l ớ t rên đp th eo phư ng án 2.3.1 ớ ơ p ắ ơ A A-A 5 5 4 4 3 1 2 A 2.4 - Phư ng án đp đ t ởcố g : ơ ắấ n - Yêu cầ : đp đt đ cốg k hô ng b ị ị ch uyể  phả đng t hờ đp đi u ắấển d ch n iồ iắố xứ g t ừg l ớ m ỏg ( 15 - 20cm) ở ai b ên cốg và đn g t h ờđm chặ n n p n h n ồ iầ t. - Đ t đp p hí a tr ên cốg p hả đm ch ặđm bả l ú n đu , t ố n hấ là dùng đt ấắ n iầ tả o ềt t ấ cát có hàm lư ng sét l à 10%. ợ - Nế đp bằg đ: Đ đm b ả cốg chị l ự tác dụg đu t hì dùng đ có u ắ n á ểả on uc nề á d=2d 2.5 - Phư ng án đ p đ t ở ầ cầ : ơ ắ ấ đu u - Đ p từ g l ớ mỏg , 15 - 20cm và đm ch ặđt đ ch ặyêu cầ đ t ránh lú n ắn p n ầ t ạộ t uể và giả chấ đng g ây r a kh i ch ạ x e vào c ầ. m nộ y u - Đ đm b ả nề đờ g ổ đ h , v iệ đp đt ởsau l ư mốcầ đ ợ ti ế ểả o n ưn n ịn cắấ u ưc n ng hành theo sơ ồ au : đs Cầ đm ch ặv à bả đm thoát nư c t ố nầ t oả ớt Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 26
  9. Chư ng 3: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG NỀ ĐƯ NG ĐÀO VÀ NỀ ĐƯỜNG ĐẮ ơ N Ờ N P H+2m 8 7 6 5 H 4 3 hi 2 1 2m S ơ ồ ắ đt ở ầ cầ đ đp ấ đu u - Việ đp đt ởgó c tưnón, phảt iế h ành đn g th ờ vớ đp đt sau mốcách cắấ in ồ i iắấ , đp g i ốg t rên, đm bả kh ôn g có hi ệ tư n g trư t ở ái d ố. ắn ảo nợ ợm c Đ t d ùng đ đp t ốn hấl à đt á cát h ay đt t ho át nư c t ố ấ ểắ t t ấ ấ ớ t. Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 27

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản