intTypePromotion=3

Xây dựng đường ô tô F1 - Chương 7

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
138
lượt xem
81
download

Xây dựng đường ô tô F1 - Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo trình Xây dựng nền đường ô tô F1, bộ môn đường bộ, khoa giao thông vận tải - Chương 7 Xây dựng nền đường trên đất yếu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng đường ô tô F1 - Chương 7

  1. Chư ng 7: XÂY DUNG NỀ ơ N Đ ỜNG TRÊN ĐẤ Y Ế Ư T U CHƯƠNG 7 XÂY D Ự G NỀ Đ Ờ G TRÊN Đ T YẾ N N ƯN Ấ U $.1 - KHÁI NI Ệ CH UNG VỀĐ T YÊÚ M Ấ 1.1. Khái niệ .m Đ ờg ô t ô q ua mọ v ùng khác nhau vớ đa h ình, đ ch ấ t hu ỷv ă kh ác ưn i iị ịt a n nhau. Hầ nhưởvùng nào, trên đt nư c t a cũg có t hể ặ đt yế. Ởv ùng đn g u ấớ n gp ấ u ồ bằg , t hư ng có các lớ bùn sét, bùn cát ởdư i . Vùng biể t h ư ng có đt ng ậ n ờ p ớ n ờ ấ p mặ, V ùng Tây nguyên có đt đ b azan có t í nh t rư ng nởớ kh i gặ nư c. n ấỏ ơ ln pớ Các vùng đt yế t hư n g gặ ở ư c ta là: ấu ờ p nớ - Vùng đng bằg Bắ bộ ồ n c. - Đ n g bằg Th an h – Ngh ệ Tĩ ồ n – nh. - Đ n g bằg v en b iể mi ề t run g. ồ n n n - Đ n g bằg Nam bộ ồ n . Trong xây dựg đ ờg ở ư c ta đ có không ít hiệ t ư ng sụ l ở gh iêm tr ọg n ưn nớ nợ tn n ã do đt yế. Đ u n ă 1 999 , nề đp đu cầ H àm Rồg ( Thanh H oá) cao 8 m, coa ấu ầm nắầ u n gia cố ấ t hấ ởdư i v à vảđ kỹ hu ậởa lu y, nh ư mớđp cao 6 m đ bịú n bc m ớ iị t t t a iắ ãl ng sụ2 m v à làm trồru ộg l úa h ai bên cao lên 75 – 85cm. Quố l ộ 7 ( Th anh Chư ng t i n c5 ơ – Ngh ệ n ) v à Quố l ộ (K m12 1 – Bắ Gi ang ) bịụ lở é đi t im đờ g hàng cây A c1 c st x ô ưn số… Nhữ g sự ốr ên đ có thể o t hi ếkế oặ t hi cô ng n hư tr ư c h ếch o ta . n ct d t hc ng ớ t ây thấ t ín h ch ấp hứ t ạ củ đt yế. y t c p aấ u Tính chấchun g củ đt yế: t aấu - Đ t yế l à đt có kh ả ăg ch ịl ự th ấ (
  2. Chư ng 7: XÂY DUNG NỀ ơ N Đ ỜNG TRÊN ĐẤ Y Ế Ư T U không mị Du ng t rọg kh ô rấ th ấ ( 0,3 -0,9T/m3). Đ ẩ tựnh iên cao (85- 95%), n. n t p ộm hệ ố én lú n lớ . sn n * Cát chả: là cát mị, r ờ rạ, có nh iề chấ hữ cơ ặ hạsét , hàm lư n g y n ic u tu ho c t ợ hạ bụ (0. 05 -0.002mm) chiế 6 0-70% ho ặ l ớ hơ nữ. Kh i bị ão hoà nư c có ti m cnna b ớ thể ị ha lo ãng. Khi bị hấ đng h oặ ch ị ứ g suấ t hu ỷđng t hì chuyể san g bp cnộ c un t ộ n trạg t hái l ỏg n h ớg ọl à cát chả. n n ti y * Đ t ba zan : Có đ r ỗg rấ l ớ và dung trọg kh ô r ấn hỏ Thành phầ h ạ ấ ộn tn n t . nt gầ g i ốg á sét , k hả ăg th ấ n ưc kh á cao . n n nn mớ 1.2. T ổg qu an cá c phư ng pháp xửl í khi x ây dự g nề đ ờ g trên đ t y ế. n ơ n n ưn ấu - Khi thiế kếgặ đt yế, t hì bi ệ ph áp ng hĩ ế đu ti ên là đ a tuyế ra t pấu n đn ầ ư n khỏ kh u v ự có đt yế. i c ấu - Trong trư ng h ợ k hô ng tr ánh đợ t hì phả ti ế hành khả s át các ti êu ờ p ưc in o chuẩ k in h tế ỹh uậđ l ự chọ các ph ư ng pháp xửlí t rên cơsở ác n gu yên t ắ n k t t ểa n ơ c c sau: + Ý ngh ĩcấ hạg k ỹh uậcủ đ ờg . apn t t a ưn + Kh ả ăg k in h ph í, vố đu t ư nn nầ . + Dự v ào tiế đ t hi cô ng . a nộ + Tính ch ấvà chiề d ầ củ đt yế. t u y aấ u + Ph ưng ti ệ t h i cô ng . ơ n - Trên thự tế ác b iệ p háp xửl í kh i xây d ựg n ề đ ờg t rên đt y ế có t hể cc n n n ưn ấu phân làm ba nhóm sau: + Thay đi, sử chữ đ án t hi ếkếg iả ch iề cao n ề đp, di chu yể vị ổa aồ t(m u nắ n trí tuyế đn khu v ự kh ôn g có đt yế h oặ có nh ư chiề dày mỏg) . Đ y l à biệ nế c ấu c u n â n ng pháp tốnh ấnên cố ắg áp d ụg. t t gn n + Các bi ệ p háp l iên quan đn vi ệ bố rí t hờ g ian (X D n ề đp th eo gi ai n ếct i nắ đạ), các gi ảp háp v ề ậl iệ ( đp bằg v ậli ệ nh ẹb ệ h ả áp , đ bỏ ộ ph ầ on i vt u ắ n tu , pn mt n ào đt yế) , h oặ l iên quan đn cả ai b iệ ph áp t rên (gia t ảtạ t hờ). ấu c ếh n im i + Các giả ph áp x ửl í bả th ân n ề đt yế ( nh ưcọ b a lát , cọ cát , b ấ i n nấu c c c thấ . ..). m $.2 - CÁC PHƯ NG PHÁP XỬ LÝ NỀ Đ Ờ G TR ÊN Đ T YẾ Ơ N ƯN Ấ U 2.1. Các bi ệ phá p x ửlí dư i t ác dụ g củ t hờ gi a n ho ặ t ảtrọ g. n ớ n a i ci n Mụ đ h : c íc - Bả đm sự n đ h củ n ề đp t ro ng kh i xây dự g. oả ổị a nắ n n - Đ t đ ợ một ố đ l ú n p hù h ợ v ớt h ờg ian t hi côn g. ạ ưc t c ộ pii 2.1.1. Xây dự g n ề đp th eo g ia i đạ. n nắ on - Cư n g đ ban đu củ nề đt yế r ấ th ấ do vậ đ cho nề đ ờg ổ ờộ ầ a nấut p yể n ưn n đ h t hì cầ t ăg dầ cư ng đ củ nó l ên bằg cách đp t ừg l ớ mộ ch ờ ột hờ ịn nn n ờ ộa n ắn p t, mt i gian cho nề ổ đ h , cư ng đ đt nề t ăg lên, kh ả ăg ch ị tảl ớ h ơ thì mớ nnị n ờ ộấ n n nn uinn i đp l ớ ti ế t h eo . ắpp - Phư ng pháp này có như c đ m l à thờ gi an xây d ự g k éo d ài. ơ ợ iể i n Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 93
  3. Chư ng 7: XÂY DUNG NỀ ơ N Đ ỜNG TRÊN ĐẤ Y Ế Ư T U 2.1.2. Tă chi ề rộ g củ nề đ ờ g, l àm b ệ hả á p. un a n ưn pn ng - Khi c ư ng đ chốg cắcủ nề đt yế q uá n hỏk hô ng đ đ xây dự g n ề ờộn t a nấu , ủể n n đp t h eo g iai đạ h oặ k hi cầ t iế đ t hi cô ng nh anh ht ì có thể ùng bệ hả áp. ắ on c n nộ d pn - Bệ hả áp có t ác dụg n hưmộ đi t rọg l àm tă ổ đ h , gi ả khả ăg pn n tố n ng n ị n m nn trồ đt ra h ai b ên. iấ - Biệ ph áp n ày có như c đ m l à chiế dụg d iệ tí ch m ặb ằg lớ . n ợ iể mn n tn n 2.1.3. Đ bỏ ộ phầ ho ặ t oàn b ộ ấ yế. mt n c đt u ào - Tu ỳheo chi ề dày và tính chấcủ đt y ế mà có thể ào bỏ ộp hầ ho ặ t u t aấu đ mt n c toàn bộ ấyế. đt u - Có th ể p d ụg b i ệ p háp này trong các trư ng hợ sau: á n n ờ p + Khi th ờh ạ đ a vào sửdụg là r ấn gắ. i nư n t n + Các đc trư cơ ọ củ đt y ế n hỏ(V D:  ỏ ặ ng h c a ấ u . nh ). + Cao đ t hi ếkếấg ầ cao đ th iên nhiên. ộ t rt n ộ 2.1.4. Giả t rọ g l ư ng nề đp . mn ợ nắ Có thể iả t rọg l ư ng nề đp tr ên đt yế bằg h ai cách: gm n ợ nắ ấun - Giả ch iề cao n ề đp đn t rịố ố th i ể ch o p hép că cứv ào đ u ki ệ đ m u n ắ ế s ti u n iề n ị a chấ th uỷv ă ( đm b ả ch iề cao tố th iể củ n ề đờg cũg n hưchiề cao tố t nả o u i u a n ưn n u i thiể t rên mự n ư c t ín h t oán t h eo qu y p hạ ). N ế là n ề đờ g ởbãi sông có thể u cớ m u n ưn giả mự nư c d âng bằg cách t ăg k hẩ đ cầ. m cớ n n uộu - Dùng v ậl i ệ n hẹ ể ắ. Vậl iệ này ph ảb ả đm các yêu c ầ sau : tu đ đp tu i oả u + Dung tr ọg nh ỏ n . + Không ă mòn bê tông và thép. n + Có khả ăg chịn én tốn hư đ nén l ún nh ỏ nn u t ng ộ . + Không gây ô nhi ễ mô i tr ư ng . m ờ - VD: Dă bào, mạcư tro bay, x ỉ cao... t a, lò m 2.1.5. Phư ng pháp gia tả tạ t hờ. ơ im i - Dùng mộ t ảt r ọg đt l ên nề đp (th ư ng là 2-3m nề đp bổ u ng ) tr on g ti n ặ nắ ờ nắ s mộ th ờ g ian sao ch o t ro ng th ờ g ian đ nề đ ờg sẽ ạ đ ợ đ l ún dựk i ế. t i i ó n ưn đt ư c ộ n Phư ng pháp này cho phép đt đợ mộđ cố ếyêu cầ tr on g th ờg ian ng ắ. ơ ạ ưc t ộ kt u i n - Trong các tr ư ng hợ sau bi ệ p háp gi a tảt ạ th ờ kh ôn g n ên áp d ụg: ờ p n im i n + Chi ề cao n ề đp l ớ (n ế đp t hêm sẽ ấổ đnh) u nắ n uắ mt n ị + Chi ề d ày lớ đt yế lớ (>5 m). u pấu n 2.1.6. Biệ phá p cả tạ đ u ki ệ ổ đ h và biế dạ g củ đt yế. n i o iề n n ị n nn aấu - Khi lớ đt yế có chi ề d ày không lớ v à nằ t rự t iế d ư i nề đp pấu u n m c p ớ nắ thì có thể ùng các biệ ph áp nh ư d n làm l ớ đm cát , đm đ... Tro n g th ự t ếhư n g pệ ệá ctờ dùng đm cát , đm sỏ đ đ t hay t hế ớ đt yế chi ề d ày dư i 3 m cho mó n g các ệ ệ iáể lp ấ u u ớ công trình xây dự g dân dụg và công nghiệ, dư i b ả đy các cô ng t rình thu ỷợ n n p ớ ná l i. - Biệ p háp n ày không áp dụg k hi ch iề dày đt yế l ớ h oặ tr on g các l ớ n n u ấun c p đt yế có n ư c ng ầ . ấu ớ m 2.1.6.1. Làm lớ đm cá t. pệ - Áp d ụg khi : n + Chi ề cao n ề đp t ừ -9m. u nắ 6 Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 94
  4. Chư ng 7: XÂY DUNG NỀ ơ N Đ ỜNG TRÊN ĐẤ Y Ế Ư T U + L ớ đt yế khô n g q uá d ày. pấu NÒn ®¾p §Öm c¸t §Êt yÕu a) Líp ®Öm c¸t ®Æt trùc tiÕp trªn ®Êt yÕu. NÒn ®¾p §Öm c¸t §Êt yÕu b) Líp ®Öm c¸t sau khi ®· ®µo bá mét phÊn ®Êt yÕu. + Có ngu ồ cát ởgầ. n n 2.1.6.2. Làm lớ đm đ sỏ p ệ á i. Khi đt yế d ư i nề đp ở rạg t hái bão hoà nư c, có chiề dày nh ỏ ơ 3m ấu ớ nắ tn ớ u hn và dư i l ớ đt yế l à lớ chị l ự t ố đng th ờ xu ấh iệ n ư c có áp l ự cao d ùng ớpấ u p u ctồ i tnớ c lớ đm cát kh ôn g t h ích hợ th ì có thể ửdụg đm đ h ộ, đ dă , sỏsạ. pệ p s n ệá cám in 2.1.7. Đ p đt t rên bè. ắấ - Bè có thểàm b ằg tr e, gỗn ứ, b ó cành câ y. l n ,a - Bè có tác dụg mở ộg d i ệ t ích tr u yề t ảtr ọg v à phân bốạt ảt rọg t ác n rn n ni n li i n dụg lên đt yế. n ấu - Phư ng pháp này có ư đ m l à thi công đ n giả, v ậli ệ d ễ i ế , r ẻi ề. ơ u iể ơn tu km tn 2.2. Tă t ố đ cố ếcủ đ t y ế bằ g cách sửd ụ g đ ờ g th ấ t hẳg đ ng. ng c ộ k t a ấ u n n ưn m nứ 2.2.1. Mụ đ h. c íc - Nế nề đt yế có chi ề d ày lớ h oặ có h ệ ố hấ r ấn hỏth ì quá trình u nấu u n c stm t lún cốkế củ nề đt yế d ư i tả trọg củ n ề đp sẽrấ l âu . Do v ậ, đ tăg t a nấu ới n a nắ t y ển nhanh tố đ cố ế ng ư i ta l àm các đờ g th ấ th ẳg đ ng bằg cọ cát h oặ b ấ c ộ k t, ờ ưn mnứ n c cc thấ nh ằ t ạ ra các dòng thấ ng ang v ào cọ cát h oặ b ấ th ấ , ti ế tụ t ho át m mo m c cc m pc dọ t h eo cọ cát ho ặ bấ t hấ l ên mặđt sau đ t ho át r a ng oài qua tầg đm cát. c c ccm tấ ó nệ Đ ờg thấ ngan g ưn m Nề đp nắ Đ m cát ệ Đ t yế ấu Đ ờg thấ thẳg đ ng ưn mnứ 2.2.2 Bả chấ củ p hư ng pháp. n ta ơ - Đ t yế chặ lạ sứ chị t ả g óc n ộ ma sát và lự dí nh đn vịăg l ên là ấu t i, c u i, i c ơ tn do sự ho át n ư c củ đt y ế (g ọl à sự ố ế . t ớ aấu i c k t) Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 95
  5. Chư ng 7: XÂY DUNG NỀ ơ N Đ ỜNG TRÊN ĐẤ Y Ế Ư T U - Đ nư c t ron g đt yế có t hểho át ra ng o ài cầ có hai đ u ki ệ: ểớ ấu t n iề n + Phả tạ ra mộ áp l ự lớ hơ áp lự t i ề cố ế(áp lự t iề cốkế là io t cnn cn kt cn t áp lự mà đt yế đ t ừ g ch ịt ron g lị s ử ình thành củ nó ). c ấuã n u ch h a + T ạ r a mộđ ờg th oát nư c. o t ưn ớ 2.2.3 Dùng cọ cá t (Sa nd pi l e) . c 2.2.2.1. Ư như c đ m. ợ iể u Ư để u im - Cọ cát kh ôn g ch ỉho át nư c mà còn có tác dụg l àm chặ đt và cả t ạ c t ớ n tấ io nề đt yế. Nế đờ g k ín h cọ cát càng l ớ t hì n ề đt yế càng đ ợ cả t hi ệ nấu u ưn c n nấu ưc i n tốt. - Khi dùng cọ cát t h ì trịố ô đn b iế dạg củ cọ cát và vùng đt đ ợ c sm u nn ac ấ ưc nén chặx un g qu an h gi ốg nhau n ên sự hân bố n g su ấtr on g n ề đt sẽ ồg đu. t n p ứ t n ấ đn ề - Tậ dụg vậl iệ đ ph ư ng (cát). nn t uị a ơ - Thoát nư c khá tố ớ t. - Dùng cọ cát q uá trình c ốkế củ n ề t iế t ri ể nh anh h ơ khi dùng cọ c tann n c n bêtông cốt hép . t - Nế so vớ cọ cứg (cọ BTCT) t h ì cọ cát t hì giá thành r ẻ ơ rấn hi ề. u icn c c hn t u Theo kinh nghiệ n ư c n go ài, giá thành rẻ ơ hai lầ so v ớ cọ b ê tông cốthép. mớ hn n ic t ỞVi ệNam, g i á th ành rẻ ơ kho ảg 45 % so vớ cọ b ê tông cốt hép . t hn n ic t Như c để ợ im - Tố đ th i côn g ch ậ (4 -5 tiếg cho mộcọ cát sâu 15 m). cộ m n tc - Vùng xáo trộ l ớ: Kh i k ho an l ỗ ể ạ ọ cát làm đt x un g q uan h cọ cát nn đh c c ấ c bịáo tr ộ n hi ề, l àm bị hặcác lỗ ho át n ư c. x n u tc t t ớ - Đ i vớ đt q uá y ế cọ cát có t h ể ịãy. ốiấ uc bg Đ ờg k ín h cọ cát t hư n g t ừ 0- 40cm. ưn c ờ 3 2.2.1.3.Trình tự hi cô ng . t - Trả l ớ v ảđ k ỹth uậ Lớ vả đ k ỹ hu ậcó t ác d ụg ng ă cách g iữ i p iị a t. p i ị t t a n n a lớ đt yế v à lớ đm cát, l àm cho lớ đm cát luôn sạh và thoát nư c tố Tr on g pấu pệ pệ c ớ t. trư n g hợ đt yế kh ôn g làm b ẩ t ầg đm cát t hì không c ầ l ớ vảđ k ỹhu ậ ờ pấu nnệ n p i ị t t. a - Thi công t ầg đm cát có chi ề d ày khoảg 1 m vớ h ai n hi ệ v ụ h ín h: nệ u n i mc + Làm đờ g th oát nư c n gang . ưn ớ + T ạ đ u ki ệ ch o máy mó c hoạđn g dễ àng trong quá trình thi công. o iề n tộ d + Tầg đm cát cũg p hảch ia th ành từ g l ớ có chi ề dày thích h ợ và nệ n i n p u p đợ đm n én đn đ chặyêu c ầ. ưc ầ ếộ t u - Đn h vịấcả ác vịrí cọ cát t heo h àng dọ v à hàng ngang đ v ớ hồ ơ ị tt c t c c úng i s thiếkếdùng c ọ t re đnh dấ từ g v ịrí đ đ h vị t, c á un t ãị . n - Khoan t ạ l ỗcó th ể ùng các ph ưng pháp sau. o: d ơ + T ạ l ỗ ằg k ho an r uộg à. o bn t + T ạ l ỗ ằg p hư ng pháp xói nư c. o bn ơ ớ + T ạ l ỗ ằg p hư ng pháp nổ ìn dài. o bn ơ m Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 96
  6. Chư ng 7: XÂY DUNG NỀ ơ N Đ ỜNG TRÊN ĐẤ Y Ế Ư T U + Tạ lỗb ằg cách đn g mộ ốg t hép xu ốg đt có mũ b ằg g ỗho ặ o n ó tn nấ in c bố l á th ép t ựmở n . - Khi đn cao đ t hi ếk ếti ế hành nhồ cát v ào trong ốg và t ư i n ư c ch o ế ột,n i n ớớ cát chặlạ t i. - Rút ốg t hép l ên (nế t ạ l ỗ ằg ốg th ép). n u o bn n - Đ p nề đ ờg lên trên. ắ n ưn Khoan các lỗ ằg bn Các b ư c l àm cọ cá t ớ c phư ng pháp xói nư c ơ ớ bằg ph ư ng pháp nổ ìn dài n ơ m 1 2 3 4 5 Khoan tạ l ỗ ằg ốg th ép có mũt ự ón g mở o bn n iđ Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 97
  7. Chư ng 7: XÂY DUNG NỀ ơ N Đ ỜNG TRÊN ĐẤ Y Ế Ư T U Thiếb ịùng đ đ ng ốg th ép xuốg n ề đt yế td ểó n n nấu Nhậ xét : n Thi công cọ cát nh ư c trên th ư ng có mộsố h ư c đ m: ờ t n ợ iể - K hó kiể t ra đợ m ứ đ đm ch ặcủ cát t ro ng ốg kh i t hi cô ng m ưc c ộầ ta n - Khi nh ổ ng t hép lên, do áp lự n gan g củ đt sẽàm cho đ ờg kí nh cọ ố c aấ l ưn c cát nhỏạ l i. - Cát trong ốg ph ầ t i ế x úc v ớt hành ố g t hư n g bị i ra khi rút ốg l ên. n np i n ờ tơ n 2.2.2. Dùng bấ t hấ ( Wi ck drain). c m 2.2.2.1. Khái niệ . m - Bấ th ấ là thiếbịho át n ư c th ẳg đ ng gồ h ai t hành phầ chí nh : cm tt ớnứ m n + Vỏl ọ ( jacket ): có ch ứ năg ch ín h là th ấ nư c q ua l ỗrỗg th eo c cn mớ n chiề ng ang v à lọ k hô ng cho các hạđt ch ui v ào làm tắ lõi. Thư n g làm bằg v ả u c tấ c ờ n i đ kỹh uậk hô ng dệ ịtt a t. + Lõi (core): có tác d ụg chí n h l à dẫ nư c t hấ dọ từđt yế lên m ặ n nớmc ấu t đt đ th oát r a n go ài, đng t hờ là thành phầ chí nh ch ịl ự căg kh i lắ đt và lự ấể ồ i n ucn pặ c ngang củ đt đ kh ôn g b ịẹ l àm mấk hả ăg th oát n ư c dọ. Thư n g làm bằg a ấể bp t nn ớc ờ n Polypropylene. - Bấ t hấ có ch iề r ộg 1 00 mm, d ày từ4 đn 7m m và đợ cuố t hành c m un ế ưc n cuộ có t ổg chi ề d ài hàng tră mét. n n u m - Đ sâu bấ t hấ có t hểớ4 0m , nh ư thư n g dùng là 15- 20m ộ cm ti ờ ng Lõi Vỏọ lc Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 98
  8. Chư ng 7: XÂY DUNG NỀ ơ N Đ ỜNG TRÊN ĐẤ Y Ế Ư T U Cấ t ạ b ấ t hấ uo c m - Bấ th ấ có ư đ m l à: cm u iể + Kh ốl ư ng vật ư ấ th ấ ) g ọ nh ẹ ơ nhi ề so vớ v ậl iệ cát. iợ t (b c m n hn u itu + T ố đ t h i cô ng n hanh : 10 ph út ch o mộ bấ t hấ sâu 15 m cộ tcm + Giá thành rẻ ơ so vớ cọ cát ( bằg kh o ảg 1/ 4 g i á th ành cọ cát) . hn ic n n c + Đ n giả, dễhi côn g , v ùng xáo trộ n hỏ ơ n t n . + C ó thể hí ch h ợ vớ nh i ề l oạ đt yế do có th ể họ lo ạ bấ t hấ t pi u iấu cn ic m thích hợ vớ t ín h ch ấcơ lý – hoá củ n ề đt. pi t- a nấ - Tuy nhiên bấ th ấ cũg có nh ư c đ m sau : cmn ợ iể + Vậl iệ bấ t hấ h iệ n ay v ẫ p hảnh ậ n g oạ chú ng t a chư sả xu ấ tucmn n i p i, an t đợ. ưc + Hi ệ q uảho át nư c củ b ấ th ấ kh ôn g cao . u t ớacm NÒn ®¾p V¶i ®Þa kü thuËt §Öm c¸t §Êt yÕu 2.2.2.2. Các ch ỉ êu cơbả. ti n - Chỉiêu về ệ ốh ấ (cm/ s). t hst m - Chỉiêu về ộ ề củ sợ (h ệ ố éo đ t ). t đb n a i sk ứ 2.2.2.3. Trình tựth i cô ng . - Phảt hi ếk ế ơđ d i ch u yể cho máy cắ b ấ t hấ . S ơ ồ i ch u yế củ i t sồ n mc m đd na máy phảđm b ả đ u k iệ: i ả o iề n + Không đ ợ đ lên bấ t hấ đ cắ . ưc è c mã m + Hành trình di chuy ể củ máy l à ít nhấ na t - Thi công l ớ v ả đ kỹt hu ậ Lớ v ảđa kỹt hu ậcó tác d ụg ng ă cách p iị a t. p iị t n n giữ lớ đt yế và l ớ đm cát, làm cho lớ đm cát l uô n sạh và thoát nư c t ố a pấu pệ pệ c ớ t. Trong trư ng h ợ đt yế k hô ng l àm bẩ t ầg đm cát t hì không cầ l ớ vả đ k ỹ ờ pấu nn ệ n p iị a thuật. Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 99
  9. Chư ng 7: XÂY DUNG NỀ ơ N Đ ỜNG TRÊN ĐẤ Y Ế Ư T U Lớ vả đ kỹhu ậvà t ầg đm cát p iị t ta nệ - Thi công mộ ph ầ củ t ầg đm cát , ph ầ còn l ạph ảđ p hủ ên bấ t hấ t n an ệ n i iủ l cm mộ đạ t ốt hi ể là 2cm. Tầg đm cát có tác d ụg: t on i u nệ n + T ạ đ ờg t hấ n gang đ nư c có th ểh oát ra n go ài. o ưn m ểớ t + Đ cho máy cắ bấ t hấ d i ch u yể. ể mcm n Trong trư n g h ợ t rên m ặ gặ lớ đt t ố máy cắ b ấ t hấ có th ểhoạ đng ờ p t p p ấ t, mc m tộ đợ t hì có th ểàm lớ đm cát sau k hi cắ b ấ th ấ . ưc l pệ mcm - Đn h vịấ cảcác v ịrí cắ bấ t hấ th eo hàng dọ và hàng ngang đ ị tt t mc m c úng vớ hồ ơ ếk ếd ùng cọ tr e đnh d ấ t ừg v ị í đ đ h v ị i s thi t , c á un tr ã ị . n - Lắ n eo v ào đu bấ t h ấ . Các đu n eo p hảcó k ích t hư c p hù h ợ vớ b ấ p ầcm ầ i ớ pic thấ , k ích t hư c củ đu neo t hư n g l à 85x150mm b ằg t ôn d ày 5mm. Đ u n eo có m ớ aầ ờ n ầ tác dụg g iữđu b ấ t hấ k hi bấ th ấ đ ợ cắ đn đ sâu t hi ế k ế Đ u b ấ n ầc m c m ưc m ế ộ t.ầc thấ đợ g ậ l ạt ốt h iể 30 cm. m ưc p i i u - Cắ b ấ t hấ b ằg máy cắ bấ th ấ . M áy cắ bấ th ấ có các đc mc mn mc m mc m ặ trự g kỹ huận hư n tt sau: + Trụ d ùng đ l ắ và cắ bấ t hấ có t iếd i ệ: 60 x1 20 mm, dọ t rụ có c ểp mcm tn cc vạh chi a đn cm đ th eo dõi chiề sâu cắ bấ th ấ v à có quả ọ đ ki ể tra đ c ế ể u mc m di ể m ộ thẳg đn g k hi cắ b ấ t h ấ . nứ mcm + Máy ph ảcó l ự đ l ớ đ cắ bấ th ấ đn đ sâu t hi ếk ế i c ủn ểm c m ếộ t. - Khi bấ t hấ đn đ sâu th iế kế h ì kéo ốg cắ bấ t hấ l ên sau đ c ắ c mếộ t t n mc m ót bấ th ấ . Đ u b ấ t h ấ ph ảcao hơ tầg đm cát 20 cm. c mầc m i nn ệ - Thi công nố tầg đm cát. tn ệ - Thi công tầg l ọ n gư c: l àm bằg sỏđ, cấ p hố chọ lọ ho ặ vảđ k ỹ n c ợ n iá p i nc c iịa thuậ t. - Đ p nề đ ờg lên trên. ắ n ưn Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 100
  10. Chư ng 7: XÂY DUNG NỀ ơ N Đ ỜNG TRÊN ĐẤ Y Ế Ư T U Máy cắ b ấ th ấ mc m Lỗ uồ b ấ th ấ lnc m Cấ tạ trụ cắ bấ th ấ uo cmc m Ngoài ra còn có các phư ng pháp nhưcộ ba l át , cộ đt gi a cốvô i, n ề đ ờg đp ơ t tấ n ưn ắ trên cọ. c Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 101

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản