intTypePromotion=3

Xây dựng đường ô tô F1 - Chương 8

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
152
lượt xem
70
download

Xây dựng đường ô tô F1 - Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo trình Xây dựng nền đường ô tô F1, bộ môn đường bộ, khoa giao thông vận tải - Chương 8 Xây dựng nền đường tuyến cải tạo nâng cấp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng đường ô tô F1 - Chương 8

  1. Chư ng 8: XÂY DUNG NỀ ơ N Đ ỜNG TUYẾ CẢ TẠ NÂNG CẤ Ư N I O P CHƯƠNG 8 XÂY DỰNG NỀ Đ Ờ G N ƯN TUYẾ CẢ TẠ - NÂNG CẤ NI O P 8.1. Các công việ cầ t iế hành trong quá trình cả tạ n âng cấ tuy ế cnn io p n đ ờg ưn Cảt ạ đ ờg l à công tác đa đ ờg l ên cấ kỹ hu ậcao hơ và th ư ng dẫ t ớ i o ưn ư ưn p tt ờ ni n phả xây d ựg đờ g t heo các t i êu chuẩ mớ (v ềb ình đ, tr ắ dọ và tr ắ i n ưn n i ồc c c ngang…). Do vậ, kh i ti ế hành cảtạ n ân g cấ mộ tu yế đ ờg t hì nhi ệ vụ ây y n io p t n ưn m x dự g n ề đ ờg thư n g g ồ các cô ng vi ệ sau: n n ưn ờ m c - Mởr ộg n ề đờ g cũđ đt đợ b ề ộg t heo t i êu chuẩ cấ h ạg mớ: t ùy n n ưn ể ạ ưc rn npn i theo vịr í t u yế đ ờg cả tạ t rùng ho ặ d ị ch u yể n hi ề hay ít so v ớ t u yế t n ưn io c ch n u i n đờg cũ nề đ ờg cũ ẽ hả mởrộg cả ai b ên đi xứ g h ay k hô ng đi xứ g ưn , n ưn spi n h ốn ốn hoặ v ề ộb ên. c mt + Nế mởr ộg mộ b ên: Diệ th i côn g rộg hơ do vậ d ễ p d ụg máy u n t n n y á n n trong quá trình thi công. Tuy nhiên, do phầ mặđ ờg mớ n ằ l ệh so v ớ mặ n t ưn imc it đờg cũnên dễ ả r a sựh ư ỏg ph ầ mặđ ờg: nứ dọ t heo v ệti ế xú c g iữ ưn xy hn n t ưn tc tp a mặcũ à mặmớ. tv t i + Mởrộg h ai b ên: kếcấ mặ đờg mớ cơb ả n ằ t ro ng ph ạ v i mặ n tu t ưn i nm m t đờg cũ ên có thể ả b ả ổ đ h tr on g su ốq uá t rình khai thác. Tuy nhiên, di ệ ưn n đm o n ị n t n thi công bịhu h ẹ d o vậ k hó k hă tr on g v i ệ t hi cô ng , n hấlà thi công bằg máy. t p y n c t n - Đ p n ân g cao ho ặ đ hạhấ nề đờ g cũ ể ạcao đ t hi ếkế ớ. ắ c ào t p n ư n đ đt ộ t mi - Xây dự g các đạ nề đ hoặ đp h oàn toàn mớ ởnh ữg n ơ vì yêu c ầ n o n n ào cắ i n u i kinh tế ĩ uậmà tuyế cảtạ đcách x a, b ỏ ẳ t u yế cũ k th t n i oi hn n. - Gia cố alu y và các biệ ph áp cầ th iếkhác đ tr ừ ỏ ác h iệ t ư ng t rụl ở ề t n n ể bc nợ t nn t đờg h oặ xó i lở ề đờ g d o n ư c mặgây ra. ưn c n n ưn ớt 8.2. Đ c để thi cô ng tuy ế đ ờ g cảt ạ nâ ng cấ . ặ im n ưn io p - Thuậ lợ: Kh i th i côn g tu yế cảt ạ nâng cấ th ì đ có sẵ tu yế đ ờg cũ ên ni nio p n n ưn n ã rất hu ậ t iệ t ro ng qu á tr ình tri ể kh ai t hi côn g: kh ôn g p hả làm đ ờg tạ , t hu ậ t nn n i ưn m n lợ tr on g quá t rình v ậ ch uy ể n gu yên vậli ệ, máy mó c t hi côn g. i n n tu - Khó kh ă n: + Đ số ác tr ưn g h ợ côn g v iệ th i cô ng sẽi ế hành trong đ u ki ệ ph ả ac ờ p c tn iề n i đn g t hờ b ả đm g iao t hô ng b ình thư ng t rên tuyế. Đ đm b ả gi ao th ôn g có ồ i oả ờ n ểả o thể hả l àm đ ờg t ạ , t h ậ chí ph ả làm mặ đờ g cứg l ắ gh ép tr ên đờ g pi ưn m m i t ưn n p ưn tạ kh i mậ đ gi ao th ôn g cao, t h uy n hi ên nhưv ậ sẽ ặ kh ó k hă tro ng côn g t ác m tộ y gp n giảph ón g mặ bằg v à làm tă giá thành công trình. Biệ p háp thư n g l àm hiệ i tn n ờ n ng nay là thu hẹ d iệ th i cô ng và tiế h ành thi công trên mộ p hầ 1/ 2 ch iề r ộg p n n t n un đờg v à 1/2 đờ g còn l ạđ đm bả gi ao th ôn g. Kh i th i côn g ph ảcó b ar ie ch ắ, ưn ưn i ểả o i n có biể chỉô ng t rư n g, b iể hạ ch ếố đ, có ng ư i gác h ai đu đạ th i công đ n c ờ nn tc ộ ờ ầ on ể đ u k hi ể x e qu a lạ b an đ cầ có đ báo. iề n i, êm n èn Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 102
  2. Chư ng 8: XÂY DUNG NỀ ơ N Đ ỜNG TUYẾ CẢ TẠ NÂNG CẤ Ư N I O P + Diệ t hi cô ng chậ hẹ, kh ôn g đu do vậ kh ó kh ă t ro ng vi ệ t ổ h ứ t h i n tp ề y n ccc công bằg cơ ớ. n gi i + Việ đm bả ch ấ lư n g đng đu gi ữ ph ầ đp mởrộg v à phầ n ề cả o tợồề a nắ n nn mớ đng t hờ đm bả sựti ế xú c t ố giữ p hầ nề mớ và phầ n ề cũlà khó iồ iả o p t a nn i nn khă n. Chính do nhữg đc để này cho nên việ t h i cô ng nề đ ờg tu yế nân g n ặ im c n ưn n cấ mở ộg n hi ề k hi k hó kh ă v à phứ tạ h ơ so vớ t hi côn g tu yế mớ p rn u n cp n i n i. Yêu cầ đi v ớ th i côn g nề đờ g tr on g tr ư ng hợ t u yế nâng cấ mởr ộg uố i n ưn ờ p n p n cũ như ốv ớcác bi ệ ph áp v à kỹh u ật hi côn g, về ơ ả, là giốg n hư ệ t hi đi i n tt c bn n vi c ng công đi vớ t u yế đ ờg mớ. Tu y n hi ên có thêm mộ yêu cầ cầ đc bi ệchú ý , ối n ưn i t u nặ t đ là cầ t hi cô ng sao cho đm b ả đợ chấ l ư ng ph ầ nề mớ l àm, mớ mở n ả o ưc tợ nn i i ó rộg đt đ ợ nh ưphầ n ề cũ Nhấ l à phầ n ề d ư i mặ đờ g, cũg nh ưb ả n ạ ưc nn. t n n ớ t ưn n o đm t iế xú c gi ữ ph ầ mớv à phầ cũ ư c t ố ảp a n i n đợ t. 8.3. Xây dự g nề đ ờ g tuy ế nâ ng cấ mở ộg . n n ưn n p rn 8.3.1. Thi công nề đ ờ g đ n ư n ào. Nề đ chữL h oặ đ hoàn toàn ở u yế đ ờg nâng cấ mởr ộg n ào c ào t n ưn p n đu có th ể ó t rư ng hợ vừ mởr ộg vừ gọ t hấ đ cao h ay ch ỉ ởr ộg chứ ề c ờ pa n at pộ m n không thay đi đ cao . ổộ 8.3.1.1. Nề đ ch ỉ ở ộg m à không thay đi đ cao . n ào m rn ổộ Tùy theo bề ộg mởt hêm  lớ h ay bé mà có thể p dụg các bi ệ rn bn á n n pháp thi công d ư i đy ớâ + Nế b ề ộg mởth êm tư ng đi l ớ (b 4m) và theo chiề d ọ đ d ài đ u rn ơ ốn u củ ể bả đm máy làm việ đợ an to àn thì có thể ư máy ủ l ên phía trên đ h t a lu y oả c ưc đa i ỉ n nề đ ờg cũi ế h ành mở ộg b ằg cách đ t ừr ên xuốg d ưi n hưsơ ồ n ưn tn rn n ào t n ớ đ. Máy ủ1 (hoặ má y xúc ) i c Máy ủ2 hoặ má y san i c b Đ t đ ra đy h ếx u ốg p hầ nề đờ g cũv à ởđy lạ t rí máy ủ ho ặ máy ấ ào ẩt n n n ưn â i i c san chuyể ti ế đn ch ỗ ổ ất hừ ( có t hểà đy chéo qu a ph ầ mặđ ờg cũ an g n pế đ đt a lẩ n t ưn s phía vự ho ặ ch uy ể d ọ n ế l à trư ng hợ n ề đ hoàn toàn). c c ncu ờ p n ào Chú ý rằg muố đa máy lên tro ng trư n g hợ đ h ình khó khă thì phảd ùng n nư ờ pị a i n nhân lự mởđờ g v à tạ nên m ộ dảb ằg ph ầg r ộg hơ 4,0m ởph ía t rên đ h c ưn o tin n n ỉ n n taluy nề đờ g cũ ể áylàm vi ệ đợ an t o àn n ưn đm c ưc Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 103
  3. Chư ng 8: XÂY DUNG NỀ ơ N Đ ỜNG TUYẾ CẢ TẠ NÂNG CẤ Ư N I O P + Nế bề ộg mở hêm hẹ  < 4,0m) và phạ vi l àm việ trên đ h t al u y ch ậ u rn t pb m c ỉ n t chộn guy hiể th ì không đ a máy lên đ từtr ên xuốg đợ. i m ư n ưc ào * Nế chi ề cao ta lu y n ề đờ g tư ng đi t hấ ( h 6,0 m) hoặ k hi gặ đ cứ g th ì dùng u u in c pá n phư ng án thi công n ổph á k ế hợ máy ủ đ v ậ ch uy ể đt đ sau k hi cổp há. ơ tp iển n ấá Thiếkế ổph á p hầ nề mởrộg có t hể h o n ổ un g sụ t oàn b ộ đi b ộ hậ đt t n nn n c t p (ạ p n ấ sẽ ổ uốg n ề đờ g cũ h oặ cho nổ un g vớ ch ỉố t hí ch đn g đ ph ầ đt có đx n n ưn ) c t i sn á ể nấ thểu ng qu a n ề đ ờg (n hư ậ dễ àng khai thông đ ờg mộ cách nh an h ch ón g) . t n ưn vy d ưn t Khi chọ p hư ng án cầ đc b iệ ch ú ý kh ả ăg mấổ đ h củ ta l uy do nổ há n ơ nặ t nn tnị n a p gây nên. Sau khi nổph á ph ả tậ t run g máy chu yể đt k hẩ tr ư ng đ chốg t ắ ip nấ n ơển c đờg b ả đm gi ao t h ôn g. ưn oả Trư ng h ợ t hi cô ng n ề đ mởrộg kh ôn g th ay đi đ cao n ày còn cầ ph ả ờ p n ào n ổộ n i chú ý đn chấ lư n g v iệ th i côn g đp lạ các rãnh biên c ủ nề cũ Trư c kh i đp ế tợ c ắi an. ớ ắ phả v ét sạh cỏv à phảđm nén k ỹ nế kh ôn g mặ đ ờg sau d ễ ị há hoạt ạ i c iầ ,u t ưn bp ii đ ấ rãnh cũph ảl àm từt rên dố dầ xu ốg th ấ đ đm bả th oát n ưc tro n g ây,l p i cn n p ểả o ớ quá trình thi công 8.3.1.1. Nề đ vừ m ở ộg vừ t h ay đi đ ca o. n ào a rn a ổộ + Đ phầ mởrộg ch o đn k hi đt cao đ nề đ ờg cũ cách t i ế hành tư ng n n ế ạ ộ n ưn , n ơ ào tự rên. t + Sau khi đ mởrộg đt đn đ cao n ề đờ g cũ ớ b ắđu t hi cô ng hạh ấ n ạếộ n ưn mi t ầ tp ã đ cao đn g t hờ cả h ầ n ề cũ à m ớ ộ ồ i pnn v i. Chú ý: + Đ đm b ả gi ao th ô ng t ro ng q uá tr ình thi công nề đ tuyế nâng cấ mở ểả o n ào n p rộg cầ đm b ả: n nả o - Phá đt đn đu p hảch uy ể hếđn đ, mỗngày đu ph ảgạsạh đt rơ vãi ấếâ i n tếó i ề i t c ấi trên mặđờ g cũ ể hòng mư xuốg g ây t rơ lầ. t ưn đp n ny a - Đ m bả th oát nư c t h i cô ng t ố ảo ớ t; - Cố ắg bốtr í t hi côn g s ao cho mặđ ờg cũ ư c g iữđn sau cùng (đn l úc gn t ưn đợ ế ế bắbu ộ p hảph á đ ti ế t ụ th i cô ng các bư c sau ). đ t hu ậ t i ệ cho máy móc l àm t c i ểp c ớ ểnn việ. c + Đ đm bả cư ng đ nề đt p hầ mớ mởrộg đt t ư ng tự hưphầ nề cũ ểả o ờ ộ n ấ n i n ạơ n nn đ có xe chạ q ua lâu, k hi t hi cô ng cầ x áo x ớ và lu lèn thích đ trên phạ vi y n i m ã áng nề đ mớmởrộg. n ào i n 8.3.1. Thi công nề đ ờ g đp. n ưn ắ Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 104
  4. Chư ng 8: XÂY DUNG NỀ ơ N Đ ỜNG TUYẾ CẢ TẠ NÂNG CẤ Ư N I O P 8.3.1.1. Nề đp ch ỉ ở ộg m à không thay đi đ cao . nắ m rn ổộ Thi công phầ n ề đp mở ộg ph ảg iảq uy ếv ấ đ l ấ đt đp ở âu cùng v ớ n nắ rn ii t n ềy ấắ đ i vấ đ ch ọ b iệ ph áp th i công t ùy theo bềộg mởth êm và chiề cao nề đp . Đ t nề n n rn u nắ ấ đp t ố n hấ n ên dùng cùng loạ vớ nề đờ g cũ n ế k hô ng có t h ì chọ các l o ạ ắt t i i n ưn ,u n i đt có t ho át n ư c tố Trình t ự hi côn g nh ư ấ ớ t. t sau: - Xửl ý nề đt t ựn hi ên trư c kh i đp n ề đ ờg mởrộg : b óc đt h ữ cơ nấ ớ ắ n ưn n ấu, vét bùn… - Đ đm bả ti ế x úc t ố g iữ p hầ nề mớ v ớ n ề cũvà b ả đm cư n g ểả o p t a nn iin oả ờ đ p hầ nề mớ đp, nên yêu cầ chu ng đi vớ mọ t rư ng h ợ đu p hảđn h cấ ộnn iắ u ối iờ pề iá p mái ta luy nề đp cũrư c k hi đp p hầ mở ộg . nắ tớ ắ n rn - Phả đp th eo t ừg lớ nằ n gang từdư i l ên có đm nén đt đ chặ yêu iắ n pm ớ ầ ạộ t cầ. Trư c kh i đp l ớ t i ế t heo p hả đợ t ưvấ gi ám sát n gh iệ thu đ chặ u ớ ắpp i ưc n m ộ t. Tuyệđi k hôn g đp mở ộg th eo l ốl ấ n gan g vì không đm b ả đm n én, mư lũ tố ắ rn in ả oầ a dễàm lún gây, sụl ở l t. - Tuỳ heo b ề ộg p hầ n ề mở ộg mà có thểhi côn g bằg máy h oặ t h ủ t rn nn rn t n c công. Về i ệ ph áp t h i côn g n ói ch un g có th ể ùy trư ng h ợ mà s ửd ụg cơgi ớ là bn t ờ p n i chính hoặ t hủcôn g l à chính. Trong trư n g h ợ b ề ộg mởt hêm đ r ộg đ máy c ờ p rn ủn ể có thể i l ên đ ợ v à đt l ấ từth ùng đu n gay bệ cạh t hì vẫ cò th ể ùng máy ủ đ ưc ấy ấ nn n d i đy đt lên ho ặ dùng máy xúc chuyể đt heo sơ ồ ình líp hoặ các sơ ồ hác đ ẩấ c ni đh c đk ể đp p hầ mởrộg . Tro ng đ u ki ệ đ h ình bằg p hẳg và đạ đp tư ng đi d ài ắ n n iề n i a n n on ắ ơ ố cũg có t hểdùng máy xúc chuyể cao. Tr ư ng hợ bềrộg mởth êm hẹ ( 3,0 - n n ờ p n p 4,0m) hoặ tr ư ng hợ đp đt t rên s ư n d ố mà phầ mởt hêm lạ ởph ía t hấ t hì cờ pắấ ờc n i p không thểdùng máy l ấ đt tr ự ti ế từcác th ùng đu b ên cạh đ đp đ ợ, l úc yấ c p ấ n ể ắ ưc này hoặ l à dùng biệ p háp th i cô ng t hủcôn g ,ho ặ là dùng ph ưng án chuy ể đt c n c ơ nấ bằg các lo ạmáy ( ủ x úc ch u yể, ô tô ... ) từcác đạ nề đ mởrộg hay t ừcác n i i, n o n n ào n mỏ ấdọ tu yế đn v à từtrên phầ đờ g cũ ẩ đt xu ốg đ đp p hầ mở ộg . đt c nế n ưn đy ấ n ể ắ n rn Chú ý rằg đt đ xu ốg đn đu ph ảd ùng nhân lự san t hành lớ v à đm nén đn n ấổ n ế â i c p ầ ế đ ó. Trong các trư ng hợ nó i tr ên, nói chung nên dùng các loạ máy đm có k hả ờ p i ầ nă làm việ tr ên diệ cô ng tác hẹ n hưđm nhả cóc d iêzen, đ bả h ay d ùng c n p ầ y àm n ng các loạ máy ủ máy xú c chu yể (t rư n g hợ t hi côn g bằg các l o ạ máy n ày) đ i i, n ờ p n i ể tiế h ành đm nén đt . Ch ỉ ầ đ a các loạ máy l u xu ốg kh i đ h ình cho phép, n ầ ấ cn ư i n ịa khố l ư ng côn g t ác lớ , đp mở hêm trên các đạ dài, và đc biệkh i b ềộg mở iợ nắ t on ặt rn thêm đ rộg (> 4, 0m) . ủn 8.3.1.1. Nề đp vừ mở ộg vừ th ay đi đ ca o. nắ a rn a ổộ - Thi công phầ m ở ộg tr ư c nh ư n rn ớ trên. - Đ p t ôn cao cả hầ đ ờg cũvà mớ h oặ đ h ạh ấ nề cũđn cao đ ắ p n ưn i c ào tp n ế ộ thiếkết. Sau khi đ hoàn thành phầ v iệ t hi công mở ộg th ì có thể ùng mọ bi ệ ph áp n c rn d in ã nhưđi vớ v iệ x ây dự g nề đờ g mớ đ ti ế t ụ tô n cao n ề đp đt đn đ ối c n n ưn iểp c n ắạếộ cao thiếk ế ớ Tu y nh iên cầ p hả tùy theo b ề ày cầ tô n cao so vớ mặ đờ g t m i. n i d n i t ưn cũ à lớ h ay n hỏ ể ó bi ệ p háp x ử ý t h ích đn g. Vấ đ n ày phảx ét đn ng ay t ừ ln đc n l á nề i ế khi thiế k ế uy ế, và nói chung phả x ửl ý sao ch o t ậ d ụg đợ mặ đờ g cũ t tn i n n ưc t ưn , Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 105
  5. Chư ng 8: XÂY DUNG NỀ ơ N Đ ỜNG TUYẾ CẢ TẠ NÂNG CẤ Ư N I O P cũ nhưtránh đợ t ình trạg p hả đp t hêm lên mộ lớ đt qu á mỏg tr ên mặ ưc n iắ tpấ n t ng đờg cũ ồ mớ làm mặ đ ờg mớ Nế b ề ày cầ tô n cao ch ỉớ hơ bề ày ưn ri i t ưn i. u d n ln n d toàn bộ ếcấ mặđ ờg mớ sau kh i nâng cấ kh ôn g nh iề lắ và nế kh ông q uá kt u t ưn i p um u tố kém th ì thêm thì khi thi công, có thể ề u ấbi ệ ph áp tăg dày tầg v ậl iệ rẻ n đx t n n n tu tiề tr on g kếcấ mặđ ờg đ đt đợ đ cao t hi ếk ế ớ. Các t rư n g h ợ khác n tu t ưn ể ạ ưc ộ t mi ờ p có bề ày c ầ t ôn cao lớ t hì nói chung khi thi công đu cầ su y xét xem có n ên đ d n n ền ào xáo xớ l ấ l ạcác vậl iệ l ớ mặđ ờg cũ ồ mớ ti ế tụ đp đt lên hay c ứ i ế iyi tup t ưn ri i p cắấ tp tụ đp đt lên lớ mặđ ờg cũ Tron g đ u k iệ vậ li ệ đ p hư ng khan hiế , cắấ p t ưn . iề n t u ị a ơ m chấl ư ng vậ li ệ mặ đờg cũ òn sửd ụg đ ợ v à trư ng hợ lớ đt cầ đp tợ tu t ưn c n ưc ờ p pấnắ thêm quá mỏg t hì nên đ xớ l ạ vậ li ệ l ớ mặđ ờg cũ lú c này có thể ùng n ào i i t u p t ưn , d máy cày cày mặđ ờg cũvà dùng máy san hay máy ủ gạ vậl i ệ mặđ ờg cũ t ưn ittu t ưn vừ cày lên đ đ đ ng ởn hữ g chỗkh ôn g t rởn gạ cho q uá trình thi công đp a ể ánh ố n i ắ tiế t heo . p Mộ b iệ ph áp k hác đ t hi côn g các nề đp t ư ng đi th ấ t rên các tuyế nân g tn ể nắ ơ ố p n cấ mởrộg l à phá bỏp hí a t rên nề đp cũvà lấ đt đ đp san g ph ầ nề mở p n nắ y ấó ắ nn rộg. Ch o đn kh i nào đ cao giữ n ề cũ à phầ mở ộg b ằg nh au t hì l ạt i ế t ụ n ế ộ anv n rn n ipc lấ đt ởh ùng đu ho ặ ở ác n ơkhác đp t iế đn đ cao th iếkế hình 7 -7). yất ấ cc ắ p ếộ t( i Ư đ m củ bi ệ ph áp th i côn g này là có thểho àn toàn thi công bằg cơgiớ u iể a n n i ngay cảrư ng h ợ nề đp có bề ộg mở hêm hẹ, đn g t h ờb ả đm ch ấlư n g tờ p nấ rn t pồ i oả tợ đm n én v ì cư n g đ n ề đ ờg đợ đn g đu tr ên toàn bề ộg nề đờ g mớ ầ ờ ộ n ưn ưc ồ ề rn n ưn i nâng cấ. Như c để củ n ó l à không tậ dụ g đ ợ mặđ ờg cũcũg n h ư ầ p ợ im a n n ưc t ưn ,n ph n nề cũcó cư ng đ cao nhờđ trảq ua t hờ g ian ch ị t ác d ùng củ xe ch áy , đn g n ờộ ãi i u a ồ thờ có kh ó k hă v ề ặ bả đm g iao th ôn g t ron g l úc th i cô ng p há bỏph ía tr ên i n mt o ả phầ nề cũ nn. Đ t ranh t hủ ửdụg cơ ớ n hằ tăg t ố đ t hi côn g tr on g trư n g hợ n ề đp ể s n gi i mn cộ ờ p nắ có bề ộg mởt hêm hẹ đi kh i cũg có t hể h ảchị đp rộg h ơ so vớ b ề ộg rn pô n pi uắ n i rn n mởth êm thiế kế ao ch o máy có đ d iệ cô ng t ác cầ t hi ế dù rằg n hưv ậ kh ố t s ủn n t, n y i lư n g đp có th ểăg lên. ợắ tn Đ đm b ả gi ao th ôn g t ron g qu á t rình thi công nề đp tu yế nân g cấ mở ộ g ểả o nắ n p rn cũ nhưcầ chú ý các b i ệ ph áp n hưđ nói ởt rên đi vớ qu á tr ình thi công nên n n ối ng ã đ tuyế nâng cấ m ở ộg. n p rn ào Trên đ đ trình bày các đc đ m v à biệ ph áp th i cô ng n ề đờ g t uy ế nân g ặ iể n n ưn n ây ã cấ mởr ộg đi vớ các t rư ng h ợ kh ác nh au. Cầ n hấ mạh r ằg: N ế kh ôn g p nối ờ p n n n n u quán triệ qu an đ m t h i cô ng nh ưtrên trong khi ti ế h ành lậ đ án t hi ế k ế ộ t iể n pồ t mt tuyế đ ờg n ân g cấ mởrộg t hì quá trình thi công sau đ sẽ ó th ể ặ rấn hi ề n ưn p n óc gp t u khó khă nhấl à trong đ u ki ệ dùng cơgiớ đ t hi cô ng . Vì thếrư c khi th i côn g t iề n iể tớ n, cầ p hảx em x ét lạđ án th iếk ế à trên cơ ở ẫ đm b ả các yêu cầ to àn diệ n i iồ tv s vn ả o u n khác cốgắg đ x uấ n hữ g ý ki ế sử đi t h ích đng nh ằ t ạ t hu ậ l ợ ch o q uá nềt n n aổ á mo ni trình xây dựg t u yế n âng cấ mởrộg. Riêng về ặth i côn g n ề đ ờg , cụ hểà: n n p n mt n ưn tl sử đi sao cho bả đm đ ợ d i ệ côn g t ác tố th iể đ có thể ùng các loạ máy aổ o ả ưc n i uể d i tiế h ành thi công, cũ nhưsao cho tranh th ủ ư c chỗlấ đt , đ đt th uậ ti ệ n đợ y ấ ổấ nn ng cho quá trình thi công. Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 106

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản